is alleen m op staat Op St. Jorisdag herdenken padvinders gouden jubileum Gevacolor kleurenfoto's nu a ia? ct. I Fraai beeldhouwwerk siert de Scliiedamsc Spuisluis Schoof spor l toernooi is plezierig gestart Symbolische voorstelling „Heitje voor n karweitje voor n deel door gaat AGENDA gaga J A N S E Koeriersters *71 CETALAC Harga-veldloop op 5 mei Jonge voetballers in volle actie Alleen Kath. verkennners Fietsen gestolen N.P. V. en Kath. Verkenners samen Emmabïoem-coHecte Brederode speelt „Ninotehka" Ruitjes ingegooid Grasberm in brand Jeugd-gemeenteraad Burgerlijke Stand SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO JONGEDAME FABRIEKSARBEIDER «se in. "a-rap. fapport lieming bereni- lofdbe. |op dit "i van a G&. J.dooN ■aehtte Ifiéo I brok» [Bij de f1n Be- Van In, van ■fl mg. Ie par» ljfcomt lies te i wor» Uitlok, f land, 1 iz«»i K Vijf» b'iett- Idok* deur hm legen [t de I bc- lltof- Bgde I yon lend Tre- \v oensdag 20 april 1960 (Advertentie IJd.) 7%" if -OVJ i "'yp'tfy l 'sy"&Êm ~y op de SpuSsluis bij de Jachthaven is gisteren bet ongeveer vier meter hoge beeldhouwwerk van de Dordtse beeldhouwer Hans Petri geplaatst, een mooi slank'stuk werk dat geel achtig blinkt in de voorjaarszon. Ongeveer een jaar lang heeft Hans Petri het beeldhouwwerk onder han den gehad. Gisteren was het gereed en onder toezicht van de beeldhou wer werd het naar Schiedam ver voerd, waar de fa. D. Baron voor do plaatsing zorgde. Het beeldhouwwerk bestaat uit drie delen, die op elkaar geplaatst moesten worden. Dwars door de bel de onderste delen steekt een metalen buis, die al enige tijd geleden in de dijk werd geplaatst op een betonnen fundering. Het op elkaar zetten van de drie delen gebeurde met behulp van een kraanwagen. Alles verliep vlot en 's middags kon men beginnen met bet afwerken, zoals het op elkaar metselen van de drie delen. Ook wat de voorstelling betreft be staat 't beeld uit drie delen. Een vis steekt de kop omhoog; daar bovenop is een knielende man te zien, die op zijn rug een dier draagt. Het geheel symboliseert de functie van de Spui sluis. Het beschermen van het land tegen het water bet water waaruit ook veel land gewonnen wordt. De eerste belangstellenden voor het beeld waren schoolkinderen mot Paasvakantie. Als Hans Petri, op één van de vragen wat het voorstelt, be gint niet „een vis, en..." kijken ze ongelovig. Eén beloofde alvast dat bij later op het beeld er de ogen wel bij zou tekenen van de man. Dat zou jammer 2ijn. Hopelijk zal do jeugd willen afzien van een verdere versie ring van het beeldhouwwerk. Schie dam Is nog niet rijk aan beeldhouw werk langs de openbare weg, maar het beeld van Hans Petri is ongetwij feld een aanwinst voor de stad en dat op een plaats waar vooral 's zo mers vele Schiedammers en mensen van buiten de stad langs komen op weg naar de Maasboulevard. Het kunstwerk, gebouwen uit Fran se kalksteen, is nu nog geelachtig van kleur, maar door de inwerking van het weer zal het na verloop van tijd grijzer worden, in verschillendo tinten, naar gelang de kant waar do regen vandaan komt. De plaats van het beeld leek Hans Petri nog wat rommelig, maar mettertijd, wanneer de Maasboulevard beheerst wordt door hoge flatgebouwen en ook de Gereformeerde Zuiderkerk aan de Wilhelminahavcn gereed is, wordt de wijde ruimte wat ingeperkt, terwijl het beeld toch van veraf zichtbaar zal blijven. Dit beeld zal waarschijnlijk zater dag aji. worden „onthuld" tijdens de „opbouw-rlt", die jaarlijks door de leden van de gemeenteraad wordt gemaakt langs de verschillende ob jecten van gemeentelijke activiteiten. (Advertentie IM.) Verf zcir met ccmnJc en, van Cela-Bever Naast pupillen-toernooi De commissie voor het Pupillen- voetbal, die op 5 mei bij de viering van Bevrijdingsdag een groot pupil len-voetbaltoernooi organiseert, waarvan de baten bestemd zijn voor het Pr. Beatrlx-pollo-fonds, heeft ge meend op deze