PeektCloppenburg „Los Bigotes5 gaat zich een eigen tennispark bouwen J. v. d. Valk enige concurrent van J. H. van Duijl Schiedam leidt na twee onderdelen Ijskoud bier wacht na Legertje van 240 man telt Schiedammers Met obligatie lening Sloop voor opbouw Shorts barre toclit door woestijn In politiesport-trial; i: - .Dinsdag 31 mei 1960 Steunend op hecht clubverband 'treeft niet tij wie of waar, 1 .ak't een BULER is, koop dan maar! Jeugd Jolijt opent met vreugdevuur Meer speelgelegenheid een eerlijke 'jonge' RYNBENDE'S jonge Kind aangereden Zestiende Vierspelenkamp voortgezet Hermes-terrein Straathónkbal- competitie Vrachtauto was te hoog voor viaduct so elke woensdag iongensmarkt MONOPOLE VERTOONT: Demonstratie honkbal SCHIEDAM MOEDERS, vergeet niet onze kinderafdeling Koeriersters slagersbedieade De nu tien jaar oude R.K. Jawn- (ennisclub „Los Bigotes" (om ver warring en verbazing te voorkomen: „bigotes" is Spaans voor „snor" en slaat op de versiering, die door de oprichters van tien jaar geleden ge dragen werd) heeft met Jeugdige enthousiasme en energie het plan opgevat om voor de vereniging een eigen tennispark aan te leggen ach ter de Stadhouderslaan, verborgen In 't groen van het Volkspark, Voor drie banen plus een eigen clubhals komt dat op een bedrag van ƒ32.000, wat voor een vereniging een lieve som is- „Maar het kan", hebben voor zitter V- Vreöebregt en de beer C. II. Pols, voorzitter van de financiële commissie ons verteld, nadat z|j (en vele andere deskundigen) er twee jaar op gestudeerd hebben. De basis voor dit vertrouwen is het feit, dat Los Bigotes, met 140 le den de grootste tennisclub in. Schie dam, in die tien jaar sterk gegroeid is, dat de prestaties steeds hoger ko men, maar vooral ook doordat het een zeer gezonde club is met een uitstekende clubgeest, waardoor ve le leden de daadwerkelijke medewer king aan de voorgenomen opbouw hebben aangeboden. Los Bigotes speelt <al tien jaar) op het Tennispark Spieringshoek, waar zondag zes en door de week nog 12 a 13 banen worden gehuurd Aan huur betaalt de club jaarlijks meerdere duizenden guldens. „Met dit geld kunnen we net zo goed een eigen tennispark stichten en on derhouden" heeft het bestuur toen overwogen. En zo is het plan ont staan. Echter, de contributies van de le den en het geld waar men over kan beschikken Is nog niet voldoende. Daarom heeft Los Bigotes een obli gatie-lening uitgeschreven van ƒ15.000, Jn coupures van ƒ25.— De leden zuilen nu trachten in juni deze (Advertentie l.M 4 Dit it natuurlijk maar 'n grapje - Suler, het Zwitserte horloge is inderdeed OVERALte koop bij de goede horlogee. We brengen in herinnering dat het Jeugd Jolijt vanavond begint met het ontsteken van een groot vreugde vuur op de Zandvlakte in het Sterre- bos. Om zes uur beginnen de padvin ders van de Van Haarengroep het op bouwen van de brandstapel. Om 7.15 uur vertrekt de Jong Harmonie van uit de Dwarsstraat naar de Zand vlakte. Tijdens het kampvuur zal dit korps muziek maken en de padvin ders zullen nummers bijdragen. (Actvertentte l.M ...Ja, óók voor degenen, die tot nu toe rwet bij ons koch ten, maar'evengoed prijs stel len op behoorlijke kwalitei ten, zijn deze aanbiedingen bedoeld. Laat het U koud als morgen de mooiste Jacquard Dobby-stof van 4,95 en double-face gordijn stof van 5.25 wordt verkocht voor nog géén drie gulden I Morgen begint de verkoop van een grote partij van deze licht dichte moderne gordijnstoffen voor huis- en slaapkamer enz., in diverse gezellige kleuren. Woensdagmorgen om 9 uur begmt de verkoop van deze twee series overgordijnstof, 120 cm breed, per meter door elkaar voor obligaties „aan de man" te brengen. Binnen tien jaar moet de lening (die overigens renteloos is) terugbetaald zijn. „Dat kan, misschien al in vijf jaar" vertelde e heer Pols. Er wordt op gewerkt dat dit nieu we tennispark Qp i april volgend jaar geopend kan worden, liefst met een groot tennistoernooi, waaraan ook