Westvest verbeterd voor druk noord-zuid verkeer Oranjeboom 24 reizen naar adm. assistente Eerste auditie voor komende S.G.-revue Erotische zomer op Franse platteland Nieuwe Haven blijkt niet erg in trek te zijn Om Zilveren Gashouder AGENDA Brandweer heeft dringend nieuw materiaal nodig Gezellig griezelen met ..Zoon van Frankenstein Koeriersters In Kosten geraamd op f200.000 VAN LÖENEN VOOR LUSTEN Minder behoefte aan kasgeld Progr; amma zomer avond-voetbal Oude kern was present... Er is nog plaats voor jong talent Openbare lessen bij Chr. Techn. Schooi Artsen op zondag PASSAGE VERTOONT: Burgemeesters- woning moet opgeknapt romCIEEL NIEUWS! Art. 5 Wegenver keersreglement Het honkbal- programma IN MONOPOLE: en de Olympische Spelen EN DUIZEND EXTRA PRIJZEN I ZO GAAI li 14 DAGEN GRATIS NAAR ROME! f*dTt™"opgavTvoÖ"e™ ronde" Nieuw wandel- costuum voor THOR KERKDIENSTEN SCHIEDAM „De Blauwe Ster" BEKWAME CHAUFFEURS koninklijke hoISunslïél KUNSTGEBITTEN- REPARATIES LEES KICK WILSTRA ï£rgöi tó5kand'* Zaterdag 21 mei 1960 3 |U, li Set Na de aansluiting van de Nieuwe pamlaan op de Vlaardingerdijk sinds tïijge tijd ia eer eed gekomen, krjjgt 't verheet dat uit Nieuwland en Kethel komt op de dijk de keus nlt twee wegen om naar de verkeersader door Schiedam te komen; de Nieuwe Ha ven en de Westvest. Hierbij fa ge bleken dat het verkeer sterk de voor keur geeft aan de Westvest boven de Nieuwe Haven, boewei van de laatst genoemde weg: de bestrating zeer veel is verbeterde Waarschijnlijk heeft ook tot^deze voorkeur bijgedragen het feit dat de bestrating van de Noordve&t en de YeUevest belangrijk Is verbeterd, waardoor (deze straten meer worden gebruikt. By bet volgen van deze route ligt het voor de band dat dan verder de Westvest wordt verkozen. Te verwachten valt, zo menen B. en W., dat het gebruik van de West vest in de toekomst nog zal toene men bij een verdere uitbreiding van de bebouwing In Nieuwland en Ke thel, Maar de tegenwoordige bestrating van de Westvest laat te wensen over, en is, vooral bü regen, glad en ge vaarlijk voor het verkeer. Met de directeur van Gemeentewerken zijn B. en W. van oordeel dat de bestaan de bestrating vervangen dient te wor den door kllnkerkeien. De Westvest heeft in de huidige vorm meer nadelen, die voor verbe- Advertentie l.M.) Inlijsten vanfoto's,platen, enz. DAM «-r-43 - TELEFOSN 66192 De pcrsoneelsverenlgingr van de Technische Bedrijven In Schiedam ia "dit jaar ter gelegenheid van do viering van haar jubileum organisa trice van het landelijke voetbaltoer nooi om de Zilveren Gashouder. Op de terreinen van Hermes DVS in het sportpark Harga wordt op Hemelvaartsdag van 's morgens tien uur tot 's middags kwart over vier een serie wedstrijden gespeeld. Na ontmoetingen in drie poules komen de winnaars in finalewedstrijden te gen elkaar. Voor elke deelnemer is een prijs beschikbaar. In de Riviera- hal te Rotterdam wordt 's avonds het feest gevierd. Het wedstrijdpxogramma luidt; poule A Schiedam-Hilversum, Hil- versum-Assen en Assen-Schiedam. Poule B: Arnhem-Haarlem, Ensche de-Arnhem en Haarlem-Enschede. Poule C: Zaandam-Den Haag, Gro- ningen-Zaandam en Haarlem-Gro- ningen. De gemeente Schiedam blijkt steeds minder behoefte te hebben aan vlot tend kasgeld. Kon voor het tweede kwartaal het maximum op te nemen bedrag reeds teruggebracht worden tot ƒ20.000.000, thans stellen B. en W. de Raad voor het maximum voor het derde kwartaal nog lager te stellen en wel op 16 miljoen. Het programma van het zomer avondvoetbal van de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie is voor de komende week als volgt: Maandag 23 mei: GZVRobli; NIVA—DEWITRO; Bingham—GPS; SCP—NWW. Dinsdag 24 mei: SIMONWW; IPC—WO; RODA—SNEEP. Woensdag 25 mei: GRSMAF a; HAV-Bank—PTT. Vrijdag 27 mei: SCFHOEK. tering in aanmerking komen. In het