Een front van oude gevels kijkt naar Nieuwland XJrsus meer gemoedelijke dan wel sterke .Beer AGENDA Meer feesten dan strijden bij deze vierde klasser Hst honkbal programma De voetbal rolt nog Nog geen uitspraak over definitieve vestigingen van gsw-werkplaatsen Jeugd-verkeers- examen Voetbalclub bestaat veertig jaar Uitvoering Klavar Accordeon vereniging ZEEMAN ZON EN ZOMER TEGEMOET Burgerlijke stand ZEEMAN TWEKA R'dams Toneel voor Kath. Kring KREUGER Familie-avond van CJV-Oost ZEEMAN SVV 2RCH 2 Wie heeft iets verloren WALD9-TAXE 6.46.50 (3 lijnen) Internationaal onderzoek in Indische Oceaan onpartijdige adviezen unieke betalingsregeling C/3 0/0 rente per maand) Vrijdag 13 mei 1960 (Advertentie IM.) Bellen bij ongeval: G.G. en G.B Tuinlaan 80, telefoon 692&Q. Politie-alarmnummer 64866. Apothekers nachtdienst; Backer, St Liduinastraat 58. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en Iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van jb tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot ZO 30 uur. woensdag van 9.30 tot 16 30 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 9.30 tot 1630 en van IS tot 20 3a uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sied. Museum: Tentoonstellingen „H M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een huis vol herrie". Monopole, 2, 7 cn 9.15 uur: „The last Blitzkrieg". DIVERSEN Lindenhof, 7.30 uur: Pro Juventute Vergadering en film. Irene, 8 uur: TV Entre Nous. Toneel, Oecum. Kerkdienst in Opstandingskerk Op zondag IS mei a.s zal er in de Opstandingskerk alhier weer een oecu menische kerkdienst plaatshebben. Als gastpredikant is uitgenodigd dr, H J Jaanus. ev. luth. predikant te Rotterdam, als liturg doet dienst ds. J. D. Smids, Ned. Herv, predikant te Schiedam. De dienst vangt om 18 uur aan. Gisteren is voor het laatst het praktische deel van het jeugdvei- keers-examen afgenomen. Niet alle kinderen, die zich opgegeven hadden hebben ook aan dit rij-examen. deel genomen. Het waren er dit jaar 1395, in totaal tegen 1411 vorig jaar, In juni zullen de diploma's worden uit gereikt. Als u een sigaar opsteekt Bij 'n goed programma van de radio bijvoorbeeld, waarvoor u rustig gaat zitten. Als u zich zo helemaal ontspant, dan heeft u recht op die volle en toch zachte smaak van 'n echte en goede sigaar. Voor 2ulke momenten maakte Ritmeester juist de Fiat, Overtuigt u van deze mildheid! PJSSEL tl' K3S F". 13 Od [P< 11,30 I olk,. PU.IIII];. P«»s als ["O Nwi. peischt r, 1T« N- 1810 (a2ïmai K 23 Pus.niUï, Krijgt u vrienden op bezoek, die ecu iets luchtiger rookgenot prefereren, neem dan de 27 ets Ritmeester Ariston ia huis! De laatste nieuwe uitleg van Schiedam omvat de Nieuwlandse- en de •sCravenlandse polder. Het spreekt uan zelf dat een tekenaar tevens een goed speurder moet zijn en dus ben ik in die polders poolshoogte gaan nemen en stond verbaasd over heigeen hier in de laatste jaren is veranderd. Een paar zeer grote en moderne stadswijken zijn hier „uit de grond gestampt". Hier prijkt ook de Schiedamse Cartcmnage Fabriek, die tevens een modern geoutilleerde drukkerij bezit en als geheel de grootste fabriek op dit gebied in ons land is. Terugkomend van mijn omzwerving on de polder en op weg naar huis, zag ik Schie dam voor «ij liggen zoals ik het nog niet kende. Het spreekt vanzelf dat ik meermalen langs de Noordvest heb gewandeld, maar gedwon gen als ik vroeger was door de oude huizenrij ulak langs het water te gaan, kon ik nooit het gehele front overzien zoals op de tekening is verbeeld. Op de grotere a/stand van de