Geniet... Amm Stakings-stilte hangt over Zuiderkerk nieuwe I Voorlichting bij keus studeren of werken maast richts Val met ..slopclmte' van 12 meter hoogte I" ABC boekt ledenwinst bet afgelopen jaar m Showroom fa. Govaart tw'V a- te? i>- |V II. Bouwcommissie heeft echter werk genoeg Eerste paal voor kaLholieke school Beroep van Heilsleger Fietser gewond Burgerlijke stand ...van zon lekkere verse cigaret van voortreffelijke DRUM-SHAG Pittig en tóch zacht! lekker! 1|J Orgelconcert in de Geref. Kerk AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Veiligheidsexpositie geopend VARA-avond met Dorus ISÜIiÜ 8S$H Expositie G. Stalil in de Lijnbaan SCHIEDAM Voor „ElliES" televisie en Badte EEN SOKILDER-AÜTGSPUiTER Koeriersters -•J Woensdag 16 maart 1960 mer iur- art- 'ffen Md art. i de ÏOB tfe. sou ede uen ele- end iter.' tag-, et. ind'r irt- na M unt liet lie! ale De ■7- «1 lie; jen', >d. tot id-: ijn ch en Ié iir> PK te ak poor de staking: In het bouwbe drijf 's '"'k ^et werk aan de nieuwe gereformeerde Zuiderkerk aan de Wllbeimina haven komen stil te.lig gen. Dit Is wel een tegenslag voor de Bouw-commissie want het werk wa# *1 «d heel eind gevorderd, me de door het zachte weer in de win ter, die weinig vorst- en regen- ver- letdag«D heeft opgeleverd, Niet al- {een la de gehele fundering van deze dp-kerk al gereed, maar ook is het beton voor de. vloer van de beneden ruimte al gestort en zoals de b$- gaande foto toont is ook al bekis ting voor het betonwerk aan de .bo venlaag. de eigenlijke kerkzaak aangebracht. Verder is men niet ge komen. De volgende stap zou moe ten ïün het metselen van de bak stenen. Van het leggen van de „eerste steen" zal geen bijzondere ophef worden gemaakt aangezien het slaan van de eerste paal reeds met de no dige ceremoniën is geschied. Dc Bouwcommissie hoopt nu maar dat j Nieuwlandkerk aan de orde. de staking niet al te lang meer zal De Bouwcommissie .heeft overi gens nog meer werk Voor de boeg: uiterlijk op 1 mei komen de drie ontwerpen binnen voor de gerefor meerde-kerk in Nieuwland. Na het gereedkomen van de Zuiderkerk komt dus al direct de bouw van deze Het werk aan de gereformeerde Zuiderkerk aan de Wilhelminaha- ven ligt stil, ook hier is de staking van invloed geweest. Maar. op de foto is toch wel te zien dat de bouvj al aardig vordert. Of de kerk nu ook op Kerstmis dienst zat kunnen doen, is een vraag. duren, want anders komt het plan ir gevaar om deze fraai gelegen Zui derkerk met Kerstmis officieel in ge bruik te nemen. Het stilleggen van het bouwen houdt overigens niet in dat de leden van'de Bouwcommissie dok met de handen over eikaar zijn gaan zitten. Integendeel, er wordt nog druk ver- gaderd en enkele belangrijke beslis singen zijn weer genomen. .Dit be treft o.a. de elektriciteits- maar ook de verwarmings-installatie. De keus is bij. het laatste gevallen op een direct gestookte luchtverwarmer, waarbij verwarmde lucht, achterin de kerk wordt geblazen en. vooraan wordt weggezogen, waarna deze lucht, eventueel.na vermenging van vers© lucht van buiten, opnieuw wordt ge bruikt Verder is besloten om een eenvou dig kerk-orgel te nemen, dit in ver band met de financiën, waaraan geen te hoge eisen gesteld mogen worden. Intussen heeft zich een dames co mité in de Zuiderwijk gevormd, dat zich tot doel heeft gesteld om bij de opening van de kerk een en ander aan te bieden voor de inrichting van de zalen of van de kerk zelf- De actie van deze dames heeft al direct be vredigende resultaten opgeleverd. (Advertentie LM.) Tussen;..zeggen" en „hebben" is. 