Hermes nam feestelijk afscheid van Damlaan gaman 1 w Drukke receptie 40-iarig Ursus SPORTSHIRTS - NQ-IRON OVERHEMDEN 8.90 PJ.C.-jaarfeest met Indisch programma Per 100 inwoners 59 spaarbankboekjes yöcè' AGENDA Afscheid-derby Hermes SVV werd 1-1 gelijkspel Scliiedamse Water scouts vierden het jaarfeest Foto K. v. Vuuren Koop bij onze adverteerders Bescherm-god gaf 't terrein terug coupons coupo"5 ésIm— raSBSSZESi Schiedam-Athene 14-11 Esperanto-agendo Voe [gangster aangereden Uitvoering van Schied. Klavar Accordeon-ver. Excelsior wint van Volendam Auto in brand Bromfiets gesLolen JAARVERSLAG SPAARBANK Meisje liep tegen1 bromfietser SCHIEDAM Sluiting gemeente bureaus vrouwelijk personeel VS een LERAAR voor timmeren en vakiheorie fototoestel Koeriersters EEN KOK (tijdelijk) of een KOOKSTER CONTROLEUR Maandag 30 mei 1960 Even sfeervol als dc historie rUk Is aan sfeer en traditie, is zaterdag avond afscheid genomen van 't oud ste sportveld van Schiedam, het alom bekende voetbal, en cricketterrel» aan dc Damlaan. Weliswaar onder bond Hermes DVS enige tegenslag, hei mooie weer veranderde plots ten oBgunste en ook de restauratie van het draaiorgel „De Waterpoorter" werd door moeilijkheden geremd, jnaar toch kon op feestelijke wijze worden getoond wat het hoofdveld van Hermes DVS steeds voor de 5port heeft betekend. Junioren en papillen van HDVS en een vrolijk musicerend muziekkorps Gusto" zorgden voor de goede ouverture en de twee standaardteams uit de eer ste divisie van HDVS en SVV zorg den In een bijzonder enerverende derby (1—1) dat er voor het laatst goede sport op het veld werd ge toond. Enkele duizenden belangstel- [enden hebben 't afscheidsfcstijn ga degeslagen. Om vijf uur hadden zich honder den jonge leden van Hermes DVS in sporttenue bij de Schiedamse Car- tonnagefabnek verzameld. Daar sloot de beschermgod van de vereniging „Hermes" zich in een luisterrijk, mis- schien niet authentiek, ambtsgewaad bij de stoet aan en met Gusto musice rend voorop wandelden de jongeren in een lange colonne achter de mooie auto met „Kermes" en Uartse vlag- genparade, die door de josseren werd gevormd. Over de Spoeüiigbrug wan delde de stoet via Lange Kerkstraat- Broersvest, Schiedam West en Schie- dam-Nieuwland naar de Damlaan waar de colonne omstreeks zes uur bet veld opmarcheerde om een rond wandeling te maken. Daarna heeft Gusto tot half zeven vrolijke wijs jes gespoeld en ook in dc pauze vervulde het corps deze taak. BU de aanvang van dc wedstrijd hebben vlaggendragers en alle ande re junioren zich in een ruime kring opgesteld om de beide teams, bur gemeester mr. J. W. Peek en voor zitter A, Stoutliandel alsmede „Her- mes" te ontvangen. Retour na 76 jaar De beschermgod deelde burge- meeester Peek mee dat zijn vereni ging gedurende 76 jaar met genoegen van het Schiedamse terrein gebruik had gemaakt en dat men daarom met veel weemoed afscheid nam van een centrum waar zulk een rijke sportge schiedenis was geschreven. Hierna bood hjj het terrein onder dank zegging voor het gebruik weer aan de gemeente terug. Burgemeester mr. J- W. Peck her innerde aan de bloei van de Schie damse sportwereld. Het terrein aan de Damlaan is de bakermat van de Schiedamse veldsport. Het is 'n goed werkterrein voor de vrijetijdsbeste ding van de jeugd geweest en ook kwalitatief gaf HDVS, dat immer in ie hoogste regionen verbleef, 't goe- de voorbeeld. Stadsuitbreiding en stadsanermg maken dc verhuizing naar nieuwe terreinen noodzakelijk. Na dit ceremonieel, dat belaas door dc vele belangstellenden niet goed kon worden gevolgd wegens het ont breken van een microfoon, kregen Henk Koneman (SVV) en Cock van der Tuyn (Hennes DVS), die hun 500e wedstrijd speelden, een bloe menhulde. Tenslotte heeft burge- Glimlachend heeft burgemeester Peek het terrein van Hermes- DVS aan de Damlaan van „God Hermes" terug ontvangen, na een gebruik van 76 jaar. Geheel links Hermss-voorzitter A, Stouthandel. meester Peek de aftrap verricht van deze bltorische derby. 