<5> 8e Start-tentoonstelling in Stedelijk Museum geopend Beeldhouwers nu ook vertegen woordigd „Bonjour Tristesse getrouw verfilmd JVlercurius55 huldigt NY V -jubilarissen Grote serie diefstallen tot oplossing gebracht Tot Steun met „Gaslicht Befaamde sterren maken iets van western Warlock Trein vrachtauto Brand in pension Geen wijziging in beeld van staking in Schiedam Kind na val overleden boekhoudkundige kracht administratieve kracht Koeriersters Meer showroom voor Kroes' Beddenhuis „Doe Open in de Korenbeurs KERKDIENSTEN TEAK - SLAAPKAMER W. A, VERWAfJEN Vrachtauto raakt oude man Jongen gewond door hotsing tegen boom Ruiten ingegooid Burgerlijke stand PASSAGE VERTOONT: Gunstige maand voor Spaarbank Artsen op zondag MONOPOLE- THEA TER Brand onder haard CONSTERNATIE IN JAFFA Bij brand op zolder 18 duiven gestikt Zolderkamer uitgebrand Eén gewonde grijpt Pakken stro op vrachtwagen verbrand Vanmorgen betaling aan de stakers Belgisch circus naar Rotterdam SCHIEDAM EEN CONCIERGE hmgjke hallandia KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 12 maart 1960 Bellen bij ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politic-alarmnummer 6 46 66, Apothekers nachtdienst: fa, Gotika, Hoogstraat 26. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 trt 20 20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20,30 uur, dinsdag van 9,30 tot 16,30 en van 19 tct 20.30 uur, woensdag van 930 tot 16.30 uur. donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en var» 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 14, 16.15, 19 en 21.15 uur: „Bonjour tristesse". Monopole, 14.30, 19 en 21.15 uur: (zondag 14, 26.15,19 en 21.15 uur) Warlock". DIVERSEN Irene. 19-30 uur: Schotse Vendel. Jaarfeest. Sportcentrum West vest. 19 uur: ju dowedstrijden. Musis Sacrum. 20 uur: Esso Neder land. Cabaret, Museum, 20 uur; concert. Het s eigenlijk een voor de hand Jjggend idee. dat de heer C. J. Kroes, eigenaar van Kroes" Beddenhuis (tweede in de rij van vier generaties C. J. 's; de drie oudsten in het „vak") heeft'gehad. Evenals zovele woning inrichters heeft hij te kampen, met een gebrek aan „show-room" in zijn winkel aan de Broersvest. Maar ach ter de winkel bevond zich een grote opslagruimte en deze is nu als show room bij de winkel getrokken, die zich nu uitstrekt van Broersvest tot de Singel toe, met etalages aan beide straten. Een aanzienlijke verruiming van de zaak is het "geworden. Tevens is van de gelegenheid ge bruik gemaakt om een meer over zichtelijke indeling aan te brengen. De bedden-afdeling, nog steeds de mggegraat van de zaak, is naar de benedenruimte verhuisd (met het slaapkamer-meubilair, de stoffen, vloerbekleding, enz.) zodat gelijk vloers alleen het meubilair is gecta- leerd. Het is niet meer „het ABC in meubilair" dat de klant hier vindt, maar uitsluitend merkartikelen. Zo heeft de heer Kroes zich dc alleen- verkoop van Artifort en Formule- meubilair verworven, verantwoord- moderne kwahteits-nrtikelen, die het zo goed doen in het moderne inte rieur. „Gld-fraish" en „gotisch" is er niet meer bij. „Dat is er tut geraakt", vertelde de heer Kroes ons. Vanaf vandaag kan do klant te recht in deze uitgebreide en modem ingerichte zaak. Vanavond is in de Beurs een mani festatie van „Doe Open", waarmee deze sleutel-actie ten bate van de vluchtelingen wordt afgestoten. Er wordt een gevarieerd program ma geboden, met o.a. de bekende accordeon groep van de Willem de Zwijger-ULO, een sprankelende de monstratie van moderne volksdan sen door „Ruimte", en een quiz, waarin fraaie prijzen te behalen zijn, Daarna is er bal, dat zal staan onder leiding van Jac. Hölzken en zijn; „Métro's". En om het programma èn om het goede doel mag niemand ver zuimen deze avond te bezoeken! Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds. H. W Hemmes en 5 uur ds. J, L. Brummclkamp. Bethdkerit 10 uur ds. J. v. d. Velden, Dordrecht en 5 uur dr L J. Cozemier, Opstandingskerk 10 uur ds. J. A. Hebly cn 7 uur dr. L, J. Cazemier. Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds. J. Gras en 7 uur ds. E. van Brug gen, Rotterdam (Opendeurdienst). Kethel 0 uur Jeugdkerk. 10 uur ds. Bnimmelk.innp en 7 uur ds. Hemmes, Ned. Herv. Geref. Evang. Botholkerk 10 uur ds. J v, d. Velden, Dordrecht, Gebouw Irene 4 uur ds. l>. Vroeginde- welj. Delft. E^ang. Lntïr. Gemeente. it» uur ds. S. G. v. d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. West vest 92. 10.30 uur ds J, B. Sell OU wi rok en 7 uur in O.L S. Lorentzplein, ds, J. B. Schou- wink. Jehovah's Getuigen. VcOksgcbouw 6 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Als zonen des lichts praktische wijsheid tentoonspreiden. Woensdag 7.30 uur dienstvergadering theocratische bediemngsschaol Oud-Knth. Kerk. Dam 28 10 Uur hoogmis. Chr. Gcref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande. hoek BK. laan 10 en. 5 uur C. C Ouwerkerk. Gormcnem. Leger des Ileils, Lange Haven 27. 30 VUr heiHgingssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gernt Ver- ooonstraat 6.30 uur openluchtbijeen komst o.],v, majoor cn mevr. M. Sou- vercin Conservator P. L. A. Janssen heeft kunstenaars zijn die meerdere malen gisteravond In de aula van het Stede lijk Museum voor een aantal geno digden de 8e „Start-tentoonstel ling" ingeleid, die tot II april te be zichtigen is. Tegelijkertijd worden schilderijen, gouaches en tekeningen van Anton Lutgerink geëxposeerd. Het feit, dat het reeds voor de acht ste maal is dat een dergclfjke t en toon- vertegenwoordigd zijn geweest op deze tentoonstellingen, maar ook om dat de jury zich in de loop der jaren een duidelijker beeld kon vormen van wat „Start" moest zijn,** Zo worden op deze „Start"-ten- toonstcllïngen uitersten vermeden, vermeden, wat het voordeel heeft dat publiek en critici eerder geneigd stelling van jongere kunstenaars kon zullen zijn om onbevangen van het worden samengesteld, bewast wel, werk kennis te nemen. dat er In talrijke plaatsen, en ook In Schiedam, hieraan behoefte be staat. „Start" heeft in de loop der Jaren in zekere zm een eigen gezicht gekre gen", zo zei de heer Janssen, „niet alleen omdat er verscheidene jongere Voor het eerst zijn bij de expose rende kunstenaars nu ook enkele beeldhouwers. Min o£ meer als con trast met de werken van de jonge kunstenaars, is er in de kleine voor zaal op de eerste verdieping van het museum werk geëxposeerd van An ton Lutgerink. (Advertentie IM.) WIJ ETALEREN ƒ550.compleet Iets bijzonders - Nieuw! WONINGINRICHTING Hoogstraat 184-186 Telefoon 6 75 81 Op het kruispunt Nieuwe Damlaan —Burg. van Haarenlaan is gistermid dag de 83-jarige heer A. J. B. uit de Manastraat aangereden door een vrachtauto, bestuurd door da chauf feur B. B. uit Rotterdam. De weg is ter plaatse gedeeltelijk opgebroken, waardoor de heer B. B. op de rij baan moest lopen. Met zijn linkerarm kwam hij in aanraking met da vrachtauto, waardoor hij een ver wonding opliep. De G.G, en G.D. heeft hem verbonden. Gistermorgen omstreeks één uur Is de 12-jarige jongen B. Sigmond uit de Lorcntzlaan op de fiets tegen een bromfietser gebotst, toen deze stopte bij de knipperbollen in de B.K-daan ter hoogte van de Veenlantstraat. Da bromfietser stopte, omdat een agent met enkele kinderen overstak. Da jongen botste daarna nog tegen een boom waardoor hij een hersenschud ding en ontvellingen opliep. De toneelvereniging „Tot Steun i in den Strijd.'' speelde gister- j avond voor een volle zaal in Mu- J sis Sacrum het stute „Gaslicht" Het was een opuoertitg in het] kader van dc S.G.