'ecn groot versch'iL. Arbeidsbureau helpt 'n handje Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80," telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummër 6 46 66. Apothekers nachtdienst: fa, Gouka, Hoogstraat 29. R.-K, Leeszsal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iédere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, dondefdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage. 2. en 8,15 uur: „Bonjour tristesse". Monopole, 2.15, 7 en S.15 uur: „Duel op de Atlantic". diversen Mnefe Sacrum, 8 uur: Polio-fonds. Toneel. Chr. Soc, Bcl„ 8,uur: Laselub Schie dam. Lezing. Wijkcentrum, 8 uur: SBLO-vergade ring. Sted, Museum, 8,15 uur: Kunsthisto rie in vogelvlucht. Vrijdagmiddag zal de eerste paal worden geslagen voor de zevenklas- sige lagere school van de Sint Wil- librordus-stichting. die aan de Burg. Honnerlage Gretelaanhoek Park weg zal verrijzen. Deze school wordt in systeembouw uitgevoerd door Muys en De Winter's Aannemings bedrijf. Nederlands Serie Museum-lezingen „Kunstgeschiedenis in vogelvlucht" Vanavond, vindt ln een der zalen van liet Stedelijk Museum te Schie dam 4e eerste van vier bijeenkoms ten „Kunstgeschiedenis in vogel vlucht" plaats. De bedoeling van deze serie is om op zeer eenvoudige wijze een over zicht jte geven van. de ontwikkeling van de kunst van het Avondland, waarbij dus aandacht wordt ge schonken aan de voornaamste stijlen en voornaamste richtingen. De eerste avond begint 30.000 jaar voor Christus in de grotten van de ijstUdmensen en komt via Mesopo- thamië en de Nijldelta naar Grieken land om te eindigen in het keizerlijke Rome, Een groot aantal lichtbeelden ver duidelijkt een en ander. Op de drie volgende avonden zul len respectievelijk behandeld wor den „De kunst van de Kerk", „De kunst van de mens" en „De kunst - van de nieuwe tijd.''; De bedoeling is, door het strikt handhaven van de grote lijnen in derdaad een voor iedereen begrijpe lijk overzicht te geven. (Advertentie l.Ai.) Waar/d* lirede jtreom Jer Mm Dc rivier, waaraan .Maastricht zijn naam dankt, stroomt „zachtjes zee waarts"- Maar naar alle windstreken „stroomt" het modern Maastrichts Aardewerk van de n.v. Koninklijke Sphicx-Céramique. Het wordtoveral met vreugde ootvaageo doormodeine mensen, die prijs stellen op gave vor» tnieh^ blijde kleuren, frisse decoraties en vbïwaxrdige kwaliteit. Wie: echt; Maastrichts aardewerk b«it weeti 'AARDBVVEBK is waardewerk ff..,, dan oiiuodijk MB «V. KOHIHKLUKÈ SfHIK* -tÊ*»HI0UE VIH, MTSUS BE60UT MMSISICHI. „Het wordt heel normaal gevon-( den om voor het kiezen van een das een uur uit te trekken, maar als het er om gaat een werkkring te kiezen voor de toekomst dan is men daar maar al te vaak in een wip mee ge reed. Dit is een opvatting waarbij m[j de haren te berge rijzen," zo verklaarde de heer E, R. Dcvjïs, di recteur van het Gewestelijk Arbeids bureau Rotterdam in zjjn inleiding op de school voorlichtingsavond die gisteren In het gebouw voor Chr, Soc. Belangen is gehouden speciaal voor leerlingen van de hoogste klas se van de Hervormde en Gerefor meerde ulo-scholen ln Schiedam. •Nu