Gloppenburg Woninginrichters en het ruimte-probleem Sportieve oorlog in: Duel op de Atlantic Parkacoats DWS-dames wonnen derby tegen Wilton Aanvaring „Doorman ernstige schuld treft officier van de wacht Mooi weer inspireert korfballers tot succes K. Scholten gaat Doelen verlaten Vrouw liep tegen auto Koeriersiers CAUSERIE VAN EP SIMONS MONOPOLE-THEATER van Bijtijds geremd elke woensdag jongensmarkt Auto's botsten Werk aan zwaaikom 1 Spoelingbrug en Rijksweg 20 stil HANDBAL Donderdag-cyclus in Monopole-theater Succes en ODI boeken winst Burgerlijke stand LBLover t belang van de vakbeweging in deze tijd SCHIEDAM HOOGSTRAAT 153 Showroom: Strickledeweg 105 sport bijlage Meubelen- Dinsdag 15 maart 1960 (Advertentie IM.) Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmmimmer 6 46 66, Apothekers nachtdienst*, fa, Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal «n Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 ttur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 36.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.3Q tot 16.30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Bonjour tristesse" Monopoie, 2.15, 7 en 9.15 uur: „Duel op de Atlantic". DIVERSEN Chr. Soc. Bei. 8 uur: Arbeidsbureau Schoolvoorlichting. km kleine [in de» Nere ce^, We doorpjj, t UltTR^ Ie lekit. het ie/aisj Mes, dei, fc olfcbefj Npeudc RCCPjC* Rh Ierband DE naar een Amerikaanse roman gemaakte film „DUEL OP DE ATLANTIC" geeft bi) wijze van uit zondering eens precies dat wat de titel aankondigt. Het la een verhaal uit de tweede wereldoorlog, toen Duitse U-boten en geallieerde torpe- do jagers elkaar op de oceaan be loerden, opjoegen en vaak vernietig den. Een van. die vele jachten, bezien met de onpartijdige blik van een Amerikaan voor wie de oorlog blijk baar boven alles een ongelukkig soort sport was is het onderwerp van deze film, die oorspronkelijk „The enemy below" heette. We zien de strijd tussen twee sche pen, maar vooral tussen de com mandanten van die schepen: de scherpzinnige Amerikaanse kapitein (Robert Mitchum) en zijn even schrandere - en nobele Duitse tegenstander (Curt Jurgens). Regisseur Dick Powell leverde een goed stuk werk af zo lang hij bij zijn hoofdthema bleef. Het verbeten duel met torpedo's en dieptebommen, met oorverdovende explosies en huive ringwekkende stilte, is bijzonder spannend. Helaas bleef het daar niet bij. On waarachtig doen -de filmgedeelten aan, waarin de politiek op de prop pen komt. En vol valse romantiek is het slot, waarin vriend en vijand in één reddingboot de tot ondergang gedoemde schepen ontvluchten. k» en Ie», pefciomnfl [n deze zinnes boutud, eei kfcyfcen, I fcfnd rtfjj pehrocJii pripmosfii pten irordfi; lis otrifh.; pe tcoör^, In nwttr, tt-, U toy» hi," p-y Ie bres. (Advertentie IM.) Karei Scholten sr. gaat het club huis St, Joris Doelen op I septem ber aA veriaten. Sinds 1948 Js hU leider van dit clubhuls voor de on georganiseerde jeugd in Schiedam- Karei Scholten had daarvóór aan het jeugdwerk in Utrecht gedaan. Dit werk in Schiedam moest van de grond af worden opgebouwd. Dit beeft uitstekende resultaten gehad. Karei Scholten meent nu, dat het clubhuiswerk in Schiedam genoeg krachten heeft opgeleverd om ook het werk in de toekomst te waar borgen. Hij gaat weer terug naar Utrecht, waar hij een nieuw gebouwd club- huls ter beschikking krijgt en te zijner tijd de leiding over meerdere clubhuizen. Langzamerhand is Karei Scholten al begonnen met het over dragen van verschillende werkzaam heden op het gebied van het jeugd werk in Schiedam. In het kader van het S.G.