Bouw van Albertus Magnus- school eindelijk begonnen Gemeente-kwekerijen zullen naar de Oudedijk verhuizen Fraai moyenne van Bertus Buytenhek Hope «\ttU6M7Kft3*R0M£ Zolang er mensen zijn (om te huilen) Western Parodie op met Bob NA STRIJD VAN DRIE JAAR Vijf maanden tijd voor de gedeeltelijke systeembouw AGENDA EINDSTRIJD 362 flats in Nieuwland Toneel door Techn. Bedr. Viering Bevrijdingsdag wordt groot opgezet en de OLYMPISCHE SPELEN? Lses <Jan de grote I LEXINGTON I advertentie in dit blad Schoolmelkkaarlen C hr. v. Leeuwen onderscheiden Burgerlijke stand ErstfDuïl 1,ctantwoordc.cv: Artsen op zondag SCHIEDAM IN PASSAGE-THEATER: MONOPOLE VERTOONT; Bruggen langer gesloten voor scheepvaart KERKDIENSTEN ACCURATE KRACHT (vri.) INCASSEERDER KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters I jeugdige mairasteüjke krachten Zaterdag 19 maart I960 Gistermiddag is de eerste paal geslagen voor de R.K. Albertus Majf- nusschool, een zeven-klasslge lagere schooi van de St. WilHbrordus-SHch- tiüSf die zal verrijzen in Nleuwland-Oost aan de Parkweg, op de hoek met de Burg. Honnerlage Gretelaan. Daarmee Is wederom een race van de bouwers met de tijd ingezet, want de bouwers krijgen snaar vijf maanden de tüd om de school op 1 september .schóól-technisch" gereed te hebben, opdat tenminste zes klassen van deze Albertus Magnusschool, die thans met drie klassen gastvrijheid geniet in de openbare Prof. Gun- nlnghschool aan de Burg. van Haarenlaan, fn het nieuwe gebouw onder gebracht kunnen worden. Het is overigens niet de enige1 een lijst rondging, waarhij ge- strijd die geleverd is moeten wor den om de stichting van deze school: de St. Wiilibrordusstichtïng heeft er drie jaar hard voor moe ten werken, voor deze eerste paal geslagen is kunnen worden. Omdat ai jaren geleden te voorzien was dat er in Nieuwland-oost behoefte zou zijn aan minstens een katholïe- ke lagere school, vroeg de St. Wil- libiordus-Stichting reeds op 28 fe bruari 1957, de urgentie-verklaring aan voor de bouw van een acht- kiassige school. Een jaar later werd deze urgentie-verklaring verkregen en een maand later verklaarde de gemeenteraad van Schiedam zich be reid tot medewerking aar> de bouw. Het architectenbureau J. p. L, Hendriks, L. A. v.d. Bosch co J. Hendriks te Rotterdam kreeg de op dracht een plan te ontwerpen, dat, na twee maal gewijzigd te zijn in januari 1959 in definitieve vorm ter tafel kwam. Was bjj het opstellen van liet plan rekening gehouden met een traditi onele bouwwijze, door de spannin gen op de bouwmarkt werd het dui delijk, dat hiervoor geen Rjjksgoed- k curing verkregen zou kunnen wor den. Daarom moest de St. Wflll- farordus-stlchting besluiten het plan voor traditionele bouw om te laten retten tot systeembouw. De archl- tecten kregen daarbij de medewer king van Mtiys en de Winter's Bonw- en Aannemingsbedrijf, die fmmers ook de prof. dr. Gumiingh- ichool in parilële systeembouw heeft uitgevoerd en daar zo'n groot suc ces mee heeft geboekt, dat ook de gemeente Rotterdam Is overgegaan tot deze systeem-bouw. Een jaar geleden kwam het nieu we plan gereed. Langs alle moge lijke en onmogelijke wegen hebben het bestuur van de St. Wilhbror- dus-stichting, de Rijks-inspectie, de gemeentelijke bouw- en onderwijs- autoriteiten aan de Ministeries van O.K. en W, en van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid de aller dringendste noodzaak van de bouw moeten aantonen, voordat na een jaar de Rijksgoedkeuring afkwam. Maar tenslotte is het einde van de lange lijdensweg bereikt en zo kon gisteren de heer F. A. J. Sondemey- er, bouwkundige van de