Melk Pee fc&Cloppenburg RANG Kosten iiberova ~onderzoek zijn aanmerkelijk gestegen Pullovers Gods little acre in gekuiste versie de Trekvogels verslagen door Schiedam Sleutels der vrijheid op Bevrijdingsdag Bedrijvigheid heerst weer op bouwwerken Geen röntgen-onderzoek meer voor kinderen Filmavond van Gusto Raad van Vakcentrales kwam bijeen Bezwaarschriften tegen de onteigening voor stadhuis zonnige TOmmy Koeriersters 1 van Kapitein Roti VOORSTELLEN AAN GEMEENTERAAD Schiedam telt 80.192 inwoners Uitgestapt terwijl tram weer reed PR0EF- DRUKTE FIT MET elke woensdag jongensmarkt L' „Ongegrond" menen Ben V MONOPOLE VERTOONT Susana y José in Passage Familie-avond van C.ÏV Ontmoeting Burgerlijke stand Bromfietser gaf geen voorrang Jongen aangereden SCHIEDAM dit is RANG KORFBAL BROM MY ■en! VOOR üs MEUBEL-TOONZAAL - SINGEL 49—51 Dinsdag 22 maart 1960 Het list in de bedoeling van de Stichting „Tuberova" om medio mei in Schiedam een nieuw onderzoek van de bevolking op long-tuberculo- se te beginnen. Het nut van dit on derzoek behoeft geen nader betoog en een hoog percentage van de be. volklng ia bereid er zich aan te on derwerpen. Het gemeentebestuur van Schiedam is dan ook genegen belangrijk btf te dragen In de kos ten, ook nu die kosten dit maal hoger zullen ztfn dan bjj de voorgaande ac ties van de Tuberova. Door een maatregel van het Cen traal college van het Bevolkingson derzoek is het in de toekomst ver boden kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar röntgcnölogisch te foto graferen. Hierdoor wordt de kring van de te onderzoeken personen on geveer 25% kleiner, waardoor de kosten van het onderzoek weer sta gen. Bij het laatste onderzoek door Tu berova, in 1957 gehouden, werden in Schiedam 59.031 personen onderzocht of 76% van de totale bevolking. De bijdrage van de gemeente was 80 cent per inwoner, hetgeen na aftrek van de vrijwillige bijdragen van de bevolking, geraamd op 70 cent per doorlichting, laatste maal neerkwam op een bedrag van 27.480,78. Hoewel het aantal onderzoekingen 2al dalen, vraagt het bestuur van Tu berova aan de gemeente toch weer een bijdrage van 80 cent voor elke inwoner van de stad, te verminde ren met de vrijwillige bijdragen. Volgens raming zal de gemeente daarom dit jaar ƒ34.200 moeten bij betalen. B. en W. achten dit aan. vaardbaar en vragen de Gemeente raad, die op vrijdag 25 maart weer bijeenkomst, deze bijdrage te verle nen. Geldlening B. en W. stellen de Gemeenteraad voor weer een vaste geldlening aan te gaan met de N.V. Bank voor Ne- Het bevolkingsgetal van de ge meente Schiedam is in de maand februari met 79 toegenomen. Schie dam telt nu 80.192 inwoners (39.728 tü cn 40.464 v). De toename ont stond door een geboorte-overschot van 60. (113 geboorten en 53 sterf gevallen) cn een vestigingsover schot van. 19 (252 personen vestig den zich hier, terwijl er 233 naar elders vertrokken). In do maand februari werden er 34 huwelijken gesloten. Zes echt paren betrokken een eigen wo ning. De 66-jarige mevrouw Th, V. V.