's Dictators ouderdom „Ome" Jan Vijverberg: 'Dokter, kunt u eveo komen? WÈËÊÈÊÊM u>JE&25§8 SWW Met aIsib 9stin zit-schroef- of spijker „muurvast". in IlilillflS Quiz om Boek der boeken onder de aandacht te brengen k: Per fiets van Arabië naar Puttershoek SMSTLEVEN levensverzekering ADEK arsenal Oud moordverhaal nog steeds fris Beet van dolle hond maakt van arts pyromaan h Van olie tot suiker jSSL AVONT VAN KAPITEIN Vrijdag lapi il 1960 DAT de heer Franco ia Madrid, die in een onbewaakt ogenblik ook - nog wel eens „caudillo*' wordt genoemd, rondloopt met de ge dachte om Spanje's onveranderlijkheid te waarborgen door ,ber- stel v<m de monarchie, is al jaren bekend. Wanneer wij de heer Franco antï-revolutïonair noemen, dan bedoelen wij niet enige geeste lijke verwantschap te suggereren tassen hem en b.v. de heren Bruins Slot en Roosjen. Wij bedoelen te zeggen, dat hij de orde. die hij ruim twintig jaar geleden met zijn Marokkaanse troepen en met de hulp van Hitler en Mussolini vestigde, in grote trekken ongewijzigd wen«t te zien gehandhaafd, wanneer hij rich terugtrekt of overlijdt. ^Er mag niets wezenlijks veranderen in Spanje, niet in de machtsverhou dingen. en niet in de politieke constellatie. Het communisme mag geen schijn van kans knjgen. Onder communisme begrijpt de heer Franco alle opvattingen, die „linkser" rijn dan de zijne. Een meerpartijenstelscl. vrije verkiezingen, maatregelen tot verzachting der enorme sociale verschillen en in het algemeen tot verheffing van de minst bedeelden, het rijn alles dingen, die iets met de revolutie hebben te maken en dus met degenen, die deze revolutie het meest consequent propageren: de discipelen van Moskou. Men kan Franco op dit punt niets wijsmaken. Hij vindt, dat hij de wereld kent; en de toekomstige koning van Spanje moet begrijpen en aanvaar den, dat er voor hem maar één weg is: nauwgezette inachtneming van Franco's recepten. Natuurlijk is er geen xechlstieeks bewijs voor dc stelling, dat de trage gang van Franco's besprekingen met telgen van het voormalige Spaanse koningshuis verband houdt met dc onwil van deze laatsten, zich door Franco hun politiek gedrag te laten voorschrijven. Maar alles wijst er op, dat het in die richting moet worden gezocht. Overeenstemming is nog altijd feniet bereikt. Het wordt zo zoetjesaan lijd; want Franco begint de zeventig te naderen, ONZE sympathie voor de heer Franco is altijd zeer gering geweest, en wanneer wij ons in zijn problemen verdiepen, dan is dat niet uit meegevoel. Gemakkelijk zijn die problemen niet. Het lijdt geen twijfel of deze dictator heeft het heft wel in handen, maar aan zijn gemis aan legitimiteit verandert dat niets. Hij is met geweld aan de macht gekomen, de anti-revoltitie-man, en voor zijn positie zoiïun als voor zijn opvolging bestaan erkende en historische regels, De kleine caudillt» met de borst vooruit hangt eigenlijk maar een beetje in de lucht, zoals alle tyrannen sedert mensenheugenis eigenlijk in de lucht hebben gehangen. En dan is het wel begrijpelijk, dat bij het middel van de restauratie poogt te hanteren om weer wat houvast te krijgen. Wat is in Spanje legitiemer dan een koning? Wie komt eerder in aanmerking om als conservator op te treden van alles wat oud en geheiligd is? Maar goed en wel, dan moet hij ook inderdaad conservator zijn. Niet dat wij iets weten van Franco's onderhandelingen met Don Juan; maai wij zouden ons kunnen voorstellen, dat Don Juan enige bezwaren