de Hjd van de eindexamens weer nadert, wordt de vraag voor deze leerlingen weer zeer urgent: verder studeren of gaan werken. Om een' leiddraad te geven in dit probleem heeft het Gew. Arbeidsbu reau, nevenbureau Schiedam, deze voorlichtingsavond gehouden. Maar of het „verder studeren" dan wei „gaan werken" werd, het grote ad vies van de avond was wel: bedenk tevoren goed wat je doet en als je het niet zeker weet, vraag dan om raad bij het G.A.B., dat immers de beschikking heeft over een sectie Jeugdbemlddeling en een sectie Vrouwenbemiddeling voor de meis- jes.,.v. Het was de heer S, van Asperen, hoofd van de geret Rehoboth-ulo, die de mogelijkheden van verder stude ren na het behalen van het ulo-di ploma toelichte. Voor het diploma B of, A-mot-wiskunde althans,, want. zonder wiskunde zijn de mogelijkhe den voor verdere studie wel zeer beperkt. Daarbij heeft hij een lans gebroken voor het onderwijs, waar nog zo'n schreeuwende behoefte be staat aan leerkrachten. Bij het tech nische onderwijs heeft hij o.a. ook gewezen op de mogelijkheden die de U.T.S. biedt aan dïe ulo-leerlingen (en het zijn er velen), die eigenlijk beter niet op dc ulo maar op een T.S. hadden kunnen gaan. Voor hen is de U.T.S. een goede uitwijkmo gelijkheid. De jeugdbemiddelaar van 't G.V.A. B., de heer C. J. P. de Bree, heeft zich niet uitgeput in het opsommen van alle beroepen, die er voor de jongens openstaan (er staan er 4.200 geregistreerd!), maar zich be paald tot een globaal overzicht van de mogelijkheden, daarbij gebruik makend van propaganda-materiaal en een flanel-bord. Laat je niet voor lichten door on deskundigen, maar maak gebruik van het Gew, Arbeids bureau was wel zijn voornaamste ad vies. Mcj. 33, van den Berg, vrouwenbe- middelaarster van het GA..B. Rot terdam, gaf de meisjes daarentegen meer praktische adviezen bij het kiezen van een beroep. Want ook voor een meisje is het belangrijk dat zij een vak kont. De opvatting: ik ga toch trouwen, dus hoef ik geen vak te leren, vond zij verouderd en onjuist. Immers, het kan jaren du ren. voordat het meisje tot trouwen komt en ook kan het voorkomen, dat zij later gedwongen is toch te gaan werken. Zij waarschuwde, er ook voor om bij het solliciteren niet te veel te letten op een hoog loon, want dergelijke goedbetaalde baan tjes bieden meest maar weinig rrio- geiijkhedèn voor de toekomst. Na deze wat vluchtige inleidin gen heeft een forum, bestaande uit de heren W. Ravens, waarnemend chef van het bureau Schiedam en de bemiddelaars C. J. P. de Bree en.J. Bossema, antwoord gegeven op de vragen die door de aanwezigen, meest leerlingen en ouders, maar ook leden van de schoolbesturen, werdén gesteld. Hef is een feit, dat men de Heils soldaat vaak tegenkomt met de collecte-bus in de hond. Want de voortdurende strijd van Het Leger des Heils tegen zonde en nood is tevens een voortdurende strijd om in de financiële aspecten daar van te voorzien. Daarom dóet het Leger regelmatig een beroep op het Nederlandse volk Dit zal binnenkort weer het geval zijn, want bij dc jaarlijkse natio nale inzameling wordt in Schie dam van 21 maart tot 2 april door het Leger gecollecteerd. Let dan niet alleen op de hand met-de-collectebus, doch ook op de gevende handvazi het Heils leger. Denkt do» eens aan de 208 korpsen (evangelisatie-posten), de 31 buitenposten, het