Leger des Heils viert het zeventigjarig bestaan brinta -tarwe AIMI m Fraai moyenne van G. Valkestijn in cadre-partij: 10/71 CETALAC' Actieve afdeling is te klein behuisd Schiedamse Jeugdraad werkt aan de opbouw iïdmédm, .8h'ieen BULER h, Niemand de deur uit Joris Doele maakt schoon schip van Ierland JUBILEUM EN TOEKOMSTPLANNEN Internationaal In 't centrum Programma koop dan mr! van onze nieuwe costuum-collectie VIERSPELENKAMP Politie deed aan atletiek Buurvrouw bluste binnenbrandje zondereen Brinta-onibijti Werkgroepen ingesteld KGB viert het 60- jarig bestaan Burgerlijke stand Diefstallen Medische dienst op Hemelsvaartsdag Schiedam telt 80.326inwoners Solustra sluit KERKDIENSTEN SCHIEDAM Voor „ER RES" ielevisie en Radio DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters 25 mei I9öü I Gr. tr.d. 'e- v.a. kei ■TJO J les. |V.d. TV ons >ten len. nen rv- ■eer Zü- iom een tde- ttz) m we «et. sire "ijk. laar oei, ie een het Lek- oijn ook Hes ?Dc 'erd ren don :dig en /en, >ud- vas, loze nijn nds ijk, end In de week van 28 mei tot en met 5 juni viert het Leger des Heils in Schiedam zijn zeven tig-jarig bestaan. De oudste Schiedammers zullen zich ongetwijfeld nog wel kunnen her inneren onder welke moeilijke omstandigheden het Leger des Heils zijn werkzaamheden in onze stad moest uitvoeren. De jaren rondom de eeuwwisseling waren een zwart tijdperk in de geschiedenis van Schiedam. De drankïndustrie raakte in verval cn de sociale toestanden waren vaak bedroevend. Be langrijk werk kon het Leger des Heils doen op sociaal en gees telijk gebied. De materiële nood is gelukkig sterk afgenomen en daarom is het begrijpelijk dat het Leger in Schiedam zijn werkzaam heden thans grotendeels beperkt tot het geestelijk werk, Ier- wijl de sociale hulpverlening alleen nog in individuele gevallen verleend behoeft te worden. In Nederland bestaat het Leger des Heils ongeveer 75 jaar en Schie dam behoort dus tot één van de oudste afdelingen, en, zoals de com mandant, majoor M. Souverein zegt: „het is een bloeiende afdeling, een teer goed geordend korps, precies zo als we ons dat voorstellen dat het moet zb'n. We hebben hier bet jeugd werk, een vrouwenbond, een muziek korps en een zangkoor, terwijl er ook verschillende jongelui worden opgeleid voor meer speciale func ties, ecn soort kadervorming." In de loop der jaren zijn ook vele leden van het heilsleger uit Schie dam voortgekomen, die in het bui tenland zijn gaan werken ais officier, zoals de heren J. Krommenhoek en H. Krommenhoek, die thans werk zaam zijn-in Jamaica en in Paramari bo, zoals de heer B. F. J. v. d. Hoek, die onlangs uit Hong-Kong schreef* „Wy zijn gelukkig hier te mogen zijn. Voor het Evangelie en de wer ken der naastenliefde is Hong-Kong nog een open deur. Wanneer die zal worden gesloten weet niemand Deze Schiedammers doen hun werk tot grote tevredenheid van het inter nationale Hoofdkwartier. De vaste kern van hot Leger des Heils in Schiedam wordt gevormd door 200 Heilsoldaten en 80 actieve jongelui, de zgn. jong-soldaten. Sinds de oprichting van de afdeling is het 1 Leger gehuisvest geweest aan de Lange Haven 27, een gebouw dat destijds werd overgenomen van de Geref. Kerk, Gezien het feit dat er van kerkelijke zijde in de beginjaren van het optreden van het Leger nog wel eens wat tegenstand was, is dit een gelukkig symptoom. Gelukkig zijn er voldoende Heil soldaten die zich wijden aan het jeugdwerk, en ook voor de andere activiteiten heeft men zeer bekwame en actieve werkers, maar de ruimte waarin men werkt aan de Lange Ha. ven is nu in deze tijd totaal onge schikt geworden. Voor grote bijeen, komsten is de zaal te klein, en dan moet men veelal verhuizen naar ge bouw Irene of naar de Julianakerk. Daarom heeft men aan dit jubileum ook een actie gekoppeld om een nieuwe behuizing te kunnen krij gen. Het Leger des Hells denkt hier bij niet zozeer aan een geheel nleuu pand, als wel aan een gebouw in het centrum