-B. is gisteravond omstreeks half zeven gevallen, toen zij op de Rotterdam- schedijk uit de tram stapte, die juist ging rijden. Zij had haar kleindochterje in de tram geholpen en wilde toen weer uitstappen. Zij liep een buil op het hoofd op. De GG en GD heeft haar verbonden. (Advertentie I.M.) Vele personeelsleden van de werf ..Gusto" vulden gisteravond gebouw Irene, waar door de personeelsver eniging de film „Moederkruistocht" (Kinder, Mütler und ein General) werd vertoond. Deze indrukwekken de film over de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog speelt aan het front tussen Russen en Duitsers, wel ke laats ten" zeer jonge kinderen sol daatje laten spelen. In Schiedam werd zij al eerder vertoond voor de Cefa. In het voorprogramma was er een mooie kleurenfilm over de bouw van de brug over de Chesapeake-baai in Amerika. Voor het Gusto-personeel Was dit een prettige kennismaking met het werk van anderen in een ge lijksoortig bedrijf. Voorzitter J. Th. Nïeuwenhüis opende de avond. derlandse Gemeenten ter financiering van o.a. diverse voorzieningen door de Technische Bedrijven bij de wo ningbouw, de eerste termijn van de bouw van tv/ee winkelgalerijen, enz. De lening is groot ƒ2.153.000 de koers 97% en 96% de looptijd 25 jaar en de rente Nieuwbouw Het Schiedamse Aannemersbedrijf J. v. d. Tempel Zn. N.V. te Schie dam wil aan de Flesmanstraat in het industrie-terrein ten westen van de Sehie drie industriehallen bouwen en vraagt daarvoor aan het gemeen tebestuur een perceel grond, groot ca. 1330 m2, in erfpacht tc mogen ontvangen. B, en W. zijn bereid de grond te verstrekken tegen een ca non van ƒ2,18 per m2 per jaar. De heer H. B. Symens, keel-, neus- en oor-arts te Schiedam heeft het gemeentebestuur gevraagd een stuk je grond aan de Schiedamseweg, groot 540 m2 te mogen kopen voor de bouw van een praktijkhuis. B. en W. hebben geen bezwaar de grond te verkopen tegen ƒ45 per m2. Aankoop panden Het gemeentebestuur wil weer een aantal panden aankopen Zo is voor de toekomstige sanering van de bin nenstad de aankoop gewenst van de panden Gedempte Baansloot 8, 10 en 12 en Louronstraat 2, 4, 8. 10—2, 104 en 106, die door de heer Hoo vers te koop worden aangeboden voor tezamen ƒ8.000. Zolang zo nog niet gesloopt hoeven te worden, kun nen de woningen worden verhuurd voor een gezamenlijk bedrag van 1660— per jaar; maar daarvoor dienen zc ook opgeknapt te worden. Ook hot be2it van het pand Spoor straat 42 met erf is voor de gemeen te van belang In verband met de vernieuwing van het Stationsplein. De koopsom is 2500 plus 800. voor bijkomende vergoeding. Dit pand zal niet meer verhuurd en binnenkort gesloopt worden. In ver band met de Stadhuisplannen is bet bezit van het pand Hoflaanstraat 12 van belang, dat de gemeente dan ook wil kopen voor 3.250. Nadat cn- kele voorzieningen getroffen zijn, zal het pand weer worden verhuurd. (Advertentie J.M.; Voor het eerst na vele jaren kwam gisteren in gebouw Chr. Soc. Belan gen de Raad van Vakcentrales te Schiedam weer bijeen, bestaande uit de besturen van de afdelingen van NVV, KAB en CNV. De bedoeling was om een steun- actie te organiseren voor de stakende bouwvakkers, toen men via de radio- nieuwsdienst vernam dat de staking was opgeheven. Men besloto echter nu deze staking de drie vakcentrales weer nader tot elkaar had gebracht, in het vervolg weer le gaan vergaderen over be langrijke zaken in Schiedam. In hoofdzaak in die aangelegenheden, waarin het noodzakelijk is dat do stem van de vakbeweging in Schie dam moet worden gehoord. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wlbautplein 17 en C. Jansen, Swammerdamsïngel41. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur cn iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliolheek, Lange Haven; ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 163D uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16,30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start"-tentoonstel- ling en Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Zolang er mensen zijn". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „God's little acre." DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: IvAO, Causerie. Chr. Soc. Bel, 8 uur: Chr. Besturen bond. Jaarverg. zuiver wol licht van gewicht moderne Italiaanse kleuren. Speciaal verlaagde J. M. prijs, 6 jaar 75 (fcferne stijging per maat aRTjffi ':-P.y HET biyft altijd weer een hache lijke onderneming om romans te verfilmen die zich er eigenlijk niet toe lenen, omdat allerlei inge wikkelde situaties zich wel laten ver tellen, maar heel moeilijk en slechts bij benadering of aanduiding te van gen zijn in de taal van bet film beeld. Men ervaart dit weer heel sterk bU „God's little acre- naar de befaamde roman van Ers- kine Caldwell; het scenario van Phi lip Yordan doet een gooi naar de al gemene probleemstelling om vervol gens vast te lopen in afgehakte episoden die het verband tamelijk troebel hebben gemaakt. De strekking van het boek is van die aard dat een dergelijk resultaat bijna onontkoombaar was om de film voor openbare vertoning te redden. Caldwell's realisme, de sensuele at mosfeer tussen 2ijn figuren, de onge zouten taal op het punt van de ero tiek vallen slecht te rijmen met de Amerikaanse zedelijkheidsbegrippen en dus moesten cr wel concessies worden gedaan om „God s little acre" aanvaardbaar te maken. Ove rigens is Caldwell zelf bij de produk- tie van de film tegenwoordig geweest en heeft er zijn fiat aan gegeven. Zo zien wij dan in MONOPCJLE Ty Ty Walden terug, de primitieve en gelovige boer, die van gouddorst bezeten van'zijn erf een soort nie mandsland maakt, bezaaid met kui len, waarin hij een schat hoopt te vinden, Het graven naar de schat wordt begeleid door allerlei opwin dende geschillen in dc familiekring, want schoondochter Grïselda, die ge trouwd is met Ty Ty's zoon Buck, haakt naar de liefde van schoonzoon Will, die in de stad werkloos is ge worden en daar wordt verteerd door de obsessie om de fabriek weer op gang le brengen. En prille dochter Darlin Jul flirt intussen met de kinderlijke Plulo Swint, die van een sheriff-schap droomt, om en passant ook nog een avontuurtje te hebben met de wit harige, van wie Ty Ty verwacht dat Het optreden van het Spaanse danspaar Susana y José in het "S- sage-teater op donderdag 24 maart zal een van de grootste kunst-eve nementen worden gerekend, die di jaar in Schiedam te beleven zal zijn. Dit beroemde danspaar, waar van José Udaeta een bask en Susana Audeoud Zwitserse van geboorte is. beeft triomfen gevierd in het bui tenland. terwijl ook bij het optreden tijdens het toemee in Nederland deze maand, de critici unaniem van oor deel waren dat het paar een unieke prestatie levert. De belangstelling van het Schie damse publiek is dan ook zeer groot. Bij de S.G.-kiosk aan de Plantage zijn dan ook nog maar enkele kaar ten meer te verkrijgen. hij de plaats van de schat zal aan wijzen. De film, geregisseerd door Anthony Mann, heeft er een aaneen schakeling van ruzies en botsingen van gemaakt tot eindelijk, na de dood van Will, de hartstochten nog één keer fel opflakkeren en Ty Ty het besluit neemt het zoeken naar de schat te staken en het land weer te gaan bewerken. Ook met de veran dering van het slot is Galdwell ak koord gegaan. Robert Ryan heeft van vader Ty Ty een mooi type gemaakt, een boerenslimme, monkelende man, die levensblij tussen alle rumoerigheden door laveert. Ook Aldo Ray als Will Thompson weert zich verdienstelijk tussen de mooie vrouwen Griselda (Tina Louise) en Darlin' Jill (Fay Spain). De C.J.V. „Ontmoeting" geeft op zaterdag 26 maart