Grond gereserveerd voor nieuw arbeidsbureau Him Ihte >p WTBERT Dorus" c.s. trok een uitverkochte zaal Techn. School heeft groter gebouw nodig ÏTF1 DEKLERKeZN Djt jaar geen kans op kampioenschappen tan GAB 's Vlaardingen en Schiedam verdwijnen; één nieuw bureau TIMCO halfzwaar Strijd rond de korven \tm, ■«"rinn, Tiet vüej. _Pn'» heeft fon* tej. 1 air. pe'Inx dj I om M»r. Ne», Dl ■nderdud besmetting Nieuwe vinding voor verkeers- strepen op weg De gratis koopdagen Jaarvergadering van H.B.S.S. mm v.5 Hermes gaat naar AGOVV Beeld Spuisluis bijna gereed Burgerlijke stand WALD0-TAX1 6.46,50 (3 lijnen) Theater speelt voor Schied. Kunstkring AGENDA Optreden Orpheus Jongenskoor die lekkere shag in de handige doos 95 cfc Diefstallen JAARVERSLAG 1959 de voortreffelijke merkmatras „die U ligt" 92.5 Wie heeft iets verloren Met Oost en West naar de Andes TAFELTENNIS Bromtandem botst legen bestelauto Vrijdag 18 maart 1960 (ie: neveni Panleidfe,! |Ie hei p fc minis) er J «er 1 »n bet |oM en. lÜ ze! dit foor to i ■atlcs bt- Ird wilde ff. nu de zodanig man. afdoende (den. De I Spijl fet geval paal een I hu- J.in ja- ■anusri prenen §59 tot it aan- lOO to* limmi- tol i-aan- 48 tot land 26.721 !g de .Moei pft te Üdel- rste- CfclCg- ioge- e af- Lvaxm wan* me- ïst. dat •slist. c sc hone een iver- kan- ÜS. Lt de sten, een roet ver zijn hik een zui- isch neer het lok- r de of U .En iden hun van nk- ire- ge- 'te- >nt- 95- VLAARDINGEN. Ten behoeve van de bouw van een nieuw Gewestelijk Arbeidsbureau ligt in Vlaardingen een per ceel grond gereserveerd aan het einde van de Van Hogendorp- Jaan (naast de christelijke huishoud- en industrieschool; tus sen deze school en de spoorbaan derhalve). Het is nog niet be kend, wanneer met de bouw zal worden begonnen. De bouw valt samen met een reorganisatie van de gebieds indeling van de gewestelijke arbeidsbureaus ten Westen van Rotterdam. Zoals dezer dagen reeds in „De Ambtenaar" stond, worden de bureaus Schiedam en Vlaardingen opgeheven. Er komt een geheel nieuw streekbureau. (Advertentie LM.) OVERAL DREIGT Gebruik regelmatig A1l«n i» doiM met Wyöan-beeldmerk Door slijtage waren de witte ver- keersstrepen en pijlen op het wegdek bij het kruispunt Gerrit Verboon. straat—Lange Nieuwstraat bijna ge heel onzichtbaar geworden. Van morgen is men begonnen met het herstelwerk. Twee personeelsleden van een Franse firma demonstreer den hier voor Gemeentewerken cen nieuwe vinding op dit gebied. Het bitumen wegdek wordt op de plaats waar de strepen en pijlen moe ten komen, gesmolten, dan wordt een plasticlijm aangebracht, waarop dan een wit „lint" van een h3rd materi aal wordt geplakt. Dit nieuwe mate riaal zal vermoedelijk minder aan slijtage onderhevig zijn, Het is voor de eerste maal, dat dit produkt in Nederland wordt toegepast. (Advertentie IM.) waren 23 febr. en 2, 10 en 11 maart HERENMODEMAGAZIJN BROEBSVEST 56 De sport ver. HBSS houdt op 1 april de jaarvergadering in het wijklokaal van de Bethelkerk aan de Nwe Maasstraat. Daarbij zal de kwestie van de nieuwe terreinen ook besproken worden, alsook het plan van ds. Kret over het sportfonds. Ook een bestuurs-verkiezing staat op de agenda. (Advertentie LM.) Niet wachten, maar nü kopen voor prijzen beduidend lager dan normaal. Zaterdagmorgen beginnen wij met de verkoop van deze mo derne sporttassen, kampeertas- sen strandtas5en of hoe J ze wilc noemen. Ideaal om mee te nemen naar bad of strand. De grote mode als voetbal kampeer hockey- of als volleybal I-tas..