Bouw van grote RK-kerk in Nieuwland begonnen m GRANT Programma Jeugd Jolijt uitgebreider dan ooit Enkele oude maar ook veel nieuwe punten Geslaagd toernooi om Zilveren Gashouder Is juiste moeilijk weg te op de blijven Naast kerk nog pastorie 2 scholen en jeugdhuis Hethonkbal- programma v Parochiane sloeg de eerste paal Vissertje gepakt AGENDA God Hermes zal terrein Damlaan teruggeven half zwaar Vergadering VNFG Door Jeugdraad mogelijk gemaakt die lekkere shag |j,in de handige doos Tech. Bedrijven uit negen steden Schiedam werd zelf derde WMI0-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) Brandje in bedrijf ZONNEBRILLEN 't VOOR DE-KANTONRECHTER REGEN MANTELS Motorrijder over de kop De voetbal rolt verder Slid ling gemeente-- bureaus saa mm Ï1 mei 1960 Woensdagmiddag ïs de officiële „eerste paal" geslagen voor de grote Onze Lieve Vrouwe van Vlsitatle- fcerk, die aan de westelijke rand van Nieuwland aan de dr. Schaep- manslngel zal verrijzen. „De bouw van dit Godshuis js een zaak van 0ns allen," verklaarde pastoor J. Oiidshoom, de „bouw-pastoor" van deze kerk, die de aardige gedachte heeft gehad om een van de parochia nen de plechtige handeling te laten verrichten. By loting is de eer te beurt gevallen aan mevrouw M. M. van DeïjkTrein uit de Rembrandt- laan, die zich, gehuld in een oüejas en met een helm op. dapper kweet van haar taak cn daarna met een ruiker bloemen werd beloond. Bij derc gebeurtenis waren aanwezig Deken R. J. Rcynen, wethouder mr. M. J. M, van Kinderen, veie pastoors van andere parocliien cn tal van ge nodigden. Aan de dr. Schaepmansingeï heeft architect dr. ir. C. Th. Nix een heel rooms-katholick centrum ontworpen. Deze omvat de reeds bestaande Do- uiinico Savio-school voor lager on derwijs, een nog te bouwen kleuter school en verder de nieuwe kerk (ter vervanging van de tijdelijke houten kerk die daar reeds staat), met een grote pastorie en een eenvoudig jeugdhuis. Al de2e gebouwen zijn gegroepeerd rond een betegeld plein tje. Ir. Nix had aanvankelijk een unie ke kerk van een uitzonderlyk ach- kantig model ontworpen voor deze nieuwe wijk Nieuwland. De uitvoe ring van dit ontwerp zou echter te kostbaar worden, zodat de architect ten slotte een kerk van wat een voudiger (en goedkoper) constructie heeft ontworpen. De bou w-kosten zulen m>g altijd 800,800 belo pen en dat Is een groot bedrag voor een parochie. Daarom Is ook de in dit complex gedachte vrijstaande hoge open toren, waarin drie klok ken voorlopig buiten het bouwplan gelaten. Wel zal de fundering vast gelegd worden, in de hoop dot de to ren er later toch bij kan komen. Da kerk, die een meter boven het genoemde plein komt te liggen, zal 34 meier lang. 28 meter breed en zeven meter hoog worden en plaats bieden aan 780 personen. De voor- houw, waarin diverse vertrekken komen, zal echter lager worden ge bouwd, Aan de voorgevel zullen ver sieringen worden, aangebracht, o.a. twee beelden. Het inwendige van de kerk wordt cp een geheel nieuwe wijze inge deeld- De kerkgangers worden na melijk gezeten m do zijbeuken, ter- vyl in het midden van de kerk een open strook zat blijven, waarin ach ter elkaar het koor, het altaar on het doopvont zijn geplaatst. De priester leest daarby de mis met het gezicht gekeerd naar de gelovigen. De zij- Een tienjarig jongetje zat woens dag al te vissen in de vijver bij de Burg. Honnerlage Gretelaan. Een politieagent liet hom de twee gevan gen voorns weer in het water gooien en nam het zelfgemaakte vistuig beslag. beuken zijn eenvoudig geconstrueerd met een ton-gewelf van beton. Het middenschip is iets verhoogd en krijgt glazen zijwanden. Jukken, door zuilen geschoord, dragen het geheel ter weerszijden. Daarachter zijn dan weer hoge zijramen ge dacht. Achter de kerk