Peek Clbpp enburg Collaboratie - niet alleen te zien in zwart en wit Patrones-feest van St. Liduina-lyceum Vijftien jaar oeeum werk in Schiedam Wanhopig-drukke dag voor Insp. Gideon In Schiedam eerste strijd over toelaatbare grens Duivensport Op weg naar Sc™„ ntalwe steP Drs. J. A. v. d. Leeuw over Bezettingstijd J. de Pater onderscheiden elke woensdag jongensmarkt Jubileum-toernooi Sportshirts Australisch minister komt praten over Nieuw-Guinea PTT-agent verdacht van fraude Burgerlijke Stand SCHIEDAM Overzicht van H. Teeuw: ENIGE TYPISTES MONOPOLE VERTOONT: Wijnkopersknecht Magazijnbediende Koeriersters Dinsdag 17 mei 1960 (Advertentie IM.} Op 1 mei jX was de heer De Pater 40 jaar in dienst bij de Verenigde Glasfabrieken te Schiedam, waar hij thans werkzaam is als hoafd-admim- strateur, In verband met zijn buiten gewone staat van dienst bij deze on derneming, doch vooral ook vanwege zijn grote verdiensten op menig ter rein werd hem de gouden ere-medail- le, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toegekend, In tegenwoordigheid van zijn echt genote en zijn directie reikte de bur gemeester deze versierselen gisteren ten Stadhuize aan de heer De Pater uit. De heer De Pater heeft zich ge durende jaren in verschillende func ties ingezet voor de belangen van de Hervormde Gemeente en Het Her vormde Rusthuis. Voorts heeft hij gedurende een reeks van jaren zijn beste krachten gegeven aan de middenstandsoplei ding. Voor de zes seniorelftallen van De mos beginnen deze week de jubï- leumnederlaagwedstrijden tegen elf tallen van plaatselijke clubs, die ter gelegenheid van het veertigjarig be staan van Demos worden georgani seerd, Gedurende een zestal weken zullen een veertigtal wedstrijden worden gespeeld. Besloten wordt met een sportdag tegen teams van Her mes DVS. Gespeeld wordt op het terrein Spieringshoek en op de HBSS-velden in sportpark Harga. en juist in het voorjaar als er zoveel nodig Is! Maar evengoed moeten Uw kleintjes er knap bij lopen en de sokjes moeten schoon en sterk zijn, want als de jeugd gaat ravot ten, denken ze beslist niet aan Moeders portemonnaie' Profiteer daarom van deze aan bieding Voor U geen sokjes van twee gulden en nog meer (aiftoe- wel zc bet dubbel en dwars waard zijn) maar ook voor U Mousse Nylon kindersokjes,drleseries voor één prijs, voor nog géén zeventig cent. Daarbij heeft spreker gewezen op het belang van. het „bovengrondse verzet", dat door de ambtenaren van de distributiedienst en van het de partement van Economische Zaken geboden is. Een vorm van verzet, die door de illegalen niet op juiste waarde is erkend, zo meende spre ker. Dit bracht hij ter sprake bij de invoering van de beruchte „tweede distributie stamkaart", door Rauter aangegrepen om vat te krijgen op de massa van onderduikers. Het zijn toen de ambtenaren geweest, die kans hebben gezien de poiitie-con- trole op de uitdeling van de distri butiekaarten te voorkomen, waar door de controle op de ontduiking van de arbeids-inzet in zekere mate verhinderd werd. met korte mouw, in kleurige fantasiedessins speciaal verlaagde j. M, prijs leeftijd 5 jaar jsse nylon dersokjes kfeïne stijg'mg per mout. Wat bet geestelijke verzet betreft, bracht drs. Van der Leeuw de febru aristaking in Amsterdam, tegen de joden-vervolging en de apnl-mei- staking tegen de arbeids-inzet ter sprake. Deze stakingen mogen dan geen direct effect hebben gehad, door deze massa-demonstraties is er „iets losgekomen in het volk". Men wist toen duidelijk waar men tégen zou moeten zijn. Zonder deze stakingen zou de hulp aan de onderduikers veel minder groot zijn geweest, zo be sloot spreker zijn betoog, dat dan wel geïmproviseerd mag zijn ge weest, doch het aanhoren alleszins waard. Woensdagmorgen om 9 uur be gin t de verkoop van 'n grote partij vandeallerbeste Mousse Nylon kindersokjes, helder wit en in vele kleuren, In alle kinder maten. door el- kaar voor één prijs, per paa voor Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tutnlaan 80, telefoon 89290. Politie-alarmnummer e4666. Apothekers nachtdienst; apotheek Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare LeeszaaJ en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20,30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9 30 tot 1620 en van 19 tot 2030 uur, zater dag van 920 tot 1620 u. *sZon» dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ,3. M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Een huis vol herrie". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De wanhoop van inspecteur Gi deon". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; Geron „De spookterrein". Amstelbron, 7.30 uur: VNFG. Prijs uitreiking. Arcade, 8 uur: KAB. Jaarfeest. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Ned. Chr, Vrouwenbond. Vergadering. Volksgebouw, 8 uur: PvdA-V rouwen - bond. Sluitingsavond. Wijkcentrum, 8 uur; Hengelsport ver. Schiedam en Omstr. Vergadering. Voor ouders, verwanten en leerlin gen van de school hebben scholieren van het St. Liduïnalyceum maandag avond In gebouw Musis Sacrum een fraai feestprogramma opgevoerd. De feestelijke bijeenkomst werd gehou den ter gelegenheid van het feest van de patrones, St. Llduïna. Voor de pauze hebben leerlingen In fraaie gewaden enkele sketches opgevoerd. In een proloog „Mijme ringen" zegden een meisje en. een jongen op knappe wijze een dialoog met hun ironische visie op de mid delbare scholier. Daarna hebben een zevental kinderen het verhaaltje „De prins die naar zee wilde" van B. de Vos op de planken gebracht. In bij zonder fraaie kostuums en met mooie decors hebben de kinderen de bele venissen van de prins, hoewel wat al te statisch, een goede vertolking ge geven. Dit tot groot genoegen van do vele belangstellenden. Het prinsje is een knaapje uit een buurland, dat tracht in het rijk van Koning Alexander de Twaalfde naar 2ee te gaan. Zo ver komt het niet. Hij bezoekt eerst zijn vriendinnetje, prinsesje Mathilde, Daardoor ont staan de moeilijkheden want in een brief belooft zijn vader kwijtschel ding van alle financiële schulden als Alexander de prins kan terug sturen. Nu heeft Alexander heel wat financiële zorgen. Hij houdt het prinsje in zijn paleis, maar dat schijnt ook niet juist te zijn want de charmante koningin Caroline (Ma rianne van Velzen) en het prinsesje zijn begaan met het lot van de prins, Tenslotte is er de happy ending. Victor de Coninck vervulde in dit toneelspel op humoristische wijze de rol van de koning. Zes leerlingen hebben daarna een fragment uit Shakespeare's Midzo- memachtdroom gespeeld. Voor de oudere leerlingen was er na de pauze een geanimeerd bal. DEN HAAG De Australische minister Paul M. C. Has luck, zal van 24 tot 26 mei een bezoek aan Den. Haag brengen. Hij zal met de Ne der landse regering besprekingen voeren over zaken van gemeenschap pelijk belang met betrekking tot het bestuur over de gebieden Papoea en Australisch Nieuw-Guinea en dat over Nederlands Nieuw-Guinea. De Week van de Fotografie is in Schiedam op bijzondere wijze ge vierd, nl. met een Foto-flits-bal dat georganiseerd is in samenwerking tussen Foto Wamsteker en de Dans school Stton. Dit was voor Zuid-Hol land een primeur, die wel is inge slagen, gezien het drukke bezoek op beide avonden van het bal. De opzet was dat de aanwezigen foto's zouden maken van aardige mo menten tijdens het bal, terwijl de beste foto's dan in aanmerking kwa men voor prijzen. Begrijpelijk dat er tijdens het dansen druk is ge flitst, vooral toen het danspaar C Sitton en W. Verhey een demonstra tie geven van wals, tango, quick-step en Cha-cha-cha. Verder had de heer Sitton op beide avonden gezorgd voor aardige spelletjes, die behalve de flits-apparaten ook de lachspie ren in beweging brachten. De stemming was, gezien de vele attracties, opperbest, zodat de or ganisatoren op een geslaagd initia tief kunnen terugzien. (Van onze correspondent) ENSCHEDE De 46-jarige be heerder van een postagentschap van de PTT in Enschede de heer G. KL is gearresteerd. Op 25 april brak brand