\Amm De specht roffelt z'n lied bij liet maken van zijn „hol" CETALflC' Scholieren reden weer voor het Jeugd-verkeers-examen maastrichts VOGELLEVEN IN MEI Jonge eendjes peddelen al achter de moeder aan De elfde Clutenba bracht tweeduizend gulden op CAMERA INRUIL ACTIE [eel loor [aard Burgerlijke stand Puzzelen voor verkeersborden URL breidt weer uit SCHIEDAM Koeriersters „Hondenhater" in Limburg doodt 54 honden Voor „ERRES" televisio en Radio een jonge administratieve kracht Van 7 mei t/m II Juni Uw oude fototoestel Is f 7.50, iO,- of 15.- waa rd I Inlichtingen bij; HOOGSTR. 106 Telefoon 6 67 20 [welijk Ig niet It Ik io k an en ["geko- w er ke pt. het [an te |k-niet prliefd [hBupt bver- meer lei I960 Iteuvtn) pk Kaoitt e discoajij Jet nieuwf «leid Dij "Personen. zich tot Coiele ■dingscom. jollen Tef. s senate ■ld onder- J daardoor fc debatje, u naowj. 3 Vos vaD 1 maanden Jui de hm- mr. Beer. ■eerd, hep Maar het |meer het n' drie. die Drion, ■ilen prol perzienuij •kïk. moet Kamerle- ■ntrole op ■e verem- ■ijds in de tot veel laafde te t van zijn ■t het de- c departe- li en en er ■ereniging ste spoor dat |sbedrijf i zijn, I is. De t steeds rtyging ■estje te Little |de haar zou |-e werk i aan- ■n) kon let aan- len zou ■nt u?" ■hebben |t Hod- tuin." Be voor l-schijn- I kopjes a ou- I en ie- Iten en llyken. Jee lijst I ieder- me- Woensdag II mei 1960 WAT ïet Ff ?0e?hhk fwtastisch mooi in de natuur. Vooral de V* overdadig bloeiende heesters en vruchtbomen z^jn een lust voor het oog. weghennen zien eenvoudig geel van de paardebloemen, ferwyl de hlakleunge pinksterbloemen ook al volop bloeien. Op sommige moerassige weidegronden is het weer geel van de forse dotterbloemen en het zal niet lang meer duren, of de paarse bloemen van het handekens- kruid, de enige orchideesoort, die in onze contreien voorkomt, zullen tus sen de dan nog overgebleven dotters prijken, 't Is alles even toooi en fees telijk- -Alleen jammer dat april zo guur is geweest, zodat we er maar zo iveitiiff van konden genieten. Mede als gevolg daarvan lag het voor dc hond, dat het met de terugtrek der zangvogels uit hun winterkwartieren niet ZO vlot zou gaan. Evenzo hadden de vogels die bij ons hadden overwinterd wemtg lust om naar hun geboorteland terug te keren. Zo kon het gebeuren, dat wij op tweede Paasdag nog een roodborstje in de tuin hadden, welk vogeltje doorgaans begin april reeds is vertrokken. Weliswaar broeden de roodborstjes wel in ons land. doch in hoofdzaak in de oostelijke pro vincies. Op diezelfde dag zagen wij Sn een bos zelfs nog een keep rond scharrelen en deze zaadetcr had den we eigenlijk niet meer in ons land verwacht. Normaal gesproken zou hij allang in Zweden of daar omtrent moeten zijn. De laatste bon te kraai zagen we op het strand van de Beer eveneens omstreeks dje 'tyd. Zoals we de vorige maal reeds vermeldden was de tjiftjaf bijzonder vroeg terug en wel op 12 maart en zijn dubbelganger de fitis verscheen eveneens op tijd en wel in de eer ste week van april. In het laatst van diezelfde week zagen we de eer ste boerenzwaluw in de polder rond fladderen, maar het duurde nog ruim twee weken voordat we er meerde re ontmoetten. Op twee Paasdag za gen wij enkele tientallen boeren zwaluwen boven de Noord-Brabant se vennen vliegen en een jachtop ziener vertelde ons, dat deze er be gin april al waren. Het vermoeden ligt voor de hand. dat ze daar beter insekten konden bemachtigen dan in onze streken. Koning der sangers De eerste nachtegalen waren pre cies een week later dan gewoon ïyfc cn uoor de koekoek galdt het zelfde. Maar wat klonk die nachtc- galenzang toch weer mooi. Daar ont roer je werkelijk van. Deze vogel vormt toch heus wel