Ook Ursus behouden voor het vierdeklasserschap 1 De grote mode damesrokken 1075 Drukbezochte avond van GJV Ontmoeting RAP-toernooi werd een groot succes B E RV0 ETS Felicitatiekoker NCWB „wandelt" door Schiedam Degradatie voor WF Programma 1 mei-feest Dilettantjes in roversstuk Autodief aangehouden IORLANE n Op Gruno's laatste feest: t Kafeetje aan de grens FiT MET Kamp ïoens-receptie van GSS A. M. de Groot overleden VOETBAL IN SCHIEDAM Ton Fabric in centrale 'raining Jongen brak arm in speeltuiu Meisje valt van fiets Ursus-PFC 2-2 Schiedam-TRH 0-1 DHS-Coal 0-0 Boskoop-DRZ 0-2 HvH-Martinit 1-1 Bromfietser viel bij remmen voor kind Schoorsteenbrand HBSS in volgende beker-ronde Veremgmgsprijs voor NOAD Ter viering van eerste lustrum gratis 1 II schoonheids n SCHIEDAM Koeriersters tKXA' traded* maten 38 f/m 48, gevoerd I Ui -1 Maandag 28 maart 1960 De felicitatie koker van de nu btfna vijfentwintig jaar oude Ned Chr Wandelsportbond die op wan deltocht is langs alle by de bond aangesloten verenigingen in Neder land en die In september in Hilver sum moet zyn waar het jubileum wordt gevierd Is zaterdagmiddag Schiedam gepasseerd In de Franselaan op de grens van Botterdam en Schiedam heeft de heer Ph van Oorde de leider van het Vendel Schiedam van de Oran je Garde de zware koker overgen o men van mej Hemande Zanen van ,De Zwervers uit Rotterdam (op de foto) en geescorteerd door een kokerwacht van zes wandelaarsters is de koker in triomf en met muzi kal begeleiding van de Drumband van Oranje Garde naar de woning ■m 1 van burgemeester mr J W Peek gebracht die er zijn handtekening bijvoegde In een korte toespraak complimen teerde Schiedams eerste burger de NCWB met het jubileum en hoopte dat de belangstelling voor de wan delsport nog zou stijgen De heer Van Oordt dankte op zijn beurt de burge meester voor de hulp die in onze stad aan de wandelsport wordt gegeven laar hoopte toch dat deze tak van sport m aanmerking zou kunnen ko men voor een subsidie Lopen kost mets maar de clublokalen wel veel geld Na een mars door de stad is de koker op de Vlaardmgerdijk overge dragen aan de wandelaars van Vlaardmgen. Bellen b« ongeval GG en GD Tuinlaan 80 telefoon 6 92 90 Politie alarmnummer 6 46 66 Apothekers nachtdienst Apotheek Evers Lange Haven 81 R K Leeszaal en Bibliotheek Dam geopend iedere dag (behalve maandag van 930 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 4ot 20 30 uur Zondags gesloten Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Lange Haven ge opend maandag van 19 tot 20 30 uur dinsdag van 930 tot 16 30 en van 19 tot 20 30 uur woensdag van 9 30 tot 16 30 uur donderdag van 9 30 tot 12 30 uur vrijdag van 9 30 tot 16 30 en van 19 tot 20 30 uur zaterdag van 9 30 tot 1630 uur Zondags gesloten Sted Museum Start tentoonstel ling en Anton Lutgermk BIOSCOPEN Passage 2 en 815 uur De held van Pork Chop Hill Monopole 215 7 en 915 uur Te rug uit de hel DIVERSEN olksgebouw 8 uur ABC Jaarver gadenng Grote Kerk 8 uur RPhO Mat theus Passion Irene 8 uur St L duinalyceum V oorlichtingsavond Afdehngs-voetbal Ook ia de afdeling Rotterdam viel een beslissing Het was een ona&n gename beslissing voor het Schie dam se Wilton Fyenoord dat kans loos met 4—0 tegen DOK in Kot terdam Zuid ten onder ging Hierdoor degradeert Wilton Fyenoord dat vo ng jaar nog in de vierde klas van de KNT6B speelde nu naar de twee de klas van de afdeling Rotterdam Voor Germinal en Demos stond niets meer op het spel. De tegen standers bepaalden zich er dan ook toe om showvoetbal te demonstre ren By een enkele goed opgezette aanval was het in de laatste fase paal of lat die succes in de weg stond. In de twintigste minuut nam Germinal de voorsprong maar een kwartier later schoot linksbuiten C Tetteroo raak. Het bleef 11 Door dit resultaat heeft Demos de competitie ditmaal beemdigd zonder een enkele nederlaag Ook het re serveteam van het veertigjarige De mos heeft m dit