beeft tegen de taakomschrijving, welke Franco hem wil afdwingen. Hij kent uit de jongste fase der geschiedenis de risico's van het koningschap, en vooral van dat koningschap dat er zich toe leent, vereenzelvigd te worden met absolutisme of totalitarisme. Er is een grote opruiming geweest van vorsten, behalve daar, waar ia een parlementair stelsel hun symbolische betekenis groter "was geworden dan hun feitelijke macht. Er is weinig bekend van Don Juan, maar hij kan onmogelijk zo dom rijn, dat hij niets weet van 1918, toen de kronen vielen als dorre bladeren, of van IMG, het jaar dat in Italië de laatste Victor Emanuel afstand moest doen van de troon voor rich en al zijn nakomelingen op grond van zijn jarenlang compagnonschap met een fascistische dictator. Welk perspectief kan er zitten in een koningschap, geschonken en pasklaar gemaakt door een vriend en beschermeling van Mns«olini? ER komt bij dat, zo er ergens hervormingen nodig zijn, dit in Spanje is. Nergens in West-Europa (of het moest In Portugal zijn) is zoveel stuitende armoede naast onwaarschijnlijke rijkdom; nergens zijn de toestanden op sociaal, economisch en hygiënisch gebied achterlijker dan daar. En nergens ook is zoveel onverdraagzaamheid. Het i* waar, dat de laatste jaren sommige hoogwaardigheidsbekleders van de kerk harde dingen beginnen te zeggen over de liefdeloosheid, waarvan de honger en ontbering getuigen; en dat niet in de laatste plaats aan het adres van Franco en zijn helpers. Maar aan de andere kant staat de kerk nog krach tig achter de handhaving van middeleeuwse heziteverhoudingen en gaat van haar geen aandrang uit tot enige verruiming van de burgerlijke vrijheden. Men behoeft over weinig fantasie te beschikken om de gevaren te be seffen, die schuilgaan achter de Spaanse wijze het „communisme" te keren. De onderdrukking, de armoede, de willekeur, zij leveren "gezamenlijk de voedingsbodem voor felle uitbarstingen, wanneer de tijd daarvoor rijp is. Franco weet wel, dat het btoeit; bet is zijn grootste zorg. In totalitaire Jan- den levert de overdracht van machL licht de voorwaarden op voor geweld dadige veranderingen. Franco wil een koning om die tc voorkomen; maar het kon wel eens zo 2ijn, dnt de koning juist op ordelijke wijze veranderin gen wil om geweld te voorkomen. Er zou een tragische novelle te schrijven zijn over de ouderdom van een dictator, maar het Westen komt er waar schijnlijk niet van onder dc indruk. (Aducrtentic IM.) y ONDER aaruuijs- A b bare zenuwach tigheid en met grote innerlijke zekerheid zat de 62-jaripe Am sterdamse magazijn bediende „ome" Jan Vijverberg morgen avond op het toneel vait de Larense Sin- gerzaal stappen om daar met zijn un der iverp „bijbelken nis" duizend gulden tc gaan toinnen tn de VARA talevisicquiz „Jc neemt er wat van mee." Hij heeft er, zegt hij zelf, niet zo'n zwaar hoojd in, of hij wel zal gaan winnen want: „De vragen zijn mij erg meegevallen: ik had mij op moeilijker vragen voorbereidBovendien heb ik nu eenmaal een theologische knobbel. 