3. Witte zomerblouses Beeld op Spuisluis officieel onthuld Nieuwland moet eerst worden volgebouwd 95 Betere bestrating voor Koemarkt en R damsedijk PPSG werkt zicli op naar tweede plaats GSS valt af Hartsuiker concerteerde in Stedelijk Museum Afzwemfeest, nu met een badpakken-mode-sliow Feestavond van „Vegla5: Beker wedstrijden Zangvereniging Excelsior vierde het jaarfeest Koeriersters CASINO de PARIS [MISS ROTTERDAMI Riolering Tuindorp Kethel-oost Doorgereden na aanrijding Serie van acht van Yan Dnyl NA VERKEERSREGELING Ook meer licht Burgerlijke Stand op de dijk COMPETITIE-RESTEN D Schiedam-Sparla 2 7-11 SVV probeert nieuwe spelers SCHIEDAM v_ Th. J. L. VAN DEN BERG BEVEKA COMBINATIE N.V. ACTIEVE JONGEMAN ENIGE TYPISTES Maandag 25 april 1960 3 Zaterdagmiddag is het nieuwe beeld op de Spuisluis officieel ont huld geworden in aanwezigheid van het grootste deel van de leden van de Gemeenteraad, die voor deze plechtigheid even hun ,,'opbou w-rit" door de stad hebben onderbroken. Wethouder Th. JVL. van den Berg, die bij verhindering van de burge meester het woord voerde vond bet een gelukkige gedachte deze ont hulling te doen plaatsvinden door ir. H. B. J. Aikema, de voormalige directeur van Gemeentewerken, die nog de bouw van de Spuisluis heeft voorbereid en onder wiens directie de sluis ook is gebouwd. „Het is de bekroning van zijn lange ver dienstelijke loopbaan," vond de heer Van den Berg. Ir. Aikema op zijn beurt heeft nog in het kort de vele moeilijk heden gememoreerd waarmee de bouw van de sluis gepaard is ge gaan en de zeer vele wijzigingen die in de oorspronkelijke plannen aangebracht zijn moeten worden, zulks in verhand met de uitvoering van de Delta-dijk op die plaats. De nieuwe Spuisluis is opzette lijk en simpel gehouden, om het uitzicht langs de fraaie Maasboule vard en omgeving niet te versto ren. Maar daarom was een versie ring als accent op de sluis wel echt noodzakelijk. Met het hoog-opgaan- de beeldhouwwerk, ontworpen door de Dordtse beeldhouwer Hans Pe- trie toonde de heer Aikema zich in genomen. „Een goede symbolische weergave van de functie van de Spuisluis," vond hij. De taak-om- schrljving ligt overigens ook in steen vereeuwigd, te lezen op het tegen over het beeld liggende sluishuisje, in. het daar aangebrachte opschrift Houdt mij in stand. Ik schut uw land". Daarna heeft ir. Aikema het doek verwijderd dat het beeld om hulde. Een omschrijving daarvan, hebben we reeds eerder geplaatst. (Ativertr ntie [JU.) Ij HOE KAN DAT? I Zeggen de talloze bezoe kers van hec I het v.m. Parkzicht in het I I Park te Rotterdam, dat I I ze daar iedere avond van I 10 tot 3 uur 's nachts, om j de 20 min. toch zo'n j enorme I FLOORSHOW I kunnen geven, met die I I lage consumptieprijzen van I I bier, jenevers, etc.v. f 0.85. Vrijdag 29 april is de verkiezing van aanvang 9 uur 's avonds f Advertentie t. voor uw tandenborstel aankoop van een nieuwe! 25 ct ^*^GRQQT5 speciaalzaak in Europa KORTE LIJNBAAN 14 - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 DEN HAAG ROKIN 136 - AMSTERDAM Nu de woningbouw in Tuindorp Kethel-oost, in het gebied begrensd door de Meeuwen sin gel, Kerklaan, Poldervaart en de Nachtegaallaan, voortschreidt (binnenkort zijn er 72 woningen gereed en in korte tijd zul len er meerdere volgen), wordt het zaak deze wijk van een goede riole ring te voorzien, die aansluit op het rioolgemaal aan de Sehiedamseweg. Het zal zelfs nodig zijn om vanuit een centraal punt in deze uitbrei ding een onderscheid hoofdriool aan te leggen naar het gemaal. De kosten daarvoor worden geraamd op ƒ190.000. B. en W. vragen de Raad om een krediet tot dit bedrag. Op de kruising Bosboomlaan-B.K.