- een tas die heel sportlef Rotter dam kan gebruiken. SportC3Ssen van zwaar, geruit waterdicht linnen met solide koorden om hem op de rug of In de hand te dragen. Tassen van 7.90 zo groot als een plunjezak en Tassen van 6.90 met een speciaal vak voor badminton of tennisrackets. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze tassen In diverse modellen en kleuren, door elkaar voor één prijs. voor De ingrijpende reorganisatie houdt derhalve onder meer In, dat Schie dam vervalt als bijkantoor van het GAB, Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam gaan één bureau vormen. Dit werpt de vraag op, wat er gaat gebeuren met Maassluis cn Hoek van Holland, thans bijkantoren van Vlaardingen? En met Rozenburg, dat momenteel onder Maassluis ressor teert? Daarover ls nog geen defini tieve beslissing gevallen, deelde de heer H. C. Boon, waarnemend hoofd inspecteur-directeur voor de provin cie Zuid-Holland te Den Haag, ons mede. Met andere woorden, het is nog niet bepaald en zal mogelijk ook wel van de ontwikkeling van Botlek en Europoort afhangen of bij de alge hele reorganisatie van de gebiedsin deling van de GAB's Maassluis al dan niet met Rozenburg samen een bijkantoor blijft van het nieuwe strcek-GAB, waarvan het hoofdkan toor derhalve op Vlaardings grond gebied, dicht bij do grens Vlaardin- gen-Schiedam, eerlang zal verrijzen. Ook omtrent Hoek van Holland zal eerst in een later stadium de beslis sing vallen. Hoewel in ,.De Ambtenaar" de in druk wordt gewekt, dat de reorgani saties van de GAB's slechts geleide lijk aan zal worden doorgevoerd, ligt het voor de hand. dat bij de snelle ontwikkeling van de werkgelegen heid rn het gehele Waterweggebied, de behoefte aan een nieuwe gebieds indeling zich vrij spoedig sterk zal doen gevoelen. 5?1 „Dorus" heeft het succesvolle tour nee dat hy voor de VARA ln de afgelopen maanden door Nederland heeft gemaakt, waarby meer dan honderd voorstellingen rijn gegeven in meest uitverkochte zalen, gister avond besloten met een optreden In het Schiedamse Passagetheater. Een geslaagd eind van een geslaagde toemee overigens, want de heer G, Smith, voorzitter van de Vara-afde- ling heeft in zUn openingswoord verteld, dat ook deze zaal tot de laatste plaats gevuld was. Ja, er zijn honderden Vara-Ieden teleurgesteld moeten worden. Maar niet alleen de bezetting van de zaal was een succes, ook de op voering van het „Saint Germain des Près'-programma was dat. „Ze hbb- ben er echt zin in, op deze laatste avond," verklaarde de heer Smith en dat willen we best aannemen, want de grollen en grappen die over het voetlicht kwamen hebben de toe schouwers veelvuldig tot schaterla chen gedwongen. Echte „gillertjes" waren er onder de geboden nummers. We hoeven niet te gaan vertellen wie „Dorus" ls. Waar hij ook komt, kan hij van te voren verzekerd zijn van bijval. En Tom Mandors heeft 'm gisteravond weer eens ouderwets „van katoen" gegeven bij zijn optre den, dat het leeuwendeel van het pro gramma vulde. In zijn gepatenteer