Sportnota: groot gebrek aan sport-accommodatie Minder ernstige 28 terreinen en 17 zalen dringend nodig Weg loopt soepeler langs „Europoort" :MyEm)A Met motor sloot in Bestaande behoef te vastgesteld De patente shag"^~ in de patente doos Wedstrijden Kethel POLITIE-VERSLAG OVER 1959 ZEEMAN Verlovingsringen Nationaliteiten Weer record bij Spaarbank Fietsendieven Hermes gaat naar DFG Burgerlijke stand ZEEMAN WALDO-TAXI 6,46.50 (3 lijnen) Koolmonoxyde in au tobus compressor Koelkasten 135 lil. f 498,- (Advertentie 1M.) Bellen bü ongeval: G.G. ec G.D., Tuinlaan SO, telefoon 6 92 90. Politie-óiarmnuramer 6 46 66. Apothekers nachtdienst. Gouka en Co., Groenelaan 127. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandagvan 9.30 tot '16-30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven:ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. zaterdag van 9,30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Steel. Museum: .,Start"-tentooostcl- lirtg en „Anton Lutgerrak". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Foei, Ni cole!" Monopole, 2, .7 en 9.15 uur: „Dwars door de hel". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: SG-toneeL Irene, 8 uur: S'dam voor Christus. Evang. samenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: RK Vrouwen gilde. Bijeenkomst door de gymnastiek-verenigingen in de avonduren nog niet eens in aan merking genomen. Het werk-comité wijst op de moeilijkheden bij het verkrijgen van de rijksgoedkeuring voor de bouw van dergelijke loka len, maar zou een wegwerken van de bestaande achterstand toejuichen. .Gezien de steeds toenemende be langstelling voor de zaalsporten, zo als volleybal, tafeltennis, handbal, micro-korfbal, badminton, basket bal!tennis is 't gewenst in de naaste toekomst tot de bouw van een sport hal te komen. Deze hal zou ook een ontlasting geven voor de gymnastiek lokalen;-.. Openliichtbad Zodra de plannen, voor de defini tieve waterkering nabij de Spuisluis zijn vastgesteld, dient de bouw van een tweede openluchtbad overwogen te -worden. Met Bad Groenoord is wel bewezen dat er grote behoefte bestaat aan dergelijke openluehtba- dcn. "Voor de watersport is een alleszins bevredigende toestand verkregen door de totstandkoming van. de jachthaven. Overwogen kan worden om voor de watersportliefhebbers, die op de binnenwateren zijn aange wezen, ligplaatsen in Schie te maken. Wielerbaan In het. kader van de aanleg van sportterreinen kan naar de mening van het werk-comité overwogen wor den om een wielerbaan aan te leg gen. De gedachten gaan uit naar een baan van plm. 250 meter, terwijl de leden van de Rennersclub Schiedam bereid zijn medewerking te verle nen bü het werk. Het middenveld zou eventueel kunnen worden benut voor andere sporten; gedacht is ook aan een geasfalteerde rolschaats baan rond de wielerbaan. Naar de mening van het comité bie den de vijvers in de stad en'in het bijzonder in het Pr. Beatrix-park, ve le goede mogelijkheden voor de schaatssport... Problemen In november 1958 heeft het comité reeds aan B. en W. een advies ver strekt inzake de subsidiëring, stimu lering en coördinatie van de sport, vooral de jeugdsport, welk advies reeds heeft geleid tot een wijziging' in het systeem van subsidiëren. Bij de bestudering van de materie, is het werkcomité geconfronteerd met vraagstukken, die veel verder reiken dan de sport-accommodatie alleen. Want het creëren van sport en speelterreinen brengen ruimtelij ke consequenties met zich mede. Plannen kan men wel opstellen, maar deze moeten ook uitvoerbaar zijn. Hier komt men op het terrein van de stadsuitbreiding. De plannen rond Kethel zijn herzien en er wordt op vertrouwd,, dat met de belangen van de sport bü de stadsuitbreiding zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden. Gezien de stormachtige ontwikke ling na 1945 van de sport als maat schappelijk verschijnsel, acht bet werkcomité het gewenst, dat de nota na bv. vijf jaar opnieuw zal worden bezien. De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina in Kethel organiseert op Koninginnedag, zaterdagmiddag, 39 april op de terreinen van DHS aan de Scbiedamseweg voetbal- en hand- bahvedstrijden. Om twee uur starten de wedstrij den voor de elftallen van de hoogste klassen uit de vier scholen in Kethel. Het bestuur van de Oranjevereni ging speelt ca afloop van dit toer nooi een ere wedstrijd tegen een elf tal gevormd uit de onderwijzers van de. scholen..