een zangklas se apart en het ts werkelijk niet te feel gezegd, dat men hem de ko ning der zangers noemt. IN de duinen waren dc tapuitcn op tijd terug ofschoon wij in de polder ook verscheidene van de vo gels hadden gezien. Stellig waren deze nog op doorreis. Wie weet waar ze nog helemaal heen moesten, want ze broeden tot zelfs In het hoge noorden tot in IJsland en Groen land toe. Bosrietzangers, gekraagde rood staart j es en grauwe vliegenvangers waret eveneens half april gearri veerd en tegelijkertijd begonnen zij het vogelkoor in het bos te ver sterken. Behalve dan natuurlijk de vliegenvangers, want deze vogels brengen vrijwel geen geluid voort. Spechten-nest Overigens zingen en /luiten olie rogels tn bos en park dat het een lust is en de grote bonte specht slaat daarby z'n roffel op een dode boomtak toat op grote afstand al te horen is. Dit trommelen is voor dc specht timt de zang is voor de an dere vogelsEet maken van een nest vereist van de spechten heel tuat meer energie dan Bij de an dere vogels. Zij hakken nJ. een gat in de boomstam van 4 a 5 cm. in door snee en met een diepte van 20 tot 20 cm. Op de bodem van het aldus ontstane hol worden op enkele spaanders (de rest ligt aan do voet van de boom) dc eieren gelegd en daarop zit het wijfje 15 dagen lang te broeden. Met het oog op de be perkte ruimte moet de broedende vogel steeds met de kop omhoog zit ten hetgeen een vermoeiende bezig heid moet zijn. Als na drie weken de jongen aan uitvliegen toe zijn is het in het nest een lawaai van je welste. De jonge Rechten verdrin gen elkaar voor het vlieggat, waar er trouwens maar één tegelijk kan uitkijken of vader of moeder nog niet in aantocht zijn met een snavel vol insekten. Het jong wiens sna vel in dit geval het dichtst bij het vlieggat is, krijgt de prooi toege diend, aangezien de oude vogels in di' stadium alleen van buiten af voeren. Allemaal tegelijk Toen het weer cindciüfc begin van deze maand wat milder teas ge worden, kwamen de laatste terug- trekkers ook opdagen. Eet was net alsof ze ergens op de grens van warm en koud gewacht hadden tot het bij ons ook een beetje redelij ker weer werd. Opeens zagen we ze vrijwel allemaal tegelijk ver- (Advertentie l.M.J Verf met gemak en. kluut bü nest schyueii: hutszicahtmen, oeverzwa luwen, gierzwaluwen, tortels, tuin- fluiters, zwartkop-tuinfluiters, gras mussen, koekoeken, terwijl de soor ten, die reeds aanwezig waren aan zienlijke versterking kregen. Alleen ten aanzien van de spotvogel moe ten we nog even. geduld hebben. Het wordt wel half mei eer deze zal arriveren, IN de polder zijn inmiddels de ver schillende eenden, kuifeenden, ta feleenden, pijlstaarten en smienten, dia tijdens het winterhalfjaar vaar ten en vlieten en ondergespoten ter reinen hebben bevolkt, eveneens naar hun haardsteden teruggekeerd. Evenzo de watersnippen en een paar ruitersoorten, zoals de groenpootruï- terr de 2Warte ruiter en de bosruiter, allen familie van onze tureluur, die ook tot de ruiters behoort. Op die opgespoten terreinen hebben zich in de afgelopen maand behalve zomer- talmgen en slobeenden ook enkele kluten gevestigd zomede een aan tal bon tbekple viertjes en enkele paartjes kleine plevieren. De eerste twee zijn in wezen be woners van de stranden en het is met onwaarschijnlijk, dat een deel van de stranlen en bet is met on waarschijnlijk, dat een deel van hen alsnog daarheen zal vertrekken. Jonge eendjes Hier en daar zien we al jonge eendjes verschijnen en het is leuk om te zien hoe ze, in kiellinie ach ter hun moeder aanpeddelen. Zoals reeds eerder gezegd bemoeien de va ders zich absoluut niet met de ver zorging en de opvoeding van hun kroost. De enkele Juten die reeds