-toneelwed- strijd, zodat mij, als pebruikel1)1;, 2 een beoordeling van het spel achterwege Iflten. Op de Joto »an j links naar rechts: mevrN. Ro- i denburgde Vogel, O. Goedhart, j mevr. A. Ilmer—,Rodenberg, J. v. d. Graaf en mevr. H. v. d. Boer— Goedhart. Tien ruiten zijn er ingegooid bij de gemeentelijke kleuterschool aan de Laan. De daders, twee jongens van negen en één van elf jaar, zijn door de politie opgespoord. De scha de, die ongeveer ƒ80.— bedraagt, zal op de ouders worden verhaald. Geboren: Patricia G. d.v, H. Breget en. G. J. Vos. Overleden: W. Teekman, 62 jr. Dc maand februari was, evenals in voorgaande jaren voor de Spaarbank anno 1820 te Schiedam zeer gunstig. Ingelegd werd n.l. ƒ1.332.552,10 en terugbetaald ƒ911.49630, resulteren- de in 'n inlegoverschot van 421.065,90 t heeft veroorloofd in de bouw van het gulden, filmverhaal, betreft het kader, waar- Het aantal spaarders nam in febru- In het jonge meisje Cécile een terug- ar! met 216 toe tot 47.443; het geza- i blik werpt op die zomervakantie menlek tegoed van inleggers steeg met haar vader aan de Zuidkust, [JZONDER trouw heeft Qtto Pre- minger in zijn verfilming van on j our Tristesse" de feite lijke ontwikkeling van Sagan's eer ste best-3eiler gevolgd. Verscheidene diaioog-passages In de film zijn dlaloog-passages in de film z|jn woor delijk geiyk aan die van het origi neel, het Rlvlèra-dccor, de vermaak gelegenheden, de dure sleeën... het klopt allemaal. De enige vrijheid, die de Amerl ka ans-Oostenrijkse regisseur zich (ot S 28.301,052.31. Ook de diverse afzonderlijke dien sten der spaarbank konden zich in februari in een grote bloei verheu gen. Het aantal deelnemers bijvoor beeld aan het sparen krachtens de Jeugdspaarwet steeg tot 1350 met een gezamenlijk tegoed van ruim ƒ300.000,-—, met spaarbusjes werd meer dan ƒ20.000,gespaard, door middel van bedrijfsspaarzegels of looninhouding bij bedrijven ruim 18.000,—. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J„ van der Veer, Ruys de Beerenbrouckïaan 16, telefoon 6 98 73; H. J. Ormel, Singel 76, tele foon 6 82 50: G, Pet, Tuinlaan 38, te lefoon 6 68 98. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt. die gelukkig en vredig begon en zo'n bewogen verloop en dramatisch ein de kreeg. Die herinneringen namelijk komen bij haar op tijdens een doelloze zwerftocht langs de nachtclubs van Parijs. De korte fragmenten van de ze trieste reis zijn in een chroom achtig zwart-wit gefilmd, de beel den van de vakantie in vrolijk tech nicolor. Het is geen originele vinding Po well PreS3burger pasten dit pro cédé reeds jaren geleden toe in AA matter of life and death' maar het accentueert wel goed het contrast tussen de „tristesse" van nu en de feestelijke onbezorgdheid van toen. Maar nog altijd zijn dit uiterlijke détïals. Ook in de film ziet me hoe het meisje Cécile in verzet komt te gen de wijze en serieuze Anne een gerijpte vrouw, die als toekomstig echtgenote van haar levenslutlge en lichtzinnige vader, zonder twijfel een einde zal maken aan haar luchtige, ongebonden manier van leven. Haar vader, op wie ze bijzonder gesteld is en die haar meer als een lieve kae- Op sfeervolle wijze heeft districts- bestuurder J. H. Roovers vrijdag avond In de grote zaal van Irene vier lede van de Algemene Bond „Mercu- rius" gehuldigd. De heer E. Blok ont ving het gouden insigne en een boek werk „De goede aarde" van Pearl S. Buck. Hij is 