Ontvanger Meijer halve eeuw in gemeente dienst Melk I N.P.B. sticht eigen Bejaarden-centrum Schooldirecteur gaf leerlingen een lesje Spannend steekspel voor cle rechtbank Benoemd tot Ridder OON DST houdt lustrum mars PTT-voetbal begint weer HBSS kan niet deelnemen aan het plan-ds. Kret Indra Kamadjojo met een sfeervolle voordracht :|Goede oude Cary Cooper in „Man of the West' Goed ambtenaar - verdienstelijk burger KERKDIENSTEN Programma van de Huisvrouwenver. Schiedams Toneel in de SG-wedstrijd Jonge bromfietsdief aangehouden Vergadering van AR-Kiesvereniging Nieuw vaandel voor obilisatiekruis Pangalila-show FST MET VOOR 100 1NWONENDEN Burgerlijke stand Tivee arrestaties Elf bromfietsen gestolen Hobby-club in oprichting Lezing Aqua Fauna - BIJ WIJZE VAN APRILGRAP - „ANALYSE VAN EEN MOORD" MONOPOLE VERTOONT: Arisen op zondag H. C. van Rossumt Jeugdige dieven gearresteerd SCHIEDAM Kerkdag van classis S'dam Bedrijf sj ub ileum van A. Meuldijk Technische School - Schiedam MONTEURS KOK KUNSTGEBITTEN- REPARATIES rs Zaterdag 2 april 1960 3 E«ö wel heel zeldzaam ambtsju bileum Is gisteren In Schiedam her dacht: de Ontvanger van de gemeen te Schiedam, de heet P. J. M. Meti er is vijftig jaar lang ln dienst van de gemeentel Voor dit ongewone ju bileum 1» de heer Meijer, die ver gezeld was van zijn echtgenote, *yn negen kinderen en hun echtgeno ten, gistermiddag gehuldigd ln de met hoofden ran gemeentediensten en ambtenaren van de gemeente secretarie gevulde Raadszaal van het Stadhuis. „Een goed ambtenaar en een verdienstelijk burger," zo heeft burgemeester mr. J. ff. Peek de figuur van de beer Meijer geken schetst. Met "was hem daarbij een groot genoegen mede te kunnen de len dat M. M, de Koningin de ju bilaris heeft benoemd tot Ridder tn de Orde van Oranje Nassau. Als vijftien jarige jongen, nog met de buis om en de pot op deed de heer Meijer zijn intrede op de ge meente-secretarie. Maar door zijn vlijt en bekwaamheid had hij het op 26-jarige leeftijd al gebracht tot chef van de afdeling financiën; vier jaar 3ater was hij chef algemene zaken en weer vier jaar later, op 34-jarige leeftijd was de heer Meijer gemeen te-ontvanger. een functie die hij nu meer dan dertig jaar heeft bekleed. Voor honderden miljoenen guldens Js er in die jaren door zijn handen gegaan; accuraat heeft hij die gel den geïncasseerd ca wei-overwogen en goed voorbereid heeft hü ze weer doea uitgeven langs de „zilveren banden" die hem binden met de di verse gemeentelijke diensten en in stellingen. Het kantoor van de ge meente-ontvanger heeft altijd uitste kend gefunctionneerd, zo heeft bur gemeester Peek verklaard. Maar naast zijn drukke werkkring heeft de heer Meijer toch nog tijd kunnen vinden voor vele sociale en charitatieve functies. Zo is hij tien tallen jaren bestuurslid geweest van de St VincentLusvereniging, is hij lid van het bestuur van het St Li- duinagesticht en heeft hij als secre taris van de St Willibrordus-Stich- ting het roomskatholïeke onderwijs in onze stad helpen bevorderea Het ridderkruis van de Orde van Oranje- Nassau, die de burgemeester de ju bilaris opspeldde is dan ook een er kenning van vele verdiensten. buis en pet Mr. N. J. Post, de gemeente secretaris, haalde oude herinnerin gen op en hij was het dan ook die in herinnering bracht dat de jonge Meijer vijftig jaar geleden zijn loopbaan begon, gekleed in een buis met een pet op. Dit beeld is vastgelegd op een 49% jaar oude foto die mr. Post nu de jubilaris aanbood namens het personeel van de secre tarie, het ontvangerskantoor en de ac countantsdienst Daarbij was gevoegd «en platenspeler, omdat de heer Bellen bU ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90, Politle-alarmnununer 6 46 66. Apothekers nachtdienst. Gouka en Co., Groendaan 127, B.