jongen hebben denken daar anders over en man en vrouw zijn de hele dag met de jongen bezig. Enkele grutto's, kieviten en ture luurs hebben ook al jongen gekre gen en, zoals het bij deze vogels gaat, onmiddellijk na de geboorte verlaten de jongen met hun ouders het nest en trekken de wijde we reld in. De jonge dieren beschik ken over uitstekende schutkleuren, zodat wanneer we een ouderpaar met hun kroost in de wei zien lo pen, het nog helemaal niet zeker is dat we de jongen zullen vinden. Zij „drukken" zich achter kluiten of in putjes in de grond en zijn dan meestal werkelijk onvindbaar. Dit is ook met het oog op eventuele ro vers. zoals kraaien, zilvermeeuwen en roofvogels heel dikwijls hun red ding. BeII'tn bij ongeval: G.G. en GJD. ruintaan 30, telefoon 69290. Pnhtie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Backer, St. Liduinastraat 53. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (.behalve maandag) van 9.30 tot 165G uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. '5 Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20 30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 cn van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 950 tot 1650 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 050 tot 16.30 en van 19 tot 2050 uur, zater dag van 9.30 tot 1650 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H, M, v. d. Spoel" en „Vrijheid" (lot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „On the beach". Aionopole, 2, 7 en 9,15 uur „Scha duwen van het Derde Kijk". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; Zingende Jeugd. Uitvoering. Irene, 8 uur; "W. de Zwijgersehool. Ouderavond. Wijkcentrum. 8 uur: Techn. School. Feestavond. Chr. Soc. Belangen, 7 uur; Alg, Foto kring. Tentoonstelling. Museum, 8 uur: Lezing Kunstgeschie denis in vogelvlucht. N.P.B.-kerk, 8 uur: Orgelconcert Aad v, d. Hoeven. Geboren: Johanna, d. v. S. Tim mermans en J. van Schenkhof; Ge- rardus J.f z. v. 3. Kloppers en E. M. A. Kerkhof; Josephus H., z. v. Th. Bïjloo en M. J. van Waas; Catharma C. M., d. v. C. P. AL Lansbergen en C. M. van der Drift; Maria N., d, v. M, G. van Lint cn M, A. J. van Soest; Theodora J„ M., d. v. J. H. van der Burgh en E. van Kampen; Paul, z. v. I. C. Leeuwis en C. Groenendijk; Maria L„ d. v. B. Degenaar en J. P. Elshof. Overleden: J. A. C. van Oers, 63 ja^r, echtg. van W. J. Bel. „Héér lij Jc weer en een prachtig plekje in de zon", vinden de (meest bejaardestadgenotendie de geregelde bezoekers zijn van het kleine i parkje dat is aangelegd op de kruising van de Vlaar dinger dijk en de Nieuwe Damlaan. Ze zitten aan de voet van de oude molen ..De drie Koomblaemen" in een vriendelijke beplanting. Het is daar een leuk hoekje geworden waar men rustig op de banken gezeten het drukke verkeer kan gadeslaan. Als in de toekomst ook nog benedendijks de Velïeuest wat opgeknapt wordt wat wel de bedoeling is), dan krijgt men hier ec» voortreffelijk punt van rust temidden van een drukke stad. Vanavond ïs het Stedelijk Museum wederom van 710 uur geopend en zal de Canadese bevrijdmgsfilm, met Nederlandse tekst, worden vertoond. De toegang ïs gratis. Tevens wordt op deze avond in de aula de vierde lezing in de serie „Kunstgeschiedenis in vogelvlucht" gehouden, met een grote reeks kleu rendia's en enkele grammofoon platen. Vandaag is het carillon in de toren van de Grote of St. Janskerk ver stoken. Op de hele uren hoort men nu een dansje van stadsbeiaardïer Cor Don en op de halve uren Liedjes A. de Jong. 'van de zee van Valerius. 