ee kgCloppenburg Spaarbank rijgt zesde kraal aan snoer van bijkantoren 32 p "V oorrangsregeling op de Nieuwe Haven Mislukte afrekening met nazi-Duitsland SVV moest 't hoofd buigen voor HGK 2 H. M. van der Spoel in Stedelijk Museum Aan Burg v. Haarenlaan veel tegenstand W ilton-heren verliezen Duivensport Herman Frantsenstichting naar de Mereuriusstraat BIJ EEN ZEER SNELLE GROEI M>Y. f >- Burgerlijke stand elke woensdag jongens - markt Orlon Pullovers MONOPOLE-THEATER: BYHBEHDE'S WEEK van de FOTOGRAFIE „FLITSPICC0L0" CADEAU KORFBAL ODI kreeg onverwacht HONKBAL IN SCHIEDAM SVV-HCK 2 7-7.5 TlW-Schiedam 16-15 Wie heeft iets verloren Handbal Gevallenen herdacht in Bloemendaal Nieuwe bedrijfshal in Oosterstraat Zes maanden voor verduistering Voorzieningen stortterrein Broekpolder SCHIEDAM Ie BEDIENDE JONGEDAME Koeriersters Dinsdag 10 mei 1960 „Het mogen dan geen verbijsteren de initiatieven zijn, die door de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam worden ontwikkeld, toch worden er wel degeiyk Initiatieven ontwikkeld", xo merkte notaris P. Schaberg, voor- xttter van het bestuur van de Spaarbank gisteren op bij de offj. ciéie opening van het nienwste en zesde bijkantoor van die Spaarbank. Hit is gevestigd aan de Burg. van Haarenlaan (noord-züde) nummer 640 (Voor de nlet-ingewjjden in de doolhof Nienwland: in het laatste thans betrokken blok woningen aan de Burg. van Haarenlaan, bjj de kruising met de Piersonstraat). Het Is maar een klein kantoortje van twee parterre gelegen vertrekken, waar de heer A. W. Bakkes als bU- fcsntoor-be heer der voortaan de spaar, der zal ontvangen. Ëen wel wat bescheiden vestiging aan deze mooie en in de toekomst ook zeer belangrijke straat in Schie dams nieuwste wijk. gaf de heer Schaberg toe. Bovendien maar „op een steenworp afstand" gelegen van dat andere bijkantoor van de Spaar bank in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibautplein. Maar hij "stelde met een in het vooruitzicht, dat wanneer er meer mensen zijn komen wonen In dit deel van Nieuwland, dat dan de Spaarbank een groter pand zal betrekken. Overigens gaf de heer Schaberg toe niet helemaal te kunnen volgen, wat het publiek nu graag wil. Zo heeft het hoofd kantoor aan de Lan ge Haven, buiten de woonwijken ge legen aan een smalle en niet onge. vaarlijke straat, veruit de grootste belangstelling van het publiek, dat bij voorkeur daarheen trekt het vlak bij gelegen bijkantoor negerend. „Toch blijven wij stekjes uitzetten, waar wij grote bomen verwachten" verklaarde hü. Alwéér een Ia tegenstelling met notaris Scha berg, vond mr, H. Schiphorst, ad- junt-secretaris van de Ned. Spaar bank Bond, de nieuwe vestiging ken nelijk wèi een verbijsterend Initia tief, M februari 1959 ben ik nog by de opening van het vijfde bijkan toor in Tuindorp Kethel geweest en dat zou de laatste z|jn. Ik dacht dan aanvankelijk ook dat bet een grapje was, toen Ik uitgenodigd werd voor de opening van dit nieuwe kantoor", merkte h|j op. Het is dan ook wel erg snel ge gaan met de groei van de Spaar bank Anno 1820, Bij de opening van het bijkantoor in de Lorentzlaan (dat was drie jaar geléden!) was het spaarders tegoed 19 miljoen en nu bedraagt deze al ƒ28 miljoen; een toename van 50% in drie jaar t|jds! De Spaarbank Anno 1820 staat dan ook van alle 1>U de Bond aangesloten spaarbanken op de 20 ste plaats - van de 240! Mr. Schiphorst noemde drie facto ren, die tot de bloei hebben geleid: de goede tijd van hoog-conjunetuur met een behoorlijk welvaartspeil; een goede plaats in het gebied van de Nieuwe Waterweg, het „econo mische hart van Nederland", maar vooral ook een goed bestuur van de Spaarbank. „Deze zesde kraal zal dan ook wel niet de laatste kraai zijn die de Spaarbank aan het snoer van bijkantoren rijgt", zo besloot de heer Schiphorst zijn rede. Namens directie en personeel heeft tenslotte de heer J. D. Holtkamp, di- Bellen b|j ongeval: G.G, en GJD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 84668. Apothekers nachtdienst: Backer, St Liduinastraat 58. E.