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 10 tot 20.30 uur, dinsdag van 9,30 tot 16.30 en van 19 tot 20,30 uur, woensdag van 930 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 930 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten, Sted, Museum: „Starf-tentoonstel- Ung en .Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: Analyse van een moord"; (zondag; 1.15, 4.30 en 8 uur). Monopole, 2.30, 7 en 9.15 uur (zondag 2, 4.15, 7 en 9-15 uur) „Man of the West". DIVERSEN Arcade, 8 uur: SFC. Feestavond. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Cefa. Film. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. 3. Gras. Bcthelkerk 10 uur ds. J. Dieper- sloot, Delfshaven en 5 uur ds. mr. G. A. Alma. Amsterdam (Opendcurdlenst) Opstandingskerk 10 uur ds. J. D. Smits en 7 uur ds. D, J, Spaling. Vredeskcrfc 9 en 10.45 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. J. G. Jansen. Kethel 10 uur E. L. Ruitenberg, Rotterdam en 7 uur ds. mr. G. A. Alma, Amsterdam. Ncd, Herv. Gcrcf. Evang. Gebouw Irene IQ uur ds. H. Stolk en 4 uur ds A. van Eijk. Berpscbenboek. Evanc. Luth. Gemeente. 10 G, v. d. Haagen. EuUi, Kerk. Zaterdagavond half acht. oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92. 10.30 uur ds. J. B. Schouwlnk. Jehovah's Getuigen. VoUtsgcbouw 3 uur lezing: „Universele ontwapening door het Koninkrijk der Hemelen 4 uur wachttorenstudie. Woensdag 7.J» uur dienst.vergadering en theocratische bedieningsschool. Baptistengemeente. Lange Haven 5.'. 10 en 7 uur ds. R. Beding. Oiiü-Katn Kerk. Dam 28. 10 uur hoog- mls. Leger des Hetts. Lange Haven 2. Burgemeester mr. J. \Y. Peek speldt de heer PJ. ill. Meyer het Rid derkruis van de Orde van Oranje .Nassau op. Meijer, wanneer hij over een half jaar mot pensioen gaat, wel tijd zal hebben om een discotheek aan te leggen. Ir. S. Moesker bood daarop namens de hoofden van diensten en de vereniging van hogere ambtena ren een bon aan voor de aankoop, van de eerste platen. De heer Van der Laan Bouma sprak daarop namens de afd. Schie dam van de Ned. Bond van Ge meente-ambtenaren en bood een album aan. Eeuw geleden „Als je zo lang bij de gemeente hebt gewerkt, dan krijg je de nel- ging om ln het verleden te snuffe len," vertelde de heer Meijer In zijn dankwoord. Daarbij was hij tot de ontdekking gekomen dat bet juist een eeuw geleden was geweest, In 1880, dat ook een gemeente-ontvan ger van Schiedam was gehuldigd bij een eveneens vijftig-jarig ambtsju bileum, alleen was die Jubilaris toen 79 jaar oud en had hjj van de ge meente een zilveren servies ontvan gen. Maar overigens had lijj Wel ont dekt dat gouden jubilea in de amb telijke kring; maar hoogst zelden voorkomen, ook al bleven de ambte naren vroeger tot hogere leeftijd doorwerken. „Je moet daarvoor wel erg jong beginnen en het kunnen uit houden," had mr. Post In dat ver band nog opgemerkt. Nadat er door de aanwezigen nog een heildronk was uitgebracht op de heer Meijer, kregen zij de gelegen heid om de jubilaris meer persoon lijk geluk le wensen. Daarna heb ben de heer en mevrouw Meijer nog gerecipieerd in de Raadszaal voor belangstellenden van buiten de kring van dc gemeente-secretarie. Op het programma van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Schie dam staat voor deze maand een dis cussie-middag