-werk organiseerde hij o.a. het Jeugd Jolat. Voor de DKC-zuil zlfn gisteravond gespeeld: in poule 1 bij dc b.v. „Entre-Nous* t« Schiedam H.v.d. Berg 75 75 30 20 2.50 J.Pool 80 72 30 12 2.40 B.V.d, Burg 75 75 28 9 2.07 H.de Woldc 80 56 28 10 2,00 p. van Buur cn 80 50 37 7 2.16 H. van Wijk 80 71 37 7 1,91 \V, de Jong 80 80 26 14 3,07 H.v.d. Berg 75 54 36 7 1.40 IV. de Jong 80 EO 32 17 2,50 p. van Buurcn 80 73 32 15 2,46 ]n poule 2. bij de b «r. „MBS" te Vlaardingcn C, de Herder 70 70 37 7 1.89 T.Xomnat 70 65 37 8 1.75 C. de Vormer 70 70 20 14 3,50 r.Komaat 70 34 20 5 1,20 J, v. d. Have 70 70 4-1 fi 1,70 C. de Herder 70 62 41 8 1,51 C. de Vormer 70 70 25 15 2.80 J. v. d. Have 70 35 25 7 1,40 Voor het driebandentoernooi om bet Bllekendaalblljart werden gespeeld In poule 4. bU de b.v. „De Sluis" J. zwanenburg 30 30 57 4 0,526 W. Heimbroek: 30 28 37 4 0.491 J, Kreuger 30 30 73 3 0.416 J.BIellcsloot 30 28 73 3 0,361 C. Schepen 30 30 59 3 0.508 J.Kreuger 30 12 59 2 0.203 L. Penning 30 30 72 4 0,416 J.Bleiksloot 30 19 72 2 0,263 J. Zwanenburg 30 30 88 3 C.34Q J. Kreuger 30 22 88 2 0.250 U tand tctv Md ffêpfattr, Iff. le«rUt{ leert htl tf. bn hm rrt- Prigert [d-tejtomn. leren, ir«r. [oil InjMi, pjn Euiim Zachte, geurige baai-tabak, een uitgezochte melange van de fijnste overzeese tabakssoorten! Dank zij de oplettendheid van de chauffeur H. G. K- int Rotterdam kon gistermiddag op de hoek van de Kieuw Mathenesserstraat en de Berckenrodestraat te Schiedam een ernstig ongeval worden voorkomen. Mevrouw W. B.-H. wilde daar de weg oversteken met. haar 4-jarig zoontje. Zij keek om naar het kind maar tegelijkertijd stapte zij al van het voetpad af, waardoor zij tegen een trekker met oplegger liep. die de hoek omkwam. De chauffeur keek uit routine nog even "om bij het nemen van de bocht en zag de vrouw vallen, waarop hij onmiddel lijk remde. De vrouw lag toen al met haar arm klom onder de auto band, zodat de chauffeur de auto direct achteruit reed. De verwondingen van de vrouw bleken gelukkig nog mee te vallen. Zij had een bloedige wond aan haar achterhoofd en een lichte hersen schudding opgelopen. De G.G. en G.D. heeft haar naar het Gemeente- Ziekenhuis gebracht. prtma waterafstotende poplin.geheel dubbel. 4 moderne kleuren. bij iccrd?i Speciaal verlaagde J. M. prijs. 2 jur [cl u nnrttf. [brenflen n K en teer Twee personenauto's, resp. be stuurd door de heer A. de J. en de heer H. de J., reden gisteravond omstreeks half twaalf bovenop el kaar op het kruispunt Vlaardlnger- dijkRembrandtlaan. De heer H. de J.. die vanuit de Rembrandtlaan kwam, verleende geen voorrang, waardoor hij in de rechterflank werd aangereden, In de andere au to schoten de heer A. de J, en diens echtgenote met hun hoofd door de voorruit, waardoor zij beiden snij- wonden opliepen. De heer A. de J. liep ook een lichte hersenschudding op. De auto's werden zwaar bescha digd. I reeds jo'j [en de nar (orden Cfr. [cnbcfcpndt ruuiasienc- (kleine stijging per maat) De leiders van de staking In het bouwvak hebben gisteren in Schie dam een bijzondere actie Ingezet. De leiders van de