m Mei-feest in het licht van de grote actuele problemen Nil Ook Bevrijdingsdag wordt li groot feest Twee maal lichtstoet Slechte start van de honkbal-competitie „Zolang er toegewijden zijn zolang ook deze viering" Pat Boone in „April love TERITAL JAPONNEN Halve eeuw bij Eendracht Expositie van 10 jaar AFK Meibal Voor de jeugd 6.95 Programma van de Huisvrouwenver. een ronde 'jonge* RYfSBEiDE'S Laafckwartier-SW 9-1 Harga-loop op Bevrijdingsdag Deelneming aan de D o den-herd enkin g MONOPOLE: Gemeente-diensten op Bevrijdingsdag Sportslieden helpen met de verlichting Sluiting café's op 4 en 5 mei Fietsendiefstal NB NLO bestaat vijftig jaar Kosteloze inenting Burgerlijke Stand Zomeravondvoetbal vraagt arbiters Haan met vier poten in Barneveld Succes 2 leed nederlaag SCHIEDAM Koeriersters Dinsdag 3 meï 1960 tachufreal j verb-Urt V behotlt PtrooJd ti °ag rol». U w*it P&fTOFH ■toe reik ■og hecen. Btrale plu. |«P0thek« *wnd «an- 1 er toch. i eind n lüoort Bfc pak» life denk, 1 No-u ja, I schelen, |toel, jtc- j joötj en r zot teto.Al» phiur!y«: l Bta jt l'naar r," in kei Thande» rt. Zeg I ie voet, fch een» fcmouth I jonge- en zij i ghn- btoment UK zuster me, |aal dat mer. luit" Taakje", t werd gval- iylvia v er Mk' de ■etui- fc'-'het K'Sir Jj wat Sr ba* \leen smo» Igd)' „Wy zjjn hier aangekomen om hei Mei-feest te vieren. Maar de viering van deze dag is wel sterk van karak ter veranderd- Immers, vroeger stond deze geheel in het teken van de strijd om de 8-uren dag. Dat Is na voorbij. Maar zolang er nog men sen zjjn die de socialistische bewe ging met hart en ziel zjjn toegedaan, zolang zullen zij op 1 mei bijeenko men om het Mei-feest te herdenken en te vieren". Dit heeft de heer A. M. van der Wel als voorzitter van het Mei-comité gisteravond gezegd in Zjjn openingswoord. Veel is er ln de loop der jaren ten goede veranderd, mede door bet u've ren van de socialisten. Maar er zjjn nog problemen die tot een oplossing gebracht moeten u-orden, zoals bet vluchtelingen-probleem. Daarom vroeg de heer Van der "Wel aan dacht voor de verkoop van de Be- vrijdlngskaarten OP dJ® avond. De Gemengde Arbeiders Zangver. „Excelsior", die in het verleden met moeilijkheden bij de bezetting te kampen had, maar nu weer op volle kracht js, bracht daarop o.Lv. Leo Smit twee socialistenlLederen za. het „Morgenrood" ten gehore, Daarna was het woord aan de heer Geert Ruygers, ltd van de Tweede Kamer, die de feestrede hield. De heer Ruygers haakte hierbij aan op de Mei-leuze van dit jaar: „Gelijkheid van kansen, gelijkheid van rassen, vrede door recht". Type rend voor de huidige situatie noem de spreker het feit dat slechts één van de drie onderwerpen slaat op binnenlandse aangelegenbeden ter wijl de andere de internationale vraagstukken aansnijden. Vraagstuk ken echter die ook beslissend kun nen zjjn voor ons eigen volk. Deze kwestie van de gelijke kan sen voor iedereen, is nu bijzonder ac tueel geworden omdat dit een van de punten is waarbij de opvattingen van progressieven en conservatieven (die over het algemeen naar elkaar toe gegroeid e|jn) sterk uiteen lo pen. Nu is bij een onderzoek geble ken dat van de landen van. West- Europa in Nederland nog het gering ste aantal kinderen uit de laagste inkomens-klasse op de universiteit komen. „Wij kunnen ons een derge lijke verspilling van