op dinsdag 5 april in Maison Westhuis, onder leiding van mej. Th. Vis, directrice van de Huishoud- en Industrieschool. Aan vang kwart over twee. Woensdag morgen 6 april om half elf is er het koffieuurtje in „Europoort". Op vrij dag 15 april, 's middags om twee uur is er een excursie naar de Victoria- fabrieken in Dordrecht. Vertrek van het postkantoor om één uur. Maandag 25 april houdt mevr. mr, E. Schadee-Hartree, presidente van dc Ned. Consumentenbond en. bestuurslid van de Ned. Ver. van Huisvrouwen te Den Haag een cau serie over haar reis naar Amerika, in Maison Westhuis, aanvang kwart over twee. Donderdag 28 april, 's middags om twee uur begint een excursie naar „De Pcrceleyne Fles" in Delft. Ver trek van het postkantoor om kwart over één. Het tennisseizoen begint op 5 april.- In het kader van de S.G.-toneel- wedstrijd geeft Schiedams Toneel op vrijdag 8 april ir» gebouw Musis Sacrum een opvoering van „Het huis aan het meer" van Hugh Mills. Het is de laatste opvoering van de ze wedstrijd. De prijsuitreiking is vastgesteld op 22 april. De toneel voorstelling begint om acht uur. Advertentie U RADIO - KLACHTEN modem De Vlaardingse politie heelt een vijftienjarige scholier uit Schiedam aangehouden, verdacht van diefstal van twee bromfietsen in Schiedam. De jongen is naar het hoofdbureau van politie in Schiedam overge bracht. De Anti-Revolutinaire kiesver eniging „Nederland en Oranje" in Schiedam zal op dinsdagavond 5 april een bijzondere jaarvergadering houden in het Gereformeerde Jeugd huis. Een forum gevormd uit be stuursleden zal de vragen over het bestuursbeleid beantwoorden en tot slot zal een schetsje worden opge voerd dat een uitbeelding geeft van een vergadering van de Tweede Ka mer tijdens de behandeling van de voetbaltoto. De Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis houdt op dinsdag 5 april in gebouw Chr. Soc. Belangen aan de Lange Ha. ven een contactavond, waar het nieu we vaandel van de afdeling officieel in gebruik genomen zal worden. Door leerlingen enoud-leerlingen van de muziekleraar drs. C. J, A, Pangalila zal op maandag 4 april in de bovenzaal van het Wijkcentrum Nieuwland een show worden gege ven, met een bonte verscheidenheid van muzikale show-nummers. ROERMOND In verband met werkzaamheden aan de spoorweg overgang op de rijksweg noord te Susteren zal de rijksweg Roermond- Maastricht van zondagavond 7 uur tot maandagmorgen acht uur voor alle wegverkeer gesloten zijn. Alleen voetgangers zullen op bepaalde plaatsen de spoorwegovergang nog kunnen passeren. Op zaterdag 9 april organiseert de Wandelsportvereniging „De Sehie- damse Tippelaars" haar Eerste Lus trum-Wandeltocht. De deelname is opengesteld voor verenigingen en in dividuele deelnemers. De start is tus sen twee en drie u*:r bij gebouw Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven. Er wordt gelopen over afstanden van. tien, vijftien en vijfen twintig kilometer. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een souvenir en ook zijn er groepsprijcen. De ïn- schrijfadressen zijn Th. Snelleman, Brugmanstraat 18; J. Wellerdieck, Dr. Kuiperlaan 79; J. Kostense, Kort landstraat 5 (kl 9), allen te Schiedam en de heren W. de Graaf, Karbouw straat 23, Kralingseveer en H. Veel- behr. Gaffelstraat 23, beiden te Rotterdam. Op 23 april beginnen de voetbal wedstrijden voor de teams van de ptt-verenlgingen weer. Tot medio ju li zal deze strijd in het gehele land ln een aantal afdelingen en groepen plaats vinden. Het elftal van de PTT- Schicdam ir ingedeeld in groep 1 