„Vrijheidbrengt vijf bange jaren in herinnering terug CETALAC' &gm Publiek toont zeer veel belangstelling 60:000 buitenlanders bezochten onze stad Machinist bestreed brand met hijskraan adi-L. s '-smkMjrza. Duivensport „Sleutels der Vrij beid" kijkspel met n moraal Insluiper gepakt Driebanden- wedstrijd voortgezet Dierenbescherming deed ook in 1959 goed werk Deze vierde mei FOTO'S EN DOCUMENTEN mszm Achting Rondleiding Aan Schiedamse schooljeugd Burg. Peek reikt het herdenkingsboekje uit Auto zwenkt uit file tegen scooter AGENDA Jaarverslag VVV Duitse zeeman nam stoel mee Fietsendief stallen Collecte van GMF Programma Bevrijdingsdag ABC-voet'bal gaat weer beginnen Jaarvergadering Pro Juventute Geron komt met „De spooktrein" WE EK Raadsleden voetbal gaat niet door Happen water van 3Vi ton uit Maas Verrassing voor Moeder! W. A. VERWAYEN Oud scheepswrak in Brielsche Maas gevonden 7 i U II C C I COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498.- DE MOL JANSEN Woensdag 4 mei I960 Enkele duizenden Schiedam mers hebben de tentoonstelling „Vrijheid" in het Stedelijk Mu. seum aan de Hoogstraat al be zocht in de eerste dagen, en het is wel te verwachten dat deze expositie over de laatste oorlog en de bezettingstijd nog velen zal trekken. De belang stelling van dc jeugd is alles zins verheugend. Want wat er in die vjjl jaar allemaal ge beurd is. niemand zal dat mis schien zo ineens enigszins vol ledig kunnen vertellen. De tentoonstelling „Vrijheid" nu, biedt tal van aanknopingspunten om ons weer bewust te worden van de jongste geschiedenis. Gedeeltelijk is het oorlogsgeschiedenis d.u'.z. we krijgen etn beeld van het terrein van dc oorlogshandelingen, maar ook wanneer het strijdtoneel ver van on ze grenzen komt te liggen, bljft het voor de Nederlandse bevolking een bange tyd. In 't trappenhuis van het museum zien we allereerst twee kleine beeld houwwerkjes van Man andriessen: „Bomslachtoffer" en „Politieke Ge vangenen". Ook in de grote boven zaal staan enkele kleine beeldhouw- (A dvertentie LM.) Verf met gemak en,.._ van Ceta Bever De Blauwe Doffer De postduivcnhoudersvcrcmging „De Blauwe Dotter" maakte een vlucht van uit Seppc. Gelost werd om 10.15 uur; eerste duif binnen om 10 53 50 uur; laat ste om 11 05.00 uur De uitslag is: Broe ders 1, 7; flersbach 2, 11, 31, v d. Hoe- ven-Lems 3. 15. 33; v. Gogh en Go. 4. 27, 23. 32; vrauwdeimt en Zn. 5. 32. 17. 23, 37; Simons-Snijders 6; mevr. v. d. Steen o: 3. Ilmer 0; Rjssema 10; v. d Hoeven 13, 22; Sebrechts H, 28, 34; Opynen 15 oiplKamp en Co. 18; Kazenbroot 19; B. V. Gogh 20; Wenteler 21, 24. 25. 26. 30; C. Lenis 35; Claes 36 Do Snelvliegers De p.v. ,.De Snelvlieger" maakte zatcr- «ag een vlucht vanuit Vcnlo (137 km), uelost werd om 12 uur; eerste duif bm- ncn om I4.05.J0 uut; laatste om 14 21.16 uur. De uitslag is; J. v. Rossen en Co l. IS; G. Rietveld 2, 3. 6; M. Broekhuizen 4: W. Egging 5. 7: H 3. Tjaden a. 9. 11: A. v.d, Bie 10; A. Faas en Zn. 32; P. Sprong 13; M. v. Ktourik 14, 16. De Postduif öe SC.V. ..De Postduif" hield een JfiJ'eht, vanuit Seppe <44 km) Er namen ooo duiven aan dec); de lossing was om 10-15 uur; eerste duif binnen om 1048 laatste om 1104 uur. De eerste 25 pnjzen: l. 5 F. Koppenhagen; 2. 