uit in het agentschap. Het vuur greep zo fel om zich heen, dat de gehele inventaris, waaronder circa zeven tienduizend gulden aan geldswaar dige papieren, een prooi der vlam men werd. Na een diepgaand onder zoek door de postale recherche wer den er zovele belastende bewijzen tegen K. gevonden, dat hij in bewa ring is gesteld. K. heeft toegegeven met gelden van de PTT te hebben gemanipuleerd. Met de brandstich ting zegt hij niets te maken te heb ben. „De Vrijheid" Postduivenver. ,.De Vrijheid" nam met 427 duiven deel aan de wed vlucht, die zondag vanuit Tergnier ïn Frankrijk is gehouden, een afstand van 272 km. Een schitterende presta tie leverde de duif van A. van Lim- borgh die liefst dertien minuten vooruit vloog. Gelost werd om 6 uur; eerste prijs- duif om 10.08.25 uur; laatste prijsduif om 11,10.09 uur. Uitslag: 1 3 77 A. van Limhorgh; 2 25 53 D. G. v, d Schalk (R'dam); 4 9 71 Th. v. Dui- venbode; 5 101 A. P. de Rouw; 6 68 84 J. Doornheim; 7 16 33 94 J. Chris ten; 8 J. Mackay; 10 A. v. d. Tuin; 11 G. v. d. Hotf; 12 45 W. Vermeer; 13 35 87 D, C. Bakker; 14 P, Morra; 15 31 47 56 79 J. Aret; 17 38 54 59 89 100 C, L, Zantboer; 18 Jac. Duyxnel; 19 42 60 97 (en le overduif) gebr. v. d. Windt; 20 C, v. Rïjsenwijk; 21 28 70 G. Barzilay; 22 68 C. den Tuinder, 23 2 4 50 62 86 90 105 Adr. Pronk (VI.); 24 36 46 86 87 J. Wijnen; 28 J. Schrumpff; 27 65 103 J. M. Rink; 29 61 63 72 P. Pols; 30 95 W. v. Bueren; 32 J. v, d. Ent; 37 92 F. Wijzenbroek; 39 98 Kazenbroot; 40 W. H. de Winter; 41 69 78 Benningshof; 43 J. A. v. Bo- degom (VI.); 44 76 H. Dik ;48 H. J. v. d. Steen; 49 M. Stuart; 52 91 108 C. Middendorp; 55 57 73 H. Hagen; 58 W. de Vries jr.; 64 102 104 J. Rost; 67 C. Wolthuis; 74 75 99 M. Putters; 80 P. Vertinde; 82 Th, Willems; 83 W, D. v. Heiten; 88 E. de Potter; 93 P. Haak; 96 107 Rommerskirchen. „De Snelvliegers" De P.V. De Snelvliegers, aangeslo ten bij de Bond van Zaterdagvlie gers, nam zaterdag met 71 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Libra- mont, een afstand van 233 km. Gelost om 12 uur; eerste duif 15.45.26 uur en laatste prijsduif 17.5724. De uit slag is: 1 8 J. v. Rossen Co.; 2 12 15 17 A. Faas Zoon; 3 4 18 H. J. Tjaden; 5 10 G, Rietveld; 6 7 W. Eg ging; 9 M. v. Mourik; 11 14 A. v. d Bie; 13 M. Broekhuizen; 16 A- H. Os- terholt. „De Postduif" De SCV „De Postduif' nam met 600 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Neufville, een afstand van 146 km. Gelost werd om 7.20 uur; eerste duif binnen om 9.20 uur, laat ste prijsduif om 9j50 uur. De uitslag is: 1 A. Westerholt; 2 54 55 57 72 75 M. de Ruiter; 3 2 0 64 78 143 H. v. d. Kant Co; 4 8 18 32 58 66 83 87 92 120 W. Kerkhof; 5 80 W. v. Hame ien; 6 55 108 P. v, Os Co; 7 26 67 93 94 111 137 141 A. Heeren; 9 10 34 35 5 3 74 77 J". Doejaaren; II 17 21 23 89 122 A. Smits; 32 114 L, Verheugen; 13 146 F. Eijkenbroek; 14 62 65 103 J, Westerholt; 15 22 109 W. v. Deur2en; 18 99 130 136 F, Koppenhagen; 19 70 84 144 148 J. v. Leeuwen Co; 24 40 85 126 O. Bolkenbaas; 25 P. Hinten; 27 K. van Loopik; 28 69 106 133 G. v. Tricht Co; 29 97 Th. van Weelie; 30 88 90 N. in 't Hol Co; 31 100 116 A. Brokling; 33 35 145 147 H. Velt- man; 37 J. Verhaal; 38 68 102 A. Hersbach; 39 49 60 63 101 113 119 J. de Waard; 41 47 110 A. v. d. Grijp en Co; 42 J. Niemeyer; 43 J. Koogje; 44 J. Koster; 45 46 59 86 91 125 131 132 C. Varlinde; 48 138 W. Verharen en Co; 50 52 71 82 C. Verboom; 51 73 C. Vermeer; 67 76 J, v. Hannelen en Vol; 79 124 E. v. Smirren; 81 C. du Chatenïer; 95 105 Th. Jansen; 96 W. Jansen; 98 112 135 C. v. d. Grijp en Co; 104 J. Lips; 107 H. Grama; 115 H. Blonde; 117 H. v. Dijk; 118 J. Koogje; 121 A. Hotsma; 123 A. v. d. Mey; 127 A. Vis; 128 D. Schipper; 129 A. Brouns; 134 140 J, Tweeboom; 130 ■A. Delmotte, De zilveren jubilaris bij de Schie- damse Cartpnnage-fabriek N.V., de heer J. H. Ritman (links) ontving van de heer L. de Roos, secretaris van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, de legpenning van de Maatschappij. mevrouw Ritman nog