.Bobbel' van oude spoorbaan gaat binnenkort verdwijnen VOETBAL Expositie Vrijheid* Uit de eerste divisie In „On the Beach55 gaat de wereld onder rolt weer Schiedamse honkbalteams zijn nu ingedeeld Het handbal programma Koeriersiers VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Een gezonde huid is uw mooiste bezit.v Vertrouw de schoonheid van uw huid toe - aan de wetenschap \Ut huidverzorgingspreparaten schenken schoonheid door gezondheid J. Lubbe 20 jaar bij Coca-Cola Eindhoven bij Hermes „Marathon" strandt hij Istanbul Diefstallen Kerktoren brandt!" Arisen dp zondag Lezing Aqua-Fauna Districtsdag van aquarium-ver. KUNSTGEBITTEN REPARATIES PASSAGE-THEATER: Burgerlijke stand m 88K PLATE Jubileum-concert van „Bravo" KERKDIENSTEN FOTO-FILM D. D E B R U I N OVERTREKKEN PLATE Inlasten van foto's,' platen,'enz, DAM 41—13 - TELEFOON €6192 (Advertentie IM.) Voor de competitie gaat PPSC trachten de kampioenstitel te grij pen. Als PPSC de twee resterende wedstrijden tegen ZWSH en ZBVH wint dan is FPSC kampioen, maar ongelukkigerwijs zijn beide tegen standers dergradatlekandidaten. Bei-: de hebben twee ponten meer dan hekkeslutter ESM zodat PPSC tel kens heftige tegenstand mag ver wachten. PPSC heeft echter drie punten ach terstand op Melissar/ zodat PPSC zich geen enkel verlig kan veroor loven. Zaterdagmiddag kan PPSC de uitwedstrijd tegen-fiWSH zeker win nen. maar de stadgenoten zullen, het effectieve spel moeten ontplooien. Voor de districtsbeker van de- KNVB speelt SVDPW met kans op een puntendeling uit tegen Lekker - kerk; DHZ kan winnen van Leonidas; Excelsior '20 is favoriet tegen De Hollandiaan, Ursus gaat 'n moeilijke wedstrijd, tegen Westlandia tege moet, maar nu de roodwitten zulke goede prestaties leveren in deze be kerstrijd geloven we,dat niet kans loos in de strijd tegen Hoek van Hol land. In Vlaardingen is DHS tegen RKW1K de gegadigde voor de volle 1 winst en het zal SFC niet gelukken te winnen van het sterke VFC uit Vlaardingen. HBSS. spelt voor de na competitie thuis tegen Pellikaan. De reserves: Zaterdag: HBSS 4— Hoogvliet 4; PPSC 3S.C, Zuider park 2; Zondag: VDL 3—Excelsior '20/7; Zuiderster 6—Demos 5. Bp NIEUWE ENDOCïL Jiuldverzorgingspreparaten bieden u een volledige wetenschappelijk verantwoorde sdioonheidsbehandeïing - elke dag, in slechts enkele minuten Endocil Hydrating Hormone Night Cream ~~yS8STl Verricht weldaden terwijl tl slaapt. Herstelt het .vocht-cvcnwicht ïo de Vv^' brnd. Bevat het beproefde neutrale V K J Endocil ftuidhormoon dat de wecf- VvSjlrV*'? seis versterkt cn de soepele vecr- 1. ^bcs\\>/ I. kracht vernieuwt. Endocil Hydrating Hormone Day Cream De ideale voedende dagerème - de lL gezonde basis voor poeder of makc- sJdO. cajl up. Voorkomt uitdrogen van de huid door vochtverlies. Het medisch ver- i&jSTl antwoorde huïdhormoon herstelt cn f /M bewaart de frisse soepelheid. Endocil Hydrating Fluid Cream I Een wetenschappelijk uitgebafancerr- de vloeibare crème - voor het behoud van een jeugdige huid. 's Nachts' werkend als vochtregulercnde voe- dingscrème. Overdag: bescherming l-i V jTf% tegen weer en wind. Endocil Cleansing Tonic j6 A Reinigt de hukt tot dtep ïn de po- -js I rtën, Verwijdert «lk spoortje van sto£. /W j, mafce-up cn andere huidbriagers. Ver- sterkt dehuidweefseis en irriteert zelfs WrJv/ V7v ccri zccr gevoelige huid niet. Stitnu- vj.A/„N leert een vermoride huid. De Endoctl-preparaten sijn producten /"ÜV «uk de ORG AN ON laboratoria f^rj Verkoopkanfoor roor Nederland: Kcnnemer Handel-Maatschappij NA'., Amsterdam Maandag is de'heer J. Lubbe, rayon-chef bij Bottelo N.V., te Schie- dam, twintig jaar werkzaam bij do verkoop van „Coca-Cola" in ons land Voor het forum van alle medewer kers bij deze industrie zal cte jubila ris 's morgens om