4, 6 J «esierholt; 3, 9 W. Kerkhof; 7 A Smits; W. Verhaeren; 30, 15 C. Vertinde: O, Bolkenbaas; 32 C. Verboom: 13 f-Brand; 14 L. Verheugen, 16 A Gnjp; DA. Delmotte; 18 A. Vis; 19 J. Doc eren; 20 TV. v. Deurzen; 21 D Schip- Per; 22 Harmelön en Vol; 23 I. v d. ^«571; 24 H. v. d. Kant en Co.; 25 A. Heeren. werkjes, zoals die thans de herinne ring levend houden aan die vijf ja ren, nl. „De dokwerker" en „Honge rend Kind". Oproepen en „Beksnntmachungen", waarschuwingen en bevelen, zijn tal rijk geweest in '40'45. Op 29 mei 1940 laat Soys Inquart bekend maken dat hij de opperste leiding van de re geringszaken heeft gekregen in die bekendmaking zegt hy o.a. „dat mets ons kan hinderen elkaar met achting en eerbied te bejegenen". De tijd zou het leren voor zover we het al met wisten. Toen de bevrijding naderde, zou dezelfde Seys Inquart op dezelfde wijze „bekanhtmachen" dat het af werpen van voedsel door geallieerde vliegtuigen voor hongerend Neder land niets andets was dan een pro- paganda-stunt, en dat het Duitse le ger het graag beter zou doen. Een enkel voorbeeld van deze we derzijdse achting en eerbied; in het museum zijn achter 'n soort kooi dlc herinneringen wakker maakt aan .concentratie- en gijzelaarskampen een aantal foto's te zien van een raz zia op Joodse Nederlanders. Even verderop zien we een aan plakbiljet dat in augustus 1943 m Schiedam verscheen: de Schiedam mers moesten op werkdagen na acht uur 's avonds en zondags na zes uur binnen blijven. Dit wegens hun de monstratieve houding bij de arresta tie van Amerikaanse parachutisten, die uit hun neergeschoten vliegtuig waren gesprongen in de buurt van onze stad. Ook voor open. ramen of' op een bal con mocht er dan nie mand tevoorschijn komen. Met vette letters staat er de waarschuwing bij Overzicht van de tentoonstelling „Vryheid" die nu in het Stedelijk Museum wordt gehouden. dat er anders zou worden geschoten- Intussen woedde de oorlog m die ja ren in Sicilië, in Normandië, op zee en in de lucht. Een indrukwekkende serie foto's geeft ook hiervan een duidelijk beeld. En overal mensen tussen kapotgeschoten en gebombar deerde steden. Tenslotte de grote ogen van de honger. De bonkaarten en de aanplakbiljetten over de rant soenering waren maar een voorbode De moed werd er in gehouden door beriehten over de vorderingen van de geallieerde troepen, en over de aanslagen van het verzet. Op de ten toonstelling „Vrijheid" zien we ook enkele exemplaren van de bekende illegale blaadjes terug, zoals Het Pa rool, Trouw en Vrij Nederland ook het door de geallieerde luchtmacht verspreide De Vliegende Hollander. Ook wat in Nederland aan de oor log voorafgegaan is, is op de ex positie niet vergeten. Er zijn tijd schriftartikelen van en over de NSB. brochures en foto's die de geschiede nis en de lotgevallen van de land verraders illustreren, met tenslotte een fotootje van de arrestatie van Mussert. De tentoonstelling blijft tot 29 mei. Indien men „Vrijheid" met 'n school klas of In verenigingsverband wil gaan bezichtigen kan men dit tele fonisch (nr. 66491) bü het Stedelijk Museum aanvragen. Conservator P. IL. A. Janssen zal dan een toelichting kunnen geven en de film over de bevrijding vdn Nederland vertonen of het klankbeeld over de laatste we reldoorlog. Deze week is de tentoonstelling ook op donderdag-, vrijdag- en zaterdag avond gepend. Verder op de normale openingsuren. Na *s avonds acht uur worden geen kinderen zonder geleide meer tcege laten, om de volwassenen de gele genheid te geven ile tentoonfelllng rustig tc kunnen bekijken. De toe gang: Is graiis. De herdenking van het derde lustrom van de bevrijding is, voor wat de Schiedamse schooljeugd be treft, vanmorgen ingezet, toen burge meester tnr. J. W, Peek tijdens een bijeenkomst in de aula van het Ste delijk Museum het herdenkingsboek- je „Volk in verdrukking en verzet 1940-1945" namens het gemeente bestuur uitreikte aan de schooljeugd, die door delegaties van alle Schie damse scholen vertegenwoordigd was. Heeft burgemeester Peek in de voorgaande jaren tijdens de korte