Schiedam steunt 't plan- Klaasesz voor „Rijnmond" lekke en gezon PvdA is tegen benoemde raadsleden, maar motie geen steun Romy Schneider als oerdegelijk nozempje kreeg AGENDA Kampioenen bij Service Kou (icvat'f Held verslaat de indianen en wordt mooi beloond Geen burgemeesters in Rijnmondraad! JAARS- FIT MET PASSAGE VERTOONT: Verkiezing voor WF- ond ememin gsraad W. A. VERWAYEN St. Joris Doele in actie voor Clutenba Lezing voor IvAO over ruimtevaart Successen van s. v. Schiedam Om kampioenschap dammen MONOPOLE-THEATER: Opera-concert voor Katli. Kring I. Baart spreekt voor de A.N.M.B. Burgerlijke stand KERKDIENSTEN SCHIEDAM UBICA-serie PLATE dus óók voor bedden KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Adverteren doet verkopen INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN EEN LERAAR EEN LERAAR EEN TYPISTE EEN PONSTYPISTE EEN ADMINISTR. KRACHT Koeriersters Diversen Zaterdag 9 april I960 Hoewel de gemeente Schiedam zelf niet zo veel belang beeft by de in stelling van het bo ven-gemeen tel *jk orgaan Rijnmond en er door de instelling daarvan geen Ingrijpende veranderingen zullen ontstaan In de gemeentelijke huishouding, heeft de Gemeenteraad van Schiedam gister avond, op de speciaal daarvoor uitgeschreven vergadering, toch wel onge woon uitvoerig gediscusieerd over het ontwerp van wet, dat door de cammissIe-Klaasesz is opgesteld als voorbereiding voor de instelling van dit orgaan Rijnmond. Het resultaat was dat de Raad uiteindelijk met alge hele stemmen en zonder hoofdelijke stemming hel ontwerp-Klaasesz heelt geaccepteerd. Alleen heeft de Raad er zich in een motie tegen uitgespro ken dat een burgemeester door zijn eigen gemeenteraad gekozen mag worden om als benoemd Hel in het Algemeen Bestuur van de Rijnmond zijn gemeente te vertegenwoordigen. De samenstelling van dii Algemeen j belangen van de kleine gemeenten Bestuur, kortweg de Rijnmondraad genoemd, was overigens wel 't wring punt by de besprekingen. In het col lege van B. en W. had hierover geen eenstemmigheid geheerst en ook in de Raad kwam deze verdeeldheid tot uiting. De socialisten-leider, mr, H. Engelsman maakte ernstige bezwa ren tegen de „mengvorm" die com- misslc-Klaasesz had gekozen om tot samenstelling van de Rijnmondraad te komen, n.l. door de rechtstreekse verkiezing in één kiesdistrict van 54 leden, met tevens een benoeming van 27 leden (Rotterdam vier, de andere gemeenten elk één) door de gemeen teraden aan te wijzen. De socialisten waren er voorstander van om alle leden van de raad rechtstreeks te laten benoemen. „Dit wordt toch een Raad die de gehele bevolking van het Nieuwe Waterweggebied moet vertegenwoor digen en elk lid moet toch opkomen voor de belangen van alle deelnemen de gemeenten. Het gaat niet aan dat zo*n lid van dc Rijnmond alleen de belangen vait zijn eigen gemeente gaat behartigen in de Raad!" zo riep hij tenslotte uit. Maar de andere fracties waren het daar duidelijk niet mee eens. Zij we zen er op dat het theoretisch wel mo gelijk zal zijn dat er inwoners van de kleinere gemeenten in die Rijnmond raad verkozen zullen kunne worden, maar de kans daarop, gezien de „overdonderende meerderheid" van de Rotterdammers, werd maar zeer miniem geacht. En dé stem van alle kleine gemeenten moet toch ook in die Raad gehoord kunnen worden Hier sprak duidelijk de angst dat het grote Rotterdam do belangen van de andere gemeenten, niet tot gelding zou laten komen. Compromis Burgemeester mr. J. W. Peek, dio het ontwerp te verdedigen kreeg, gaf-toe dat het hier een „hinken op twee gedachten" betrof, maar tij dens de besprekingen in de bestuurs commissie van burgemeester van de samenwerkende gemeenten -was hem wei duidelijk gebleken dat er een controverse bestond tussen de stad (Rotterdam) en het land (de rest van de gemeenten). Een overbrugging van deze tegenstelling, 2eker in de eerste tijd, achtte hij van groot be lang en daarom was het compromis, vastgelegd in het ontwerp-Klaasesz acceptabel. Hierbij heeft het behartigen van de (Advenvniie t M i een rol gespeeld. Was mr. Engels man van oordeel dat deze belangen voldoende gewaarborgd werden in de beroeps-procedure, waarbij de ge meenten in beroep kunnen gaan bij Gedeputeerde Staten en bij de Kroon.