gedeelte van de weg bij de Oranje straat en de Griffioenstraat worden vele vrachtwagens geparkeerd voor het Iaden en lossen van goederen. Het verdient aanbeveling om hier, waar mogelijk, parkeer-gelegenheid te scheppen. In het middelste gedeelte van de Westvest, nabij de Branderssteeg lig gen twee bochten, die onjuist ge profileerd zijn. De oorzaak daarvan is dat de afwatering van de weg ver keerd is aangebracht. Eerst als deze is verbeterd kan ook het profiel ver anderd worden. Tevens is het wense lijk op enkele plaatsen de riolering te verbeteren. B. en W. komen nu met een voor stel bij de Raad om de Westvest te verbeteren en boven gemelde gebre ken op te heffen. Becijferd is dat de kosten voor deze verbetering ƒ190.000 zal vorderen, Voor voorzie ningen voor gas, elektriciteit en straatverlichting komt daar nog een bedrag bij van ƒ20.500. Voor meer dan veertig Schiedam mers klonk vrijdagavond in de gro te zaal van Irene het liedje van „Vol verwachting klopt ons hart" maar verrassingen zijn er niet uitgedeeld op de auditieavond, die de sectie Toneel van de Schiedamse Gemeen schap voor de samenstelling van het ensemble voor de nieuwe Vakantie - revue heeft gehouden. Geen verras singen voor regisseur Lou de Groot en zyn assistent, pianist Joop Schreu- der, geen verrassingen voor het be stuur van de sectie toneel, maar ook geen verrassingen voor de vele da mes en de weinige heren die nog die nen af te wachten of zjj verkozen zuilen worden voor deelname aan de revue. Er is ook nog niet veel activiteit ontwikkeld voor die revue. Dat kon niet en dat hoefde niet. Tweemaal twee meisjes met een gitaar zongen van liefde, kussen en lente in Lon den. Twee andere meisjes, bekende centrale figuren uit vonge revues, lieten ook al liedjes van verlangen boren en tenslotte was er nog een dame die dit chapiter met charme hanteerde. De heren kwamen met op het podium. Regisseur Lou de Groot weet het dan ook voorlopig wel. Hij heeft de beschikking over een ruim arsenaal van krachten die aan de nieuwe revue van de SG willen medewerken. Driekwart van de ge gadigden behoort tot de kern die re gelmatig deelneemt aan de revue. Er zijn verder een aantal nieuwe tonelisten, voornamelijk dames, maar daar is het dan ook mee uit Geen topzangeres, geen sopraan die de so li zou kunnen zingen, geen clown die voor lachsuccessen kan zorgen, geen muziekgroepjes die voor de sfeer en het ritme kunnen zorgen. Nee, de auditie heeft geen verras- mgen opgeleverd. Een teleurstelling vormde de au ditie niet, omdat nu bekend is dat de leiding weer kan rekenen op ver trouwde medewerking, maar men had zo graag jonge talenten met ge varieerde programma's op de plan ken van Irene gezien. Die talenten zijn er ongetwijfeld in Schiedam en het zal voor die vele jongeren ze ker een genoegen zijn hun beste krachten te wijden b-jH het succes Bij de Christelijke Technische School, Nieuwe Damlaan 762, zullen op maandag 23 en woensdag 25 mei, telkens 's avonds van 7 tot 9 uur openbare lessen worden gehouden die voor een ieder toegankelijk zijn. Men kan bij die gelegenheid de jon gens aan het werk zien, zoals het les rooster vermeldt. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2, teL 68357: L. B. E. Hoogen- huyze. Nassaulaan 59, tel. 68067 en W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Van Westen dorp, Singel 83, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Wanneer men mag afgaan op de flkn „Brandend verlangen" (Cba- leurs d'été) dan is het hoofdproduct van dc Franse landbouw tegenwoor dig wel de erotiek. Want daarvan tvotdt een zéér grote portie opge diend in dit broeierige landelijke pos van Louis Félix» een fladderaar «ie nooit.een hoogvlieger zal wor den. Een jonge Parijse schrijver, Robert Mans, erft van zijn oom een boer derij, ergens op het platte land