half negen door de directeur, de heer B.'J. Rijks, de twintig-dienstjaren-speld uitgereikt krijgen. De heer Lubbe begon op 23-jarige leeftijd, in 1940, zijn carrière bij de maatschappij in Amsterdam, als ver koper op een bakfiets. Thans is' hij rayon-chef bij de Schledamse botte laar van „Coca-Cola". De laatste resten van de zo zeer gesmade spoorwegovergang in de Overschieseweg, die als zodanig reeds in september vorig jaar is op geheven, staart op het punt te verdwijnen. Dat is de „bobbel" in de weg, gevormd, door de oude spoordijk. Grote graaf machines zijn al bezig om de oude dijk weg te graven aan de oostkant van de weg. Daar zal dan de weg komen die van het Stationsplein aansluiting geeft op het viaduct, maar- dan er- recht voor. Ook de doorgangen onder het viaduct worden in niveau verlaagd, zodat de correcte doorrijhoogtc wordt verkregen. Om beurten warden de beide doorgangen onder handen genomen en in het uiteindelijke profiel gebracht' Dif alles zal nog wel even duren, want op dit punt, dat nu onder- handen wordt genomen komt immers in de toekomst een hoge brug over de Schie; voor de Burg. van Haarenlaan, die near het station wordt doorgetrokken. Ook de bebouwing tussen Singel en Overschiese- atraat wordt onder handen genomen; slopers zyn. nu al bezig om' de panden daar weg ie breken. Men weet, het toekomstige Stationsplein zal 'er héél. anders uit gaan zien! De tentoonstelling ter herdenking van-de bevrijding In het Stedelijk Museum teSchiedam is ook van- avond, zaterdag, van 7 tot 10 uur geopend. Om half acht cn half negen zullen vertoningen worden gegeven van de Canadese bevrUdingsfilm en om negen uur zal hel klankbeeld over de oorlog wor.den gedraaid. Op zondagmiddag is het Museum van 12 tot 17 uur geopend. Voorstel lingen van de film om half twee, half drie en half vier. De tentoonstelling is eveneens woensdag- en zaterdagavond ge-1 opend. Op deze avonden zullen even- eens film en klankbeeld worden ge draaid. De tentoonstelling is inmiddels uit gebreid met enige hoogst curieuze stukken. Wel buitengewoon navrant is het door Schiedammers gedragen uniform van het orkest van gevange nen uit het concentratiekamp Bu- chenwald. De Duitsers schepten er behagen in dergelijke wrede grappen i met hun gevangenen'uit te halen. Het is het uniform van de voormalige' lijfwacht van Koning Peter van Joe- j goslavië. De tentoonstelling blijft gratis toe-1 gankelijk. j Woensdagavond 11 mei vindt dc| vierde bijeenkomst plaats in de serie „Kunstgeschiedenis in vogelvlucht". Spreker is de heer P. L. A. Janssen, conservator. De bijeenkomst vindt plaats in de Aula, zodat men geen last zal ondervinden van het tentoon- stellingsbczock. Het vierde elftal verloor de eerste promotiewedstrijd. Zondag om half elf speelt dit elftal aan de Damlaan tegen Schoonhoven 2 en deze wed strijd zal gewonnen moeten worden, anders zijn de promotiekansen ver keken, Hermes-DVS ontvangt zondag aan de damlaan Eindhoven. Gelukkig is Aad van Diest weer hersteld en hij zal morgen weer onder de lat staan Hopcnlijk zal zijn terugkomst in het elftal, de blauwwitten dc zo hard nodige mentale kracht geven, want daarmee is het de laatste tijd niet zo best geseld. Tegen D.H.C. is immers weer dui delijk gebleken dat Hermes „van slag af" is. De oorzaak is moeilijk aan te wijzen, maar aangenomen wordt dat dit verband houdt met het uitvallen van Van Diest en Hen- ke. hoewel Beiny van der Tuyn, Van Diset goed heeft vervangen. Met de terugkomst van de doelman kan daar een verbetering In komn. De Hermes-reserves staan voor de zware uitwedstrijd tegen BW 2, maar gezien bet enthousasme van de blauw-witten, zijn zij zeker niet1 kansloos. Het Nederlandse kustvaartuig „Marathon" Is vrijdagnacht In de Zwarte Zee nabü Istanbul gestrand. C'-i