intellect niet veroorloven", merkte de heer Ruy- gers op. Temeer daar de strijd lussen het westen en het communis me steeds meer wordt uitgevochten op het economische maar ook op het culturele vlak. Wat de gelijkheid der rassen be treft, bevinden wij ons juist nu op een keerpunt in de geschiedenis. Wij hebben eeuwenlang geleefd in een blanke beschaving, maar dat loopt ten einde. Het vraagstuk van de ont moeting tussen het blanke en de ge kleurde volken zal nog eens blij ken hèfc grote probleem van de eeuw te zijn geweest „W|j kunnen alleen de oorlog voor komen, door de vrede te organise ren", heeft Albarda reeds in 1937 ge constateerd. Maar enkele van de voorwaarden daartoe zijn: eerbied voor de vrijheid van alle volken, eer bied voor de fundamentele menselij ke rechten, strijd tegen de armoede en ook liquidatie van de koloniale verhoudingen. Wat dit laatste betreft zijn de socialisten onaangenaam ge troffen door de maatregelen die de Nederlandse regering nu weer beeft getroffen ten aanzien van Nw- Gui nea. ,,Dit is een verloren zaak", ver klaarde de heer Ruygers. „De droom van de socialisten is een vreedzame, bewoonbare en leef bare wereld er gaapt echter nog een diepe kloof tussen deze droom en de werkelijkheid". Na deze rede aandachtig aange hoord te hebben, heeft het zeer tal rijke publiek dat de zaal van Musis Sacrum geheel vulde met veel ple zier geluisterd en gekeken naar het optreden van het cabaret-gezelschap „De Toverfluit", waarbij Dogi Huga- ni en Wun Verhagen enkele schetsjes opvoerden, Herman Emmïnk liede ren zong met piano-begeleiding van Harry de Groot, de Drie Jacquets komiekerig zongen en Jan Boots niet alleen de conference verzorgde maar ook nog een meesterlijke quiz hield. dingskerk, waar de muziek van The Rhythm Aces en de Rockin'Drifters er de stemming al gauw in bracht. Dansen hoort bij het Mei-feest, maar op deze avond was ook voor wat af wisseling gezorgd. Nico Schooien» berg gaf hier nL zjjn bekende één- mansshow te zien, die bij vele Schiedammers al wel bekend zal zijn, maar ditmaal met een aantal nieuwe nummers op het programma, zoals parodieën op Perry Como en Tom Manders. Jan Weerman, assistent jeugdleider van Jonge Strijd heette iedereen van harte welkom. Jonge Strijd had deze avond georganiseerd. Ook de heer De Jong, districts bestuurder groep „Ruimte" gaf enkele demon straties. Hans Aan de Wiel zal voor de kinde ren van leden van P.v.d.A. en N.V.V. al reeds geruime tijd een bekende naam zjjn Ook op dit Mei-feest heeft hij voor hen weer een mooie toneel fantasie geschreven, evenai dat vorig jaar het geval was. Gistermiddag was de grote zaal van Musis Sacrum geheel vol met deze jonge luitjes, die konden genie ten van het spannende spel „Enco, het maanmanrmetje". pt Gaat hier om een professor die een mooi plannetje heeft voor een éénmanshelicopter, maar zjjn plannen worden gestolen. De traditionele rovers ontbreken dus niet in dit stuk, dat echter ook mo derne elementen bevatte die eveneens tot de verbeelding kunnen spreken. Het spel werd vertoond door Hans Aan de Wiel, Marten Scholten. Hilde en Kees van Ruiven, Cora Meijer, van de ABVA, was op deze Mei- Dik Krikke. Jan de Boer, Rob Groo- bijeenkemst aanwezig. De volksdans-tendorst en Frejja v. d. Wel. (Advertentie IJVfJ Jongens weekender Vlot model in prachtige kwaliteit