Jordaans rdwiinen ae Jong ae nieuwe SBLO-voorzitter Polio-fonds wil hier afdeling oprichten Schiedam5 5 schiet al lustig op los AGENDA Onaangename verr; voor bouwer van ze Van Stigt Thans schakelt Buytenhek definitief uit voor de ereplaats Kraan reed Schie in Primavera Italian a bij Kreymborg! Jongens stalen flessen melk HOOFDKLASSE LIBRE Brand bij spoordijk Nu een geborduurd Verschillende problemen rond de ABC werden besproken te op ieders lip! 20 stuks f, 1,- TONEELAVOND IN MUSIS Bestuurder gered Voor slechts f 1.60 en 15 Radion- merkjes Gemeenteraad over Rijnmond Diefstal in woning SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Fietsen gestolen Burgerlijke stand Koeriersters Donderdag 17 maart I960 {■Advertentie LM.) Italiaanse lente 'ln onze prachtige collectie Waarborg-regenjaBsen. Zie o.a. Model „ROMA" vlot, sportief, met opgestikte zakken. 400®/* egyptiache garens, DRI-SIL bewerkt, dus duurzaam waterafstotend. Speciale lenlepri[s 45.- Bellen btf ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politië-alarmnummer 6 46 66, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot. 16.30 uur en Iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van. 10 tot 20.20 uur. Zondags gestoten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19. tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. bioscopen Passage. Alleen 2 uur: .Bonjour tristesse". Monopole, 8 uur: „De Mantel". diversen Passage, 8 uur: VARA-cabaret, "Wijkgebouw Nwe Maasstraat, 8 uur: Coöp. DES, Contact. Wijkcentrum, 8 uur: .NCVB-Nieuw- iand, Causerie. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Arjos. Bijeen komst, Wijkcentrum, 8 uur: Sportvereniging IPC. Vergadering. nog kans heeft op enkele andere op drachten, naar een ander- terrein in Schiedam zal moeten omzien. Het is mogelijk dat hij- een terrein aan s'e Schie krijgt voor zijn scheeps bouwbedrijf. Hopelijk zal. men van gemeentewege zo spoedig mogelijk hierin kunnen voorzien, zodat de heer Verwey niet genoodzaakt zal zijn om buitenlandse orders af te wijzen doorde onzekerheid of hfj wel een passend plekje voor zijn be drijf zal kunnen vinden. In dit pand aan de Hoofdstraat is jaren lang de Wagenfabriek Ary Jordaans gevestigd geweest. Een oud Schiedams bedrijf dat na gaat verdwijnen. PÏfftfe de Wadrijd, petfclijfc [e.nepei, oor ten P'ifl roo Binnenweg 128 - N. Binnenweg/ Aelbr.kade - Zwart jansst ra a t 60-64 - Beyerlandselaan 87-93 ROTTERDAM I jmfti. I jaartri. fcl-Ogej). lest. Eu joor jou |e;£gyp. iéaarrf- |L'. Af car cc* WC, JvQJ. bering." loerden; frig beu [ai'mijn pas ge- Twee jongens, van 13 en een van 11 jaar, zijn gistermiddag door de politie op heterdaad betrapt, toen zij flessen melk stalen uit de kel ders van woningen in de Burg. Van Haarenlaan en de Schimmelpeh- rnnckstraat. Toen de jongens nader aan de tand werden gevoeld, be kenden zij ook in de Van Hall straat, de Nieuwe Damlaan en de Mgr. Nolenslaan in de afgelopen weken diefstallen gepleegd te heb ben, In totaal dronken zij dertig flessen leeg. De lege flessen lever den zij tegen statiegeld in. Van dit geld kochten zij snoep en gingen zij naar de bioscoop. Ook in het komende voetbalweek end kunnen enkele Schiedamse clubs zich in veiligheid brengen. Kampioenskansen hebben de KNVB- ers niet meer. Slechts FPSC en GSS in de afdeling Rotterdam van het zaterdagmïddagvoefbal hebben nog verwachtingen voor het veroveren van de ereplaatsen. Excelsior "20, DHS en TJrsus gaan zondag vechten voor het behoud, met winst kunnen de drie clubs zich net uit de be dreigde zone trekken. Lager KNVB Met nog twee wedstrijden te spe len heeft Excelsior '20 een punt voorsprong op de concurrenten RK AW en VCS. In sportpark Thurle- de kan Excelsior '20 die twee kostbare punten veroveren, omdat de tegenstander het roemrijke HW geen belang meer heeft bij de uit slag. Voor DHS is de situatie minder precair. Als de geelzwarten, gelijk spelen, kan RCD de stadgenoten niet IsflreÏTiid, /deen. b