appèls voor de jeugd, reeds de be tekenis van verzet en bevrijding in het kort kunnen toelichten, dit jaar, by de lustrurnberdenking, is die uit eenzetting uitvoeriger kunnen ge schieden door dit nu uitgereikte boekje, „De jeugd van tegenwoai dig kent het verhaal over de oorlog en het vefz.ee tegen de bezetter nauwelijks of onvoldoende. Lees daarom dit boekje aandachtig," zo gaf de burge meester de raad Maar verder heeft mr. Peek eón persoonlijke aanvulling gegeven, puttend uit zijn eigen ervaringen, Hij vertelde over het voorspel tot de bezetting, de gruwelijke dagen van mei en het waai om van het bom- Het Bevr(jdingsspe[ „Sleutels der rUheid" dat op 5 mei om 3 uur n.m. (met een herhaling op vrijdagavond inr) in de Plantage wordt ver- imid door een aantal amaleur-to- ueelspeiers uit onze stad, wil een "^SUandse moraliteit" zün over de MW van oorlog cn bevrijding.-Maar i5een dat zich, beladen met symboliek, voortsleept. Integendeel, W- Feenslra heeft een fleurig j^Ukspel" geschreven, vol af wi»se- cg en springlevend, doorspekt mei ^"ikslagen en grollen en znnge- du met Van bonte figuren al* obots, 2z lichte meisjes en personen m vaderlandse klederdrachten. Pwf- 'COl?en balletjes aan tc pas van P Lightsone cn de muziek van ot Lemaire zal door twee piano's ivia een geluidsband) worden ge speeld. Het is vooral deze muziek geweest Q!e regisseur André v. d. Heuvel nog al wat kopzoigen heeft gegeven, vooraf ook door de wel heel korte tijd van voorbeieidmg, maar het is toch wel voor eikaar gekomen. Het gaat om drie „nationale figu ren"; Tijl Uylenspiegel, Jan Klaassen cn Jan Saliie, dxc hun sleutels der vrijheid zijn kwijtgeraakt, omdat die sleutels horen in handen van mensen met oprechtheid, durf en mededogen. Zij verliezen daardoor hun vrijheid en trachten nu vergeefs vervangende sleutels te krijgen... Voor hun slor digheid komen zij voor de rechter, maar daar blijkt dat deze figuren toch hun verdiensten hebben gehad voor het herkrijgen van de begeerde vrijheid on worden zo vrijgesproken - Nogal wat symboliek dus. Hoe deze echter geplaatst is tegen een fleurige achtergrond, dat moet men maar zelf gaan zien bij dc opvoeringen in de Plantage, die overigens voor een ieder gratis toegankelijk zijn. bardement van Botterdam. Ook over de ellende, die de oorlog en de bezet ting over ons land hebben gebracht Over dc stoffelijke nood, maar voor al ook over het geestelijke lijden, dal over ons volk is gebracht. Over de gruwelen m de gevangenkampen, de Jodenvervolging en de terreur, 269.000 goede Nederlanders zyn in die tijd gevallen. Zij hebben dc vreugde van de bevrijding het meest verdiend, maar dit mocht met zo zyn. „Aan de jeugd de taak, de brandende fakkel van de vader landsliefde van deze gevallenen over te nemen. Om een vaderland op te bouwen, dat beter is dan dat van voor de oorlog," 20 besloot mr. Peek zijn rede. Namens de scholieren heeft de gymnasiast Martijn Sanders bedankt. De Schiedamse politie heeft in Rotterdam de 30-jange havenarbei der C, L. G. aangehouden. Hy be kende in Nieuwland onlangs drie keer in een woning te zijn binnen gedrongen, waarbij hij het eon en ander had gestolen. Ook in Rotter dam had hy enige diefstallen op zijn geweten. De 24-jarige scooterrijder F. v. L. is gistermiddag in de B.K.