poplta (no-iron). Uni - in vele kleuren. Degelijke Waarborg-afwerking. Al/een woensdag Binnenweg - Eendrochtstraat - Zwartjan- straat 6064 - Beyerlandselaan 8793 Nw. Bïnnenweg/Aelbr.kade - R'DAM Voor de jongeren uit de kringen van P.v.d.A, en N.v.V. was er gister avond het traditionele Mei-bal, dit keer in de zaal onder de Opstan- Na de Koninginnedag krjjgen we direct de viering van de Bevrijdings dag. Ook daarvoor U een omvangrijk programma vastgesteld door de Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen, dat in het speciale programma-boek je Is vermeld. Hierop willen we ech ter enkele verbeteringen en aanvul lingen aanbrengen. Op 4 mei wordt In - de Aula van het Sted. Moseum een bijeen komst gehouden, waarbij burgemees ter mr. J. W. Peek aan deputaties van leerlingen van de Schiedamse scholen voor middelbaar-voortgezet lager en nijverheids-onderwas als ook van de zesde klassen van de la gere scholen het herdenkingsboekje „Volks in verdrukking en verzet 1940-45" worden uitgereikt. Deze bij eenkomst heeft echter niet om 11 uur *s morgens plaats, zoals in het programma-boekje vermeld, maar reeds om 9.30 uur. Dan het Bevrijdingsfeest Weder om wordt verwacht dat alle vlaggen al vroeg uitgestoken zullen worden, maar ditmaal geen vergezellend klok gebeier. In. plaats daarvan worden om 8 uur op vier plaatsen in de stad (Emma plantsoen, Maasboulevard, Vlaardingerdijk en in Kethel) „sa- luut-scboten" gelost; niet met 'n ka non overigens, maar vuurwerkbom- men. Een tegenslag is dat het nieuwe Schiedamse draaiorgel „De Water- poorter", waar we reeds uitvoerig over geschreven hebben, op die feest dag niet beschikbaar zal zjjn. Er ontbreken nog enige onderdelen voor de opbouw van dit orgel, zodat de klanken daarvan niet zullen klin ken op deze Bevrijdingsdag. Om 9 uur beginnen op drie punten in de stad drie muziekkorpsen te spelen, tcweten Gusto in Schiedam- zufd, het Leger des Heils-korps In Nieuwland het Politie muziekkorps in het Singelkwartier, die van daar naar de Plantage opmarcheren. Ge hoopt wordt dat dit de jeugd zal trek ken naar het Jeugd-appel dat om 10 uur begint in de Plantage. Ver wacht worden de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen en die van uitgebreid lager, nijverheids en middelbaar onderwijs. Daar het Mer een vrjje dag betreft, gaan de scholieren niet in schoolver band naar het appel. Een program ma van zang, muziek, dans en decla matie wordt afgewerkt terwjjl de herdenkingsrede wordt uitgesproken door de heer P. Mak, oudcomman dant van de B.S. Om ongeveer 11,30 uur wordt in Plantage een Kinder circus vertoond, waaraan een aan tal leden van Schiedamse jeugd-ver- enigingen medewerken. Ook de kin deren die hebben deelgenomen aan de kinderspelen in de zeven wijken gaan gezamenlijk naar dit circus kij ken. Eveneens in de Plantage wordt middags om 3 uur het Bevrijdings- snel „Sleutels der Vrijheid" opge- voerd, door een aantal toneel-ama teurs. Zover ons bekend zal dit een première-voorstelling voor heel Ne derland worden. Het stuk is geschre ven door J. H. "W. Feenstra, op mu ziek gezet door Cor Lemaire en ge regisseerd door André v. d. Heuvel. Deze „vaderlandse moraliteit" uit de oorlogsjaren zal op 6 mei 's avonds om 9 uur nogmaals opgevoerd wor den. maar dan zullen cr bijzondere Itcht-effecten ingevoerd zijn. Een