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1650 uur en iedere avond (behalie woens dag en zaterdag) van 19 tot 2050 uur- 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: «eopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van S5Q tot 16.30 en van 19 tot 2050 uur. woensdag van 950 tot 1650 uur. donderdag van 950 tot 12-30 uur, vrijdag van 950 tot 1050 en van 19 tot 20.30 uur. zater dag van 9.30 tot 1650 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H M. v, d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). GEBOREN. MJeke d.v. 3. Nagtzaam en G. Rook; Veronica M. d.v. J, c. Rot tier en M. A. I. van Emmerik; Francis- cus 3. B. z.v. K. Th. van Hoek en H Gerritsen: Jan z.v. 3 Noordijk cn A.C, Huigen; Sttfntje M. d.v. A. Olivier en M. Timmers; Astrid d.v. L. van Vliet cn C. Roetman; AndrJes P. z.v. A. v Leeu wen en A. Wansink; Maud d.v.'W. A, van der Knaap en E. Vrijdag, dtornelia A. d.v. C J. Vermeulen en L. Schilder; Petrus Ml z.v. A. de Jong en M. L. van Rijn. Adriana d.v. W, Weeteling en H van Eijk. OVERLEDENJ. van Doesburg. 79 jr., wed. v*n H. O verheul; A. J. de K'ibbpr, 82 jr, Creteer, 65 jr.; J. U. L. J. Haak 71 jr.; n. Versluijs, 80 jr.; H, KelD.ens, 60 jr. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ,.0n the beach". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur. „Scha duwen van het Derde Rjjk". DIVERSEN Arcade, 7 uur: KA..B. Jaarfeest. Chr. Soc. Bel. 7 uur: Alg. Fotokring. Tentoonstelling. (Advertentie IJU.J -«ss v De heer A. W. Bakkes (links), de beheerder van het gisteren geopende zesde bijkantoor con de Spaarbank Anno 1820 aan de Burg. van Haarenlaan 640, ont- hult de wandklok, geschenk van directie en personeelRechts ae heer P. Schabergvoorzitter van het bestuur. De voorrangsregeling op de Nieu» dachte kwamen, dat zij tijd konden we Haven is van kracht voor het winnen door via "Warande, School- bijzonder praktisch, gemakkelijk wasbaar, snel droog, in de nieuwste modekleuren# speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 6 jaar ^95 kleine stijging per moot. recteur van de Spaarbank een wand klok aangeboden, die in het nieuwe kantoor is geplaatst. „Dat dit nieuwe kantoor moge bijdrage aan de groei en bloei van Schiedam", zo hoopte hij. Voor belanghebbenden: het nieu we bijkantoor is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 2 tot 4 uur *s middags en bovendien vrijdagavond van 7 tot 8 uur. gedeelte tussen de Burgemeester Knappertiaan en de Oranjebrug, zo dat het verkeersplein vóór de RJÜ, kerk op de Nieuwe Haven in de voorrangsregeling Ia begrepen. Zo vernemen wij van de zijde van het gemeentebestuur van Schiedam. Het veTkeer, dat vanaf de Wester kade en de Schoolstraat over de Nieuwe Haven in de richting Oranjebrug rijdt, moet derhalve voorrang verlenen aan het verkeer op het plein vóór de RK. kerk. Deze regeling is aldaar door een nieuwe plaatsing van borden aan de weg gebruikers kenbaar gemaakt. Bijzondere aandacht voor het bo venstaande wordt gevraagd van die automobilisten uit de verkeersstroom op de Burgemeester Knappertiaan m de richting van de Oranjebrug, die bij geringe vordering van hun file tijdens de spitsuren op de ge- straat en Nieuwe Haven naar de Oranjebrug te rijden. Voorheen toch hadden zij dan het recht zich vóór de Oranjebrug