Js een eenvoudig jeugdcentrum gedacht dat één groot en twee kleine vertrekken op de begane grond zal omvatten. Maar naast de kerk komt de grote pastorie, in twee lagen, dlc m totaal 21 ver trekken zal bevatten. Hier komt ook een grote centrale hal, voor recepties na het sluiten van oen huwelijk. De bouw van de kerk met pastorie en jeugdcentrum, uit te voeren door de firma Torreman uit Tilbug, zal ongeveer achttien maanden vergen. Pastoor Oudshoorn is vol goede hoop dat de kerk nog voor Kerstmis 1961 ingewijd zal kunnen worden. Wat de naam, Onze Lieve Vrou we van Visitatie betreft, brengen wij in herinnering, dat de grote kerk aan de Nieuwe Haven vroeger ook deze naam heeft gedragen. Bü de heilig verklaring van St. Liduina is de naam toen veranderd in St, Liduïna- kerk. Maar toen bestond de pauselij ke verplichting dat de eerstvolgende kerk die in Schiedam gebouwd zou worden, de naam O.L. Vrouwe Visi- talie zou overnemen. Hetgeen dus nu geschiedt. Bellen by ongeval: G.G. en GJD Tulnlaan 80, telefoon 6929U. Pohtie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek Van Westendorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (.behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en «edere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven- geopend maandag van 18 tol 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16.30 en van IS tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12-30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „R IVL v. d. Spoel" en „Vrijheid" (tot 29 mei). BIOSCOPEN 8 en 8.15 uur: „08/15 De ka zerne". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De dood loert overal". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Expogé-WN. Reünie. BeUershergen, 8 uur: DWS-vergade- ring. Marijke, 8 uur: SingeJkwarher. Con-: tact. Advertentie l.M.) Nu Hermes-DVS na 76 jaar zater dagavond afscheid zal nemen van het terrein aan de Damlaan, met een derby tegen SVV, zal de bescherm god „Hermes" een bezoek brengen aan dit terrein, om het weer officieel terug te schenken aan het gemeente bestuur van Schiedam. De Griekse god 2al om vijf uur, omstuwd door pupillen en junioren en met medewerking van Gusto's Harmonie een tocht door de stad maken. Deze begint om vijf uur bij de Cartonnngofabnek en gaat via Spoelingbrug en Lange Kerkstraat naar het Koolas, waar het grondig gerestaureerde draaiorgel „De Wa terpoorter" 't eerste concert in Schie dam zal geven. Dit orgel sluit zich aan bij de stoet die via Broersvest, Nieuwe Haven, St. Liduinastraat, Westfrankenlandsestr., Rembrandt- laan, Troelstralaan, Dr. Wibautplein en Mgr. Nolenslaan naar het terrein aan de Damlaan begeeft. Daar zal god Hermes het terrein j weer teruggeven aan burgemeester j mr. J. W. Peek, die ook daarna om half zeven de aftrap verricht voor i de derby van Schiedam. Bij deze gelegenheid zullen de beide cracks Cock van der Tuyn en Henk Kóne- mann worden gehuldigd voor het spelen van hun 500e wedstrijd. Zaterdagavond is er in de nieuwe kantine in Sportpark Harga een fees telijke bijeenkomst voor alle Her- mes-leden. Voor de Schiedamse honkbalteams biedt het komende programma voor het eerst na een reeks nederlagen kans op winst. De stadgenoten heb ben de laatste jaren succes val ge speeld, maar ditmaal kunnen zowel SW als Schiedam moeilijk ap gang komen. Op het SW-terrein moet SVV van de oude bekende Rooswijk kunnen winnen en ook Schiedam is tegen het bekende Rood Wit niet kansloos. DHS ontvangt RFC 2 en DRZ is gastheer voor USC 3. Verder spelen: SVV 3Ccleritas; Tjikalong2Schie dam 2; Schiedam 3Feyenoord 2. Hedenavond speelt het eerste ne gental van de damessoftbalafdeling van „Schiedam" voor het eerst op het eigen terrein. „Schiedam"-dames ontmoeten voor de competitie