2Jc heb een dieper inzicht in dingen die bij andere mensen meer aan de oppervlakte bïyueit." Er 2ijn nog al Wat kijkers die meneer Vijver berg met zo'n bijzonder aardige man vinden, die zich nog afgezien van het feit dat een aantat hunner de bijbel geen onderwerp acht voor een hobby-quiz stoten aan de zelfverzekerdheid, van de heer Vijverberg en die hem een betweter vinden. Nu is de heer Vijverberg inderdaad een héél 'zelfverzekerd man. Uit zjjn verteltrant ci» zijn ge baren spreekt de wetenschap dat hy onder zijn collega's op de fosfaatfabriek en in de bübelkring 'savonds een autoriteit fs. Met hoofdletters. Hij is daaraan gewend geraakt en heeft zich daardoor in de loop der jaren een rustige, belerende toon aangemeten. NIEUW Praal vandaag nog met uw rijwielhandelaar. Adek een R.S. Stokvis prodoel Een nieuwe sportfiets voor een ongelooflijk lage prijs, (Advertentie I.M.) ALA8A5TINE HOLLAND N.V. - 181PSEGRACHT 6 - AM STERDAM Op de vraag op welke terreinen zijn interesse dan wel voornamelijk hgt, zegt hij: „Op het sociale en po litieke vlak. Dat terrein heeft my nooit onbewogen gelaten." En dan schudt hij Josjes uit de mouw: „Maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in bijvoorbeeld de oudheid, ik heb veel gelezen over opgravingen en ook de Franse revolutie vind ik be langwekkend." En nog later: „Al les interesseert mij de erfelijk heids-theorie heb ik ook nog bestu deerd," OP een klein boekenplankje van de heer Vijverberg staan acht dikke, in leer gebonden delen bij belverklaringen. Hij leest er veel in, maar niet zo veel als vroeger. „Als jongen van dertien, veertien jaar had ik daar al ammo in en toen ik drieëntwintig was werd de invloed van de bijbel op mijn leven allengs sterker. Nu ben jk meer gekomen op de leeftijd waarop alles moet be zinken." „Soms valt de kennis van de men sen mij wel eens tegen. Ik heb eens gehoord hoe een meisje dat het ly ceum doorlopen had, in een quiz de vraag kreeg wie de grote man was van hot Wener Congres. Zij kon er niet op komen; nou, dat was toch Metternich, In de oorlog heb ik eens aan een NSBer gevraagd van wanneer nij dacht dat het fascisme dateerde. „Van 1924," zei hij. „Van Mussolini." „Nou", zei Ik „maar dan moet je toch toevallig teruggaan tot een paar honderd jaar vóór Christus: tot Plato. En daarna naar Macchiavelll. TWEEMAAL in zïjn 02 levens jaren heeft de heer Vijverberg zijn kennis in het openbaar kunnen demonstreren. De eerste keer was in 1954 op een feest in Rotterdam ter gelegenheid van het 75-jarig be staan van de Chemische Industrie. Daar was een hersengymnastiek- wedstrljd. „Ik ben eerst twee en een half uur getest op algemene ont wikkeling en. ten slotte heb ik m Rotterdam de eerste prijs gewonnen. Samen met een afdelingschef, die evenveel punten had als ik, Ik heb een a3bnk gekregen en een aan steker. Een dure, van 25 gulden." De tweede maal is r.u in de quiz. „Iedereen zei: Ome Jan, doe nou mee. Toen heb ik mij opgegeven en zy waren by de VARA geloof ik nogal blij, want nog niemand had ooit bijbelkennis gekozen. Eén ding wil ik alleen nog wel duidelijk zeg gen: ik doe niet mee uit winstbejag. Ik vind dit alleen een unieke ge legenheid om het bo-h der boeken weer eens onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen. Daarvoor stel ik graag al die jaren van studie in dienst." Radio I Vliegende schijven, iict%«m»ek. i programma voor onze rv'Jltalren van de KRO (Hilv. j, l&.4fV-20.30j. LEZEN, een radio-docmnmtalrc floor Alle Nieklicd» wordt door de i\KO uitgezonden (Hilv. I, 20-30—21.00). Frans Evers beeft de regie. 