m I Stichting nationaal visserij -museum? miïmsr Groot enthousiasme voor Spaanse dansen van Susana en José Clir. Besturenbond (te WALDG-TAXI ZEEMAN's IJZERHANDEL Strijd rond de korven handige half zwaar ZEEMAN's IJZERHANDEL Het handbal- programma ZEEMAN's IJZERHANDEL lil DE KLERKaZN Koker gaat op mars 6.46.50 (3 lijnen) SVV 2-NAC 2 "j udo-wecl s trijcl en Onverbrekelijke band met „Constant" trouwringen Tenten-show van Sporthuis Ter Braak 11-16 jaar, |2 Js Burgerlijke stand Verlovingsringen Rook die lekkere uit de bekende TAFELTENNIS Bloedplasma- actie van Rode Kruis Vrijdag 25 maart I960 3 (Advertentie LM.) OFFICIEEL AGENT Met het binnenleiden fn onze stad ran het fatneuse Spaanse danspaar Susana en José heeft de Schfedamse Gemeenschap het kunstlievende deel ran het Schiedamse publiek een zeer grote dienst bewezen. En dit publiek toonde zich daar gisteravond in bet vrUtvel geheel bezette Passage-thea ter dan ook opreebt dankbaar voor, met een daverend applaus, niet al leen aan het einde van de opvoering, (Advertentie LM.) De reserves van SVV krijgen zon dagmiddag aan de Bisrand NAC 2 op bezoek. De rood-groenen hebben in hun gelederen opgenomen oude routiniers als Jan van Schijndel, Henk Konemann, Herman Wink, ea. Een zeer sterke opstelling dus, het geen wel nodig is tegen de NAC-re- serves, die kortgeleden nog een 4—2 overwinning boekten op BW. Bo vendien keelt SVV de punten hard nodig om uit de gevaarlijke zone te komen. (Advertentie LM.) EEN NIEUWE LENTE met een nieuw gerecht NASSATA Een overheerlijk gerecht van Nassi- Goreng en Ananas in een omhulsel van croquant bladerdeeg, 40 ct p. si. BOER's Delicatessen en Visbedrijf MGR. NOLENSLAAN 850 (naast keurslager Poot) vHet Sportcentrum van Reimer Huls- ker ontvangt op zaterdagavond do judo'ers van de school van Jan Rap- miind uit den Haag en van de Maas club uit Rotterdam. Met vijf of zes teams 2al dan een halve competitie gemaakt kunnen worden. Het zal het laatste treffen zijn voor de kam pioenschapswedstrijden van A en B- teams, die 10 april in Gouda worden gehouden. (Advertentie LM.) maar meermalen na de onderdelen. "Wat men in Schiedam toch zelden of nooit beleeft; er werd van enthou siasme op de vloer gestampt! Slechts door zeer royaal te xyn met de toegiften kon het danspaar daar een einde aan maken. Na twee perfect uitgevoerde, maar emptie-loze Catalaanse volksdansen en het guitige Sant Ferriol volgde direct het hoogtepunt van de avond, het gedanste verhaal van de noodlot tige liefde van Carmen cn José, zoals Prosper Mcrimée dat verteld heeft Een twee-perscons ballet in zeven plastische taferelen, dat een goed deel van het programma vulde. Ge goten in de vorm van een oude Spaanse ballade, berust de choreo grafie ook op folkloristische elemen ten, maar dan in een moderne ballet- vorm, waardoor de expressie nog aan kracht heeft gewonnen. Een werk dat fascineerde door de geladenheid van José cn door de luchthartige fataliteit van de Carmen, Wij hebben helaas het prachtige decor dat het gezelschap voor deze ballade op het toernee met zich mee voert moeten missen, er werd nu ge danst tegen een zwarte achtergrond. Maar het kunstige spel met de be lichting heeft visueel het gemis ge deeltelijk kunnen opheffen, terwijl de jonge uitstekende flamenco-zan ger Manuel Mairena voor een vocale achtergrond zorgde, waarbij de sfeer opgeroepen en vastgehouden werd. Dat hij daarbij de onontbeerlijke steun kreeg van de voortreffelijke guitarist Paco Hernandez, de pianist René Gerber en de slagwerker Clau- I dio Iseli mag met onvermeld blijven. Na de pauze bewezen zowel Susana ais José hun technische dansvaardig- heid m een aantal veredelde Spaanse volksdansen. Zoals de vermakelijke dans van het eiland ïbiza waarbij een glinsterend opgetuigde stijve boer een hanige dans doet om zijn trippelende