Athe- Advertentie IM.) De Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen (v.m. Oranjevereni ging) houdt op dinsdag 31 mei om acht uur de algemene jaarvergade ring in café-restaurant De Amstel- bron. fAdvertentie LM.) ...Ja, óók voor degenen, die tot nu toe niet bij ons koch ten.maar evengoed t>njs stel len od behoorltjke kwakte/- ten. zijn deze aanbiedingen bedoeld. Want elke aanbieding is van een verantwoorde kwaliteit alleen de prijs is beduidend lager dan U gewend bent te betalen Een goed corset hoeft beslist niet altijd tientallen guldens te kosten. Maar al kunnen wij ook niet regelmatig deze corsetten van 13 95 aanbieden voor een lagere prijs. Zaterdag moet U er m ieder geval bij zijn, Want dan verkopen wij deze corsetten (zyslutting met veter van 18.95 vastgestelde prijs, voor minder dan de halve prijs. Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere figuren, extra verstevigd en afgewerkt met steungevende ba leinen. koopt U nu voor nog géén negen gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachtcorsetten voor zwaar dere figuren in de maten 70 tfm 92 (dus tot de grootste maten toe) kleur zalm, voor i Advertentie l.M.) Nu bij de naderende zomer de avonden weer langer duren en de jeugd „over de straat gaat slieren, zal binnenkort de „Jeugd-Jolyt" V3n slart gaan. Dit om de jeugd in de vele vrije uren op verantwoorde wijze bezig te houden. Het programma voor Jeugd Jolyl staat in in grote Iüncn vast; dit is echter aanmerkelijk omvangrijker en in vele opzichten ook anders dan in de voorgaande jaren, zulks als gevolg van een drastische wyziglng ïn de organisatie. Werd vroeger Jeugd Joiyt georganiseerd door de sectie Jeugd van de Schiedamse Gemeenschap met de heer Karei Schollen als animator en bezielend leider, dit jaar heeft de kort geleden opgerichte Schiedamse Jeugd Raad de schouders onder dit omvangrijke tverk gezet. Op de laatste gehouden veegaöe- ring van de S.JJR. is een speciale „werkgroep" voor Jeugd Jolijt sa mengesteld, die meteen het pro gramma heeft ontworpen. Van deze werkgroep is de heer Ph. van Oordt, leider van het vendel Schiedam van de Oranje Garde de voorzitter, met de heer Karei Scholten sr. als secreta ris. Verder hebben in de werkgroep zitting de heren Cor Stolk van het Clubhuis St. Joris Doele, T. Bouw, C, Schewc van Jonge Strijd, L. v. d. Kraan als vertegenwoordiger van de S.B.LO. en H. de Groot, die het werk in Kethel zal leiden. Daarnaast nog tal van onmisbare medewerkers. Vreugdevuur Wat het programma van Jeugd Jo lijt zelf betreft, dit zal beginnen op dinsdag 31 mei met een groot vreugdevuur" in het Sterrebos, waarbij de padvinders een show zullen opvoeren en waaraan twee muziekkorpsen de medewerking ver lenen. Gesloten wordt op zaterdag 9 juli met een groot feest program ma, verzorgd door een aantal jeugd organisaties en muziek verenigingen. Waar het feest plaatsheeft cn wat er allemaal precies zal gebeuren, zal nog nader bekend worden gemaakt. In elk geval is er gedacht aan een ballonnenwedstrijd waarhij elke deelnemer een ballon krijgt met daaraan een labeltje, waarop naam en adres vermeld staan. De ballon nen worden losgelaten en die ballon die het verst wegdrijft (aangenomen dat het labeltje terug wordt be zorgd) heeft het gewonnen. Tussen opening en sluiting wordt dan het gevarieerde en vrij omvang rijke programma afgewerkt met ver schillende „centrale bijeenkomsten" en veel evenementen in de wijken; ongeveer één feest per wijk per week. Alles is nog niet in kannen en kruiken en er zal nog heel wat te regelen zijn, maar secretaris K. Scholten sr. noemde toch een aantal punten. In de ivijkp.n Als oude, beproefde punten prij ken ook op het programma van dit jaar weer de autopedwedstrijden (alttfd 'n succes), de spelavonden