hoogtepunt in de feestvie ring zal zijn de Lichtstoet die door de stad trekt en die op de Vlaardin gerdijk ontbonden zal worden, waar dan otn 11 uur het grote BevrijiHngs- vuurwerfc f'fellst zónder reclame!) "zal uiteeïv ip&den. De opstel plaats is weer de Boer- havelaan waar de deelnemers voor 8.30 verwacht worden, opdat de stoet omstreeks 9 uur kan vertrek ken, Er hebben, zich dit jaar nog meer deelnemers gemeld, zodat het een aantrekkelijk evenement kan worden, dat zeker duizenden kij kers zal trekken. De stoet zal langs de Lange Haven trekken, zodat men aan de overkant van het water staande de stoet rustig kan zien, tegen een achtergrond van pitoreske gevels. Mogelijk kunnen de kin deren die nog een lampion over heb ben, deze verlichten wanneer zij staan te kijken. De route van de stoet is: Rotter» damsedijk, Broersvest. Lange Kerk straat, Grote Markt. Hoogstraat, Kor te Dam, Dam, Vlaardingcrstraat, Westvest, Walvisstraat, Lange Ha ven. St, Liduinastraat, Ant. Muys- straat, Westfrankenlandsestraat, Re- nbiandtlaan, Troelstra laan, Burg van Haarenlaan, Vlaardingerdijk, waar het einde is. Er worül gedefi leerd voor het Stadhuis; In de St. Liduinastraat is een rustpunt, waar de toegekende prijzen worden bekend gemaakt. Op verzoek van een aantal deel nemers, zal de sloet ook 's middags door de stad trekken. Opgesteld wordt ln de Warande, om 2.14 uur, vertrek om 2,30 uur. Een geluidswa gen gaat vooraf. De route is: Westerkade, Groene- laan, Wilhelmmaplein, Willem Brou werstraat, Hoofdstraat, Lekstraat, Nwe Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stadbouderslaan, W. de Zwijgerlaan, Nassaulaan, B.K.-laan, Aleidosraat, Graaf Flonsstraat, Kembrandtlaan, Troelstralaan, Dr. Wibautplein. Mgr. Nol en slaan. Parkweg, Spoel: ngbrug, Spinhuispad, rond het Stadhuis, Lan ge Kerkstraat, Broersvest. waar de stoet ontbonden wordt Op deze Bevrijdingsdag zijn er ech ter meer evenementen, die men in het programma-boekje vermeld kan vinden. Op 11 en 12 mei houdt de Ned. Ver, van Huisvrouwen de algemene vergadering in Utrecht Voor de af deling Schiedam staan verder op het programma: maandag 16 mei, kwart over twee in Maison Westhuis, een lezing over „Vlaamse humor" door Lode van Gent; op woensdag 18 mei om drie uur een excursie naar de Zuivel keuken van het Bouwcentrum te Rotterdam. Op donderdag 19 mei is er een gewestelijke dag te Bos koop, op woensdag 1 juni een excur sie naar de Maggi-fabrieken in Am sterdam. (Advertentie LM.) jonge White Label dubbele klare f 8-35 per literfles exclusief gUs De Schiedamse honkbalteams z|jn de competitie niet met winst be gonnen. Schiedam verloor op het nieuwe Amerikaanse honkbalveld In Harga van Sparta 3 <910) en SW verloor in Den Haag met 9—1 van -Laakkwartier. DRZ en DHS oefen den genoeglijk. SchiedamSparta 9-10 Voorzitter Ja van der Touw heeft voor de aanvang van de match de leden van „Schiedam" dank gezegd voor hun werk by de aanleg van het Amerikaanse honkbalveld, dat met de werpersheuvel tussen de twee terreinen in is gelegd. De heer Jo F. Ebben, die zijn energie aan dit werk heeft gegeven, mocht daar na op de heuvel de eerste bal wer pen. De Schiedammers maakten meer fouten dan Sparta 3 (11 tegen 7). zodat Sparta een kleine overwinning kon grijpen. Jan van der Kooy plaatste in de eerste en vierde in ning tweehonkslagen. Piet