tussen de file van de hoofdroute te voegen, omdat zij van rechts kwamen. Nu de borden verplaatst zijn, heeft het ver keer op de hoofdroute voorrang, zo dat het omrijden via de Warande geen zin meer heeft. Amerikaanse Him „Schadu- Advertentie LM.) Advertentie LMJ een royale 'jonge' jonge White tabel dubbele klare f&SSper ttwfltt cxdmief eIss wen van het Derde Rijk" (Ver boten) la de zoveelste poging om het verschil aan te dulden tussen Duitsers en nazi's. Het is ook de zoveelste poging die mislukt, al beijvert zich Samuel Ful ler als „de man, die het zelf mee maakte" nog zo hard om de mis dadigheid van de fanatieke Hltler- aanhang van SS, Gestapo, SD etc uit de collectieve schuld van het Duitse volk los te weken en die schuld daardoor te relativeren. Er worden allerlei ferme verkla ringen gedaan in deze film, die door Fuller geschreven, geregisseerd en geproduceerd is, maar aan ferme actie ontbreekt het evenmin. Het verhaal speelt in de tijd vlak voor en vlak na de capitulatie van Duits land en met ware wellust heeft de camera de beelden van de felle ter- rein- en straatgevechten, van ruines en menselijke ontreddering opgezo gen. In dit décor van verwoesting en chaos is de „romance" van een Amerikaanse soldaat en een Duits meisje geplaatst en om het nog wat spannender te maken heeft men er de „Weerwolf" bijgehaald, de onder grondse organisatie van onverbeter lijke nazi's, die het gezag van de bezetters tracht te ondermijnen, door overvallen, aanslagen en sluipmoord. Met honderden Duitse bordjes en opschriften op muren heeft men het allemaal zo écht mogelijk willen la ten schijnen, maar het enige realis tische effect leveren eigenlijk alleen de verschillende documentaire jour naal-opnamen op, die op een nogal onsamenhangende manier in het ver haal zij gemonteerd. Daar ziet men bijvoorbeeld een stukje van het proces te Neuren berg, gebruikt om de ogen van een jonge „Weerwolf* te openen. Zijn zusje HeJga, die met een Ameri kaan is getrouwd om materialis tische redenen, maar later komt er toch „echte liefde" aan te pas neemt hem daar mee naartoe. Op die manier „bewijst" ze haar politie ke betrouwbaarheid. Susan Cummings speelt deze Duit se en James Best is haar Ameri kaan. Erg overtuigend is dit alle maal niet. De film verdwaalt zelf in de chaos, die zij wilde beschrij ven en van „een grote afrekening met hot nazi-dom" zult u in Mo nopole dan ook niet veel bespeuren. In deze een (VERNUFTIGE FUTSBEUGEL VOOR REFLECTIE-FLITS) Vraag er om bij uw fotohaadtlaar In de één na laatste wedstrijdmet 3—2 voor. Na de hervatting O DJ- ian de competitie 1959-f zakten de bezoekers af en kreeg Weer hebben de honkbalteams van SVV en Schiedam een nederlaag ge leden. Schiedam zag de winst weer onder veel spanning met het gering ste verschil verloren gaan. Thuis moest SVV tegen HCK 2 met 7—15 dam Lupker, Ozephius en Van Rui ven over de thuisplaat. Ozephius en Van Ruiven plaatsten in deze inning mooie tweehonkslagen, maar Schie dam had geen vertegenwoordigemop de honken, In de vijfde inning ving bet hoofd bulgen en in Amsterdam Joop Lupker de bal fraai in het ver- verloor Schiedam met 1615 van re veld. Hij gooide zo snel aan dat TIW. DHS debuteert voortreffelijk, een tegenstander op weg van het De eerste competitiewedstrijd (tegen derde bonk naar de thuisplaat kon Hermandad) werd met 28—5 gewon nen, De slagploeg van HCK was beter op dreef dan het team van SW. Bovendien maakte SW veldfouien. De slagen van SW konden door de tegenstanders onschadelijk worden gemaakt. HCK scoorde reeds in de eerste inning viermaal. Bij de vierde inning had HCK 2 een 115 voor sprong. Eerst in de laatste inning zag SW twee