Het. schip, dat 398 ton. meet en eigendom is van de kustvaartrederij van Dudok de Wit en Co,.'Amster dam zit op slechts dertig meter uit de kust en slaat hevig np en neer op.de golven. "Er is 'verbinding met de wal en er bestaat geen gevaar voor de opvarenden. De heer B. K. deed aangifte van diefstal van 35 beton-tegels van het terrein van hetv oormalige café; Pa-, viljoen aan de West-Frankenlandse- dijk. De monteur A. J. vermist een bruin-leren aktetas me.t gereedschap die hij in een portiek van de gale rijwoningen aan de Parkweg had geplaatst. De heer B. G. v. cL K. deed aangifte van diefstal van zijn brom fiets die hij op de Boersvest had neergezet. Aan de bosrand spelen zondag de reserves van SVV en PSV een com petitie-wedstrijd. die voor SW van het grootste belang is, willen de rood-groenen dc plaats houden in deze hoogste reserve-klasse. Er zijn nog steeds veel kandidaten voor de onderste twee plaatsen-op de,rang lijst, zodat SW nog kans heeft aan de degradatie te ontsnappen. Daar om komen de rood-groenen in rie sterkste opstelling tegen de Eindho- venaren uit, zodat een spannende strijd te verwachten is. Bot hu pc «Ti- lleuen \%Lact te zijn" mij er I 'lev en De verlichtingvan de toren van de Grote Kerk heeft een mevrouw in de St. Luidinastraat gisteravond omstreeks tien uur van de wijs ge bracht. Zij keek toevallig uit', hét raam, zag de verlichte toren tegen de donkere avondhemel enwaar schuwde de brandweer. Die is me teen uitgerukt, maar hoeft bij nader inzien het licht toch maar laten „branden". In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm. Van Ruysdael- laan 52b. tel. 64098: A, L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67160; P. J. W. Beukers, B.K.-laan 76, tel. 68004: P, van Santbrink, Mgr. Nolenslaan 183, tel. 62562. Geopend is opotheek Backer, St. Liduinastraat 58, die ook gedurende dc volgende' week de nachtdienst waarneemt. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren,. Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. in spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. De prökfcyte van wijlen J. ALBRECHT tandarts te Schiedam, "wordt met ingang van 9 mei 1960 voortgezet door Permanent wave Elke week wordt het handbal-pro gramma korter, ook voor dit week end maar een bescheiden program ma. De DWS-darnes gaan naar Turn- lust in den Haag; geen van beide ploegen heeft belang bij deze wed strijd die de blauw-witten wel kun nen winnen. De dames van Wilton staan genoteerd voor een wedstrijd legen Hellas, die niet doorgaat,, om dat de Haagsen in de promotie-com petitie spelen. De wisselvallig' spelende tweede damesploeg van DWS ontmoet Schut ters, waar niets over te zeggen valt. Dames 2 van Wilton, op de ranglijst gezakt door bet afstaan van speel sters aan het eerste, kan nu aan de Maaskant winnen van Oiiveo. Bij de heren ontmoet het nog steeds punt-loze Wilton de mede-degradant HVL uit Leiden. Zullen zij nu de eerste puntjes behalen? Wilton 2 kan tot winst komen in dè uit-wedstrijd tegen Meeuwen. Junioren heren: Meeuwen Wil ton. tandarts Jacob Catslaan l5 Schiedam, fel, 6 86 04 Spreekuur van 13—14 uur, behalve donderdag en zaterdag. Hélène permanent met toe stel, bet beste wat er is, compleet -ƒ5.—; stroomloos 7J50. Op vertoon van deze advertentie l.~ korting! Dames- en heren kapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22; telefoon 67170, De Aquarium- en terrarium-ver eniging „Aqua-Fauna1" belegt op maandag 9 mei in de Amstelbron een vergadering, Waarbij de heer W. Zwart, botanicus in de Leidse Hortus, zal spreken over „Water- planten voor het tropische aquarium en hun toepassing", toegelicht' met levend materiaal, De Aquarium-ver. „Tropica'Y on derafdeling van de Pers. -Ver. van Werf Gusto, zal de gastheer zijn van de Districtsdag van Aqua-Vero, die op zaterdag 21 mei gehouden zal worden in KetheL 'aMiddags om 3 uur wordt verzameld in café „De Vriendschap", waarna wande ling. door het polderlandschap wordt gemaakt: eh o.a, ook het Heempark wordt, bezocht in het Pr.' Beatrix- park. "s Avonds is er een bijeenkomst in de kantine van Werf Gusto, waar de heer G. v. d. Berg van Tropica dia's zal vertonen met tot slot een natuurfilm. Permanent Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanar ƒ8.