Bevrijdingsdag nog een ander sportevenement te moeten houden. Dit om nog meer publiek te trekken. Daarom wordt er een „Harga-veld- v.,M> i v. Grote belangstelling van jong en oud Onder gunstige weersomstandighe den is dinsdagmorgen het Paasvoet- baltoemooi gestart. Voor het eerst is gebruik gemaakt van de velden in sportpark Harga., Hoewel de situa tie op het sportco'mplex Boshoek in de vorige jaren niet ongunstig was, moet toch worden geconstateerd dat de honderden jongens deze week on der schier Ideale omstandigheden de voetbalsport kunnen beoefenen. De leden van de commissie voor het schoolvoetbal hebben dan ook voor een voortreffelijke organisatie zorg gedragen. Prompt op tijd werd telkenmale op zes terreinen tegelijk met de wed strijden begonnen. Gevoetbald werd op twee terreinen van Hennes DVS, twee hall-verharde velden op het parkeerterrein en de twee gemeente loop" gehouden over een afstand van ca. 3.000 meter, met de start en de finish op de SW-terreinen- Leden van de Schiedamse sportverenigin gen, mits geen specifieke athleten Cgeen KNAU-leden dus; en ouder dan vijftien jaar' kunnen hieraan deelnemen. De drie best geplaatste lopers van één vereniging ontvangen een verenigmgsprijs. Ook de baten van deze veldloop komen ten goede aan 't polio-fonds. Inschrijving moet geschieden vóór maandag 2 mei bjj de heer C. de Vries, Jan Steenstraat 63, tel. 65410. Het inschrijfgeld be draagt ƒ0,50. De Paasvakantie Is de gebruike lijke tijd dat door de padvinders de aciie ,,'n Heitje voor 'n karweitje" wordt ingeze$. Mater de NJ.V. heeft besloten om dit jaar de actie te ver schuiven naar de Pinkstervakantie, omdat men die andere jeugd-actle „Doe Open" ten bate van de vluch telingen unlet wil doorkruisen, hoe wel een deel van de „heitjes" toch ook bestemd zou worden voor de Vin. fi te ling en-hu lp. De Kath. Verkenners echter zijn deze actie vandaag wèl begonnen, die op morgen en vrijdag nog wordt voortgezet. Het is dus mogelijk dat op die dagen jongens bij u aanklop pen met de vraag een karweitje te mogen verrichten. De leiding heeft betaal de kinderen niet te véél voor het karweitje, maar ook weer niet te weinig. En vraag steeds een zegeltje, dat is beter voor de administratie van de gelden. Distrïcts-commissaris P. C. M. Schamlé van de Kath. Verkenners heeft al een doel gevonden voor het besteden van de „heitjes" die aan de groepen zelf ten goede komen: *t in richten van het troephuis in het oude stoomgemaal Van der Goes in de Poldervaart, dat door de gemeente 1 vermist een damesfiets, die zonder lijke terreinen bij het gemeentelijk verenigingsgebouw. De organisato ren hadden als commandoposten de kantines van het gemeentelijk lokaal en Hermes DVS. In die kantine van Hermes DVS stond een batterij ge luidversterkers en vandaar kon den de actieve broeder Hermano c.s. de mededelingen over alle velden doen horen. Veertien voetbalscheidsrechters staan er borg voor dat de wedstrij den volgens de voorschriften worden gespeeld. Leden van het Schiedamse Roodc Kruis zorgden dat de voet ballertjes Ln goede conditie in de strijd konden blijven. Overigens kwa men er op de eerste dag geen onge vallen voor. Het Roode Kruis heeft in een dertigtal „lichte" gevallen hulp moeten verlenen bij schaaf- wondjes e,d. Dinsdag hebben de elftallen van de lagere scholen hun wedstrijden gespeeld. Voor afdeling E werden in zes poules negentig wedstrijden gespeeld. Van krachtsverschil was dikwijls geen sprake. Voor de vele supporters die zich langs (en dikwijls ver over) de lijnen ophielden ont stonden er dan ook dikwijls span nende momenten als moest worden bezien of „hun school" in de volgen de ronde was doorgedrongen. Gedu rende de gehele dag stonden de be langstellende knapen voor het mede delingenbord bij de kantine van KDWS. Toen er zelfs strafschoppen moesten worden genomen na de be slissingswedstrijden tussen de kam pioenen van poule 7 en