van afdeling B tezamen met Rond de Kiesschijf uit Amsterdam, PTT-Delft, PTT-Gouda. Tekaro-Rotterdam en de Fostshotters uit Zeist. PTT-Schïedam is weer favoriet want dankzij dc deelnamen van voet ballers uit KNVB-teams behoort PTT-Schiedam sinds enkele jaren tot de sterkste teams uit den lande. De Schiedamse postmensen hebben dan ook goede hoop om met hun elftal door te dringen tot de landelijke kam pioenscompetitie die eind juli en ge durende augustus wordt gehouden. Ook de PTT-ers 2uIIen ditmaal voo het eerst in sportpark „Harga" gaan spelen. Vorige jaren gebruikten zij op de zaterdagnamiddagen het sport complex Volkspark, maar dit terrein zal deze zomer geheel worden ge restaureerd omdat afgeweken is van de plannen om het Volkspark direct te bestemmen voor bouwgrond. Het wedstrijdschema voor het Schiedamse team in de voorronde is: 23 april Schiedam-Tekaro; 30 april Zeist-Schiedam; 7 mei Schie dam-Delft; 14 mei RDK-Amsterdam- Scbiedam; 21 mei Schiedam-Gouda; 28 mei Tekaro-Schiedam; 11 juni Schiedam-Zeïst; 18 juni Delft-Schie- dam; 2 juli Sehledam-RDK-Amster- dara en 0 juli Gouda-Schiedam. Advertentie I.M,) Be reads «uig gekoesterde piannen van het bestuur avn de Nederlandse Protestanten Bond om te komen tot dc stichting van een eigen „Vrijzin nig Protestants Bejaardencentrum" hebben nu vastere vorm aangeno men. In overleg met Gemeente-wer ken is voorlopig als plaats voor het rusthuis aangewezen het terrein aan de \V. de Zwijgerlaan, tegenover de Fr. Bernhardlaan, waar nu nog het voetbal terrein is gelegen. Een bijzon der geschikte plaats voor dit doel, omdat men uitzicht heeft op het Volkspark, terwijl de hogere woon lagen bovendien nog kunnen uitkij ken over de Wlthelmina-haven. De commissie van de NJP.B. die hot bouw-program voorbereidt, heeft het architectenbureau Hornstra on Bou- dewjjns te den Haag aangezocht voor het maken van het ontwerp. Overi gons heeft deze commissie een aan tal bejaardentehuizen bezocht om zich op de hoogte te stellen van de werd niet alleen aandacht besteed aan dc gebouwen en de inrichting, maar ook heeft de commissie zich op de hoogte gesteld van de exploitatie, het personeelsbeleid en de verple ging. zo lezen wij in het maandbe richt van de N.PB. De gegevens en indrukken zijn neergelegd in een rapport aan het N.P-B.-bestuur. Volgens dit rapport zou de oprichting van een Stichting het meest aanbevelenswaardig zijn. Een groot kapitaal wordt niet no dig geoordeeld, wel het sluiten van een belangrijke geldlening ter finan ciering van de bouw en de inrichting. Gerekend kan worden op geriefe lijke en comfortabele woonruimte. De commissie meent dat slechts de warme maaltijd voor de mwonenden GEBOREN: Catharina D. A. d. v, D. de Wit cn A. Wolfis; Etje d. v. J. van der Veer en J. Vera: Antje E. d. v. W. van Rijswijk en N. M. Hol ster; Willem F. z. v. K. R. E. Seifert en M. H. van der Sloot; Monica M. d. v. M. van Akkeren en C. J. E. Meijer: Robert z. v. G. van Dijk en M. J. Scholte. zien op cte noogte te stellen van de OVERLEDEN: C. H. Statius Mul- mogelijkheden op dit gebied. DaarbijIer, 65 jaar; A. van Wamden, 80 jaar; ROTTERDAM Vandaag zfón voor de officier van Justitie geleid de 27-jarige werkman M. G. V. en zijn 20-jarige buurman, de classificeerder A. S. Het tweetal wordt ervan verdacht in de maanden februari en maart j.l. in totaal elt ben 86 bejaarden, allen leden van de j brommers te hebben gestolen. KJPJB. te Schiedam zich gemeld als Aanleiding tot hun arrestatie was gegadigde voor woonruimte. Dit is de aangifte van bromfietsdiefstal