in Irene een „fa- milie-avond" met een gevarieerd programma. Medewerking verlenen de „Zingende zusjes" uit Velsen, be kend van de grammofoonplaten en van de radio, de C.J.V. Mondaccor- deonver. „Bravo" o.I.v. J. J. Krom menhoek, de Roxenburgse kunst fluiter Ronnie Ronalde en de „Two Addy's, terwijl ook het toneelstuk „Hoogspanning" zal worden opge voerd onder regie van A. Monster. Tegen het door het gemeentebe stuur opgestelde ontwerp van besluit tot vaststelling van voorgevelroollU- nen voor een gedeelte van de Over- schiesestraat, de Emm ast raat en de Singel in verband met de voorgeno men bouw van een nieuw Stadhuis, welk besluit de inleiding is tot een onteigeningsplan, ztfn vier bezwaar schriften ingediend, zo delen B. en W. de Gemeenteraad mede. Een van de bezwaarschriften kan buiten beschouwing worden gelaten daar intussen de serie panden van reclamant reeds onderhands zijn aan gekocht Eerste reclamant voert aan dat hij 2ijn woning aan de Emmastraat te gen hoge prijs heeft bemachtigd en dat hij daarom bezwaar maakt te gen afstand daarvan. Een tweede merkt op dat zij ernstig gedupeerd zal worden, aangezien zij nog be langhebbende is in het timmerbe drijf van haar overleden man, geves tigd aan de Overschiesestraat. De derde reclamant maakt bezwaar daar het hem onmogelijk wordt gemaakt zijn maat- en reparatiebedrijf uit te oefenen; verplaatsing en opnieuw in richten levert zijns inziens grote be zwaren op en vraagt financiële of fers. Het college van B. en W. tekent daarby aan dat bij onteigening of aankoop op vrijwillige basis de be trokkenen naar recht en billijkheid zullen worden behandeld. Na ontei gening zal gelegenheid worden gebo den voor het betrekken van een an dere woning, terwijl de waarde van het perceel naar objectieve maatsta ven wordt vastgesteld, overigens wordt ook zoveel mogelijk mede werking verleend, met name in ver band met het tijdstip van verplaat sing. Met nadruk wordt er op gewezen dat de Gemeente bereid is aan de eigenaars, die ten gevolge van deze maatregel schade lijden, een vergoe ding toe te kennen. Deze vergoeding wordt vastgesteld door de Gemeen teraad op advies van drie door de Raad benoemde deskundigen. Bo vendien is een beroep op Gedepu teerde Staten mogelijk. B. en W. zijn van mening dat de bezwaarschriften geen elementen be- GEBOREN: Maria. dv.. M. F. van der Windt en M. Krauwinkel. Jo hannes, z.v. J. Breddels en D. Maas. Maria J. L„ d.v. J. H. van der Lin den en J. M. J. Th. Foet. Peter, z.v. C. M. Pieters en J. R. Staat. Marjo lein, d.v. J. B. Havenga en L. M. Tabeling. Izabella, d.v. J. Berkel en A. A. den Tuinder. Yvonne, d.v, A, Filler en G. de Boer. Adriana H., d,v A. J. Zoll en G. J. Munnik. Robert H., z.v. J. van Deemter en J. J. van 't Hof. Mario R-, z.v. P. Ch. Konlngs en A. J. Bockkom. Mieke, d.v. H, van der Ent en M. P. Th. de Vette Catharina, d.v. A. Swaneveld en G Vroegb. Joban, z.v. J. van Vliet en M. Ph. Breur. Marijke E., d.v. R Mandemaker en H. T. Snoeijenbos. OVERLEDEN: C. van Meggelen, G2 jr. D. Ch. Spaan, 79 jr, wed. van J. S, AdmiraaL S. H. Billing, 54 jr. echtg. van J. E. van Leeuwen. De 56-jarige mevrouw C. J.