Excelsior '20 moederclub van het R.K.-sportleven IIF0RD Chief Whip ZANUSSI WEEKEND... fotovreugde Weth. v.Kinderen hijst vlag op nieuw complex woningen in Kethel Qpfoders/ipi Softbal doet intrede op Schiedamse velden Hoogst-geplaatste amateur met de grootste aanhang en vele nevenafdelingen ideale twee Arfiforf bankstellen-show bij Kroes Koeriersters PE MOL JANSEN ml pe loa l|bo~ isr )e t' 54* Door E. A. Leenderts 40 jaar geleden gesticht en natuurlijk in elke camera AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Jagende honden NW- Vrouwen sluiten het seizoen s werelds beste film Wie heeft iets verloren Dode zwaan B. van Koordennen overleden Burgerlijke Stand Plateau valt van vrachtwagen THOR-vergadering PSP noodt oud-strijders in radiodebat Ir. Lohmann mar Zuid-Afrika Noorse minister niet naar Moskou SCHIEDAM Dames confectie zaak te koop DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS LEERLING KAPSTER Te huur gevraagd OVERTREKKEN PLATE beschaafde verkoopsters Schoenmagazijn „SELECTA" COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498.- Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 Donderdag 19 mei 1960 I r witte rijü* aagDwr 'aan« ik <te r,Blag ^pjinde jaw iae iniif feet* t.aan: B wist® «8 ITètw molö' 'ïin!« iï'vw iiffl.,» I bijt oöW -fltj*. it*' tantj, W41^ rot de vele voetbalclubs die dit jaar hun veertigjarig bestaan vieren he- hoort Schiedams omvangrijkste vereniging: Excelsior 1920. In de Scitfce- damse sportwereld neemt Excelsior >20 een aparte plaats In. De jubHaris is eö* rooms-kathoiieke vereniging met meer leden dan welke andere voetbalvereniging In Schiedam ook, aarï de grootste juniorenaanhang, met de grootste pupillenaanwas en het standaardteam zetelt het hoogst van alle Schiedamse amateurs, In de tweede klas. Bovendien Is de sterke voet balclub te zien aïs de gezonde kloek die In de loop der jaren met succes het moederschap aam'aardde van ncvenafdellngen op bet gebied van gymnastiek, cricket, tennis, hockey en zwemmen. Die nevenafdelingen zyn büna alle uitgegroeid tot levenslustige zelfstandige clubs, maar de rooms-katholieke sportvereniging „Excelsior" neemt met haar voetbal-, cricket- en in mindere mate haar atietiekafdeling de centrale plaats In. Op 13 juni zal het veertig jaar geleden zijn dat deze sportvereniging werd opgericht. Volwassen kinderen Na 1945 werd Excelsior schier au tomatisch ook lid van de Nederland se Katholieke Sportbond (NKS). De „kinderen" uit het grote geheel tra den eveneens zelfstandig tot de NKS toe. Reeds In 1937 had het bestuur stappen ondernomen om tot een ef ficiënte organisatie van bet grote geheel (e komen. Het bestuur ge raakte overbelast. De afdelingen werden zelfstandig. E. MAJOOR SCHIEDAM Excelsior'20 Is de club van Bcrttis Leenderts. De man, die gedurende meer dan 25 jaar de centrale plaats zon innemen In het bestuur van de Schiedamse Bond van Lichamelijke Oefeningen, die behoort tot het tien. tal ere-leden van de Rotterdamse Voetbalhond, die nu secretaris is van de Schiedamse Gemeenschap, deze man aanvaardde als twintigjarige jongeling enthousiast het verzoek van pater Micklinghoff O.P. om zit ting te nemen in het pers- en pro- pagandaapparaat van de DHVB. Prompt richtte de heer E. A. Leen derts in Schiedam een voetbalvere- niging op'en prompt kreeg hjj daar bij de steun van mannen als sec retaris N, J, J. van Baarle en zy, die nu nog lid zijn, de heren Th. Kreuger en A. van Slobbe, belden nu leden van verdienste. Een jaar later trad Jan Kloos tot de vereni ging toe. De heer J. J. Kloos werd in 1925 secretaris, hü trad wegens studieredenen af In 1930 maar In 1931 was h(j weer op zyn post om heden de centrale figuur by „Ex celsior" te bljjven. Start in „west"' Zoals elke vereniging