-Iaan aan gereden door een personenauto, be stuurd door de heer H. J. B. De automobilist reed in een file. Hij wilde de file voorbij rijden, maar juist toen hij daarvoor naar links uitweek, passeerde de scooterrijder, die toen werd geraakt. De neer Van L. liep een bloeduitstorting aan de linkerknie op. Hij is in het gemeen teziekenhuis behandeld. (Advertentie LMJ Bellen by ongeval: G.G-. en G.D I Tumlsan 80, telefoon 89290. Petitie-alarmnummer 64666. Apothekers nz-rhtdienst; Gouka en Co., Groenelaan 127, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9 30 tot 16.30 uur, donderdag van 9 30 tot 12,30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur, zater dag vaü 9.30 tot 1630 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 830 uur: „Tempest" Monopcle, 2 en 9.15 uur; „ApnJ Love". DIVERSEN Grote Kerk, 830 uur: Herdenking WN-Expogé. Een 20-jarige Duitse lichtmatroos van een schip, dat in de Merwe- haven ligt, wilde vannacht waar schijnlijk voorzien in het gebrek aan comfort aan boord. Hij pakte daar voor eenvoudigweg een rieten stoel van het terras van café-restaurant De Amstelbron op de Broersvest en wandelde daarmee naar zijn schip. Öp de Rotterdamsedijk passeerde een mobilofoon wagen van de politie. Misschien herkenden de agenten hat aardige stoeltje. In elk geval namen zij de zeeman mee naar het hoofd bureau, waar hij is opgesloten. Fietsendieven hebben gisteren weer een goede slag geslagen. Op Je Broersvest verdwenen drie fietsen, die niet op slot stonden, en wel van mevrouw A. van V.-T. en van twee schoolkinderen. In de P.K.O.-laan is de fiets gestolen van mevrouw J. C. G., die daar niet op slot voor haar woning stond. Op zaterdag 7 mei wordt in Schie dam een collecte gehouden voor do Gezamenlijke Militaire Fondsen. De stichting verleent hulp aan de na gelaten betrekkingen van oud-mili tairen en helpt bij moeilijkheden die demobiliserende militairen on dervinden. Collectanten kunnen zich melden aan bet bureau voor mili taire zaken, Oude Kerkhof 19 b, van 8 30 tot 12 uur en van 1330 tot 14.00 uur (tel. nr.'69051, toestel 24). WOENSDAG 4 MEI Deden-herdenking. Bij het mo nument aan de G. Verboon- straat. Van 725 uur (afmars) tot 8 uur. Herdenkingsbijeenkomst. In de Grote Kerk om 8.30 uur. DONDERDAG 5 MEI Kinderspelen. Op zeven plaatsen in de stad voor 6—12 jarigen van 9 tot 12 uur. Jeugdappèl, In de Plantage voor scholteren om 10 uur. Bupillentoemooi. Op de SVV- terreinen in sportpark Harga van 9 tot 2 uur. daarbij. Harga-loop. Start bij SW-terrein om 12.30 uur. Voorronde Llchtstoet. Vertrek om 2.30 uur vanuit de "Wa rande. Bevrydlngsspel. „Sleutels der Vrijheid" op het Plantage-po- 1 dium om 3 uur. Concert. Vocaal en instrumen taal, op het Plantage-podium om 7.30 uur. Licbtstoet. Vertrekt om 9 uur uit de Boerhaavelaan met Bevrijdings-vuurwerk. Om 11 uur op de Vlaardingerdijk tot slot In Kethel. Openluchtspel voor jongere schoolkinderen om 10 uur en wedstrijden ringsteken op dc fiets cn autoped-wed strijden van 2 uur af. 1 „Voor het eersi sedert de oprich ting van onze V.V.V. Is een geringe teruggang te constateren in het aan tal aanvragen, hetgeen wjj menen te mogen toeschrijven aan het uitzon derlijk mooie zomerweer in 195S, waardoor het bezoek aan de steden minder is geweest." Zo wordt ge schreven In het jaarverslag over het jaar 1959 van de Ver. voor Vreem delingen Verkeer in Schiedam. De volgende cijfers worden hier over gegeven. Het aantal aanvragen was In Ï957 6.929, in 1958 8.185 en in 1959 7.875. Inlichtingen werden ge vraagd: in 1957 8.974, in 1958 10.752 en in 1959 9.985. Binnenlandse be zoekers: 1957 7256S, ln 1958 8.898 en In 1959 8.438. Buitenlandse bezoekers: ln 1957 710, in 1953 752 en in 1959 645. Mede door het geringe aantal bed den, hadden de hotels niet te klagen over do bezetting, zo wordt in het verslag opgemerkt. In totaal boek ten de drie voornaamste hotels in Schiedam 6.000 overnachtingen; hier van kwamen 2 500 overnachtingen voor rekening van buitenlanders. Een uitbreiding van