Noordvest is men ook in slaat de toren van de St. Janskerk erbouen uit te zien steken. Van liriks naar rechts ziet men op de tekening; de distilleerderij „De Zwaan", de molen Vrijheid", verder nog een pand van de reeds genoemde distilleerderij en uersolgens de bekende Schiedamse melkzuurfabriek van de firma Jansen. Het water van de Vest is hier niet te zien van de polder uit; het gaat schuil achter grote zandstortingen. Octave DeConïnck- het veertigjarig bestaan met een re ceptie en een feest in Musis Sacrum. De receptie wordt van half vier tot half zes gehouden. In het feestpro gramma treedt 's avonds Jan Blaa- ser op met het cabaretprogramma „Enrovisiie". Op zondag kijkt jong Ursus naar de prestaties van de oudjes. Dan Is er een groots jubi- leumtocmooi voor veteranenteams. BLAMIAKKEN De Schiedamse Klavar Accordeon vereniging geeft op zaterdagavond 23 mei, aanvang 8 uur, een uitvoe ring in de grote zaal van Irene, Na de pauze wordt de film „Gouden Edel weiss1' vertoond. (Advertentie 1M.) in moderne HEREN- ZWEMKLEDING van SCHIEDAM GEBOREN- Geertruida J.. dv Ch. H. Collignon en M. H Termeer; Richard Azv J. A. Verhoog en A, van der Gaag; Hendnkus Lzv w C. Alberts en A. C. Noordhoek; Pe- trönella H. M-, dv F de Koning en C Th, M. van Winden; Hermanus M„ zv M Bakker en J- M. de Veld; Yvonne, dv A. de Jager en A. J Vermaat; Milko, zv G. G, J. op 't Ënde en A van der Steen: Corlnne, dv j. Baart en C. van der Klitt; Petrus M-, zv P. M. Schikhcf cn I, A. Bouman ONDERTROUWD: M van der Bioek, 25 jr. en T. Verweij. 18 jr.; J. Brons. 28 en E D, Verhoef!. 21 jr.; A. P. A van den Enden, 22 jr. en G M, J. Bransz. 20 jr.; L van de Grijp, 23 jr. cn T. Lafer- te. 22 jr; H. W. A. Ham. 25 jr. en H. Meeder, 21 jr.; M de Heer, 25 jr. en M M. van Grevenbroek. 24 jr.: J. E. A. Heesbecn, 28 jr. cn L. Th. Zmjderwnk, 29 jr.; J J. Heesbeen, 25 jr. en A. L. van de KJundert, 20 jr.; M Heijboer, 25 j". en F Blom, 25 jr.; H Kerdel. 55 jr en M B. M. Gardenlers, 39 jr.; O. Kui per. 28 jr. cn N. de Jong, 28 jr.; E. A. Mol, 10 jr. en J. C. Hofs, 17 jr.; E. W. Stark, 27 jr. en A. M. E. van Greven broek, 22 jr.; J. A, Tavemer. 28 jr. en P. Aben, 24 Jr.; A. J den Tuinder, 19 jr. cn P. van Gcrven, 18 jr.; A. P. Zand bergen, 27 jr. cn E. Admiraal, 20 jr. GEHUWD: P van der Eijnden, 20 jr en J. Korpel, 16 jr.; j, van Deursen, 22 jr. cn A. H. Sonneveid. 20 jrM. J, Th Schipper. 23 jr. en A. F Hermans. 2S jr A. Jongste, 2e jr. en C. M. Dlngenouis. 21 jr.: J Hoeve. 23 jr. on A. Kling, 21 jr.: A C. van Weelie, 29 jr en H. S von Gerven, 23 jr; J Klaassè. 41 jr en J. E. Fluijm, 25 jr; P, J. Dessen s. 32 jr en J Th. Leererttveld, 33 jr.; P. C. We ber, 26 jr. cn M. Stavenuiter, 25 jrP J. L, de Long, 60 jr. en H van VJiet, 55 jr.; D, P. Thompson, 21 jr. Cn J. F, C. Zuidema, 20 jr.; A. j. Korporaal, 29 jr en P. C. G. van de Vooren. 27 jr. OVERLEDEN: C, G. de Groot, 57 jr.; A. Moret. 53 jr.: A. j. van der Luide, 75 Jr.: W. van Dijk, 69 jr. (Advertentie LM.) gazon sproeiers 8.75 - 7.25 - 5.05 gieters plastic, 3(4 Itr, 7.50 10 ltr. 12,50 ZWEMSLIPS v.a. 9.75 ZWEMSHORTS v.a... 19.75 BADJASSEN v.a. 29.75 Voor de Katholieke Kring geeft Het .Rotterdams TonEel op donder dag 19 mei in het Passage-theater een opvoering van het blijspel „To neel op het Kasteel" van Ferenc Molnar. Hierin spelen o.a, mee Pim Dikkers, Jan Teulïngs, Hans Croiset, Petra Verbeek, Leo de Hartogh en Pieter Lutz. Het bestuur van de Kath. Kring, dat nu een ledenwerf-actie op touw heeft gezet, heeft thans reeds mede gedeeld over het programma in het nieuwe seizoen, waarin ook het der de lustrum gevierd zal worden. Het cabaret van "Wim Kan opent de reeks met een voorstelling op 29 septem ber, terwijl het cabaret „De Vuur pijl" op 24 november zal optreden, terwijl er 0op 9 februari weer een grote revue-avond zal zijn. Daarnaast nog enkele toneel-voorstellingen, terwijl ook met Toon Hermans on derhandeld wordt. Het Nieuwjaars bal zal in. ere worden hersteld. Broersvest 6 - Telef. 