- laan js zondagmorgen de heer S. J Iï. met zijn bestelauto tegen de bromfietser W, P. uit Vïaardingen gebotst, toen hij deze geen voor rang gaf. De bromfietser liep een gescheurd oor en gebroken tanden op. Zijn echtgenote, die op de duo zat, kreeg een lichte hersenschud ding. De automobilist was doorge reden, maar werd in Hoek van Hol land aangehouden. Hij was over spannen. DRIEBANDEN In de zaterdagavond voortgezette driebanden competitie van 't district Schiedam presteerde Van Duyl het m zijn partij tegen Van Soelen om op de matchtafel een serie van acht caramboles te produceren. Van Duyl speelde de partij met een moyenne van 0.505. Het was het hoogste moyenne. Trouwens, zaterdag werd er veel beter gespeeld dan op do eerste wedstrijdavond. Walda kwam tegen Bleiksloot tot een moyenne van 0,434 en Scheffers tot een ge middelde van 0,480, Het was maar een heel klein vuurtje dat als ,JSt. Jorisvuivr" zaterdagavond in de Plantage is ontstoken; als slot van de viering van de St. Jorisdag cn de daarbij gepaard gaande herdenking van het gouden jubileum van de Ned. Padvinders Vereniging. Maar gezien de plaats, zo midden tussen de bebouwing, was een groter vuur niet toegestaan. Rond dit vuur geschaard hebben de honderden padvinders, welpen, ver kenners en voortrekkers geluisterd naar het verhaal van de ridderlijke daden van St. Jorishebben zij hu» padvinders-beloften vernieuwd en hebben zij hun liederen gezongen. Indrukwekkend teas het slot, toen de stem van de oude leider Baden Powell (van grammofoonplaten) weer klonk om zyn laatste boodschap aan de jeugd, kort voor zijn overlijden uitgesproken, nog eens te laten horen. GEBOREN; Jacobs H., d. van P. van der Meer en E. Roelofs; Ellen, d. van C. G. F. Stigter en N. M. van der Hek; Raphael S., z. van F. p. Creemers en A. C. W. Onstenk; Stephanie M., d. van W. P. J. van Wermeskerken en P. van Amers foort; Marcus P. J„ z. van H. G. F. Leufkens en J. A. W. Veugelers. OVERLEDEN; W. Mak, 58 jaar; H. W. M. Huivenaar, 73 jaar, wed. De heer W. v, V, deed aangifte van diefstal van een lantaarn, een brilétui en sigaretten uit zijn auto, die geparkeerd stond m de Rem- brandtlaan. De beer P, S. vermist een brom fiets, die hij had neergezet voor een café aan de Hoofdstraat. Nu de plannen voor de verbetering van de verkeersregeling rond het Koemarktplein vastgesteld zij*1» ko men de oude plannen voor een ver betering van de bestrating van Koe marktplein en Rotterdamsedijk weer te voorschijn. Aanvankelijk was het plan om de gladde en daardoor ge vaarlijke kei-bestrating van het plein stroef te maken door het aan brengen van een asfaltlaag. De ervaring heeft echter geleerd dat het stroefmaken om deze wijze voor het Koemarktplen ongeschikt is, zo dat B. en W. nu voorstellen om deze wegen rond het plein van klin kers te voorzien. De kosten hieraan verbonden worden geraamd op 129,000. Ook het wegdek van de Rotter damsedijk moet vervangen worden; hier kan echter wel 'n asfalt-bedek- king worden gebruikt. De plannen hiervoor dateren al van 1957, maar eerst de bestedingsbeperking en later de plannen voor de nieuwe verkeers- regeling hebben de uitvoering opge houden. Nu wordt voorgesteld om m 1961 dat werk uit te voeren. Daaraan hangt dam weer samen een verbetering van de verlichting van de Rotterdamsedijk. Aanbevo len wordt om de vijftig aanwezige, vrijwel versleten, armaturen van de straatverlichting met 250 Watt HPL- lampen te vervangen door nieuwe I met lampen van 400 Watt. Het ver- lichttngsniveau wordt daardoor ver dubbeld. Dc kosten worden geraamd op ƒ22.400. Nu men toch aan hot wijzigen is aan de Rotterdamsedijk, wordt met een voorgesteld om de toevoerlei dingen van het drinkwater (twee buizen met een doorsnee van 45 cm) die in de rijbaan op de dijk liggen, te vervangen door een stalen leiding met een doorsnee van 60 cm. Deze leiding zou dan buiten de rijbaan liggen, zodat men er bij kan komen, zonder de geasfalteerde weg op te breken. De