GRANT Nieuwe expositie geopend het Stedelijk Museum m ''Wassen' Overzicht van werk van H. M. v. d. Spoel Behoefte aan tennis banen in Schiedam Dames van DWS en Wilton boeken winst maastrichts Huur van woonwagens en woonschepen Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Boomkruin blokkeert tramverkeer lijn 5 mode-snufjes! WASSEN MOEILIJKHEDEN? W. H. A. Blaisse: geen werkelijk tekort HANDBALCOMPETITIE Ruilbeurs voor de schooljeugd halfzwaar De schoolsport- wedstrijden Dubbel afzwem- feest in Sport- fondsenbad die lekkere shag jj^in de handige doos Bestuursleden van de S.G. Gymnastiekfeest bij SBLO-jubileum Raadsleden achter de bal KORFBAL Klaver jas-concours van „Ons Genoegen" Burgerlijke stand Onderscheiding- voor moedig gedrag Woensdag 13 april 1960 Advertentie LM.) tAdvertentie l AJ Schattige domejpuJIy met modern, kort mouwtje. Een leuk model uit gevoerd ïn een prachtige kwaliteit zuiver wol. Maten 38 t/m 44. Kleuren; v/It, geel, lila en zocht groen. Als bijzondere PAA5-ATTRACTIE zeer voordelig l 95 j Dc heer K. E. Schuurman, hoofd- j conservator van het Gemeente mu- 1 seum te Den Daag heeft gisteravond tn het Schiedamse Stedelijk Museum een tentoonstelling Ingeleid van gou aches cn tekeningen van lï, M. van der Spoel. Als uitgangspunt voor zUn betoog koos hij een landschap van deze kunstenaar, dat representa- tief mag heten voor zijn werk. j „Hier is niet nagetekend", aldus de heer Schuurman, „maar al of niet kijkend naar het motief heelt de kun stenaar de werkelijkheid weergege ven die hem boeide in dit Zeeuwse landschap, „Werkelijkheid" is hier dan alleen de realiteit ven een menspraak tussen de schilder en zijn doek, een samenspraak die eeu wen later zich weer kan doen horen in een kunstwerk, zoals dat voor ons thans het geval Is met werk van Rem brandt of Cézanne." H, M. van der Spoel werd in 1904 in Kampen geboren en werkt veel in Zeeland. Dit is niet dc eerste ten toonstelling die aan zijn werk gewijd is, maar wel de eerste die geheel door hemzelf werd samengesteld en die ook zijn vroegste werk omvat. Conservator P. L. A. Janssen ver welkomde de aanwezigen. Vooraf liet hij prettige muziek horen via de bandrecorder, waaraan hij later een enkel woord toevoegde om zijn be wondering uit te spreken voor bet tentoongestelde werk, dat hem steeds diep getroffen had. Nieuto ieuen in het Pr. Beatrix- park. De twee zwarte kostbare zwanen in de vijver van de Kin' derboerderij hebben jongen ge kregen. een paar witte tierige kui kentjes, die prachtig afsteken te gen de ouders. "Prince de Ga!lei",de grote mode. Uitmuntende rok in gedistingeerde wollen kamgaren, geheel gevoerd. Voortreffeli|ke coupe en vakkun dige afwerking. Matefl S8t/m44. En om U extra te verrassen ongelooflijk voordelig ^75 ROTTERDAM; "Cuy Centrum" Binnenweg, tel. 13 S3 75 - Dorpsweg Kk. Karendrechtse Ugedük, tel.74 259 DEN HAAG: Spöi Mi. Kalvermarkt, tel.102348. In de Sportnota van de Gemeente Schiedam maakt het samenstellen de werk-comité de opmerking dat uit de by de Sportraad binnengeko men aanvragen duidelijk gebleken dat er op dit moment van een te kort aan banen gesproken kan wor den. Schiedam telt zeven by de KNLTB aangesloten tennis-vercnl- gingen met ongeveer 550 leden, die In onze stad momenteel de beschik king hebben over 16 banen, waar van er echter twee op particulier terrein liggen, nl, die van Wilton Fijenoord. Do behoefte aan banen laat zich echter niet, zoals bij andere sporten veelal het geval is, afmeten, naar het aantal clubs dat bij de Tennisbond is aangesloten, zo wordt in de Sport nota opgemerkt. -Ook verschillende groepjes, die buiten bondsverband spelen, huren banen bij de twee ex ploitanten in Schiedam. In de sportnota van het N.O.C, 1958 wordt opgemerkt dat de behoef te aan tennisbanen gesteld kan wor- In de districts eerste klasse dames hebben zowel Wilton-Ffjenoord