St. Wilii- brordus-stichting officieel de eerste paal slaan, in tegenwoordigheid van wethouder H. Sabel, de gemeente- inspecteur van onderwijs, de heer C, A. Kamp, hoofden van diverse gemeentediensten en het bestuur van de St. Willibrordus-stichting. Ook de leerlingen van de Albertus Mag nus-school hebben, onder veel ge joel, een tocht naar het bouwter rein mogen maken, om te zien hoe de grondslagen werden gelegd van hun toekomstige school. Stakers-steun Een pikante noot bij de plechtig heid op het winderige terrein was, dat een aantal bouwvakkers met 'raagd werd om een bijdrage voor de stakers. „Nu staken we nog, maar in de toekomst zullen we toch wel aan die school gaan werken," ver telden zjj er by. De helers, die het spits van het werk moeten afbijten, blijven echter huiten de staking staan. Overigens maakt deze sta king, mocht zü nog lang duren, de Van de Parkweg af gezien zal de toekomst ongeveer zó uit zien. R.K. Albertus Magnus e in de kans op een tijdig gereedkomen van de school er niet groter op. Wat het schoolgebouw betreft, de ze wordt in twee lagen neergezet, met de voorgevel van 31,50 meter aan de Parkweg. Naast dc zeven leslokalen komen er nog een cen trale garderobe en vertrekken voor het schoolhoofd en de leermiddelen bij. Het wordt maar gedeeltelijk sys teembouw, in die zin dat de buiten en verdeeiwanden in bouw-eiemen- ten worden opgetrokken, maar de verdere afwerking geschiedt op tra ditionele wijze. Uiteraard met de mo derne toepassing van veel glazen wanden. Voor de school komt eon tuintje en er achter een grote speel plaats. Aan deze speelplaats zal in de toekomst nog een tweede school gebouw. gelijk aan de nu in uitvoe ring zijnde, verrijzen. Doch daar moeten de plannen nog voor ge maakt ên goedgekeurd worden. Bellen bij ongeval; G.G, en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90 Polïtie-alarmnummer 6 46 66, Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wïbautplein 17 en C. Jansen, Swammerdamsingel 41. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 te* 20.20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Lces?aal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9-30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Slari"-tentoonstel- Jing en „Anton Lutgerink*'. BIOSCOPEN Tassage, 2, 4.15, 7_ en 9.15 uur: „Zolang er mensen zijn". Monopoïe, 2.30, 7 en 9.15 uur (zondag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur); '„Alias Jesse James". j DIVERSEN Jcugdhaven, 8 uur: CJV. Passe- j partout, Musis Sacrum, 7,45 uur: HBS-ver. Toneel. Chr. Soc. Bel.. 8 uur: Werkende Jeugd. Discussie-avond. (Advertentie LM.) Daar het nieuwe gemeente-zieken huis gedeeltelijk zal «orden ge-: Geref. Kerk, art, 31: 8 uur'OrgeJcon- j kwekerij kon op nog zes dubbele broeikassen en twaalf voering van dit plan worden begroot zg. enkele koude bakken. op ƒ426.000, waarvan het geschikt bouvvd op het terrein van de gemeen-1 Tevens zullen daar enkele gebou- maken van het wcilana voor het t' wen nodig zijn. Zoals een magazijnkweken van bomen, heesters, enz. tekwekerij aan de Nassauiaan, zal jn een hchte houten constructie 1 met 151.000 en de bouwkosten van deze kwekerij naar een andere plaats (waarschijnlijk is een paalfundering j de kassen met ƒ120.000 de grootste overgebracht moeten worden. Dit is i niet nodig) voor de opslag van ge- posten zijn. voor de plantsoenendienst eïgenltfk I reeschappen, van riet- en scherm- ,1 matten, enz. Ook de «zeren loods niet eens zo n grote opoffering, want UJt jtwekerij aan de Kassaulaan, eert. Zoals bekend zal de prijs van de melk met ingang van 4 april a.s. weer met 2 cent per