stadgenoten over de thuishonk gaan. Bras, Goetgeluk en Kolmeyer plaatsten goede tweehonk slagen evenals de tegenstanders Ru- dolfl en Dekker. Voor het overige werden nuttige korte tikken ge plaatst. Gommel (2), Bras, Kolmeyer, Goetgeluk en Van der Gaag (2) scoorden voor SW. In de achtste inning kreeg achtervanger Koos de Haas de bal zo hard op het gelaat dat zijn masker brak. Met een kaak- fractuur is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar later kon hij na be handeling naar huis gaan, Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) 12x3-slag; 4x4-wijd en 13 honkslagen tegen; Numan (HCK 2): 2x3-slag; 10x4-wijd en 8 honkslagen tegen. SW 2 stond tegen "VUC tot de derde Inning met 40 achter, maar daarna won SVV 2 met 11—9. Voor VUC sloegen Visser en Kefkens een homerun. Op 't nieuwe Amerikaan se honkbalveid in Wassenaar ver loor SVV 3 met 4—3 van Wassenaar. De stadgenoten startten zwak in worden uitgeschakeld. Jan van der Kooy en Lupker scoorden in de vijf de inning tweemaal, maar ook TIW kwam met vier man aan bod. Van der Kooy, Ozephius, Van Ruiven en Lupker scoorden in de zesde inning, maar TIW hield met drie tegenpun- ten goed stand, Ozephius en Young slaagden er daarna in de achterstand te verkleinen en in de voorlaatste mning voegden Ozephius, Van Rui ven en Young drie punten aan het totaal toe, maar TIW scoorde twee- ril I maai in de achtste en tweemaal in de negende inning. Wel scoorde Tettelaar nog voor Schiedam, maar de stadgenoten kwamen in deze spannende eindfase net een. punt te- kort. Werpersresultaten: Tettelaar(Schie- dani) Üx3-slag; 14x4-w|jd en 7 honk slagen tegen. Bak (TIW): 6x3-slag; 12x4-wijd en 14 honkslagen tegen. Schiedam 2 verloor met 613 van Storks 2 en Schiedam 3 verpletterde met 3—26 USC 3. DHS-Hermandad 26-5 Beide teams speelden voor het eerst in competitieverband. De Rot terdammers waren niet opgewassen tegen de geelzwarten, die in nieu we honkbalkostuums debuteerden. B. Soudijn (2), K. Kerssemeyer en H_ de Jong namen liefst ieder een homerun voor hun rekening. Reeds in de eerste inning scoorde DHS dertien maal. Hermandad scoorde twee maal en m de tweede inning liep DHS tot 19—2 uit DHS maak te drie veldfouten en Hermandad vijf. Werpersresultaten: K. Kerssemey- I960 heeft de oudste C.K.B.-club op eigen velü strijd geleverd tegen D.V.Ö. uit Dubbeldam. Onze stad genoten ondervonden in deze kracht meting meer tegenstand van hun gasten, da z|j verwacht hadde. Uit was het zo gemakkelijk op een 0-5 zege uitgedraaid, maar nu ver kochten de Dubbeldammers hun huid duurder, In de eerste helft namen ze tweemaal de leiding, maar bei de malen kon O.D.I. de achterstand nog wegwerken. Met de rust waren de rollen omgedraaid en stond OBJ, Amsterdam, waardoor thuisclub j er (DHS): 6 x 3-slag; 5 x 4-wijd en TIW reeds in de eerste innings tot j 1 honkslag tegen: L. Edwards (Her een 6o voorsprong kon uitlopen. In mand ad i6 x 3-sIag; 7 x 4-wijd en de derde inning kwamen voor Schie- 17 honkslagen legen. Te bevragen aan het hoofdbureau van polide te Schiedam tussen 912.30 uur en 2e yurt Kerkboek ric.; bedrag aan geld; pakje aluminium pijpjes; beige damesportemonnee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: kabclslot, G. Lange, Wattstraat 3b; zakje met band„ garen en naalden, H. Kind, Boer- havelaan 44b: polshorloge. A. den Her tog. Burg. Knappertiaan 22lb; bedrag aan geld, L, Voegt, Dam 29a: gouden herenrlng, J. KJoos, Marconistraat 77; Wit babyschoentje (r.). N. Busscher. Boerhavelaan 108a: grijs-rood kinder vestje, H, v. Ree, Franklinstraat 3b: 1 blauw damesvesl, C. Trommel, GalileJ- straat 41a; wit kinderschoentje i Vlugman, V Beverenstraat 