het aantal bed den, dat nu 48 bedraagt, is met te venvachten, aangezien dit van de ondernemers zeer grote bedragen voor investering vergt. Verder wordt een overzicht gege ven van het „buitenlandse bezoek" aan onze stad. Om die bezoekers een handje te helpen zijn de bekende folders met een overzicht van de belangrijkste bezienswaardigheden in het Nederlands, Duits. Engels en Frans uitgegeven. De bijzondere „po- litie-folder" waarop agenten de vreemdelingen snel en efficient do weg kunnen wijzen, beleefde een herdruk. Café-restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard, in april geopend, kreeg 170.000 bezoekers te verwer ken, waaronder 30.000 buitenlanders. Het Likeurmuseum, met 5 000 stuks de grootste verzameling van gevul de miniatuur-flesjes ter wereld, trok duizend bezoekers, waaronder emge honderden buitenlanders. De „Yacht Holidays Ltd" uit Lon den, die met vier schepen de Rijn be vaart met uitsluitend Engelse toe risten, heeft Schiedam weer tot uit gangspunt van de trips gekozen. Af gelopen jaar v/erden X.854 bezoekers geboekt die tenminste twee nachten aan hpord van de schepen in Schie dam vertoefden. Deze toeristen bren gen minstens een halve dag bezoe- In de bovenzaal van het wijkcen trum Nieuwland heeft de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie dinsdag avond de laatste vergadering voor de aanvang van het seizoen gehou den, Identiteitskaarten, reglementen en competitieschema's werden, uit gereikt. Gestart wordt met 31 elf tallen in ,vijf poules. Voor het eerst zal ook gébruik worden, gemaakt van het oude hooldveld van Her- mes-DVS aan de Damlaan. De com petitie .van de ABC wordt weer onder auspiciën van de afdeling Rotterdam van de KNVB gehouden De eerste wedstrijden worden op 9 mei gespeeld. De vereniging „Pro Juventute" in Schiedam belegt op vrijdag 13 mei de jaarvergadering in de Lindenhof Lange Achterweg 14. Na het huis houdelijke gedeelte, met o,a, een be stuursverkiezing, zal de nieuwe Pro Juventute-film „Het Gerucht", ver vaardigd onder regie van Kees Brusse en de sexuele opvoeding be handeld, worden vertoond met een toelichting door dr. J. A. van Haat ten, kinderarts tc Schiedam. Daarna bestaat gelegenheid vragen te stellen aan een forum. ken aan de stad en doen inkopen in Schiedamse winkels. Een Schiedamse distilleerderij kreeg 'n bezoek van duizend vreem delingen die m groepen door het bedryf werden geleid en ook Wil tonFijenoord trok de belangstel ling van honderden buitenlanders. Dan is er nog de stroom van vreemde zeelui die aan boord ver blijven van hun schip, wanneer dit een dokbeurt krijgt bij een van de Schiedamse werven. Ook dit zijn potentieel „gedwongen toeristen"; hun aantal wordt voorzichtig ge schat op 20.000. De V.V.V. komt tot een totaal van 60.000 buitenlandse bezoekers aan Schiedam, ongerekend de ontelbare automobilisten die de "benzinetanks aandoen op hun doorrit. Deze cijfers hebben dc verwach ting overtroffen en geven het belang aan dat het vreemdelingenverkeer voor Schiedam kan zijn. De V.V.V. is dan ook besloten op de nu reeds bewandelde weg voort te gaan, waarbij echter gehoopt wordt op de zo noodzakelijke financiële steun. De gemeente verleende een subsidie van ƒ3 000, het bedrijfsleven droeg ƒ1.450 bij en de Kamer van Koop handel 250, De toneelvereniging „Geron", win nares van de toneelwedstrijd, zal op dinsdag 17 en donderdag 18 mei een uitvoering geven van „De Spook trein" van Arnold Ridley. De uit voeringen, onder regie van Karei Tubbing, hebben plaats in Musis Sacrum. Van 7 tfm !4 mei van de zorgt. U hoort De voetbalwedstrijd tussen de Schiedamse en Viaardmgse gemeen teraadsleden kan