's.f ids zijn de jubilarissen Van der «yn cn Köneman !n de eigen kring gehuldigd. (Advertentie IM.) Als er duizenden stukken zomerstof.tienduizenden meters worden verkocht, dan ligt het voor de hand, dat de resten en coupons zich opsta pelen tot hoeveelheden die niet meer te overzien zijn. En daarom houden wij vanaf Dinsdagmorgen een speciale Couponverkoop van alle res ten en overschotten voorjaars- en zomerstoffen van dit seizoen, SERIE IT van stoffen ui voorjrtjP r" Soupons ripkl^ ïan en-3r9f- voor J/i] /^Per W0 meter Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze coupons van 1-4 meter (gedeel telijk met klems foutjes) in hon derden dessins en kleuren, voor minder dan de halve prijs- De Protestantse Jongeren Clubs afd. Schiedam heeft zaterdagavond onder grote belangstelling bet derde jaarfeest gevierd in het Wijkcentrum Nicuwland, waarbij met eigen krach ten een aller-aardïgst programma is verzorgd. Na het openingswoord door voorzitter Gert-Jan ter Haar, hefift de heer Hoekendijk, namens het hoofdbestuur en de zuster-vereniging dc gelukwensen aangeboden. De P.J.C. werd in 1931 in het voort malige Nederiands-Indië opgericht cn na de massale repatriëring uit In donesië, hebben de jongeren de clubs ook in Nederland gevormd. De eigen opvattingen en waarden werden daarbij behouden en hier in Neder land uitgedragen. Ook niet-gerepa- trieerden werden in het werk be trokken, zó zelfs dat deze groep on geveer de helft uitmaakt van de clubs. Het kenmerk is dus met lan ger het, gerepatrieerd-zijn. „Er zijn Dat de voetbalvereniging „Ursus" een goede naam lieeft in de sport wereld Is zaterdagmiddag in Musis Sacrum wel gebleken waar het be stuur van deze Schiedamse voetbal vereniging een receptie heeft gehou den ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig bestaan. Tal van sportvrienden hebben acte de pre sence gegeven, vele handen zijn er geschud en vele vriendelijke woor den werden er gesproken. „In onze stad is om de veertien dagen een re ceptie" zei de wethouder van sport zaken mr. P. van Bochove gemoede lijk. Hij gaf daarbij echter te kennen dat bij graag zijn gelukwensen aan Ursus kwam aanbieden omdat hij de club kende als een goede vereni ging. Spreker herinnerde eraan dal Ursus een van. de clubs is die ge varing van die sportiviteit van. de jubilaris kon getuigen. De voorzit ter van de SBLO de heer A. de Jong schonk namens de Schiedamse voet balverenigingen een enveloppe met inhoud en een bloemstuk, Chris van Dijk voerde het woord als vertegenwoordiger van de Lan delijke Bond van Amateurs, Rinus van der Most overhandigde een bal namens het pupillenvoetbal in Schie dam, De heer Van Dijk brak een lans voor de Schiedamse sport. Hij meen de dat het goed zou zijn als er ver mindering van de vermakelijkheids belasting zou komen in deze sector. Tenslotte was er een wandbord van het vrouwencomité en ballen die de aanvoerder van 't eerste elftal over handigde. Voorzitter Chris van der Gaag heeft de sprekers dank gezegd. Hij hoopte bruik maakt van *t nieuwe sportpark dat „Ursus" spoedig over eigen vel- „Harga". Momenteel graven leden den met eigenaccomodaties kan be- van de sportverenigingen geulen in j schikken, en het park voor de aanleg van een