- De meeste andere sprekers vonden zo'tt procedure te omslachtig en te tijdrovend, 't Is beter dat de kleine gemeenten rechtstreeks hun stem kunnen laten horen in dé Rijnmond raad. Op deze manier kreeg de motie van mr. Engelsman, waarin de Ge meenteraad zich zou moeten uitspre ken voor rechtstreekse verkiezingen- zonder-meer geen. schijn van kans. Alleen de veertien PvdA-Ieden wa ren voor, de rest allen tegen. Ook het in de motie vervatte, voorstel oro het Dageljjks Bestuur van de Rijn mond uit zes verkozen leden te laten bestaan, zonder Indeling in drie Rotterdammers «n drie nlet-Rotter- dammers, werd zo niet aangenomen. Politieke figuur Een ander ïXiat van (minder diep gaande) discussie was de aanwijzing van de:man die als benoemd lid dus zal het een politieke figuur moe ten zijn, was de mening van de mees te fracties. Dus een lid van de ge meenteraad en gcén burgemeester, want die is niet gekozen doch be noemd, Liefst een wethouder, sug gereerde mr, Schueler van de K.V.P. want het moet wel een deskundige zijn voor wat betreft zijn eigen ge meente. Daarop kwamen de raadsleden J. J. Reynart (KW), W. Kok (CH) en mr. H. B, Engelsman (PvdA) met de boven reeds gemelde motie, die een burgemeester beoogde uit te schakelen als benoemd lid van de RUnraondraad. „In de heel kleine gemeenten zal vaak alleen maar de burgemeester in aanmerking kunnen komen voor 'n zetel in de Rijnmond raad," waarschuwde burg. Peek nog. maar de motie werd toch aangeno men met slechts de vier leden van de WD en de drie leden van de ARP als tegenstemmers. Veel studie Verder zijn er nog een hele reeks van onderwerpen, waaronder ook de tails, door de sprekers aangeroerd, waarop mr. Peek niet altijd een ant woord kon geven. De heer Reynart betreurde het dat het zó had moeten lopen met de sa menwerking van de gemeenten in het Waterweggebied. Hadden de ha vens nu niet in een soort N.V. onder gebracht kunnen worden, waar de gemeenten ook zeggenschap zouden hebben? Rijnmond kan van Rotterdam de bestaande havens in exploitatie krij gen en ook van de Botlek en Euro poort, maar. dat is nu juist waar Rot terdam tegen is, verklaarde mr. Peek. Overigens wilde de gemeenteraad, op voorstel van B, en W. zich niet uitspreken over de annexatie van het gebied van de Botlek en Europoort. Wel stelde burg. Peek dat door de koppeling van de annexatie aan de stichting ran Rijnmond, de inwer king treding van Rijnmond wel be spoedigd zou worden. Wel zal er na de uitspraken van «dc gemeenten over het ontwerp-Klaasesz nog een lange tijd van studie moeten volgen, er zouden congressen moeten volgen en de Raad van State en ook de Ka mers vragen Ijjd van studie, maar de Rijnmondraad zijn gemeente zou burg. Peek meende dat het allemaal vertegenwoordigen. Hij zal politieke j toch niet ró veel ttfd meer zou vcr- vcrantwoordelijkheid moeten drogen, gen. WAT er allemaal gaat gebeuren wanneer een meisje van vol maakt onbesproken gedrag en de keurige dochter van bfjionder brave Weense ouders plotseling ophoudt met bet plegen van romantische ge dichten (omdat de uitgevers daar geen brood in zien) en kort daarop de toneelwereld verbaast met de pi kante „memoires van een 17-jarige", dat een kasstuk van jewelste wordt, Is te zien in de Duitse kleurenfilm „Foei, Nicole!" (Die Halbzarte). Wanneer Halbzarte ook