meer dan verwacht werd. In overleg door een 38-jarige betonwerker, die met de archfteden is toen besloten de politie wist te vertellen bij welke om de capaciteit van het tehuis teopkoper de gestolen brommer was vergroten van 70 tot 100 inwonenden. I terechtgekomen. Door de laatste kwam men op het spoor van de die ven. Door een intensief onderzoek bij andere opkopers kwam de politie ook achter de andere bromfietsdief stallen. verzorgd dient te -worden, vöör de rest moeten de bejaarden zelf zorgen. Voor dit bejaardentehuis bestaat, zoals bij een onderzoek is gebleken, zeer grote belangstelling. Reeds heb- Woensdagavond is het bestuur van de Sectie Culturele Ontwikkeling van de Schiedamse Gemeenschap voor de tweede maal bijeen geweest met enkele deelnemers aan de tentoon stelling „Werk onzer handen" ten einde te komen tot de oprichting van een hobbyclub. Een definitieve poging hiertoe 2a] worden gedaan in de laatste week van april, tijdens een bijeenkomst waartoe alle belangstellenden zullen worden uitgenodigd. De aquarium- en terrarium-ver eniging „Aqua Fauna" houdt op maandag 4 april in de Amstelbron een bijeenkomst, bij welke gelegen heid de heer G. C. P. Wou da uit Den Haag een lezing zal huoden over „De wondertuinen der zee", waarbij ook enkele kleurenfilms zullen worden vertoond. P. L. Smit, 50 jaar; J. Mnrbus, 65 jaar. De Academie voor Sociale We tenschappen en Maatschappelijk Werk organiseert een viertal stu diedagen over het social group- work". Op deze dagen zal het woord worden gevoerd door prof. Robert F. Rutherford van de School of Social Work te Boston, (Van onze correspondent) MIDDELI1ARN1S. Heel verbaasd keken gisteren de directeur «n de leraren van de Technische School te Middelharnls toen zij bij het binnen stromen van dc scholleren tot de ontdekking kwamen, dat het aantal leerlingen plotseling dubbel zo groot was aïs normaal. Directeur J. S. Göbeï realiseerde zich snel. dat het 1 april was, vooral toen hij enkele jongens van de twee In Middelbands gevestigde ULO-scholen herkende. Na snel overleg met de leraren werd de sttroom vreemde scholieren naar de grote aula geleid. Aanvankelijk waren deze vreemde eenden, in de bijt nogal rumoerig, maar al gauw luisterden ze met volle aandacht, toen de directeur de symboliek ging uitleggen van de draadfiguren, die tegen één der wanden zijn geplaatst Na de uitleg vond één van de knapen het tijd worden herrie te maken, maar hij droop af toen de heer Göbel hem uitnodigde in stijl te blijven en zijn voorstelling op het podium te komen geven Directeur en leraren hebben daarna groepen ULO-jongens onder hun hoede genomen en van het onverwachte bezoek een excursie gemaakt De hele school met alle afdelingen werd bezichtigd en de jongens van de eigen school gedroegen zich voorbeeldig en gedisciplineerd: zij werkten aan de draaibanken, in de machinehal en in de timmermanswerkplaats of er niets aan de hand was. De L'LO-knapen raakten volkomen geïnteresseerd en directeur Göbeï zorgde voor een klap op dc vuurpijl door hen tenslotte naar de In vol bedrijf zijnde bakkerij te dirigeren, waar de jongelieden nog een ver snapering kregen ook. Toen was er niet de minste moeite meer om de troep er waren ongeveer 300 jongens netjes naar buiten te loodsen, waar de hoofden van de ULO-scholen al ongeduldig wachtten. In Middelharnis vertelt men thans, dat tal van ULO-scholieren hun ouders smeken voor de Technische School te mogen worden ingeschreven. (Advertentie IM.) Den Ouden, de garage waarvan de deurknop u geen tientje