voor de jongeren van 6 tot 12 jaar (waarby getracht wordt om de ge zamenlijke spelletjes af te sluiten met iets feestelijks, een poppekast bijvoorbeeld) en de gecostumeerde optochten, die nu als onderwerp krijgen „Al ad in en de Wonderlamp". Ook nu zal een groep amateur-to neelspelers eerst het sprookje opvoe ren, waarna de toeschouwertjes (liefst gecostumeerd) in optocht achter de wagen met het verzinne beelde sprookje aanlopen. Dit zijn ty pische wijk feesten, waarbij de stad is verdeeld in zeven wijken: zuid, oost, Nieuwland, het oude westen, centrum, de ParalleUveg en Kethel. Niet nieuw zyn de vijf kamp spe len maar in tegenstelling met vorig jaar, toen de nadruk viel op de sport zal nu meer aandacht worden ge schonken aan het spel. Gedacht i; aan boogschieten, hoefyzer-gooien balken gooien, bal rollen en hinder nis-lopen; dit dan voor kinderen van 10 jaar en ouder. Geheel nieuw zyn de kanoxvedstrjj- den in de lange of Nieuwe Haven en voor de onderen van 16 tot 21 jaar de bromfietsvaardigheids wed strijden die in de Plantage gehouden zullen worden. Zeepküten-dmu-race Bijzonder aandig belooft ook te zullen worden een originele vorm van de „zeep-kisten-race". Bü een mooie belling en ook een die niet al te veel moeilijkheden oplevert bij afsluiting van het verkeer, zal de race niet plaats hebben ap een hel ling. maar op een gewone straat. Er zullen een aantal karretjes worden gemaakt, die door één deelnemer wordt bestuurd en door de ander voortgeduwd. Een minder gevaariy- ke vorm dan de zeep-kisten-races dns. Hieraan zullen de jongens van 10 jaar en ouder kunnen deelnemen. Veel aandacht word! ook besteed aan de „'Wielerronde van Schiedam" voor jongens van 14 jaar en ouder en op gewone fietsen. Deze ronde zal gedurende vijf avonden worden verreden, in zoveel mogelijk wijken. Er worden een aantal peletons ge vormd van 8 a 10 jongens, die tegen elkaar uitkomen. Iets nieuws 5s dat de jongens als echte „renners" ook reclame-opschriften op de rug zullen dragen; een aantal middenstanders heeft de medewerking al toegezegd. De organisatie van deze ronde zal berusten in de vertrouwde handen van de Rennersclub „Schiedam", die verder ook een puzzeltocht voor jon gens en meisjes van 11 tot 14 jaar zal organiseren. Sportweek In het Jeugd Jolijt is tenslotte een sportweek ingelast, ter ere van de Sehied. Bond voor Lichamelijke Op voeding, die op 5 juli immers het 30-jarig bestaan zal vieren met een gymnastiekdemonstratie op de speel weide aan de Vlaardmgerdijk, In de daaraan voorafgaande dagen krijgt de jeugd dan de kans in een aantal- sport-evenementen, zoals een zwem feest in Bad Grcenoord, atletiek- cn andere wedstrijden en bovendien een „Havenloop", met de start en de finish in de Korenbeurs. Dit Is dan een overzicht van het programma voor Jeugd Joiyt. Zoals, gezegd, is nog niet alles in kannen en kruiken en zo moeten de data nog vastgesteld worden, maar het ziet er wel veel-fcelovend uit. Veel jeugd organisaties, evenals een aan tal muziek verenigingen hebben de medewerking al toegezegd. Hierdoor kan er meer gedaan worden en kan dns ook een omvangrijker pro gramma worden opgesteld. Dit is dan het directe voordeel dat de nieuwe organisatie, de Schiedamse Jeugd Raad, biedt. En volgend jaar kan het nóg beter worden, want dan krjjgt men wat meer tyd van voor bereiding. De pinksterdagen in degekleed KOSTUUMS, vanaf110, SPORTCOLBERTS, vanaf 29.75 SPORTHEMDEN, vanaf 7.50 REGENJASSEN, vanaf 49.75 PANTALONS, vanaf 22.5C DASSEN, vanaf 2.95 MANTELS, vanaf 45. BLOUSES, vanaf 5.95 JUMPERS, vanaf 7A0 JAPONNEN, vanaf 22.90 ROKKEN, vanaf13.95 VESTEN, vanaf 14,95 lp ffijmssr Betere kleding voor lagere prijzen en K-E.S--punten Een weelderig zonnetje beeft het voetbaltoernooi voor elftallen