boerin. In de Encuentro ritmïco kregen wij het ritmische voetgeroffel, dat zo'n belangrijk deel uitmaakt van de Spaanse dans, waar in de twee thema's kunstig tot één uitvloeien. Een technisch hoogtepunt dat de bewondering afdwong. In de Soleares van Susana en de Zapateado van José werd dit perfecte voetwerk nog eens herhaald, maar dan solis tisch. Nadat nog René Gerber een werk van Ravel solistisch op de piano had weergegeven en de Paco Hernandes op virtioze wijze zijn guitaar had laten zingen (en daardoor weer eens zijn meesterklasse had getoond), besloot de gezelschap met een al oude en fleurige Fandango. Het offi ciële slot dan, want daarna volgde nog enkeie toegiften door het wild applaudiserende publiek afgedwon gen. (Advertentie LM.) (Advertentie l.M.) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een dezer da gen in het leven geroepen stichting heeft gegronde hoop binnen afzien bare tyd de reeds lang bestaande plannen voor de vestiging van een nationaal visserij-museum te knnnen realiseren. Men heeft optie op een achttiende leuws woonhuis, dat door de gemeente zou kunnen worden aangekocht cn geschikt is om na verbouwing en restauratie te worden Ingericht als museum, In beginsel staat het dagelijks bestuur van de gemeente niet onwelwillend tegen over de plannen. Hoewel de geschiedschrijvers het terrein van de zeevisserij niet hebber» gemeden, ontbreekt in Nederland een overzichtelijk en didactisch juist op gestelde verzameling van voorwer pen, die een helder beeld geeft van de economische betekenis van de Noordzeevisserij en van haar aan verwante bedrijven, zoals scbeeps- cn machinebouw, fusllabricage, touw- slagerjj, brandstofvoorziening, etc. De folkloristische klederdrachten zijn hieraan ook nauw verwant. Een stichting is thans in het le ven geroepen, met als doelstelling: a. de tot standkoming van een nationaal visserij-museum, te bevor deren. b. het museum in stand te hou den, en c. de collecties uit te breiden door het doen van aankopen dart wel door het stimuleren van schenkingen j en In gébruikgevmgen. 1 Vele jaren heeft "Vlaardingen in de Noordzeevisserij en in de vishandel de eerste plaats ingenomen. Nadat ook Scbeveningen en IJmuiden een haven kregen, heeft de visserij in de laatste decennia aan betekenis inge boet. Om de herinneringen aan het rijke verleden levendig te houden, acht men de vestiging van het mu seum in de vanouds zo bekende vis serijgemeente zeer wel verantwoord. Van de voormalige oudheidkamer en met de visserijbiblïotheek is vol doende materiaal aanwezig om daar mee de basis te leggen voor het na tionaal visserij-museum. Een groot gedeelte van de bezittingen is thans uitgeleend. Zo is b.v. de vorig jaar begonnen, twee jaren durende visse rij-tentoonstelling op Terschelling grotendeels met uit Vlaardingen af komstig materiaal ingericht; de sjees, waarmee vroeger de konings-haring naar het koninklijk paleis werd ge bracht, bevindt zich, gerestaureerd, m het rijtuïgenmuseum te De Leek. terwijl een aantal complete kleder drachten momenteel in Tilburg wor den geëxposeerd. (Advertentie LM.) CONSTANT trouwringen zijn een toonbeeld van fantasierijke schoonheid en kunstzinnige smaak Uw juwelier kan U de complete collectie tonen. Het Sporthuis Ter Braak, dat kort geleden nog een permanente shaiv in de vorm van een kampeer-centrum aan de grote Markt heeft geopend, is wegens de grote vraag naar kam peer- en aanverwante artikelen nog verder gegaan en heeft gisteren in de grote zaal van Irene een complete tenten-show geopend. Door de zo gewonnen ruimte kon daar een grotere collectie van arti kelen geëtaleerd worden. Twee enorm grote bungalow-tenten* (Advertentie l.M.) 'Prachtige "Super Kinglon' Railcoid- pantalons tegen daverend lage prijs "Goedzittende" Pantalons in uitmuntend model. 