nog zoiets als nozem betekent en de nozems uiteraard het luidst juichen om het succes van Nicole, waardoor de ge legenheid werd geboden een flink aantal meters rock and rollende jeugd in te lassen, dan wordt daar mede de sfeer van deze pretentielo ze rolprent getekent Romy Schnei der liet haar zoete rolletjes van voor heen links liggen om met spijker broek en trui het type te spelen van de vroegwijze Nicole, die zomaar stoute liefdesavonturen ging beschrij ven. Eigenlijk geneert zij zich', er voor cn daarom wil zij anoniem blijven, maar als er dan 'n Ameri kaanse theater-producent verschijnt om het stuk voor Broadway te Con tracteren, eist die dat zij haar incog nito prijs geeft en dat zij haar me moires openlijk als authentiek be kend maakt. Daar komt allerlei trouble van, ook met de Amerikaanse showman, die later natuurtijk ontdekt dat Ni-, cole in wezen een door cn door fat soenlijk meisje is en dan niet eerder rust voor hij met haar in het huwe lijksbootje zit. De film is kennelijk geïnspireerd door het succes van sommige literai re wonderkinderen, die soms een verbazingwekkende kennis over de liefde blijken te bezitten en die het i zover kunnen brengen, omdat eex de mensen het meest interesseert, Vsn- daar dc vaak caricaturale inslag die i de film heeft, het overdrijven van bepaalde situaties, die bepaald ge- j zonder aandoet dan wanneer zulk een gegeven serieus was genomen. Behalve Romy doet ook Carlos Thompson als de theater-producent zijn best om de sfeer luchtig te hou den. Magda Schneider, In dit geval de echte moeder èn filmmoeder van Romy en Jozef Melnrad als de op dollars beluste vader zijn even eens van de partij. (IN PASSAGE) voor Hoger Personeel. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90 Politie-alarmnummer 6 46 66 Apothekers nachtdienst. Van Wes tendorp. Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16,30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tct 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.3Q tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 2030 uur, zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten Sted. Museum: „Start".tentoonsteI- 11 ng en .Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Foei, Nicole". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur (zondag: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur): „Dwars door de hel". DIVERSEN lerene, 8 uur: Schiedam v. Christus. Evang. samenkomst. Musis Sacrum, 8 uur: Transit Camp Hoek v. Hall. Cabaret. De Schiedamse tafeltennisvereni ging Service heeft wedstrijden gehouden om de clubkampioenschap- pen, waarbij donderdag de finales zijn verspeeld. In de groep A tra den tegen elkaar aan kapelaan Van dijk en H. Eikmans, die beiden nog ongeslagen waren gebleven en elkaar dus in de finale ontmoeten. Na een spannend duel won tenslotte Eikmans met do cijfers 13—21, 219, 2114. Hij mocht de wisselbeker in ont vangst nemen en zich clubkampioen I960 noemen. T.v d. Poort werd der de in deze groep. In groep B werd J. Clazing onge slagen winnaar, maar hier gaf de fi nale een spannende wedstrijd te zien en wel tussen Van Oort en J. van Beers om de tweede en derde plaats. Deze wedstrijd werd door J. v. Beers gewonnen met 21—18, 2220. Bij de junioren werd I. v. d. Poort win naar, met op de tweede plaats A. Eikmans. Bij de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam, Rot terdam en Feijenoord worden op 26, 27 en 28 april de verkiezingen voor de Ondernemingsraad gehouden. Toch is reeds nu bekend geworden dat acht leden van het NW en vier leden van het CNV gekozen zijn, om dat zij bij enkele kandidaatstelling op de lijst voor de Ondernemings raad zijn gesteld als vertegenwoor digers van de diverse groepen in het bedrijf. Voor de overige 13 vacatures dienen