drie bonafide vak bonden zün hl. in een optocht van ongeveer 25 bromfietsen en fietsers alle bouwplaatsen In Schiedam afge weest en overal waar nog gewerkt werd, zijn de werkende arbeiders overgehaald het werk neer te leggen. In De Schie bij de oude Spoeling- brug, was een firma bezig met het slaan van een damwand als voor bereiding tot het graven van de z.g. „zwaai-kom", die in de Schie zal komen, naast de toekomstige Pro- veniersbrug. Gistermorgen is daar nog gewerkt, maar na het bezoek van de vakbondsleiders is "s middags het werk voor onbepaalde tijd neer gelegd. Ook de wegenbouwers, ingescha keld voor de aanleg van Rijksweg 20, die tot gisteren nog aan het werk waren, zijn nu in de staking betrok ken. Dit betreft echter een kleine groep arbeiders. Het aanvoeren van zand voor het wég-lichaam gaat ech ter door want de chauffeurs van de zandauto's vallen onder de bonden van Transportarbeiders en die sta ken niet. Verder hebben in het in dustrie-terrein kleine groepen arbei ders, werkzaam aan diverse kleine objecten, gisteren het werk neerge- ïegd. Vrijdag is zonder enige ophef de eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe Consultatiebureau voor de T.B.C.-bestrijding. Dit hei werk gaat nog steeds door, daar de heiers zijn aangesloten by de Fede ratie van Heiers die niet meedoen aan de staking. De bouwvakkers, die aangesloten zijn bij de O.V.B., welke bond het consigne heeft gegeven aan het werk te blijven, hebben dit con signe gevolgd. De inbraak bij de Schiedamse Steenkoolhandel aan de Noordvest is snel opgelost. De fabrieksarbeider A. D. E. is in verband hiermee aan gehouden. Hij heeft tegenover de politie een bekentenis afgelegd. Uit het kantoor had de inbreker ƒ30, gestolen. De 24-jarige Rotterdammer T- S. is aangehouden verdacht van diefstal van een bromfiets te Schiedam. De heer A. C. uit Rotterdam heeft gistermorgen met zijn personen-auto m de B.K. Laan een verkeerspaaltje omver gereden. Dat gebeurde door dat hij greep naar een bus verf achterin zlfn auto en toen niet op het stuur lette. De heer A. W, uit Rotterdam deed aangifte van diefstal van zijn motor fiets uit de stalling van de Verenig de Glasfabrieken aan de Buitehha- venweg. fcindcrr til r het ortf. P geloof \K r eerste ir- landjes" 11 loepen net Inwlocd u lerialistwt kot op c« eszijde. hf. pi: Dkm. mjs, Kun- Ufcgunim I-der lc«i In de cyclus „Onvergetelijke films'* vertoont het Monopole-theater op donderdagavond „The Robe" (De Mantel), een kleurenfilm naar het gelijknamige boek van Lloyd C. Dou glas. De hoofdrollen in deze film, die speelt in de tijd van de eerste Chris tenen, worden vertolkt door Richard Burton, Jean Simmons en Victor Ma ture. Er is één voorstelling, die om acht uur begint. En Juist in het voorjaar, als er toch zo veel nodig Is en ver nieuwd moet worden.... dan kunt U zich de luxe van „te veel betzlen" toch helemaal niet veroorloven. Maak gebruik van de speciale aanbiedingenbetaal min der dan andersen U kunt meer doen dan ooit te voren. Woensdagmorgen begint de ver koop van Co cos- en Slco loper en tapijt, 85 en 100 cm breed, geweven van de beste cocotgarenS. Een grote partij In export breedte en dessins In leuke frisse kleuren cocos voor de hele kamer en voor de trap en gang, nü voor bijna de halve prijs. por K. w [cent in c [Hollend'! keft. Zt [oormee t( [étonffrijif