uit de twin tiger jaren startte Excelsior op do braakliggende gronden in Schiedam- west, waar nu St,-Liduinastraat en Burgemeester Knappertlaan zijn. Zonder „eigen terrein" debuteerde Excelsior met twee elftallen ut de competitie 1920—1921 van de Dioce sane Haarlemse Voetbal Bond. Het jaar daarna had Excelsior vijf se niorelf tallen en twee junior teams. Tevens kwam er het „eigen" veld: aan de Damlaan. Reeds na een jaar had Excelsior zich een eigen cen trum-terrein met kleedgelegenheden gecreëerd. Bovendien was er een verenigingsorgaan verschenen. Het aantal leden groeide, er kwa men kampioenschappen. Excelsior ging voetballen in de Rooms-katho- lïeke Federatie, de RKF oftewel de IVCB, de Inter-Diocesane Voetbal Competities Bond. Zo groot was de activiteit dat reeds in het tweede jaar een afdeling werd opgericht. In oktober 1922 begon Excelsior met gymnastiek, een half jaar later had de vereniging dames-leden. Na vijf jaar had Excelsior meer dan 250 le den. Tot '40 verbleef Excelsior bijna voortdurend in de overgangsklasse en eerste klasse van de RKF, Het terrein aan de Damlaan werd ver ruimd voor een veld in het complex Laanslootseweg en daarna verhuisde Excelsior naar het Volkspark om tenslotte op 31 augustus 1952 naar drie terreinen in het sportpark Thur- lede te gaan. Tweede klasser De bezetter hief de levensbe schouwelijke sportbonden op in 1941 Excelsior werd een onderdeel van de Nederlandse Voetbal Bond, la ter KNVB. Gedurende negen jaar speelde Excelsior in de derde klas, In 1949 degradeerde het naar de vier de klas. In 1951 kwam de promotie naar de derde klas en vorig jaar zagen op 25 mei 8000 toeschouwers hoe Excelsior'20 zich op het terrein van DHC met een 1—0 zege op West- lanöia als kampioen van de derde klas B voor de promotiewedstrijden plaatste. Ongeslagen marcheerde Ex celsior daarna naar de tweede klas. Nu heeft de jubilaris negen se niorvoetbalelftallen, twintig junior- elftallen en er zyn enkele honder den pupillen. Het jeugdwerk is bij „Excelsior'20" van indrukwekkende omvang. Juniorsecretaris Herman Scrouwenburg en de bekwame or ganisator broeder Hermano zijn de dynamische figuren van deze grote sportgemeenschap. I In november 1931 was Excelsior met WALOS een fusie aangegaan. Daaruit ontstond de hockeyafdeling Bovendien kwamen er meer cricke ters in de afdeling, die in 1928 was gestart. Zestig leden besloten xn au gustus 1935 tot de oprichting van een afdeling zwemmen. Spirit en Start zijn nu grote zelfstandige ver enigingen. Excelsior is een gymnas tiekvereniging met honderden leden. De cricketclub behoort met vele teams het eerste m IB nog tot de voetbalsector. Zulk een omvang rijke en. veelzijdige vereniging heeft dan ook vele werkers en sportslie- den opgeleverd. De burgemeester van Rucphen Piet B. M. Alberts was in 1941 voorzit ter van Excelsior'20. Twaalf leden zijn dit seizoen gedurende 25 j'aar lid. Zij zullen op 12 juni worden gehuldigd. Onder hen is de huidige voorzitter Frans Bakker. Bekende leden van Excelsior'20 behaalden in andere verenigingen triomfen. Aan de opleiding van de sportslieden in geestelijk en lichamelijk opzicht is dan ook steeds grote aandacht be steed. Petterson, Curtis, Jan Molen dijk, Warburton, Jan Bronneman, Piet Smit, Coen Poulus waren, de trainers. De club van erevoorzitter E. A. Leenderts heeft zich een hechte plaats veroverd In de sportgemeen- schap. Dat zal In de komende vyf weken Jn een uitgebreid feestpro gramma herhaaldelijk worden be klemtoond. Sir. M. J. M. van Kinderen, wet houder voor de woningbouw ïn Schiedam heeft gistermiddag de vlag gehesen op een van de twee blokken van elk zes woningen, die door het Aannemingsbedrijf D. Baron ge bouwd worden op de hoek van de (verlengde) Meeuwensingel en de