kosten worden, geraamd op ƒ227.500. De gemeentelijke woningbouw zal ook in 1961 hoofdzakelijk plaats hebben in Nieuwland. Hiertoe heb ben B. en W, moeten besluiten, ten einde zeer grote Investeringen te voorkomen, nodig voor bet bouwen in Kethel. In Nieuwland zijn nog drie plaatsen beschikbaar voor de woningbouw. Langs de spoorlijn Schledam- "Vlaardingen is in het complex van Muys en de Winter nog plaats voor vier blokken met 132 woningen. Aan weerszijden van de toekomstige 's Gravenlandseweg |de uitvalsweg In het verlengde van de Broerkvest) liggen twee bouwterreinen waar on geveer 220 woningen kunnen verrij zen en tenslotte een bouwterrein ten westen van de Cartonnage Fabriek, waar 100 woningen tot stand kun nen komen. B. en W. zijn na rijp beraad tof de conclusie gekomen dat het aan beveling verdient om voor de ver dere afbouw van Nieuwland door te gaan met systeembouw en wel vol gens het Muwi-systeem op ontwerp van de architecten E. F. Gooszens en Spruyt en Den Butter. De bedoeling is van het bestaan de type uit te gaan. De huur zal bij de bestaande huur moeten aansluiten, behoudens de vermindering van de bijdrage ingevolge de huurverhoging. Het zullen weer woningwet-wonin gen moeten worden. Er zal extra aandacht besteed worden aan de differentiatie, dus zo wel grote als kleine woningen en dan nog wel beide groepen in één bouw blok. De kleine woningen worden dan niet alleen bestemd voor bejaar den maar ook voor alleenstaanden. Dit zijn dan de plannen voor 1961. In dit jaar, het laatste jaar in het vijf-jaren contract met Muys en De Winter's Bouw- en Aannemingsbe drijf, moeten nog 595 woningen, wor den opgedragen. Onder dit contin gent vallen ook de 132 woningen bo ven de winkelgalerij aan de Mgr. Nolenslaan. Voor 101 woningen is E instrumentale muziek van jag dus, de muziek voor zichzelf Mozort eist van de vertolker niet alleen een ragfijne, minutieus afgewerkte techniek, doch niet min der ook een muzikaal-abstracte in stelling die wars van elk effectbe- Zaterdagavond is het tweede deel m het grote afzwemfeest in het Schiedamse Sportfondsenbad gehou den, waarvan woensdag jJ, het eer ste deel plaats had. Ditmaal werden 106 kinderen na het afleggen van 4e zwemproeven, In het bezit ge stel van het eerste diploma en 51 van het tweede diploma. Ook op deze tweede avond is er een keur van attracties verbonden geweest aan het afzwemfeest. Ook ditmaal demonstreerde S.Z.C. onder leiding van Dries Peute diverse zwemslagen en werd er een water polo-wedstrijd gespeeld. De show- Ploeg van Wilton-Fijenoord gaf onder leiding van de heer Garnaat weer prachtige staaltjes van figuur- drijven en kunstzwemmen. En ook komieken Herman Bourn an en Alex de Raay maakten de lachspieren los Dit zij» geen échte zwemsters, maar mannequins die de badpak ken toonde» tijdens de modeshow in het Sportfondsenbad. met hun dwaze sprongen, waaron der enkele nieuwe nummers. De grote attractie was ditmaal echter de badmode-show van het Sporthuis Ritman, waarbij een twin tig-tal dames de nieuwste modellen badpakken en bad jasjes lieten zien. Van de heer E. Danz was de deskun dige toelichting. Aan het slot heeft de directeur de heer Putto allen dank gebracht voor faun medewerking, in het bijzonder aan Alex de Raay, die na ruim twee en half jaar het publiek in het bad vermaakt te hebben, die avond 2'n laatste sprongen heeft ge maakt. Een geschenk begeleidde die hartelijke dankwoorden. moet laten spreken. Dit dan zijn de voornaamste aspecten die een Mozart-interpretatie moeten ken merken en het is daarom, dat Mo zart een moeilijk begin van elk re cital vormt. De pianist Ten Hartsuiker, die za terdagavond voor dc Vereniging Vrienden van het Stedelijk Muse um concerteerde moest dit eveneens ervaren. Want ofschoon men zijn artistieke bedoelingen niet kon mis