18: regen- broek. L. Wessel. Visserstraat 5; blauw meisjesjack, Mols, Alb. Cuypstraat fl ring met sleutel, P, Westhuls, Ouddorp. sestrnat 7b; 2 sleuteltjes, Vrauwöeunt, Snelliusslngel 44a; contactsleutel, v. d Wouden. Adriehemweg 521; bril. Offer man, Bosboomlaan 10c; 3 sleutels aan nng, v. Walsum, Parkweg 186; bougie- sleutel, en 2 gewone sleutels, N. Oud- borg, Geert Reinderstraat 21a. De heren van Wilton Fijenoord hebben zondag de laatste wedstrijd in de competitie gespeeld tegen H.V.L. uit Leiden. Aan de lijst van v|jftien puntloze wedstrijden is nu een zestiende dito toegevoegd. Zo is een slecht seizoen afgesloten met een degradatie naar de districts tweede klas, waarheen echter ook winnaar HVL zal verhuizen. In de eerste minuut stond Wilton al achter en in de derde zelfs 20. Maar J. Zonneveld en H. v.d. Lugt haalden op tot 22. (Dit werd het 100e doelpunt met 258 tegen!). HVL kwam verrassend snel terug, doch H. v.d. Lugt en W. Noordijk zorgden dat met 4—5 werd gerust Daarna kreeg HVL steun van Vrou we Fortuna en liep uit tot 4—8. H. O verheul <2x) en B. v. Noord ennen schoten drie maal, doch de eind stand werd toch 711. O.DI. de gelegenheid de voorsprong veilig te stellen. Het werd tenslotte een 5—2 zege. Succes 2 schoot bijzonder uit zijn slof door O.S.C.R. 3 met een 6—3 nederlaag huiswaarts te zenden. O.D.I. 2 kon het niet tegen Oranje Nassau 3 bolwerken. De Vlaardin- gers wonnen met 84. Bij de aspiranten kwamen de vol gende uitslagen uit de bus: Succes a— Eureka a 13, Schiedam aRozen burg b 2—2, O.D.I. aS.S-V, a 1—3, Rozenburg d—Schiedam b 1—1 en Succes bHet Westen a 100. Advertentie f.MJ U leest toch óók regelmatig in Uw lijfblad onze aanbiedingen, waardoor U op Uw vingers kunt narekenen, wat U elders te veel moet neertellen. Meer dan een gulden per meter betaalt U minder op dit tent- linnen voor wind- en zonne schermen. strandtenten enz.. Tentlinnen van 120 cm breed, dat normaal verkocht wordt voor 2.75 per meter, koopt U nu voor nog géén één zeventig. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit tentllnnen tn de bekende stre pen. oranje-wit en geel-wit, 120 cm breed, per meter voor uetsence stre- De Postduif De SCV „De Postduif' nam met 670 duiven deel aan een wedvlucht vanuit Duffel, een afstand van 96 km. Gelost werd om 7.30 uur; eerste duif binnen om 8.41 uur en de laatste duif 9.10 uur. De eerste 25 prijswinnaars: 1 C. v. d. Grijp; 2 C. Verlinde; 3 10 A. Heeren; v 18 M. de Ruiter; 5 23 25 W. v. Kerk hof; 6 15 Th. v. Weelie; 7 W, Poort en Zn.; 8, II, J. v. Leeuwen cn Cc., 9 A. Brouns; 12, I. v. cL Tuijn; 13 C. Koogje; 14 H. Blonde; 36 P. v. Os en Co; 17 W. v. Jeurzen; 19 W. Vérhaeren; 20 C. v. Loopik; 21 H v. d. Kant; 22 W. Poelman en Ark; 24 J. v. d. Beek en Co. Blauwe Doffer Ook „De Blauwe Doffer" vloog vanuit Duffel. Eerste duif binnen om 8.48.20 uur en laatste duif 9.21.2* u. Uitslag: i 12 32 Kazenbroot; 2 Opij- nen (dipU; 3 33 38 40 Wenteler; 4 v. d. Hoeven-Lens; 5 20 Claes; 6 26 31 Hersbach; 7 19 37 B. v. Gogh; 8 io 33 15 Brokllng; 9 23 22 Balvers; II 39 Kamp en Co; 14 36 Vrauw- deunt en Zn.; 16 18 mevr. Simons; 23 27 mevr. v. d. Steen; 24 34 Broe ders; 25 C Lems; 28 Bakker; 29 Rissema; 30 35 Ilimr; 41 Sebreehts, 17 Van Gogh en Co. De Suelvliegers De p.v. „De Snelvliegers" vloog zaterdag met 67 duiven vanuit Sit- tard, een afstand van 148 km. Ge lost om 12.10 uur; eerste prijsdulf 14.0235 uur; laatste prijsduif om 14.14 31 uur. De uitslag: 1 P. J. van Eyk; 2 4 9 M. Broekhuizen; 3 11 14 J. v. Rossen Co.; 5 P, Sprong; 6 17 T, Morra; 7 A. Faas en Zn.; 8 Chr. Zwijstra; 10 12 A. H. Oster- hott; 13 H. J. Tjaden; 15 M. v. d. Waal; 16 A. v. d. Bie, BLOEMEND AAL