es Huis maakt op rolletj tocht door de stad een ZANUSSI VOETBAL: bont programma met spannende wedstrijden Tl)icfori| Bruggewach- ters-post verplaatst Grote belangstelling Licht- stoet en lampionoptocht UITBLINKERS IN 'T VAK Hengelaarsverenigingen: Schiedam en omstreken5 Van Spoelingbrug naar Wilhelminahaven f ZEEMAN „De Dolleman" voor Schiecl. Kunstkring ZEEMAN ZEEMAN Geen muziek op Goede Vrijdag *uiVwollen Eieren-vlucht van De Postduif natuurzuiver WAL90-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) HONKBALLERS OEFENEN SW 2-Rapid 2 Sted. Museum tijdens UITBLINKERS IN 'T VAK maandag Op schiedam de Paasdagen Paasnachtgebed Burgerlijke stand COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498.- DE MOL JANSEN Donderdag 14 april 1960 3 Het bruggewachtershuisje van de Spoelingbrug ging gisteren op reis. De oude, mistroostige, tot verdwij nen gedoemde omgeving xuordt verlaten om een „nieuw leuen" te beginnen aan de Wilhelminahaven. (Advertentie LM.) t Spaden 3.65 Tuinschop 2.75 1 Harken 0.90 j Grasmaaiers J ract kogellagers 37.95 BROERSVEST 52 De Haagscho Comedie geeft op donderdag 28 april in het Passage theater voor de Schiedamse Kunst kring een voorstelling van de co- -- medie „De Dolleman, of de verliefde reactionair" van Jean Anouilh. Aan vang acht uur. (Advertentie LM.) DEURKRUKKEN I Zwart bakeliet 1.75 j ROESTVRIJ STALEN BRIEFPLATEN EN DEURKNOPPEN BROERSVEST 52 L De jongeren-sociëteit ..Scopulus lanceert op zondagavond, eerste Paasdag, in Musis Sacrum het Lente- festijn. waarbij de experimentele ca baret-groep, geformeerd uit eigen le den, het programma „Karamhowr* zal vertonen. Daarna zullen The Blue Rhythm Stars, versterkt met René Tirian op de iibrafoon zich doen ho ren. tAdvertentie LM.) j HORRENGAAS groen en blauw, per m2 2-50 Plastic 4.-4.25 VOLIÈREGAAS j 50 cm breed, per raeler 0.Ö5 1 1 100 cm breed, per meter 1.75 f BROERSVEST 52 De politie brengt in herinnering, dat volgens de vergunningsvoorwaar den in de café's op Goede Vrijdag geen muziek mag worden gemaakt. (Advertentie IM.) Zij die al eens eerder meubel stof tijdens zo'n speciale aan bieding bij ons kochten, weten uit ondervinding.' dat prijsver schillen van 5 tot 10 gulden per meter geen zeldzaamheden zijn. En dit is weer zo'n aanbieding waarbij wij aan U vragen: waar om zou U wachten....waarom betaalt U later te veel? Geen gewone meubelstof, neen, zuiver wollen noppé epinglé van 21 -50 per meter, in moderne kleuren, voor nog géén tien gulden per meter. Duizenden ^*ers meubelstoffe*1 noppé epinö'e cm breed Gisteren is een (klein) huisje op stap geweest voor een lange tocht door Schiedam. Het houten brtig- gewachtcrsbuisje van de Haven dienst bij de oude Spoelingbrug is namelijk in zfjn geheel verplaatst naar de Wilhelminahaven, waar het aan 'l begin van de Havenstraat een nieuwe standplaats heeft gekre gen, Nu de oude Spoelingbrug moet gaan verdwenen en },et aan dc brug grenzende deel van de Noord vest afgegraven zal worden voor een zwaaikom voor de sche pen, is dit loodsje niet allen over compleet geworden, maar zelfs een sta-in-de-weg voor het werk. Dus: weg er mee! Het had voor de hand. gelegen om dan te zeggen: sla het huisje in el kaar, want het Is al erg oud. Veertig jaar geleden stond het aan de oever van dc Schie bij de Kom- miezenlaan, waar de Douane (de kommiezen dus!) er een „grenspost" aan de gemeentegrens in had ge vestigd voor de controle op het ver voer van de uitgeslagen jenever. Te vens werd daar van de schepen die de Schie afkwamen het havengeld geïnd. Het loodsje was dus echt aJ niet nieuw toen het veertig jaar ge leden werd overgebracht naar de Spoelingbrug om de bruggewaehters beschutting en een rustpunt te ver lenen Dé indertijd in