seizoen nog geen enkele maal verloren. (Advertentie IM) Het bestuur en het eerste elftal van de voetbalvereniging GSS zullen don derdagavond van 8 tot 10 uur recipx eren in Hotel De Kroon ter gelegen heid van het behaalde kampioen schap in de tweede klas A van de af deling Rotterdam van de KNVB van het zaterdagvoetbal (Advertentie IM In Parijs is men enthousiast over het afgebeelde, zeer elegante MANTELPAKJE met de iets langere en een tikje getailleerde lijn Zo als afgebeeld is het een ideaal wandelcostuam hooggesloten is het zeer geschikt voor bijzondere gelegenheden 79. Mode-snufje Passend bij onze mantelpakjes presenteren wy onze modieuze collectie blouses in wit, bleu en cense va 11 75 „OUDE" ÜNNENWEG 20 - ROTTERDAM Voor de CJV Ontmoeting' was het zaterdagavond weer eens echt een bijeenkomst .zoals vroeger want niet vaak meer trekt men te genwoordig zoveel belangstelling Gebouw Irene was ditmaal echter nagenoeg tot de laatste plaats be zet Het programma dat de jonge ren werd voorgezet was alleszins de moeite waard en in elk geval ruim gevarieerd De zingende zusjes Marry en Thea Verhey uit Velzen vonden een dankbaar publiek bij de uitvoering van religieuze liederen waarbij zij zichzelf op gitaar en ukelele bege leidden Er werd op hun eigen verzoek niet geapplaudisseerd maar de voor zitter van de CJV Ontmoeting de heer D Nels vertolkte na afloop van hun optreden de gevoelens van velen toen hij een dankwoord sprak De CJV Mondaccordeonverem ging Bravo onder leiding van de heer J J Krommenhoek liet zich op deze avond ook weer eens ho ren en ook hun optreden viel bij zonder in de smaak Bravo speel de o a een werk van Bach het Lar go van Handel en de Eurovisie mars welk laatste werk onduidelijk maar enthousiast werd meegeneurxed De Rozenburgse kunstfluiter Ronme Romld e floot het Pelgrimskoor uit Tannhauser Tenslotte voerden de leden van CJV Ontmoeting het blijspel (Advertentie IM Door het 1 mei comité in Schiedam is bet programma bekend gemaakt van de viering van de Dag van de Arbeid Deze dag wordt dit jaar ove rigens op maandag 2 mei gevierd In Musis Sacrum wordt een caba retavond gehouden met medewer king van de zangvereniging Excel sior en het ensemble De Tover fluit Geert Ruygers spreekt de mei rede uit Voor de jongeren is er s avonds een mei bal onder auspi cien van Jonge Strijd dat gehou den wordt m de benedenzaal van de Opstand ngskerk m Nieuwland Nico Schoolenberg voert zijn eénmans show op Voor de kinderen is een speciale middag m het Volksgebouw waar by jonge toneelspelers het spel Enrico het maanmannetje van Hans Aan de Wiel opvoeren Daar aan is nog een teker wedstrijd ver bonden Na een korte ziekte is vrijdag over leden de 70 jarige heer A M de Groot een bekend figuur m Schie damse verenigingskring De heer De Groot ontbrak nooit bij de wedstnj den van HBSS Vonge weex zater dag h eld een ziekte hem van het voetbalveld af HBSS zal dit trouwe ltd eren door voor de aanvang van de wedstr jd HBSS—Zwart Wit een nu nuut stilte in acht te nemen De ter aardebestelling zal dinsdagmiddag om drie uur plaats vinden Op de Alge mene Begraafplaats te Schiedam Burgerlijke stand Geboren Wyrt a G W dv G W van Bergen Walraven en M Bulk Overleden M Wessel 62 jr echtg van W J Krauw mkel C Lode wijk 43 jr A Crama 77 jr A M de Groot 70 jr J Ch Ascheri 78 jr J P Vischer 70 jr Hoogspanning op met als spelers mej F van Raalte mej M Werk man mej B Nels en de heren D Nels P Reurich en N Levering De Schledamse Jengdtoneelver J>e Dilettantjes bracht zaterdagmiddag voor een goed bezette zaal in Arcade het spannende rovers sprookje AH Ben Hassan vanK OudesenHRie mens Ond-r regie van mevr N Hers bach werd dit aardige stuk behoorlijk uitgevoerd Jan Molendijk nam op vlotte wyze de titelrol voor zijn rekening goed bijgestaan door Ineke Kamp als mi nister Piloma^Ria Bergman als hof dame Jan de Regt als de opscheppe rige lakei Wezelhart Nicolette Vos als