5terke soepele rotlcord, duurzaam en met ongeëvenaard weerstands vermogen. Praktische, fraaie broekceintuur van dezelfde stof. Nu, 5-io alle maten aiie moten Herenmaten Geen post-of telefoonbestelMogen» ROTTERDAM: IKorte Hoogstraat 31 Meem hk. Goudse- I singel Katendr. Uged'jk Wc. Dorpsweg I «'est-Kruukade 35 d- I LEIDEN: Haarlemmerstraat CS SPADEN 3.65 SCHOFFELS 1.80 TUINSLANG 29 ct. per mtr. BROEKSVEST 52 Dc Christelijke Besturenbond Schtedar,i: het plaatselijke centrum van het CNV heeft deze week de jaarvergadering gehouden. Voorzitter P. J. Stain, heeft in zijn openings- taoord het jaar 19S9 een prettig jaar" genoemd, met als hoogtepunt de viering van het gouden jubileum van het CNV in Utrecht. Het 45-jarig bestaan van de CBB Schiedam is niet gevierd omdat er geen sprake was van een kroonjaar. Waardering had de heer Stam voor de vooruitgang, die de jongeren-af deling Werkende Jeugd te zien geeft, maar was minder te spreken over het feit dat er voorlopig nog geen sprake is van de stichting van een prot. chr. ziekenhuis in Schiedam, omdat er nog geen vereniging is die het voor bereidende werk daartoe (al was het maar een eigen vleugel bij het te bouwen neuwe gemeente-ziekenhuis) op zich neemt. Uit het jaarverslag dat door secre taris P. v. d. Spek bleek dat het le dental van de bij het CNV aangeslo ten organisatiee iets is teruggelopen en aan het eind van het verslagjaar 2.132 bedroeg; de grootste afdelingen zijn de Chr. Metaalbedrijfsbond met 826 leden, de bond van overheidsper soneel heeft 380 leden, de Bedrijfs groepen centrale 270, de bond voor hout- en bouwnijverheid 238 en de beambtenbond 209 leden, daarnaast nog een aantal kleinere organsatïes. Met dankbaarheid werd de ope ning van de Chr. Technische School, waarvoor ook de CBB zo lang ge ijverd heeft, gememoreerd. Minder prettig was dat het rechtskundigbu- heau op last van het CNV-bestuur werd opgeheven; het werk wordt nu verricht door het rayon-bureau in Rotterdam. De commissie „Draagt Elkanders Lasten" kon melden dat er in Scbie- 1 dam geen t.b.c.-patiënten hulp hoe ven te ontvangen uit het fonds, dat zich nu meer en meer richt op het maatschappelijke en sociale werk. Zo werden zes kinderen naar het kolo niehuis Betanië te Zeist gestuurd en tien naar het koloniehuis te Egmond aan Zee. ziet men, maar ook een aantal lin nen huisjes van bescheidener afme ting (en prijs) zijn aanwezig, gestof feerd met een uiteenlopende col lectie kampmeubilair, luchtbedden, kooktoestellen en alles wat er bij de moderne camping-uitrusting be hoort. De show is nog aangevuld met een volledige collectie badkleding en bad- jasjes, meest in briljante kleuren. Het twee-delige badpak voor de da mes heeft afgedaan, vertelde dc heer Ter Braak, daarvoor zijn de badpak ken-met-rokje voor in de plaats gekomen. Oak een verzameling mo derne rijwielen hebben een plaatsje gevonden op de show, die van avond tot 10 uur nog voor een ieder te bezichtigen is. GEBOREN; Maria E. W.. d.v. M. J, Schoenmakers en M. M. Marrc- vee. Monica E., d.v. G. Panis en A. Heukels. Astrid M., d.v. A. E. Meijer en H C. Dammann, Johannes B. M., z.v. C. Q- Verbeek en A, C. Westdijk. Margretha, d.v. W. van der Pluijm en Ch. Keiler. ONDERTROUWD; S. K Boorsma, 26 jr en J. Marks, 24 jr. W. P. Gast, 22 jr. cn H. Bentem, 18 jr. F. L. van der Hammen, 26 jr en J. C. Bak kes, 25 jr. S. Hendriks ook genaamd Modderkolk. 29 jr en A. Dsrks. 24 jr. J. Hoek, 23 jr en A. de Waard, 23 een gloednieuwe collectie In gladde en moderne fantasie modellen. Horloger - Juwelier Edelsteenkundige F.C.A. KOTTERD.DIJK 268 SCHIEDAM Bellen bij ongeval: G.G, en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 00. Pohtie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wibautplein 17 en C. Jansen, Swammerdarosingel 41. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotbeek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Stcd. Muse om: „Start"-tentoonstel ling en Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De held van Pork Chop Hill". Monopole, 2,15, 7 en 9,15 uur: „Tot de laatste vuurstoot". DIVERSEN Koode Kruis-gebouw, 8.00 uur: Jaar vergadering. Musis Sacrum, o uur; SG-toneeL Het Zuiden. Jeugdhaven, 8 uur: SJR. Cursus. Clubhuis St. WHHbrord, 7,30 uur: Franciscus Liefdewerk. Tentoon stelling, Onze korfballers kunnen in de wedstrijden van zaterdag en zondag heel wat winstpunten vergaren. Niet alleen spelen nagenoeg alle ploegen op eigen veld, maar boven dien zijn er heel wat tegenstanders bij, die men de baas kan. Zo krygt ODI bezoek van Oranje Wit, waar van in Vlaardingen met 63 werd gewonnen. Het moet nu wel heel raar lopen wil het weer geen zege worden. Hetzelfde geldt voor Succes en Schiedam, die respectievelijk DKV en Unicum op bezoek krijgen. In de uitwedstrijden, werden deze tegenstanders met respectievelijk 84 en 42 verslagen. Bij een nor maal verloop wordt nu weer de volle buit binnengehaald. (Advertentie Ï.M.) HARKEN 90 ct GRASSCHAREN 4.05 GRASMAAIERS 37.95 BROEKSVEST 52 jr. J. H. J. Meeder, 23 jr en J. B. Scheffers, 22 jr. A. J. Veliscèk, 23 jr en L. E, W. M. van Gendt, 23 jr. A. A. J. Schoenmakers, 25 jr en S. G Chaillan, 22 jr. GEHUWD: C. Rokven, 36 jr en J. Offenberg, 34 jr. C. van Schaften, 28 jr en C. van Schajik, 18 it. J. Th. de Ruijter, 31 jr en C. G. van Raaij, 32 jr. B. Sas, 28 jr en J. van Schijndel, 22 jr. B. J. Lupker, 25 jr en M. L. J. van den Bos, 21 jr. D. van Dongen, 24 jr en J. M. van der Spoel 21 jr. OVERLEDEN: E. Eijsberg. 90 jr, wed. van S. Rosman. H. Slavenburg, 84 jr. D. Vos, 72 jr. (Advertentie LM.) ,ïn de districts eersteklas.se da mes van de bandbalcompetllie komt Wilton Fijenoord In het veld tegen HVS uit Stompwfjk. Onze stadgeno ten kunnen tonen In 't district thuis te horen, ondanks de onlangs geleden nederlagen, door een overwinning te behalen, die hier zeker mogelijk is. De UVG-dames in de afd. eerste klasse gaan naar ADO 2, waarvan zij kunnen winnen. Dames 2 van Wilton gaat mogelijk een gelijkspel verove ren bij Victory in Dordrecht. Dames 2 van DWS moet weinig moeite hebben met Snelwïek 3. In de districts eerste klasse heren gaat Wilton degraderen, ook al om dat zij zondag bezoek krijgen van Olympia uit Den Haag, dat beide punten wel zal meenemen naar huis. Afgaande op de laatste wedstrij den van DWS-heren, veronderstellen wij, dat zij in Dordrecht twee puiV- ten in de wacht zullen slepen tegen Parthenon. Heren 2 van Wilton kan in Rotterdam winnen van Dyna mo 3. De heren van UVG kunnen winnen van Dynamo 4, al zijn zij de laatste weken niet zo best op dreef. Advertentie LM.) HUDORA ROLSCHAATSEN23.25 BROEKSVEST 52 Een speciale aanbieding HOTELTAPIJT, een verzet geweven tapijt van uitzonderlijk sterke kwaliteit. Een tapijt, bestemd voor Intensief gebruik, door ans geleverd san de grootste hotels «n Instellingen, waar aan tapijt kwalitatief de hoogste etsen worden gesteld.' Eere motecht tapijt, verkrijgbaar In 6 kleuren. 130 cm. breed, ©er meter 0INNENWEG "City Centrum" B0JERIAHDSÉUAN OEN HAAG - UTRECHT YUSS'NGEN ROTTERDAM Ter viering van het 25-jarig bestaan van de Ned. Chr. Wandel sport Bond wordt een „felicitatie-ko ker al wandelend door heel Neder land langs alle bij de bond aangeslo ten verenigingen gevoerd. In sep tember is deze langademige wandel tocht van de koker in Overijsel be gonnen en op 3 september zal de ko ker in Hilversum aankomen, waar 't zilveren jubileum-feest wordt ge vierd. Zaterdag is Schiedam, na Rotter dam, aan de beurt om de koker te ontvangen. Nadat op het Rotterdam-j se stadhuis de felicitaties van de i Maasstad zijn. ontvangen, gaat de I tocht, waarin diverse muziekgezel- schappen meelopen naar de Franse- j laan. waar op de