Kerklaan in Kethel. Deze fel wap perende vlag is dan het teken dat bjj de bouw het hoogste punt Js be reikt. Dat aan dit feit wat meer of ficiële aandacht dan gewoonlijk is geschonken ligt in het feit dat het hier de eerste huizen In een nieuw complex betreft en dat het boven dien woningen zyn van een In Schie dam nog ongebruikelijk type. Dat het gisteren Opbouwdag was in Rotter dam heeft mogelyk daarby ook een rol gespeeld. Het bijzondere in deze door archi tect C. C. van Kluyven ontworpen herenhuizen is, dat de garage inge bouwd is onder de woningen, waar van er zes aaneengesloten zijn in één blok. Achter de garage krijgt men dan een z.g. „tuïn-kamer". De woon- etage ligt zo baven de garage, ter wijl de drie slaapkamers nog een etage hoger zijn gelegen. De wonin gen zijn (uiteraard) van een luxeuse In het fraaie Sportpark Thurlede aan de oudedyk ligt, idyllisch ver scholen tussen het geboomte de kantine van Schiedams grootste sportclub Excelsior '20. Er wordt nit aan verbouwd, want bij de ju bileumviering zal deze kantine een centrum zijn Met het uitzicht op de polders in Ketliel langs de Kerklaan, die binnenkort volgebouwd zullen zijn, heeft wethouder mr. M, J. M. van Kinderen gistermiddag de vlag gehesen op het complex van twaalf woningen dat daar door de fa, D, Baron wordt neergezet De toekomstige bewoners van het complex (o.a. de dame en de heer links) waren bij de plechtigheid aanwezig. (Advertentie iJtfj ILFORD SPORT! 6x6 Deze volwaardige, ge heel metalen camera schat U tientallen gul dens duurder dan 2850 ILFORD SPORTSMAN, een machtige klelnbeeld camera met een „alles in een" sneltransport en haarscherpe 2,8 lens toch maar W.i Nieuwe aanwinsten Gemeente-Bi- nhotheek. Schiedam: Wijsbegeerte: Zijn en hebben. Mar cel. 1 Sociale wetenschappen: Pedago- giek in theorie en praktijk, Praag. Natuurwetenschappen: in de open lucht. Dekker; Het mysterieuze le- ven van de bloem. Jaeger; Spieden I ?n. speuren in de vrije natuur, Tin- bergen; In sekten, Klots. Toegepaste wetenschappen: Wat met groen in landschap, stad en tuin. Bijhouwer en Ruys. Kunst: Paintings, Bosch; Die Im pressionisten, Mathey; G. Braque, Bussel; André Derain, Sutton; Zien. en zijn; de 50 beste of slechtste films der laatste jaren, Daisne. Letterkunde: Boekuiltjes, Herre- man; Ontluisterde mei 1940. Geschiedenis- en Land- en Volken kunde: Weet je nog wel de jaren dertig...; Etiquette, Breen-Engelen; Odysseus achterna, Gijsen; Life among the Scots, Smith; Roddel In Versailles, Saint Simon; De tweede wereldoorlog. Veer; De meidagen van '40, Couvee; De dag waarop mijn vader huilde, Hendrikse; Rijden en 'zaaien wy-dit jaar, Ruling: Leven staken, Rüter; Toen...; 19401945. uitvoering en van alle moderne com fort voorzien. Boven op het nog maar pas geasfal teerde platte dak heeft de heer D. Baron zijn gasten ontvangen: de wet houder, de gemeentelijke bouw-auto- rlteiten en ook de aanstaande be woners van de woningen. Na het dundoek gehesen te hebben, heeft wethouder Van Kinderen zijn waar dering uitgesproken voor hetgeen door de particuliere aannemers in het algemeen en door de heer Baron in het bijzonder is verricht voor de woningbouw in Schiedam. „Want het is geen kleinigheid om als particu lier te bouwen", zo merkte hij op, waarbij hij in het kort wees op de vele, vaak. moeizame, stappen die er gedaan moeten worden, voor dat men tot bouwen kan overgaan. De ge meente heeft enkele jaren geleden zelf het initiatief moeten nemen tot de bouw van woningen op grote schaal, om in de grote behoefte te kunnen voorzien, maar aan de parti culiere bouwers is toch ook een we zenlijk aandeel gegeven. „Het is goed dat er nog zulke aannemers zijn, die het vele werk op de schouders willen nemen." Hy wees er verder op dat er