Prinses Beatrixpark leeft fleurig op in de lentezon Ontwerp-Klaasesz is aanvaardbaar Boer Post ziet uit naar nieuw leven PR0EF ö®3B9 Vakbondsleider prijst ongeorganiseerden Naast Lichtstoet ook een lampionoptocht Vrouwelijke twijfel aan „Heer in 5t verkeer" Niemand de deur uit zondereen Brinta-ontiiijt! VOETBAL: klein program met nadruk op zaterdag WERK- DRUKTEV/7T B. en W over plan-Rijnmond Oecum. zangdienst Orgel-concert in J Jlf&wUL N.P.B.-kerk V Avondgebed in april VOOR DE KANTONRECHTER Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag DE MOL JANSEN Wie heeft iets verloren SGHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters RADIO - KLACHTEN Donderdag 31 maart 1960 (Advertentie LM.) toen oe«e b,-n. leen paar keken aarom fa ^0Bblevei "9fe stinji dame, clt op ■npenoom zkte ziaj 'iedereen i: een »d| #*to fro. a an al!*. kken." 'Z «nier. P de pot.". et toestel erfcïaardt 'Tl doe ifc Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 646 66. Apothekers nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. H.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur cn iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot' 20.20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 39 tot 2030 uur, dinsdag van 9.30 tot 36.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 32.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9-30 tot 26,30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start"-tentoonstel ling en „Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, geen voorstellingen. Mono pole, 8 uur: „The Benny Good man Story". DIVERSEX Passage, 8 uur: Schied. Kunstkring. Toneel. Arcade, 7.30 uur: Pr. Marijkeschool. Ouderavond. De Ark (Kethel): Coöp. DES. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: Bridgeclub Gusto. Bridge-drive. Westfrankenl.str. 40, 9 uur; J. en E. KoXfiesoos. De Kroon, 8 uur: Receptie G.S.S. (Advertentie IM.) /ffCftPltT ffpi 20 stuks f.' tvY boerderij zit te broeden laten we er verder maar niets meer over vertellen en rustig afwachten tot het zover is. Van de herten kon boer Post ons nog niets met zekerheid zeggen. Wèl weten wc dat één van de mannetjesherten in het najaar gesneuveld is. Bij een vechtpartij met een medeminnaar brak hij een poot. Een dierenarts moest hem toen af maken. Om nu te voorkomen dat ook de boompjes in het hertenkamp zon den sneuvelen doordat de dieren er met hun geweien tegeu schuren zet Plantsoenendienst er een hou ten koker omheen. Het zal nog wel een paar jaar duren vóór die te nauw wordt. Dat Is trouwens in het hele park nog zo dunne boont jes en vrij lage bosschage maar 't is ook nog een erg jong recreatie gebied dat in de toekomst zeker meer allure zal krijgen. Deze zomer wordt begonnen met de bouw van een theehuis en dat is ook al wat waard. 'rmaaadt -het-zelf. }G begn 'doekkiei Uien be. P. Sn bij Volgen. 'ouertui- zrd 'volk 'Tkrait.' voor een ie droajj ht je vel dat nou De plaatselijke Oecumenische Raad van kerken alhier belegt op zondag 3 april a.s. des avonds om 19.30 uur een oecumenische zangdienst in het kerkgebouw van de Nederlandse Pro testanten Bond, afdeling Schiedam, Westvest 92. Deze zangdïenst zal een liturgisch karakter dragen. Voorgan ger is ds. M. J. C. Visser, Ned. Herv. predikant te Rotterdam-Centrum, die reeds eerder in Schiedam enkele der gelijke 2angdiensten heeft geleid. De te zingen liederen zullen worden ge kozen uit de zangbundel van de Ne der!. Herv. Kerk, 'een an- btytJen." Je dertig .uiat.ten 'egen en moment r Ée ge it tüttór- atoi zei: or geen terven" In de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Westvest geeft op maandag 4 april de Haar- Uitgevoerd worden werken van J, S. lemse organist Hendrik Lasschuit Bach, J.L. Krebs, G. F, Handel, G. een orgel-concert, waerby Guus Ph. Telemann, N. Brahms, D. Zipoli, Spaan, fluit, als solist zal optreden. Vaughan Williams en C. de Wolff. Het oecumenisch avondgebed, dat zaterdagavond van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk alhier wordt gehouden, zal in de maand april wor den geleid door: ds. D. J. Spaling op 2 april, ds, J. Couvee op 9 april, ds. S. G, v. d, Haagen op 16 april, ds. L. 3. Cazomier op 23 april en ds. J. Nawijn op 30 april. GEBOREN: Neeltje L., d. v. J, de Hoog