stemmingen te worden ge houden. Als afgevaardigden van de Christelijke Metaalbedrijfsbond zijn gekozen de handarbeiders W. Polder vaart (groep G) en T, Kuypers (groep M), de vertegenwoordiger voor de beambten de heer M, Eyke- naaren als vertegenwoordiger voor de hogere leiding, de chef van de inkoop de heer A. Bos, lid van de Nederlandse Christelijke Vereniging (Advertentie I.M.) (Advertentie I.M. STOELEN OM TE ZONNEN Zo juist ontvangen: LIGSTOELEN v.a. 7.95 Houten en ijzeren VOUWFAUTEULLS om mee te nemen in de auto Zwartgelakte TU1NFAUTEUILS met piastic draad in frisse moderne kleuren23.50 HOOGSTRAAT 184—186 - Telefoon 6 75 81 De toneelvereniging Schiedams Toneelheeft gisteravond in het kader van de Toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap m Musw io- crum een opvoering gegeven van het toneelstuk Met huxs aan heJ-™e^n door Hugh Mills. Ook ditmaal was de belangstelling met erg groot, up de folo een. scène tijdens de opvoering met van links naar rechts: mej. Cóck Sneepets (nis SteUö), Henk Poort (als kolonel Foroes). mevr. fitc. v. d. Slot—Clemens fels Janet), Bas van Loopik (als Muunce) ernnevr. Bea Henar—lmmcrzeel (als Iris). Het Clubhuis St. Joris Doele is weer een grote actie begonnen voor de jaarlijkse Clutenha, de grote ba zaar ten bate van het clubhuiswerk. Van de Schiedamse Middenstands Centrale ondervond men al mede werking. Nu heeft men nog graag en kele dames of beren die bereid zjjn om de winkels te bezoeken teneinde de onmisbare prijzen voor de bazaar ie halen. Het „rad van avontuur", dat op de bazaar zal draaien, is verdeeld in een aantal segmenten waarop be langstellenden een advertentie kun nen plaatsen. Hiervoor kan men tel. 68338 bellen. In het clubhuis hoopt men ook van de ouders van de jonge leden wel het één of andere prijsje te kunnen krijgen. Ook voor de ver koop van de 5000 loten kan men zich melden aan de St. Joris Doele. Wie 25 loten heeft verkocht krijgt een gratis lot Er zijn prachtige prijzen te winnen, van fietsen en autopeds tot polshorloges en electrische kof fiemolens. Het wordt de laatste Clu tenba waar Karei Scholten sr. de stuwende kracht is, en het is dan ook te hopen dat deze volledig slaagt. Over het actuele onderwerp „Ruim tevaart" houdt dr. J J. Raimond jri op dinsdag 26 april in het Volksge*. bouw een causerie voor de leden van de I. v. A, O, Dr. Raimond ii directeur van het Zeiss-planetarium voorzitter van de Ned. Ver. voof Weer- en Sterrenkunde en vice* voorzitter van de Vereniging voor Ruimtevaart Hij.zal ook dia's en enkele koxtf films vertonen. Op 24 april willen de l.vA.O."erj een strandwandeling gaan maken van 's-Gravenzande naar Den Haag. Hier voor kan men zich opgeven bij hd secretariaat Rotterdamsedijk 240, tel 64450. De heer Gols zal op zondaf 22 mei de gids van het I.vJtO. zijn bij een roeitocht op dé Nieuvvkoopse plassen. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: G. W. Ormel. Schoolstraat 5, tel, 64244; Ch. A. .Poll. Tuinlaan 92, tel. 67856; G, Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898. Geopend is apotheek Van Westen dorp, Singel 83, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. In de thans geëindigde competitie wedstrijden van de Rotterdamse Schaakbond heeft de' schaakvereni ging Schiedam een mooi resultaat behaald, doordat haar tweede Hen tal beslag heeft weten te leggen op de kampioenstitel In de derde klas se. In zes wedstrijden wist dit tien tal 5 punten te veroveren. Aan bord- punten verzamelde bet er 38& tegen zyn tegenstanders 2i}£. Dit tiental promoveert naar de tweede klasse. Het eerste tiental van Schiedam, dat in de tweede klasse speelde, heeft het er zeker niet minder goed afge bracht door zes punten te scoren uit 7 wedstrijden en een zeer hoog bord- totaal nL 48 punt