40 jaar lid van het SW. De heren A. J. W. Hekker, B, Mol en J. Scheffer ontvingen het zilveren Insigne en een sigarenaansteker. Zjj "Pj E western handhaaft zich, z|j het Henry Fonda daar van maakt! Men dan dat men tegenwoordig soms hoeft waarlijk niet van schieten te, van edelwestem spreekt. Het Cine- houden om geboeid de verrichtingen maScope-doek heeft de cowboyfilm van Fonda te volgen. Zijn spel gaat nieuwe stimulansen gegeven en Hol- toch wel ver uit boven dat van Ri- lywood doet er nog een schepje opchard Widmark en zelfs van Antho- door de edelwestem starke ralbezet- ny Quinn. tingen mee te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval in Warlock," waarin befaamde sterren als Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony Quinn en Dorothy Malone de "belangrijkste rollen spelen. Opvallend in deze film is Kenry Fonda, in „Warlock" speelt hy geen karakter-rol. maar die van eentraag- denkende gunman, die de revolver hanteert als geen ander. Een ordinaire schictrol, zal men denken. Maar wat Overigens boeien in deze films ook de opnamen van enorme canynons en weids prairies. Het verhaal: een sterke man in een cowboy-stadje die een andere sterke man tegenover zich vindt De traditionele beroving van een post koets en een bende, die een stadje terroriseert Deze film gaat men ech ter zien: om Henry Fonda te bewon deren. (IN MONOPOLE) zijn 25 Jaar lid van het NW. De heer Rovers trok een vergelij king met het onderwerp van een film van Bert Haanstra, die in de afsluiting van de Zuiderzee de eeu wige strijd van de mens tegen het water uitbeelden. De heer Roovers meende dat bij de oprichting van het NW in 1906 op dezelfde wijze een dam is opgeworpen tegen de werk gevers. De ontvoogding van de ar beidersklasse nam een aanvang. Het waren de pioniers die in de moei lijkste jaren hun ideeën op een klei ne massa konden overdragen. In. moeilijke perioden namen deze ju bilarissen het besluit het NVV te gaan steunen. Spreker herinnerde er aan dat de strijd echter nog steeds niet gestreden is. Dat bewijzen de huidige moeilijkheden bij de loon vorming. Ondanks voldoende werk gelegenheid moeten er veel moeilijk heden worden overwonnen. Namens de afdeling Schiedam schonk de heer Roovers de echtgeno tes van de jubilarissen een fraai boe ket bloemen. Secretaris P. Seip heeft het openingswoord gesproken. Hij had een speciaal welkom voor de afgevaardigde van de Schiedamse Bestuurders Bond, de heer C. van der Hoek. Op deze avond werd een koddige tekenfilm vertoond en na de pauze hebben de liefhebbers genoten van de avonturen van Rómy Schneider en Siegfried Breuer in de rolprent rWien bleibt Wien". Voor de kinde ren van de leden van „Mercurius" worden in de weken van 11 t/m 23 juli vakantiekampen gehouden in Lunteren. raad dan als een dochter beschouwt, heeft zijn talloze kortstondige ver liefdheden en liaisons nooit voor haar verborgen gehouden. Cécile vormde met haar vader altijd een soort vrien delijk complot, gericht op het on dramatische on-sericuze geluk, welks vergankelijkheid misschien wel de grootste attractie was. NU CéCILE dit gelu bedreigd ziet, zet ze een tegen-offensief in. Met behulp van een vroeger vrien dinnetje van haar vader en een jon geman, waarmee ze 2elf een vluch tige verhoud mg heeft, intrigeert ze zo vernuftig, dat haar vader weer aan z'n donk-juaneske neigingen toe geeft. Anne, die 2»jn .bedrog* ontdekt, rijdt zich in wanhoop met haar auto te pletter. Het is misschien teveel gevergd om van de film ook nog een adaequate benadering te eisen van de sfeer die in het boek rond de hoofdpersoon Cécile hangt. Er is wel iets van de va ge, schuldbewuste