psnfs cc*. pÖie 1 k i ||eV hom lebben op- Krank nifi Stoelt -0} wet cm ijlgeschre- achecpjn n hier Ic laroan de 'den, zot- ■fc. Ah je es oji zy >eeld o"r' hip, zoals een op cant, met als fltwi «idcItfK 'ffticcstie, Uf uan fe- DEN HAAG. De Nederlandse Marlneraad heeft over de aanvaring op de Noordzee tussen de „Karei Doorman" en het Belgische vissersschip „Frans Elza" op 25 september 1959, waarbfj vijf vissers om het leven kwamen, als zijn oordeel nitgesproken, dat luitenant ter zee Ie klasse E. Liong Ble Thnng, die de zeewacht had, zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige verzalmen, die de oorzaak zijn geweest van de ramp, Het voornaamste verzuim van ge- lingen vanaf de brug werden ge noemde officier bestond naar oordeel stoord aan de commando-centrale van de raad in het palaten van zorg- nauwkeurige kompaspeilingen moe- vuldige kompaspeiling van het vaar- ten vragen; hij had een fluitsignaal tuig, waarvan hij twee witte lichten moeten geven en hij heeft verzuimd omstreeks vijf voor half 1 *s nachts om toen het aanvaringsgevaar zeer waarnam. ernstig werd, op volle kracht achter- De commandant van Hr, Ms. uit te laten slaan. De door de heer „Karei Doorman" treft naar 's Raads Thung aangevoerde vrees voor ach- oordeel geen verwijt. tervarende schepen acht de raad niet De roarineraad stelt dat de com- gerechtvaardigd. De „Karei Door- mandant van de Karei Doorman, ka- man" had naar het oordeel van de pitein-ter-zee J. G. Stegeman geen raad reeds geruime tijd van te voren verwijt treft Het was verantwoord moeten uitwijken. Het vliegkamp- de luitenant-ter-zee le klasse E. schip en de „Frans Eisa" koersten Liong Bie Thung zelfstandig de hon- duidelijk op elkaar aan, dewacht te laten doen. Over de De koerswijziging van de „Frans schuld die Ltz. Thung treft zegt Elsa" vlak voor de aanvaring kan de de raad nog dat hij tijdig had moeten raad niet precies verklaren Hij opmerken dat de voor de Karei meent echter dat deze koerswijziging. Doorman zichtbare witte lichten aan welk karakter zij ook moge hebben een vissersvaartuig toebehoorden. gehad de .Frans Elsa" niet is aan te Hij had, toen bleek dat radar-pei- rekenen. ten voor een 2—0 voorsprong ge zorgd. In tweede opstelling konden de blauwwitten echter niet vlot tot scoren komen, waardoor de bezoe kers na de rust tot 21 inliepen. Maar daarna ging het van een leien dakje. De dames R. van Krogten en N. Ouwendijk vergrootten de voor sprong tot 4—1, Th. de Vos benutte een strafworp en H. v. d. Keemel bracht tenslotte vla een doorbraak en een ver schot de eindstand op Revc acting JOnr /r'i jok nor I hydra- oorbö' ONKd GEBOREN: Hendriks A. dv H. A. van Beers en J. P. Scholte; Anne- mieke dv L, van der Wal en S. W. Krommenhoek; Marinus E. A. zv A. J. de Rond en E. H. van den Elzen; Marjolein dv T. H. de Boer en H. B. van der Graaff; Elisabeth C. dv J. Punt en. C. H. Sleeuwenhoek; Deskée dv I. van Keulen en E. B. Jan:i:n; Joyce M. H. dv B. ter Braak en A. D. Th. van Son;' Maaike M. dv C. H, M. Ames en S. Laro- mers; Nico! aas zv C. J. J. Valkenier en M. D. Reiner; Jacqueline I. J. dv J. Koster en IJ. Vrieswijk; Antonia E. dv M. van der Kruit en A. van Kooij; Roald M. zv M. G. J. van Djjk en A. J. Streevelaar; Maria M,, dv C. M. A, Smulders en M. M. de Jong. Overleden: A. C. van Eijk, 62 jaar: M. Huijzer, 65 