van Rui ven scoorde in de zevende inning een home-run. Sparta opende de score, maar op een slag van Jan van der Kooy kon jo Lupker gelijk maken. In de tweede inning werd het 41 voor Schiedam door Cam- been, Van Ruiven er» Lupker. Spar ta verkleinde in de vierde inning de achterstand 14—3) en daarna scoorde Sparta driemaal. Ook Schie dam scoorde in de vijfde inning door Cam been. Belde teams scoor den in. de zevende inning tweemaal Voor Schiedam kwamen Van Rui ven en Lupker over de thuisplaat Tettelaar kwam in de achtste inning naar het thuïshonk en Van Ruiven scoorde in de laatste inning. Spar- ta scoorde in de negende inning tweemaal. Werpersresultaten: Bouts H x 3- slsg; 11 x 4-wijd en 14 honkslagen tegen. Schiedam: Tettelaar 1x3- slag; 10 x 4-wijd en. 35 honkslagen tegen. Eerst jn de laatste innings over» speelde Laakkwartier de Schiedam mers, toen een misverstand in het binnenveld ontstond. SW miste Ge rard Gommel en Wout van Meete- ren. In de tweede inning scoorde Laakkwartier, in de zevende inning kwamen drie Hagenaars over de thuisplaat en in de achtste inning zelfs vijf man. Eerst in de negende inning kon Man us Lange de eer redden. Hans de Lange plaatste w de zesde inning een tweehonkslag. In de achtste en negende inning kreeg SW telkens de honken vol, maar Laakkwartier kon het scoren op het nippertje voorkomen. In do achtste inning greep Laakkwartier de winst met goede honkslagen. Werpersresultaten; SW: Hans de Lange 10 x 3-slag: 2 x 4-wjjd en 31 honkslagen tegen: Laakkwartier: F. van Hal 10 x 3-fiIag; 6 X 4-Wfjd en 9 honkslagen tegen. De twee nieuwe honkbalclubs oe- lenden. DRZ speelde een leuke wed strijd tegen een Neptunus-combina tie. De Nies sloeg zelfs een home run en werper Gunneweg plaatste een driehonkslag. DRZ. dat goede vorderingen „maakt, won met 12—5, DHS speelde een geanimeerde strijd tegen een team vande Rijks-HBS Ook hier plaatste de eerste honk-1 man een homerun. DHS verloor met I 12—13. J Naast het Schiedamse pupillen- toernooi dat op Bevrijdingsdag in het Sportpark Harga wordt gehou den. ten bate van het Prinses Beatrix Polio-fonds is er ook een Harga- hardloopwedstrijd, waaraan alle Schiedamse sportslieden kunnen deelnemen. Commissaris K, Rijpma zal om 12.30 uur vakkundig het Startschot lossen. De lopers krijgen een par cours van 3000 meter af te leggen, die van het SW-terrein langs beide zijden van de Poldervaart loopt. Aanmelding kon geschieden tot een uur voor de aanvang. De lopers wor den verzocht in de clubkleuren uit te komen; kleedgelegenheid aanwe zig (bij Ursus). Aan de herdenking van de geval lenen op 4 mei neemt ook het zesde bataljon van de Binnenlandse Strijd krachten, Strijdend Gedeelte, deel Oud-commandant P, Mak verzoekt de vroegere leden van dit onderdeel in groten getale deel te nemen aan deze herdenking. Verzamelpunt is de Grote Markt om 7,15 uur. Ook het bestuur van de NW Be- stuurdersbond verzoekt de leden van de aangesloten bonden deel te nemen aan de herdenking. Verzamelpunt is de Boterstraat om 7 uur. Vaandel en vlaggedragers stellen zich om 7.30 uur op voor het monument. Bellen by ongeval; G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnuramer 64666. Apothekers nachtdienst; Gouka en Co., Groenelaan 127. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 36.