stemming, de on herroepelijkheid van de gebeurtenis sen, maar in de film is Cécile niet de bepalende, intrigerende en registre rende hoofdfiguur geworden ondanks de subtiele aandacht die Preminger aan Jean Seberg hy schijnt met haar verloofd te zijn in al haar verschijningsfasen besteed heeft. Het is een Amerikaanse verfilming geworden van 'n typisch Frans gege- ven. David Niven is als de vader be paald niet het type van de epicure- ische vrouwenjager, dat vereist was. Deborah Kerr is een gereserveerde Engelse, die toevallig aan de overigens fraai gefilmde Rivièra vertoeft en alleen het vriendinnetje Elsa wordt op een passend losse ma nier voorgesteld. Maar dat gebeurt ook door Mylène Demongeot, de eni ge Francaise in deze Anglo-Ameri- kaanse rolbezetting In de woning van de heer W. B. R, in de Lekstraat ontstond gisteravond omstreeks negen uur een brandje in de woonkamer. De vloerbedekking en de vloer onder de haard waren in brand geraakt, doordat deze niet op een vloerplaat stond. De brand weer onder leiding van de hoofd- brandmeestcr Titulaer bluste het vuur. Op de Deltaweg te Vlaardin- gen kreeg de 62-jarige wielrijder H. JT. van R. uit Schiedam donder dagmiddag een stukje hout tussen het voorwiel. Hij kwam ten val en liep een hersenschudding op. Hij is door de GGD naar het gemeente ziekenhuis in Schiedam gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Grote consternatie vanmorgen in het Jaffa;, een petroleumkachel ver oorzaakte kort na negen uur brand op de zolderkamer van pand 21 c. De brandweer nam geen. halve maat regelen en bestreed het vuur met drie nevelstralen. De brand was vrfj snel geblust, maar toen de balans werd opgemaakt bleek de schadepost toch aanzienlek: een uitgebrande zolder kamer cn achttien gestikte duiven, waaronder verscheidene prachtige exemplaren, die mooie prijzen had den gewonnen op tentoonstellingen en wedvluchten. De eigenaar van de duiven, de heer A. de Boom, een enthousiast fokker, stond er na afloop met tranen in zijn ogen bij. Liefkozend streek hij over de vleugels van de gestorven dieren. „Wat zulten ze het benauwd gehad hebben", verzuchtte hij. Met verstikte stem vertelde hij, dat de doffers juist aan het broeden waren. Hij heeft nu nog achttien, duiven over. Deze die ren bevonden, zich aan de voorzijde van de zolder. De brand woedde ach ter. De gestorven duiven zaten in een hok op het middengedeelte. De heer De Boom, lijstenmaker var» beroep, woont op de tweede verdie ping van het pand. De uitgebrande zolderkamer diende als slaap- doucheruimte voor de bewoners van de eerste verdieping, de familie H, S. Koelega. De brand werd ontdekt door de vrouw des huizes, die het vreemd vond dat de radio plotseling ophield met spelen (de elektrische leiding was doorgebrand) en die boven'zich geknetter meende te horen. Zij sloeg onmiddellijk alarm. Met emmertjes water werd getracht de boel te red den. Het was vergeefse moeite. Dt brandweer zette er nevelstralen op. Dat hielp beter. Onderbrandmeester J. L, Ouwer kerk van bluseenheid 122, die als eerste he* huis was binnengestormd, (Van een onzer verslaggevers) Btf een botsing tussen een répara- tic-trein van dc N.S. en een vracht auto op de Soerweg aan de Waal haven Is vanmorgen de chauffeur L- Karman uit Nieuwerkerk aan den IJs&el ernstig gewond. Een kleerhaak achter in de cabine drong hem in het hoofd. Hij is in het Zuiderziekenhuis opgenomen. De botsing ontstond doordat do reparatietrein (een locomotief en eni ge wagons), die van Usselmonde op weg was naar Pemis, niet opmerkte. De vrachtauto werd over een afstand van tien meter meegesleurd en kwam op het andere spoor terecht. De lo