kost! Bredestr, 3, Rotterdam Telefoon 1176 55 De gisteravond gehouden jaarver gadering van de voetbalvereniging HBSS heeft een geanimeerd verloop gehad. Voorzitter K. J. Eibers en de heren D. van Hernen cn Chr. Schef- fers werden herbozen. Tot wedstrijd secretaris werd benoemd de heer A. Plalsier in plaats van het aftre dende bestuurslid de heer Dröge. Tijdens de bijeenkomst werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van het lid wijlen A. M. de Groot, die vorige week is over leden. Besproken werd dat HBSS tijdelijk naar twee velden in Harga bij Vïaar- dingen zal verhuizen. HBSS zal dit jaar deelnemen aan vele seriewed- DE dingen worden bij hun naam genoemd in de Amerikaanse film Anatomy of a murder (Analyse 1 van een moord). Ongewoon open- t hartig, bijna op het indiscrete af, Is het steekspel dat voor een recht- bank wordt opgevoerd, West (officier van justitie) en van de rustige en bijzonder natuurlijke bijdrage van de debutant Joseph N. Welch, die na dertig jaar als pleiter in de rechtzaal gestaan te hebben, in deze film de waardige rechter uit beeldt- Er is ook een uitstekend ge- r ds. S. De Inzet is een moord, althans een lmdsdêcor te bewonderen; Duke EI- geval van doodslag. Maar de growe- j lington speelt deze suggestieve mu- t iljkc daad zelf raakt snel op de ach- ziek. i tergrond van de krachtmeting tus- j jiet verhaal „Analyse van een i sen een advocaat cn een officier \an nioord" is geschreven door Robert 1 justitie. Geestig en spannend, zelden j Traver, pseudoniem voor de rasechte dramatisch is deze rechtzitting. Taak reontcr John D- Voeiker. De film klinkt gelach. Men is dan eigenlijk jjuurt 150 minuten. Zij is (lie lengte vergeten dat het om een moordzaak volledig waard, en niet om een vermakelijke buren- j ruzie gaat. De analyse van een moord is even zeer de analyse van een rechtzitting Otta Premlnger de regisseur, toont J zich hierin een soort super-Verslag gever met de camera. Voortreffelijk Ter gelegenheid van de vljfentwin- scr, maar zich nu op de voordrachts- tigste Boekenweek was er gisteren in gebouw Irene een voordrachts avond, die was georganiseerd door de gezamenlijke Schiedamse boek handelaren. Dc Javaanse danser In- dra Kamadjojo droeg hier voor uit het werk van de thans zeventigja rige schrijfster Maria Dermoüt. De voordrachtskunstenaar vertelde bli het begin o.a, Ö3t bij deze schrijf ster persoonlijk goed kent cn hoewel zy twintig jaar in leeftjjd verschil len, is het mogelijk dat zij beiden „in dezelfde tijd" leefden, immers vroeger was er van veranderende gewoonten of zeden op Java vrijwel geen sprake. Uit de voorgedragen fragmenten bleek wel, dat de heer Kamadjojo zich goed kon inleven in deze merk waardige sfeer van het Verre Oosten, I Zijn toehoorders gaven blijk van i een grote belangstelling. Zowel voor hen die dit land gekend hebben als voor hen die er slechts van heb ben gehoord kon deze voordrachts avond veel betekenen. Indra Kamadjojo die eertijds vooral bekendheid genoot als dan- uur heiiigingssamenkomst en 7.30 uur 1 weergave van de strategie van «I™—®»* Crrit Verboon- zich beheersende olfi- cier van justitie. Fascinerend zijn ob servaties van de aanvallen cn de temperamentvolle advocaat. Het mooiste ïs. dat ook na de vrij spraak van de jury ernstige twijfel overblijft ten aanzien van de on- verlassitigssamp-nkomst. Gcrrit straat 6.30 uur npenlucbtbijeenkomst o.l.v. majoor en mevr. M. Souverein. Chr. GereL Kerk. Warande, hoek B.K.