verstaan, bereikte de vertolking van 's meesters Sonate K.V. 282 zeker niet het gewenste niveau. Wijfelen de momenten, onduidelijk klinken de passages en het niet vasthou den van de compositahe lijn waren hiervan de oorzaak. De weergave van de hierna ge speelde Vierde Ballade van Chopm bezat pianistisch beschouwd zeer knappe kwaliteiten, maar het vir tuoze element ervan, dat vooral ver ankerd ligt in de van de pianoklank uit toegepaste climax-antie-climax, realiseerde Hartsuiker slechts zeer ten dele. Eerst geheel in zijn element toon de de pianist zich in „Pagodes" en een Etude van Debussy. De2e stuk- T1„ ken kwamen in alle opzichten fraai j f P? J* "j1 !,er,c van dric en artistiek voornaam tot klinken. "v Per*anecJsver- enlglng „Vegla" van de Vereenïgde Glasfabrieken By de Scliledamse zaterdagvoet ballers werd GSS voor de tweede maal door Vïaardingen geslagen, zo dat Vïaardingen «aar de eerste klasse promoveert cn GSS weer een jaar in. de tweede klasse dient te blijven. PPSC verloor een punt te gen het felle Heinenoord, maar de stand aan de kop wijzigde zich toch ten gunste van PPSC. Leider Me- Jlssant sloeg Barendrecht met 60. Hierdoor kwam PPSC op de tweede plaats achter Melisant met drie pun ten achterstand, maar PPSC moet nog twee wedstrijden spelen. Ba rendrecht met drie punten achter stand en een wedstrijd te spelen Is uitgeschakeld,, zodat PPSC het kampioenschap lu eigen handen heeft gekregen. Voor de na-compe titie won HBSS met 1—2 van AS WH. Heineoord-PPSC 1-1 Zo fel speelde de thuisclub dat de schutters van PPSC vrijwel geen knnsen kregen. Met wind mee had Hi fflenoord in de eerste helft steeds ,1 t'L oiverwicht en ook in de tweede if} it viel Heinenoord voortdurend aan. Door een fout in de Schie damse defensie kon de linksbuiten van Heinenoord in de 5e minuut van 35 meter raak schieten, uit de i schaarse Schiedamse aanvallen zet te Liebeek op de doellijn voor waarna Grocncweg de gelijkmaker inschoot. Mot het windvoordeel mee kwam de bal herhaaldelijk in de doelmond van Heinenoord maar paal en lat en de lichamen van de te genstanders voorkwamen de Schie damse zege. ASWH-HBSS 1-2 In de eerste wedstrijd voor de nacompetitie veroverde thuisclub AS1YH zich meer kansen dan HBSS dat zonder Walkenbach en Van Duivenbode speelde. ASWH kwam door Van der Giessen na tien mi nuten aan de voorsprong. Midden voor Rijnbende scoorde tien minuien later via een kopbal en vlak daarna schoot spil Chris Scheffers uit een vrije trap het winnende doelpunt in. VïaardingenGSS 3-1 In de tweede beslissingswedstrijd is GSS met de mindere van Vlaar- dingen geweest, maar daar het goe de schot bij de Schiedammers is uit gebleven, veroverde Vïaardingen de promotie naar de eerste klas. De doelman van Vïaardingen kon do schoten van Immerzeel onschadelijk maken. Aan de andere zijde werd doelman Putters in de 15e minuut door een schot van de Vlaardingse rechtsbinnen gepasseerd. Vijf minu ten voor rust werd het 11 na een combinatie van Bunte en ImmerzecL In dc tweede helft speelde GSS fel voor de belangrijke winst. In het laatste kwartier echter kwam Vïaardingen aan de zege. De mid denvoor bracht dc stand op fraaie wijze op 2—1 en toen de spil een i hogs bal inzond, drukte de Vlaar- I dmgse middenvoor doelman Putters over de witte lgn. (31). Tevens staken zij compositair ver uit boven die werken, welke men na de pauze te horen kreeg. En zo mu zikaal en technisch doorzichtig uit gevoerd als Hartsuiker dit deed, was dan. om te beginnen de. Sonatine van Willem. Pijper ondanks haar in gewikkeld idioom volkomen aan vaardbaar en dit was zelfs de Twee de Sonate van Hindemlth. Want in tegenstelling tot de tussen deze bei de stukken, gespeelde compositair stuntelig en geestelijk stotterend ge schreven „Sechs kleine Klavierstuc- ke opus 19" van de Oostenrijkse