van de „Technische Bedrijven" uit ne gen plaatsen van ons land op de terreinen van Hermes DVS in sport park „Harga" tot een groot succes gemaakt. De talloze bezoekers heb ben de gehele dag gezeten by de bosschages, op de nieuwe betonnen tribunes bij het hoofdveld of al zon nebadend op het terras bij de kan tine genoten van de goede sport dag. Het bedrüfsvoetbalelftal van de Technische Bedryven in Schie dam, dat vorig jaar de eerste prys veroverde was ditmaal de organisa trice van dit jaarlyks toernooi om de Zilveren Gashouder, Bij de aanvang heeft de wethou der van de Bedrijven in Schiedam mr. M. J. M. van Kinderen het openingswoord gesproken. Hij druk te er zijn spijt over uit dat de vele gasten uit het gehele land nog geen volledige accommodaties zouden aan treffen in Schiedam. Het gemis van een grote zaal waar alle gasten in konden worden ondergebracht wordt nu wel zeer gevoeld. Toch was hij ervan, overtuigd dat Schie dam ook heel wat te bieden heeft. Hij hoopte dan ook dat bezoekers wat in Schiedam wilden rondzien want er zijn diverse plaatsen, als Bad Groenoord e.d. die de trots van Schiedams recreatiegebied uitmaken Schiedam werd in de voorronde winnaar van haar poule, maar dc winst deed Schiedam geen plezier. Terecht was besloten dat het voet bal voor deze bedrijven genoeglijk heidsvoetbal zou blijven. Men zou dus ieder voetballen met het eigen personeel. Er werd echter gecon stateerd dat Assen vijf spelers van Achilles, niet bedrijfsvoetballers, had opgesteld. Assen stelde blijk baar prijs op de winst. Het team werd echter gediskwalificeerd. Hier door werd Schiedam eerste in poule A door een 10 zege op Hilver sum. In de finales veroverde Schie dam de derde prijs. Enschede werd eerste, zodat Enschede volgend jaar dit toernooi organiseert, Dc uitslagen van de finalewedstrij den zijn: SchiedamEnschede 02; EnschedeDen Haag 2—2; Den Haag Schiedam 31; HilversumAm- hem 2—6; ArnhemGroningen 02; Groningen—Hilversum 0—0; Assen Haarlem 0—1; HaarlemZaan dam 13; Zaandam—Assen 10. De eindstand is 1. Enschede; 2. Den Haag; 3. Schiedam; 4. Groningen; 5. Arnhem; 6. Hilversum: 7. Zaandam; 8. Haarlem en 9. Assen. Functionarissen van de Techni sche Bedrijven hebben voor een per fecte organisatie zorggedragen. Er was een afdeling EHBO, die enkele lastige kuiten en enkels in de wik kels heeft gelegd en in een andere „sehaftwagen" had de organisatie het hoofdkwartier. Daar hing ook het mededelingenbord. Een stemmig muziekje ondersteunde de goede stemming. Na afloop hebben de tou ringcars een rondrit door Schiedam en Rotterdam langs Maastunnel e.d. gemaakt. In de Riviêrahal is's avonds dc feestelijke prijsuitreiking gehou den. ("Adccrtenric LM".) (Advertentie l.M.) (Advertentie LM.) Op het terrein van de ijzerhandel J, van Gelderen aan de Van Rie- beekweg raakte woensdagmiddag wat gemorste oCie in brand door wegspringende vonken bij het door branden van ijzer. De brandweer on der leiding van commandant D de Jager bluste het vuur met'n schuim- blusser. De negenjarige Cornelia O. uit Rotterdam raakte gistermiddag met haar enkel bekneld tussen de spa ken van de fiets van haar vader, bij wie zij op de stang zat. Het on geval gebeurde op de Schiedamse- weg in Kethel. Dr. P. v, d. Kuy I band met de dwangsituatie. Dat deed heeft de gekneusde enkel behandeld, mr. Cos. Hfj veroordeelde de onder- v. d. AREND - Hoogstraat 91 Een goed gezegde vol optimisme is dat er vele wegen naar Rome leiden, maar voor de wetsdienaar geldt soms slechts de enkele goede verkeersweg. Dat ondervond de Vlaardingse onderwijzeres die het toezicht had op een schare kleuters. Zfj miste een pupil en aangezien zü niet vlot meer ter been is sprong zü op de fiets, niet lettend op de ver- keeravoorschrlften bü het spieden naar