-L. is gisteravond omstreeks half 7 op het kruispunt Rembrandtlaan-Jan Steen straat aangereden door een motor rijder W. P., toen zij deze geen voor rang verleende. Zij kwam met haar bromfiets te vallen en liep daarbij een hoofdwond op. Door een passerende arts is zij naar haar woning gebracht. De 10-jarige Hendrikus G. R. uit de Fultonstraat liep gistermiddag in de PKO-Iaan pardoes tegen een RET-autobus, toen hij onvoorzichtig de weg overstak. Dé jongen liep schaafwonden en een pijnlijke lin kervoet op. Met droefheid geven wij kennis dat zacht en kalm van ons is heenge gaan onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder, behuwd zuster en tante YTJE VISSER sinds 29 januari jl. weduwe van Johannes van Bommel, in de ouderdom van Rotterdam: Th. van Bommel J. M. van Bommel- Huigen Vlaardingen: J. van Bommel E. A. van Bommel- Kieboom Schiedam: G. M. v. d. Kraan van Bommel M. C. v. d. Kraan en kleinkinderen Rotterdam, 19 maart I960 Zweedsestraat 97 A, vatten, die wijziging van de plan nen ter plaatse nodig maken en stel len daarom de Gemeenteraad voor de naar voren gebrachte bezwaren ongegrond te verklaren en tot vast stelling van de voorgevelroolUjnen over te gaan. (Advertentie I.M. Van de korfbalclubs heeft Schie dam ditmaal de beste prestatie ge leverd. Door Trekvogels te verslaan hebben de rood-zwsrten W.I.O.N. dat zelf roet overtuigende cijfers van Ons Huls won aan het kam pioenschap geholpen. Succes haalde ook ditmaal weer de volle buit bin nen, z|j bei op bet nippertje. ODI stelde teleur door van T.O.P. te ver liezen. Trekvogels heeft er zich fnder- daad geducht voor ingespannen om Schiedam te verslaan, maar men trof onze stadgenoten in de eerste helft in een uitstekende vorm en een pro ductieve bui. Al gauw zorgden me vrouw J". Verschoor en F. Veer voor een 02 voorsprong. Een tegenpunt van Trekvogels kon de opmars niet tegenhouden, want onmiddellijk daarop troffen J. v. d. Kooy en D. Vermeulen de roos. Tot de rust vie len er verder geen doelpunten. In de tweede helft liep de thuis club aardig in. Het werd eerst 2—4, maar daarna weer 25 door P. Bo- gaerdts en vervolgens 45. Om ver der gevaar te voorkomen maakte H. Verschoor er 40 van, doch Trek vogels kwam terug en slaagde er in gelijk te maken (66). Onder grote spanning verliep het laatste kwar tier, waarin mevr. J. Verschoor ten slotte het voor Schiedam winnende doelpunt scoorde (6—7). Succes moest met drie invallers aantreden tegen Charlois. Het is een gelijk opgaande strijd geworden, waarin de blauwwitten wat gevaar lijker waren voor de korf, In de eer ste helft schoot 'J. Cordemans van ver in (0—I). Na de rust maakte Charlois gelijk. Een kwartier voor het einde scoorde invaller T. v. d. Ley het winnende doelpunt <12). ODI had het laatste kwartier van de wedstrijd tegen TOP met grote pecli te kampen. Vrijwel constant was men in de aanval, maar men slaagde er niet in de opgelopen 3—4 achterstand weg te werken. In de eerste helft had TOP de lei ding genomen, waarna ODI tot 31 uitliep. In de tweeede helft werd deze voorsprong verloren door be nutting van twee strafworpen. TOP nam hierna zelfs de leiding over, welke men niet meer afstand. Met recht kan men hier zeggen, dat de gelukkigste partij heeft gewonnen. De overige uitslagen luiden: Over- kanters—Succes 2 40, Schiedam 2— Ons Huis 3 0—1, Oranje Nassau b ODI a 0—10, KOAG b—ODI b 0—1, WION a—Succes a 13, Hillegers- berg aSucces b 4I, Schiedam b Het Westen a 7—0 en Het Zuiden bSchiedam a 02. Het Bevrijdingsspel dat in Schie dam op 5 me! wordt opgevoerd, is geschreven door J. H„ W. Veen- stra en heet „Sleutels der Vrijheid" Het is speciaal geschreven ter gele genheid van deze vijftiende Bevrij dingsdag. Er is veel kans op, dat Het lied van de arbeid zingt weer over de bouwplaatsen in Schiedam. In Nicuwland-Oost waar de laatste twee weken een spookachtige stilte heerste tussen de stenen kolossen van de in aanbouw zijnde flatgebou wen, Is nu weer een