geen doorgang vin den. Van Schiedamse zijde is ge poogd een dergelijke wedstrijd tij dens het pupillentoemooi ten bate van het Prinses Beatrixpoliofonds te doen. houden, maar Viaardingen bleek niet in staat op 5 mei een elf tal op de been te brengen. De strijd zal nu op een later tijdstip worden gehouden. De driebandenwedstrijd groot bil jart is gisteravond in poule 2 voort gezet, Slechts twee van de zes vast gestelde partijen bloven beneden de 100 beurten. Tussen Seger en Ruggenberg is het een zeer spannende partij geworden, waarin het na de 61e beurt er naar uit zag, dat Seger op de overwinning afging. Doch ook Seger bewees te kunnen „poedelen", waardoor beide spelers m de 84c beurt met 34 ge lijk kwamen. Ruggenberg greep met een slotsene van twee zijn kans. De uitslagen; Kcmbrandt bKarseboom: Ruggenberg 36 Seger 36 35 30 181 2 0165 Bcijer b—Entre NoUs a: Kreuger 30 15 7i Eggelmeljer 30 30 7: ROTTERDAM Tien minuten lang bestreed van nacht de 56-jarige kraanmachinist F. A. Boogaard uit de Maretakstraat, geheel alleen vanuit zijn kraanhuis op twintig meter hoogte boven het terrein van de N.V. Transport en Handelmaatschappij Steenkolen Utrecht aan de Maashaven een felle brand, die woedde in een stenen timmermanswerkplaats. Tot vijf maal toe vulde hij de knjjper van de kraan met water uit de rivier, waar door hü iedere keer 3500 liter in de vuurzee kon storten. BURGEKUJKE STAND Geboren; Cora, d. v, A. X*. Post cn C. Brand; Roné A., z. v. A. 0. C. van Pell en J. M. L. Klapöoor; Harold B„ 2. v. H. E. van den Berg en p. j, van der Windt; Govert. z. v. G. Hendrilcu en A. de Roo: Dirk J„ z. v. K. Eenk- hoom en H. Beens. Overleden: B> Brouwer, 53 jaar. echt genote v. A. R. Asmiis; G. Klein, 85 jaar; M. C. van der Linden, 2 maanden; A. Behnlerse, 90 jaar; G. Blom, 78 jaar (Advertentie LM.) Tafelkleed, vanaf ƒ7.95 Bijpassende dressoirloper f 2.95 Schoorsteenloper3.25 Tafcliopcr, vanaf 5435 Theebeurs, kapokvulling ƒ4.95 Sierkussens, vanaf ƒ5.95 Naatbox, vanaf 17.95 Damesfauteuiis 48.56 Alle maten dessoi's, vanaf 8,56 Zcmerstoel, vanaf 7.95 Haardbankje, vanaf 12.95 Kussendek (alle kleuren) 4.25 Ruime sortering vitrages en overgordijnstoffen VOLLEDIGE WONINGINRICHTING HOOGSTRAAT 184—180 TELEFOON 6 75 81 De afdeling Schiedam van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren houdt op maandag 9 mei iu „De Am stelbron" de jaarvergadering. Aan vang acht uur. Uit het jaarverslag over 1959 bljjkt dat het ledental door verschillende oorzaken Is teruggelopen van 801 tot 799. Er werden in'dat jaar 541 dieren behandeld; naast de 401 honden en 114 katten, \vns daaronder ook één aap. Het dierentehuis, gevestigd in de St Annazusterstraat, herbergde 54 zwerfhonden; 11 gingen er terug naar hun eigenaars, 43 kregen een nieuw tehuis. Ook voor de 48 zwerfkatten werd een goed onderkomen gevon den. Ook enkele vogels werden tijdelijk ondergebracht in het Dierentehuis. De heer J. Muis en inspecteur J. Kreuer hebben zich voor deze die ren veel opofferingen getroost en met dankbaarheid wordt dit vermeld in het jaarverslag. Hij slaagde er niet in de brand tö blussen, maar kon wel voorkomen, dat een grote partij timmerhout, die naast de werkplaats was opgeslagen, een prooi der vlammen werd, „Het was jammer, dat de afstand die ik met de kraan moest ryden tussen de rivier en de brandende werkplaats te groot was." vcrteldr ons de heer Boogaard, „Doordat ik te veel tyd verloor met het transpor teren van het water kon de brand zich uitbreiden." Omstreeks half twee zag de kraan machinist, die bezig was de coaster „Catelia" te laden onder zich op het emplacement van N.V. Transport eo Handelmaatschappij