— com pleet. Telefoon 66833. GEBOREN:- Freddy, z. v-, D, de Jong en J. A. Meivogel; Erwien, z. v. J. Fapilaja en A. W. Timmer; Bernard L., z, v. B. Scholte en M. C. H. Grootaers; Maria H., d. v, A. Blom en A. C. Immerzeel; Mirjam, d. v. H. B, Lems en A. J. Ultee; Jo hannes W. z. v. C. den Otter en J. Coenen; Astrid, d. v. A. H. Schip per en C. F. Heeres; Frank, z. V. J. Datema en M. M. H. Rings. GEHUWD: A. Bravehboer, 21 jr. en A. van 't Oor, 20 jr; Pi de Jong, 25 jr. en N. M. Faassc, 22 jr; A. van Wijk, 19 jr. en C. M. Collignon, 18 jr. OVERLEDEN: P. Gabriëlsé, 79 jr; T. H. A. Berns, echtg.e van A. van Eden, 59 jr. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam led.. Ik I gelijk ran de peneer ld'ven Libeter Ie niet Ldirec- feö.die kt dan [tuigen lie on- fr" het I waren heneer pm bo- In hem Kt. Als 1st 20U Ijrteeds pi zija |k con- |epro* Li die libp.te dat de fin was big «n óp de. Weht- pn het I ankon, broble- k sloot t-beLg |h dro- W, die ühge- fceerde qntslsg icÖi:g«d EÉwetfi' udding Diversen KEUKENTAFELS met brandvrij blad eh op meubelplaat gemaakt, in verschillende maten. MAAR overtuigend is „On the béach" niet geworden. De film bezit namelijk geen werkelijke men selijke inhoud. Het verhaaltje, waar in de gedragingen en gedachten van een handjevol personen hoogst op pervlakkig en melodramatisch behandeld worden, is zo geïsoleerd dat er geen enkele aansluiting op de omgeving bijvoorbeeld de miljoe nenstad Melbourne bestaat. De ondergang van de wereld stelt men zich minder clean-shaven en correct voor. Gregory Peck. Xva* Gardner, An thony Perkins, Kramer's nieuwe ont dekking Donna Anderson on Fred Astaire, die bier zijn eerste pure speelrol vervult, zijn de voornaamste sterren. (In PASSAGE) IN dc Amerikaanse fUm „On thé Beach" wordt een toekomstbeeld ont worpen, waarvan de mensheid alleen maar kan hopen dat het nooit werke lijkheid zal worden. Naar het gelijk namige boek van de onlangs over leden Engels-Australische auteur Ne- vil Shute heeft Stanley Kramer de film gemaakt, die de laatste weken schildert van een wereld waar een aorlag met H-bommen zün dode lijke adem over heeft uitgeblazen. Zü speelt In 1964, in Australië. Aan de" serieuze bedoelingen van Kramer, die de leiders van de we reld misschien wel een ernstige waarschuwing heeft willen geven, behoeft men niet te twijfelen. Er is geen ontsnapping mogelijk. Nadat het noordelijk halfrond reeds van elke vorm van leven beroofd is, nadert de radio-actieve vergiftiging ook, de laatste menselijke vluchtheu vel in Australië. Het leven gaat nog zo lang mogelijk z'n gewone gang. Het is slechts uitstel van executie. Weldra doen 'zich dc eerste besmet tingssymptomen voor. De regering begint met de distributie van *2elf- raoqrötabletten onder de bevolking, die met gelatenheid haar einde tege moet gaat. Het is jammer, dat Kramer deze grote kans om met film een dra matisch appèl tot de wereld te rich ten, heeft verzuimd. Wat hij van „On the beach" maakte is een deels wel boeiende, deels erg toneelmatig thriller op (zeer hoog) science-fiction niveau. Technisch klopt het allemaal vrij aardig. Voor, de atoomduikboot die een macabere, inspectiereis naar het letterlijk uitgestorven San Francis co onderneemt, is 'n nauwkeurig ge lijkend model gebouwd. Aangrijpend zijn 'de beelden van de -Amerikaanse kustgebieden, waar geen teken van menselijk leven meer gevonden wordt Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6702B (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutiedi-; kanten, kampeerbedden enz; Kom eens praten. De C.J.V.