- -■ - Op; Bevrijdingsdag zal op het DHS-terrein een openluchtspel wor- den vertoond in de morgenuren. In de middaguren worden er wedstrij den ringsteken op de fiets gehouden en in Tuindorp* Kethel neemt de jeugd deel aan autopedraces, (Advertentie LM.) Het jaarverslag van de Schiedam- se politie over 1959 vermeldt o.a. dat er in dat jaar In totaal 4653 fiet sen en bromfietsen werden gecon troleerd in de stallingen van fabrie ken en scholen. Meer dan de helft, nl. 2560, bleken gebreken te hebben. De gunstige invloed die de invoe ring van de maximum-snelheid bad, bleef bet hele jaar door merkbaar. Het aantal érnstige ongevallen in het verkeer liep terug. Het totaal aantal verkeersongevallen steeg van 1652 in 1958, tot 1737 in het vorige jaar. Het aantal licht gewonden steeg van 430 tot 451. Hiervan waren 85 licht gewonden beneden de 15 jaar. Het cijfer voor de zwaar geworden liep echter terug, nl. van 63 tot 49; elf hiervan waren jonger dan vijftien jaar. En terwijl er in 1958 acht doden waren door verkeersongevallen, ver meldt het jaarverslag er niet één voor 1959. De oorzaken van verkeersongeval len waren: geen voorrang verlenen, onvoorzichtig inhalen en onop lettendheid, (in genoemde volgorde het meest voorkomend). De plaats waar deze ongevallen voorkwamen is uiteraard de grote verkeersslagader dwars door de stad. De meeste gevallen kwamen voor op de Rotterdamsedijk, daarna komen de Koemarkt, de B.K.laan en de Vlaardingerdijk. De politie verleende dok in 1959 weer goed werk om de verkeersre gels „aan de man te brengen". Zij assisteerde bij de jeugdverkeersexa- mens- waar 1411 leerlingen, slaag den voor het VW-diploma. (Advertentie LM.) Tuinslang, per meter 0.29 Volièregaas 50 cm br. p.m. 0.95 100 cm breed, p. meter 1.75 Horrengaas, per m2 2.50 PW) AGENT BROERSVEST 52 TELEFOON 6 75 94 een gloednieuwe collectie in gladde en moderne fantasie modellen. de politie een oplossing. Van de 21 gevallen van verduistering werden er 17 opgelost. De kinderpolitie pakte 131 jon gens en 18 meisjes beneden de 18 jaar in de kraag wegens gepleegde diefstallen. Acht jongens werden aangehouden voor joy-riding. Met vuurtje-stoken, hot ingooien van ruiten e.d. veroorzaakte de jeugd in 1959 voor 1900.— schade (in 1958 voor ƒ9000), waarvan door bemiddeling van de jeugdbrigade 760 kon worden verhaald op de ouders. Voor alle soort misdrijven werden door de Schiedamse politie in totaal 218 verdachten aangehouden. Aan bet-eind van het vorige jaar waren er meer nationaliteiten in Schiedam vertegenwoordigd dan men misschien 2ou vermoeden. Er waren nl. 569 vreemdelingen inge schreven die 29 verschillende natio naliteiten. hadden. De Duitsers wa ren in de meerderheid met 103 per sonen; verder waren er 69 Indone siërs. 56 Belgen, 27 Hongaren en 26 Italianen. De bedrijvigheid bij scheepvaart en scheepsbouw in Schiedam is hieraan niet vreemd. Zo komt het vaak voor dat bv. bij de nieuwbouw van schepen buitenland se deskundigen of werkkrachten hier verblijven. Het inleggerstegoed bedroeg op 31 maart i960 28.424.848,23 tegen op 31 maart 1959 ƒ24,825.532,42. Het aantal inleggers steeg sedert laatstvermelde datum met 1522 tot 47.641. Alle afzonderlijke diensten van de spaarbank als afhaaldienst, bedrijfs- sparen, prerruesparen jeugdspaarwet konden zich in.; een grote, bloei ver heugen, Voor de in de afgelopen maand in werking getreden pretniespaarrege- ling rijksambtenaren kwamen reeds veel aanmeldingen binnen. In maart werd bij de Spaarbank anno 1820-Schiedam 1.446,521,51 in gelegd en 1.323.325,59 terugbetaald. Het inleg-överschot van het eerste kwartaal kwam hierdoor op 1.037.50137, een groter kwartaal overschot dan ooit bij deze spaar bank bereikt. ,V Horloger Juwelier Edelsteenkundige F.G.A, ROTTERD.DIJK 268 SCHIEDAM (Advertentie LM.) Een dagelijks verschijnsel in de stad zijn de diefstallen van. fietsen en bromfietsen geworden. Van de 313 fietsen die verdwenen, kwamen cr 228 weer terecht. Niet minder dan 233 hadden er niet op slat ge staan. Een bromfiets wordt uiteraard ge makkelijker teruggevonden dan een fiets; van de 69 gestolen bromfietsen kwamen er weer 60 hij de éigenaars terecht; -11 hadden er niet op slot ge staan. De fietsen- en bromfietsendie- ven kunnen dus echt niet zeggen dat het hun erg moeilijk