componist Arnold Schönberg, werd men in elk geval van deze compo nisten geconfronteerd met werk, dat hoe dan ook, krachtig en bewust is neergeschreven. Hetgeen men moeilijk kan zeggen van Schön- berg's muzikale onnozelheden, die alleen maar leiden tot muzikaal wanbegrip, getuige het stuk uit een werk van Kees van Baaren, die als volbloed volgeling van Schönberg al niet onder doet voor het produ ceren van een soort composities welk weliswaar een gebonden vorm bezetten doch geen inhoud, dat Hartsuiker als toegift speelde. H. van Born was zaterdagavond In gebouw Musis Sacrum. Het wa ren klinkende namen die in het programma vermeld werden en van. hetgeen zij boden kou de volle zaal dan ook volop genieten. „Frans Du Mee geeft lachcorvee", heette dat programma, maar we ge loven niet dat er iemand In de zaal was die dit lachen als een „corvee" beschouwde. Ellen Castell - en Frans Du Mee brachten aardige 1 ke Sparta 2. De Rotterdammers schetsjes, terwijl de laatste ook de hadden een licht technisch over- verschiliende onderdelen van het pro- wicht, maar in een levendige span- gramma aan elkaar praatte. „The uende strijd slaagde Schiedam er three Jackons" waren voor velen on- ondanks drie invallers in Voor de wedstrijden om de dis- trictsbeker speelde Martinit In het Volkspark legen het sterke VDL uit Maassluis. Reeds in de eerste mi nuut strafte de middenvoor een fout van de Schiedamse defensie af. Bin nen een minuut had W. Bos de stand weer in evenwicht gebracht, Hierna was Martinit tot aan de rust m de aanval, maar het be slissende schot bleef uit, In de twee de helft slaagde Martinit er in dc verdiende en regelmatige zege op te bouwen. In de achtste minuut pas seerde de middenvoor van VDL de rechtsachter van Martinit om ten slotte doelman Den Uyl kansloos te passeren. Met wind mee was VDL duidelijk sterker. Uit een hard schot op de rand van. het strafschopge bied werd het in de twintigste mi nuut 13. De uitvallen van Martinit waren niet gevaarlijk. In de 26e minuut scoorde rechtsbinnen van VDL. Negen minuten later werd het 15. Martinit kon hierna de Maas- sluisse aanval tot stilstand brengen. In de strijd SVDPW 3—Martinit 3 won Martinit met 14. zodat Mar tinit 3 nu een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de re serve tweede klas F moet spelen tegen Dlndua 4. De honkballers waren niet bijzon der actief in het weekeinde. Schie dam speelde in sportpark Harga een goede oefenwedstrijd tegen het ster- getwijfeld geen onbekenden, maar van hun accordeon-show kon men toch volop genieten, evenals v»n de zanger Willy Valjo, die Italiaanse successen en operette melodieën bracht. De voorzitter van de personeels vereniging, de heer J. de Pater, open de avond en deelde mee, dat er ook dit jaar weer een kinderkamp is in Doornspijk en dat er weer bustoch ten worden georganiseerd voor het personeel. Het programma wordt herhaald op 27 april en op 3 mei. lans in evenwicht te houden. Voor Schiedam scoorden Van der Kooy, Van der Touw, Schol en Tettelaar. Schiedam 2 ontving van Sparta 3 een honkballesje (020). Esperanto-ageudo Merkredon, la 27an de aprilo. KlubveSpero. Konversacia vespero ce kmo v. Gink, Ploegstraat 19. La sekvontan semajnon estos Ia rememorvespcro de niaj militaj vik- tïmcj do ni ne kunvenos. reeds een vergunning uitgegeven en de resterende 362 woningen zijn. ge projecteerd in één groot complex ter weerszijden van de Parkweg, nabij de spoorlijn Schiedam-Vïaardingen. Dit complex zal In 1961 gereed ko men. Bellen by ongeval: G.G. en G.D„ Tumlaan 80, telefoon 6 92 9U Politie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: Evers, Lan ge Haven 81. R.