en komt zo meteen in de zomers lief- aes-warmte terecht, waar hij eerst wat vreemd in rond loopt, maar waar bij tenslotte toch de 'overrijpe vruch ten van plukt Een jonge blonde huishoudster schrobt met veel liefde de vloer voor hem, maar krijgt~prorapt als rivale de dochter van de paardenhandelaar» die, zich vervelend, op 'n paard rond rost en in de schrijver een welkome afwisseling ziet Deze laatste dreigt m de strikken van de landelijke scho ft verstrikt te raken, maar daar gaat de dienstbode niet mee akkoord. Het gaat er nogal hardhandig toe deze strijd tussen de rivales eu de climax, is dan ook een fikse knokpartij tussen de beide dames, die eindigt in een letterlijke K.O.- Qverwinnïng van het blondje, dat ook tenslotte de schrijver de film uit bouwt Regisseur Felix houdt het pu bliek wel wakker met vele onver hulde details, waar de rest van de film dan omheen is geweven. Wel zijn er flitsen zeer verdienstelijk camera-werk. van een revue die van, voor, door en over Schiedam dient te zijn. Om onverklaarbare redenen zijn die nieuwe krachten vrijdagavond niet verschenen en dat betekent dat de heer De Groot vrijdagavond In de bovenzaal van Arcade zat star- ten met de kandidaten die zich nu hebben gemeld. Toch zou de sectie toneel zo gaarne meer en variabele medewerking zien. Daarom hoopt men dat zich nog deze week, maar uiterlijk vrijdagavond musici, zan gers. zangeressen, clowns of amateur- acrobaten komen melden. Het woonhuis van de burgemeester van Schiedam, aan de Nassaulaan 53, behoeft enkele verbeteringen. Nu is deze burgemeesterswoning niet het eigendom van de gemeente maar des tijds door de gemeente van de ei genaar gevorderd. Hoewel de huur niet gering is 3.160,21) per Jaar) Is de maat van het onderhoud daar mee niet kt evenred!gheid. De eigenaar is wel bereid om het buiten-verfwerk van de woning in orde te brengen, maar tot bet uit voeren van andere nodige onder houdswerken is hij niet bereid. Toch mogen enige voorzieningen niet uit blijven, met name een verbetering van de centrale verwarming, waar van de kosten zijn geraamd op 6.500. B. en W. nu, zijn van mening dat de gemeente deze kosten dan maar voor eigen rekening moet nemen. De overweging is daarbij dat de ge meenten, die een ambtswoning aan de burgemeester beschikbaar stellen, zich hiervoor ook regelmatig aan zienlijke onderhoudskosten moeten getroosten. Bellen bU ongeval: G.G. en G-D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poli tie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek Van "Westendorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van g.30 tof 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 1680 uur, donderdag van 980 tot 1280 uur, vrijdag van 9.30 tot 36.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 1S.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „B, M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2, L15, 7 en 9J.5 uur; „Braru dend verlangen". Mono po Ie, 2, 7 en 9.15 uun „De zoon van Frankenstein", (zondag: 2, 4.15, 7, 9.15 uur). DIVERSEN Musfa Sacrum; 8 uur; Pers. ver. Ge meente-werken. Jaarfeest, Irene, 8 uur: Jeugdclubs CJV wijk 4, Toneel. Arcade, 8 uur: KABO. Feestavond. (Advertentie 1JW.) GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester en. wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 7 mei I960 be sloten krachtens artikel 5, le lid, sub c van het "Wegenverkeersregle ment vast te stellen de volgende „Wijziging van het Verkeersbe- sluit voor de gemeente Schiedam (Gemeenteblad 1957. no. 17; 1058, nrs. 1, 6, 15 en 18; 1959, nrs. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 en 23; 1960, nrs. 1 en 2). Enig artikel. Onder het hoofd ,Verbod linksaf- slaan' wordt na de rubriek .Singel' toegevoegd de rubriek Vlaardingerdijk, voertuigen, rui ters en geleiders van rij- en trekdie ren en vee, komende uit de richting Vlaardingen de Slachthuislaan in, nummer 44 (bord model WVR)". Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gencht, maar in gediend bij de Commissaris der Ko ningin in de provincie, die een be wijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan Gedeputeerde Staten dezer pro vincie, aan de desbetreffende Hoofd ingenieurs-Directeur van de Rijks waterstaat, aan de Koninklijk Neder landse Toeristenbond ANWB, de Ko ninklijke Nederlandse Automobiel- club en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Het besluit ligt gedurende de ge noemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-secretarie (Stadhuis Aid. Algemene Zaken). Schiedam, 20 mei 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, N. J. POST; De burgemeester, J. W. PEEK. De Brandweer van Schiedam heeft 200 kg poeder wordt noodzakelijk ge nos steeds brandslangen in gebruik die na het einde van de oorlog van de Luchtbeschermingsdienst zijn over genomen. Ze z|jn nu wel geheel on bruikbaar geworden en moeten drin gend vervangen worden door nieuwe. Gevraagd wordt om een extra aan- schar van 30 slangen (boven de jaar lijkse aanschaf van vijftien), -waar mee een bedrag van ƒ4.800 Is ge moeid. In verband met de wijziging van het verkeersreglement moeten de Brandweerwagens op 1 januari 1961 voorzien zijn van dubbeltonige sig naalhoorns en van blauwe (Zwaailich ten'. Dit betekent de aanschaf van acht nieuwe hoorns en vijf zwaai lichten, kostende totaal ƒ2800. De aanschaf van een droogpoeder- wagen met een cylinder-inhoud van Het honkbalprogramma voor dit weekeinde bevat voor de Schiedam- se teams, die nog geen goede resulta ten hebben behaald, weinig hoop vols. Zondagmiddag om 2 uur ont vangt Schiedam bet Haagse Storks. De gasten zijn al geducht op slag en de zwartwitten hebben nog geen topprestaties geleverd. Schiedam kent Storks, mogelijk dat er nu een keer ten go*.5^ komt. Of SW in de uitwedstrijd van nc«. sterke Sparta 2 zal kunnen winnen mag wel zeer worden betwijfeld. DHS gaat naar Vlaardingen met een klein kansje op winst tegen het reserveteam van On- dina. DRZ ontvangt de geroutineer de reserves van Neptunus. Verder: Schiedam 2Ondïna; ADO 2—SW 2; VFC 2—Schiedam 3. 3?' De liefhebbers van anderhalf uur gezellig griezelen komen royaal aan hun trek by de (her) opvoering van „De zoon van Frankenstein" met de onsterfelijke Boris Karloff in de hoofdrol van het monster. Dit monster is namelijk nog niet dood, maar bevindt zich in een slui mertoestand op een verborgen plaats in het sinistere kasteel van de over leden geleerde Frankenstein, wiens zoon nu de nalatenschap van zijn beroemde vader komt overnemen Ook het monster. Hij kan het na tuurlijk niet nalaten om de creatie van zijn vader, begiftigd met een misdadig brein, tot nieuw leven te brengen. Daarmee beginnen de ram pen weer en zo ook het gegrlezeL Het monster gaat voort met het plegen van moorden, zodat de jonge Frankenstein wel moet ingrijpen, wat ook alweer met moord en doodslag gepaard gaat, onder zeer ijzingwek kende omstandigheden, uiteraard. Als 't zoontje van junior tenslotte 't slachtoffer dreigt te worden van het monster, wordt deze later zo-maar in de kokende zwavel gestopt. Waar zelfs een monster niet togen schijnt te kunnen. Een rolprent die vervaardigd is naar de beproefde oude tradities van de griezelfilm. geacht. Dit poeder moet dienen tot besrijding van vloeistof- en gas- branden Gezien de toename van het aantal tankwagens voor olie en ben zine in het Schiedamse verkeer, de aanwezigheid van fabrieken van che mische stoffen, de uitbreiding van het vliegverkeer, waardoor de kans op vliegongevallen toeneemt en voor al ook de toename van olie-stook-in- richtingen in woningen en fabriek, is de aanschaf van zo'n droogpoeder- wagen wel