jaar; R. Konings, 11 maanden. voor voor Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze partij cocos. oorspronkelijk be stemd voor export en daarom opvallend goedkoop.... een aanbieding die U beslist -niet mag missen. en and had dematcn molle de cf?" c be?on rWeuflid ark iw» In de overige door plaatselijke teams gespeelde wedstrijden kwamen de volgende uitslagen uit de bus: OSCR 3-Succes 2 (U—3), Schiedam 2-Zwaluwen 2 (1—3), Succes 3-Het Zuiden 6 (1—5), Succes a-Trekvogels a (35), Ons Huis c-Schiedam a (1—2), Succes b-Spangen d (2—0) en Hillegersberg a-Schiedam b (04). iolgra?* truiniejs bordje beloofd Voor een gering aantal belangstel lenden is maandagavond in geboaw Christelijk Sociale Belangen een pro paganda!) ij eenkomst voor leden van de Christelijke Bedrijfsgroepen Cen trale gehouden. Het lid van het hoofdbestuur, de heer C. van der Wal, heeft gewezen op de belangrijke taak van de vakbeweging in de hui dige maatschappij. HU meende dat de vakbeweging juist in deze tijd grote steun behoeft omdat slechts een sterke organisatie de stem kan doen horen bij de belangrijke beslissingen. De heer Van der Wal memoreer de dat binnen vijf jaar de sociale harmonisatie van de Europese Ge meenschap moet zijn verwezenlijkt. Het is van belang dat de vakbewe ging haar positie in deze kwesties kan doen uitkomen omdat anders zonder de betrokkenen wordt beslo ten. Dat ook de werkgevers in eigen land nog niet duidelijk doordrongen zijn van de betekenis van een ver antwoorde -oeiale positie van de werknemers bewees volgens spreker het conflict in de bouwwereld. Op deze bijeenkomst werden voor de pauze een tweetal humoristische filmpjes gedraaid. Na de pauze werd de rolprent „Rasmus, de vagebond" vertoond. Voorzitter D. Los van de CBC - heeft het welkomstwoord ge sproken. en ft* zwijg*" De jaarlijkse alg. leden vergadering van het NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS afd. Schiedam, wordt gehou den op 25 maart i960 te 20.30 uur in het Roode Kruis-ge- bouw, Lange Nieuwstraat 197, evt. te 21.00 uur gevolgd door een reglementair ver eiste tweede verg. In deze vergaderingen zullen tevens de nieuwe statuten en huish. regl. worden vastgesteld. WOENSDAG 16 MAART A-S. OPENEN WIJ ONZE ZAAK Dezexal U een steeds wisselend beeld geven van de meubelen, die wij PERMANENT EXPOSEREN in onze Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan onze nieuwe zaak. Aan Architect S.T. Goslings, die de plannen voor de verbouwing heeft opgesteld en aan de Aannemer L. Heyster met zfjn staf, die deze heeft uitgevoerd, betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. Thuiswerk gevraagd, lichte kantoorwerkzaamheden. Liefst schrijfwerk. Brieven, onder nr. S-783 bureau van dit blad- e' laten ir Keu* ils SC' ied op- Ie haar ïte bij iter. mijfl Toen ,3ha»r gezich' id: We 'uur ht een ^dichl vcr- Jylvia: imea," Permanent wave Onze ertstekend verzorgde venchiint More Maandag PermanentDames, voor een goede permanent en. prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 23. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Te koop aangeboden y Hoogstraat 158 Schiedam Te!. 6978® |j Na 6 uur: j. WSTBER.G - Telefoon 42820 Te koop lange witte trouw japon met bijbehoren, maat 36-38. Fakkema, West Fran- kelandsestr. 162a, Schiedam, i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1