poule 8 steeg de spanning tot het hoogtepunt In triomf werd tenslotte het één meter hoge keepertje van de Domini- co Savioschool van het veld gedra gen. Hij had twee strafschoppen ge stopt! Dat betekende de zege op St. Martinus 2. De belangstelling voor de wedstrijden is 2eer groot. Tal van volwassenen hebben gisteren de strijd van de jongeren bezocht en in de loop der week mag nog meer belangstelling worden verwacht om dat nu ook de teams van de uitge breid lagere scholen in het veld ko men. De winnaars van de poules zijn: El: Comenius B; E 2: Thorbecke; E 3: St Jozef l; E 4: St. Martinus 1; E 7: St. Martinus 2 en E 8: Dominico Sa- vio 2. Uit de garage van de firma Noord- hoek op de Nieuwe Haven is gis teren de fiets gestolen van de doch ter van de heer G. F. De scholier L. aan de N.P.V. en de Kath. Verken ners is toegewezen als jeugdhuis. De gemeente zal het gebouw laten op knappen, maar de padvinders staan zelf nog voor grote kosten bij de in richting. Want de heer Schamlé wil er een model-hoofdkwartier van maken, waar niet alleen de padvinders een plaats kunnen vinden, maar waar bv. ook de kader-opleidingen kunnen plaatshebben. Aan zo'n centrum is daarbij een verzoek aan het publiek: t een grote behoefte hier in de stad. slot in het Broers veld stond. De heer Th. J. J. deed aangifte van vermis sing van een damesfiets in het volks tuinencomplex Klein Babberspolder. Mevrouw S. S. vermist een fiets, die zij aan do Buys Ballotsingel had neergezet Aan de Nieuwe Haven is de fiets gestolen van de heer A. v. d. M, Aan de bromfiets van de heer A, M- P., die voor zijn woning in de Nic. Beetsstraat stond, zijn verschil lende onderdelen vernield. Bellen by ongeval: GG en G.D., TmnJaan 80, telefoon 6 92 00 Pohtie-atarmnummej Ö4B6B Apothekers nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. K.-K. Leestaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond behalve woens dag en zaterdag! van 10 tot 20.30 uur Zondags gesloten Gemeen tel Uk e Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur. woensdag van 9 30 tot 18 30 uur, donderdag van 9 30 tot 12.30 uur, vrijdag van 930 tol 1630 en van 19 tot 20.30 uur. zaterdag van 9 30 tot 16.30 uur Zondags gesloten Sted. Museum: .Start"-tentoonstel- ling, „Anten Lutgerink" en „H. M. v. d. Spoel". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kop op, borst vooruit", Monopolc, 2, 7 en 9.15 uur: „Je bent nooit te jong". DIVERSEN Tivoli, 8 uur: GTB. Feest. Wijkcentrum, - 8 uur: Coöp. DES. Demonstratie. Sportfondscnbad, 730 uur: Afzwem- feest Clir. Soc. Bel., 8 uur: Lasclub. Le zing. Volksgebouw, 8 uur: 3.V.A.O. Jaar vergadering. Het was in 1909 dat de Britse ge neraal Baden Powell met een jeugd kamp op een Engels eilandje de ba sis legde van de „Boy Scooting", het Spel van Verkennen, dat weldra de gehele wereld zou veroveren. Dit verkennen werd spoedig daarop ln Nederland geïntroduceerd en dit jaar bestaat de padvinderij in ons land vijftig jaar. Nu Is de juiste oprich- tlngs-datum wat wazig, zodat het geen wonder is dat de jubileum-vie ring (naast de centrale viering in september Jn het Amsterdamse sta dion) valt op de 23e april, de naam dag van de schutspatroon van de verkenners, St. Joris. Dit zal ook in Schiedam gebeuren. Maar deze vie ring wordt wat doorkruist door het feit dat het district Rotterdam van de Nederlandse Padvinders Vereni ging in 19G1 een halve eeuw hestaat, aan welk feit dan wederom veel aan dacht zal worden geschonken. Van daar dat de herdenking deze week wat soherder zal plaatshebben. Zo zullen dan op 23 april a.s. (een gunstige dag: op zaterdag en dan nog (Advertentie IM.) ledereen maakt Met Gevacolor rolfilms krijgt U prach tige kleurenfoto's op vergrote for maten; 9 x 9 cm. I 85 a. 9x13 cm. I 90 a. Fotografeer in „Duizendmaal mooier!" In het jaar van de Floriade vragen bloemen uto aandacht; zij brengen geur en kleur in een wereld van staal en stenen. La ten xoij hierbij ook denken aan de bloem, die genezing brengt en nieuwe levensmoed in de harten van velen: de Emmabloem. Deze bloem wordt a.s. zaterdag wederom uitgereikt aan hen, die hun bijdrage geven in de jaar lijkse collecte voor de t.bj;.