dit gebouwtje ge- investeerde kapitaal is er nu reeds lang uit, maar de gemeente heeft bij het bekende zuinige beheer toch nog een nieuwe taak gevonden voor Het oude geval. De Havendienst heeft namelijk geen vast punt aan de Wilhelminahaven. Dertig jaar lang heeft de dienst „inwoning" ge vonden bij de Roeiersvereniging V.I.O.S, maar nu het de laatste jaren steeds drukker wordt in deze Wilhelminahaven is een eigen kan toortje toch wel erg gewenst. Van daar dat het oude, verweerde half-vergane cavalje op rolletjes is gezet en. dwars door de stad naar de haven is verreden. Dit was echt een karweitje naar de (sterke) hand van vader en zoon De Jong, de slopers die al heel wat brokjes oud-Schiedam hebben doen verdwijnen. Het moest wat voorzich tig gebeuren, want zó sterk is hel gebouwtje niet meer en bij de af metingen van 6.5 meter hü 3.5 me ter weegt het huisje nog altijd 7.000 kg, met de inventaris meegere kend, die er rustig in is blijven staan bij dc verhuizing. Zelfs de voordeur werd niet eens afgesloten! Met behulp van z.g, kelder-win ches is het huisje opgelicht en wer den er sterke balken ondergeschoven "s Morgens kwam een lage wagen van de vervoersmaatschappij „De Blauwe Ster" langs gereden en toen is het huis langs glijbalken op de wagen geschoven. Het gebrek aan ruimte heeft 't de heren De Jong niet makkelijker gemaakt, maar al les is nog vrij vlot verlopen. Toen begon de puzzel voor de verkeers-poiitïe, die een route door dc stad moest uitstippelen waar de wagen met het dwars daarop ge plaatste huisje (dat enkele meters aan elke kant uitstak) ongehinderd kon passeren. Op dc Noordvest be gon het al met de moeilijkheden toen in een bocht het huisje een antieke straatlantaarn dreigde te vermor zelen. Maar met een hoop beleid én veel chauffeurs-vaardigheid is het transport toch nèt gelukt. Op de rest van de route langs "Vlaardingerdijk, Aleidastraat, Adm. de Ruylerstraat en Westfran- kenlandsedijk had het transport ver der geen moeilijkheden. Wel veel be kijks. En zo kon tenslotte het loodsje (omvattende een groot vertrek, toi let en bergruimte) na anderhalf uur aan de Havenstraat worden neerge zet. Er komt nog een stenen funde- rinkje waarop dan dit huisje een nieuw leven kan beginnen. Nog wat opknappen en een grote verfbeurt en de Havendienst is weer een nieuw kantoor rijker. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D, Tulnlaan 80. telefoon 6 92 KO. Politie-alarmnummer 54668 Apothekers nachtdienst. Van Wes tendorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en tedere avond (behalve woens- dag en zaterdag) van 10 tot 20-20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag V3n 9.?0 tot 16-30 cn van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start"-tentoonstel- ling, „Anton Lutgerink" en „H. M. v. d. Spoel". BIOSCOPEN Passage, 8 uur: „I want to live": vrijdag 2 cn 8.15 uur: „Kop op. borst vooruit". Monopole, E uur: „Alexander de Grote"; vrijdag 2, 1 en 9.15 uur: „Tarzan en zijn vijanden". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NW-Vrouwen. Ledenvergadering. Volksgebouw, 8 uur: ANB. Cursus avond. Volksgebouw, 8 uur: ANMB. Lezing De postduivenhoudersver. „De Vrijheid" organiseert op eerste Paas dag haar traditionele „eierenvlucht", ditmaal vanuit Breda, een afstand van 48 km, lokorven op zondagmor gen 17 april tussen 7.30 en 8.30 uur in het lokaal aan de Nieuwe Haven 29. Deze vlucht, waarvoor 1.000 eieren beschikbaar zijn gesteld, is een mooi voorproefje van het officiële vlieg- j seizoen dat op 24 april begint met een vlucht vanuit Roosendaal. (Advertentie IJl.) (Advertentie LM.) De Schiedamse honkbalclubs zijn zaterdakmiddag sparring-partners voor sterke Rotterdamse honkbal teams. Op terreinen