electricitoitsnet dat de gemeente 170.000 kost. Spreker wekte alle sportverenigingen op om aan dit gra ven mee te werken. De voorzitter van de afdeling Rot terdam van dc KNVB de heer J, Bijloo schonk de jubileumvlag in de groenwitte kleuren. „Steeds is er sportief gestreden en immer was er de goede samenwerking". Namens de KNVB bracht de heer G. Been de gelukwensen en de bondsvlag. Hij sloot zich aan bij de woorden van de heer Bijloo waarbij hij uit eigen er- Het voltallige bestuur van de voet balvereniging „Ursus" dat zater dag recipieerde ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan. Van links naar rechts: P. v. d. Loev, -B. van Loenen, K. Mulder, IV. J. Lelieveld, voorzitter Cv. d. Gaag, G. H. Huigen en P. Teefcamp. Feestavond In intieme kring hebben de erele den van „Ursus" zaterdagavond speldje's ontvangen. Voor een geheel gevulde zaal heeft het gezelschap van Jan Blaazer de cabaretrevue „Eurovisite" opgevoerd. De fratsen van Joop Doderer werden met veel waardering aangehoord. Zondag heeft „Ursus" op twee vel den in sportpark „Harge" een ge noeglijk veteranentoernooï gehouden. Voor do aanvang werd aan de vroe gere cracks een herinneringsvaantje aangeboden. De nieuwe vlaggen van Ursus wapperden daarna fier boven de terreinen waar sportief en goed is gestreden. De uitslagen zijn* Wil ton FyenoordGTB 61; Ursus— DRZ 2—2; DHSSVDPW 6—0; Mar- tlnit—Demos 3—1; Hermes DVS— SVV 3—1; Schiedam—SFC 2—1. nu evenveel witte als bruine bonen" merkte de heer Hoekendijk on. Een vermakelijke pantomime en de opvoering van de „Stamboel" (ope rette), door Gert-Jan Kooien bege leid op de piano, deed de aanwezi gen in lachen uitbarsten. Willy Lapkhorst danste daarna twee ballet suites uit „Faust". Maai* het hoogte punt in het programma was wel de Balise waaierdans. Zes maanden zijn nodig geweest om deze exotische dans in te studeren, waarvoor de heer Erich Werdmüller von Elgg (die ook de leiding van de avond hadj de choreografie heeft geschre ven. De vier danseressen hebben bo vendien nog elk vier maanden be steed aan het vervaardigen van het ingewikkelde kostuum. Gedanst werd onder leiding van een „dalang" of dansleïder en op de originele mu ziek van een gamelan-orkest, met be hulp van een band-recorder ten ge hore gebracht. Beloni's krontjong orkest had (met band-opname) ge zorgd voor een inleidend sfeer-mu ziekje. In de pauze had een verloting plaats met tal van Indische versna peringen als prijs. De „Rock and Roll Gamblers" uit Den Haag zorgde voor de dansmuziek tussen de bedrijven door. Tot slot-heeft de voorzitter de dames W. Chün en O, de Groot ge huldigd voor hun aandeel in het gro te succes van. de avond. Onder grote belangstelling beeft het eerste damesteam van de soflbal- afdeling van „Schiedam" op eigen terrein de tweede competitiewed strijd gespeeld. Ook tegen het 3onge Athene waren de Schiedamse dames uitstekend op slag. Met 14—11 wer den de bezoeksters geslagen. De aan voerster-achter vangster van Athene sloeg tweemaal een driehonkslag. Het Schiedamse publiek bleek de kennismaking met dit spel bijzonder te waarderen. „Schiedam" kon zelfs prompt een aantal nieuwe leden in schrijven. Donderdagavond speelt Schiedam 1 uit tegen Hygiea en vrij dag gaat-Schiedam 2 naar Fodo 2. Merkrejïon, la lan de junio Klub- j vespero. Konversacia vespero ee f ktno v. Gmk, Ploegstraat 39. Kie restas la anog, kinj promesisj viziti de tempo al tempo niajn klubvesperojn, In de Dansschool Sitton zyn za terdag de prijzen uitgereikt gewon nen tijdens het daar gehouden Foto- flits-bal. De eerste prijs ging naar de heer Bek te Schiedam en de 2e prijs naar mevr. Ha2elebach te Rot terdam. De leukste foto werd ingele verd door de heer De Vries te Schie dam. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64668. Apothekers nachtdienst:; Gouka en Co, Groenelaan 127. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam' geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 15.30 uur en iedere avond ibebalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9 30 tol 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12 30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum; Tentoonstellingen „R M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „08/15 De kazerne". Monopole, 2, 7 cn 9,15 uur: „Ice cold in Alex". De 64-jarige mevrouw R. J.-R. uit de Aleidastraat is zaterdagmorgen in de Rembrandtlaan aangereden, toen zij overstak naar de Genestet- straat De heer K. v. H-. bestuurder van een bestelauto, claxonneerde, toen hij de vrouw zag oversteken Hij dacht, dat zij dan wel sneller zou doorlopen, maar de vrouw liep terug, waarop zij door de auto ge schept werd. Enige meters verder kwam zij weer op het wegdek te recht! Met ernstige verwondingen aan het hoofd is zij door de G.G en G.D. naar het Gemeentezieken huis gebracht. Tegen de bestuurder van de auto werd proces-verbaal opgemaakt. Gusto's Muziekvereniging heeft op Hemelvaartsdag deelgenomen aan 't grote nationale muziek-concours te Baarn. In de ere-afdeling behaalde de Harmonie een 2e prijs m de con certwedstrijd, terwijl Gusto's drum band in do hoogste afdeling met een eerste prijs ging strijken. De Schiedamse Klavar Accordeon Vereniging, die dezer dagen vier jaar bestaat, heeft voor het komende sei zoen enkele nieuwe plannen. De ver eniging wil zich niet beperken tot de gebruikelijke uitvoeringen voor do nateurs e.d. maar ook ouden van da gen. en patiënten in ziekenhuizen en sanatoria wat verstrooiing gaan bren gen. Hiervoor heeft men al enkele af spraken gemaakt. Eén en ander zal natuurlijk wat geld gaan kosten en daarom hoopt men dat er Schiedam mers zuilen zijn die dit werk wil len steunen door donateur te worden. Deze accordeon-vereniging heeft ai een vrij uitgebreid publiek, zoals ook zaterdagavond bleek tijdens de uit voering in gebouw Irene. Onder lei ding van dirigent H. Groeneweg werd er goed gemusiceerd, al lag in som mige gevallen naar ons gevoel het tempo wat laag. Na dc pauze werd de film „Gou den Edelweiss" vertoond. Jubileum-wedstrijd In het kader van de jubileumvie ring heeft Excelsior '20 zondag onder grote belangstelling gestreden tegen bet eerste amateurteam van Volen dam. De gasten moesten in de jubi larissen hun meerderen erkennen. Voor de rust scoorde Van der Ven en in de tweede helft bracht Ooms het overwicht op 20. De gymnastiekafdeling van Excelsior heeft in de pauze hulde gebracht aan het veertigjarige Excelsior '20. De gymnasten vormden een grote E en de_ cijfers 40 op het middenveld ter wijl de drumband van de groep een aardige muzikale show liet horen en zien. Nieuwe reisvereniging opgericht In Schiedam is kortgeleden opge richt de Reisvereniging „Reizen is onze lust". Deze vereniging is opge zet om zo goedkoop mogelijk dag reizen per touring-car te maken en dan speciaal voor ouden van dagen en voor mensen die graag rustig uit stapjes maken. Op Hemelvaartsdag is een geslaag de tocht gemaakt naar Elten. De plannen gaan uit naar een tocht naar Nijmegen op 29 juli om de intocht van de Vierdaagse te zien, terwijl men op 4 september naar 't bloemen corso in Zundert wil. Er kunnen nog enkele personen mee. Informatie bij de heer J. P. Boender, Maasdamse- straat 18. Door onbekende oorzaak raakte zaterdagmiddag