-laan 10 en 5 uur ds. L. Holtngtcr. OnstWeade. Gerrf. Kerk. Oostcrkerk 101 uur ds. J. Couvée en 5 uur ds. W. A. Krijger- lu- lianakerk 9 uur ds. J- overDUjii icu <«»"*■"-»« .r~ SA"! Mhuld van verdncht^Hw heeft 9J0 uur ds. E. J. Oomkes en 2.30 uur In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 68357; L. B. E van Hoogcnhuyze. Nassaulaan 59. tel. 68067; W. A. de Ridder. Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Gouka en Co„ Groene laan 127. die ook gedurende: in een vlaag van woedende jaloezie de man neergeschoten, die zo heet het, zijn vrouw heeft aangerand. Maar is die vrouw wel zo'n onschul dig schaapje? Tegenover de advocaat bijvoorbeeld gedraagt zij zich al bij zonder weinig ingetogen. Had baar man misschien een ander vermoe- Met die spannende onzekerheden verlaat de bezoeker PASSAGE. Hij heeft dan niet alleen genoten van het beproefde spel van James Ste wart (als de adocaat), die er in Vene- ■r-nde ml. weck de nach'-d de Volpi-beker mee won DE goede, oude Gary Couper met zijn trouwhartige gezicht komt in „Man of the West", een kleurige Western in Cinemascope, leiyk in de narigheid te zitten als hij, na een overval op de trein waarin hy zich bevindt, in handen valt ran dezelfde roversbende, waartoe hij vroeger heeft behoord, maar die hij heeft verlaten om een nieuw leven te beginnen. De bendeleider heeft zulke goede herinneringen aan hem, dat hij niet anders verwacht of Cooper wil weer met hem samenwerken. Deze speelt het spel mee, enerzijds omdat hij een som geld wil terughebben, die de bende hem heeft afgenomen: ander- de aggressieve vertolking van Brooks t zijds omdat hij zich verantwoorde lijk voelt voor twee van zijn treinrei zigers, een man en een knappe, jonge vrouw, die eveneens gevangen zijn genomen. De door Anth. Mann geregisseer de film ontwikkelt zich dan op klas sieke wijze. Een beraamde overval op een bank in een gehucht geeft Cooper alle kansen om zich stuk voor stuk van zijn tegenstanders te ontdoen en, zoals het in een goede Western behoort, spreken de revol vers het laatste woord. Aan mooie typen heeft de film geen gebrek. Om er twee te noemen: Lee J. Cobb als bendeleider en Ar thur O'Connell als valsspeler. (IN MONOPOLE) strijden, o.a. gaan een seniorenelftal en vijf juniorenelftallen naar de VCV-Bondsdag in Beverwijk op Tweede Pinksterdag; het 5e en 6e elftal doen mee aan de jubileum- wedstrijden van Demos en HBSS schreef in voor de Rotterdamwed strijden. Voor de viering van het 75- jarig bestaan van de CJV in 3961 zal HBSS de organisatie van een junio- rentoemooi verzorgen, HBSS dient als principiële vereni ging consequent de voetbaltoto af te wijzen. Namens de vereniging wordt dan ook in geen enkel opzicht aan de toto deelgenomen. HBSS kan echter ook niet deelnemen aan het plan- ds. Kret. Wel keurt HBSS het plan goed, maar HBSS heeft alle gelden zelf hard nodig. Sinds enkele jaren wordt er h3rd gespaard voor de bouw van een veren igingscentruro en er is nu de helft van het benodigde kapi taal vergaard. Gisteren is het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer H. C, van Rossum, oudste directeur van Drukkerij Van Rossum. Na een kort ziekbed is hij dinsdag op 62-jarige leeftijd overleden in het Coolsingel- zi ekenhuis. In de drukkerswereld was de heer Van Rossum een geziene figuur. Dat kwam wel tot uitdrukking bij zijn veertig-jarig jubileum en bij het zestig-jarig bestaan van de zaak^ twee jaar geleden. De politie heeft twee 17-jarige jongens, verdacht van respectieve lijk diefstal en heling van geld, ge arresteerd. Een van hen was sinds februari bijrijder in de ejpeditie-af- deling van