Kiwe SFC begon als buurtclubje op braak terrein in Westen JSieuwe toekomst na Donor-bloed vloeit bii plasma-actie Wilton-dames moeten nederlaag incasseren maastrichts AGENDA Groot feest bij achtste lustrum CBB oefent in propageren BIJ HET ROODE KRUIS ANMB aan het klaverjassen SCHIEDAM >£RR£S" televisie en Radio HANDBAL Koeriersters Rembrandt I a an hoek Mesdaglaah. Schiedam Tel. 65734 ■\poensdag 30 maart 1960 7» f g J - dam. Toen leden van het toenmalig 1926 op dc Boshoek naar de twee de klas. Toen kreeg „Zwaluwen" d Y~b 1 J opdracht dat de naam moest woi II 7/T/T Y iï*YkQ Yi 4~hO it* óen gewijzigd. Er waren in die or f-w \A/ M JLP V KSlZ' #4/ volgroeide beginperiode te veel vro< mf ge Zwaluwen. Een scheidsrechte (Advertentie LM.) Bellen by ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan BO, telefoon 6 92 9ü. Politie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: Apotheek -Evers, Lange Haven ,81. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag(behalve maandag van 9.30tot16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 203 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge- opend maandag van 29 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start'-tentoonstel- ling en „Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De held van Pork Chop Hill". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „Te rug uit de hel". DIVERSEN Vulksgebuuw, 8 uur; ANBB. Film avond. Sursum Corda, 7.30 uur: fa. Mak. Tentenshow. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Ned. Chr. Eeambtenbond. Verg, en toneel. Irene, 8 uur: Zonnegloren, Toneel. Wijkcentrum, 8 uur;. NVSH. Film. Museum, 8.15 uur: Causerie. Musis Sacrum, 8 uur: WF (O.cn A.) Toneel. heerlijk, :t is lente de.natü u rzüiyera iheêrjijkS £wi kkend||l^ Door het C.N.V. zal in de komende weken ook in Schiedam een propa- ganda-actie warden ingezet om meer leden, te werven.'Nu is; het voeren van propaganda niet een ieders werk en daarom heeft Chr. Besturen Bond Schiedam gisteravond onder leiding van voorzitter P. J. Stam een bijeen komst gehouden in het gebouw voor Chr, Sociale Belangen waarbij de bonds-secretaris, de heer C. Borstlap, wijze lessen-heeft gegeven in het voeren van propaganda. Twee leden van de jongeren-orga nisatie van het C.N.V. verleenden daaraan medewerking door als „proefkonijnen" te dienen, waarop de bestuurders hun overredingskracht konden beproeven. Maar daar deze jongeman en jongedame onmisken baar over acteer-talentbeschikten, hadden de ervaren, vakbondleiders een hele kluif aan de werving. Maar dat zij er, onder aanwijzingen van de heer Borstlap, veel bij opgestoken hebben, is duidelijk eu zal dan ook de werving wel ten goede komen. (Advertentie 1JWJ Voor de klavarjas-wedstrijd die door de afd. Schiedam van de Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaal nijverheid en Elektronische industrie, de A.N.M.B., gisteravond in het volksgebouw heeft georganiseerd zijn 72 klaverjassers, meest leden van de bond zelf, aangetreden. Een bevredi gende belangstelling, in aanmerking genomen dat de A.N.M3. niet gere geld dergelijke wedstrijden organi seert Nadat afdelingsvoorzitter, de heer. A. Teerds het welkomstwoord had gesproken heeft hij de leiding van de avond aan de vier wedstrijdleiders, waarvan twee geroutineerden uit Rotterdam, overgelaten. Daarna is er met animo geklaverjast om de vele fraaie prijzen die ter beschikking waren gesteld. Maar ook de verloting die er tussendoor gehouden is ten ba