de costuurn (maar zonder z'n „hoest- Zondag trekt Hermes-DVS naar de Veluwe om in Apeldoorn te spelen tegen AGOVV. Zijn de resultaten van de blauw-witten de laatste we ken teleurstellend, dit geldt in nog meerdere mate voor AGOW, dat lange tijd met een vrij ruime voor sprong op nummer twee aan de kop van de divisie heeft gestaan, doch na een lange reeks van nederlagen in de middenmoot terecht is geko men» Er staat voor beide teams niets op het spel, maar zij zullen er prijs op stellen het pad der overwinnin gen weer te kunnen betreden, zodat het een aardige spannende wedstrijd kan worden in Apeldoorn. Hermes 2 ontvangt zondag om 2 uur Eindhoven 2 aan de Damlaan» een van de elftallen die door de opmars van de blauw-witte reserves in de verdrukking is gekomen. De uitslag ïs van direct belang voor de bezetting van de fatale plaatsen, dus hier kan goede strijd worden ver wacht, De derde en vierde elftallen van Hermes zijn vrij. Tegen bet eind van deze maand hoopt de Dordtse beeldhouwer Hans Petri het beeld voor de Spuisluis in Schiedam gereed te hebben. Kort daarna kan het op de Spuisluis ge plaatst worden. Het beeld is ongeveer vier meter hoog en is gemaakt uit Franse kalk steen. Het stelt een man voor, die uit de bek van een vis een dier tilt, wat een symbolische voorstelling is van het volk dat zijn land uit het water wint. GEBOREN: Dymphïna P. d. v. P. H. Wesdorp en E. Vissers; Liduina M. J. d. v. H. F. Hamakers en W. A. van der Voort; Leendert z. v. A, M. E. van der Burg en M. E. de Kwaadste- niet. ONDERTROUWD: D. Bakker 20 j. en J. van Dijk 19 j.; C. R. A. de Braijn 24 j. en C. Tettero 23 j.; H. de Bruijn 25 j. en J. van Schelven 23 j.; J. W. van Eijk 22 j. en Ch. L. Ver meulen 18 j.; R. W. van der Geugten 33 j. en I. M. Jansen 24 j.; R. J. den Hartog 22 j. en K. Pijnacker 20 j.; A. A. C. Hoppe 26 j. en Th, J. M, Hersbach 24 j„* H. B. in 't Hout 25 j. en S. Jansen 20 j.; B. P. F. Rensman 35 j. en A. J. de Vries 31 j.; F. Ch. Smit 36 j. en W. C, M. Naastepad 24 j.; A. van der Zouwen 24 j. en H. J. F. de Jong 20 j. GEHUWD: N. P. van Loosbroek, 25 j, en E. P. Verschuren, 21 j.; H G. P. Rijntjes, 24 j. en M. F. L. Schenk, 22 j.; P. J. Blanker, 28 j. en M. M. van de Brug, 23 U F. F. Blok- stra, 23 j. en A. M. Willems. 19 j.; A. van Vessem, 23 j. en P. M. Blom, 19 j.; A. van Waas, 30 j. en A, B. van Vliet, 25 j. OVERLEDEN: J. van Gelderen, 48 j.; J. P. C, de Boer, 67 j„ echtg. van H. den Boogert; J. M. Meure, 64 j„ wed. van R. Kerkhof; C. W. Koppe- nol, 70 j., wed. van W. van Pelt. bui op vier wielen," die was vervan gen door een kinderwagen) heeft hij zijn geijkte praatjes verkocht, daar bij krachtig doch meer bescheiden gesecundeerd - door „meneer Cor Steyn", al dan met op het orgel. Sonja Oosterman heeft enkele lied jes ten gehore gebracht, evenals do zanger Marius Monkau, die het pu bliek ook even kon pakken mot zijn zijn goed-ontwikkelde stemgeluid Het gocd-dwaze en eveneens ver maarde mondharmonica-trio de Hot- cha's voltooide het kleine gezelschap. Zelfs het grappige decor heeft zich aangepast aan de sfeer van makke lijke grappen en kreeg een applaus. Nee, het optreden van Dorus en z*n groep is de Schiedamse Vara-leden heel goed bevallen. Aan het begin van de avond