12; UNIQUE Vernuftig blijspel charmant vertolkt Sociale figuren als straatnaam-gevers WALDO-TAXI 14ïs R.T. ,Toneel op het kasteel ZEEMAN Drumband concours Voor Wilton-personeelsver. De volle waarheid55 ZEEMAN Meer urinoirs TWEKA badkleding De voetbal rolt voort floot C. Baatenburg de Jong 40 jaar bij Geref. Onderwijs ZEEMAN Hermes speelt de laatste wedstrijden aan Damlaan - Voor nieuwe wegen in Nieuwland: In Kethel moderne componisten 6.46.50 (3 lijnen) Hermes-Quick in Harga VOOR KATHOLIEKE KRING Bij O.B.K.-jubileum Burgerlijke stand VAN DERLEEDEN Toch nog straatvoetbal Rook die lekkere shag uit de handige doos Vakantie-regeling voor kappers Voetballer breekt been Ds. H. Huting doet intree in Rotterdam vlaardïngen Schiedam «hij Levendige discussie over buurthuiswerk T on eelvoorstellin g in „Perenhof" i'jfJag 20 mei I960 Met 6e uitbreiding van Nieuwland, komen er uiteraard ook steeds meer nieuwe straten in Schiedam, die alle een naam moeten hebben. Dit geldt ook voor de nieuwbouw in Kethel. Door het gemeente-bestuur Is een „Adviescommissie Straatnamen" in gesteld, die steeds de voorraad na men, aanvult, waaruit geput kan worden voor het dopen van straten. Ztfn de straten in het westelijke deel van Nieuwland genoemd naar figuren uit het politieke leven, de- bedoelde commissie vond het een aardig idee de personen wier ver diensten vooral Jagen op het terrein der sociale ontwikkeling als naamge ver te laten optreden voor de stra ten in NIeuwland-Oost. Zeer concientieus heeft de commis sie een lijstje opgesteld, waarbij zelfs onderscheid is gemaakt tussen drie groepen personen. De eerste omvat die personen van voor of omstreeks 1B70, niet komende uit de arbeiders klasse. die geijverd hebben voor de verbeteringen op sociaal gebied: M. C. M. de Groot, J. C. van Marken en Ch. Th. Stork. Omstreeks 1870 kwa men figuren uit de arbeiders-krin- gen naar voren, die als leiders of promotors op het terrein van de vak beweging of van de politiek zijn opgetreden, zoals H. Gerhard, B. Fieldt, Klaas Kater, J. Oudegeest, W. pastoors en H. Polak. Tenslotte is er nog de herinnering aan hen, die -wel geen vooraanstaande plaats hebben ingenomen in de organisatie van de vakbeweging of de sociale politiek, maar wier namen toch zijn verbon den aan de sociale verheffing van de arbeiders-klassen. Hier is gedacht aan Alphons Ariêns en Jan. van Zut- phen. In deze laatste groep, zo merkt de Advies-commissie op, hoort zeker ook de naam van Mgr. H. A. Poels. de lei der en de pionier van de R.K. so ciale beweging in de mijnstreek, maar om verwarring te voorkomen is die naam weggelaten. Er bestaat n.L al 'n J Poelslaan (bij het Slacht huis), genoemd naar de stichter van de Rijksserum-inrichting, Tussen deze politieke en sociale fi guren horen naar de mening van de Advies-commissie ook drie befaamde tekenaars thuis, die talrijke momen ten uit de politieke en sociale strijd hebben verbeeld en vastgelegd. Hier bij is gedacht aan Albert Hahn, Jo- han Braakensiek en Louis Raemae- kers. De vrouwen ontbreken niet op het appèl, al is het dan maar met een naam: die van dr. Aletta Ja cobs, de voorvechtster voor de vrou wen-emancipatie die ook als arts ge ijverd heeft de sociale verheffing van de vrouw. Voor Kethel ligt de naamgeving wat eenvoudiger. Daar zal allereerst de „vogelwijk" worden uitgebreid met de namen: grutto, kwartel, leeu wenk, lijster, mees, reiger, specht, spreeuw, tortel, vink, wielewaal. Verder zullen daar eindelijk