In Bloemen daal zijn vanmorgen de gevallenen herdacht uit de tweede wereldoor log. Bij het monument bij het Wild- hoefplantsoen, dat ter nagedachtenis van de omgekomnen is opgericht, heeft dr. D. H. Peereboom Volier, burgemeester van Bloemendaal, een krans gelegd, Ook legde de heer W. VLAARDINGEN Om een afdoende verbetering aan te brengen in de huisvesting van de belde gemeentelijke sociale werk- voorzleningswerkplaatsen hebben B. en W. voorgesteld: a) aan te kopen het bedrijfspand van N.V. Internationale Rubber- produkt aan de Mereuriusstraat, waarvan de ruimte voldoende is om de gehele Herman Frantsen- stichtlng onder te brengen. b) De bouw van een bedrijfshal op het open terrein b|j de bestaande G.S.W.-werkpIaats aan de Oos terstraat. Een in het leven geroepen werk- commissie heeft geadviseerd de twee naar karakter totaal verschillende werkplaatsen niet in één gebonw onder te brengen. Het gebouw aan de Zomerstraat, waarin thans de Herman Frantsen- stLchiing is gehuisvest zal binnen af zienbare tijd ten behoeve van de BREDA. De rechtbank in Bre da heeft maandag de ex-bedrijfs leider van een Roosendaals bedrijf, M. van P. uit Dordrecht, wegens verduistering meermalen gepleegd, veroordeeld tot zes maanden gevan genisstraf. Dc officier van Justitie had negen maanden gevangenisstraf geëist, om dat verdachte voor fictieve leveran ties geld van een bank had opgeno men, dat hij ten eigen bate had aangewend. In deze zaak en in een vorige zaak tegen Van P., waarvan hij eerder door de rechtbank werd vrij gesproken, is de officier van Justitie in appèl gegaan. In deze vorige zaak werd hij ervan verdacht geld te hebben verduisterd door middel van een gefingeerde inbraak, Beide zaken zullen dus voor het Hof wor den behandeld. C. Bier, voorzitter van de vereniging van oud-illegale werkers Bloemem daal, en bestuurslid van de Nationa le federatieve raad van het voorma lig verzet Nederland, een krans b|j het monument. FAN H. M. van der Spoel, sinds 1957 docent aan de Opleiding voor Tekenleraren in Amsterdam, heeft het Stedelijk Museum in Schie dam thans een tentoonstelling inge richt van voomamciyic gouaches en tekeningen. Deze kunstenaar is nu halj in de vijftig. Hij bracht een groot deel van zijn leven in Zeeland door, in het stille, landelijke Kloe- tingewaar hij werkzaam was aan het lyceum in Goes. Een leraar dus, die wel zoueel van zijn. vak hield, dat hij zijn vrije uren benutte om i zich ook zelfstandig te uiten. Naar zijn eigen mededeling is hij autodi dact. Hij bepaalt zich uitsluitend tot de gouache, die hij als een nol- waardig uitdrukkingsmiddel be schouwt. Merkwaardig genoeg hebben de Zeeuwse polders en wateren hem weinig of met beroerd. Hij kiest hoofdzakelijk stillevens, figuren en portretten, de laatste minder om een gelijkenis te treffen dan wel om een expressie vast te leggen, In zijn te keningen is het landschap rijker ver tegenwoordigd. Ze zijn naar bun aard spontaner en directer dan de gouaches, waarvan men de indruk krijgt dat ze moeizamer zyn ont staan. Die tekeningen, soms niet meer dan vluchtige krabbete en notities, buiten neergezet, vormen een niet onbelangrijk onderdeel van zijn ten toonstelling. Hij sluit er mee aan op de beste tradities van onze zeven tiende eeuwse landschapskunst en het valt niet moeilijk te ontdekken, dat hij rich daarbij Rembrandt van Goyen en anderen tot voorbeeld stelde. Naast de rake. bliksemsnelle typering, vindt men in die tekenin gen ook de ruimte en de sfeer van het landschap. Er treedt bovendien een geheel andere Van der Spoel in naar voren dan in zijn gouaches, die trager en bedachtzamer, zeker niet zonder worsteling tot stand zijn ge