heeft de Vara-hoofdbestuurder G. P. Bak ker nog even tijd gekregen voor een propaganda-toespraak, waarin hij wees op de bctckens van het feit dat de socialistische partij door de Vara do gelegenheid krijgt om vrij uit de meningen te verkondigen. Ver der heeft hij de bezwaren uiteenge zet die de Vara het- *-g-»n de instel ling van de commr ,e televisie. (Advertentie LM.) Voor de Schiedamse Kunstkring geeft de Toneelgroep Theater op don derdagavond 31 maart in het Passa ge-theater een opvoering van het to neelstuk „De zomer van de zeven tiende pop", loor Ray Lawler. Mede spelenden zijn Ingeborg Elzevier, Tine de Vries, Anny de Lange, Bern- hard Droog, Enny Mols-de Lceuwe Robert de Vries en Ad Hoeymans. De regie berust bij Elize Hoomans. Bellen b« ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 9290. Folitie-alarmnuramer 6 46 66, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend Iedere dag (behalve maandag van 9-30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 toi 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 lot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tol 1630 cn van 19 tot 20 30 uur, woensdag van 9-30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16J30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Zolang er mensen zijn". Monopol e, 2.15, 7 en 9.15 uun „Alias Jesse James". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: Gesprekscen- trum. Causerie. Jeugdhaven, 8 uur: Schied. Jeugd raad. Cursus. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Chr. Grafische Bond. Vergadering. Musis Sacrum, 8 uur: GTB. Toneel. Sursum Corda, 8.30 uur: Slotavond moodercursus. Het ligt in de bedoeling dat het eerst kortgeleden opgerichte jongens koor van het Kon. Schiedams Man nenkoor „Orpheus" zich reeds op 6 juli in het openbaar zal presente ren en wel tijdens cen uilvoering in Arcade voor de ouders en de familie leden van de jongelui. Ook het man nenkoor zal zich doen horen en daar naast zullen mannen en jongens ge zamenlijk nog wat ten gehore bren gen. Ook is bet de bedoeling te de monstreren op welke manier een nummer wordt Ingestudeerd met de knapen, zodat het ook nog een korte openbare les wordt. (Advertentie I.M.) RENAULT- agent (Advertentie IM De heer J. A. S. vermist 2ijn bromfiets, die niet op slot voor 2ijn ■woning in de Westfrankenlandse- straat stond. De wijkverpleegster C. W. v. d. D. vermist een zwart leren fietstas, waarin een regenjas, een portemon- naie, handschoenen en enig mate riaal zaten. De fiets stond in de Schietbaanstraat. De heer M. J. M. deed aangifte van diefstal van z'n bromfiets, dïo niet op slot in de Thomas a Kem- pisstraat stond, In de gemeenschappelijke kelder onder de Spieringshoekflat is het voorwiel gesloopt van de bromfiets van de heer C. A. v. d, Z- Van de classificeerder H. N, is uit het berg hok van een tanker de portefeuille gestolen. ln de buurt uqtï de Spoelingbrug by het Proveniershuis zijn ingrijpen de veranderingen in het stadsbeeld op til. Hoewel de bouwvakkerssta- king de voortgang van het werk voorlopig nog niet mogelijk heeft gemaakt, is al duidelijk te zien hoe het er in de toekomst uit zal zien. De fa. H. E. van Deest uit Gouda zal hier de zgn. .zwaai-kom" voor de scheepvaart maken. Deze