11 ELLA MAASSE üespieekt in de ru briek ,.De Joden in dc iVeswoe cul tuur" een boek van André Schwartz— Hart. VPRO (Hilv. II, 20.35—20.50). IN VARA'S nE KEK COMPETITIE ont moeten weer twee elftallen uit de erc-dlvisie voetbal elkaar jn een wedstrijd van vragen en opdrachten, liet geheel wordt muvlkaal omlijst door bet kwintet van Harry Moo ten (Hilv. II, 21.00—21.53). THEATER ANDERSOM presenteert vanavond voor de KRO een luchtig blijspel naar een verbaal van Peter ae Vries (Hilv. 1, 21.30—22.00). KALEIDOSCOOP, een programma met veel murlek, wordt voor de KRO- znierofoon gebracht door Ton Kool en Guus Jansen Jr. (Hilv. 1, 22.50 23.55). WEERKLANK, VARA'S muzlckrevue onder redactie van Kverard van lïoyeii en Rutger Schuute, bevat onder meer „Wat brengt het podium?" door An dré Jurres (llilv, II, 23.10—23.55). Televisie NA de wekelijkse samenvatting van de NTS-journaals (20.00—20.30) be gint de NCRV haar programma met .Attentie", feiten en gebeurtenissen die de aandacht waard zijn, al of niet critLsch bekeken door Peter van Campcn (20.3021.10). Daarna volgt een voordracht van Alinc Markus (21.10—21.25). Speciaal \oor de tele visie stelde Walt Disney een serie pro gramma's samen, waarsan het eerste vandaag wordt uitgezonden, tl kunt kijken naar gedeelten uit dc film „Doornroosje" met muziek van Tbjai- kowsky (21.2522.10). In de serie „Wat ben ik?" spreekt vanavond de chef van de advertentie-afdeling van «en dagblad <22.10). Hilversum I UZERSTERKE blijspelen die het lang !pp het toneel uitgehouden hebben zijn altijd nog goed voor een avondje aangenaam televisie amusement. Kort geleden hebben wij „Oscar" aldus gepresenteerd ge kregen, gisteravond was het „Ar senicum. en Oude Kant". Het was al de tweede keer dat dit „gruwelijke blijspel" in een bewerking van Wal ter van der Kamp voor de TV" werd gebracht en dat kon ook best, want De twee tantetjes (Carla de Raet, J links, en Mary Sm if Hay sen) mei hun enge neef je (Joop Dodcrer) J 1 in een scène uit Walter van der J Kamps televisiebewerking van S i jArsenuium en Oude Kant", f tetjes stond vol oude, krullerige meubels, ovale portretjes en bizarre bric-S-brac, die tezamen bepalend waren voor de aparte sfeer waarin dit absurde verhaal zich afspeelt. Carla de Raet en Mary Smithuy- sen wisten wel sympathie te wekken w voor de broze gifmengstertjes, Ton de laatste keer was vijf jaar geleden Lcnsink liep als „normale" neef en inmiddels zijn er enkele duizen- mooi-gefrustreerd rond en Joop Do- KRO: 7 OO N'ws 7.15 Gewijde mm. 7.30 V. tl, jeugd. 7.40 Bariton en plano. 7.45 Morgengebed en overwe ging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. S.5Q V. d. huisvr. 10,00 V. d. kleuters. lfl.13 Gram. 10.30 Bra Je zestig? 11.00 V. d. zieken, 11.45 Gram. 12.00 Middagklok- noodklok. 12.03 Mctropole-ork. «-n zang. 12.50 Act 13.00 Nws. 13.15 Vijf tien Jaar geleden, praatje. 13.20 Pin- tcnnleuvrs. 13.25 Dansork. en zang. 13.50 V, d. Jeugd. 14.00 Amateurspru- grammn. 14.20 Kunstkron, 14 50 LLehte mux. 15.15 Franse les. 15.30 V d. Jeugd. 15.00 Gregoriaanse aang. 16.30 instr. octet. 16.50 Sportperiscoop 17.00 V, jeugd. 18.00 Lichte inuz. 18.15 Journalistiek sveekoverz. 18.25 Ama- teursprogr 18.45 Vragenbeantw. 18.55 De zwijgende Kerk, lezing. 19.00 Nws, 19.30 Act, 10.25 Mcmojandum. 19.30 Popul.kIass.muz. 20.20 Lichtbaken, le zing. 20,30 God aan de grens, hoor spel, (dl. 5). 21.10 Pollt.praatje. 21.20 Lichte mui 21.40 Boeken als barome ters. leting. 22.15 Het loobbeleld, praatje- 22.25 Boekbcspr. 