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibllolheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 1620 uur. Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H, M. v, d. Spoel" en „Vrijheid". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Tempest". Monopole, 2, 7 en 9,15 uur: „April Love". DIVERSEN Musts Sacrum, 8 uur; Vegla. Cabaret, Chr. Soc. Bel., 8 uur: Mob. Kruis. Contactavond. "Wijkcentrum, B uur: Alg. Bedr. voet bal, Vergadering. 55 De gemeentelijke bureaus en diens ten zullen op donderdag, 5 mei a.s. (Bevrijdingsdag) voor het publiek gesloten zijn. Het bureau voor de burgerlijke stand (Nieuwstraat 26) zal op die dag geopend zijn van 9 tot 930 uur. evenwel uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangif- ten. De dienst van het openbaar slacht huis zal worden uitgevoerd, zoals op zon- en feestdagen. Huisvuil zal op die dag niet wor den opgehaald. De gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek en de filialen zullen zowel op de avond van 4 mei (do denherdenking) als op 5 mei voor het pubhek gesloten zijn. De Schiedamse sportwereld zal de gemeente medewerking verlenen bij het leggen van elektriciteitskabels in het sportpark Harga. De clubs die terreinen in Harga bespelen zullen de sleuven doen graven die voor deze kabels nodig zijn. Deze week zullen vrijwilligers van de betrokken clubs met het werk beginnen. Het ligt in de bedoeling dat elke club, die ter- reinen in Harga bespeelt, minstens vier werkers voor dit doel bereid kan vinden. (Advertentie i.lWJ Een prachtig Italiaans materiaal in schitterende uni-tinten Diverse modellen met korte en mouwen 69.75 74.50 met jasje 98.— 109.— HOOGSTRAAT 155-157 SCHIÉDAM Bij de N.V, Drukkerij De Eendracht is gistermorgen de heer J. Ploos van Amstel gehuldigd, die vijftig jaar als letterzetter aart het bedrijf verbon den was. In de aanwezigheid van het gehele personeel en vele gepensio neerden sprak als eerste de president-commissaris, de heer A. de Groot, ae jubilaris toe. De heer Ploos van Amstel is in de geschiedenis van de drukkerij de derde die hier zijn gouden jubileum viert Directeur J. van Pelt overhandigde de jubilaris een cadeau onder couvert (zie foto). De heer L. de Roos reikte namens de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel de oorkonde en ere-penning in goud uit aan de jubilaris. Nog verschillende andere sprekers gaven uiting aan hun waardering voor het door de heer Ploos van Amsiel verrichte werk en deden hun woorden vergezeld gaan van geschenken. We weten niet hoe Pat Boone het tegenwoordig maakt op de l|jst van top-hits, maar niet zo erg lang gele den stond h|j voor de teenagers aan de spits. Zingen deed hij om z|jn stu die te bekostigen en filmen mis schien ook wel. ZÖo tweede film fa in Monopole te zien. Als speelfilm is „April Love" net als „Bernardme" een niemendalle tje. Pat en de charmante Shirley Jones zorgen voor een snufje roman tiek en verder draait het geheel om een vurige hengst, die in paarden races bijzonder zijn best doet. Maar dat is allemaal van ondergeschikt belang. Hoofdzaak is dat Rat met welluidende stem vijf aardige songs zingt, die zijn jonge aanhangers wel weer in vervoering zullen brengen. De Algemene Foto Kring Schie dam zal ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan in gebouw Christe lijk Sociale Belangen een fototen