voor goede woningen, zeker nog 'n markt te vinden is, ook in Schiedam. Dit bljjkt wel uit het feit dat de twaalf woningen in dit complex reeds ko pers hebben gevonden. Dat het te vreden kopers zjjn, blijkt wel hier uit dat de heer P. Pelleboer, namens de toekomstige bewoners een enve loppe met ritselende Inhoud wilde overhandigen, bestemd voor „de klei ne Baronnetjes", de arbeiders dus, die hun dank in een hoeraatje tot uitdrukking brachten. In het Prinses Beatrixpark is gis teren door de politie een hond ge vangen, die aan het jagen was op vogels en ander wild. Het is een langharige reu, zwart en wit ge vlekt. Het dier is voorlopig opge borgen bij de Gemeentelijke Reini gingsdienst. De veehouder N. W. L. aan de Harreweg in Kethel deed aangifte, dat een van zijn schapen in een sloot is verdronken. Het is niet uit gesloten, dat een daar in de buurt veelvuldig gesignaleerde herdershond het schaap de sloot in heeft gedre ven. Met een leerzame filmavond heeft de afdeling Schiedam van de NW- Vrouwenbond het seizoen besloten. Op deze sluitingsavond heeft me vrouw N. Kranenburg-Klein gespro ken over de betekenis van het lid maatschap van het NW. In Schiedam is in het afgelopen seizoen veel werk gedaan, maar er dient nog meer gedaan te worden Er zijn nog steeds achtergebleven groepen die de aandacht verdienen Op elke tien arbeiders zijn er zes ongeorganiseerd. „Dat betekent dat deze ongeorganiseerden profiteren van de resultaten die de georgani seerde" hebben bereikt," zei spreek ster. Zij meende dat de leden van de vrouwenbond er veel toe kunnen bijdragen dat ook de ongeorgani seerden lid worden als zij daartoe maar gesprekken voeren met de vrouwen van dc ongeorganiseerden. Voorzitster A. Brand-Dijkhoff? die het welkomstwoord sprak, zag de toekomst somber ui. Voor de pau ze werd een komische film met Ab bott en Costello vertoond en in het tweede gedeelte van de avond -werd de rolprent „Kinderen voor de rech ter" gedraaid. Deze documentaire toont het leven van gestruikelde jeugd in opvoedingstehuizen. 1 (Advertentie LM.) Bellen bij ongeval; G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnuxnmer 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. '-s Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van S.30 tot 16.30 cn van 19 tot 2030 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „HL M. v, d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur; „Een huis vol herrie". Monopole, geen voorstelling. DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Kath. Kring. Rotterdams Toneel. Arcade, 8 uur: KAB. Jaarfeest. Musis Sacrum, 8 uur W.F, (O en A> Toneel Irene, 8 uur: Ver. v. Geref. Onder wijs. Ouderavond. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12 30 en 26 uur: Beige meisjesvest; r.-k. kerkboek; 4-kleuren-potlood Te bevragen bij de vinders: Bruine jonge herdershond, v. Leeuwen, Seringenhof 6, Kethel; da meshorloge, C. Jacobse, Boerhave- laan 85 b; bedrag aan geld, L. v, Walsum, Pr. Fred. Hendrikstraat 20; zilveren armband, v. d Meerberg, Taandersstraat 98b, Rotterdam; be drag aan geld, G. Lansbergen, Pol derweg 86; bedelarmband, Zwaan, Jan v. Avenncsstraat 45; doublé armbandje, L. Loog, Aleïdastraat 72 b; balpen, P. Rijnsdorp, Schie- damseweg 76, Kethel; zonnebril, v d. Wetering, Burg. Knappertlaan 122: vulpotlood in etui, P. Witte, Korte Achterweg 4 b; kinderbnl, v. Breda, Slachtbuisstraat 27; fototoestel, Th. v. Eden, Broersvest 161; bruin dek zeil, Klapwijk, Polderweg 7 (bij Huis de Riviere); kokosmat, Coops, Burg. van Haarenlaan 688; bruine herenportemonnee, S. Nelis, v. d. Tempelstraat 18; kinderportemonnee, T. Moree, Parallelweg 234 b; akten- tas met mhoud, Ruts, St. Liduina- straat 45; herenportemonnee met in houd, Witte, Kon. Emmaflat 