van Schiedam spelen het eerste en het tweede ne gental van de zwartwitten tegen de teams RFC 1 en RFC 2. Ongetwij feld zullen de Rotterdammers dc Schiedamse bitters en vclders voor moeilijke situaties plaatsen. Ditzelf de geldt voor de ontmoeting SW- Neptunus in Harga. Neptunus be schikt over een zeer sterke werpers batterij zodat de anders zo slaggrage roodgroenen tegen dit geweld hun krachten mogen beproeven. Zowel voor de lampionoptocht voor kinderen op vrijdag 29 april, als voor de Lichistoet op 5 mei bestaat zeer grote belangstelling en belde evene menten beloven een succes te wor den. Voor de lampionoptocht hebben zich ook reeds verschillende vereni gingen aangemeld, o.w, een buurtver eniging, Dit wordt door de commis sie toegejuicht, omdat hierdoor de kans op een goed georganiseerde tocht wordt vergroot. Het is bekend, dat zowel voor de lampionoptocht als voor de Licht- stoet verschillende verenigingen, resp. middenstanders, overwegen om mee te doen, doch zij hebben zich nog niet aangemeld. Toch is het zaak, dit zo spoedig mogelijk te doen. Er zijn nu eenmaal verschillende maat regelen te nemen, welke afhankelijk zijn van bet aantal deelnemers. De formatie moet tijdig tevoren worden vastgesteld en tijdige aanmelding voorkomt, dat men „ergens" tussen- geseboven zal worden. Aldus het or ganiserende comité. Voor de deelnemers aan de Licht- stoet, die zich hebben aangemeld, zal er op dinsdag 26 april, een voorbe spreking plaats vinden bij Beijers- bergen, waarvoor zij nog een uitnodi ging ontvangen. Nu reeds kan wor den medegedeeld, dat de Lichtstoet groter en belangwekkender zal zijn dan vorige jaren. Verenigingen of groepen, welke aan de lampionoptocht willen deel nemen en allen, die aan de Lichtstoet mee willen doen, dienen, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan, zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de heer P. J. Drenth, Burg. van Haarcnlaan 946, tel, 63838 of A. M. Schoof, Lange Haven 77, tel. 68812. Voor individuele deelname aan de lampionoptocht is dit niet nodig. Voor de Lichtstoet kunnen ook niet- ingezetenen inschrijven. Maandag tweede paasdag speelt het reserve-elftal van SVV aan de Bosrand een zeer belangrijke wed strijd aangezien de rood groene-re- serves benauwd in de onderste regio nen verkeren. De concurrenten Hermes DVS 2 en DFC 2 ontmoeten elkaar in Dordrecht, zodat de rood groenen, er alles op zullen moeten zetten aan de bosrand een overwin ning te boeken. De SW-ers komen in de navol gende opstelling in het veld: Ver- hceks; C. Könneman en Westdijk; J. v. Schijndel, H. Wink cn P. v. d. Windt; P. Broere, H. Könemanr», T. Valk, G. Slavenburg en N. Mulder, (Advertentie l.M.) (Advertentie Lm.; Dat zijn de ervaren coupeurs die na vele jaren praktisch werken en studie in proportie-leer eindelijk doordringen tot een top-funetïe in de kieding-industrie. Mannen die hun vak zó goed verstaan dat zij in staat zijn een mees terlijk passend kostuum voor u te maken, een meesterlijk mode! voor u te ontwerpen terwijl zij u zelf niet eens kennen. Dat zijn met recht „UITBLINKERS IN T VAK"; dat zijn de makers van „VICTORV-kleding. 130 Nü koopt U zuiver vollen meubelstof, 130 cm breed, in moderne effen kleuren en des sins. in blauw, lindegroen, grijs, rood enz., door elkaar per meter voor Het Schiedamse voetbal bevat voor dc komende paasdagen tal van hoogtepunten. De XNVB-crs kunnen beginnen aan de wedstrijden voor de districtsbeker, maar het Is toe gestaan om het eerste deel van hel programma af te werken op de ,vrije" zondag, 24 april. Voor dc zaterdagclubs staan beslissende ont moetingen op het programma. De wedstrijden GSSVlaardingen In sportpark Harga. en PPSC—Baren drecht op sportcomplex