de componisten aan bod komen en dan i nog wel voornamelijk de moderne Nederlandse componisten: Hubert Cuypers, Alphons Diepenbrock. Wil lem Landré, Willem Pijper, Johan Wagenaar en Bernard Zweers. Daar- I naast de weinig vermaarde eompo- nisten uit het verleden als Jacob i Obrecbt en J. P. Sweelinck. Ook Adrian us Valerius, hoewel geen com- I pomst in de zuivere zin, krijgt zijn naam vereeuwigd. B. en W. van Schiedam, kunnen zich verenigen met doze voorgestel de naamgeving, maar komen tegelij kertijd met het voorstel om twee namen, om technische administratie ve redenen, van de lijst van straat namen. af te voeren, n.l. die van Maaskade (vervangen door de Maas boulevard) en Laan Ons Genoegen, die als laan niet meer bestaat. (Advertentie LM.) Bellen bij ongeval; G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290- Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve Woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16.30 en van 19 tot 20-30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12-30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20-30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sled. Museum: Tentoonstellingen „H. M, v. d. Spoel" cn „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ,3randend verlangen", Monopole. 2, 7 en S.15 uur: „De zoon van Frankenstein". DIVERSEN Oud-Kath. Kerk, 8 uur CABOKS. Film. Masls Sacrum, 8 uur Fa. Smit Co. Demonstratie. Wijkcentrum, 8 uur KVF. Vergade ring (Advertentie LM.) •Prachtige "Super Ring Ion' Railcard-pantalons tegen daverend lage prijs "Goedzittende" pantalons in uitmuntend model. Sterke soepele roilcord, duurzaam en met ongeëvenaard weerstands vermogen. Praktische, fraaie broekceintuur van dezelfde stof. Nu, 5-10 jaar, ALLE MATEN 11-16 jaar, alle maten Herenmaten 16 Is Geen post-of telefoonbestellingen. ROTTERDAM: kone Hoogstraat 12 Meent lik. GoucUc- singel Katcodr. Lagedijk hk. Dorpsweg West Kruiskade 35 d 1BDENH aailemraerstra a 125 J Cricket: De cricketers van Hermes—DVS spelen zondag de eerste competitie wedstrijd voor de le klas A in het Sportpark Harga- tegen Quick uit den Haag. Beide teams zijn met een nederlaag gestart; voor Hermes is het belangrijk om nu' te winnen met. het oog op de komende wed strijden tegen landskampioen HCC 611 tegen Rood en -Wit, De op stelling is;* H. Stolk (captain),- J V.:Noortwijk (wicketkeeper), F- Borsboom. A. v. d. Ende, A. Melief, H. v. Meurs. B. Hoek, W. d. v. Sloot, J. Stahlie C. Tettelaar, J. Verhoev. - Het, tweede' elftal, dit jaar gepro moveerd, gaat naar VUC te Utrecht «n Hermes 3, gestart met een over winning op Garrison. Hook, trekt haar Leiden voor een wedstrijd te- :gen' 'AjaxJ s-v-rS 4 Advertentie 1M.) De leden van de Katholieke Kring hebben gisteravond zeer veel ple zier beleefd aan de voorstelling die het Rotterdams Toneel in het Pas- sage-theater heeft gegeven van de „anecdote" van Ferenc Molnar, „To neel op het Kasteel", in de bewer king van P. G. Wodehonse. Een aller aardigste opvoering van een handig- geschreven blijspel, waarvan de kracht ligt ln de wonderlijke situa ties, die er dan ten grondslag liggen. De Hongaar Molnar schreef het stuk in 1925, maar het heeft In de loop der jaren niets van de bekoring ver loren. Ook in Nederland heeft het onder naam „Nachtrepeütle" in de afgelopen jaren al triomfen gevierd. Het verhaal draait om twee be roemde toneelschrijvers en twee to neelspelers die hun nobele ambach ten ook op het toneel brengen zodat het