tegen 21% punt, te behalen. Het bordgemiddelde is voor dit tiental nog hoger dan voor het tweede. Dat het eerste tiental er desniettegenstaande niet in geslaagd is kampioen ^te worden, wordt ver oorzaakt door de omstandigheid, dat het de eerst gespeelde wedstrijd te gen Shell, met vier invallers heeft moeten spelen, met het gevolg, dat deze wedstrijd met 8—4 werd verlo ren. Met een half punt meer in het totaal, zou Schiedam I kampioen zijn geworden. Beide tientallen zou den dan met 6% punt zijn geëindigd, maar in dat geval zou het hogere bordgemiddelde van Schiedam de, doorslag hebben gegeven. Uitslagen van de gespeelde wed strijden om het damkampioenschap van Schiedam. J. Veenstra—W. C. Heuvelman 0—2; L. VrijlandG. Baatsen 2—0; D. v. d, SpekJ. de Wilde 20; J. de WildeA. van Otterloo afgebro ken; C. MeerendonckC. W. Sleeu- wenhoek 0—2. Uitslagen, van gespeelde borden wedstrijden van Damclub „Schie dam", M. J. Goedhart—A, Risseeuw 2—0; J .van StraatenC. Schouwenburg 2—0; F. RademakerF. H. Sprang 9-2, EEN bloeddorstige Indianenstam loert op twee vrouwen en e^n kind. De roodhuiden achtervolge; arme drommels zonder pardon, slagen er toch niet In haar te ver schalken. Die weerloze vrouwen dan ken hun redding dan ook aan een dapper man en wel aan niemand minder dan Victor Mature. Die kerel is meer waard dan een heel escorte. Hij zegt alleen maar: „leen me even een geweer" en schiet dan prompt hel boze opperhoofd van de verraderlijke indianen voor het hoofd. U kunt het deze week zien in „Dwars door de hel", waarin behalve Victor Mature ook Elaine Stewart en Faïtfi Domergue spelen. Het Rotterdams Opera Koor onder leiding van Plet Struyk geeft op don derdag 21 april in het Passage-thea ter een opera-concert voor de Ka tholieke Kring. Aan de vleugels de pianisten Bram Boeleeen KeesSteïn- roth. Solisten zijn de Italiaanse te nor Nino Adami en de bas Gerard Groot. Het programma vermeldt frag menten uit de opera's I Lombardi, Cav. Rusticana, Nabucco, La Som- nambula, Don Pasquale, De Bar bier van Bagdad, De Zigeunerbaron, Porgy and Bess en Elisire d'Amore, Luise Miller, I Vespri Siciliani en Zar und Zïmmermann. Aanvang acht uur. De jaarvergadering van de Ka tholieke Kring wordt op 11 april ge houden in De Amstelbron. Aanvang achtuur. De beloning voor Victor is trou wens niet gering, als de avonturen geëindigd zijn, mag hij de liefste vrouw in de armen sluiten, een be vredigend en gelukkig slot. De A.N.M.B. afd. Schiedam belegt op donderdag 14' april een bijeen komst in het Volksgebouw, waarbij de bondsvoorzitter de-heer L Baart, lid van de Tweede Kamer zal spre ken over „Het huidige loonbeleid en haar gevolgen" Deze bijeenkomst, die om 8 uur begint, is toegankelijk voor de kaderleden en voor be langstellende leden. Na de uiteenzet ting volgt een discussie. GEBOREN: Ronald z. v. F. Heus- dens en 3. Walraven; Rudy A. M. z. v. A. M. Kooijman en A. G. de Kort. lidmaten. Grote kerk 10 u man en 5 uur ds. J. G. Jansen; Bethel- kerk 10 uur ds. J. D, Smids en 5 uur ds. H. W. Hemmes;. Opstandingskerk 10 uur ds. D. J. Spaling en 7 uur dr. L. J. Cazemier; Vredeskerk 9 uur dr. L. J. Cazemier, 10.45 uur ds. J. Gras en 7 uur Opcndeurdienst ds. P. Kloosterman, Charlois. Ned. Herv, Gexef, Evang. Gebouw Irene 10 cn 4 uur ds. W, L, Mulder, Voorthulzen. Evans. Luth. Gemeente, 10 uur ds, G. v. d. Hangen. Lutherse kerk. Zaterdagavond 7,30 uur avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92. 10.30 uur ds. J. B. Schouwink en ds. J. A. Hebly "(bcvest. nieuwe leden). O. L. S. LorenztpXein 7 uur ds. J. A. Hebly. Ond-KaLh. kerk. Dam 28.10 uur Hoog- iis: - Chr. Geref. kerk. BJELlaan hoek Wa rande. 10 uur leesdienst en 3 uur prof. J. J. v. d. Schuit, Utrecht. Bap tl stengemeente. Lange Haven 59. 