liter verhoogd worden. Dus ook de prijs van de schoolmelkkaarten. De kaarten ge- Op de eerste speelavond in de eindstrijd om het Bliekendaal-biljart, die bij Rembrandt wordt gehouden, vielen direct al enkele verrassingen. Wisselprjjshouder J- v. DuUl begon me' een nederlaag, nog wel tegen invaller Van Letten van Rossen, die de geplaatste speler Hljnekamp ver ving. Bijzonder opvallend was ook de zware nederlaag van Eikenbroek, die in de voorronden ongenaakbaar bleek, tegen Buytenhek. De laatste speelde een bijzonder goede party en noteerde zowel het hoogste moyenne als de hoogste serie van de avond, Buytenhek resp. 0.782 en 9. De handicap van Buytenhek tegen Ei konbroek bleek voor eerstgenoem de helemaal geen bezwaar. Het zal Eikenbroek bij tal van bepaald moei lijke driebondstoten zeker niet mee, doch ook bij iels gelukkiger spci zou het de vraag geweest zijn of hij Buytenhek bad kunnen stoppen. Deze speelde uiterst secuur met als topprestatie een goede scne van caramboles in de 43e beurt. Voor Van Duyl bleek gisteravond de voorgift van 18 caramboles tegen Van Letten van Rossen te groot. Aanvankelijk knabbelde v. Duyi heel langzaam iets van zijn achterstand af. Na 57 beurten, bij de stand 23— 40, leek de strijd nog geheel open. Van Letten finishte evenwel sterk. Zodra het Rijk de toestemming er voor geeft zal begonnen worden met de bouw van een nieuw complex, van 362 woningen in Nieuwland- oost, zijnde het tweede gedeelte van het complex van druizend wonineen voor andere doeleinden gebruikt kan dat er in het kader van het vijf y°Tden. Daar zal dan de nieuwe kwe. de bestaande plaats niet meer worden uitgebreid, Geruime tijd Is er reeds uitgezien naar een ander terrein, waarheen deze kwekerij verhuisd zou kunnen worden, alsmede de op andere plaat sen In de stad gevestigde onderde len van de plantsoenendienst. De verspreide ligging komt n.l. de ex ploitatie niet ten goede. Als vervangend terrein is tenslotte de keus gevallen op een terrein in j de West-Abstspolder nabij de Oude-! dijk. dat in verband met de daar aanweze hoogspanningslijn toch niet jarencontract door Muys en de Win ter zal worden gebouwd. Dit nieuwe plan heeft betrekking op het bouwen van 88 woningen met twee slaapkamers, 232 woningen met drie en 24 met vier slaapkamers; daarbij komen dan nog achttien be jaarden-woningen en zeven garages. 176 daarvan zullen portiek- on 186 galerij-woningen zijn. Het ontwerp is van het Architec ten- en ingenieursbureau Spruijt en den Butter en van architect E. F. Groosman. Voor de bouw van dit complex vra gen B. en W. aan de Raa een kre diet van 6.456.766,91, terwijl de kos ten van de grond 1.313.774,65 be dragen, kerij worden gevestigd met een op pervlakte van ca. 2 ha. welke de bloemisterij aan de Nassau-laan, de kleine boomkwekerij in Nieuwland, onderaan d' Vlaardingerdijk, zal ver vangen. Het ligt in de bedoeling daar drie kassen met een verbindingselement neer te zetten, met een capaciteit die groot genoeg is voor de voorziening van de gehele stad, wanneer die haar maximale uitbreiding zal hebben ge kregen. In aansluiting daarop dan GEBOREN: René, z. v. J. W, Salari en J. Gordijn; Anna D. L., d. v. A. van der Ende en L. L. Swaerdens: ain oieci. Ba an vinger en A. C. Herlaar. Slobbe speelde tweemaal zo sterk als De Ruiter, terwijl ook Ruggen- berg In de verhouding 2:1 van Zwa nenburg won. Het was jammer, dat Ruggenbcrg voor zijn laatste twee caramboles niet minder dan vijftien beurten nodig had, waardoor zijn nog altijd redelijk moyenne toch wel een gevoelige lik kreeg. De uitslagen waren: OVERLEDEN: J. M de Korte, 35 jaar, echtg. van W. Vink. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde dc volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaellaan 52b. tel. 64098; W. T. P. Nijenhuis, B,K. laan 154, tel. 69880; G. m 'l Veld, W. de Zwijgcriaan 23, teL 68599; P van Santbrink, Mgr. Nolenslaan 183, tel. 62562, Geopend zijn apotheek Jansen, Swammerdam- singel 41 en de Nieuwland-apotheek. Dr. Wïbautplein 17, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarnemen, bedoeld voor de berging van ma chines. zal daarheen overgebracht worden. De Plantsoenendienst knjgt ook een nieuw kantoor, terwijl ci m het complex ook een woning f voor de chef-bloemist bijkomt. Dati De heer Chr. van Leeuwen werd deze functionaris daar komt te wonen j wegens langdurige en trouwe dienst wordt nodig geacht voor een doorlo- begiftigd met de ere-medaille, ver- pende toezicht op het uitgestrekte 1 bonden aan de Orde van Oranje terrein, voor het uitvoeren van diver- r Nassau, in brons, se karweitjes zoals het dekken van de Betrokkene is als kraandrijver kussen in de winter en het afscher- j werkzaam bij de N.V. Werf Gusto, men in de zomer. Ook moet de een- waar hij op 19 maart 1920 in dienst trale verwarming bediend worden j getreden is. waarmee in de winter met alleen de Burgemeester mr. J. w. Peek relk- kassen, maar ook het kantoor- en hette de onderscheiding hedenmorgen schaftlokaal wordt verwarmd. j in de kantine van Gusto aan de heer De kosten verbonden aan de uit-1 Van Leeuwen uit. 1920 - 1960 Belangstellenden delen wij mede, dat wij ter gelegenheid van het 40-JAR1G BESTAAN van onze zaak voornemens zijn een receptie te houden in ï'cstaurant „Europoort", gelegen aan de Maasboulevard te Schiedam, en wei dinsdag 22 maart a.s. van 3 tot 5 uur n.m. De zaak zal die dag geopend zijn v, 10,30 u. vm tot 6 u. nra JANSSEN'S MODEMAGAZIJN Hoogstraat 155-157 Schiedam <XXXX><XX)<XX><X><XX><><>OC><X><><X><XX>C><X>0' Op ons kantoor is plaats voor een O O O O Leden van de personeelsvereni ging van de Gemeente Technische Bedrijven gaven gisteravond In Mu sis Sacrum een opvoering van „Dc zon tegemoet", een nogal melodra matisch toneelspel van Maarten van Vught over een straaljagerpiloot die door een ongeval blind wordt en daardoor geïsoleerd raakt In zijn omgeving. Het stuk had weinig kwaliteiten, maar het toegewijde spel van deze amateurs maakte hel .mogelijk dat het publiek toch nog een aanvaard bare voorstelling te zien kreeg. De heer Ouwendijk speelde de rol van kocht in de week van 21 t/m 26 maart de vlieger. Mevr. Soeters speelde de zullen dus 34 cent kosten. Deze rol van de moeder; de heer Weij en Buytenhek 36 36 46 9 0.782 Eikenbroek 30 11 46 2 0.239 Van Letten 30 30 62 3 0,483 Van Duiji 48 41 62 4 0661 Slobbe 30 30 58 5 0.508 De Ruiter 30 15 58 3 0.254 Ruggenbcrg 42 42 77 6 0.545 Zwanenburg 30 21 77 2 0.272 FANNY -HURST weet hoe ze 'n bestseller moet schrijven en Dou glas Slrk weet hoe hij 'n besteller moet verfilmen. Het resultaat van al dit inzicht is in Imitation of life, die Nederland de komlsche-neutrale ti iel „Zolang er mensen z'un..." heeft gekregen. Een film die het niet van de door ILH. exploitanten zo begeer de „mondreciame", maar van de „oog- neus- en keelreclame" zal moeten hebben. Want deze roerende geschiedenis van een jonge, knappe, toneelsucces sen boekende weduwe en haar doch ter, gekoppeld aan de trieste ervarin gen van haar neger huishoudster met een dochter, die haar zwarte afkomst wil verloochenen, stelt alle traan- snif- en sJikzenuwen in levendige werking. In 1934 werd reeds een eerste ver- sievan Fanny Hurst's succesroman ESSE James was omstreeks de 1 Cooper, F ess Parker) als overigens gemaakt; Claudctte Colbert speelde eeuwwisseling wat Al Capone ongenoemde helpers optreden, be- daarin de rol, die thans Lana Turner in de dertiger jaren zou worden: sluit deze amusante geschiedenis m een supermisdadiger, de schrik van color de Luxe, die geregisseerd is door Norman Z. McLeod. kaarten moeten dan in de week van 28 maart t/m 1 april Ingeleverd wor den. De melk voor de ingeleverde kaarten wordt in de week van 4 t/m 8 april gedronken. Voor de U.L.