en J. Pols. Comelis L. M., z. v. Th. L. C. v. d. Hoeven en A. G. M, Steens. Flora A., d. v. K. de Man en J. de Zwart. Odette, d. v. J. de Win ter en S. M. op den Brouw, Johan nes, z. v. E. Valkenburg en H Rijn- talder. Renê A„ z. v. H. A. Roesslnk en A. M. HÖlscher. OVERLEDEN: G. de Pree, 68 jr. W. Brouwer, 79 jr. toytpe- De postduivenver, „De Vrijheid" te Schiedam organiseert op zondag 3 april een trainïngsvlucht vanuit Zwijndrecht Deelname staat open voor alle bij de NJ.O. aangesloten duivenhouders uit Schiedam en om streken. Inkorven zondagmorgen tus sen 8 en 9 uur in het lokaal Nieuwe Haven 29. iderly. linkers, 'Óoi is tferfjfft "zjjn ".jèn cis 't ook. 'iejoo n "ek te -Steens (Advertentie LM.) AM. «dm. dl«n»». Hoefomt 62-4* sn de NKEL ^TDVK n nu»»Rn GlNTRlFUÜt mee te lopen, is door de V.N.F.G. (van. Oranje-ver.) besloten om op de vooravond van Koninginnedag, waarop vroeger de taptoe was, een lampion-optocht te organiseren. De deelname is vrU en kan zowel In groepsverband als individueel zyn. De opstelplaats wordt de Marconi straat. Om de kosten zo gering mogelijk te doen zijn, heelt de V.N.F.G. met „Het Masker" uit het Broersyeld, een regeling getroffen, zodat lam pions tegen gereduceerde prijs ver kregen kunnen worden. Bij aankoop daarvan, uitsluitend voor deelname aan de optocht, wordt een genum merd bonnetje verstrekt. Op ver toon daarvan krijgt elke deelnemer (ster) bij het begin van de opstel plaats van de VJJ.F.G. gratis een Oranjemutsje of petje, terwijl be- naalde nummers recht geven op n prijs. De verkoop bij „Het Masker" hiervoor zal uitsluitend plaats vin den vóór 28 april Vanzelfsprekend is ieder vrij een zelfgemaakte of elders gekochte lampion mee te dragen. Individuele deelnemers hoeven zich niet te voren op te geven, doch wanneer in groepsverband wordt; deelgenomen, gelieve men hiervan bericht te zenden aan de Heer P. J- Drenth, Burg van Haarenlaan 946, tel, 63838, onder opgave van het aantal kinderen, en of een eigen „band" of dergelijke muziek zal ma ken,- ■De route, -welke beperkt zal wor den gehouden, word' nader bekend gemaakt, evenals het tijdstip van opstellen en vertrek. -Voor de op de Bevrijdingsdag te houden lichtstoet blijkt behoorlijke belangstelling te bestaan. Maar om de organisatie op de juiste wijze te doen verlopen, dienen zij, die willen deelnemen, doch daarvan nog geen bericht hebben gezonden, dit zo spoedig mogelijk te doen. Vele cir culaires werden verzonden, doch vanzelfsprekend konden niet alld verenigingen, bedrijven, midden standers enz. worden bereikt. Dit behoeft echter geen beletsel te ®»jn om toch mede te doen, opdat de lichtstoet dit jaar, nu het derde lus trum van de bevrijding wordt ge vierd, groter en mooier wordt dan vorige jaren. Onder de Inschrijvers is ditmaal ®<?k „Wilton-Fijenoord". Kleinere kinderen kunnen ditmaal niet in de stoet meelopen. De kinderen, die aan de lampion- optocht meedoen, worden wel ver zocht zich op 5 mei met hun bran dende lampions langs de route van de lichtstoet op te stellen, wat het feestelijk effect zeker ten goede zal komen. De opstelplaats wordt wederom de Boerhavelaan, Deelnemers kunnen zich opgeven olj *de heren P. J. Drenth, Burg. v Haarenlaan 946, tel. 63838, G- Ras- "ton. Haven 132, teL 63784 of 67529 en A. M, Schoof „Mercurius" Dange Haven 77, tel. 68812. Goedkope lampions TP® öc -ktoinere kinderen, voor Wïe de route van de Lichtstoet op 5 ai. te lang zal zün, toch de ge legenheid te geven sn een optocht iBlack and white checkers De zwart.w/t ruit,op-en-top mode 1960. Nu als Voorrangs aanbieding bij Bervoets in de maten 38-44 U kijkt U vergelijkt U koopt bij Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 103. LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 Diversen Vermager zónder dieet met Gracial, 50 dragées f 1.98. By apotheek en drogist Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien yan nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modem", Boerhaave- laan 124, telefoon 6 8415 1e Schiedam. Y .4-y Permanent wave Adverteren '•■',;doet verkopen Permanent! Dames, voor p*>n goede permanent en prettige bediening: kapsalon 'Ja-'de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 6833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1