een speels-vernuftsg spel-in-een- spel-in-een-spel kon worden, met veel satirieke trekjes en het voor het voetlicht brengen van de be roepsplagerijtjes. Als gasten op een kasteel (een fijnzinnig-dwaas decor van Hans van Norden), zijn de toneelschrijvers in gezelschap van een jonge componist, al filosoferend op zoek naar „mooie" situaties voor een eventueel toneel stuk en zijn zo als het ware aankon digers van het toneelspel in de twee de fase. Dit komt direct tot romantische ontploffing wanneer de jonge com ponist Albert, dol-verliefd op de di va Ilona, 'n hevig amoureus gesprek afluistert tussen zijn geliefde en haar collega Almady, een notoire vrou wenjager. De jongen wordt ziek van verdriet, maar zijn vriend de grote schrijver Turai zal hem wel even (Advertentie 1M.) VOLIÈREGAAS 50 breed 100 breed ASPHALT Dakvilt 0.05 p.m. 1-75 p.m. 0.78 - 0.90 p.m. 1.— 1.20 p.m. BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 Daar dc riolering in de Boer- havelaan vernieuwd moet wor den is deze straat voor de helft opgebroken, wat voor het ver- 1 keer niet zo prettig is. Voord uoor de bussen van lijn 42 is het i moeilijk om rond het pleintje a an 1 de voet van de Rotterdamsedijk te rijden. Wanneer de nieutoe i riolering gereed is, zal het weg- 1 dek in de Bocrhavelaan worden ucmieutcd. Een van de onderdelen van de vie ring van het zestig-jarig bestaan van het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" zal het Drumband-concours zpn, dat op zaterdag 11 juni gehou den wordt in de Plantage. Het ven del Schiedam van de Oranje Garde, dat een jarenlange ervaring heeft bij het organiseren van dergelijke evenementen zal de medewerking aan het concours verlenen. Zo Is de heer Ph. van Oordt, leider van het vendel, ook dc leider van het con cours. Het concours bestaat uit twee de len, n.l het lopende gedeelte, de marswedstrijd, die plaats heeft op de straten rond de Plantage _en het stilstaande gedeelte, waarbij voor het Podium wordt gespeeld. Er zal genoog „show" worden gegeven tij dens het concours. Gespeeld wordt in vier afdelingen, met een prijs voor het korps met het hoogste aantal punten in elke afde ling. Er zijn aparte prijzen voor de tamboer-maitre en voor jeugd-korp- sen. ONDERTROUWD: H. F. I. M Abel, 24 jr. en G. A. Kik, 21 jr; A. Bergman, 23 jr. en M. Korpel, 20 jr: N. Coot, 24 jr. en W. Goudzwaard, 25 jr; J. Donkeivoort, 31 jr. en A van der Vlies, 22 jr; D. C. F. de Graaff, 22 jr. en M. J. van Krogten, 22 jr; B. de Grauw, 26 jr. en M. Bunte, 24 jr; A. Knikman, 24 jr, en J. Vermeer, 22 jr; J. van der Kraan, 30 jr. en L. A. J. van Oosterhout, 24 jr J J. Krommenhoek, 52 jr. en M. Overdijk, 46 jr; D. Rolandus, 22 jr. en A. M. Hoefnagel, 18 Jr; C. Schouten, 40 jr. en J. G. Meyer. 43 jr: W. G. van Slobbe, 25 jr. en C. A Olsthoorn, 23 jr; J. L. van Strijen, 24 jr. en Ch. Döring, 22 jr; J. Ver boom, 25 jr. en A, van Heukelum, 19 jr; J. van Vive, 24 jr. en E. van Dijk, 22 jr; J. L. A. van de Water, 25 jr. en L. Bergkotte, 22 jr. GEHUWD: A. Bergkotte, 29 jr. en S. C. van Bezooijen, 25 jr; J- F- Bol, 24 jr. en H. J. A. Smits, 25 jr; B. J. van de Wolfshaar, 22 jr. en J. F. A. Roodenburg, 18 jr; C. P. Blommen* 20 jr, en H. Veth, 18 jr; A. Bleik- sloot, 23 jr. en W. T. Visser, 21 jr: H. M. Wessel, 25 jr. en W. A. Stwj, 24 jr: L- H. A. Marrevee, 26 jr. en d. G. Verver, 25 jr; A. G. Doom, 23 jr. en P. Groenendijk, 22 jr; J. B. Odijk, 27 jr. en M. M, Kleinekoort, 20 jr; J. H. Parrin, 25 jr. en H. M. Vermunicht. 