het kamermeisje Astrid v d Raaf als Innocentia en Robbie Bergman als de hofkleermaker Met deze uitvoering sluiten De Dilettantjes een goed seizoen af en gaan nu eerst met Pmkstervakantie een week naar Bergen (N H Onze stadgenoot Ton Fabne ia als enige niet Haarlemmer of Amster dammer gekozen voor de centrale training van het A team van de honkbalintemationals die op 6 apnl onder leiding van de Amerikaan Ron Fraser en de Nederlander Charles Orbanus aan de voorbereidingen voor de wedstryden van het Nederlandse honkbalteam gaan beginnen- Ton Fa brie lid van Sparta speelde zich vorig jaar met zijn felle sprints en als goe de vanger en slagman in het Neder lands honkbalnegental De 21 jarige T A v d V uit Schiedam is zaterdagnacht aange houden verdacht van diefstal van een auto De heer P v B had zyn auto vrijdagavond neergezet op de parkeerplaats by het postkantoor in de Tumlaan Zaterdagmorgen was hy verdwenen De politie kreeg bericht dat de auto m Alpben aan de Ryn was te ruggevonden. Waarschijnlijk had v d V de auto daar achtergelaten om he mlater te verkopen Voor het echter zo ver kwam werd hy m Schiedam aangehouden In de speeltuin van het Prinses Beatrixpark is de 9 jarige Henna nus H uit a«_ Talmalaan zo onge lukkig van de draaimolen gevallen, dat zyn rechterarm bekneld raakte en brak. De GG en GD heeft hem naar de Dr Noletstichtmg ge bracht Zaterdagmiddag omstreeks half een is het 14-jange meisje R E uit de Rozenlaan gevallen op het nj wielpad m de BK laan waarby zij een bloeduitstorting aan haar lm kerarm opliep zodat zij in het Ge meenteziekenhuis moest worden be handeld Zy kwam vanuit de Wa rande en wilde de BJC laan inry den Daarby lette zy met op de bromfietser P W P die haar ach terop reed en bij het passeren raak te, zodat zy kwam te vallen De spanning is er by de KNVB ere uit Er was nog een Schledamse club die met vrees en hoop de grasmat be trad maar het gelyke spel (2—2) van Ursus tegen PFC bleek voldoende voor het behoud van het vierdeklas serschap Voor Schiedam stond niets meer op het spel Schiedam verloor dan ook in een lauwe stryd met 0I van hekkesluiter The Rising Hope DHS speelde een goede party tegen Coal Het overwicht van de geel zwarten werd genivelleerd tegen de sterke Rotterdamse defensie De ri vaal van Ursus DZB verloor met 31 van Merwede waardoor de de gradatie van DZB een feit is De Schiedammers begonnen in de ze voorlaatste en zo belangrijke wedstrijd zeer nerveus Wel kreeg een. aanvallend Ursus voor rust vol doende kansen maar gescoo d werd er met. Vijf minuten na rust was het linksbinnen Weeda die de stadgeno ten de verdiende voorsprong gaf en toen twintig minuten later Man Huige scherp voorzette misten ve len de bal maar het was Imksbui ten van Stnen die raak schoot (20) Acht minuten voor tyd werd het 21 en twee minuten later moest de Schtedamse rechtsachter J J van Veen uitvallen By het koppen naar de bal botste hy tegen een tegenstander op De GG en GD heeft hem met een hersenschudding naar het gemeenteziekenhuis ver voerd In de laatste minuut ontglip te Ursus op ongelukige wyze de overwinning De linkshalf speelde te zacht op de doelman terug waar door de aanvallers de gelijkmaker in het net deponeerden Voor beide teams stond niets meer op het spel en dal was duidelijk te bemerken Met lauw spel hebben de partyen de competitie besloten Wel kreeg Schiedam voor rust en kele kansen maar het vizier van de zwartwitte aanval was onzuiver Twintig minuten voor het einde scoorde een der Rotterdammers op fraaie wyze waardoor The Rising Hope met een 0I zege afscheid nam van de KNVB THR is namelijk al gedegradeerde Het talrijke p i bliek heeft m deze slotwedstryd goed voetbal gezien Het technisch sterkere DHS stuitte op een sterke defensie Vooral de doelman van Coal was m vorm In de zeventiende minuut kreeg Krom menhoek een kans maar hy schoot hoog over Zeven minuten later schoot rechtsbuiten Snyders naast