682 06 (Advertentie LM.) De afdeling Oost van de C.J.V. geeft op zaterdag 14 mei in Irene een „familie-avond", die om 8 uur begint. Het programma omvat een schets, muziek, declamatie en ook een quiz, terwijl na de pauze het blijspel „Onder toezicht van de huis bewaarder" zal worden opgevoerd. (Advertentie IM.) (Advertentie IM.) Zondagmiddag speelt SW 2 om twee uur aan de Westfrankenland- sedijk de laatste wedstrijd van de competitie tegen HCH 2, Het is te vens de laatste kans van de rood groene reserves om zich te handha ven In de hoogste reserve-klasse van het betaalde voetbal. De overige degradatie-kandidaten t.w. Hermes—DVS, Excelsior en DFC komen dit weekend ook alle in het veld. Wanneer één van deze ploegen verliest en wanneer SVV wint, dan zijn de rood-groenen vei lig. Zij hebben dus het lot in eigen hand en zullen geen enkel risico wille lopen. Aan spanning zal het niet ontbreken. VLAARDINGEN /Advertentie IM.) Draag dit moderne sporthemd in a jasniodel op warme, zomerse da- gen. Een prach{-hemd, dat als B[ colbert gedragen kan worden, met 8 royale opgestikte zakken, kleur ig en wasecht, H no iron. Laat anderen tien gulden en nog meer beulen voor een over hemd en denken,dat ze met de borst vooruit kunnen lopen- li ktnt diezelfde overhemden dragen, maardan niet wach ten maar nü kopen voor bijna de halve prijs. Valentino effen weekenders, uit de serie van 10.75, van bij zonder mooie weekendstoffen, in effen tinten. Yalentino mini-iron ruit- hemden uit de succes-serie van 13.25, in tientallen moderne rultdessins. Beide soorten originele Valen tino overhemden koopt U nu door elkaar voor één prijs, voor nog géén zeven gulden. De raad acht het tijdstip nog niet aangebroken om zich reeds princi pieel uit te spreken over het defini tief gescheiden houden van de beide gsw-werkplaatsen. Dat was donderdagavond al direct duidelijk in de raad nadat de heer S. Barendregt (PvdA) op zeer gedegen wijze het voorstel van B. en W. had geanalijseerd, dat inhield de ver plaatsing van de Herman Frantsen- stichting naar de Industrieweg naar de daar vrijkomende hal van N.V. Internationale Rubberprodukten en het beschikbaar stellen van een kre diet om een schetsplan te kunnen maken voor de noodzakelijke uit breiding van de gemeentelijke soci ale werkvoorzieningswerkplaats aan de Ooststraat. Bij monde van wethouder G. Wals tra haastte het college zich het prin cipe los te maken van het voorstel en zegde de raad de gewenste docu mentatie "toe voor cen nader voor stel in behandeling zal worden ge bracht. Unaniem was de raad in zijn waar derend oordeel over de reeds bereik te resultaten in de beide gsw-werk plaatsen. Evenmin als de deskundi gen dit reeds durven, ook al omdat de volutie na 16 jaar gsw nog steeds niet stilstaat, achtte men thans zich ook als raad nog niet competent voor de uitspraak over het al of met van elkaar gescheiden houden van de werkplaatsen voor geestelijke ge handicapten en de lichamelijke ge handicapten. Bij het knap opgebouwde betoog van de heer Barendregt sloten de heren Niemantsverdriet (CHU) en Van Viegen (AR) zich in grote lij nen aan. Daarna beaamde wethouder Wals tra, dat