Bostioek, zullen dan ook ruime belangstelling trekken. Voor kampioen GSS beginnen de twee promotiewedstrijden tegen dc kampioen van 2 B, Vlaardingen. Mochten GSS en Vlaardingen gelijk eindigen, dan wordt een derde be slissingswedstrijd op neutraal ter rein noodzakelijk. Vlaardingen is met een bijzonder grote puntenvoor- sprong kampioen geworden, zodat GSS een te duchten tegenstander op bezoek krijgt. Toch achten wij het technisch vaardige GSS in staat op eigen terrein te zegevieren, zo dat GSS dan reeds met één been in de eerste klas staat. Bij de eerste klassers belagen de concurrenten Heïnenoord en Melis- sant elkaar. Aan de Havendijk zal GTB niet kunnen winnen van hel sterke Insulinde. Op de Boshoek wordt het. duel PPSC—Barendrecht de strijd, die vermoedelijk van beslissende bete kenis is voor bet kampioenschap. De winnaar in deze strijd tussen de sterksten baant zich dc weg vrij naar de titel. De stand aan de kop is namelijk momenteel: Baren drecht 17—24, Melissant 18—24, PPSC, 1622, Keinenoord 1518. Er moeten twintig wedstrijden worden gespeeld. Elke misstap wordt nu fataal. Hoewel Barendrecht een team van formaat is, geloven wij dat PPSC er zaterdagmiddag in kan slagen met steun van de vele sup porters langs Barendrecht naar de eerste plaats te dringen. Dan heeft PPSC definitief de minste verlies- punten. HBSS 2 speelt in de strijd om do Bronzen Zwaluw tegen Excelsior M 2. De reserves: PPSC 2Vlaardin gen 2; Excelsior M 3HBSS 3; PPSC 3—Groen Wit R 3; Rozenburg 3—HBSS 4; GTB 3—The Red Stars 2; PPSC 4—-Thé Red Stars 3; HB SS 5—Vlaardingen 4; Zwaluwen 7— GSS 3; PPSC 5—Zwaluwen 9; SVV alSparta al. Voor de wedstrijden om de dis- (Advcrtentie LM.) OFFICIEEL AGENT Ged. Blersloot 37- - Telef. 01898-6450 Burg. Knappertlaan" 2'- Telef. (Ü0-64500 trictsbeker West 2 is een interes sant programma vastgesteld. Twee derby's en daarnaast ontmoetingen tegen geduchte (sterkere) tegenstan ders zijn uitgeschreven. Tweede klasser Excelsior '20 is gastheer voor de vierde klasser Ur- sus. Uiteraard is Excelsior favoriet, maar van Ursus mag een huzaren - stunt worden verwacht. Dit zelfde geldt voor de match DHS—SFC, waar uiteraard derde klasser DHS ook favoriet is, maar vierde klas ser SFC heeft eveneens voldoende kaliber om voor een verrassing te zorgen. We geloven niet dat DRZ de sterke Rotterdamse tweede klas ser RFC kan bedwingen. Wel heeft Martinit kansen tegen derde klas ser VDL, ook al eindigde VDL naast Schxebroek op de eerste plaats van 3 C, Ook SVDPW is niet kansloos tegen de sterkere tegenstander, der de klasser CKC. Schiedamse Boys, dat tegen Smeetsland gelijk speelde tl—1), zal nogmaals tegen Smeetsland moeten uitkomen om. uit te maken wie mag deelnemen aan de promotiestrijd naar de tweede klas van de afde ling Rotterdam van de KNVB. De lagere elftallen: SFC 3FSV Pretoria 3; Progress 3DRZ 3; Ex celsior '20 5—RFC 7; SW 9—Xer xes 5; VDL 3—Excelsior '20 7; Mus- schen 9—DHS 5; DHS 7—Coal 7; Steeds Volharden 5—SVDPW 5; twintig minuten Demos 4—St. Lode- wijk 4 met stand 31. KERKDIENSTEN Ned, Herv. Gem.: Grote Kérk: 7 uur: ds. A, Hoffman en 8.30 uur: ds. J. G. Jansen. Bcthelkerfc; 7 uur: ds, H. W Hemmes en 8.30 uur: ds. J. D. Smlds, Opstandingakerk: 7 u.: ds. D. J. Spaling en 8.30 uur: dr. L.J. Cazemier. Vre deswerk: 7 en 8.30 uur: ds. J. Gras Kethel: 10 uur: ds. Brummelkamp en 8 uur: ds. B rammel kamp. Ned. Herv. Geref. Evans., Gebouw Irene: 8 uur: ds. P.J.J. Monster, Gou da. Evang. Lutli. Gom.: 3 en I uur: ds. S. G. V. d. Haagen. Ne<3. Prot. Bond, Westvest 92: 7.30 uur: ds. J. A. Hebly. Chr. Geref. Kerk, tVarande, hoek B.K.