Ö.- scholen wordt de prijs 40 cent en voor de BX.O.- en Sch. v. I.0.43 cent rnej. v. d. Berg waren resp. de broer en zuster van de vlieger. De heer v. d. Meer maakte van zijn rol als majoor Iets heel aardigs. De heer A. Kooyman, voorzitter van de personeelsvereniging, opende de avond. Daar de regering besloten heeft *an de lustrum-vieringen van Be vrijdingsdag meer dan gewone be langstelling te schenken, zal ook in Schiedam de viering van deze dag jaar een bijzonder uitgebreid ka- Jakter krijgen. Het bestuur van de Ver. Nationale Feest en Gedenk dagen (de vjh. Oranje-vereniging) ®eeft hiervoor de plannen opgesteld (Waarvoor de kosten begroot zijn op 10.000) en het College van B. en JV. vragen aan de Gemeenteraad een bedrag van ƒ15.000 voor de feeste lijkheden. 'sMiddags zal in de Plantage een ^vrijdingsspel „De sleutels der Vrijheid" worden opgevoerd, dat ^eciaal voor dit feest geschreven is «oor dc heer J. H. W. Fecnstra; op de avond van de volgende dag wordt de opvoering herhaald. Voor de kinderen zijn er de ge bruikelijke feestelijkheden met o.a. het jeugd-appèl in de morgenuren en ook voor de leerlingen van de lagere scholen pleinfeesten in de ver schillende wijken van de stad. Het Koemarktplein en ook de Plantage worden versierd en ver licht. terwijl de gemeente ook enkele gebouwen in de stad zal verlichten (wat 2.500 kost). De burgerij en het bedrijfsleven zullen verzocht wor den om ook woningen en andere panden te versieren en te verlich ten, hetgeen wel een bij'zondere stemming in de stad zal geven. In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling gehouden, gewijd aan dc Bevrijding. Op de scholen zal, zoals gemeld, het geschrift „Volk in verdrukking In de plantage zal een concert wor- j en verbet" worden verspreid-, ter- den gegeven, gevolgd aoor een Licht- j wijl de Dienst voor Sociale Zaken «toet van versierde en verlichte groe- de maatschappelijk nusdeelden zal gedenken met een feestgave. De viering van de 5e mei krijgt «n voertuigen, die haar eind punt vindt op de Vlaardingerdijk, Waar daarna een groots vuurwerk *al worden ontstoken. dit jaar dus wel een grootser karak ter dan in de voorgaande jaren. Amerika. Ztfn beruchtheid was zo groot, dat de legende zich van deze bank- en treinrover heeft meester gemaakt, natuurlijk niet zonder ro mantische accenten toe te voegen. In .Alias Jesse James" heeft de Amerikaanse komiek Bob Hope de weinig benijdenswaardige taak om deze legendarische boel te bescher men. Als simpel en weinig geslaagd ver ze keringsagent je heeft Hope na melijk kans gezien de schurk een levensverzekering van 100.000 dol lar aan te praten. Zijn maatschappij wil natuurlijk zo gauw mogelijk van dit riskante con tract af en Hope moet nu onder- tussen maar zorgen dat de vogel- vrije vechter geen haar wordt ge- krenkt. Dit is het aardig gevonden uit gangspunt van een western-parodie, die allerlei verrassende ontwikkelin gen brengt, maar het voornamelijk toch moet hebben van de opvallen de kalme, bijna koele humor, waarin Bob Hope uitmunt Die humor bestaat voornamelijk uit woordspelletjes, hoewel men het mimisch