een -woninginrichting. Reeds vrij spoedig wist hij op zeer listige wijze een afdruk te ver vaardigen van de sleutel van de buitendeur, zodat hij een exemplaar kon laten namaken. Hij wist waar het geld in de zaak werd opgebor gen en ging er verscheidene malen 's avonds heen om kleine bedragen to stelen. De buit, in totaal een be drag van 300, deelde hij met zijn vriend, die hem ook eenmaal bij een diefstal vergezelde. Het geld werd opgemaakt aan cafébe zoek en. bioscoopjes. kunst heeft toegelegd droeg o.a. voor uit de romans „Nog pas giste ren", „De tienduizend dingen" en „De juwelen haarkam". Ter verhoging van de sfeer was de voordrachtskunstenaar gekleed in Javaans costuum, terwijl er voor de aanvang en in de pauze Indische muziek op grammofoonplaten ten ge hore werd gebracht. Op Tweede Paasdag (18 april) houdt de classis Schiedam van de Ncd. Herv. Kerk de Kerkdag in het Groen van Prmsterer-lyceum te Vlaardingen. De dienst wordt geleid door ds. L. van Hartingsveld van Maassluis. De discussie wordt gehou den naar aanleiding van de prediking. De CJV-spclgroep „Argus" uit Vlaar dingen voert liet spel „De droom der gevangenen" van Christopher Fry op. De bedoeling van de Kerkdag is, om de leden van de verschillende ge- meenten bijeen te brengen tot geza menlijke bezinning. De bijeenkomst' begint 's morgens om half tien. De sluiting is *s middags om half zes door ds. P. v. d. Vloed, praeses van de classicale vergadering Schiedam. Bij de distilleerderij M. Dirkzwa ger Az.-Wed. J. Floryn en Co te Schiedam is gisteren de heer A. Meuldijk uit Vlaardingen, met diens echtgenote, gehuldigd in verband met zijn vijfentwintigjarig bedrijfs- jubileum. De heer Meuldijk begon zijn loopbaan als correspondent, maar de laatste twintig jaar was hij werkzaam als chef van de afdeling expeditie. De oudste firmant, de heer P. Dirkzwager, bracht in een aardig speechje de kwaliteiten van de ju bilaris naar voren, waarna hij een cadeau onder couvert en een mooie plant aanbood. Ook het personeel deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van geschenken. Mgr. Nolenslaan 3 INSCHRIJVING van LEERLINGEN DAGELIJKS van 9 tot 16 'uur De Directeur, J. FULLEMAN A. J. Web er en Zn. N.V., transport- cn expeditiebedrijf vraagt voor haar werkplaats voor reparatie en onderhoud van eigen wagenpark Aanmelden: Haringvliet 58, Rotterdam, van 9.38—12 uur en van 14.30—17 uur. Toekomstige vestiging te Schiedam. Gevraagd zelfstandig kunnende wer ken, jaarbetrekking, goed loon. Aanmelden: Restaurant 't Braedihuljs, Markt, Delft. Speciaal voor spoedgevallen Kotteidanisedijk 265 Telefoon 680 21 Schiedam Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 8 67 20. In spoedgeval desgewenst *n I uur klaar, Hêlène permanent met toe stel. het beste wat er is, compleet f 5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 3.— korting! Dames- en heren kapsalon „Héïène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170 Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, aïs meuiv terug. Het goedkoop ste adres DUK. Groenendal IA (Brnersveldpad), telef 6 70 28 (na 18 uur teifloon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeer bedden enz. Kom eens pralen. Slijperij „Snlingen", Nieuw- straat 43. Phili^havc slijpen, reviseren en repai eren, scha ren slypen, tafel- en btnnd- m essen, golfs lij pen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening- kapsalon J de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. pleet. Telefoon 6 63 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1