24 jr; G. W. Duif er, 31 jr. en W. M. Scholte, 30 jr; C. J. V Janse, 21 jr. en M. van Vonderen, 20 jr; L. Rijntalder, 23 jr. en J. Dul- laard, 25 jr; H. J. van Ingen, 25 jr. >n F. J. Felle, 31 jr; L. H. G.- van der Meer, 47 jr. en M. C. Broxter- man, 49 jr; B. Snijders. 26 jr. en A. M. van der Pluijm, 18 jr; M. van Harmeien, 25 jr. en A. van den Berg, 21 jr; J. B. Louis, 24 jr. en W. Kruijs, 22 jr; V. A. Calicfaer, 23 jr. en I. de Groot, 26 jr. OVERLEDEN: C. van Sterken- burg, 59 jr„ echtg. van L. Schilper- oord; H. J. Visscher, 76 jr. Op de sluitings»vond van de afde ling Ontwikkeling en Amusement van de personeelsvereniging „Wil- ton-Fyenoord" heeft het Amstel-To- neel donderdagavond in Musis Sa crum een weinig imponerende op voering van „De volle waarheid" van Philip Mackie gegeven. Het niet tal rijke publiek toonde door een na- dnikkelükkelijk meeleven het gebo- dene wel te waarderen. In deze thriller wordt een dame Marian Graig vermoord. De detec tive Brett (Jan Kelly), die overtui gend acteerde, vindt voldoende aan wijzingen om de heer Lewis Faulton (Jos Manche) te arresteren. Een boordeknoopje en een briefopener zijn het bezwarend materiaal, dat bij het slachtoffer is aangetroffen. Het publiek heeft echter gezien dat de heer Hugh Carliss (Henk Molen berg) deze materialen heeft wegge- nomen. Deze Carliss zou met Marian gaan trouwen. Hij ontdekte in Paul- ton een medeminnaar. In het derde bedrijf zorgt de detec tive voor de spannende ontknoping dankzij de medewerking van een grappige dienstbode, die ogen en oren niet werkeloos had gehouden. De fraaie, moderne decors waren van Jos Manche. De acht tonelisten hebben een aanvaardbare, zij het trage vertolking gegeven van deze simpele moordzaak. Advertentie l.M.) GRASMAAIERS 37.95 Grasscharen 4.05 Harken 0.90 Spaden 3.75 BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 iu de nieuwe wijken B. en W, komen met een voorstel 'bjj de Raad om het aantal openbare urinoirs, langs de wegen geplaatst, te vermeerderen, terwijl er twee be staande urinoirs vervangen zullen worden door nieuwe. De nieuwe openbare toiletten voor heren kamen op de Burg. van Haa- renlaan, een in het oostelijke deel en de ander op het kruispunt met de Nieuwe Damlaan. Mogelijk ook dat er in Nieuwland-Oost ook van der gelijke urinoirs komen, maar dat is thans nog niet aan de orde. Ook bij Tuindorp Kethel zal een openbaar toilet worden geplaatst en wel in het plantsoen ten zuiden van het rioolgemaal. De inrichting aan de Koemarkt, naast hotel ltDe Kroon" zal verdwij nen en een nieuwe zal er voor in de plaats komen, gelegen tussen hotel „De Kroon" en de politie-post. Ook het urinoir tegen de molen, op de krinzing van de Vlaardinger- dijk en de Vellevest moet daar ver dwijnen; gedacht is aan een ver plaatsing van de inrichting naar een hoek van de Westvest, tegenover de Korte Haven. De nieuwe inrichtingen worden van hetzelfde model als die aan de Lange Haven bij de Vismarkt. (Advertentie LM.) te kust en te keur in alle modellen ïn alle tinten in alle maten in alle prijzen Broersvest 4 Clubhuis St. Joris Doele De straatvoetbal-competitie, die ge durende een acht-lal jaren door een voetbalcomrolssie is georganiseerd cd waaraan vierentwintig elftallen deel namen, zal ook dit jaar niet kunnen doorgaan. Dit is jammer voor de on- veer 300 jongens van boven de elf jaar die er de lange avonden in do maanden mei tot half juli mee zoek brachten. De leiding van het