comotief werd licht-, de vrachtauto •ernstig aan de voorzijde beschadigd- (Van een onzer verslaggevers) Vannacht omstreeks kwart over twee z|Ju op de Arendsweg (Char iots) een groot aantal pakken stro (tien ton), die op een vrachtwagen met aanhanger van de fouragehan- del A. v. d. Pols waren geladen, verbrand. De oorzaak is onbekend. De brandweer heeft het vuur met drie waterstralen geblust. De vracht wagen en de aanhangwagen liepen brandschade op, de in de buurt staande Wiekslagschool glas- en vcrfschade. Van de brandweer wa ren aanwezig de gereedschapswagen 8 en de bluseenheid 622. De leiding had onderbrandmeester Kambeen. In het kamerverhuurbedrijf aan de Heemraadssingel is vanmorgen een achterkamer gedeeltelijk uitge brand, doordat een petroleumvergas- ser in brand vloog. De kamer werd bewoond door een Braziliaanse fa milie, die hier aanwezig is in ver band met de bouw van een riieg- ciekschip voor Brazilië bij Verolme. Men had vanmorgen de kachel bij gevuld. De brandweer was snel aan wezig. Even heerste er verwarring, doordat men de opgewonden bui tenlanders en de huilende Brazili aanse kleutertjes niet begreep. Maar de brandweer vond snel de vuur- kern en wist de vlammen met drie nevelstralen te doven. Over de staking ln het bouwbe drijf in Schiedam valt nu san het einde van de eerste week maar wei nig nienws te vertellen. Nadat op dinsdagmiddag de staking in Schie dam zich ultgesterki heeft tot alïe bouwwerken, ls de situatie zo geble ven. Hier en daar ziet men bouw vakkers, die bulten de omstreden regelingen vallen nog op de bouw werken aan de arbeid, maar verder ligt het werk „plat". Dit geldt niet alleen voor de woningbouw, maar ook voor de bouw van Industrieën. Alleen een aantal helers, die aange sloten z|jn bü de federatie, zijn aan het werk gebleven. Ook de ongeorganiseerden komen zich over het algemeen trouw mel den op de kwartieren, waar de sta kingsleiding is gevestigd. Vanmor gen heerste daar een grote drukte, toen de leiders van de drie vakbon den aan het uitbetalen gingen van de stakingsgelden. De ongeorgani seerden moesten echter naar het hoofdkwartier in de Gouvernestraat |n Rotterdam, waar voor hen de uit betaling plaats had. Nu het met de staking nog wel even kan duren, wacht men hier rustig op de richtlijnen uit Utrecht voor verdere ontwikkelingen. In de afgelopen week hebben zich nergens incidenten voorgedaan en de staking is rustig verlopen. 1 In het Wcsterzlekcnbuls is van morgen overleden het "btfua -tweeja-^ rige meisje Sheila Rolleston. Z|j is gistermiddag uit het raam van de ouderlijke woning aan de Meent ge vallen, waardoor z|) ernstig werd gewond. Rotterdam krijgt eind september bezoek van een Belgisch circus. Het is het Cirque De Jonghe, dat de laatste zes jaren verbleef in Bel gisch Congo. Het ia een 4-masten- circus, dat over een piste zowel als Van mejuffrouw R, P. M. B. is' een toneel beschikt De tent telt de fiets gestolen, die bij de Sint Li- 4000 zitplaatsen. Het zal ia Neder- vertelde dat hij halverwege - de trap naar de zolder halt had moeten hou den. „De hitte en de rook waren ver schrikkelijk". De heer Ouwerkerk droeg de leiding later over aan brand meester J. P. Hak (121) en deze op zijn beurt aan hoofd-brandmeester K. Zwankhuïzen. Verder waren aan wezig gereedschapswagen 4, auto spuit 8 en een ladderwagen. De totale schade wordt door de brandweer geschat op 3000 gulden. Beide gezinnen waren verzekerd. duinakerk stond. -|S 1 land 60 steden bezoeken. (Van oen onzer verslaggevers) door de Vlaardingse politie werd ge- VLAARDINGEN De arrestatie arresteerd. van. vier jeugdige inbrekers, allen afkomstig uit Vlaardingen, heeft