-Mondaccordeonvereni- ging „Bravo" geeft ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan op za terdag 14 mei in Arcade.'n jubileum concert. Daarbij zal „Jong Bravo" voor het 'eerst optreden, terwijl de senioren de rest van het concert programma voor hun rekening ne men. Na de pauze volgt het optreden van Nico Schooleriberg met zijn een mans-show. 3IEUBELMAG AZIJN Grote Markt 19-21, Schiedam Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat 58. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere deg (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten, Gemeenteiyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tol r''i. 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot Y 16.30 en van; 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot ƒ6.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12,30 uur, vrijdag ,van 9.30 tot 16.30 en van 19 .tot;20.30 uur, zater- dag van'930. tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted, Museum: Tentoonstellingen •cf M- v. d. Spoel" en „Vrijheid", (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur:. „On the beach". Mónopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „De ge- - heimzinnigen", (zondag: 2, 4.15. 7 en 9.15 uur). 'i DIVERSEN Arcade, 8 uur; EHBO Feestavond. Musis Sacrum, 8 uur:Bonaventura, Toneel. A Irene, 8 uur: Cefa Film. - Sparlfondsenbad, 7.30 uur SRB. - Zwemwedstrijden. Beiicrsbergen. 8 uur: Smashing Fel- lows. Con f act. Fotografie Slijperij „Solingen", Nieuw- straat 43, Philishave.slijpen, reviseren en repareren, scha-' ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen.-*'s Mor gens gebracht, 's middags Belfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Ned, Hervv gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. D. J. Spaling, 5 uur ds. A. Hoffman, Betholkerk: 10 uur dr L. J. Cazemler, 7 uur ds, J. E. L. Brummel- kamp ''Kethel). Opstandlngskerk: 10 uur ds- A. Hoffman, 7 uur ds. H. Aal- bers (Amsterdam), jeugddienst. Vredes- kerk: 9 uur en 10.45 uur ds. J. Gras, 7 uur ds. J. Godthelp en ds. A. J. Meyer (oecum. dienst), Kethel: io uur ds. J. E. L, Brummelkamp. 7 uur 'ds. D. J. Spaling. Ned. Herv. GereL Evang. Gebouw Irene: 10 uur en 4 uur ds. J. C. v. d. Graaf (Nijkerk). Evanr. Luth. gemeente. 10 uur ds. G. v. d. Haagen, Eutli, kerk-. Zaterdagavond 730 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. B. Scho'uwink. Jehovah's Getuigen. Volkggebouw: 6 uur wachttorenstudie, onderwerp; „Het gelukkige gezin van dc wonderen ver richtende God"; woensdag 7.30 uur dienstverpadertng en theocratische be- dien ingsschool. Oud-Kath. kerk. Dam 2S: 10 uur hoog- mis, - - Baptistengemeente. Lange Haven 53:. JO tiur:en 7 nur ds. E. Helling. Leger des Hcils. Lange Haven 27; 10 uur heiJiglngssamenkomst. 730 uur verlossfngssamenkomst. Gerrit Verboon- strsat: 6uur openluchtbijeenkomst O.I.V. majoor en mevr. M. So u ver ei n. Geref. kerk: Oosterkerteuurds. J. Nawijn. 5 uur ds. - IV. A. Krijger. Julianakerk: 9 uur en 10.30 uur ds. W. A. Krijger. 5 uurds. E J. Oomkes. Kethel „De Ark".: 9.30 uur ds. E., J. Oomkes. 230 uur ds. J. Nawijn. Chr. Geref. kérk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur leesdienst, 3 uur ds, S>. Drenth. ORANJESTRAAT 9 van STOELEN» CLUBS, BANK STELLEN als nieuw. .Nieuwste stalen ■- E'jj Prijsopgave vooruit; in 10 dagen klaar. DOE HET NU voor Pinksteren'i- ivieubelstoffeerderij GROTE MARKT 19-21 Telefoon 67762 - 6 3190

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1