Clubhuis St Joris Doele organiseert nu echter een straatvoetbal-competitie van beperk- ter omvang. Zes clubs van jongens in de leeftijd van elf tot veertien jaar doen er aan mee. Gespeeld wordt op een veldje bij het oude SVDPS-terrcin achter de Parallel weg. De Plantsoenendienst zal voor enkele doelpalen zorgen en er wordt geprobeerd ook lijnen te kalken. Straatclubs of jeugdverenigingen die aan deze competitie willen deel nemen moeten zich zo spoedig mo gelijk opgeven bij het Clubhuis aan het Doeleplein of telefonisch onder nummer 68338. Zo gauw de deelnemende dubs be kend zijn, kunnen, er afspraken wor den gemaakt De bedoeling is om de competitie te beginnen op vrij dag 27 mei en half juli te eindigen. uit de put halen. Hij schrijft vlie gensvlug 'n één-actertje waarbij de compromitexende uitlatingen van het afgeluisterde gesprek verweven, wor den in de tekst, van dit volkomen dwaze schetsje. Turai legt Ilona en Ahnady als straf op, dit schetsje in te studeren en op te voeren in aan wezigheid van de geschokte Albert die zo tot de ontdekking komt dat hij zich „vergist" heeft in de trouw van zijn aangebedene en dat 't voor hem zo verdrietige gesprek slechts een toneelstukje zou zijn geweest. Waarop de verzoening volgt De opvoering van dit derde „spel" is wel het komische hoogtepunt ge worden van de avond, vooral daar Almady (meesterlijk vertolkt door Leo den Hartogh) de volle zwaarte van zijn „straf' krijgt te dragen in de drakerige en. diep-vernederende tekst afschuwelijkmoeilijk door de niet uit te spreken namen. Regisseur Jan Teuling heelt uit dC2e scène wel alles gehaald wat er in zat Ook ai kreeg de trouweloze Ilona, een wat kleurloze rol van Petra Verbeek, een naar verhouding wel erg lichte straf. Pim Dikkers was volkomen in zijn element als de scherpzinnig-gevattc toneelschrijver die met duivelachtig genoegen aan de touwtjes trekt en Almady laat dansen op zijn verbale zweepslagen. Jan Teulings was zelf de gemoedelijke medewerker van Turai. Hans Croiset speelde de ver liefde Albert zeer verdienstelijk met beurtelings laaiend enthousiasme en diepe neerslachtigheid. Opvallend goed was ook de bezet ting van de bijrollen: Fieter Lutz als de wijze butler die de scherpe punt jes op de i weet te zetten en John Lanling als de op de rand van een ze nuw-inzinking staande overwerkte secretaris met gróte verantwoorde lijkheid. Voorzitter N. J. J. van Baarle heelt op deze laatste avond van het seizoen tot zijn spijt moeten consta teren dat de zaal lang niet vol was. "Waarna de geestelijk adviseur, pater Van Dieren de viering van het derde lustrum in het komende seizoen ter sprake bracht en de leden opwekte meer leden te werven. Het voetbalprosramma voor deze week is bijzonder kort, hoewel er zich weer een stroom van seriewed strijden en andere vriendschappelij ke ontmoetingen aankondigt. Zondag gaat Excelsior '20 voor de wedstrijden om de districtsbeker naar Dordrecht. Nu de jubilarissen zulk een goede prestatie tegen Emma hebben geleverd mag worden ver wacht dat ODS zal worden geslagen. Vanavond speelt Demos op het ter rein Spieringshoek voor haar jubï- leumnederlaagserie tegen SFC. Ui teraard zijn de bezoekers favoriet Op de terreinen van Excelsior *20 houden de junioren van deze veer tigjarige vereniging zaterdag en zon dag een groots jubileumtoernooi waaraan vele teams van VVP deel nemen. B. en W. stellen, de Raad voor een meer duurzame regeling voor de va kantie van de kappers in Schiedam. Er