toonstelling houden. De officiële opening geschiedt op zaterdag 7 mei om vier uur. De tentoonstelling zal daarna op zaterdag 7, maandag fl, dinsdag 10 en woensdag II mei van 's avonds zeven uur tot half elf geopend zijn. De AFK belegt iedere tweede en vierde woensdagavond van de maand een contactavond voor haar leden in het wijkcentrum Nieuwland waar deskundigen voor lichting geven op het gebied van de fotografie. Dat er van deze voor lichting een goed gebruik wordt ge maakt zal op de expositie in CSB te zien zijn. Op donderdagavond 12 mei houdt de AFK in het wijk centrum Nieuwland een contact avond. Er zullen dan diapositieven worden vertoond. Op woensdag avond 18 mei zal mejuffrouw Aard- oom een serie diapositieven over Is raël vertonen, eveneens in het wijk centrum Nieuwland. Op donderdag 5 mei 1960 (Bevrij dingsdag) mogen de café's open blij ven tot één uur des nachts. Het maken van muziek zal dan ge oorloofd zijn tot half één, mits de belasting is betaald. Voor de dancings, de bar-bodega „La Galté", het café „Lion d'Or" cn de „RIO-bar" blijft van kracht het gestelde in de voor die inrichtingen verleende ontheffing van. het nor male sluitingsuur. In verband met het karakter van de nationale herdenking op de avond van 4 mei heeft de burgemeester besloten, dat op die avond in de café's na zes uur (18 uur) geen mu ziek mag worden gemaakt_ en dat op die avond geen vermakelijkheden mogen worden gehouden. De 15-jarige L. B. deed aangifte van diefstal van zijn fiets die niet op slot in de Van Ostadelaan stond. De matroos F, J. S. vermist zijn bromfiets, die hij in de Hoofd straat had neergezet. Het bestuur van de afd. Schiedam van de Ned. Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs zal op II mei het vijftigjarig bestaan van de afdeling vieren met een receptie in de Huishoud- en Industrieschool, Pr. Mauritsstraat 9 en wel vaa 3.30 tot 5 uur n.m. Op vrijdag 6 mei bestaat er ge legenheid tot kosteloze inenting in 't wijkcentrum Dr. Wibautplein 129, Nieuwland: behalve voor de jaar klasse 1959. Tussen 3.30 uur en 4 uur tegen pokken en van 4 uur tot 4.30 uur tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Reginald us F. z.v. F. J. van Buren en E, Menke; Clara M. d.v. J. F. van Harmelen en A. J. M. Lansbergen; Ronald z.v. H. van Gend cn J. C, Put; Karin d.v. G. C. de Ronde en A. H. L van Leiden; Johannes P, z.v. S. T. Schaeffer cn M. E. Pas; Rudolf L. z.v, R. O. van der Bijl en M. T, de Rooij; Anneliese d.v. A. van Bommel en A. Steenbergen; Maria J. O. d.v. E. T. van Poucke en P. T. M. Kropman; Johannes P. 2.v. J. J. van Ingon en M. P. van der Linden; j Hendrik J, P, z.v. J. Koning en J, M. I Sjoerdsma; Petronella L, M. d.v. J S. C. Remmerswaal en W, F. L. Wie- chert; Astrid A. d.v. W. G. Haack en D. A. Lepelaar; Janna C. d.v, J. D. Schewe en I. van Eijk; Freddy z.v. G. J. Koster en J. den Breems; Wil helmus J. A, z.v. A. T. Schippers et» D. M, E. Petterson; Cocnraad M, z.v, H. M. Ort en E. C. F. Determeyer. OVERLEDEN: G. Krop, echtge, D. Bakker, 54 jr.; J. Montfoort, 84 jr.; N. Telle, echtge. H. J. Brökhng. 