Tegen wind in combineerde DHS uitstekend De bal ging laag van voet naar voet maar de achterhoede van Coal liet zich niet vermurwen Uit een hoekschop van De Kievit schoot Van Bockom meens in De Rotterdamse doelman greep toen mis Het was echter de Rotterdamse spil die de bal uit het doel kopte In het laatste kwartier trok Coal in de aanval Er ontstonden echter geen gevaarlijke momenten voor het Schledamse doel Ondanks zes invallers hield Bos koop de stand tot aan de rust blank By DRZ had De Bruin de plaats van Rissema ingenomen In de derde minuut na rust miste de spil van Boskoop en het was Piet Colle die doorliep om met een strak schot te scoren Hierna schoot de aanvalshme enkele malen naast en over Zes minuten voor het einde kreeg De Bruin die met Molendijk van plaats had verwisseld de bal langs de lyn Op zyn voorzet kopte Joop Molendijk zuiver in waardoor DRZ deze rommelige stryd won met 2—0 Een verjongd Martimt startte met de voetballers uit het tweede en der de team goed Via goede combma ties kon T Koppenhagen met een kopbal scoren Toen hiema een doel punt van Torenvliet werd afge keurd begonnen de moeilykheden Beide teams begrepen de beslissin gen van de scheidsrechter met In een onaangename sfeer kreeg Hoek van Holland na rust een strafschop toegewezen Hierdoor werd de stand 11 en in een rommelige en soms vervelende sfeer ontstonden er daar na nog benauwde ogenblikken zo dat de functionarissen van beide teams tenslotte verheugd waren over het laatste m ieder geval met aanvechtbare signaal van de scheidsrechter De 7 jarige Piet de W tut de Lan ge Singelstraat was zaterdagmorgen de oorzaak van een verkeers ongeval toen hy plotseling de weg overstak op het kruispunt Halleystraat—Galh leistraat De bromfietser F S uit de Maasdamsestraat moest met kracht remmen en kwam te vallen Hy liep daarbij een hersenschudding op De GG en GD heeft hem naar zyn wonmg gebracht Het kind werd met gewond In de woning van de heer A v D Halleystraat 40 brak zaterdagmor gen een schoorsteenbrandje uit De brandweer verwy derde het vuur uit de schoorsteen Er was geen schade HBSS heeft zich op het nippertje in de volgende ronde van de beker competitie kannen spelen Tegen Monster kwam HBSS thuis op 2 2 en eerst in de derde verlening van VA minuut scoorde middenvoor Rfjnben de waardoor HBSS nu in de eerstvol gende wedstrijd tegen de Rotterdam se tweede klasser Zwart Wit In het veld moet HBSS had als invaller voor Robbie Aaldyk de junior Jan Heest in het doel, die zyn taak goed vervulde De kleine overwinning is overigens wel verdiend want technisch haa HBSS een overwicht tegen een fel Monster dat de verrassing van de aanval meer in de lange trappen vond Het tafel tennistoernooi dat de ver emging RAP ter viering van het eer ste lustrum zondag m gebouw Area de heeft gehouden heeft met alleen een succesvol maar ook nog een spannend verloop gehad In de ver schillende klassen is door de inch viduele spelers hevig gevochten ter wyl om de verenigingsprys het Schiedamse NOAD in een nek aan nek race tenslotte het Vlaardrage Reflex maar met twee punten kon slaan Twaalf verenigingen waren door RAP uitgenodigd geworden om aan het toernooi deel te nemen en wed strydleider Meyer had de handen vol om de vele partyen volgens het tydschema te doen verlopen Voor groep A (Overgangs- en eer ste klas) plaatsten zich m de finale A Braak (Reflex) door een over (Advertentie IM NOG 5 DAGEN analyse XX met de opzienbarende XX wetenschappelijke appa- XX roten van - de Loupe Bmocufaire en de p H meter (breveté en XX France) Aan de hand van deze metingen geven 5 estheticiennes u een feil Zoos advies voor de enig XX juiste verzorging van uw huid XX ROTTERDAM Gruno" het zaterdag in t Volks gebouw zien leste feestoavecd hollen van dit seizoen Dat er nog leevn in de old Grnnnegere zit bleek oet de grote opkomst zoal was hallndaal vol Veurzitter H H J Hol haitte aal moal hartelijk welkom