1 van Ceta Bever „Kom, zus, je moet nu doorrijden, hoor," drong de controleur aan. En „zus," die verbouwereerd mot haar flets was blijven stilstaan, om meev op haar gemak de verkeera-puzzel te ontwarren, die zU op haar tocht was tegengekomen, reed met de moed der wanhoop door - en nam deze verkeersvai op correcte wijze. Dit bouten poortje met drie doorgan gen, waarvan er twee geblokkeerd worden door verbods-borden fs «en van de moeilijkse testen in het prak tisch deel van het Jeugd-verkeers- examen dat momenteel wordt ge houden door de Vereniging Veilig Verkeer en de Schiedamse politie. Het was wat verbluffend, maar toch ook wel grappig om te zien hoe netjes de jeugd fietste in de omge ving van dc Van Swindenstraat, waar deze rij-examens plaatshadden. De jongens en de meisjes, met nummers op de borst en rug, keken netjes om, staken bij elke bocht de hand cor rect uit, stopten waar dat moest en gedroegen zich als voorbeeldige weg gebruikers. Dat moet ook wel, want elke fout betekent een strafpunt en acht strafpunten (die van het eerder gehouden schriftelijk examen mee gerekend) betekent het mislopen van het kostbare „rijbewijs". Of de kinderen dus uitkeken! Bij de De Savornin Lohmanschool aan de Galileïstraat was de start en het einde van de rit en daar was ook het hoofdkwartier gevestigd van ad judant J. Molenaar, die de leiding had bij het afnemen van de examens. (Van een onzer verslaggevers) VLAAHDINGEN. Architecten bureau ir. J. P. van Bruggen, G. Drexhage, ir. J. J. Sterken burg en A. Eodon te Rotterdam heeft thans ra voorbereiding een verdere uit breiding van het Unilever Research Laboratorium, namelijk de bouw van een grote vleugel aan de noord zijde, Men venvacht nog dit jaar het werk te kunnen aanbesteden. Met de bouw zal twee jaar gemoeid zijn. Dezer dagen is gereed gekomen en geruisloos in gebruik gesteld een nieuwe zuidelijke vleugel en een verbindingslid. De vleugel is 69 m. lang, 14 meter breed en 16 meter hoog. De bouw werd uitgevoerd door dc Bataafsche Aanneming Maatschappij N.V. te Den Haag. Door Undever is thans voor^ 15 miljoen aan bouw- en inrichtings kosten van het laboratorium ge ïnvesteerd. Thans werken er 500 mensen, waaronder 66 academici. Na het gereedkomen van de nieu we noordelijke vleugel zal het to tale volume van het laboratorium zonder de proeffabrieken 42.000 ku bieke meter bedragen. Vandaar vertrokken om de halve minuut de kinderen voor hun ver- keers-puzzel-tocht met (strenge) op dracht. En naar de ernstige gezichten te oordelen werd het alles héél seri eus genomen. 1515 leerlingen, van 45 scholen (dat zUn bijna alle scholen In Schiedam) nemen aan dit examen deel, dat drie dagen in beslag neemt. Gisteren wa ren het er 638, vanmorgen zjjn 337 gestart en morgen komen er nog 540 aan de beurt. Dit aantal is iets minder dan vorig jaar, toen er 1.621 kandidaten waren. Niet dat de belangstelling aan het verminderen is, in tegendeel zelfs, maar de „geboorte-piek" van vlak na de oorlog is immers de lagere scholen gepasseerd, zodat het aantal wel terug moest lopen. De kandidaten zitten incest in de zesde klas van de lagere scholen, maar er is een ten dens om dit naar de vijfde klas te verschuiven, in verband met de ex tra-lessen die op meerdere scholen gegeven worden om de leerlingen klaar te maken voor de middelba re scholen. De medewerkers en medewerksters aar dc Clutenba van het Clubhuis St. Joris Doele hebben gisteren in het clubhuis een gezellige avond aangeboden gekregen, als dank voor het vele werk dat voor die bazaar verricht h>. De leiding is tevreden met de op brengst van deze elfde Clutenba, dm een bedrag- van ƒ2.000— heeft op geleverd. Na aftrek van alle kosten blijft er nog een aardig bedrag over. Betreurd wordt echter, dat zo weinig genodigden, waarvan verwacht mag "worden dat zij belangstelling hebben voor het