kreeg wférutir De brandweer onder leiding van commandant D. de Jager heeft gis termiddag omstreeks half vijf een brandje geblust langs 'de spoordijk ter hoogte van de Nieuwe Damlaan. Over een lengte van ongeveer 80 meter stond de dorre grasberm in brand. Het bluswerk duurde een half uxir. Waarschijnlijk is een uit de trein geworpen peukje de oor zaak van het brandje. inBof pier tets je een En; jou tv t'zaten .begon ving de tiöea iediten (Advertentie l.M.) De belangrijkste party in het woensdagavond bjj „De Sluis", Schie dam, voortgezette toernooi om bet persoonlijk hoofdklassekampioen- schap van het district Schiedam van de Kon, Ncd. Biljarthond was het treffen tussen Van Stigt Thans en Buytenhek. Het Is ook kwalitatief liet beste treffen geweest. Met groot machtsvertoon won Van Stigt Thans het duel en schakelde daarmee Buy tenhek, thans nog de speler met het hoogste moyenne, definitief uit voor de ereplaats. Zelf behield lilj zijn kans: Van Stigt Thans zal daartoe in de laatste ronde moeten winnen van de nog steeds ongeslagen Schikhof.' Met de drie partijen van gister avond kwamen alle spelers op vijf gespeelde partijen pn is weer een goede vergelijking mogelijk. Het dui delijkst spreekt de stand:: Schikhof 10 1250 122 93 10.24 v. Stigt Thans 8 1187 108 70 10.99 Buytenhek 6 1143 102 75 11.25 Kooy .4 1011 142 56 7.11 Valkestijn 2 990 144 55 6.87 Ruggenberg 0 797 136 35 5.86 Men kan gerust een streep trekken op de helft tussen het halve dozijn deelnemers: drie aan de top van de hoofdklasse de moyenne-grenzen ervan zijn 7.— en 11.toevende spelers en drie die in de degradatie zone toeven. Kooy handhaaft zich tot Op heden net, Valkestijn zal in de laatste ronde een uitschieter moeten, hebben om zijn algemeen gemiddelde boven te brengen, terwijl Rüg- genberg een halve degradatie tege moet gaat. Van de drie topspelers heeft tot op heden Buytenhek het mooiste libre- spe! laten 2ien, maar,... ook' de grootste inzinkingen gehad. Ook gis teravond. De wijze b.v.,- waarop hij in een moordend tempo tegen v. Stigt Thans een serie van 75 caram boles uit zijn keutop liet vloeien, was groots. Op dat moment was zijn achterstand evenwel al 150 caram boles, Toch zal v. Stigt Thans zich met zijn tweehonderd caramboles nog niet zeker hebben gevoeld van de overwinning, maar Buytenhek kwam niet meer tot een tweede ex plosie, omdat na een. poedel in dé twaalfde beurt een tweede, poging (in de dertien beurt) om alsnog, v. Stigt Thans voorbij té streven na 35 caramboles, weer met prachtig klein spel met slechts een enkele langw rappel, op een klots strandde. Na een sober begin; 47-—35 caram boles in vijf beurten, kreeg Van Stigt Thans ineens de cadans te pakken. Tweemaal, 'in de zevende en achtste speelbeurt, scoorde hij met gaaf spel series van 55 caramboles en met 20 cn 16 in de volgende beurten bracht hij de verhouding op 194—43 caram boles. Eerst toen ging Buytenhek meetellen en voerde zijn (verlie zers!)-moyenne nog op tot 10.92. Van Stigt Thans, die nu al voor de tweede maal ecu partij in veertien beurten beëindigde, is in deze vorm zeker niet kansloos tegen de thans in het buitenland toevende Schikhof. Maandagavond zal dit in dc laatste ronde moeten blijken. Twee ontmoetingen waren aan de enerverende partij Van Sticht Thans —Buytenhek vooraf gegaan*. Hoewel Buytenhek tegen Rubben- berg niet in grootse vorm was. won hij toch. Mot een serie van 58 caram boles van acquit nam Buytenhek aan. vankclijk een ruime voorsprong. Door veel kruimelwerk van hem liep Ruggenberg op hem in. waarna tus sen de tiende en 22e speelbeurt zij om beurten de leiding hadden. Op een serie van 19 caramboles van Ruggenberg in de 23e beurt, waar door hij op 168—156 kwam, realiseer de Buytenhek zich. dat verlies dreig de. Met goed gespeelde series van 25 en 48 caramboles in de 24e en 25c speelbeurt, bereikte hij een gewon nen positie. De party Kooy—Valkesteijn ver derde traag. Series van Kooy van 42 en 29 caramboles in de 24e en 25c beurt en van dertig caramboles van Valkestijn in zijn 25e beurt bracht de stand op 153—156, dus nog steeds be neden het- hoofdklasse-niveau.. Kooy^ speelde sterk in de slotfase en ein digde. aldus nog met een hoofdklasr se-moyennë. Buytenhek 250 28 58 8.9- Ruggenberg. 