evangelisa tieschip. „Febe', de. drie jeugdcen tra, de kweekschool voor heilsof ficieren, dc 30 reclasscringsbriga- des en dc 49 maatschappelijke in richtingen (o.a. voor mannen, on gehuwde moeders, kinderen, be jaarden en invaliden) met in to taal 1616 bedden. Dit kost geld, heel veel geld, meer geld dan de heilssoldaten, mat de beste au El van de wereld zelf kunnen opbrengen. Vandaar deze nationale inzame ling, vandaar het beroep op n: met collectebussen en met lijsten. Hef „dank u" komt dan namens het Leger-met-de-helpende-hand, het bijna honderdjarige leger van William Booth. De Gl-jarigewielrijder J. A. V. is gisteren in de Hoofdstraat aan gereden door de bromfietser C, E. D. G. uit Rotterdam, toen hij on voorzichtig de straat overstak. .De hoer V. liep een gebroken linker voet op. De G.G. en G.D. heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht, waar hij is behandeld. (Advertentie LM.) GEBOREN: Martir.us A., zv A. H. de RaaiJ en J. E. van Zuïjdam: Sïmone V„ dv M. J, dc Gruljter en A. BUI; Petra E.. dv D. Hamersla e en N. J. van Heest: Frederica, dv. 3t. van Hagen en C. Nonljen. OVERLEDEN: E. van Arent, 71 jr.. wed van M. A. 'Mannee; A.' Bakker, 56 jr. In kwaliteit'beschermende plastic tabakszak l i DU het kortgeleden verschenen jaarverslag over 1959 van de afd. Schiedam van de Alg. Bedrfjfsgroe- j pen Centrale (N.y.V.) blijkt dat de j afdeling ln het afgelopen jaar een netto ledenwinst van twintig heeft J geboekt, hetgeen" een prettig re sultaat Is, temeer daar er ln j het jaar tevoren verlies aan leden is geleden. De groei, die in het gehele j NVV is te constateren, is dus ook in de A.B.C. te Schiedam merkbaar ge- j woest. i De invoering van de vrijere loon- politiek, heeft het afdelings-bestuur De Gem. Bibliotheek te Schiedam heeft de beschikking gekregen over de volgende aanwinsten: Godsdienst: Eddy. Tachtig avontuurlijke jaren; Hun- ter. Duisternis daalt over;China. Sociale wetenschappen: Ondernemend Nederland: Kuyken, Effectenbezit; waarom? Wat? Hoe? 2e dr.; Bcmmelen, Ons strafrecht. Natuurwetenschappen: Schneider, Van nul tot oneindig; En- trop. Schelpen vinden en herkennen. Technische wetenschappen: Stolze, Ons leven van morgen; Hooft- ■man. Met raketten de wereldruimte in; Onze gezondheid: Troch. Toegepaste elektronica: Graftdijk;-Paspoort voor de Delta. rv>;vA Kunst, Sportenspel: Dtxys. Muzikanten van nabij: Kroon, Camping, Letterkunde: Kelk. Leven van Slauerhoff; Com pert©, Dc schok der herkenning; Morricn, Con curreren met de sterren; Spanjaard, Dominccsspiege); Buzzati, Angst in, de.. Seals; Knap. Hebt u ook de zenuwen?; Miöco, De andere kant: Hazelaar. Giet hoorn en het Overijsselse merengebied. Geschiedenis, Land- en Volkenkunde: Nieuwenhuys, Tussen twee vaderlan den: Mornmsen. Romeinse geschiedenis; dl. 2. De Amsterdamse organist Haite van der Schaaf geeft zaterdag 19 maart een. orgelconcert in de(vrij gemaakte) gereformeerde kérk aan de Westvest te Schiedam. Het pro gramma voor dit concert, dat om 8 "uur begint, vermeldt- werken van de componisten Matthias van der Gheyn, Sweelinck, Bach, Stanley, Blow, Greene en van de concerte rende organist zelf. nieuwe showroom geopend. De héér A. Govaart was tot voor kort fir mant van de Meubelbeurs, maar nu vormt hij samen met de verkoop chef, de heer J. J. Witberg, de nieu we firma. Vroeger