als DWS winst geboekt. Bij de heren in deze klasse is de spanning er nu uit, daar de kampioen en de beidö kandidaten voor degradatie al be kend zfjn. Deze laatste, Wilton en HVL uit Lelden kwamen tegen elkaar uit, waarby Wilton 't onderspit dolf. Adverie-nne t M „Wie sjoen 'oes Limburg i» Zeker 20 „sjoen" is echt Maastrichts aardewerk. Dat begrijpt iedereen, die in het blij bezit is van dc fraaie aarde- werkproducten van de n.v.Koninklijke Sphinx-Ccramiquc. Met zijn g»vc vormen, kleuren cn doordachte deco raties wint Maastrichts aardewerk ook het hart van de moderne vrouw Want: aardewerk is waardewerk dia natuurlijk H.Y. KONINKLIJKE SPHINX - CÉRAM1QUE ViH. PETRUS REGOUI MAASTRICHT In Stompwijk hadden de DTVS-da- mes het moeilijk tegen HVS, dat in de eerste minuten al een 1—0 voor sprong maakte. DWS zag het gevaar in, door deze enthousiaste ploeg over rompeld te worden, cn met een serie snelle aanvallen keerden de kansen, N. Bos-v. Houwelingen, H. Opschoor cn L. Robart maakten er 13 van. Nog voor de rust scoorde HVS een tweede legcnpunt, daar de DWS-ver- dediging te vaak een afwachtende houding aannam. In de tweede helft toonde DWS zich de meerdere. Met nog een en kele minuten te spelen was de over winning zeker bij een stand van 36, toen*de DWS-verdediging een mooie HVS-asnval op ongeoorloofde wijze onderbrak. HVS benutte de daaruit voortkomende strafworp (4-6) waar mee het einde kwam. De Wilton-dames moesten in Den Haag viermaal een achterstand weg werken tegen CWP In de eerste mi nuut nam de thuisclub de leiding met een fraai doelpunt. Fr. de Raay maakte gelijk. D. Boer-de Keizer liep de 21 achterstand in en A. de Groot maakte gelijk toen Wilton met 32 achter stond. Net voor de Tust maak te CWP weer 4—3. In de tweede helft kwam Wilton beter voor de dag. Fr. de Raay maakte 4—4, waarna A. de Groot en D, Boer-de Keizer zorgden voor een 46 voorsprong Een tcgenpunt van CWP kon de Schiedamse overwinning niet meer schaden (5-6). De Wilton-heren had den tegen HVL bij de rust al een 93 achterstand. De Leidenaren speelden beter dan men van deze degradatiekandidaat zou verwachten; zij versloegen Wilton tenslotte me» 21—6. Heren 2 van Wilton kwam tegen Advendo aan snelheid veel te kort. Bij de rust hadden de Rotterdam mers al een veilige 1—9 voorsprong. Nadat Wilton dank zij de harde wind in de rug 'n tegenpunt had gescoord begon Advendo met een kort spel tegen de wind in te spelen, wat re sulteerde in een 316 overwinning. Dames 2 van Wilton had bezoek van Rotterdam. Met de rust keken onze stadgenotes al tegen een 0—1 achterstand aan, die tenslotte tot 0—4 uitgroeide. den op één per 5.000 inwoners, hoe wel in meerdere gemeenten 't aantal banen gesteld kan worden op één op 3.000. Gezien de binnengekomen aan vragen tneent het werkcomité dat met een voorziening van één baan op 4,000 inwoners de situatie in Schie dam goed getekend is. Er is zo een tekort aan zes banen, waarin dan voorzien wordt door de drie banen die door de heer Van Vliet aan de Stadhouderslaan worden aangelegd, plus de drie banen die de vereniging Los Bigotes van plan is aan te leg gen. Maar met deze uitspraak dat er een tekort aan tennisbanen zou z|jn is dc heer TV. H, A. Blaisse, directeur van het Sportpark Spierlngsboek, het beslist niet eens, In 1948 beeft hij dit tennispark Spierlngshoek, het groot ste in Schiedam, aangelegd. „En ik heb nog nooit een vereniging die bannen in huur vroeg, dit hoeven te weigeren." merkte h|j op. Dit seizoen zal het voor het eerst zijn dat op zaterdagmiddag alle ne gen banen verhuurd zijn, maar op zaterdagavond en op zondag, toch de populairste tijden om te spelen, staan nu nog banen vrij. Het loopt dus nog wel los met dit tekort aan banen. Maar nu is de vereniging Los Bigo tes, met 320 leden, de béste klant van. de heer Blaisse. Deze "vereniging bespeelt op zondagen