nodig. Kosten: 3.300. Voor de aankoop van bedoeld ma teriaal wordt aan de Raad een bedrag van 10.300 gevraagd. Gratis 14 daagse Heeft U al geproefd hoe heerlijk het met goud bekroonde Oranjeboom bier smaakt...? En heeft U al ingezonden voor de eerste ronde van Oranjeboom's Olympiade Prijsvraag met gratis reizen naar de Olympische Spelen? Een vliegreis heen en terug per KLM... Veertien dagen een koninklijke verzorging in een prachtig hotel in het hart var Rome... Sightseeing trips in en om Rome... Toegangsbewijzen voor de Olympische Speten en wat al niet meer! Alles op kosten van d'Oranjeboom... alles, zelfs Uw zakgeld! Boven dien stelt d'Oranjetoom als extra prijzen d-u-i-z-e-n-d Oranjeboom laarsglazen beschikbaar! Stuur vlug in voor de eerste rondel 9 juni worden de eerste 12 Rome-reizen en 500 extra prijzen al toegekend! die lot 4 juni loopt! I Vermeld op een briefkaart van 8 cent Het aantal malen dat de naam ORANJEBOOM in deze advertentie wordt ge il noemd en maak vervolgens met hoogstens 25 woorden (het behoeft niet bepaald te rijmen) de volgende zin af: Wie Oranjeboom drinkt......... Plak naast de adreszijde van deze briefkaart 3 Ora njeboom- pjes uit de flesetiketlen (of vraag in een café bij Uw glas Oranjeboom de speciale wedstrijdbonnetjes!) Schrijf daar onder Uw naam en adres in blokletters en stuur de kaart voor 4 juni a.s. aan: Prijsvraag Service Bureau Laurens A.Daane N,V. Postbus 1450, Amsterdam Inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit Mevr. Fanny Blankers-Koen en de Heren Simon Carmiggetten Drs. P. M. Speyer. De uitslag van de jury ïs bindend, hierover wordt niet gecorrespondeerd, inzendingen worden het eigendom van d'Oranjeboom. Aangezien de 24 reizen reeds het vorig jaar werden georganiseerd en gereserveerd, kunnen de hoofdprijzen niet in een andere vorm worden toegewezen. Medewerkers van d'Oranjeboom en hun familieleden 2rjnvan deelname aan deze prijsvraag uitgesloten. tBvaQ DB MET GOUD BEKROOND VAN„2' »UG- T/M SEPT. DAGEN GRATIS vacant,? in röme oor „Et - ZEND ,N; De jaarvergadering van de gym nastiekvereniging THOK. die vrij dagavond in de bovenzaal van Beycrsbergen werd gehouden, heeft een geanimeerd verloop gehad. De Jaarverslagen werden onder dank zegging goedgekeurd. Het aftredende bestuur werd herkozen, in de vaca ture Chr. Barzilay werd gekozen mej. C. Verkaaik. Tevens werd het werkprogramma besproken. THOR zal op 5 juli meewerken aan de gezamenlijke manifestatie van de Schiedamse turnverenigingen, die ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de SBLO op de speel weide aan de Vlaardingerdijk wordt gehouden In het komende seizoen hoopt THOR op een donderdagavond een uitvoering in het Passagetheater te houden, in november zal in Musis Sacrum een Soiree Gymnastiqun worden gehouden. Met nadruk werd er de aandacht op gevestigd dat het I bestuur een nieuw en geschikter wandelkostuum heeft ingevoerd, zo dat venvacht wordt dat alle leden dit kostuum zullen aanschaffen. Voorzitter G. J. W. Brand sprak met waardering twee medewerkers toe. Mevrouw Riek Stekelenburg Jansen die 25 jaar lid is van het KNGV ontving de zilveren draag- speld van het KNGV. De heer G. van Amerongen die gedurende drie jaar een voortreffelijk leider is geweest in Kethel heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. De heer Brand dankte deze steunpilaar van THOR. Hij overhandigde hem, een geschenk. Ned. Herv. gemeente. Grote kerk; 10 uur ds. A. Hoffman, 5 uur ds H. W Hemmes. Bethelkerk: 10 uur ds. J. D Smids, 7 uur dr. L. J. Cazemier. Op- standlngskerk: 10 uur ds. J» E. I. Brummelkamp (Kethel), 7 uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk: s uur en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier, 7 uur ds. J. Gras. Kethel: 10 uur ds. J. Gras, 7 uur ds. J. E. "L. Brummelkamp. Gem, ziekenhuis, 