64, 4e etage; baddoek en zwembroek, Win ter, v. Ruysdaellaan 28 a; padvm- dershoed, H. Verwijs, Nwe. Maas straat 35 a; brum jasje, R. Kauwen berg, Stationsstraat 74. SCHIEDAMSE ARBITERS Voor het eerst zal een Schiedamse scheidsrechter in de eredivisie van het betaald voetbal gaan fungeren. Zondag debuteert de heer H. van der Veer in de wedstrijd Willem 2 Volendam te Tilburg. Sinds twee jaar zijn de heren H. van der Veer en 'L. Ravens kundige arbiters m het betaalde voetbal. Dit seizoen verrichtten zy hun taak m de eerste divisie .Er was reeds geruime tijd sprake van dat deze voetbalkenners ook ïn het hoogste fluitcollege zou den gaan kennismaken. Voor de vele bewonderaars van de mooie zwanen in de Schiedam se singels een tragisch bericht: de broedende zwaan, die al vele ja ren haar nest had bij de singel in de Stadhouderslaan, vlak bij het loop bruggetje, is gisteren dood in het nest gevonden. 20 stuks f. 1.- Op 70-jarige leeftijd is maandag in Schiedam overleden de heer B. van Noordennen. Voor de oorlog was de heer Van Noardennen geruime tijd voorzitter van de Christelijke Besturen Bond te Schiedam. De be grafenis vindt vrijdagmorgen plaats op de Algemene Begraafplaats te Schiedam. Na een gedegen voorbereiding heeft „Schiedam" deze week het competlttesoftbai voor dames In Schiedam geïntroduceerd. In deze omgeving wordt nog geen dames- softbal gespeeld zodat de twee teams van de s.v. h.r, „Schiedam" voor de uitwedstrijden naar Den Haag en omgeving moeten gaan. Gespeeld zal worden op doordeweekse avonden omdat tyflens de weekeinden geen velden beschikbaar zyn. Schiedam 1 is in de 2e klas B in gedeeld bij Vredenburch, Tjikalong 2, Hygea 3 en Athena 2. Het reserve team van Schiedam speelt in de tweede klasse A van de competitie- Zuid-Holland van de Nederlandse Softbal Bond. Schiedam 2 is inge deeld bij Athene 1, Hygea 2, Storks 2, Fodor 2 en Vredenburch 2. Woensdagavond werd in Den Haag de eerste wedstrijd gespeeld. Tegen stander van Schiedam 1 was Vreden burch 1. De Schiedamse dames toon den zich zo 5laglustig dat de gast vrouwen met 1015 werden versla gen. In de vierde inning sloeg Ma rijke Molenkamp zelfs een home run. Dat is een prestatie voor dames en zeker voor debuterende softbal- lers. Schiedam zag in de eerste in ning drie dames over de thuisplaat zweven, maar Vredenburch stelde daar zes treffers tegenover. In de tweede inning nam Schiedam de voorsprong (68). In dc derde in ning werd het 79. Hierna scoorde Schiedam in de vierde en vijfde in ning leder driemaal en Vredenburch kon daar slechts een score van drie in de vijfde inning tegenover stel len. Werpstersresultaten: Nel Robart (Schiedam) 5x3-slag, 10x4-wijd, 5 honkslagen tegen; Barna (Vreden burch): 0x3-slag, 6x4-wjjd en lï honkslagen tegen. Vrijdagavond speelt Schiedam 2 (damessoftbal) tegen Verdenburch 2 in sportpark Harga. GEBOREN: Petra, d. v. W. Th. J. de Haan en G. Houtkamp; Anna M., d. v. H. M. Ronteltap en A. M. A. Kloos; Harry F., z. v. P. H. Kegel en C. Zeelcnberg; Jacob Mz. v. A. M. van Broekhoven en M. H. Sij- berden. OVERLEDEN: B. van Noordennen, 70 jaar. Op de Rotterdamsedijk is gisteren om half twaalf van een rijdende vrachtauto een zwaar heisplateau af gevallen, Een sterke kraanwagen ia er aan te pas moeten komen om het pjateau weer op de wagen te krij gen. Tegen chauffeur C. v. d. S. uit Rotterdam is proces-verbaal opge maakt. omdat het plateau niet goed vastgemaakt. De gymnastiekvereniging „THOR" houdt vrijdagavond in de bovenzaal van Beyersbergen de jaarvergade ring. Op de agenda staat een be stuursverkiezing. Aftredend zijn voorzitter G. W. J. Brand, penning meester A. Siuyters, en mevrouw R. van Leeuwen-Vuyk en de heren J. van der Touw. Chr. Barzilay. Allen stellen zich herkiesbaar, behalve