bestond al een dergelijke rege ling, maar dan een die van jaar tot jaar vastgesteld moest worden. Er was (en is nog steeds) een minder heid onder de kappers, die tegen een vakantie-regeling is. Daarom tvilden B. en W. en ook de Raad geen duur zame regeling vaststellen, maar lie ver de ontwikkeling nog even aan zien. Nu is echter gebleken dat de laat ste jaren, sinds er sprake is van een regeling, het aantal tegenstemmers rond de 20% blijft schommelen. Daarom menen B, en W. zich niet langer te moeten verzetten tegen de wensen om deze materie meer duur zaam te regelen, op de zelfde wijze als ook voor de andere middenstan ders het geval is, In de voorgestelde verordening is overigens een bepa ling opgenomen, die aan eventueel latere bezwaren, tegemoet komt. Tijdens een speciale bijeenkomst in gebouw Irene is donderdagavond de onderwijzer C. Baatenburg de Jong gehuldigd. HÜ is veertig jaar In dienst bij het Gereformeerde On derwijs, waarvan 38 jaar als leer kracht op de dr. A. Kuyperschool in Schiedam. In aanwezigheid van leerlingen uit de hoogste klassen en tal van ouders alsmede functionarissen uit het christelijk onderwijs is donderdag avond uitvoerig over de kwalitei ten van de jubilaris gesproken. Het hoofd van de school de heer L. van der Berg was verheugd dat hij zijn collega geluk kon wensen. Steeds heeft de heer 'Baatenburg de Jong zijn taak goed vervuld. Hij schonk een vulpen. Namens de schoolcommissie voer de de heer A. Hoek het woord. Hij herinnerde aan de belangrijke staat van dienst. Tevens overhandigde hij een envelop met inhoud. De voor zitter van de ouder-commissie de heer Kalfsbeek schonk een èlectrisch scheerapparaat waarbij hij dank betuigde voor hetgeen de jubilaris voor de kinderen gedaan had. Vijf jongens brachten op muzikale wijze hulde waarbij zij in een liedje me dedeelden hoe zij via een oud-^ pieractie geld hadden verzameld voor een geschenk, een actetas. Na de pauze was er een geanimeerd sa menzijn. Tijdens de voetbalwedstrijd tussen ploegen van Simon en de Nieuwe Waterweg in de zomeravondcompe titie van de ABC gisteravond ge speeld ophet Hermes-veld aan de Damlaan, is de speler J. Griep jn botsing gekomen met tweeandere spelers, ten. gevolge waarvan hij zijn rechteronderbeen brak. Hij is door de G.G. en G.D. naar het Gemeente ziekenhuis gebracht maar kon later weer naar huis vervoerd worden. {Advertentie IM.) HORREGAAS plastic groen 4.p. m" naturel 4.25 p. m5 metaal groen en blauw2.50 p, m- BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 ROTTERDAM Ds. H. Huting doet zondag 3 juli in de St. Laurenskerk zijn intree als predikant van. de hervormde ge meente van Rotterdam-centrum. In hetzelfde kerkgebouw wordt hij des morgens door ds. J. C. J. Dijkstra bevestigd. De nieuwe predikant is beroepen in de vacature van dr. W. S. van Leeuwen, die vorig jaar met emeritaat ging. Ds. Huting heeft de laatste vijf jaar in Gouda het ambt gediend. Hij heeft daar meegewerkt aan de voor bereidingen voor de bouw van de Pauluskerk. Tevens was hij bestuurs lid van. enkele scholen en voorzitter van de Centrale Kerkeraad van de hervormde gemeente. Op 26 juni neemt de predikant in Gouda af scheid. Ds. Huting werd in 1924 in Rotter dam geboren. Hij studeerde o.a. te Amsterdam. In 1950 werd hij beves tigd als predikant van de hervorm de gemeente te Vreeland. Deze maand heeft Hermes DVS voor het laatst de beschikking over 't roemruchte veld aan de Damlaan. Zondag wordt de laatste competle- wedstrijd op dit veld gespeeld. Het (Advertentie LM.) A U T O M .O a I E l B D R IJ F OFFICIEEL AGENT Ged. Bierstiot 37 - Teief. 