-K. Leeszaal en Bibllotbeek, Dam; geopend tedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 2030 uur Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal ei» Bibllotbeek, Lange Haven; ge opend maandag van 19 tot 2030 uur, dinsdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20 30 uur. woensdag van 9.30 tot 16 30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9 30 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, zaterdag van 9 30 tot 16 30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Sapphire, het meisje uit de Tulip-bar". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Song of Scheherezade". DIVERSEN Stadhuis, 8 uur: Jeugd gemeenteraad. Wijkcentrum, 8 uur: Volksonderwijs Kethel, Toneel. Arcade, 8 uur; St. Martinusschool. Ouderavond. Irene, 8 uur: P.V. Gusto. Film. Volksgebouvv, 8 uur: Vrouwenclub Coöperatie. Lezing. Trainer Hans Croon van SW heeft de vrije zondag benut om in de oefenwedstrijd tegen Excelsior '20 enkele krachten uit de lagere teams te proberen. Ook de oud-doelman yan het eerste Jaap Kouwen stond in dit team. De jonge Wout van Meeteren smaakte het genoegen in dit lusteloze duel voor zijn club te (Advertentie LM.) Wij gaan door mee onze speciale aanbied irigen, waarbij onze klan ten, door nu ce kopen, tien tallen guldens kunnen besparen op de mooiste vitrage, die voor het nieuwe seizoen wordt aangeboden Ruche marquisette, prachtige fijngeweven 100% katoenen marquisette, met een echte macramé tussenzetsel. waar aan een ruim geplooide ruche. En deze pracht van een vitrage, waarvan de normale prijs 2.75 is. koopt U nu bijn3 voor de halve prij's. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze mar quisette met ruche, in Zwitserse ecru kleur, 85 cm breed, per meter voor kunnen scoren. Good-old Gerrit van Feit die naast rijn steunpilaar Henk Könemann stond opgesteld, maakte het tweede doelpunt voor SW. Voor tweedeklasser Excelsior '2D doelpuntte middenvoor Henk Zuy- denvijk. Na rust werd er niet meer gescoord. De partij, die weinig be langstelling trok, had slechts belang als conditie-training en als middel om enkele krachten in een bepaal de opstelling van. het roodgroene team te proberen. De Gemengde Arbeiderszangver eniging „Excelsior" vierde zaterdag avond in het Volksgebouw het jaar feest. Het gezelschap van Jo Bos man bracht hier een aardig geva rieerd programma op de planken, dat door het talrijke publiek wel willend onthaald werd. Er waren aardige schetsjes, vlotte muziek van drie jongelui met mondaccordeons en er was volop gelegenheid om mee te zingen met twee accorde onisten. Er werden op deze avond ook en kele leden gehuldigd, die vijfen twintig jaar aan „Excelsior" ver bonden waren. Dat waren mevr. Boomsluiter, mevr. De Braaf. mevr. Sneerman, mevr. Hoogendoom en de heer Sneerman. De heer Klap, dis trictsbestuurder van de Zuidholland se federatie van arbeiderszangver- onigingen, sprak de jubilarissen toe, waarop hun een aardige attentie werd aangeboden. Secretaris H. van Veen opende de avond. Zendt mij gratis uw brochure van Artlfort bankstellen - Formule meubelen Bedden en Matrassen - Luxaflex (doorhalen wat niet gewenst wordt) Adres: BON zenden aan: BROERSVEST 64—66 ETERNIT EN BOARDS Westvest 33 - Telefoon 6 94 44 Wij vragen voor direct een voor onze verkoopafdeling, leeftijd 2025 jaar. Enige ervaring als verkoopassistent is gewenst, doch niet vereist, daar in ons bedrijf een allround op leiding wordt gegeven. Opleiding: Ulo of gelijkwaardig. Militaire dienstplicht moet zijn vervuld. Uitvoerige sollicitaties te richten aan POSTBUS 34 SCHIEDAM Voor tijdelijk gevraagd: eventueel voor halve dagen voor eenvou dig factureerwerk. Sollicitaties te richten aan: N.V. Maatschappij Bui ten havenweg 50, Schiedam. .Oxygenium" Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f 8.— com pleet. Telefoon 668 33 Koop bij onze adverteerders F strukfuursiof, vlerkante hals maten 36-46 -i'hSrtjfs "3A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1