wordt gemaakt. Inbreken is in het afgelopen jaar niet zo erg populair geweest in 1958 waren er 116, in 1959 nog 47 waarbij voor een waarde van ƒ3,837,50 verdween of werd bescha digd. Van de 47 inbraken werden er 38 opgelost. Bij de politie werden 550 diefstal len aangegeven; in 317 gevallen vond (Advertentie LM.) (Advertentie IJAJ HET NEDERLANDS ZU1VEL8UREAU - RljSWIjK <Z.H.) AU U morgen een porseleinen serviezen combinatie van de bekende Mosa fabrieken te Maastricht koopt voor 69 gul den. dan betaalt beslist teveel. Want morgen begint de tijde lijke verkoop van dezelfde „Mosa" 35-delige porseleinen serviezen combinaties maar nu voor nog géén veertig gulden. Mosa porselein 16-delig eetservies 10-delig ontbijtservies 9-deIig eetservies Zespersoons combinatie ser ivlezen van het mooiste porse lein, Ivoorkleurig met een rijk bloem-décor. Het eetservies met 2 dekschalen, het theeser vies met sierlijke kopjes en royale theepot. De motorrijder A. G. K. reed gis termiddag in de sloot langs de Kerk- weg, Ook het 9-jarig jongetje Leo nardos A. J. H. dat op de duo zat, kwam in de sloot terecht. Door om standers konden zij er uit gehaald worden. Geen van beiden was ge wond. De motorrijder was tegen, de brom fietser a. J. de J- gebotst, toen deze linksaf de Joppelaan wilde inslaan, maar weer naar rechts reed, toen hij de motor achter 2ich hoorde. De stu ren van bromfiets en motor raakten in elkaar, waardoor dé motorrijder de macht over het stuur verloor en in de sloot terecht kwam. gebruikt, cn dat ging niet zonder moeite. Want. de opgespoten grond is nog steeds modderig en niet hard genoeg. De dijkjes rondom dit terrein leverden toen de harde grond op, die men nodig had om te mengen met de slappe modder, zodat de weg een stevige ondergrond kon krijgen. Door het verdwijnen van de dijk jes kan men nu ook duidelijk zien welk een flink stuk terrein er te zij ner tijd aan. de Maasboulevard zal worden toegevoegd. Nog steeds is deze grond echter niet te bewerken en het zal nog wel geruime tijd du ren voor de bodem genoeg is inge droogd. v. Voor de te verwachten drukte in de komende zomer zal de verbete ring van de weg en de uitbreiding van het parkeerterrein echter al een oplossing betekenen. De zomerse dagen die we dit voor jaar al hebben gehad, schijnen by Gemeentewerken herinneringen tc hebben opgeroepen aan de mooie zomer van het vorige jaar. Met na me adn de Maasboulevard in Schie dam was liet toen een drukte van belang niet in het minst met ge parkeerde auto's langs de hele bou levard. Het parkeerterrein voor het cafe- restaurant „Europoort" was duide lijk te klein en men had al pjanneu voor uitbreiding op een stuk terrein, dat toen echter nog moest worden opgespoten. Ook de weg ter hoogte van „Europoort" maakte- een paar moeilijke kronkels die vooral ge vaarlijk zijn, omdat de fraaie weg langs de Jachthaven als het ware tot snel rijden uitnodigt. Tegelijk met de aanleg van .het parkeerterrein wordt nu ook de aan sluiting van deze weg op de Maas boulevard verbeterd er komt tm één flauwe bocht, terwijl de weg daar in de buurt ook enigszins ver breed wordt. Voor één en ander moest een deel van het opgespoten terrein worden (Aduertentie LM.) Grasmaaiers met kogel lagers Kj-lys f 37.95 Bladharken, met steel f 1.15 Grasscharen, vanaf 4.05 BROERSVEST 52 TELEFOON 6 75 94 (Advertentie 1M.) Twee arbeiders uit Breda zyn gis termorgen onwel geworden in de autobus waarmee zij onderweg wa ren naar de Metaalbuizenfabriek Excelsior. Het bleek een geval van lichte koolmonoxydevergjftiging te zijn;. 'Y'b.' Personeel van de Gemeentelijke Technische Bedrijven heeft de auto bus later op .verzoek van de politie onderzocht. Met een detector, ont dekte men toen," dat gassen uit de uitlaat van de autobus ter hoogte van de achterste zitbank, waar; de twee arbeiders zaten, naar blhrsein konden komen. De autobus iseigen dom van een firma uit Breda. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze porseleinen serviezen... borden en schalen' met ge schulpte rand, de knoppen en oren met goud afgewerkt, 'drie';iV; porseleinen serviezen, voor (Advertentie I.M.) Verier: Bosch - Castor - Sigma - Liebherr enz. Lange Kerkstr. 68, tel. 6 85 70 Rechts beneden op de Joto is al vaag te zien hoe het tracé -Dan de nieuwe weg langs „Europoort" zal lopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1