ook in "Vlaardmgen het ex perimentele stadium van de gsw- werkplaatsen nog niet voorbij is. Na dat nog nadrukkelijk was bepaald, dat de aankoop van de industriehal aan de Industrieweg niet 20U inhou den, dat daarmee de uitspraak zou zijn gedaan daar altijd de werkplaats voor de geestelijk gestoorden te ves tigen, gaf de raad zijn fiat om over de aankoop verder te onderhandelen en het krediet om de uitbreidings- mogleijkheden aan de Oosterstraat in tekening te brengen. Uit enkele vragen van de heer J. Buis (PvdA) bleek, dat de toe lichting op het voorstel niet in alle opzichten helemaal correct was. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.3C uur en 2—6 uur. Bril; grijs jongensjasje. Te bevragen by de vinders: jonge herdershond, W. J. Noordhoek, D. v. Wassenaarstraat 56; groen damesj'as je, Scholte. Fabriplem 19c; oranje damesvest, G- van Mil, Polderweg 170 Kethel; blauw-grijs kmderjasje, C. Hoogwerf, Nwe. Maasstraat 4a; groen damesvest. Th. de Boer, Snel- liussingel 36b; handdoek en zwem broek, G. de Jager, St. Janssteeg 6; 1 paar lichte damesschoenen, v. d. Linden, Dr. Kuijperlaan 91: badtas met inhoud, H. Swart, Rijnstraat 22e; rubberpop, Roldaan, v. Dijckstraat 20; plastic pop, Smit, de Wildestraat 19; bedrag aan geld, Goedhart, Hoofdstr. 18 a; damespolshorloge, Bouman, Vlaardmgerdijk 361c; damespolshor- loge, de Vries, Den Bommelsestraat 52; bedrag aan geld, A. Mastenbroek, Pr Fred. Hendrikstraat 14a; bedrag aan geld, v. Haaficn, Buitenhaven weg 5a.; Duits leerboek, Buitenhuis, Lange Kerkstraat 19; doos met pak ken Sunïl, Plaggenberg, Aleidastr. 10 9 a; passerdoos, v. Wijk, Voltastraat 16a; boodschappennet, de Vries, Burg van Haarenlaan 856; gele damestp, J. Triel, Bakkershaven 19; akentas met inhoud, Droge, Hoofdstraat 169; herenportemonnee met inhoud, Mid dendorp, Oostsingel 54; aansteker in etui, J. Grijp, Maasstraat 42; groene vulpen. Hertog, Mackaystraat 40; fietssleuteltje, N. Zomeren, D- A. de Jonghstraat 2c; ring met sleutels, Van Schie, de Meesterstraat 34; zonnebril, Kerkhof, Villastraat 69; rozenkrans in etui, v. <L Horst» Mesdaglaan 25; huissleutel, v. Doorn, Broersveld 156; ring met sleutels. Mars, P, Potterstr. 43b; etui met potloden en pennen, Maltha, Broersvest 5b. (Advertentie IM. inpen5M „Stille meeste (Advertentie I.M.) De normale prijs Is 14,75, maar één dag betaalt U als echte Cos ter-sensatie voor dit SPORT HEMD in JASMODEL voor alle herenmaten, jfgfc i de ongeëvenaard lage prijs van Zolang de voorraad strekt! LONDEN. Geleerden uit de gehele wereld dïe donderdag in Moskou bijeen waren, zijn het eens geworden over een programma van onderzoek dat ingesteld zal worden in de centrale delen van de In dische Oceaan en dat zich zal uit strekken over drie jaar, aldus Tass- De radio zei, dat het project 1961-'64 „een gecombineerde poging zal omvatten van specialisten uit de Sowj et-Unie, Amerika, Indie, Paki stan, Japan, Engeland, Frankrijk en andere landen". Tevens werd besloten het onder zoek aan de Zuidpool voort te zetten. Zaterdagmorgen om 9 ljur begint de verkoop Yan belde soorten shirts, die gesloten, maar op warme dagen ook heerlijk epen gedragen kunnen worden, - In alle maten, Ëf* voor één prijs, I hingen ns zelfs hs opge- Igskaar- r Betty [hadden bnafge- H-e wa- [tgebar- Lj- maal pn> hoe kwerd rgebie- bf lief- OFFICIEEL (REHWlt) AGENT voor «OTTERDAM: Kone Hoogstraat 11 Weent hk. Goudw- iingel Kateadr. Lagedifk hk. Dorpiweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemtneraraat 25 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1