was in dit pand een schil- derijonwinkel gevestigd. De architect Swaneveld ontwierp een nieuw interieur, dat door de fa. L. Heijster werd verwezenlijkt. Het maakt een prettige-indruk, vooral PARIJS Twee Franse kern- door de kleurige meubels die in technici hebben dinsdag „in lichte j tentoongesteld zijn. mate aan te grote dosis straling."] Het Is de bedoeling dal de. ten- bloot gestaan, doordat bij een expe- toongestelde meubelen vaak zullen rimentele reactor in het onderzoek- j wisselen om het publiek een indruk centrum in Saclay by Parijs gedu- te geven „van wat er zoal te koop is." rende korte tijd de kritieke grens j Een showroom aan een drukke' wïn- werd overschreden. Volgens een keistraat is daartoe beter geschikt officieel communiqué bevinden de dan de verderaf gelegen hal aan de mannen zich niet in gevaar. 1 Stricklcdeweg. veel werk gegeven, daar er veie on- d- -handelingen met de werkgevers moesten worden gevoerd. Ook door hel aflopen van de cao's moesten di verse besprekingen plaatsvinden. De onderhandelingen met de werkgevers waren niet eenvoudig, daar in de vrijere loonpolitiek de producttvi- eitsberekenïng 'n hoofdrol speelde. In dc kapitaalintensieve bedrijven. Ging dit over het algemeen makkelij ker danin de arbeidsintensieve be drijven. Wijzigingen in de secundai re arbeidsvoorwaarden, waaronder ook de verkorting van de arbeidstijd, hadden de bijzondere aandacht. In het jaarverslag is meermalen de klacht te lezen dat vergaderingen cn ook kadercursus-bijeenkomsten zo slecht worden bijgewoond. Vooral on der de vrouwelijke leden blijkt de belangstelling uiterst gering te zijn, zodat het bestuur zich afvraagt of dergelijke bijeenkomsten financieel nog wel verantwoord zijn. Het ge- spreksgroepwerk daarentegen geniet vandaag aan de Hoogstraat lSQjten een toenemende belangstelling, zodat ~v"" J moest worden overgegaan tot de vor ming van een tweede groep. De fa. A. Govaart en Co, heeft De iVoordrestsiagel, tot voor fcorr een verwaarloosde en slecht geplavei- j de weg langs het water van de' Noor dv est, krijgt een geheel nieuw I profiel,.dat zich fraai aanpast aan de moderne bebG?iuring ra» Nieaiu- 1 land. Van de niet:ace Spoelingbrug over dc Noordvest af, is een brede j weg aangelegd, die door een groenstrook van het water zal worden ge- J scheiden. Alleen is langs het voetbalterrcin van Sfennes-DVS de oude i weg voorlopig nog gehandhaafd, aangezien daar irt de nabije toekomst J1 nog gebouwd zal moeten wordeii. -j Het is overigens wel opmerkelijk'hoe de gehele buurt langs de Noord- vest van uiterlijk is verbeterd, door dc aanleg ran nieuwe straten langs j het water, door de moderne panden aan de noordkant èn door de een- vcmdïge, waar toch wel smaakvolle brug. Het gaat er tvaarachtig op Itj- i ken dat dc Noordvest, die veel gesmade stinkende 'gracht door een drab- bige industrie-buurt een fraai deel van de stad zal gaan worden! De VARA afd. Schiedam geeft op donderdag 17 maart in het Passage theater een cabaret-avond, waarbij Dorus (Tom Manders) het bekende programma „Saint Germain des Prés" presenteert met medewerking van Cor Stein, Son ja Oosterman,- de Hotcha's en Marius Monkau. VL AARDINGEN Maandag liep een 3-jarig kind plotseling de Hoogstraat over zon der op het verkeer te letten. De bestuurder van. een juist passeren de bestelauto remde