7 uur ds, Drenth. Ned. Herv, Geref. Evang, Gebouw Irene: 10 uur en. 4 uur ds. H. G. Abma (Putten). Evang. Luth. gemeente, 10 uur ds. S, G. v. d. Haagen. Ned. Pret. Bond. Westvest 92: 1080 uur dr. Spema Weiland (Rotterdam). Jehovah's Getuigen, Volksgebouw: 6 uur wachttorenstudie; onderwerp„Uni versele ontwapening door het Konink rijk der Hemelen". Woensdag 7.30 uur dlenstvergadering en theocratische be- dieningsschool- Oud.Kath. kerk; Dam 28: 10 uur hoog mis. Baptisten gemeente. Lange Haven 59:10 uur en 7 uur ds. K. ReUfng. Leger des Heils: Lange Haven 27: 10 uur heliigingssamenkomst, 7.30 uur ver lossingssamenkomst, Gcrrit Verboon- straat: 6.30 uur openluchtsamenkomst 0,1.v. majoor en mevr., Souverein. Geref. kerk. Oosterkeric: io uur ds. J. Couvée, 5 uur ds. E. J. Oomkes. Jullanakerk: 9 uur en 10 J0 uur ds. E. 3. Oomkes. 5 uur ds. W. A, Krijger. Ke thel „De Ark": 9.30 uur ds. W. A Krijger, 2.30 uur ds. 3. Couvée. GEBOREN: Danny C., z. y. J. D. van Rij en Ch. G, Beekmeijer; Al fred W., z. v. C. "W. van de Hulst en M. M. Dijkshoorn; Erwin, z. v. E. J. Nieuwenhuizen en S. M. de Haas; Elisabeth C. F., d. v. H. J. Simons en M. J. van DrieL OVERLEDEN: G. M. J. Alberts, 74 j., wed. van J. J. Verbeke; A. M. de Bie, 83 j., wed. van A. C. L. van Deurzen; A. M. de Wolf, 69 echtg. M, A. H. van de Laarschot oumiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiuiniifi METAALBUIZEN FABRIEK MIJ. „EXCELSIOR TYPISTE voor de afdeling Inkoop Leeftijd ca. 18 jaar. ASSISTENT voor de chef van de expeditie Leeftijd ca. 19 jaar. JONGSTE BEDIENDE Leeftijd ca. 15 jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan de afde ling personeelszaken, Buitenhavenweg 52, Schiedam. *+**rs N.V. Vervoermaatschappij grens Rotterdsm.Schicdam, vraagt in het bezit van rijbewijs B-C-E-. Sollicitaties dagelijks aan het kantoor: Nieuwe Mathenesserstraat 3844 TeL 648 88. FABRIEKEN VAN MEUFRODUK7EN ÉN VOEDINGSMIDDELEN N.V. TE VLAARDINGEN vraagt Voor deze functie wordt uitgezien naar een accurate kracht, die met enige zelfstandigheid een deel van de administratie van de melk inrichting kan verzorgen. Leeftijd tot 25 Jaar. Ulo- of gelijkwaardige opleiding en kantoor ervaring zijn gewenst. Gunstige werktijden met in de regel 1 x per 14 dagen zaterdags vrij. Sollicitaties worden ingewacht bij de afdeling Perso neelszaken (postbus 9) waar ook telefonisch een onderhoud kan worden besproken, tel. 01898-2941, Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedjjk 265 Telefoon 68021 Schiedam Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos ƒ750. Op vertoon van deze advertentie 1,— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 67170, Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf f8.— com pleet, Telefoon 6 68 33 Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), teief. 6 7028 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten, SiyperU „Solingen", Nieuw- straal 43, Phihshave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht, 's middags klaar. Fotografie Voor pasfoto's naai K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 6720, In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Rol films vergeten? Auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K, van Vuuren. Hoogstraat 106 Te koop aangeboden Opklapbare tafels voor de kamer en keuken, in ver schillende maten. Plate, meubelmagazijn, Gr. Markt 19-21, Schiedam. Personeel gevraagd Van Velzen Bakkerij Grond stoffen N.V. vraagt voor di rect ongeschoolde krachten voor de fabriek, zowel man- I nelijk als vrouwelijk. Tevens gevraagd reserve-chauffeur voor de expeditie, in het be zit van rijbewijs B-E. Aan melden dagelijks Warande 44, Schiedam. de avonturen van de wandermidvoor Prijs Bi ►er deel 60 ct uw be- vg-j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1