zes banen en ook nog enkele malen door de week. Volgend jaar gaat Los Bigotos eigen banen aanleggen en bespelen. Daar mee vertrekt dc beste gebruiker van het tennispark Spieringshoek. „Vol gend seizoen zit ik met een hoop vacante banen. hoe kan men nu volhouden dat er zo'n groot tekort zal zijn?" zo meent de heer Blaisse. Gezien do grote belangstelling in het verleden, organiseert de Schie damse Gemeenschap voor de school jeugd weer een ruilbeurs en wel in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven op woensdag 20 april van 2 tot 4 uur. De toegang is gratis. Voor dc schoolsportwedstrijden bestaat dit jaar een omvangrijke be langstelling. De Technische School neemt zelfs deel met twintig voet balelftallen. Voor het eerst wordt met meer gespeeld op Boshoek en Volkspark, maar is een plaats ge vonden op de terreinen in sportpark ..Harga". Op de gemeentelijke ter reinen en in het gemeentelijk ver- emgingscentrum in Harga spelen dinsdag, woensdag en donderdag de teams uit poule E3 en 4 LO; poule Dl, tweede elftallen ULO en. TS; poule D2 en D3, le teams ULO cn TS en. tenslotte op vrijdag: jongens- en meisjes zeventallen voor hand bal van poules Cl, C2, Dl en EI. De overige teams kunnen terecht op terreinen en in kleedlokalen van Hermes DVS in Harga. Dit alles is echter op bijzonder overzichtelijke Binnenkort worden in het Sport- fondsenbad Schiedam weer afzwem feesten gehouden, met ais hoogte, punt het afleggen van zwem-diplo- ma's. Met een plezierige entourage. als gewoonlijk. Er zijn echter zó veel gegadigden dat de heer F. A. Putto, directeur van het Sportfond- senbad de examens m tweeën heeft moeten splitsen. Zo komen er woens dag 20 april 125 kandidaten in het water en op zaterdag 23 april nog eens 150. Toch ook grote aantallen voor één avond. Bij hot afzwemfeest van zaterdag zorgt het Sporthuis Hitman weer voor een altijd gewaardeerde mode show van zwem- en sportkleding, terwijl Dries Peute zorgt voor een wijze weergegeven in het keurig I demonstratie waterpolo. Verder ko- Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Turalaan 80, telefoon 6 92 90 Pohtie-aJarmnummer 6 4666 Apothekers nachtdienst. Van Wes tendorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16,39 urn en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20-30 uur, woensdag van 9.30 tot 16 30 uur, donderdag van 9.30 tot 12,30 uur, vrijdag van 980 tot 16.30 en van 19 tot 2080 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start'-tentoonstel- ling en „Anton Lutgerink". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „Foei Ni cole". Monopoïe, 2, 7 en 9.15 uur: „Zware jongens, lichte meisjes". DIVERSEN Museum, 8.15 uur: Kunstgeschiedenis. Wijkcentrum, 8.15 uur: Alg. Foto kring, Jaarvergadering. Musis Sacrum. 8 uur: p.v. Wilton. Film. TVijkgcbouw Nwe Maasstraat, 8 uur: Coöp. DES. Contact. Arcade, 8 uur: R.K. Jeugd. Passie spel. Volksgebouuv 8 uur: Jehovah's Ge tuigen. Lezing. Café Thalia, 8 uur: Klaverjascon- jcours. Hermes clubhuis, 7.30 uur: Bridge drive. In de maandagavond gehouden jaar vergadering van de bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap heeft voorzitter F. A. de Wolff twee nieu we leden geïnstalleerde', de heer A. de Jong, voorzitter van de S.B.L.O. en de heer R. J. S. Goettsch, voor zitter van de Schiedamse Jeugd Raad. Aan de afgetreden voorzit ter van de S.B.L.O., de heer J. Bij- loo, werd dank gebracht voor het vele goede werk als lid van de be stuursraad verricht In de vacature in het dagelijks be stuur, ontstaan door het vertrek van de heer M. Holl, werd voorzien door de benoeming van de heer B, Druk ker. De jaarverslagen, van secretaris en penningmeester werden behandeld en goedgekeurd. De gymnastiekverenigingen In Schiedam zullen ter viering van het dertigjarig bestaan van de Schie damse Bond van Lichamelijke Oefe ningen een groots