stadsgrens de koker wordt overgenomen door de Oranje 1 Garde vendel Schiedam. In optocht gaat het naar de woning van burge- t meester Peek, die ook zijn felecitaties in dc koker zal stoppen. Aan de mars door Schiedam doen mee de Oranje Garde (met drumband), de wandel-afdelingen van de Pr. Irene- ulo en ook het muziekkorps van Harpe Davids. De route is: Lorentz- laan, van Swindelsingel, Marcom- plein, Broersvest Oranjestraat, Nieu we Haven, Schoolstraat (tot de wo ning van dc burgemeester) en verder W. de Zwijgerlaan, Stadhouderslaan, Aleidastraat, Graaf Florisstraat. Jan Steenstraat, Vlaardingerdijk, waarna individuele lopers de koker door brengen naar Hoogvliet. Verwacht wordt dat om 5.30 dc koker bij de Schiedams- Rotterdam se grens zal zijn. In de tafeltennls-competltie zjjn In de afgelopen week enkele beslis singen gevallen. De belangrijkste is wel dat Service voor de eerste klasse behouden bleef. Het was wel een uitzonderlijke prestatie om het Cen trum In eigen huis een gelijkspel af te dwingen. Maar dit ene puntje was net voldoende voor Service om zich ln veiligheid te stellen. Volgend jaar zullen de zaken echter wel anders aangepakt moeten worden om' weer niet voor degradatie ln aanmerking te komen. De uitslagen van de afgelopen week zijn: Eerste klas: CentrumService 55. Tweede klas: Wilton—Maas stad 7 9l: Mïlksteamers 4PITS 5—5; Noad 3—ETTC 2 2—8. Derde klas: Noad 4NKF k 10—0; Wilton 3PTT 5 91; TSFGerminal 6 8-2; Vierde klas: Wilton 5Feijenoord 5 5—5; PTTS 2WTV 2 5—5; Tava 4TSF 4 37. Vijfde klas: Enba 2— TSF 3 64; TOGB—Noad 8 9—1; Te lefoon 7—RAP 2 0—lC. Zondag heelt het lustrum-toernooi van RAP plaats in Arcade, aanvang 12 uur. 128 spelers hebben zich hier voor ingeschreven. Gestreden wordt om de persoonlijke titels, terwijl er ook een verenigingsprijs is te beha len. Na afloop van het toernooi, dat gratis toegankelijk is, is er een bal. Het Nederlandsche Roode Kruis houdt op dinsdag 29 en woensdag 30 maart in het ejgen gebouw aan de lange Nieuwstraat 197 weer de jaarlijkse Bloedplasma-actie. Een groep laboranten van de Centrale Bloedtransfusiedienst te Amsterdam komt speciaal over om onder toc- zïch van Schiedamse artsen het werk voor deze bloedplasma-actie te ver richten, telkens van 7 tot 9.30 uur op de genoemde dagen. Van elke donor wordt ongeveer een halve liter bloed getapt, dat naar Amsterdam wordt gezonden om ge droogd en gesteriliseerd te worden. Dit plasma blijft jaren lang goed en kan in geval van nood altijd aan gewonden of zieken worden toege diend. Ongeveer vierhonderd bekende do nors m Schiedam zijn aangeschreven voor de actie, maar de afd. Schiedam van het Roode Kruis hoopt dat dit jaar meer stadgenoten zich willen opgeven voor di1 mooie doel. Dit kan 'tevoren geschieden aan het R.K.-ge- bouw of telefonisch onder nummer 68013, maar men kan ook gewoon op een van beide avonden komen. (Advertentie l.M.) Ja. waarom wachten met ko pen... en dan later in het sei zoen voor Uw zomerstoffen te veel tietalen? Nog nooit waren onze zomer stoffen zo tijdig in huis en nog nooit was onze sortering zo groot. Tientallen tafels met horderden soorten zomerstoffen... de nieuwste dessins en kleurstel lingen... liggen voor U klaar, een collectie stoffen als nooit te voren. Maar dat niet alleen, want nau welijks 2ïjn de eerste meters verkocht» of wij komen al met een speciale aanbieding moder ne zomerstoffen, die U nau welijks aan het einde van het seizoen kunt verwachten. Italiaanse zomerstoffen, hon derden verschillende dessins, moderne strepen en fantasie dessins. koopt U nu voor bij na de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Italiaanse zomerstoffen voor modieuse japonnen, rokken, blouses... extra, breed, 90 cm, voor hen, die nü kopen om later niet te veel te betalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1