van de stad dat eventueel verbouwd kan worden. Twee derde van de benodigde gelden zal worden verschaft door het Hoofdkwartier, maar dat andere derdedeel zal door de afdeling moeten worden opge bracht. Op de giro van de penning meester (221519) zijn de eerste gif ten van Schiedammers al binnenge komen. Het is te hopen dat er spoe dig meer zullen volgen. Dezer dagen zijn er huis-aan-huis al 3000 programma's voor de aan staande jubileum-bijecnkomslon verkocht voor oen kwartje per stuk en hierdoor is er dus al enige be kendheid gegeven aan het streven van het Leger. Twee jaar geleden kreeg het mu ziekkorps van het Leger des Heil? verschillende nieuwe instrumenten en men vertrouwt er dan ook op dat ook ditmaal de Schiedammers zich van hun beste zijde zullen laten zien. Vergeleken met andere steden zit Schiedam wel erg krap, en dit is wel bijzonder jammer, temeer omdat de mensen zelf voor hun werk zoveel over hebben. Majoor M. Souverein en 2ijn echt genote werken nu ongeveer twee jaar in Schiedam, nadat zij daarvoor al vijftien verschillende standplaat sen hadden gehad. En ondanks de beperkte ruimte waann zij werken en wonen, doen zij hun werk met plezier en overgave. Vaak worden Zij nog uit hun bed gebeld door mensen die om onderdak komen vragen. Maar daar is het Schiedamse Leger des Heils tegenwoordig niet meer op berekend. Daarvoor moet men thans naar Rotterdam verwezen Het nu zeventig jaar oude korps f Schiedam van het Leger des Heils kan hogen op een ei gen Jeugd- «luziek-korps, dat men hier afge beeld ziet voor het L.dM.-gebouw Qan de Lange Haven, gereed voor een mars. worden, waar twee van dergelijke verblijven zijn. Wat nu het jubileum-programma betreft, op zaterdag 28 mei maakt het muziekkorps een mars door de stad, waarna men s avonds om acht uur een muziekuitvoering geeft in de Julianakerk, samen met de korpsen van Almelo en Rotterdam. Dan is er zondagmorgen een muziekuitvoering in het Gemeenteziekenhuis en 's mid dags een concert in de Plantage, 's Avonds om half acht is er een samenkomst in de Julianakerk, ge leid door lt. kolonel en mevr. Ph. D. van Dalen. Dinsdag 31 mei Is er om half drie een bijzondere gezinsbond samenkomst oLv. maj. J. van Huïjgen in het gebouw van het Leger des Heils aan de Lange Haven. De grote jubileumsamenkomst vindt plaats op donderdag 2 juni In de Julianakerk, 's avonds ora acht uur, waar oun, burgemeester Mr. J. W. Peek en afgevaardigden van de kerken in Schiedam een toespraak zullen houden. Zaterdag 4 juni is er 's avonds om half acht ln de Plantage een concert door de korpsen van Den Haag, Vlaardlngen en Schiedam. Zondag 5 juni om half vier is er een openluchtbijeenkomst op de Maas boulevard. Ook de handenarbeid wordt be oefend in het korps Schiedam van het Leger des Heils. k; %yrP%-> (Advertentie LAL) Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 6929U. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek Van Westendorp, Singel 83. ft.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag) van 930 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; geopend maandag van 19 tal 20.30 uur, dinsdag van 9.3D tol 16.30 en van 19 tot 2030 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12-30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 3630 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H, M, v. d. Spoel" en „Vrijheid' (tot 29 mei). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Brandend verlangen". (Hemelsvaartsdag 2, 4.15. 7 en 9.15 uur). Monopole, 2, 7 en 9.15 uur; Tot de revolvers zwegen". (Hemel vaartsdag: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „This happy feeling"). DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: Alg. Fotokring. Musis Sacrum, 8 uur: Alb. Thijm. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur; Ned. Chr, Vrou wenbond. Jaarfeest Irene, 8 uur: Chr. Houtbewerkers- bond. Jubileum. (Advertentie LAL) KORTE REVERS, AFLOPENDE SCHOUDERLIJN EN AANGEPASTE PIJPWIJDTE. Dat is het voornaamste kenmerk een twinfiglal costuums mei die opvallend luxe snif ziet U in onze etalaqes. ruitdessins en kleurige strepen in brons-groene tinten; dat is MODE dat is NIEUW dat vindt U bij: mmmm G. Valkestijn overtrof dins dagavond, bij de voortzetting van de Vierspelenkamp in het Schiedamse Thalia, zichzelf in zijn cadre-ontmoeting tegen R. v. Stigfc Thans. Met alleen een poedel van acquit, vol tooide hij zijn te spelen 150 caramboles in 14 beurten, al dus spelende met een moyenne van 10.71. Terecht genoot deze verrichting aller waardering! Byzonder benieuwd was uiteraard iedereen na3r het heroptreden in de Vierspelenkamp van de Flardinga- speler J. v. cL Valk. Vele jaren terug behoorde hy ook tot de deelnemers, maar daarna verdween hij uit het wedstrijd wezen. Nu sedert kort de in zijn lokaliteit gevestigde vereni ging Flarding3-weer lid is van de blljartorganisatie, kwam ook Van der Valk weer terug in de Vier spelenkamp. Uiteraard was v. d. Valk niet helemaal ongetraind, want hier en daar heeft hij nog wel eens een partijtje gespeeld. Echter, niet in of ficiële wedstrijden. M. Kooy—J. v. d. Valk 5—5. Libre: M. Kooy 20( J. v. d. Valk 211 M. Kooy M. Kooy Eénband: 34 26 5 88 34 56 6.67 28 31 5.35 28 23 5.50 20 8 1.50 20 4 0.65 Bij de Nationale Atletiekwedstrij den voor politiesporfverenigingen, die gisteren in Gouda zijn gehouden, was de Schiedamse Gemeentepolitie vertegenwoordigd door 2es man. De adjudant M. J. Geeratz werd tweede bijde driekamp voor veteranen. (Verspringen, kogelstoten en 100 meter hardlopen). Op de 100 meter hardlopen be haalden A. Luiten en A. de Vette de eerste en de tweede plaats in hun afdeling in een tijd van 12.8. H. Dijkstra werd in zijn afdeling op de 300 meter hardlopen vierde met 12.6. Meer dan 20 korpsen waren bij de atletiekwedstrijden vertegenwoor digd- In de woning van de hef/ i'. Landsbergen, Polderweg 230 in Ke- thel, brak gisteren een brandje uit, dat voor ƒ50 schade aanrichtte. De 13-jarige zoon Karei was alleen thuis. Hij stak het gas onder de geyser aan. waardoor er plotseling een steekvlam was, die het pannen- rek deed vlam vatten. Het interieur werd beschadigd. De jongen rende naar buiten en waarschuwde de buurvrouw. Mevrouw Peters snelde met een brandblusapparaat naar het brandje en bluste dit zeer kordaat De bewoner is verzekerd. J. v. d. Valk M, Kooy 20 11 0.540 0297 G. Valkestijn—R. v. Stïgt Thans 8—2. Libre: G. Valkestijn 200 200 v.Stigt Thans 275 272 G. Valkestijn 150 v.Stigt Thans 200 v. Stigt Thans G. Valkestijn G. Valkestijn v. Stigt Thans 23 6.06 90 854 31 10.71 14 357 1.36 1.14 0.571 0.342 f Advertentie LAL) - JXUC de bordent Situatie in Nieuwland „hopeloos" SKXlCOtBKTS HMTaIONS «EMWUWNC WIK INO SMUTS HEMOtM» d*jmh HOOG5TRAAT 174 bij de Dam SCHIEDAM De Ned. Chr. Bond van werkne mers in de Hout en Bouwnijver heid, afd. Schiedam viert vanavond in gebouw Irene het zestigjarig be staan van de afdeling met een feest- vergadering. De districtsbestuurder D. H. Grasman zal het woord voe ren, het koperkwartet van Harpe Davids verleent medewerking en de Chr. toneelver. „Inter Amigos" zal het toneelstuk ..Familie-problemen" opvoeren. Voor nieuwe commandant Zoals gemeld zal de heer Karei Schotten de leiding van het Clubhuis St. Joris Doele voor de Ongeorga niseerde Jeugd neerleggen en een soortgelijke functie in Utrecht aan vaarden. Als zjjn opvolger is aange steld de heer H. Verpoorten, die ge durende zes jaar werkzaam is ge weest by het clubhuiswerk in Delft. De heer Verpoorten zal op 1 augus tus zUn intrede doen in het clubhuis aan het Doeleplein, waar hij door de heer Scholten gedurende enige weken zal worden ingewerkt. Het worden echter nog drukke da gen voor de heer Scholten, want men is nu bezig met het opknappen van het clubbuis en de schipper wil graag een „schoon schip" overdragen aan de nieuwe commandant. Zijn assis tenten en ook de grotere jongens zijn druk