verheugende bedrijvigheid te zien. Maar ook op de andere plaatsen waar de bouw was stil gelegd, is het werk hervat: aan de Broersvest by het gebouw van Bakkerij Vlug, aan het Newlon- plein, in de industrie-terreinen en by de aanstaande woonwijken in Kethel. Ook aan de oever van de Schie grijpt de dragline weer driftig in de bodem, waar eens de zwaalkom b$ de Spoelingbrng zal komen. „We zijn erg blij dat onze actie met succes is bekroond," zo vertelde ons één van de leiders van de sta king in Schiedam, „maar we zijn ook erg blij dat we nu weer aan het werk kunnen." Mogelijk echter, dat niet alle bouwvakkers vandaag di rect aan de slag konden, want het werk moet even opgang komen, af hankelijk van de aard van het bouw- object Maar verwacht wordt dat morgen alles weer als normaal zal zijn. Overigens sprak de stakingsleider er zijn vreugde over uit dat de actie hier in Schiedam zo rustig is ver lopen, zonder enig incident. Schiedam dit jaar de enige stad is, waar het stuk te zien zal zyn. Want vele andere steden hebben besloten het pas volgend jaar op te voeren, omdat de tijd van voorbereiding erg kort scheen. Onder leiding van André van den Heuvel, acteur bij het Rotterdams Toneel, zijn een „aantal Schiedamse amateur-toneelspelers al begonnen met het instuderen van het stuk. Er komen ook kinderkoren en ballet- groepjes in voor, waardoor het totaal aantal medewerkenden vijftig a zes tig bedraagt. De muziek bij het spel is geschreven door Cor Lemaire. cn wordt op de band opgenomen. Hier voor zal men de medewerking vra gen van Schiedamse musici. „Sleutels der Vrijheid" is een sym bolisch spel, waarin enkele welbe kende vaderlandse figuren voorko men, zoals Jan Klaassen en Katrijn, Tijl Uilenspiegel en Jan Salie. De sleutels zijn symbolen voor de vrij heid; ze worden in verschillende ma ten door de opvoerenden meegedra gen, De kem van het stuk is: de echte sleutels zijn zoekgeraakt en een ieder probeert het nu met nage maakte. Het stuk wordt opgevoerd op het Plantage-podium; mocht het op 5 mei slecht weer zijn, dan zal men naar een zaal moeten gaan. Nu twee delen verkrijgbaar. Slechts ƒ0.75 per deel. Deel I: Brommy en Tommy in Atomo. Deel II; Brommv en Tommy Condoleantieadres: Zwcedsestraat 97 A. De bijzetting in het famï. die een apart en goed meubel op zijn juiste waarde weet te schatten, openden wij onze nieuwe in Tombola. Bij de agenten, bezorgers en administratie van dit blad, alsmede bij kiosken en boek handelaren. liegraf zal plaats hebben woensdag 23 maart a.s. te 1.30 uur op de algemene begraafplaats te Schie dam. Vertrek vanaf het sterfhuis te 12.45 uur njn. het oordeel van emge vooraanstaande dagbladen moge U aanleiding zijn hier onze collectie 1960 te ko men zien: Nw. Schied. Cteen sortering van de meest verfijnde meubelen, een aanwinst voor onze stad Rott. Nwsbladde nieuwste van de nieuwste meubelen waarvoor Schiedam niet meer naar Rotterdam hoeft Vrije Volk bijzonder smaakvol ingericht met vooral exclusieve meubelen. is altijd een boekje met de 0 X 75 cent per deel. Permanent wave Parool verantwoord-moderne kwaliteits-meuhelen. die het zo goed doen in het moderne interieur Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 6 6833. Nw. Stadsbladeen bijzonder fraaie afdeling met typisch moderne kwaliteits-meubelen U BROERSVEST 64-66 èn: „halt blokje rond"; bedden - meubelen SINGEL 49-51 Verkrijgbaar bij de lo ketten, agenten en be zorgers van dit blad, alsmede bi] boekhan delaren en kiosken Adverteren verkopen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1