de motor in brand van de personenauto van dc heer S. D. L., die in de Vlaardingerstraat stond. Met een schuimblusapparaat is het vuur gedoofd. De heer H. A. C. W. vermist zijn bromfiets, die hij niet op slot had neergezet in een stalling van Wilton Feijenoord. (Advertentie IJV2.) De sportieve rivaliteit tussen de twee sterkste Schiedamse voetbal teams vormde 'n waarborg voor uit stekend en aantrekkelijk voetbal In de laatste wedstrijd die op het ter rein aan de Damlaan Is gespeeld. Di rect startten beide teams in een hoog tempo waardoor beide doelen al gauw beproefd werden. Het was middenvoor Van Meele ren van SW die het elan van de roodgroenen met een doelpunt be loonde. maar de arbiter had reeds voor buitenspel gefloten. SVV zorg de voor vuurwerk toen De Groot keihard inschoot. Van Diest keerde het leer maar de enthousiaste Van Meeteren schoot tegen het zijnet. Middenvoor De Graaf zette goed voor naar Van Zuylekom die hier na inschoot, maar ook dit doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Het enthousiasme luwde om na de rust in steeds heviger mate op te laaien waardoor de duizenden be langstellenden een pittige match te zien kregen. Beide teams stelden er bijzonder veel prijs op om te winnen en. steeds weer stuwden de elftallen, naar eikaars gebied. Geruime tijd gelukte het Hermes DVS dan ook schoten op doelman Tap af te vuren. Deze goalie verrichtte in de eindfase voortreffelijk werk. Bij de enkele aanvallen van SVV toonde Aad van Diest zich in deze periode weinig klemvast. Plotseling schoot Frans van der Burg van verre keihard tegen Tap met als gevolg dat de bal in het doel ketste. Dit doelpunt in de twin tigste minuut voor het einde beteken de het sein voor SW om het getij te doen keren. Vier minuten later lan ceerde Hekman De Groot en op diens voorzet scoorde Van Meeteren op fraaie wijze (1—1). Het jaar 1!)59 is voor de Spaarbank Anno 1829 zeer gunstig geweest, zo als blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Dit is ook het geval lijj alle andere spaarbanken in ons land die z[jn aangesloten bij de Neder landse Spaarbankbond. Bij de Spaar bank Anno 1820 bereikte het inleg gerstegoed aan het eind van 1959 (na rcntebüschrüving) de record-hoogte van 27,4 miljoen. Het aantal spaarders nam toe met 1506, terwyl het inwonertal van Schiedam slechts 1059 groter werd. Per honderd inwoners kwam het aantal spaarbankboekjes hierdoor op 59. By de algemene spaarbanken in De Schiedamse Waterscouts (Groep 1 van de plaatselijke afdeling van het Ned. Padvinders Verbond) wa ren zaterdagavond niet te vinden in hun clubhuis aan de Havenstraat. Voor hun jaarlijkse feestavond had den zij dan ook heel wat meer ruim te nodig, en die hadden zij gevon den in de kantine van de Metaal- bulzen fabriek „Excelsior" aan de Buit enhavenweg. Onder leiding van schipper Bin- new eg was er een feestelijk pro gramma in elkaar gezet door de jon geren, die hiermee op zaterdagavond hun familie en kennissen prettig hebben bezig gehouden. Zowel welpen als verkenners lie ten in de revue „10 jaar SWS kol der" zien wat zij waard zijn. Er wa ren aardige toneelschetsjes, gymnas- tiekdemonsiraiies, een blokfluitgroep liet zich horen en verder waren er de tegenwoordig zeer geliefde zang duo's met gitaarbegeleiding- Een bandje van de pers. ver. „Excelsior" heeft de waterscouts op deze feest avond gesteund bij de muzikale ge deelten van het programma. Naast het oudercomité was ook de onder-districtscommissaris de heer A, M. Sunderman aanwezig. Zaterdag a.s. is het weer feest voor de water scouts, want dan gaan zij naar het Pinksterkamp. Nederland tezamen bedroeg dit aan tal 39 per honderd inwoners. Evenals voorgaande jaren had ook nu het bijkantoor aan het St. Lidui- naplein het grootste inlegoverschot. Van het aantal inlegposten lag 51,3 procent tussen ƒ10,en. ƒ100, Het gemiddelde tegoed bedraagt ƒ581,88. Voor het sparen per busje bestaat nog steeds grote belangstelling. Vorig jaar kwam er gemiddeld ƒ22,73 uit zo'n busje als het geledigd werd. Eind 1959 waren er 1270 spaarders volgens de Jeugdspaarbankwet. 