licht gebracht in een groot aantal dit Jaar gepleegde diefstallen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Op grond van het uitgebreide onder zoek konden nog zes personen in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar worden gearresteerd. Slechts één werd na verhoor vrUgelaten. De voorman van de negen In hechtenis gebleven Jeugdige verdachten is de 16-jarige varensgezel A. D. Het on derzoek is nog niet afgesloten; nog meer arrestaties worden verwacht. Op 3 maart werden vier jongelui bij een poging tot inbraak in een fabriek te Schiedam op heterdaad be trapt. Er volgde een achtervolging. Door samenwerking van de Schie damse met de Rotterdamse politie konden drie van hen worden ge grepen. twee 16-jarigen en één 15-jarige, terwijl later die dag de vierde, eveneens een 16-jarige knaap, De gearresteerden werden zowel door de Vlaardingse politie als door de Rotterdamse en Schiedamse aan de tand gevoeld Het resultaat tot op heden is geweest, dat het volle licht is komen te schijnen over twee dit jaar Jn Rotterdam gepleegde inbra ken, twee in Schiedam, dertien in Vlaardingen en één »n Maassluis. In Vlaardingen werd m totaal een be drag van ƒ2.794,70 aan geld en goe deren buit gemaakt, Van het gestolen geld werd goede sier gemaakt., be halve door de genoemde vorensgezel, die een bedrag van 1.000,had overgehouden, waarmee hij volgens zijn verklaring naar Amerika had willen uitwijken, Als opvarende van een Nederlands schip was hij reeds een keer m Amerika geweest en had toen de benen genomen. De sheriff van het plaatsje dat D, voor ver blijf had uitgekozen, stuurde hem en een vriend evenwel regelrecht naar Nederland terug. GEMEENTE SCHIEDAM Voor een openbare lagere school in het westen van de stad wordt gevraagd Jaarwedde 2.814,-— tot ƒ4.230.— (1 jaarL verb, van 198.— en 7 van 174.(exclusief 5.6% comp. A.O,W.t huurcomp., 5% salarisverhoging en vakantietoeslag). Kinderbijslag volgens rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen 10 dagen, na verschijning van dit blad in te zenden aan de wethouder van on der v/ijs. Hoogstraat 200, Schiedam. FABRIEKEN VAN MELKPRODUKTEN EN VOECXNGSMIDOELEN N.V, TE VLAARDINGEN vraagt een Gedacht wordt aan «en jongeman met Mulo- of gelijkwaardige opleiding en praktljkdlploma Boekhouden, bij voorkeur ttuderend voor het diploma M. B.A. Goede salariëring en gunstige werktijden met In de regel 1 x per 14 dagen op zaterdag vrij. Candidate» worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief met beknopte, doch volledige Inlichtingen te richten tot de afdeling Personeelszaken, Oosthavenkade 42 (postbus 9). DOK- EN WERF-MAATSCHAFFIJ WILTON-FIJENOORD N.V. SCHIEDAM vraagt een vrouwelijke ter assistentie van de bedrijfsleiding Zij zal worden belast met administratieve- en archief-werkzaamheden en goed op de hoogte moeten zijn met stenografie Nederlands. Opleiding bij voorkeur 3 jaren middelbaar schoolonderwijs dan wel tenminste dipl, ULO. Enige ervaring bij een technisch bedrijf strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties: postbus 22, Schiedam. Speciaal voor spoedgevallen Rottcrdamsedijk 265 Telefoon 6 8021 Schiedam Permanent wave lëléne permanent met toe- stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ2,korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170. Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige, bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf ƒ8.com pleet, Telefoon 6 68 33. Fotografie RÓlfSmü vergeten? Auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Slijperij „Solingen", Nieuw- straat 43, Philishave slüpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1