22.30 Nws. 22.40 Jong-oud-ceuWig, 23.55—24-00 Nws HAMBURG Ten te goeder naam en faam bekend Maand Duits medicus is door de politie te Ham burg gearresteerd en naar een insti tuut voor geesteszieken overgebracht nadat dc dokter twee jaar Jang een grote reeks van branden heeft ge sticht. De 47 jaar oude dr, Ludwig Lau- benstem was een bekend long- specialist en hoofd van de medische dienst van een ziekenhuis in Ham burg. Oorzaak van de ziekelijke nei ging tot brandstichten is volgens de politic een beet van een dolle hond, De daarop volgende infectie heeft tot ccn ernstige zenuwaandoening ge leid. De politie deed reeds geruime tijd hardnekkige pogingen om op het spoor van de pyromaan tc komen. Een tijd geleden leidde dat spoor naar dr. Laubenstein, maar dc dok ter werd na verhoor vrijgelaten op grond van zijn naam als vooraan staand medicus waardoor de politic haar wantrouwen liet varen. Het medische werk van dr. Lau benstein schijnt op geen enkefó wyze nadelig te zijn beïnvloed door dc verandering in zijn mentale ge steldheid. Hilversum II den nieuwe kijkers bijgekomen. Wat vooral opviel in deze uitvoe ring was het verrukkelijke decor dat Fekke Duetz had gebouwd: het huis van de lieve moordlustige tan- m" •f# iet 41. Als een sneeuwploeg kliefde Bercndse door de dikke sneeuwmassa's heen en kwam ten slotte op begaanbare grond. Proestend stoof hij voorwaarts zonder snelheid te minderen. Nog een laatste sprint tussen de boomstammen door en daar stond Berendse oog in oog met een groot, merkwaardig dier Berendse had nog nooit iaar dat kon hem op dat ogen blik met zoveel schelen, Waar het op aankwam was, dat het lelijke monster zijn twee zoontjes in hun kraag te pakken had en dat ze het uit jammerden van ellende, „Laat mijn jongens iosi". brulde Berendse, „of ik kloof je!" „Boel", zei het vreemde dier, maar, hij hot toch maar meteen Brommy en. Tommy los. „En nu tussen ons!", brieste de veldwachter. „Nou, beleef ik het nog? Verdedig je mijn geduld is op!" „Ba niet stok!", zei het beest, „Op de vuist?',' vroeg Berendse. Het bergmonslcr knikte. „Zoals u wilt*', zei de veldwachter, nu zeer kalm en beleefd. Hij stak zijn bergstok in de sneeuw en hing zijn jasje er netjes overheen. derer hoefde eigenlijk alleen maar zijn Boris Korloff-masker te laten zien om duidelijk te maken dat hy een enge moordenaar was. Een heel plezierige vertoning. Daarvoor had men kunnen zien hoe Armand en Michaela Denis na liun avonturen in Afrika aan een keuvelende reis door Azië begonnen. Het ging allemaal op dezelfde kneu- tertoon aïs m het Afrikaanse oer woud. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gyniu. 7.23 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. S.50 V d. vrouw. 9.00 Gymn. 9.10 Gram. VPRO: 10.00 Samen thuis. 10.65 Mor genwijding. VARA; 10.20 Hoe worden we gcre- I geerd?, lezing. JOJO Herh. v, progr 's V. d. afgelopen week. 11.35 Kamermu ziek 12.00 Lichte muz. 12.30 Laud- en tufnb.mrded. 12,33 Orgelspel. 13,00 Nws, 13.15 Jazzmuz. 13.40 Sportact. 14.10 V d. jeugd. 14.45 Mannenkaur. 15.00 streekuifó. 15.25 Gram. 15 JO Overbevolking en bevolkingssprciding, lezing. 15.45 Omr. ork. en solist. 16.40 Boekbespr. 17,60 J.r/zmuz. 17.30 Journ. 18.00 Nws 18.20 Fragtn. uit Ernani, opera. 19,00 Kunstact. VPRO: 19.30 Binnen en buiten de grenzen: Dokter en dominee, lezing. 19,40 Christus, zijn leerlingen en d« mensen, lezing. 