1.39 28 32 6.75 Koby 250 35 42 7.14 Valkestijn 225 35 36 6.42 vi Stigt Thans 350 14' 55 17.85 Buytenhek:153 14 75 1052 ,VOOr (Advertentie LM.) ik het ieteke- fc„Eet ar be leg rijp ptoarig tedere Jföooje an ben hyple? koonen wiring. De 35-jarige koopman Jacob van Gelderen, wonende aan de Lange Achterwee beleefde gistermiddag een hachelijk avontuur, dat gelukkig nog goed is afgelopen. Met een rij dende kraan was hij op het terrein van de firma Van Gelderen aan de Schie, ter hoogte van de Nieuwpoort- weg bezig met het laden van een schuit. Op onverklaarbare wijze reed de kraan plotseling de Schie in. Met 'n vermetele sprong redde de kraan bestuurder zich. Hij had zich nog op het nippertje uit de nauwe kabine kunnen werken en sprong op de schuit. De 15 ton zware kraan ver dween onder water.' De heer Van Gelderen was na het ongeval geheel overstuur, en kon geen verklaring geven voor het ge beurde. Hij werd niet gewond. èrfeif, f? NKEL De propaganda-toernec van het Prinses Beatrix-Poliofonds is gister avond in Schiedam gestart. Het Is de bedoeling dat er in de vele Neder landse steden, waar nog geen afde ling van dit Fonds bestaat, er één op te richten, maar jammer genoeg Is het begin ln Schiedam geen succes geweest. Het plan was, dat enkele dagen, vóór de propaganda-avond, die gis teren in Musis Sacrum werd grhou- den, een door de middenstand, via advertenties bekostigde krant zou worden verspreid. De verspreiding van deze krant gebeurde echter pas gisteren, zodat men eigenlijk te laat was. Voor de toneelvoorstelling door „Het Open Doek" onder leiding van Jacq. van Bjjlevelt bleek dan ook Weinig 'belangstelling te bestaan. De zaal was slecht bezet door een hon derdtal genodigden.?1 De heer P. Stutterheim, landelijk secretaris van bet propaganda-comi- té van het Prinses Béatrïx-Poliofonds vertelde ons, dat het de bedoeling was geweest om gisteravond te ko men tot het oprichten van een Schie damse afdeling. Men hoopt dit hu te bereiken door contact te zoeken, met vooraanstaande Schiedammers. Na Pasen is-er in het Monopole-theater eën bijzondere filmavond, waar o.a. ocik -een voorlichtende film over de polio-bestrij ding vertoond zal wor den. Hier hoopt men dan ook de af deling te kunnen oprichten. In zijn propaganda-woord sprak de heer Stutterheim ook de hoop uit, dat het publiek door deze propaganda- avonden meer belangstelling zal krij gen voor-dit werk, dat door de lang durige zorg voor de patiënten zeer veel geld eist, maar dat ook bijzon der goedé resultaten heeft. De kindervoorstelling die „Het Open Doek" gistermiddag zou "geven is niet doorgegaan, 's Avonds speel de dit gezelschap „Ik huurde deze kamer," een thriller die voor de Schiedammers niet onbekend zal zijn, daar het Schiedams Onderwijzers To neel er verschillende opvoeringen van heeft gegeven. De voorstelling van gisteravond was uitstekend verzorgd. Er werd goed gespeeld, al moet de slecht be zette zaal de spelers weinig geïn spireerd hebben. krijgt U een smaakvol geborduurd kussensloop. Een aanwinst voor Uw linnenkast - een sieraad op Uw bed. De gemeenteraad van Schiedam komt op vrijdag' 8 april in een tus sentijdse vergadering bijeen, uitslui tend ter behandeling van de ontwer pen tot Instelling van. „Rijnmond". Dit zal geschieden aan de hand van het verslag van het overleg inzake het voorontwerp van wet tot instell- ling van het publiekrechtelijk or gaan „Rijnmond" en van het rapport van de Commissie-Klaasesz. HAAL METEEN EEN SPAARKAART BIJ UW LEVERANCIER Mevrouw L. v, d. B.-T. deed aan gifte van diefstal van'85 gulden uit een kast in de slaapkamer van haar woning aan de Noórthrestsingel. Zy had haar woning 's morgens gedu rende .