78 jr.; C. A. P, Kramer, wed. J. P. Folst, Ook dit jaar zullen weer met me dewerking van KNVB en Gem. Sportraad vele zomeravondvoet balwedstrijden worden gehouden. Voor het leiden van deze wedstrij den zijn scheidsrechters nodig. Daar om wordt een beroep op de arbiters gedaan om zich beschikbaar te stel len voor het zomeravondvoetbal, zo dat deze wedstrijden onder de juiste leiding en volgens de voorschriften kunnen worden gehouden. De Schie damse scheidsrechters wordt ver zocht zich nog deze week te melden bij de heer W. Njeuwstraten, lid van de seheidsrechterscommissie, Havendijk 56. (Advertentie LM.) in onze aanbiedingen noemen wij coch man en paard! U weet op de cent af wat U minder betaalt dan waar ook. Morgen liggen er stapels char- meuie onderjurken op U te wachten, voor aanmerkelijk verlaagde prijzen. Onderjurken van een zware kwaliteit charmeuse. afgewerkt met fraaie kant, zowel aan de bovenzijde als onderaan. Charmeuse onderjurken van 4.95, met ingewerkte buste- vorm, koopt U nü, in de mo derne kleuren, voor nog géén drie gulden. BARNEVELD. Een haan met vier poten is zelfs in Barneveld niet elke dag te zien. De heer Hofland aan de Prins Henderikweg in Barne veld heeft tijdens zijn werkzaam heden. m Limburg voor een Bame- veldse pluimvee-slachterij zo'n zeld zaam exemplaar ontdekt. Hij nam de vierpotige haan mee naar Barne veld om bet dier daar verder op te fokken. De haan heeft twee normale poten en twee die ieti> korter zijn en de grond niet raken. Niettemin heeft het dier geen enkele la3fc van zyn „reserve-onderstel". Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze charmeuse onderjurken In de maten 38 tfm 48, ln de kleuren lila, wit. geel, voor Met het naderend einde van het competitieseizoen worden de korf- balprogramma's erg mager. Ditmaal zijn er bijzonder weinig wedstrijden gespeeld, doordat voor zaterdag in verband met de Koninginnedag geen competitieprogramma was samenge steld. De enige wedstrijd, waarbij op zondag een Schiedams twaalftal was betrokken is Charlois 2Succes 2 geweest, die de Succes-reserves eer vol met 31 hebben verloren. Char lois 2 is namelijk een ploeg, die nog steeds voor de titel in aanmerking komt. VOOR MOEDERDAG HEEFT WAAR DAT WIEL DRAAIT een ruime keuze van wasmachines cn centrifuges, Edy, Miele, Dru, Acme Dompelaars, 2000 watt 23.- Aluminium'wasketels met 25 jaar garantie .75 l Weekendtassen 9.45 1045 Stuurtassen 2.60 3.20 4.35 5.45 Snelbinders vanaf 0.85 Grasmaaimach. v.a. 36.50 Gazonsproeiers vanaf 1,45 Tuinslang, p. mtr„ \\a. 029 Tuinslang, plastic, met 5 jr. garantie, p. ratr. 0.90 En ook duizend en één andere kleine en grote artikelen HOOGSTRAAT 67-69 - Telefoon 6 8436 KES-ZEGELS NIET OP RU WIEL ARTIKELEN DONDERDAG 5 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN Elektr. haardrogers 28.50 Elektr. koffiemolens 19.75 Philips koffiemolens 24,50 Mengbekers v mixers 9.50 Elektr. strijkijzers v.a- 9.75 Philips snclstrijkyzers 37.50 Elektr. kachels 10-50 Sportrijwiclen compL 165.- Te koop Luchtbedden, lang 190 cm. 18.50, 200 cm 19.50. Lucht, "l zitbed 22.50, Slaapzakken enz. American, Broersvest (noodwinkel). Tel. 6 6247. Te koop motor met zjjspan, 500 c.c., 2 cilinder, Zündapp, met bagagerekken, 2 tassen, 4 helmen, 2 leren kinderjas jes. Tegen elk aannemelijk bod. Na 18 uur. Fendrechtse- straat 14 B, Schiedam. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige -**- bediening: kapsalon J. de""- Ruiter. Lange Kerkstraat lS.'J s Permanent vanaf f 8.— com- pleet. Telefoon 668 33

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1