10 en 7 uur ds, R. Reiling. Leger des Hells. Lange Haven 27. 10 uur heiUglngssamcnkomst en 7.30 uur verlossingssamcnkomsl; Gerrit Verboon- straat 6.30 uur openluchtsamenkomst ,v Q.1.V, majoor en mevr. M. Souvereln. PLATE verkoopt de welbekende matrassen Bij aankoop van zo'n matras k rij et U een bon voor ontwerp, tekening van Uw slaapkamer- inrichting! De prifs van een UBICA-hca Is niet hoger dan van andere goe de merkencn dan nog de ONBEPERKTE GARANTIE bij aanschaffing van een Ubica In terieur matras. Schulmplasïie matras UUiea 80x130 reeds vanaf37,50 Schuimrubber matras Ubka reeds v.a130,— Kapokmatras Ubfca reeds vanaf pLm. 80, Latch-Lock systeem Ubica interieur, onbeperkte ga- imerieur, onbeperkte ga rantie, vanaf "4,30 GROTE MARKT 19 to. Stadhuis - Schiedam Kom tijdig. .èn vakmanschap én 2600 m2 toonzalen Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam TECHNISCHE SCHOOL - SCHIEDAM Mgr. Nolenslaan 3 Dagelijks van 9 tot 18 uur De directeur: J. PULLEMAN TECHNISCHE SCHOOL SCHIEDAM Gevraagd tegen 1 augustus a.s.: Timmeren en Machinale Houtbewerking In het bezit van de akte Nb. A.V.O. In het bezit van de hoofdakte; akte wiskunde, Duits of Engels l.o. strekt tot aanbeveling. Volledige dagbetrekkingen. Zij, die dit jaar examen doen, kunnen ook solliciteren. Sollicitaties te richten aan de directeur binnen 2 weken na 't verschijnen van dit blad. Mgr. Nolenslaan 3, Schiedam GEMEENTE SCHIEDAM De Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam vragen: voor afwisselend administratief werk. eventueel voor halve dagen. Indien u geen ervaring hebt wordt u op geleid en ingeval u hele dagen in dienst wilt treden zult u gedurende de overige uren administr. werk kunnen verrichten. indien geen ervaring, wordt opleiding gegeven. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden! 15 verlofdagen. 4 vakantietoeslag. De afdeling Personeelszaken, teL 649 80, is gaarne bereid nadere inlichtingen te verstrekken. Sollicitaties te zenden aan de directeur van boven genoemde bedrijven. Dwarsstraat 42 te Schiedam. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf f8.— com pleet. Telefoon 6 68 33 Hélènc permanent met toe-; stel, het beste wat er is. compleet 5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! nes- en herenkapsalnn „Hélène", Rembrandtlaan 22,' telefoon 6 7170, Te huur aangeboden Aangeboden voor inwoner Schiedam 4 kamerfiat, 2e etage, met grote kelder. Nieuwe huur ƒ75.10 per maand. Oud-Mathenesse, Eventueel overname van eni ge stoffering en meubilair gewenst. Erieven 'onder no. S787 bureau van dit blad. Te hoop aangeboden Te koop: zwart herenkos tuum, maat 51, met streep pantalon, nieuw. Halve prijs; 2 kelim fauteuils, zwaar eiken, ƒ35.—. per stuk. B.K.- laan 176 A. Slijperij „Solingen", Niéuw- straat 43. Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha- ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht 's middags klaar. Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi-' kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Fotografie Rolfilms vergeten? Auto- maat staat voor u klaar, Alle soorten films. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. te lefoon 6 67 20, In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. PLATE verkoopt '.uit. een voorraad van. niet minder dan 81 MODELLEN ROTAN STOELEN U behoeft dus geen keus te maken uit een ..paar stuks", U moogt ook alléén maar ko- r men kijken Een ROTANSTOEL reeds vanafv;19,— tot 89,— Een 2-zlts ROTANBANK reedsv.a, .V.':«L— A- Een 3-zits ROTANBANK reéds- vanaf Een ROTAN STOEL reeds vanaf J19,30 Denk er om PLATE Grote Markt IS Lo. Stadhuis „Schiedam en..:... 2600 m2 TOONZALEN De zaak die meubelen ver- koopt, maar die ze ook zèïf kan maken, dus vakmanscha» gegarandeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1