-■ ongeveer .een uur verlaten. Het slaapkamerraam aan de achter zijde van de woning was geopend. stouw énlijk 'voor chien ;mis- mïjn Te koop aangeboden U kijkt U vergelijkt U koopt bij Het statige Beursgebouw heeft er een nieuwe functie bjjgekregen: die van schietbaan! Want op woensdag avonden knallen er van zeven tot tien vrijwel ononderbroken de scho ten, Het klinkt misschien wat lugu ber en als je op die avonden de Beurs binnenstapt is het gezicht het eerste moment ook wat luguber: on der dc in duisternis gehulde hoge geweiyen branden wat; felle lampen en daar staan de mannen met hét ge weer ln de aanslag, klaar om los te branden. 'Je moet er even aan wennen, maar dan valt het1 echt wel mee met dat schieten in het donkere hol. Het gaat er heel vreedzaam en -rustig toe. Het zij" de leden van de kort geleden opgerichteSchietvereniging „Schiedam" die daar hun liefhebbe rij staan te beoefenen. De heer Rosman heeft wèlin de roos geschoten, toen hij het initia tief nam tot de, oprichting van deze schietvereniging want de belangstel ling is groot. Met dik veertig leden zo kort na de oprichting; blijkt de vereniging wel. in :een behoefte te -voorzien? A.1; Het.is voorlopig nog een beetje be helpen met het materia a V-want in zo korte tijd is daarin, niet voorzien kunnen worden. Het zijn geleende buksen (van een zuster-vereniging) waarmee geschoten wordt, vanach ter. een tot schïetstand geïmproviseer de tafeltennistafel, op plakken board die als kogelvangers moeten dienen. Maar binnenkort komen er zes echte kogelvangers, zodat men van een echte schietbaan kan spreken. En voor de aanschaf van eigen buk sen wordt al druk gespaard. Gezien de belangstelling is het uitbreiden van het aantal banen (er zijn nu drie schijven) echt wel nodig, opdat het wachten tussen het schie ten bekort kan worden. Volgende maand .beginnen de se lectie-wedstrijden om de schutters ln klassen te kunnen indelen en er is ook al gedacht aan seizoèmvedstrij- den om de kampioenen in de vereni ging te kunnen uitpikken.. En na tuurlijk zullen er bij speciale ge legenheden ook speciale schiet-toer- nooien worden gehouden. Zo zal er op Koninginnedag weer volop in de Beurs geschoten kunnen worden. Deze .wedstrijden worden dit jaar nog door de van- Oranje-vereni ging georganiseerd, omdat er voor Schiedam te weinig tijd voor de voorbereiding overbleef. Het ligt ech ter wel in dé bedoeling dat de Scbie- dam-schutters volgend'- jaar het schietféstijn zullen leiden. Eiken kaj. zeiljacht. 7x2x1 m., zeilopp. 23 ro2. Vletmo- dcl, pr. staat. Voll. uitger. gas, elektr.; b.b. motor Sea gull 102 plus. Boogaers, Dr. Schaepmansingel 22, Schie dam. tel. 6 50 S4. LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 Mevrouw C. E.-B. vermist haar fiets, die zij gistermorgen op slot neerzette tegen een lantaarnpaal op de Broersvest, De heer H; M. deed aangifte, van diefstal van een da mesfiets, die niet op slot in de Tuinlaan stond. GEBOREN: - Maria Ch!, dv M. van der Kaaden en P., A. de Vries; Simon, zv J. A. M. van, Dijk en'E. Dumoulin; Marinus, zv "W. Janssen en .TV. Ruijterkamp; Johanna M.I. dv G. H. J. van Bracht en J. H. Daalmeijer; Jacqueline H. M., dv J. van der Móst en. H. Swiderskï; Ve ronica C.S.d.v,:S. Th. L. Kloos en C. A. M; Vollébregt OVERLEDEN: P. Ié Vertinde, ••7.7 Te koop: Zündapp, 2 cyL 500 cc.: Zij kl. met Stcibzijspan. Bouwjaar. 1950, ƒ750.—Na 6 uur: Pendrechtsestraat 14 b Schiedam. Permanent wave Permanent 2 Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J.; dé Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8:—./.com pléét. Telefoon 6 68 33, Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98, Bij. apotheek en drogist Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modern'', Boerhaaye- laan 124, telefoon 6 84 15- te Schiedam. Fotografie Rolfilros vergeten? Auto-' maat staat voor u kiaéjv AUe sóórten films, Foto K. van Vuurer., Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1