clubhuiswerk, zijn komen opdagen. Niet alle prijzen zijn uitgegeven; deze zullen op verschillende bijeen komsten worden „verdraaid Ook moeten er nog een aantal loten aan de man gebracht worden. Met deze Clutenba is het winter werk afgesloten en kan nu de „zo merdienst" worden ingevoerd. Bij gebrek aan sportvelden zal ook dit zomerwerk zich voor een groot deel afspelen binnen de muren van net clubhuis. De vier zomerkampen in Putten 2ul]en dan weer het zomer- wer gaan besluiten. (Advertentie LM.) Oat is goed uitgebalanceerd Hetzelfde mag gezegd woeden van Maastrichts aardcwerk.zoals het wordt vervaardigd in de fabrieken vau dc n.v. Koninklijke Sphinx-Ccramiquc. Zuiver uitgebalanceerde producten, 20wcl wac model, decor, kleur als kwaliteit betreft. Het is de rtOtS van dc moderne vrouw, een feest op tafel, een genot in het gebruik, want; AARDEWERK is waardewerk mm dsn n««uurlijk van de N.V. KONINKLIJKE SPHINX - CÉSAHIQUE V/K. PETRUS REG0UT - MAASTRICHT ,Dadr moet ik in elk geval niet doorheen rijden", wijst dc jongen aan, die by het afleggen van het Jeugd-verkeers-examen voor een puzzel van verkeersborden wordt gesteld. Het verkeers-ondenvüs Is nu al gemeen op de scholen Ingevoerd. Op merkelijk is nu wel dat aan de re sultaten van dit Jeugd-verkeersexa- men te merken is waar dit onderwas het meest intensief en het best wordt gegeven. Zo blükt bfj de bovenge melde verkeersborden-puzzel dat er van bepaalde scholen er ritsen leer lingen zijn die de zelfde fout maken, terwfjl er daarnaast scholen z(jn waarvan de kinderen automatisch foutloos rijden. Een indirecte test voor het onderwijs dus. (Van onze correspondent) ELSLOO In het Limburgse plaatsje Eisioo zoekt de politie naar stig naar een maniak, die de dood van 54 honden op ztfn geweten heeft, Hieronder zijn verscheidene kostbare rashonden. Op straat werden stukjes kaas met strychnine gevonden. Ook wer den stukken vlees, o.a. ballen ge hakt, op boerenerven aangetroffen, die met dit vergif waren bestreken. Men houdt er rekening mee dat ook kleine kinderen wel eens stukjes kaas cn andere eetbare dingen in de mond kunnen steken en zo in levensgevaar kunnen komen te ver keren. Te koop aangeboden Ouden van Dagen. Wij heb ben speciale stoelen, voor ouden van dagen. Komt het zien, Plate, Meubelmakerij, Grote Markt 19-21, Schiedam Permanent wave Permanent, Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 5 6833. Fotografie Voor pasfoto's naar K„ vatt'. Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in i uur klaar Ontwikkelen van rolfilms. 's morgens gebracht 's avonds klaar. K. van Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam. Koop bij onze adverteerders natuurlijk naar BALLADE PLT (zie boven) Elegante, long-li ne strapless BH van nylon-taft irwt ajour- garrvering, elastieken rugver steviging, die een perfecte pas vorm garandeert, fo wit Voorjaarsboden van Triumph Twee uitzondert ijk mooie creaties in BH's, ware uitblinkers in onze nieuwe collecties, die wij U als speciaalzaak met trots presenteren en die U zeker niet moogt verzuimen te komen zien en passen. PIEKFIJNE SERVICE Kembrandliaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 Het Districts Consultatie Bureau Stadhouderslaan 98, Schiedam vraagt: tevens assistente op de spreekuren. Mulo-diploma gewenst Salaris volgens rijksregeling. v Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. YVETTE PNS Modieuze BH in princesse-Üjr», rond gestikte cups van nylon- kant, Middenpand van rib- elastiek verzekert een goede separatie. In wit en citroen Oranjegalerij 17 Vlaardingcn: Ged. Biersloot hoek Korte Hoogstraat Rotterdam: 5 EiHalen SPECIAALHUIS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1