- bestrijding. Gaarne beveel ik deze collecte bij u aan. De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. PEEK (Advertentie IJVf.j Nieuwste dessins Diverse modellen HERENMODES De zaak naar uw smaak HOOGSTRAAT 93 Sturka lichtgewicht JASJES en PANTALONS De R.K.-toneelgroep Brederode geeft op Koninginnedag, zaterdag 30 april in Arcade een opvoering van het blijspelNinotehka", van Melchi- or LengyeL De regie berust bij de heer Karei Tubbing. Na afloop is er een groot Oranjebal met medewer king van de Band van de Kon, Mari niers o.Lv. J. Geuzenbroek. Negen jongens van elf tot veertien jaar waren gisteravond omstreeks zeven uur bezig met het ingooien van de ruitjes bij de kleuterschool in de Fahrenheitstraat Toen een mobi lofoonwagen van de politie langs kwam om de jongens mee te nemen naar het hoofdbureau, waren er a3 twaalf ruitjes gesneuveld. Over ongeveer 150 meter heeft gis teravond de grasberm langs de Over- schieseweg ln brand gestaan. De brandweer onder leiding van de heer D. de Jager bluste het vuur met een nevelspuir. De Rotterdamse brand weer was ook aanwezig, maar be hoefde geen dienst te doen. Het Politiek Jongeren Contact Schiedam belegt op maandag 25 april weer een vergadering van de Jeugd- gemeenteraad, in de raadszaal van het stadhuis. Voorzitter is ditmaal de heer J. H. M. Ham van de J.O.K.VF. De punten ter discussie zijn: een gewijzigd voorstel inzake de instel ling van een ideeënbus voor het ge in eentepersone el, een voorstel tot verlening van een subsidie voor de bouw van kerken of bezinnings centra en de instelling van een koop avond. Geboren: Maria J. d.v. W. F. Brocks en H. M. A_ Sigteenhorst; Jeannette J. d.v. J. C. Hoofnagel en P. H. Cordia; Anna E. cLv. D. Hof man en P. A. Verschoor; Robert us A. z-v. L- A. Schippers en A, C. de Bruijn; Thecla M. A. L. <Lv. C. W. Looman en K. E M. van der Drift; Wilhelmina C. d.v. I. A. Duivenvoor de en C. W. van Rijn; Margaretha A, L. d-v. J. A. Ham en M. J. J. van Winden; Maria A. L. d.v. H. J. A. Sondermeijer en J. E. M. Nefkens; Daurentius J. F. M. M. d.v. A- M. Maissan en E. M. H. J. Moonen; Pie- ter Ch. z.v. A. A. van Dijk en Ch. Molenaar. Overleden: M. van Diggelen 86 jr echtg, van A. van der Vlugt; M. P. Slee, 72 jr.; H. van der Steege 82 jr.; J. R. Könemann 69 jr. wel in de vakantie) *s morgens al heel vroeg 5 h 600 jongens bij het podium m de Plantage aangetreden staan voor de vlaggenparade. die om 7 uur begint. Plechtig zal de vlag worden gehesen, waarbij dó rest van de dag een „vlaggewacht" geplaatst wordt. De padvinderswet wordt op gezegd en de jongens horen het oude verhaal van St. Joris terwijl tevens de speciale boodschappen van de hoofd-commissarassen voor deze dag zullen worden voorgelezen. Hieraan doen mede de welpen, de verkenners en de voortrekkers, zo wel van de NP.V. als van de Katho lieke Verkenners, want tussen beide organisaties bestaat hier in Schie dam een zeer prettige samenwer king. Het is dan ook niet voor de eer ste maal dat de N.P.V. en de Kath, Verkenners gezamenlijk aan één ac tie deelnemen. *s Avonds om acht uur wordt er vervolgens het St. Jons vuur ontsto ken, eveneens voor het Plantage-po dium. Een kampvuur van bescheiden afmetingen, gezien de bebouwing in de omgeving. Ook dit is een ge zamenlijke plechtigheid van de N.P. V. en de Kath. Verkenners; een ex periment overigens, deze massale bij eenkomst. Want in de regel wordt het St. Joris kampvuur in de beslo ten kring van de groep zelf gehou den. Als plechtig slot van deze bijeen komst zal de laatste boodschap van Baden Powell, door hem vlak voor zijn overlijden opgesteld en op gram mofoonplaten opgenomen, ten