gezamenlijk gym- nastiekfeest op de speelweide b« de Vlaardingerdük geven. Onder het licht van schijnwer pers zullen een duizendtal leden van DOK, THOR, ARMA, ODO, Juliana, Excelsior, Polyantha demonstraties aan diverse toestellen geven. Boven dien worden vrije oefeningen uitge voerd en de springnummers (paard, tafel, bok e.d.) worden massaal uit gevoerd. Deze massale uitvoering wordt op dinsdagavond 5 juli ge houden, bij ongunstige weersomstan digheden wordt het programma naar donderdagavond 7 juli verschoven De voorbereidingen zijn in handen gesteld van. de technische leiding, de heren G. J. W. Brand, C. van Oud- heusden en K. Tanis, Een aantal leden van de *7chie- damse gemeenteraad zal op spor- 1 tieuc wijze een aandeel leveren in de viering van het Bevrij- dingsfeest. Een voetbalelftal ge-1 formeerd uit leden van de Schie- i damse gemeenteraad zal name- kj/c in sportpark „Harga." partij geven aan collega's uit de Vlaar- dingse gemeenteraad. Getracht J zal worden deze voetbalmatch 4 als onderdeel op te nemen in het pupillentoernooi dat op de vel- den van SVV op Bevrijdingsdag 1 ■uiordt gehouden ten bate van het Prinses Beatrixpolio fonds. Het uoetbatduel zal niet alle reserves 1 van de raadsleden aantasten 1 want de organisatoren zijn van mening dat de normale tijdsduur uan tweemaal drie kwartier een j te zware aanslag zal zijn op het uithoudingsvermogen.. Het voet- 1 balduel van dc vroede vaderen j zal even lang duren als een pu- pillenwedstrijd. verzorgde programmaboekje dat het commissielid, broeder Hermant» heeft samengesteld voor deze tradi tionele Paastornooien. Het is Succes niet gelukt de voor laatste wedstrijd van de competitie in een overwinning om te 2etten. TOV trok aan het langste eind. 0HÏ paste ditmaal beter op: DVO in Dub beldam werd met 05 verslagen. Bij de wedstrijd SuccesTOV be stond er geen twijfel aan wie de sterkste was. Dat waren duidelijk de bezoekers, maar wat de blauwwitten tegenviel was het harde spel van de gaston. Na 10 minuten zorgde B, van Krogten voor 10, maar de rust ging in met een 1—2 achterstand. Na de thee was het voor de Dordtenaren niet moeilijk om met dc straffe wind in de rug de voorsprong tot 15 te verhogen. Kort voor tijd kon mej. A. Kauffman nog wat van de achter stand afknabbelen, waardoor het einde kwam met 25. ODI moest wegens niet tijdig aan wezig zijn van twee speleis met 10 man tegen DVO beginnen, maar dc Dubbeldammers wisten van deze numerieke meerderheid met daarbij het windvoordeel geen gebruik te maken. Toen de ODI-ploeg later kompleet was kreeg men helemaal geen voet aan de grond. De eerste helft eindigde met een 01 voor sprong voor ODI en na de hervatting kwamen daar nog vier treffers bij. De overige uitslagen zijn: Ons Huis 2—Succes 2 22, Succes 3Ons Huis 3 0—10, ODI 2—Spirit 1—7, OSCR a —Schiedam a 1—3. Succes aActief a 12, Spirit a—ODI a 4—2, Succes b—Rozenburg d 3—0, Schiedam b Spangen d 11. men de dames van Wilton-Fijenoord weer met nummers kunstzwemmen en figuur-drijven, onder leiding van de heer Garnaat, die zijn leerlingen een enorme vaardigheid heeft bijge bracht. Tenslotte nog lach-nummer- tjes met komisch duiken. Op woensdag krijgt men dezelfde opluistering van het feest, alleen vervalt de mode-show. Daarvoor in de plaats zal bet muzikale trio van Willy de Vries voor een prettige stemming zorgen, Deze maand bestaat de klaverjas- vereniging „Ons Genoegen" twaalf- en-een-half jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een concours in het Volksgebouw. De inschrijving hier voor staat open tot en met 19 april. Er kan gespeeld worden met teams van zes personen: ook meerdere teams kunnen tegelijk deelnemen. Aanmelden kan men zich bij het secretariaat J. Zagwyn, Gordonstraat 48b. Voor nadere inlichtingen kan men dinsdagavond 12 april terecht tijdens de clubavond van „Ons Ge noegen" in