bekende tennis-sterren zullen meedoen. Maar daarvoor is nodig dat in augustus de eerste spade do grond ingaat voor de bouw van het clubhuis, terwijl een daarin gespe cialiseerde firma in de wintermaan den de banen gaat aanleggen. Moge lijk is dat de leden zelf het clubhuis bouwen, maar het kan ook zijn dat het goedkoper uitkomt om een pre fabricated clubhuis neer te laten zet ten. Dit krijgt in elk geval een ruim terras (voor eventuele latere uitbrei ding!). Op deze eigen banen krijgen de club-leden meer speelgelegenheid, omdat immers die banen elke dag van de week zowel 's middag als 's avonds bespeeld kunnen worden. Alleen op zondag zal het wat klem men, omdat gedurende zes weken in het begin van de competitie de ba nen op zondag gereserveerd moeten blijven voor de teams, die in de com petitie spelen. En dat zijn er heel wat, n.L twee in de zaterdag- en zes in de zondag-competitie van de K.N.L.T-B. Vorige zondag zijn. zowel het eerste als het tweede team kam pioen geworden in de afdeling, zo dat in 1961 het eerste team speelt in de 3e klas, het 2e in de vierde en de vier volgende in de vijfde klas. De belangstelling voor het tennis sen is sterk gestegen en deze tendens zal zich nog voort zetten. Daarvan profiteert de jonge club Los Bigotes, die drijft op het enthousiasme van de meest jonge leden. Daarom durft men ook het nieuwe project, waar voor de volledige steun van de ge meente is verkregen, aan te pakken. (Advertentie LM.; White Label dubbele klare 8.55 per literfles exclusief ghi De 4-jarige Eddie M. is gisteren in de buurt van zijn woning in de Mariastraat aangereden. Het kind kwam spelendenvijs op de rijweg en de heer A. W. S. uit Naaldwijk kon met zijn personenauto de aan rijding niet meer voorkomen. Met snijwonden aan het gezicht is het jongetje door de G.G. en G,D. naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Dat de zestiende Vierspelen kamp reeds beslist is, mag men niet zeggen, maar na de derde 100 overwinning van J. H. Van Duijl zaterdagavond tegen R. v. Stigt Thans is Van Duyl bepaald wel favoriet. Hij moet evenwel wel heel erg struike len, wil een andere deelnemer serieuze kans gaan maken' Op papier lijkt ons J. v. d. Valk thans zijn ernstigste concur rent. Zaterdag" won Van Duyl dus met 100 en herstelde de LEV'er J. _v. d. Veflden zich, waardoor Valkestjjn verder terugviel. Zondag eindigden beide gespeelde ontmoetingen in 55, waardoor de stand thans luidt: I. Van.Duyl 30 punten uit 3 wed strijden; 2. Valkestijn 22 uit 5; 3. v. d. Valk 21 uit 3; 4. Buytcnhek 20 uit 4; 5. Kooy 17 uit 4; 6. v. d. Velden 15 uit 4; 7. v. Stlgt Thans 10 uit 3; 8. v. Soelen 5 uit 2. In de libre-ontmoeting tegen Van Stigt Thans had Van Duyl series van 45 caramboles in de twaalfde beurt (waarmee hij tevens zijn tegenstan- Leden van Hermes DVS hebben de onttakeling van het terrein aan de Damlaan energiek aangevat. Men Is nu definitief aan het slopen van de tribunes begonnen. De reclamebor den zb'ti weggehaald. De toegangs hekken worden opgeruimd en de overdekte tribune leek reeds maan dagavond meer op een openlucbtkool dan op een tribune. De werkers han teren de hamers en tangen echter met voonichtige hand want al het materiaal moet naar sportpark „Har- ga" worden gebracht waar de oude accomodate zoveel mogelijk voor de opbouw van het nieuwe centrum zal worden aangewend. De sloop vordert snel genoeg om te mogen verwachten dat er spoedig met die bouw kan worden begonnen. Dat mag ook wel want het nieuwe centrum dient binnen tien weken ge reed te zijn..Het sportveld aan de Damlaan zal over enkele weken geen tribunes meer hebben. Mogelijk dat het oude clubgebouw er dan nog wel staat want er wordt neg onderhan deld met gegadigden voor de koop van dit gebouw. In de komende maanden zal het veld echter nog wel gebruikt worden voor de schoolsport en het bedrijfsvoetbal. Bij gebrek aan kleedlokalen wordt gedacht aan het plaatsen van enkele z.g, „schaft- wagens." Driehonderd