bezig met het opknappen van de keuken, die geschikt gemaakt moet worden voor de kooklessen, er komt zo ruimte voor zes kookplaat- sen. De grote zaal voor handenar beid, dansen, enz, is al onder han den genomen en er prijkt nu een gro te kast in. In de voorkamer zijn de jongens nog bezig met het leggen van een parket-vloer, 20als ook de danszaal er een heeft gekregen. Dit parket bestaat dan uit hout, ver kregen van de „Willem Ruys". Wat verder nog hard nodig is, dat is een nieuwe zoldering in de „biljart-ka mer", terwijl ook de grote sportzaal beneden best opgeknapt mag worden. Voor de oudere jongens is dit ook een vorm van clubhuis werk, waar bij het op de cursussen geleerde in toepassing kan worden gebracht, Geboren: Ronald z.v. W. Bouman z,v. C. van Meurs; Ar ie z.v. A, M, Nys en A. Korpershoek; Minnekus H. H. z.v. H, W. Gleijra en C. Ruse ier; Petrus A. L. z.v. J. Kaiisvaart en C. Brinkman. Overleden: J. Boef 61 jr wed. van P. van Asten: B. Krommenhoek, 52 jaar. (Advertentie fJtf.J odernc mensen kiezen uit onze Europesecollectie verlovingsringen Aan de Gemeentelijke Universiteit tc Amsterdam slaagde onze vroe gere stadgenoot de heer J. R. Hakc- mulder, thans docent aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers te Alkmaar .voor de middelbare akte pedagogie B. Een 44-jarige Noorse zeeman is gisteravond in de B.K.-laan aange houden. Hij reed daar enigszins on der invloed op een fiets, die hij daar had gestolen. De heer C. A. M. vermist zijn bromfiets, die hij op slot had neer gezet in de kelder van zijn woning aan het Dr. Wibautplein. Mejuf frouw J. v, M. vermist haar iets, die in de Tollensstraat stond. Van de heer D. Z. is de fiets gestolen, die voor zijn woning op de Rotterdam- sedijk stond. De chauffeur W. J. de W. deed aangifte van vermissing van een doos met koffie, die hij waarschijn lijk uit zyn vrachtauto verloren is. In spoedgevallen zijn op Hemelvaarts dag de volgende artsen te raadplegen; D, Houthuyscn Jr., Swammerdamsin- gel 43. tel. 68516; J. van der Veer, Rtiys de Beerenbroueklaan IS. tel. 69873; G. Pet. Tuinlaan 38, tel. 66898. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81. (Advertentie I.M.J Verf met gemat cü *♦- vaa Ce la Bever De gemeente Schiedam telde eind april 80.326 inwoners, dat is 65 meer dan een maand tevoren. Deze toe name van de bevolking ontstond door een geboorteoverschot van 90 (130 geboorten en 40 sterfgevallen) en een vestigingstekort van 25 (215 personen vertrokken naar elders, terwijl er zich hier in Schiedam 190 vestigden). Er werden in april 49 huwelijken gesloten. Vier echtparen betrokken een eigen woning. De jeugd-sociëteit „Solustra" geeft als afsluiting van het seizoen een dansavond, alleen voor do leden be stemd, in de bovenzaal van Hotel Beyersbergen. op zaterdagavond 28 mei. De Schiedamse Jeugd Raad heeft maandag ouder leiding V3n voorzit ter K. Goettsch de eerste vergade ring na de oprichting gehouden, waarvoor een verheugend grote op komst van de vertegenwoordigers van de aangesloten organfsaties be stond. Deze vergadering was bedoeld als een bespreking van de construc tieve opbouw van de SJ.R. en er zijn dan aok organisatorisch „spij kers met koppen" geslagen. De plannen voor het heden en de toekomst werden gekoppeld aan de samenstelling van vier werkgroepen t.w. voor de financiën, het Jeugd Jolijt, de kaderscholing en onlmoe- tingsbiieenkomsten en voor gebou wen en materialen. De voorzitter zette de taak van elke werkgroep uiteen en gaf de richtlijnen en mo- gelijkheden aan. Vooral over de werkgroep „finan ciën" ontstond een uitvoerige discus sie. Besproken werden oa. een nieu we verdeel-sleutel voor de verkregen si *,aidie; meer controle bij het aan- ragen van subsidie, de exploitatie- i kosten van de gebouwen, de bezoldi ging van jeugdleiders en de subsidië ring van de kaderscholing. De werkgroep „gebouwen en ma terialen" heeft een groot terrein te bearbeiden. Het is de bedoeling