In t bizun der de afgevoardlgden van de zuster verainen oet Delft Hoarlem en Rot terdam Noa de opening en t zingen van Grunnens laid zongen de Liesters Hier past t spreekwoord Gouie wien behuift gam krans Algen To neelklub speulde t Kafeetje aan de grens deur Simon van Wattum Kor te tnholt Antje Gram (n weduwe) haar n kafeetje m Westerwolde woar wainig vertier in zat smokkeloars kwamen dr veul Heur zeun Kees n wedeman) dee leste poar joar d r nait aan mit Zien zeuntje was deur kommies Bakker deleschoten Kees hoatte Bakker Schuring n stroman van smokkelbende kwam geld hoa len van vrouw Grain veur hyptaik. Sievert Swarts wol geern mit vrouw Gram en buurvrouw Lap mit Kees trouwen Geld mout dr kommen en Kees gait weer smokkeln Hai krigt ken nis aan Wiesja Backer hoeshollerske bie Bakker Bakker wordt dele scho ten en Kees kriegt schuld Opper wachtmeester Duursmoa onderzucht de zoak Wiesje helpt Kees mit alles t Komt oet dat Koert Jans (matroos en diamantsmokkelder) Bakker oet de weg roemt het Natuurlyk kriegen Wiesje en Kees n ka ander n Mooi stuk t wuir merokel mooi speult Liesters en speulers stonden onder leiden van mej D Vennik Noa ai loop het 2e veurzitter C Brauns aal moal hartelyk bedankt Muziek en bal van de heren van Hasselt en Vos Tijdens het grote jubileum toer nooi dat zondag tn Arcade is ge houden ter gelegenheid uan het vjf jarig bestaan van de tafelten nisvereniging RAP werd dt£ hoost symbolische plaatje ge maakt de jeugd van de jonge ver enigmg kijkt gespannen toe hoe de ouderen het doen m dit ge wal Beek van het Deltse MAF Oven gens de RAP ers weten ook wel weg met de bat en t balletje winning op C Marly nen (NOAD) en J Meuldijk (NOAD) door een over winning op zyn clubgenoot T Pie terse Deze finale in de sterkste af deling is door A Braak gewonnen Zelfs nadat hy in de eerste game een 25—15 achterstand had omgezet in 2123 in zyn voordeel, kwam hy in de tweede game met 2018 ach ter te staan en won toen met 2022 de partj en tevens de finale In groep B (tweede klkwamen H Wigmans en G Kusters in defi nale tegen elkaar uit Wigmans (NOAD) verloor van de sterk spe lende Kusters (Elan) met 13—21 14—21 In groep C (derde klwas het J Keizer (Wilton) die in de finale zyn meerdere moest erkennen in H. Wit- senburg van Intiem met 1821 9 21 De goed spelende J Klemekoort (RAP) won de finale van TOGB speler K v Winden met de cyfers 21—10 21— 9 In de E groep (vyfde) klwon K Rost (RAP) de finale van A Rieken (Service) met 2111 21—18 By de junioren was het R Koudys van HTTC die in ae finale zegevierde over J Evertsen (Elan) met de cy fers 21—18 21—18 Voor de veremgmgsprys werd ook felle stryd geleverd vooral tussen Reflex uit Vlaardmgen en NOAD Na afloop bleek toen dat NOAD op dit toernooi de beste piestaties had ge leverd en met een voorsprong van twee punten de zeker in zijn bezit had Einduitslag van de ountentel 1 ng was NOAD 9 punten. Reflex 7 p RAP 6 p Elan 5 p MAF 4 p Intiem TOGB HTTC en Wilton ieder 3 p Service 2 en SVA en TSF beide nul punten Hierna ging men over tot het uit eiken van de pnjzen De heer Van Gi ïeken voerde namens Service het woord en bood RAP een vaantje aan Daarna kwam de heer De Graaf aan het woord en sprak namens de afd Rotterdam een woord van hul de en tenslotte was het C Marynen voorzitter van NOAD die het RAP bestuur complimenteerde met haar eerste lustrum en de vereniging een blijvend aandenken aanbood in de vorm van een beker Hierna werd de zaal ontruimd en ging men over tot het bal waarby de dansmuziek werd verzorgd door de The Four Willy's. Permanent wave Permanent Dames voor een goede permanent en prettige bediening kapsalon J de Ruiter Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf ƒ8 com pleet Telefoon 6 68 33 Te koop oaimehodeo TV toestel 53 cm, Philips 21TX250A plm 3 maanden oud Wegens omstandighe den prys ƒ800 Tel 64140, tussen 1920 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1