zicaui-kom wordt gemaakt, omdat de bestaande Spoelingbrug zal worden vervangen door cen Proveniers- brug, die de Broersvest met de overzijde van de Noordvest zal verbin den. In de Schie fop de fotowaar het hei-vaartuig te zien is), is cl een begin gemaakt met het slopen t>an de bestaande kade-muren. De nieu we kademuur zal lopen van uiterst links op dc Joto naar het nieuwe vier verdiepingen hoge gebouw van de N.V. Imko Handelsonderneming (rechts op de foto). Dc vlakte voor de St. Joris Doele, waar onlangs het één en ander gesloopt werd, wordt dus water. Dit karwei zal ongeveer een half jaar duren. De Spoelingbrug zal dus binnenkort worden afgesloten, omdat het éne landhoofd voor de zwaai- kom moet worden gesloopt. Ook de panden uiterst rechts op de foto zullen nog gesloopt worden. Sinds deze week maandag is het werk voor de zwaai-kom echter stilgelegd. Uit het jaarverslag over 1959 van j grond en voor de financiering van de vereniging De Technische School voor Schiedam en Omstreken "blijkt dat het aantal leerlingen ln het ver slagjaar ls toegenomen van 692 op 1 januari tot 803 op 31 december. Dan waren er nog 24 leerlingen in de symbioseklas en 37 voor het par- tleel-onderwijs automonteurs. Door deze aanwas (332 nieuwe leerlingen op l augustus), doet het gebrek aan ruimte, dat al vele ja ren in het jaarverslag is gesigna- de bouw; de tekeningen zijn ter goedkeuring aan het ministerie ge zonden. Maar met de uitbreiding en verbouwing is nog geen aanvang ge maakt» „We 2ijn nu ruim twintig jaar be zig een school te verkrijgen, die vol doet aan zijn bestemming, waarbij verschillende gebeurtenissen hebben verhinderd, dat dit streven werdt gerealiseerd. We menen, dat we thans mogen rekenen op de voile- leerd, zich weer sterk gevoelen. Elk j dige medewerking van hen, die bier- Inlraol ic nnffnlnk*C tfnhpnl - lokaal is dagelijks geheel bezet; het overblijf-lokaal en de leraarskamer zijn als leslokaal eveneens voortdu rend in gebruik. Maar een dergelijke bezetting geeft bijna onoverkomelijke moeilijkheden bij het opzetten van een lesrooster. aan iets kunnen doen," zo wordt in het jaarverslag opgemerkt. De drie-jarige cursus is nu vol ledig ingevoerd en begint haar vruchten af te werpen. Een verge- Er zijn plannen voor uitbreiding Wik de resultaten van thans van. de school; geld is of komt be schikbaar voor aankoop van de (Advertentie LM.) -IDEAAL -s,- Golden Dream „Ideaal" brnnen- veringsmatrassen met speciale zomerafdek- king en luxe winter ka nl. So.epel verende electrïsch geharde stalen veren-met 15 jaar fabrieksgarantie. Geborduurde ïijlcanten, prima damast overtrek ïn meerdere kleuren» 1 persoons nu £9»50 m n persoons nu 2 persoons nu BINNENWEG „C*ty Cen*rum 8EUERLANDSELAAN Ut RECHT - VUSSINGEN met die van vroeger zijn moeilijk te maken. Vroeger bepaalde de handvaardigheid de waarde van het onderwijs, terwijl thans de algehele vorming als mens wordt nagestreefd. Een ander vraagstuk was de ver deling van de leerlingen in groepen volgens aanleg en bekwaamheid. De leerlingen lopen wat intelligentie be treft zeer sterk uiteen. Binnen de grenzen van het toelaatbare wordt getracht de waarde van de groepe ringen vast te stellen en hoewel daarbij in de praktijk grote moeilijk heden 2ijn