geho re worden gebracht. In dit jubileum-jaar van de pad vinders staan meer evenementen op het programma. Zo zal aan de pad vinders een extra plaats worden in geruimd in het défilé dat op Konin ginnedag voor H.M. Kon. Juliana op het paleis Soestdijk wordt gehou den. Ook Schiedamse jongens, twee van elke groep, zullen in het défilé meelopen. Maar ook aan de gemeenschap wil len de padvinders een „goede daad" bewijzen. Zo zal in de periode tussen 30 april en 18 juni door de gezamen lijke padvinders een karwei worden opgeknapt, dat de gemeente ten goe de komt. Wat dat zal zijn Is nog niet i vastgesteld. Op 11 jnnl komen de padvinders dan met een grote mani festatie in de stad, terwijl de jongere welpen het goede voorbeeld op 18 ju ni zullen volgen. Men ziet, bij dit gouden jubileum wordt er door de padvinders, eigen lijk ietwat tegen de gewoonte in, aan de weg getimmerd. Er is ook reden voor, want er bestaat, zeker in Schiedam, een flinke belangstelling voor deze jeugd-beweging. Zowel de heer A. M. Sun der man, ass. districts commissaris van de NP.V. (Schie dam valt onder het district Rotter dam) als de heer P. C. M, Schamlé, de distrïcts-commissaris van de Kath, Verkenners (waar de kerkelijke in deling wordt gevolgd en Schiedam dus in één district zit met Vlaardin- gen, Maassluis en de Zuid-Hollandse eilanden) waren bést te spreken over de belangstelling voor deze jeugd beweging. De padvinderij uit de tijd? Geen sprake van vinden beide commissa rissen eenstemming. De toeloop van jongens tussen 8 en 12 jaar naar de welpen-horden is ongekend groot, tè groot zelfs in enkele gevallen. De N.P.V. telt ln Schiedam vjjf groepen (waaronder ook de Waterscouts) met zes welpen-borden; alleen bij de voortrekkers (tussen 17 en 21 jaar) loopt het niet zo hard over dit laat ste heeft de heer Schamlé echter weer niet te klagen: h|j heeft in Schiedam en Kethel vier voortrek kers-stammen, die weer zijn voort gekomen uit de zeven groepen en acht welp en-hord en. Het werk wordt eigenlijk alleen maar beperkt door het gebrek aan leiders voor de groepen. Het is moei lijk ouderen te vinden, die bereid zijn een goed deel van hun vrije tijd te offeren voor de padvinderij. Ook het gebrek aan lokaliteiten is voel baar, vooral aan goede gelegenhe den, waar de jongens een eigen sfeer kunnen scheppen en waar zij bo vendien vrijheid van. beweging heb ben. De afdeling Schiedam van de Partij van de Arbeid houdt op don derdag 21 april in het Volksgeboujv de 7de ledenvergadering, wa*r prof. dr. J. Tinbergen spreekt over „Wordt 1961 een jaar van overbesteding?" Aanvang acht uur. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tet. 65734' GEVRAAGD: Goed kunnende typen. Enige kantoor ervaring en kennis van ste no strékken tot aanbeveling. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties te richten aan N.V. MAATSCHAPPIJ OXYGENIUM Buitenhavenweg 50, Schiedam. TE KOOP GEVRAAGD goed onderhouden VRIJ HUISJE bij voorkeur in het westen van Schiedam. Brieven onder no, G—587 bureau van dit blad. BEKENDE ONDERNEMING heeft in haar bedrijf te Schiedam plaats voor een flinke bij voorkeur met ervaring in het bedienen, van machines. Zelfstandige werkkring met goed loon. Brieven onder letters AHH aan Nijgh Van Dit- mar. Adv. Bur., postbus 830, Rotterdam. Directiesecretaresse zoekt in een passend milieu, Schiedam of naaste om geving EEN RUIME ZONNIGE KAMER liefst ongemeubileerd met keuken of kookge legenheid, te aanvaarden per 15 mei of 1 juni a.s. Een prettig contact met de overige huisgenoten wordt bijzonder op prijs gesteld. Brieven Publi Studio, Couwenhovenstraat 72 te Schiedam. Koop bij onze adverteerders Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, "s morgens gebracht 's avonds klaar K. van Vuuren Hoog straat 106, Schiedam. Voor pasfoto's naai K. van Vuuren, Hoogstraat 108. te lefoon 6 67 20 In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1