-laan: 7.45 uur: ds. H. Visser, Sas- senheim. In de Paasweek is het Stedelijk Museum op Goede Vrijdag geopend van 10 tot 17 uur. Op de eerste Paasdag van 12 tot 17 uur en op de tweede Paasdag wederom van 30 tot 17 uur. In het museum is beneden de grote overzichtstentoonstelling van de Zeeuwse schilder H. M. van der Spoel te zien, in de aula en aangren zende ruimte kunstwerken en voor werpen betreffende het Schiedams verleden (o,a. een gedeelte van de meest recente vondsten in de Rijks weg 20). In één van de bovenzalen is een keuze uit het eigen bezit van het museum geëxposeerd. Op de middag van de tweede Paas dag geeft het museum voor de gaan de en komende bezoeker een infor meel concert in de aula, waarbij via de nieuwe geluidsinstallatie enkele bijzondere, recente grammofoonpla ten uit het klassieke repertoire ten gehore worden gebracht, In één van de zalen is een leestafel Ingericht. Op zaterdag 16 april zal het ge bruikelijke oecumenische avondge bed in de Lutherse kerk alhier, dat van half acht tot acht uur wordt ge houden, staan in het teken van Pasen. Gebeden zal dan worden het Paasnachtgebed, uitgebreid met ver schillende schriftlezingen, liederen en gebeden, verbandhoudend met het paasfeest. Liturg is ds. S. G. v, d Haagen, de Ëvang. Lutherse predi kant, alhier. GEBOREN: Gijsbertha J. M. d, v. C. P. Sebel en J M M Verburgh OVERLEDEN: S. M. Spreksel, 70 L, wed. van A, J. Engels. ONDERTROUWD: G. Agrifoglio, 33 j. en A, M. Phaff, 35 j.; P. M. L. Dries, 26 j. en M, M. Bosch, 25 j.;. J, H. Eggelmeijer, 22 j. cn J. C. van der Dusse, 23 j.; G. C. Eikenbroek. 32 j. en M W. de Raaij, 20 j.; F. W. Etman, 25 j. en P. H. Voskuilen. 19 j.; Ch. A. de Groot, 30 j. en C. M, H. Schouten. 2.1 j.; H. JCraaypocl, 23 j. en T. van Loenen. 21 j.; G. van: Noordennen, 25 j. en J. Vis, 21 j.; E. J. H. Plambeck, 27 j. en C. Ch. do Jager, 21 j.; A. P, van Weezei, 22 j. en T. A. Boer, 21 j. Dal zijn dus óók de „VICTORY" kostuums en sport colberts die in onze zaak voor v klaar han gen. Dessins en kleuren zo apart en exclusief dat u elk colbert en elk kostuum wel zoudt willen passen. Van vele kostuums is de „Plooi-fix" pantalon bovendien afgewerkt met knte-voering en in de taille „Hefit-Belf", waardoor een omkrullende broekband beslist niet meer mogelijk is. Prijsklasse: Kostuums: van 149.t.m. 189. Colberts: van 69.-- t.m. 89. HOOGSTRAAT 174 SCHIEDAM De Alg. Schiedamse Hengelsport- vereniging en „Schiedam en Omstre ken" zullen voortaan één vereniging vormen, onder de naar Hengelsport vereniging Schiedam en Omstreken'. Tydcns de op 6 april gehouden ge combineerde vergadering zyn de be sturen van belde verenigingen afge treden. De algemene ledenvergadering van de nieuwe vereniging wordt medio mei gehouden; tot aan die datum zul len de belangen van de leden Worden behartigd door een deel van de oude bestuursleden van beide verenigin gen. Per 1 juni worden alle leden inge schreven bij de Algemene Henge- laarsbond te Amsterdam. Het lid maatschap van „Schiedam en Om- streken" wordt per 1 januari I9C1 aan is CMteld "op 8 uur; na afloop bal. het CNHV opgezegd. De contributie voor gewone leden wordt per 1 januari 1961 vastgesteld op ƒ4,50. De contributie voor ouden van dagen en jeugdleden blijft onge- wijzigd. Aanvragen van vérgunnin- gen en betalen van contributie voor 1960 kan gebeuren per postwissel aan A. van Breda, Slachthuislaan 27, Schiedam, de secretaris van de ver eniging, Zij die niet akkoord gaan met dc fusie kunnen aan dit adres hun lidmaatschap opzeggen vóór .1 mei a.s. Dc r.-k. toneelvereniging „Othel lo" geeft op zondag 24 april in Ar cade een opvoering van de thrÊler „De man in de rolstoel" .van Maar- ten van Vught. De regie berust bij de heer S. van der Wal. De aanvang fAduertentie LM.) Verder: Bosch Castor Sigma Lïebherr enz. Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1