gerezen, meent het be stuur toch op de Ingeslagen weg te moeten voortgaan. Gehoopt wordt dat het ministerie de volle mede werking zal geven aan dit streven, waardoor betere leerlingen aange trokken kunnen worden, wat de in dustrie weer ten goede komt. Het jaarverslag, waaruit we maar enkele punten hebben kunnen lichten. Te bevragen aan het Hoofdbureau i van Politie te Schiedam tussen 9f 12.30 uur en 2—6 uur: I paar Lbruine herenglaeé's; 1 paar zwarte damcsglacé's; blauw kmdervest; zwarte trainingsbroek; 1 paar nylonkousen; papiertje met klein geld. Te bevragen bij de vinders: Gum mibal in zakje, G. van Beesten, St, Jacobs Gasthuis, Burg. Knappert- laan 59; autoped. Vishandel Neptu- nus, Singel; badminton-racket, K. Voor de korfballers staat er niets meer op het spel, In de resterende wedstrijden is het nog slechts een kwestie van posities consolideren of verbeteren. Succes heeft dit seizoen opmerkelijke prestaties geleverd en daarom achten we ze er toe in staat Charlois op eigen veld te kloppen. Dat zou een versteviging betekenen van de thans ingenomen vierde plaats. Schiedam gaat op bezoek bij Trekvogels, de voor enige weken nog d-jj - «- - enig zekere kandidaat voor de titel. t' icfu( 4 Maar sindsdien hebben de Rotter- oo? f staal, Stokhaf, Broersveld [jammers vreemde misstappen ge- 26, stempel, T. Heezen, Beierlana- j [jaan en daardoor hun kampioens- sestraat 4oa; gesp van mantel, Mul- dansen praktisch verspeeld. Om nog Sw heel kleme kans te behouden j n If' Sm? ir-t t nlu.' i moeten ze van Schiedam winnen, v. d. Bosch, Bilderdijkstraat 29b: maar dat is in de eerste wedstrijd zilveren collier. Portier Gem. Zie- 1 eeiuw nf hriSaiaTn+SP?1Sh^rl,°^' I® JriV* I OD1 ontvangt TOP uit Rotterdam. Costastraat 7a, doubJe kettmk- i Het is nu wel bewezeït, dat de ODI- Mammstraat ~6c; j op eigen veId heel wat mans 2yn< fÜSÜit IS' Sloothaak, Boei- w n TOp dan ook van een koude f f 1 kermis thuiskomen, temeer daar in treHqni=1 aan het kortete eind werd getrokken. Verder zijn vastgesteld Overkan handzaag, J. Storm, Amalia Solmsstraat 16; make-up tasje met inhoud, Kienhuis, Rotterdamsedijk 419: boodschappentasje. J. van Har- melen, v. d. Elststraat 18a; bruin damesbeursje met inhoud. Groot, Huijsmansstraai 24b; rood kinder- tasje met inhoud Mosch, Gasstraat 8; kinderparaplu, Apotheek Gouka, Hoogstraat 29; portemonnee met in houd, j. Lansbergen, Noordeinde 27 Kethel; witte gymschoen, J. Lange- vcld, Lange Achterweg 6; grijze shawl, A. Kamman, Rotterdamsedijk 277a; wit kinderschoentje, A. On- stenk, Zwartewaalsestraat 18; 1 paar groene handschoenen, Westhuis, Ouddorpsestraat 7b; 1 paar zwarte lederen dameshandschoenen. Metse laar, van Beverenstraat 43; 1. bruine herenglacé <D, KMheeg, Marconi straat 81a; 1 paar rode kinderwan ten, van Beurden, Kerkïaan 2. ters—Succes 2, Schiedam 2Ons Huis 3, "WION a—Succes a, Het Zuiden b Schiedam a, Oranje Nassau b—ODI a. Hillegersberg a—Succes fa, Schie dam b—Het Westen a en KOAG b— Succes a. Voor de leden van de Kon. Ned, Ver. „Oost en West" afd. Schiedam is er op woensdag 23 maart weer een lezing in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Ditmaal wordt geen tropisch of sub-tropisch land bezocht, geen hitte en geen moussons, maar nu eens een