krachtig, doch kon niet voorkomen, dat het kind tegen zijn wagen opliep. Het slacht offert je. is met de ambulanceauto van de GGD. naar het algemeen zie kenhuis te yiaardingcn vervoerd alwaar, het vermoedelijk met een hersenschudding, ter verpleging is opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) Op spectaculaire wijze is gister middag de Velligheidsteiitoonstelluig in de Haven vakschoul aan de Waal haven geopend. De heer P. N. Tas, vertegenwoordiger van een firma in veiligheidsapparaten, sprong met een z.g. „sfopchute" (veiligheids-gordel met 23 meter Jang touw, dat in ver binding staat niet een reminstallatie) uit de top van een 12 meter hoge mast. Bijna onmiddellijk werd zijn val afgeremd, zodat de heer Tas „Zon der gordel zou ik niet op de mast durven staan, want ik heb last van hoogtevrees" veilig naar de bega-, ne grond zweefde.. Deze „sfopchute" is een van de vele veiligheidsapparaten, die op de tentoonstelling worden geëxposeerd. Men vindt er voorts schoenen met stalen neuzen, die absolute veiligheid bieden tegen vallende voorwerpen. Vol trots vertelde de standhouder dat in een fabriek in het oosten van ons land een werkman slechts een teen brak, toen' een gewicht vanj 11.000 kg op zijn van stalen neuzen voorziene schoenen terecht kwam. De tentoonstelling, die, behalve voor de leerlingen ook voor de ou ders en andere belangstellenden be doeld is. wordt gehouden in het ka der van een Veiligheidsactie voor de leerlingen van de Havenvakschool. De heer Westra. directeur van de N.V. Stuwadoorsmij. Progress, die bij dc opening van de tentoonstelling een inleidend praatje hield, noemde deze veiligheidsactie bijzonder nut tig. Van 18 maart tm. 10 april a.s. zal George Stabl schilderijen expose ren in de zaal van de R-K.S. aan de Korte Lijnbaan. Vrijdag a.s. vindt de opening plaats. De tentoonstel ling zal worden ingeleid door de heer C. Doelman. natuurlijk naai PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan bock Mosdastaai: Scfiiafam Tel, 65734 GEMEENTE SCHIEDAM gemeentelijke vervoer-, reiniging-, en onlsmettingsdienst tc Schiedam In dc CENTRALE WERKPLAATS kan geplaatst worden Loon: bruto ƒ84.por week, vermeerderd mot ƒ3.10 comp, huurverhoging, 3 tijd. toelage en 5 ci loonsverh. Vakantietoeslag 4 Sollicitaties te richten aan de directeur van voornoemde dienst. Buitenhaveniveg 154. Schiedam. CINDERELLA SCHOENMAGAZIJNEN vragen een VERKOOPSTER LEERLING-VERKOOPSTER VERKOOPSTER voor de middag-uren. Gunstige salaris- en vakantieregeling. Sollicitaties aan het kantoor: Lijnbaan 84, Rotterdam. Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettig© bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon G6S33. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuurcn, Hoogstraat 106. te lefoon 6 87 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ontwikkelen van roifilms. 's morgens gebracht 's avor.ds klaar. K. van Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam. Diversen Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstre ken. Ledenvergadering a.s. maandag 21 maart om 19.45 uur in het schoolgebouw. Van particulier (geen han delaar) te koop van eerste eigenaar een Ford Anglia in zeer goede staat en goed on derhouden. Kin-stand ca. 46.000 km. Prijs ƒ2750.—. Tel. 6 72 89, na 19 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1