vermogen van deze ras grappenmaker niet mag onderschat ten. Amerikaanse woordhumor ver liest in Nederlandse vertaling veel van haar kracht, maar in MONOPO LE kan men- er zich van overtuigen dat er nog genog reden tot lachen blijft Hope verstaat de kunst om dwa ze of doldwaze situaties met een enkele opmerking af te remmen, er de bodem uit te lichten en dat pro cédé sorteert vrijwel steeds danig succes. Hij wordt dankzij een op pervlakkige, voor de toeschouwer nauwelijks waarneembare gelijkenis met de beruchte James, een held te gen wil en dank, die 2ieh met een bewonderenswaardig aanpassingsver mogen weet te handhaven in het rauw-dauw milieu van de bendelei der. Wendell Corey speelt deze figuur als een nogal onnozele, goedlachse, maar in-slechte revolvertrekker, maar die opvatting paste blijkbaar in het schema van deze parodie. Hope wint de strijd door zich van enkele verrassende vermommingen te bedienen en zelfs weet hij het liefje van James, de alleraantrekke lijkste „hertogin"-saloonzanEeres Rhonda Fleming in de wacht te sle pen. Een vermakelijke schietpartij, waarbij onverwachts enkele beken de filmsterren <Bing Crosby, Gary Het verkeer over de Oranjebrug en de Koemarktbrug is de laatste jaren zodanig toegenomen, dat de verwerking daarvan tijdens de spits uren veel langer duurt. Het opont houd dat veroorzaakt wordt door de scheepvaart, wordt met ingang van 1 april 1960 verder beperkt. De tijd. gedurende welke de scheep vaart de bruggen niet kan passeren, is uitgebreid. Deze tijden zijn nu: van maandag t.m. vrijdag van 8 tot 9. van 12 tot 13.15 en van 16.30 tot 18 uur; op zaterdag van 8 tot 9 en van 11.30 tot 12.45 uur. Ned. Iferv, Gemeente. Grote kerk 10 uur ds, J. D. SrmdS en 7 uur prof. dr. A. A. van Ruler. Utrecht (Opendeur- dienst); Bethefkerk 10 uur ds. A. Hoff man en 5 uur ds. J. Bouterèe. viaar- ömgen: Opstandmgskerk 10 uur ds. H W. Hemmes on 7 uur ds, A. J. Kret, Krimpen aan de Lek: Vredeskerk 9 er» 10,45 uur dr. L. J. Cazemier cn 7 uur ds. J. D. Smids, Ketliel 10 uur ds. Bou- terse, Vlaardingen cn 7 uur ds. Brum- melkamp (jeugddienst). Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Ire ne 10 uur ds. L VrccgindewiJ. Delft; Gpstanchngskerk '7 uur ds. A. J. Kret. Krimpen aan de Lek. Evang, LuüiGem,: 10 uur ds. J. Wier- ma. Ede. Lutherse Kerk; Zaterdagavond 730 uur avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92. 19-30 uur da. G. S. Westeroucn van Meetoren i en ds. Schouwmk. f Jehovah's Getuigen. Volksgebouw 6 1 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Geef er blijk van mijn discipelen te zijn", woensdag 7.30 uur dienstvergadering en theocratische bedicnlngssehonl. Ond-Nath. Kerk. Dam 28. 10 uur hoogmis. Chr. Geref. Kerk; Kerkgeb. Waran de. hoek BJv.laan 10 en 5 uur stud. J. Vogel, Apeldoorn, Baptistengemeente. Kerkzaal Lange Haven 59. 10 uur ds. R. Reiling 7.30 uur Lutherse kerk. Evang-samcnkomst. Leger des Heil>. Lange Haven 27 10 uur hell'gfngssaracnkomst en 7.30 uur verlossfnessamenkomst. Gernt Verboon- straat 6.30 uur openluchtbij eenkomst o.l.v. majoor en mevr. M. Souverein. Geref, Kerk. Oosterkerk 10 uur ds. J. Na wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger; Juhanakerk S cn 10.30 uur ds. IV. A. Krijger cn 5 uur ds. E. ,T. Oomkes; Ke- thel „De Ark" Ö.3D uur ds. E. J. Oom kes en 2.30 uur ds. J. Nawijn. met gladde techniek en perfecte ke-up vertolkt. Die rol van jonge weduwe voert de wat te oude actrice, zo belust op een succes-earrière ten tonele, dat ze keer op keer haar werkelijke ge luk misloopt. Fanny Hurst leert dat dit geluk berust bij de liefde van een trouwe fotograaf, die