komen. Zn de gouaches zijn invloeden van buiten duidelijk herkenbaar. Zijn bewondering voor Franse meesters, in het bijzonder dan de moderne, verheelt hij niet. Nu eens blijkt hij. H. M. van. der Spoel Portret zoals in enkele figuren, geïnspireerd te zijn door Picasso, toen deze het neo-klassicisme introduceerde, dan weer, zoals in sommige stillevens, door Braque en anderen. Persoon lijke opvattingen dreven hem naar een vormgeving, die voornamelijk wordt bepaald door vrij zware con touren. Het meest opvallend in dit werk zijn de beperkingen die hij bewust nastreeft, beperkingen die tot uiting komen in een kernachtige samen vatting van het onderwerp, het niet meer willen geven dan hem voor ogen staat, en beperkingen in de kleur, die vry somber is en sterk naar blauw en grijs neigt. Daardoor en door de vele werken in eenzelf de trant, kost het wel eens moeite de kwaliteiten te blijven erkennen. Uit zijn realisme groeide van liever lede een abstractie van vrij simpel maaksel, dat door de gelijkvormig heid het minst boeit. stadssanering moeten verdwijnen. De Internationale Rubberprodukten N.V. wil haar industriehal aan de gemeente verkopen, omdat deze voor de N.V. te klein is geworden. Zij heeft reeds plannen voor nieuw bouw. Het gebouw aan de Oosterstraat voldoet nog aan redelijke eisen, doch door de toeneming van het aantal tewerkgestelden zou ook de boven verdieping in gebruik moeten wor den genomen. Dit stuit op moeilijk heden door invaliditeit van een aan tal tewerkgestelden, terwijl ook het transport van materialen en produk- ten bezwaren oplevert. Wanneer een nieuwe bedrijfshal zou worden ge bouwd naast de bestaande werk plaats, zou de benedenverdieping van het laatste gebouw in gebruik kunnen blijven voor de papierobjec ten, kantineruimte, kantoren, dok terskamer etc. Aan de bovenverdieping zou een andere bestemming gegeven kunnen worden door deze aan derden te ver huren. Het college van B. en W. is van mening, aldus blijkt uit 't de Raad gedane voorstel, dat realisering van een en ander vrij snel kan geschie den en aanvaarding van de voorge stelde oplossing een'definitieve op lossing betekent van de bestaande huisvestingsmoeilijkheden van beide werkplaatsen. Ten behoeve van het inrichten van het vuilnis stortterrein in de Broek polder, waarvoor het college van Ged. Staten inmiddels een hinder wetsvergunning heeft verleend, vra gen b. en w. thans de raad een kre diet, groot 40.000.Daarvoor zal een bulldozer worden aangeschaft en een schaftgelegcnhcid c.s. voor het personeel worden geplaatst. GEVRAAGD Banketbakkerij Matsen VAN WIJK Rotterdamsedijk 419 Schiedam - teL677Ö4 GEVRAAGD: die interesse heeft voor af wisselende, niet geestdoden de administratieve werk zaamheden in het nieuwe gebouw van Kühn Zoon ILV. Wanneer u in het bezit bent van een diploma 5-jarige HBS of Handelsschool, kunt typen en stenograferen en beschikt over enige kantoor- eryarmg, zien wij gaarne een brief met uitvoerige gege vens over uzelf (liefst met pasfoto, welke geretourneerd wordt) tegemoet Een rede lijke kennis van de moderne talen wordt op prijs gesteld. Kuhn Zoon's Litho grafie- en Handelsdruk kerij N.V. S onneme res traat 1 TeL 6 48 25 - Rotterdam 8. Permanent wave L. W. S. permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13- Permanent vanaf f8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Te koop aangeboden Rotan stoeltjes 19.75, le soort rotan. Keus uit 100 stuks. Zie 4e etage. KE.S.-zegels bij Plate, to. Stadhuis, Schie dam. Opklapbare tafels voor de kamer en keuken in ver schillende maten. Plate Meu belmagazijn, Gr. Markt 19-21 Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1