het Volksgebouw. Geboren: Astrid A. d.v. R. C. van der Vorm en J M. Kuiters: Matthijs J. Ii. z.v. M. Schaap en G. Vis; Adri- ana G, d.v, D. Vermulm en. E. van der Lubben; Wilhelmus L. z,v. J. Daamen en J. M. Dammann; Wessei A. z.v. W. A, Blanker en G. W. On verwacht; Christina d.v. C. Christen on T. van Tncnt, Sociale vraagbaak Wjj wonen in een woonschip, schrijft een abonnee 011s. Onze vraag is nu: gaat voor ons nu ook de huur omhoog, want dat schip is ons eigendom niet, we hebben het gehuurd. Sommige van onze vrienden zeggen dat wij met recht op A.W.W., als haar man komt die huurprijsverhoging niets te maken hebben en anderen houden weer vol dat de woonschepen ook onder de huurwet vallen. Van de verhuurder hebben we tot heden niets vernomen. Maar we zouden nu toch wel graag willen weten hoe het zit. Na Pasen is de competitie voor de lagere voetbalclubs vrijwel voorbii. De standaardteams kunnen hun aandacht nog aan serie-, beker- en enkele beslissingswedstrijden beste den. Voor de grote meerderheid van lagere teams zou 't voetbal tot sep tember niet mogelijk zijn, maar ge lukkig werken de bondsfunctiona- rissen nu een oud voorstel uit. Er zullen bij wijze van proef enkele wedstrijden worden uitgeschreven van standaardteams tegen reserve elftallen. Vooral het bestuurslid van SW de heer "W. A. van der Burg ziet deze ontmoetingen met vreugde tege moet. Telkens heeft hij als man voor de amateurteams op deze wed strijden aangedrongen. Nu kunnen ploegen als SW 5 (eventueel met enkele spelers die slechts enkele wedstrijden in de KNVB hebben gespeeld) tegen standaardteams als bijvoorbeeld Demos en Wilton Fijenoord uitkomen. Het secretariaat van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging is ge worden C. J. Bel, Parkweg 78. In de maand mei verhuist Hermes DVS van de roemrijke Dam(me) laan. De accommodaties worden in die maand overgebracht naar sport park „Harga". Dat betekent echter niet dat bet sportterrein aan de Damlaan direct voor de sportbe- Het antwoord Is ontkennend. Een woonschip valt niet onder de huur verhoging. Maar nu is daarmee niet helemaal het laatste woord gezegd. Over het algemeen zal het wel zo lopen dat de huurprijs van een woonschip niet verhoogd wordt. Maar een woonschip valt wel onder de huurbescherming. D.w.z. dat, wanneer de verhuurder de bewoners er uit wil hebben, deze bewoners net als de huurders van een huis, beroep kunnen doen op de bescher mende bepalingen van de Huurwet Nu laat de Huurwet voor enkele bepaalde gevallen toe, dat de rech ter de huurder toch veroordeelt tot ontruiming. Daartoe behoort natuur lijk wanbetaling en onbehoorlijk ge bruik en nog enkele gevallen, welke wij hier nu niet nader zullen be spreken. In verband met de huurprijs is alleen van belang, dat de rechter, op verzoek van de verhuurder ook de ontruiming kan bevelen, indien de huurder met wenst in te gaan op een redelijk voorstel tot wijzi ging van de huurovereenkomst. Dat voorstel kan natuurlijk ook betrek king hebben op de huurprijs. Het is dus denkbaar, dat de verhuurder van een woonschip de huurprijs wenst te verhogen en, wanneer de huurder daarmee niet akkoord gaat, ontruiming vordert voor de xechter. Deze zal dan moeten nagaan of het voorstel tot huurverhoging redelijk is. Zo ja, dan kan hij de huurder tot ontruiming veroordelen (maar in de praktijk 2al de rechter dan meestal eerst de huurder in de ge legenheid stellen alsnog aan de eis tot verhoging te voldoen). Abonnee Van K. vraagt hoe het zit'met een woonwagen. Antwoord: Sinds de laatste verandering van de Huurwet zijn de woonwagens helemaal buiten de Huurwet geko men. De huurverhoging geldt dus niet voor woonwagens, maar de huurbescherming ook niet. De ver huurder is dus gebonden aan de oorspronkelijke afspraak over de huurprijs. Dat lijkt natuurlijk erg aardig, maar dat valt tegen. Door dat dc