Steenkolen Utrecht rookwolken opstijgen. Het werd hem spoedig duidelijk, dat de timmerwerkplaats van de N V". Rijn vaartvereniging, die ook op dit ter rein staat, in brand stond. Zonder zich te bedenken liet hij de knijper ven de kraan in de Maashaven zak ken en vulde die met 3ton wa ter, Terwijl de terreinbaas, de heer J. Holhast van de Pleinweg, die bij het laden toezicht hield, naar de tele foon rende om de brandweer te alar meren, begon de heer Boogaard met het blussingswerk. Dit werd spoedig overgenomen door de brandweer, die met de ge reedschapswagen 8 en dc autospuit 3 ter plaatse kwam. Later arriveer de er ook een blusboot, de Haven dienst 3. Met tien stralen werd dc brand, waarvan de vlammen tot ver in de omtrek te zien waren, bestroden. Het vuur vond gretig voedsel in de houtvoorraden, die in de timmer- Bij het bouwen van een sluisput in de afsluitdijk door de Brielsche Maas, ter hoogte van de Vogelplaat, is men gestuit op de resten van een oud scheepswrak. Het betreft hier de overblijfselen van een betrekkelijk groot, hecht gebouwd, eikenhouten schip dat blijkens het als contragewicht ge bruikt fragment van een hardstenen stoeppaal niet vóór de zeventien de eeuw kan zijn vergaan. De con structie van het schip wijst op een tijdperk ouder dan de negentiende eeuw. Aangezien slechts een deel van het berghout met enig ander aangehecht houtwerk aanwezig bleek te zijn, werd van nader on derzoek afgezien. j Machinist F. A. BOOGAARD manswcrkplaats waren opgeslagen. Ook de daarin aanwezige machine rieën werden door de vlammen aan getast. De brandweer kon voorko men, dat de loods geheel uitbrand de. De oorzaak van de brand is on bekend. „IK tietik aan de vermooTden «n PoJen, aan de mlllloenen ln dc kampen, aan dc dwangarbeiders tussen de ruinen van Westfalen, Ik denk aan mijn vrienden, aan. de fa milie van M. welker skeletten nu welliclit op de knekelhopen rus ten En Ik weet dene avond, dat Ik ivjUn leven lang zal vechten te gen het antisemitisme, tegen alle vormen van racisme en nationalis me. Ik weet dat ik wars van sentlmentalltctl mijn leven lang op zal komen voor het recht van dc zwakkere". Dat las Jk vanmid dag. 3 mei, op een bank in de Kra- Ungerliout, die maar aarzelend ln het Jonge groen schiet, want de lente zet koud fn. Om me heen geen mens, aliccn het geritsel Vair een ijverige merel onder hetstruik- geWas op zoek naar voedsel onder üe dorre bladeren van een vorig seizoen. Maar door het bock van Bert Voeten „Doortocht" een oor logsdagboek 3946—1915. gingen door mijn hoofd vele wensen: eindeloze stoeten verdrevenen, vluchtelingen, opgejaagd en, dreunden de laarzen van de vrrörukkerslcper, klaagde en zuchtte cn schreeuwde het weer, als In die nachtmerrie ja ren, die wij dan wonder boven wonder levend zijn doorgekomen, terwijl er zovelen gevallen, gedood gemar teld, omgebracht ziin. Het Is niet goed om hierover tc praten of te schrijven. Er zijn dingen, waarvan wil met onze woorden moeten aTblUvcn. Daarom zijn die twee minuten stilte goed. Laat treinen op het' viaduct stilstaan, trams op hun haan, bussen cn auto's langs dc wegen. Laten wü in dc avond om 8 uur twee minuten ln dc hou ding staan, stu ln herdenking, die voor ieder vaa ons, overlevenden, anders en toch eender zal ;djn, en laf en wij er kracht uit putten, uit wat zij deden en gaven: om voort aan te vechten tegen antisemitisme, rassenwaan en vals nationalisme, op cn. na deze vierde mei 1950. (Advertentie LM.) Êm I v V nJ 1 Verder: Bosch - Castor - Sigma - Lïebherr enz. i uri_- Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 $5|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1