4Ö4 ouderparen maakten gebruik van het aangeboden baby-boekje met een eerste inleg van 2,50, of kregen een paplepel. Het spaarboekje was het meest in trek. Van het tütale spaargeld-verkeer in Schiedam (waarbij dus ook de Rijkspostspaarbank meedoet) nam de Spaarbank Anno 1820 76,7 procent voor haar rekening, hetgeen wel duidelijk doet uitkomen welke posi tie deze spaarbank zich in Schiedam heeft verworven. In de Ridderkerksestraat is zon dagavond omstreeks half acht de 5-jarige Sylvia de Haas uit de Kort landstraat 15 aangereden door de bromfietser A. L. B., toen zij plot seling van achter een geparkeerde vrachtauto de weg overstak. Het kind kreeg brandwonden aan het linkerbeen (waarschijnlijk door de uitlaat van de bromfiets) en ver moedelijk een hersenschudding. Zij is naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht door de G.G. en G-D. GEWEESTE SCHIEDAM f OFFICIEEL NIÊUWSl In verband met de op 30 en 31 mei, 1 en 2 juni a.s. te houden volkstelling zullen de bureaus van de Gemeente-Secretarie, Gemeente- Ontvanger en Gemeente-Accountant, alsmede het Bureau Huisvesting, ge sloten zijn. Het bureau van de Bur gerlijke Stand aan de Nïeuwstraat 26 blijft evenwel op die dagen ge opend van 8.30 tot 12 uur. De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek aan de Lange Haven, blijft op voornoemde dagen voor het publiek opengesteld. Even wel zullen gesloten zijn: het filiaal aan het .Dr. Wibautplein op maan dagavond; de jeugdafdeling aan de Westmolenstraat op dinsdagmiddag; en het filiaal aan de Dwarsstraat op woensdagmiddag. (Dit filiaal blijft derhalve op woensdagavond open gesteld. Schiedam, £7 mei 1960. N.V. Boometal-Lotus - Schiedam vraagt op haar diverse fabrieksafdelingen Ook gehuwde vrouwen komen in aanmer king (eventueel voor halve dagen) Aanmelden; dagelijks (behalve zaterdag) van 9-16 uur aan de fabriek Korte Haven 15 Technische Schooi - Schiedam Gevraagd tegen 1 augustus a.s. Ook zonder de wettelijke bevoegdheid kan gesolliciteerd worden Sollicitaties aan de directeur binnen 14 dagen na verschijning v. d, blad. Mgr. Nolenslaan 3, Schiedam. Bijzonder goed zullen uw foto's of dia's zijn met een HOOGSTRAAT 106 Schiedam, tel. 6 6720 Rolfïlms onlwikkelen en afdrukken van pasfoto's in één dag gereed. Permanent wave Permanent 1 Dames, vooi een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. HET GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt: Minimum leeftijd 21 jaar. Het loon bedraagt voor 21 jaar ƒ64,01, voorts wordt bij vaststelling van het loon rekening gehouden met leeftijd en ervaring, Schrift, sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur. m Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding een voor ccn der verspanende afdelingen van de machinefabriek Vcre istc n - een degelijke kennis van moderne meet- gereedsehappen - ruime bekendheid met verspanende bewerkingen; - een technische opleiding op U.T.S.-niveau; - niet ouder dan 45 jaar. Ervaring met controle-werkzaamheden Strekt tot aanbeveling. Eigenhandig (niet met ball-point) geschreven sol licitatiebrieven: postbus 22, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1