01898-B450 Burg. Knappertlaari 2 - Telef. 010-64500 ligt in de bedoeling om met een ere- wedstrijd tegen SVV, waarbU enkele huldigingen zullen ztfn, op zater dag 27 mei de laatste voetbalwed strijd op dit terrein, te houden. Daar na zullen de werkers van Hennes DVS de tribunes en opstallen afbre ken en voor de verhuizing naar sportpark „Harga" zorgdragen. Voor de laatste competitie-wed strijd aan de Damlaan is Helmon- dia de tegenstander. Dat onder deze omstandigheden een overwinning voor Hennes bij de aanhang zeer welkom zal zijn, behoeft geen be toog. Men is daarbij zeer optimis tisch, gezien het goede resultaat en het vertoonde spel tegen Eindho ven, waarbij de opstelling van Piet de Groot als midvoor de nodige stootkracht in de aanval bracht. Ook zondag Is De Groot weer op gesteld. terwijl het' optreden van Aad van Diest vrijwel zeker is. De opstelling wordt zo:, Van Diest; van. Herwaardendea en J. Rijke; Eyken- broek, Ris entenBraak; Putters, v. d. Burg, de Groot, v. d. Tuyn en van Zuylekom. (Advertentie IM.) Als U nu een bouclé karpet van 135 gulden in een extra grote maat méér dan vijftig gulden goedkoper kunt kopen dan normaal... begrijpt U dan. waarom wij U vragen... waar om zou U wachten... waarom betaalt U later beslist teveel? Verzet Bouclé karpetten in de maat 225x315 cm, geweven van 2uiver haargaren. In mo derne dessins en kleuren, koopt U nü, slechts één dag, voor nog géén tachtig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze verzet Bouclé karpetten, fn de extra grote maat 225 x 315 cm. en in de kleuren Ajk j% *njs. geel. M anthraclet enz., voor ln Croostvijks Volkshuis waren gisteravond In het Croas- wij ks Volkshuis aan de Van Reyn- straat bUeen, voor het openbare ge deelde van de jaarlijkse ledenverga dering. Op de vergadering, die geopend werd door de voorzitter van het be stuur van Crooswijks Volkshuis, de heer J. J. Hoogcarspel, werd een Amerikaanse film vertoond, neigh bourhood" (het hart van de buurt). Deze film liet het een en ander zien over het werk van een buurthuis in Chicago, waar allerlei mensen, blan ken zowel als negers, die in moei lijke sociale omstandigheden verke ren, geholpen worden. Naar aanleiding van deze film, die voorafgegaan werd door Bert Haan stra's documentaire „En de zee was niet meer", ontstond een levendige discussie, die onder leiding stond van örs. P. Bos. Problemen van allerlei aard op het gebied van het club- en verenigingsleven en het werk van volkshuizen kwamen achtereenvol gens ter sprake, waarbij steeds de inhoud van de film als leidraad gold. Behalve de heer M. Van Hattem, directeur van het Charlois Volkshuis, die in een duidelijk betoog' het es sentiële verschil tussen club en ver eniging enerzijds en volkshuis an derzijds weergaf, kregen in de loop der avond nog diverse andere aan wezigen het woord. k „Do brief van Don Juan" Ter gelegenheid van 'de-openstel ling voor het publiek van de herberg ,In den Rustwat" op. zaterdag. a.s. s middags om 4 uur zal in het daar achter gelegen openluchttheater Be renhofopgevoerd worden 'door de toneelgroep van het Centrum Kra lingen, de RATC^ „Kameleon",,veen blijspel in één bedrijf ^De brief (van Don" Juan" van Luisa Treves. - Deze voorstelling is voor iedereen vrijtoegankelijk.V' - - - k .^11 'Vi£|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1