een geslaagd pubkciteitsdirecteur wordt en vart 't dochtertje, dat moeder zo mist. Als contrapunt dient de moeilijke verhouding tussen de lieve neger huishoudster en een dochter, die voor een blank meisje wil doorgaan en op een heel dramatisch ogenblik zelfs haar moeder niet wil kennen. Het is allemaal heel aangrijpend en tranenverwekkend. Het eindigt met de pompeuze begrafenis van de ne germoeder, bij wier uitvaart Mahaha Jackson een pathetische song zingt. En in (Amerikaanse) Twee Wezen- stijl komt haar dochter berouwvol wenen bij de lijkbaar.te laat ech ter. Juanita Moore is werkelijk ont roerend als de neger-mammie, Su san Kohner heel aannemelijk als haar dochter, maar zowel Lana Turner als Sandra Dee (haar dochtertje) munten uit in de gekunstelde cliché-stijl, die Hollywood voor dit sentimentele, maar in wezen glasharde genre voor schrijft. voor liet verrichten van diverse kantoor werkzaam heden. O Enige kennis van administratie en typen O vereist. Geboden wordt een prettige werkkring en een goede salariëring. O Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan: S VIVO-Grossierderij „MERCURIUS" Calandstraat 101 «verlengde van Nieuwpoortweg), x X Schiedam. Telefoon 6 80 60. X •0><><><><><><X>C*>O<><><X><><>^^ GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester en wethouders der gemeenet Schiedam roe pen sollicitanten op voor de vervulling van de vakature van huurmcasseerder in de rang van op arbeidsovereenkomst. Salaris 4230.- per jaar, excL 5.6 Sb comp. premie A.O.W., 2 rJi huurverhoging, de salarisverhogingen van 1960 en de 4 Tc vakantie-toelage. Mancogeld 156.per jaar, excl. 5.6 comp. pr. A.O.W. Het verplaatsingskostenbesluit is van toepassing. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de directeur van de Gemeentelijke Wonmgdienst, Lange Haven 145, Schiedam, binnen tien dagen na pubükatie van deze advertentie. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledx- kanten. kampeerbedden enz. Kom eens praten. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 6720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar Personeel gevraagd Werkster gevraagd voor 3 achtenden of l'/i dag per week, Emmaflat 320, Schied. J. M. van Velzen, Bakke rijgrondstoffen N.V"., Waran de 44, Schiedam, vraagt voor direct fabrieksarbeiders. Diversen Slijperij „SoSIngen**, Nieuw- straal 43, Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar. Te koop aangeboden Enige exclusieve bankstellen te koop, direct van fabrikant aan particulier - waarbij klassiek zitje ƒ575.-; Engels linnen cretonne bankstel met volants ƒ850.-; zeer chique gecapitonneerd bankstel, bekl.: geschoren moquette, prijs ƒ1650.-, nu ƒ895.-; 2 aparte damesfauteuils, per stuk 135.-. Verder Italiaan se klemmeubelen enz., alles nieuwe modellen. Te zien za terdag, zondag tot en met donderdag. Mevrouw Bos, Stadhouderslaan 55, Den Haag, tel. 5512 21. Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Hélcne permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „HélèneRembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70, Post- en vra:|s,: Telegraaf- kantoor voor plaatsing als besteller Salaris volgens Rijksregeling, Op 25-jarige leeftyd bedraagt dit Schiedam f 81,08 brut0 per week, vermeerderd met 5% loonsverhoging en huurcompensatie. Voor bepaalde onregelmatige diensten geldt een toeslagregeling. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst als besteller, mits de leefujd van 21 jaar is bereikt. Aanmelden bij de directeur van het Post- en Telegraaf kaatooi Schiedam, Tuinlaan 114 ie Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1