19.55 Deze weck, praatje, VARA: 20.00 Nws_ 20.95 Gevar. progr. DEN HAAG. De heer A. Ver hoeven uit Puttershoek, die als elek tricien werkt bij de Trans-Arabian pipe line company (ccn. dochteron derneming van de Arabian-American oil company) ep het pompstation te Turaif in Saocdie-Arabië, wil deze zomer, nis hij lang verlof heeft, per racefiets van Turaif naar Puttershoek rijden. De heer Verhoeven, die 23 jaar oud is, is lid van de „Hoekse Kenners" en amateur-wielrenner. Hij heeft het plan om op zijn lange afstands-fietstocht eerst de pijplei dingen te volgen van Turaif naar Beiroet aan de kust van dc Middel landse Zee (een tocht van 396 km en vandaar de kortste weg naar huis tc nemen. Hij zal de tocht vermoede lijk omstreeks half mei beginnen. De jongere broer van de heer Verhoe ven, de 15-jarige Henk Verhoeven wil zich in Eome bij zijrt broer voe gen om de verdere tocht naar huis mee te maken. 21.15 Twintig vragen. 21.40 Gevar. mil/. 22.10 Oude gram- 22.30 Nws. 22.40 Soc. eomm 22.55 dram. 23.55— 24.00 Nws. Brussel 12.00 Lichte muz. 22,30 Wcerber, 12,35 Gesproken aperitief. 12,45 Gram 13.00 Nws. en wcerber. 13.15 Radio Alma nak. 14.30 Journ. 15.00 Kinaeroperette, 15.50 Gram 16.00 Gram. 16J0 Idem. 17.00 Nws. en weerber, 17.10 Dagklap per en lit, kal. 17.20 Liturgische ge zangen. 17,43 Engelse les, 18.00 Orgp)- recltal. ls.ao V. d. sold. 19.00 Nws. 19 J0 Gram 20.00 Cabaret. 21.00 Gram. 21,15 Aniu5.muz* 23.00 Nws. 23.05— 24.00 Gcvai. muz. (Advertentie I.M <be «WW m vtark WACH- TEH OP JE. CAROL VANWAAR O AT STRENGE &EZICHT LIEFJE ALLES GING GOED IK ZEI ALLEEN MAAROAT ZE WEL W5BR OVER ONS ZOUDEtt RODPELEH... GEHOORD WATJE SEN CAROL TWEEËN ALA JU ZO DOORGAAT ZULLEN ZB DAT ZEKER DOEN'. IK NAD NOOIT ZO STOM nOETENZUH JE HER TE HALEN.' HOU JE HO VQORTAAN, ANDERS GA JE ER UIT DAN GA IKMAAR TOT MORGEN^ KV Kt hu ZUURZOU WJ AFOELWS" TERP HEBBEN* <- f Maar Eva heeft geluk. Na een paar uur speuren vindt zij Inderdaad een verlaten groeve. „Hier moet bet rijn!" roept Eva opgewonden uit, „kijk maar, dit is een oude mijngang." Gloria vindt bet maar een gevaarlijke onderneming, want 20 erg betrouwbaar zien die half vermolmde stutten er niel uit En wat is dat voor een onheilspellend geruis in de verte? Dat moet de branding zijn..,. Horace heeft van de verte uit de speurtocht van zijn nichtje gevolgd. Ha, ook zij heeft belangstel ling voor die oude rilvergrocve. Zou dus die schat daar verborgen liggen? Langzaam rijpt er in zijn hoofd een plan.... Maar dan duikt hij snel weer achter een rots weg, want de twee vrouwen ko men weer tevoorschijn. Eva heeft geen opzien-1 barende ontdekkingen gedaan, maar zij is vast! besloten binnenkort weer naar de groeve te gaan. 1 Ik weet niet waarom ik zo opge bonden was. Sylvia was niet meer van my en de enige reden waarom ze kwam was om haar precieuze Wil fred tc tonen. De oude magie was weer aan het werk. Ik vroeg me af hoe lang het na het huwelijk van Sylvia zou duren eer haar naam of haar verontrustende aanwezigheid zou ophouden dit verstorende effect op me te hebben. Mevrouw Hume babbelde maar en schikte hier een bloem en daar een tak om haar reeds voorbeeldige bloemendecoralïe nog te verbeteren. Plotseling speet liet me. dat ik niet had gezegd dat ik weg zou zijn, aan het werk alles, om maar te voorkomen, dat Sylvia me zou bezoeken. Het was tien over vier, misschien had ze het ten slotte toch vergeten, „Heeft u een sigaret voor me?" doorbrok de stem van mevrouw Hu- me de draaikolk van myn ge dachten. Ik bood haar een sigaret en vuur aan. De bel ging tweemaal over. Ik schudde de lucifer uit. „M'n vuurtje," zei ze en ik besefte, dat ik niet eens haar sigaret had aan gestoken. Ik hoorde mevrouw Little naar de deur gaan en toen klonken stemmen. Met onhandige vingers keeg ik de sigaret aan en liep naar de deur toen Sylvia en