dat er inzicht wordt verkregen over de in gebruik zijnde gebouwen en loka len. Verder zal een lijst worden opge steld van wensen op dit terrein die dan aan de betrokken gemeentelijke instanties voorgelegd kan worden Bij de discussie kwam tot uiting dat veel jeugd-werk niet verricht kan worden bij gebrek aan ruimte, ook werd de wens naar voren gebracht dat bij het ontwerpen van nieuwe stadswijken daar meer rekening mee gehouden zou worden. In Nieuwland bijvoorbeeld, werden de mogelijkhe den voor jeugdwerk „hopeloos" ge acht. De werkgroep voor Jeugd Jolijt leg de meteen het hiernaast besproken programma op tafel, waarbij de voorzitter de leden organisaties op wekte een werkzaam deel te nemen in de uitvoering van het programma. Tenslotte de werkgroep „kader scholing en ontmoetingsbijeenkom sten", Waar nodig zullen cursussen worden georganiseerd zoals de cursus handenarbeid van afgelopen seizoen. Nagegaan zal worden waaraan be hoefte bestaat Hierna werden de werkgroepen in gedeeld. De samenstelling is zo dat de bestuursleden van de S.J.R. en de leden van de Raad van Afgevaardig den hierin vertegenwoordigd zijn met als regel een bestuurslid als voorzitter, opdat het contact met de centrale raad makkelijker onderhou den kan worden. By de rondvraag werd geprote steerd tegen de verhoging van de huur van het clubhuis van „Ruimte" met liefst 30%. Dit Is niet te betalen, werd opgemerkt, kan dat niet on gedaan worden? De verhuring van kelders onder blokken woningen kwam ter sprake; over het algemeen werden deze ruimten afgekeurd voor het jeugdwerk. De zaalhuur van het (gemeentelijke) Wijkcentrum Nieuwland werd te hoog geacht voor de jeugd organisaties. Een van de afgevaardigden wilde zelfs dit wijk centrum doen ombouwen tot jeugd centrum want andere gelegenhe den zijn er niet In Nieuwland. Ned. Herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. J. D. Smids. Bethelkerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes. Kcthel: 9 uur ds. J. B. L. Brummelkamp. Ned. Herv. Gcref. Evang. Gebouw Irene: 9.30 uur ds, H. Stoïk (Seheve- ningen). Evang. Luih. gemeente, lo uur ds. S. G. v. d. Haagen. Gcref. kerk. Julianakerk: 10 uur ds W. A. Krijger. Kethel. De Ark: 9.30 uur ds, W. A. Krijger, 2.30 uur ds. J. Cauvée. Chr. Gcref. kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur ds. *W. Zjjleraa (Hooge- natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandliaan hoek Mêsdagfaan Schiedam Tel. 65734 U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 68611 gevraagd Van Velzen Bakkerij Grond stoffen N.V. vraagt voor di rect ongeschoolde krachten voor de fabriek, zowel man nelijk als vrouwelijk. Tevens gevraagd reserve-chauffeur voor de expeditie, in het be zit van rijbewijs B-E. Aan melden dagelijks Warande 44, Schiedam. Gevraagd vrouwelijke hulp en jonggezel boekbinder voor eenvoudig werk. Goede belo ning. Zaterdags vrij. Boek binderij J. Broersen en Zn., v. Duylstraat 7, hoek Mathe- nesserdïjk, tel. 32431. Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar, Alle soorten films Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Ontwikkelen van rolfilms, 's morgens gebracht 's avonds klaar. K, van Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam, Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon B 67 20, In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Diversen Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del .Modern", Boerbaave- iaan 124, telefoon 6 84 15 te Schiedam, Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98. Bij apotheek en drogist Te koop aangeboden Linnenkast ƒ159.-—; 2-deurs, half leg half hang. Ook in staal enz. enz. Vraagt prijs bij Plate, Meubelmagazijn, Gr. Markt 1921 Schiedam. Schrijfbureaus met brandvrij blad 59 - 6P - 89 tot 168 toe. Te zien 3e verdieping, Plate Meubelmagazijn, Gr. Markt 19-21, Schiedam. Permanent wave Permanent I Dames, voor goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1