te van de tbc-vereniging „Zonne straal," had de nodige belangstelling. In de pauze heeft de heer C. Fran ke, districts-bestuurder van de bond nog een propagandistisch woord ge sproken. natuurlijk naar (Advertentie IM.) PIEKFIJNE SERVICE GEMEENTE SCHIEDAM Bij de technische bedrijven der gemeente Schiedam kun nen worden geplaatst: die voorlopig dienst zullen doen als stoomstoker in continudienst. Sollicitaties te richten aan de directeur van bovengenoem de bedrijven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. „Het nachtegaaltje zing! Daar, in het „bronsgroen eikenhout" zingt het nachtegaaltje dc lof over her mooie Limburg. De vrolijke fluiter zou een «ven zwierig loflied kunnen zingen over het mooie, moderne Maas trichts aardewerk van dc n.v. Konink lijke Sphinx-Ccramiquc. Dc onover troffen kwaliteit, dc gave vormen, kleuren en decoraties zijn een loflied waard. Niet alleen van nachtegaaltjes, maar vooral van de moderne vrouw, die weet wat mooi en goed is; AARDEWERK is v/aardewerk GEMEENTE SCHIEDAM By de Brandweer te Schiedam kan worden geplaatst een die tevens diensten zal moeten verrichten als telefonist. Weekloon afhankelijk van leeftijd, t.w.: 21 jaar 64.01. 22 jaar 71.57, 23 jaar ƒ79.20, 24 jaar ƒ83.04 en 25 jaar of ouder ƒ85.92, benevens eventuele huürcompensatie per 1 april 1960, Kinderbijslag volgens rijksregeling. Vakantie toeslag 4% per jaar. Aanstelling zal plaats vinden ia vaste dienst, .met een proeftijd van één jaar. "Fifnnbandig geschreven sollicitaties dienen vóór 9 april 1960 te worden ingezonden aan .de commandant van de brandweer. Singel 81 a te Schiedam. I An dg districts' eerste klasse van In de districts eerste klasse be- j de handbalcompetitie hebben de da- ren bleek de verdediging nog altijd mes van Wilton-Fyenoord een on- het zwakke punt te zijn by Wilton verwachte nederlaag geleden tegen Fijenoord. Tegen Olympia verloren I HVS uit Stompwyk. Wilton speelde zij met grote cijfers. De jeugdige f met drie invalsters, waaronder de doelman F. Mulder, die van de jurno- t beepster cn de HVS-dames hebben ren Is overgekomen, verdedigde net g;:;. hiervan profijt gehad. Met 10—I doel uitstekend, maar kon niet voor- t bleeï de winst. In Stompwijk- Ook komen dat hy dertien keer-gepas- de UVG-dames leden een nederlaag, seerd werd. zy kwamen in het veld tegén ADO De heren van DWS brachten de 2,i dat met 20 won. De groen-wït- volle winst mee naar huis door Par- i ten zullen in de bomende wedstry- thenon in Dordrecht te verslaan met p den uit een ander vaatje moeten tap- 810. Parthenon raakte hier voor S pep, willen zy het volgend seizoen het eerst winstpunten kwijt t niet naar de afdelings tweede klasse De UVG-heren wonnen zonder ag verhuizen. veel moeite met 1II van Dyna- p mot Heron 2 van Wilton kwam on- g Dames 2 van DWS kon al even- volledig in het veld tegen Dynamo 3 P min een nederlaag ontlopen. Zij ver- en verloor met 95. Heren 2 van 5| loren met 3—2 van Snelwiek 3 in DWS werd door St. Lodewyk ge- gs Botterdam. heel van de kaart gespeeld (29—3). Permanent wave Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, te-; lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ontwikkelen van roKilms, 's morgens gebracht 's avonds klaar. K. van Vuuron Hoog straat 106, Schiedam. Permanent I Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. yjjfilM miir dan naumilijk'wD »3e N.V. KONINKLIJKE SPHINX CÉRAMIGUE V/H. PETRUS REGOur MAASTRICHT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1