de heer Barzilay. Het bestuur stelt kan didaat mej. Verkaick, Na afloop is er gezellig samenzijn. AMSTERDAM, De Pacifistisch Socialistische Party heeft de Fede ratie van oud-slrijders-organisaties uitgenodigd voor een radiodebat. Dit naar aanleiding van de brief, die de Federatie van Nederlandse oud-strij ders organisaties In Den Haag ge zonden heeft aan de staatssecretaris van O. K. en W. met het verzoek „aan de PSP de haar toebedeelde zendtijd te ontnemen omdat deze de volgens de federatie zo noodzake lijke defensie-inspanning van de vrije wereld in het algemeen en die van ons land in het bijzonder zou ondermijnen, hetgeen de federatie met stijgende verontwaardiging con stateert. In een open brief zegt de P.SLP. „Het spijt ons oprecht dat ons standpunt u in zo hoge mate ergert, waar wij juist meenden te mogen verwachten dat u als oud-strijders zoudt hebben ervaren hoezeer reeds in 1940 defensie voor ons een onmo gelijkheid was, zodat juist u een open oog zoudt kunnen hebben voor het feit, dat bij de tegenwoordige ontwikkeling van de kernwapens verdediging een totale onmogelijk heid wordt." De PSP nodigt in deze open brief de federatie uit tot een radiodiscus sie over de vraag „of de democratie in het atoomtijdperk met militaire machtsmiddelen te handhaven is". Zij wil daarvoor gaarne een keer haar 10 minuten zendtijd ter be schikking stellen. SCHIPHOL De president-direc teur van de Nederlandse spoorwe gen, ir. J. Lohmann, is gisteren, sa men met zijn echtgenote met het KLM-vliegtuig naar Frankfort ver trokken, vanwaar hij met een toestel van de Suid-Afrikaanse Lugdiens door zal reizen naar Johannesburg. Samen met de directeuren van de Engelse, de Frabse en de Duitse spoorwegen is de heer Lohmann uit genodigd om de festiviteiten ter ge legenheid van het 100-jarig bestaan van de Zuidafrikaanse spoorwegen bij te wonen. OSLO De Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Halvard Lange, heeft een particulier bezoek dat hij eind mei aan Moskou zou brengen, afgezegd. In een verklaring van zijn ministe rie wordt gezegd dat dit is gebeurd wegens „de grotere hoeveelheid werk in de toestand die is ontstaan." VRIJ ENTREE BROERSVEST 64-66 SINGEL 49-51 op beste stand Schiedam. 25-000.met inventaris. Inlichtingen Ortman, Oud- huïzerweg 26, Naarden, post Huizen, telefoon na 8 uur (02952) 9 01. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Sehiedam3 tel, 6 8611 Gevraagd een SALON WÖHLER Rotterdamsedijk 285 B Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat IS. Permanent vanal f8.— com pleet. Telefoon 6 6833 Fotografie Rolfllms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van; Vuuren, Hoogstraat 106, Per 1 juli of later gevraagd zitkamer en slaapkamer of zeer ruime zit-slaapkamer, met volledig of half pension, beschaafde omgeving, door alleenstaand heer, b.b.h.h. Zaterdag en zondag afwezig Brieven met prijs opgave en bijzonderheden onder nummer S.791 aan het bureau van dit blad. Diversen Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van meuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modern", Boerhaave- iaan 124, telefoon 68415 te Schiedam. Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bjj apotheek en drogist VAN STOELEN, CLUBS, BANKSTELLEN Als nieuw. Nieuwste stalen. Prijsopgave vooruit. In 10 dagen klaar. Doe het nu voor Pinksteren. Meubelstoffeerder^ GROTE MARKT 19-21 Telefoon 6 77 62—6 3190 SCHIEDAM GEVRAAGD Ook zij, die niet in het vak werkzaam zijn geweest en. over voldoende verkoop- ervaring beschikken komen in aanmerking. Sollicitaties dagelijks van 9 tot 18 uur;' LIJNBAAN 58 - R'DAM - TEL. 1159 40 (Advertentie LM.) Verder: Bosch Castor Sigma - Liebherr enz. a**aswaaT»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1