tocht naar de sneeuw en het ijs van het Andes-gebergte Een Nederlandse expeditie is er en- besluit met de constatering dat bij i kele malen heen geweest en een van meerdere gelegenheden is gebleken de expeditie-leden zal aan de hand dat dc geest zowel bij de leerlin- van een geluidsfilm en van kleuren- gen als bij het personeel zo goed j dia's daarvan een beeld geven, was. Dit heeft er toe bijgedragen Introductie voor deze avond is mo- dat de lessen mot animo werden gelijk. Kaarten zijn gratis verkrijg- j gevolgd en dat resultaten ook dit baar bij de secretaresse, tel. 67307 ol jaar weer uitstekend waren, I 's avonds aan de zaal. De strijd die Service voert om PTTS 91. het behoud van het eerste klasser- Derde klas: NOAD 5—PTT 3 schap heeft een gunstige wending genomen In de afgelopen week. Want Service leverde een verdien stelijke prestatie door BTTC tot een gelijkspel te dwingen cn zo een puntje uit het vuur te slepen- Dit éne puntje kan wel eens heel be langrijk worden voor de prolonga tie van het eerste klasserschap. TSF heeft nagenoeg geen kans meer op een kampioenschap, nu de grote rivaal winst boekte op MTV. By een puntenverdeling zouden de Smashing Fellows nog een kans hebben gehad. De tweede kjassers PTTS en Wilton leden belde een gevoelige nederlaag, terwijl in de vierde klas RAP een 100 over winning boekte op Germinal 8 en daarmee deze ploeg naar de vijfde klas terugwees. De overige uitslagen zijn: Eerste klas; NOAD 2-—Insulinde 3—7; Service—BTTC 5—5. Tweede klas: RET—Wilton 8—1; Wilton 2IRO 28; O vers chic ROTTERDAM Op de kruising OldegaardeZut- derparkweg is gisteravond een be stelauto met een bromtandem in botsing gekomen. De 49-jarige me vrouw J. Swemstra-Beekman uit de Den Hertogstraat, die achterop had gezeten, liep hierbij een rechter- onderbeenfractuur op. Zij werd naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. (Advertentie I.M.J U leest toch óók regelmatig in Uw dagblad onze aanbiedingen, waardoor U op Uw vingers kunt narekenen wat U elders te vee) moet neertellen. Méér dan een gulden per paar betaalt U morgen minder op deze eerste keus Nylon wan- delkousen. Nylons uit de serie van 2.45, geheel geminderd, 20 denier, met moderne hiel en naad, koopt U morgen bijna voor de halve prijs. 82; Onderduikers—NOAD 4 9—1, Xerxes 6TSF 2 8—2; SVA 2—Wil ton 3 64; TSFGerminal 82. Vierde klas: Wilton 4—HPV 3 55; Milksteamers 7Wilton 5 55; Service 2—Zuid 2 5—5; RAP—Ger minal 8 10—0; PTTS 2—Robaver 3 7—3; TSF 4—Reflex 4 4—6; TSF 3— Xerxes 8 73. Vijfde klas: RAP 2—SVA 5 10—0; NOAD 6—Tediro 3 10—0; Bervo Boys—Service 3 2—8; TSF 5—Wind molens 1—9; NOAD 7—Intiem 6 6—4. De competitie zit er nu bijna op en de meeste teams moeten nog één of twee wedstrijden spelen. Het is enigszins teleurstellend dat geen van de standaardteams van de Schie damse verenigingen een kampioen schap heeft kunnen behalen. Ook by de reserve teams komt er, zover ons bekend, geen kampioen naar voren. NOAD 4 Is het enige team dat nog een goede kans heeft een titel in de wacht te slepen. m Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 1e keus, geheel geminderde Nylon wandelkousen, ln alle maten en in de nieuwe voorjaars- tlnten, per paar voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1