WiLfred binnenkwamen. Om te zeggen dat ik verbaasd was zou te weinig zijn. Ik was woedend! Wilfred Fankrest kwam ongeveer tot Sylvia's kin en hij zag eruit als een fret. Mijn mooie Sylvia met die slap pe Tin us. Dat was werkelijk, te erg. Ik strekte me uit tot mijn volle 1,80 meter, stak mijn hand uit cn begon mijn bezoekers aan elkaar voor te stellen. Terwijl ik Wilfred de hand schudde was het alsof ik een dodo vis vasthield. Hij trok zijn lippen te rug tot enkele gouden kiezen en liet ze uitgeput door deze inspan ning. vermoed ik weer slap han gen. "Wilfred zag er feilloos uit; van zijn marineblauw, gestreepte pak met een mooie gouden horlogeketting op de borst, tot zijn stijve witte boord en zijn puntige, bruin suède schoe nen. Er stak een parel precies in het midden van zijn elegant ge streepte das en een gouden zegel ring aan de pink van zijn linker hand. Ik keek Sylvia bestraffend aan en zü keek de andere kant op. We gingen zitten, waarbij Wilfred zijn broekspijpen zorgvuldig optrok en korte nylonsokken toonde. De twee vrouwen wisselden koetjes en kalfjes uit en bekeken elkaar intus sen speculatief. Vergeleken bij Syl via's professionele verzorging leek mevrouw Hume, die ik zoeven nog erg leuk had gevonden, een verwelk te blondine in een zomerjurk. Sylvia, die zelfs op haar slechtst nog met iedereen kon wedijveren, was op haar besl. Ze had een helgele jurk aan met een grote gepliuseerde rok en de huid die men zag was natuur lijk van een gelijkmatig, glorieus bruin. Haar oorbellen, schoenen en kleine handtas pasten bij dc jurk en het enige contrast vormden haar zee- blauwe ogen. Ze vulde de kamer met licht, ik had medelijden met me vrouw Hume. „Waar specialiseert u zich in?" vroeg Wilfred me, terwijl hij een si garet in een gouden pijpje deed. „Ik ben huisarts." Ik wist zeker, dat Sylvia hem dat verteld moest hebben. „Oh", zei hij. „Huisarts. Dat is heel Interessant. Kent u misschien Woybridge-Eennet? Dat is mijn huis arts." Weybridgc-Bennet was ongeveer de beste dokter in Londen en er gin gen geruchten, dat hij geridderd zou worden. Je kon het aan Fankrest overlaten om hem als dokter te heb ben. „Nee", zei ik, terwijl ik Sylvia's blik op me voelde rusten. „Ik ge loof niet, dat ik ooit van licm heb gehoord. Waar zit hij?" „Harley Street". Hij keek gepij nigd. „Het verbaast me, dat u nooit van hem hebt gehoord. Dc laatste tijd heb ik een paar dingetjes ge had, maar de dokters schenen alle maal voor een raadsel te staan. Als je het mij vraagt weten jullie min der dan jullie ons willen doen gelo ven." Dat was het welbekende openings gambiet van de gratis-advies-zoeker en ik wenste niets te horen over Wilfreds klachten of wat dan ook. Inderdaad, hjj trok zijn broeks pijp omhoog, zijn sok omlaag en liet een kleine, rose vlek zien. Het had met veel te betekenen en zou binnen een week verdwenen kunnen zijn met een zalfje. „Ik maak me bezorgd dat het zich zal uitbreiden", zei hij en zijn ge laatsuitdrukking was, nu hy over Zichzelf sprak, voor het eerst be weeglijk, „Hm", zci^ ik met haat in het hart vanwege zijn harige benen en ik schudde mijn hoofd bedenkelijk. „Is het ernstig?" „Nou, dat Is oen kwalijk geval van huiduitslag." „Oh ja?" „Heel kwalijk." „Denkt u dat u er iels aan kunt doen?" „Dat zou tegen de ethiek zijn. U wordt er al voor behandeld-" „Oh, juist," Wilfred boog zich ver der voorover om zijn been te kun nen bestuderen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1