gerecipieerd voor de-vele relaties en vrienden, die kwamen gelukwensen. De S.C.F. staat dit jaar overigens In het teken van het jubileum, want in augustus bestaat de fabriek, die begonnen is aan de Lange Haven op de plaats waar nu de Griffioenstraat is, veertig jaar. Ongeveer gelijktij dig vieren ook de directeur, de heer Th. N, M, Jansen en de bedrijfslei der A. C. van Diiel het veertig-jarig jubileum. Waarschijnlijk zullen de ze jubilea gezamenlijk worden ge vierd, op een nog nader vast te stel len datum. door euoel 4 dat, mties d, op rncri een oneel L een GEBOREN: Jacobus, z. v. G. Th. Kerklaan en J. de Vringcr: Marcel- iraus A., z. v. A. b. Fluitsma en F. C. Weijers; Mathijs G. Ch., z. v. N. A. Pieterse en J. M. Bonefaas; Ber nard us W. A., z. v. G. G. F. Oostrum en C. M, L. van Collenburg; Betin- da, d v. P. A. van Tol en G. M. Ku- perus; Hendrik, z, v. J. J. Stoel en P. Hagen dijk; Evert S. B„ z. v. M. H. van de Steeg en W. P. Groene- wegen; Hendrika C. M-, d. v. P. Droge en A. A. M. Vel traan; Robert, z. v. M. Krommenhoek en M. Ver schoor; Adriaan, z. v, H. de Bruine en. J, C. Meerman; Hendricus D, J., z. v. D. B. Jansen en G. A. Kerkhof. OVERLEDEN: J. S, van Ruijk, 74 jr. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder Titia Julie Cornelia Backer-Popta op de leeftijd van 70 jaar. Schiedam, F. H. Backer Rotterdam, F. Backer J. C, Backer-van Meeteren Chibougamau, P. Q., A. Geisterfer-Backer (Canada), P. K. GelSterfer en kleinkinderen Schiedam, 16 mei 1960 Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op de alge mene begraafplaats te Schiedam, donderdag 19 mei a.s, omstreeks 11.30 uur vun. Vertrek van het woon huis, Stadhouderslaan 70, 11 uur v.m. dacht hebben getrokken bu A worden gedaan, 20 meende de 1 Teeuw. 'Na het stadium van de lemiek en van do gespreksontn ft ting, moeten we, ook plaatselijk. WPï naar het derrie «birlfnm- Advertentie l.M.) een pittige 'jonge' Voor tijdelijk gevraagd: eventueel voor halve dagen voor eenvoudig factufreerwerk, Sollicitaties te richten aan: N.V. Maatschappij „Oxygenium" Buitenhavenweg 50 - Schiedam jonge White tabel dubbele klare fSJSper literfles exclusief gUs Hoogewerff, Chabot Visser Wijnkopers sinds 1834 Van Straalen Monsieur Erkelens vraagt voor SPOEDIGE indiensttreding: tevoren gebruikt om een kassier te beroven. Nog druk bezig met het onderzoek wordt er ergens een jong meisje vermoord, maar met een beet je veine wordt de dader snel ge grepen. Tussen de bedrijven door weet de inspecteur dan ook nog op het spoor van de daders te komen, die de kassier zijn geld hebben ont futseld. Het wordt echter een drukke dag en alvorens die ten einde is, moeten er eerst nog een paar bank rovers worden gearresteerd. Een pretentieloze, maar heel ge zellige film, waarin Jack Hawkins de altijd bezige, door rode stoplich ten heen rijdende inspecteur speelt, wiens huiselijke leven door al die misdaden in het honderd loopt. Een film ook met fijne, komische trek jes, die door John Ford met vaart werd geregisseerd en waarin hij enkele mooie types laat rondwan delen. BIJ hoofdinspecteur Gideon van Scotland Yard rinkelt de tele foon de hele dag. Door die tele foon moet hij zijn lunch uit de hand In een snel'voortschletende auto op eten en als hij juist van plan Is In een koud glas met bier te happen, wordt hem dit alweer belet door die vervelende telefoon. En toch is dit nuttige instrument niet voorna melijk ,J)e wanhoop van inspecteur Gideon", maar wel het feit dat mis dadig Londen hem geen ogenblik met rust Iaat. Zo uit zijn bed wordt hij al getipt door een jongen uit de onderwereld dat een van zijn ondergeschikten steekpenningen, heeft aangenomen van handelaars in verdovende mid delen. Als hij diens vrouw gaat on dervragen, wordt hij overvallen door het bericht dat de man intussen door een auto is overreden, moedwillig en dus: moord! Diezelfde auto is even Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 66833 adverteerders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1