de vermiste kleuter. Men dient echter ook bij liet zoeken naar kleu ters op de rüweg te ryden. Dat \'er- teldc de kantonrechter in Schiedam mr. P. B, Cos aan de verdachte mej. H. van der L., maar dat begreep zij ook wel. Zü vroeg clementie In ver- f Advertentie F.M off c EEL AGENT wjjzeres tot een schuldig zonder toe passing van straf. Ook de chauffeur A. de R. uit Rot terdam zou de goede weg niet geko zen hebben op de Rotterdamsedijk tussen Schiedam en Vlaardmgen. Tij dens het spitsuur was R. met zijn auto op de tramrails gekomen en hue de bestuurder van lijn 4 de heer H. G. ook manoevreerde en ageer de, de auto verdween met naar de rijweg. „Dat kon niet" zei de heer A. de R. „Dat kon wel" zei de man van de RET, de heer H. dc G. „ik gaf een seintje, maar ze keken om en zc be gonnen treiterig te lachen." De heer R. meende dat zijn. lachen en het lachen van zijn vriend niets met ver keersmoeilijkheden van doen had den, Er was geen mogelijkheid ge weest om in de file tc komen. Con ducteur J. de K- meende dat er wel een mogelijkheid was geweest cn de inzittende van de auto J. A. V. uit Vlaargingen vond van niet Tijdens de verkeersopstopping had de trambestuurder zelfs getracht de kwestie met kracht te regelen. Voor zichtig had hij de tram tegen de auto geduwd. Er ontstond schade aan de auto, er kwam een nog groter ver keersopstopping en bovendien dien den de betrokkenen een aanklacht tegen elkaar in want beiden meen den dat de ander de weg had ver sperd. De kantonrechter mr. P. B. Cos ontsloeg de autobestuurder A. de R. van rechtsvervolging. Hij achtte niet bewezen dat hier het verkeer de pad was gevolgd. Wel bewezen achtte hij dat de trambestuurder H. de G. moedwillig een botsing had ver oorzaakt Dat kost ƒ25,boete ot tien dagen hechtenis. Dubbel poplin mantel reclameprijs 39.75 Drisil mantel 48.75 Nylon, nieuw, zonder rugnaad 48.75 Valmeline mantels, luxueuze modellen, voor regen en zonneschijn 69,75 - 74.50 - 82,50 Big Ben plastic mantels vanaf 6.30 MOD HOOGSTRAAT 155.157 SCHIEDAM De 21-jarige heer A. A. v. W. Is woensdagmiddag in de Willem de Zwjjgerlaan met zyn motor over de kop geslagen, toen het voor spatbord losschoot en tussen de spaken van het voorwiel terecht kwam. De verwondingen van de mo- torrij der waren gelukkig niet ernstig. In het ziekenhuis is hij behandetld voor een gescheurde lip en. schaaf wonden aan zijn kin. Op het terrein Spieringshoek speelt Demos hedenavond dc twee de wedstrijd ui de jubüeumneder- laagserie tegen teams van plaatse lijke tegenstanders. Martin it. dat ditmaal de tegenstander is, is favo riet. In het weekeinde zijn er even eens feestelijke sportonimoetingen. Op het terrein Thurlede zal Excel sior '20 ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan voetballen te gen een combinatie van Volendam. Ursus recïpieert zaterdagmiddag ïn Musis Sacrum en daarna wordt het veertigjarig bestaan met een feest avond gevierd. GEMEEHTE SCHIEDAM' INOFFICIEEL NIEUWST In verband met de op 30 en 31 mei, 1 en 2 juni a.s. te houden volkstelling, zullen de bureaus van de gemeente-secretarie, gemeente ontvanger en gemeente-accountant, alsmede het bureau Huisvesting, ge sloten zijn. Het bureau van. de Bur gerlijke Stand aan de Nieuwstraat blijft evenwel Op die dagen ge opend van 830 tot 12 uur. De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek aan de Lange Haven blijft op voornoemde dagen voor het publiek opengesteld. Even wel zullen gesloten zijn: het filiaal aan het Dr. Wibautplein op maan dagavond; de jeugdafdeling aan de Westmolenstraat op dinsdagmiddag; en het filiaal aan de Dwarsstraat op woensdagmiddag. (Dit filiaal blijft derhalve op woensdagavond open gesteld). Schiedam, 27 mei I960.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1