huurder ook geen huurbe scherming geniet, kan dc verhuur der van de woonwagen dus de huur opzeggen, wanneer de huurder niet akkoord gaat met een prijsverho ging. Natuurlijk moet die opzegging ge schieden met inachtneming van alle onderdelen van dc oorspronkelijke afspraak. Wanneer de wagen voor een jaar verhuurd is, kan men b.v. niet maar zo midden in het jaar de huurovereenkomst beëindigen. Is de overeenkomst niet voor een be paalde tijd gesloten, dan zal toch in ieder geval met een week of een maand opzegtermijn de huur op gezegd moeten worden, al naar ge lang het gebruik meebrengt. Of mis schien is over die termijn van op zegging wel een speciale afspraak gemaakt en dan moet die ook na gekomen worden. Maar na afloop van die termijn is de huur ook af gelopen. Er is voor de woonwagen geen huurbescherming meer. Nu kan de verhuurder niet zelf een vrachtwagen nemen en de huur ders even met hun inboedel gaan verwijderen; Hij moet daarvoor een vonnis van de kantonrechter heb ben, maar, als de huur met inacht neming van alle voorschriften is op gezegd, zal de kantonrechter niets anders meer kunnen doen dan de ontruiming bevelen, omdat hem geen bijzondere wettelijke bepaling meer ton dienste staat, op grond waarvan hij die ontruiming zou kunnen te genhouden. Mevrouw L. vraagt: heeft de van tafel en bed gescheiden vrouw nog te overlijden en kan zij nog van hem erven? Antwoord: voor beide vragen: ja. Ze is nog getrouwd, al is de verplichting tot samenwonen opgeheven. Wanneer de man komt te overlijden, lopen deze dingen net als bij een gewoon huwelijk. Aan twee opvarenden van de vloot van de N.V. Nederlandsche Rijn- vaartvereeniging ts Rotterdam, de heren C. A. Hage en J. Moerland, v/erd één dezer dagen door tussen komst van de burgemeester de bron zen medaille met bijbehorend diplo ma van het Carnegie Hero Fund voor België uitgereikt. Deze onderscheidingen, werden Verleend voor het moedige duiken in de Willebroekscvaart te Brussel helaas zonder succes naar een knaapje, dat in het water van die vaart was verdwenen. Als aandenken aan hun moedige optreden oytvingen zij van hun re derij tevens een blijvend herinne ringsgeschenk. Het omhakken van bomen op de Mauritsweg veroorzaakte gistermiddag voor de passagiers van lijn 5 een flinke schrik. De zware kruin van een gekapte boom viel, kort voor de tram naderde, verkeerd door een zware rukwind en ikwam op de trambaan terecht. Gelukkig kon men tijdig voor zorgsmaatregelen nemen. Het tramverkeer had echter een half uur opont houd, doordat men eerst de kruin in stukken moest zagen voor men deze van de trambaan kon verwijderen. oefening verloren is. Teams van de Algemene Bedrijfsvoetbal Compe titie zullen hier een aantal wed strijden spelen op doordeweekse avonden. Zolang er geen directe be stemming is voor het veld zal het overdag voor schoolsportbeoefe- ning worden gebruikt. Daartoe zul len dan eventueel enkele zg. „schaftketen" of Iets dergelijks als kleedlokaliteiten bij het terrein worden geplaatst. De honkbaiafdeling van „Schiedam" is in het rijke bezit gekomen var» een slagkooi, die volgens tekening vervaardigd is. Dat betekent dat de hitters van „Schiedam" weer ef fectiever kunnen oefenen. Het zomeravondvoetbal van de ABC start op maandagavond 9 mei met een normale competitie. Deelne mers zijn dezelfde teams als vorig jaar en er zullen vrijwel dezelfde terreinen worden gebruikt als in het eerste jaar. Op -woensdagavond 20 april om half acht heeft ïn de kantine van Her mes DVS de prijsuitreiking van de spelregel testwedstrijd en voor ju nioren plaats. Het stichtingsbestuur van „Bad Groenoord"' heeft een mooi gebaar ter stimulering van de zwemsport gemaakt, In het vervolg zullen de jaarabonnementen op het Sport- fondsenbad ook geldig zijn ia Bad Groenoord. 5ft:wu^!3ffl5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1