jongens zullen dins dag 7 juni op vijf velden in sport park „Harga" spelen in de straat- honkbalcompetitie, die het Rayon Zuid-Holiand van de KNHB orga niseert. Vorig jaar namen twaalf teams deel aan de wedstrijden in Rotterdam, De organisatoren willen de propaganda op de periferie van Rotterdam richten. Er hebben ook teams uit Vlaardin- gen en Schiedam ingeschreven, nX The Scorpions, de Van Hallstraat, De Schiedamse Honkbal Club, de Beyer- landse Honkbal Boys uit Schiedam en de HBS A, HBS B en The Catchers uit Vlaardingen. Ingeschreven heb ben 25 teams waarvan de bekerwin naar van vorig jaar The New York Yankees uit Het Witte Dorp. De twee finalisten spelen een „echte honk- balwedstrijd" n.L op de verhoogde werpersheuvel. dor passeerde), 54 in de 13e en 56 in de 15e nodig om zijn voorgift weg te werken. Hij behield daarna zijn kleine voorsprong. In de cadre-ont- moeting bleef Van Stigt Thans ver, in de éénbandpartij zelfs heel ver achter. Van Duyl produceerde daar in een serie van 13 caramboles. In de gelijk opgaande driebandenpartij (stand was b.v. nog 16—10) finishte Van Duyl iets fortuinlijker. Van der Velden raakte tegen Val kestijn in de hbrepartij tamelijk ver achter. Na 28 beurten was de stand 192—158 voor laatstgenoemde. Met series" van 6, 5 en vervolgens zelfs 33 caramboles finishte v. d. Velden, terwijl Valkestijn de kans op remise miste door in de nastoot slechts één carambole te produceren. In de ca- drepartij. waarin v. d. Veldens serie van 28 caramboles en die van 38 van Valkestijn uitschieters waren, be hield v, d. Velden doorlopend zijn kleine voorsprong. In de éénband partij stond de LEV-er doorlopend enige caramboles achter, maar fi nishte erg gelukkig. Valkestijn hield aan het duel toch nog twee punten over door in de driebandenpartij (na een 18—18 stand in een doorlopend gelijkopgaande strijd) in de slotfase de winst te grijpen. Zondagavond begonnen Van der Velden en Kooy in de librepartij beiden zwak. De LEV-er herstelde zich evenwel en won tenslotte on bedreigd. In de cadrepartïj waren de rollen preciesomgekeerd. Wel kwam v. d. Velden in de slotfase nog flink opzetten, maar zyn ach terstand op Kooy bleek te groot te zijn, In de éénbandontmoeting had Kooy tot aan de finish een kleine voorsprong. De driebandenontmoe ting werd een ware lijdensweg. Buytenhek heeft heel veel in zijn mars, maar en dat is zo jammer zo nu en dan slechts presteert hij het dit m een partij te demonstreren. Zo zagen we hem prachtige oplos singen vinden in zijn librepartij tegen Valkestijn, maar weer maakte hij fraai opgezette series niet af, Valkestijn won tenslotte met klem verschil. In de cadrcpartiy liet Buy tenhek helemaal verstek gaan. Val kestijn daarentegen speelde heei sterk en won onbedreigd. In de één bandpartij nam Buytenhek wel op bijzonder fraaie wijze revanche. Het is bepaald een lust hem in deze speelsoort te volgen. Zijn series van 6, 7 en 9 caramboles waren juweel tjes. ïn 21 beurten produceerde Buy tenhek in de drïebandenpartij 18 caramboles. Toch kwam hij tot een nauwelijks redelijk moyenne, want voor de resterende twee caramboles had hij.... 20 beurten nodig. Valke stijn deéd-het nog veel slechter! De resultaten waren: j. a. G. Valkcstljn- -G. Buytenhek 5—5 Libre Valkestijn 200 200 29 37 6 89 Buytenhek 275 244 29 38 8.41 Cadre Valkestijn 150 150 20 26 7.50 Buytenhek 200 64 20 10 3.20 Eénband Buytenhek 30 30 U 9 2.72 Valkestijn 30 9 11 3 0.81 Driebanden Buytenhek 20 20 41 4 0.487 Valkestijn 20 8 41 2 0.185 Een Duitse vrachtauto met aan hanger veroorzaakte gisteravond om streeks zes uur gedurende ongeveer 'n half uur 'n verkeersopstopping bij het spoarwegviaduet over de.Over- schieseweg. De auto was al halver wege onder 't viaduct gereden, toen bleek, dat hij niet verder kon en moest keren. De 14-jarige D. C. v. d. M, start te gisteravond op de Broersvest de auto van zijn vader. Een er voor staande personenauto werd bij de manoeuvre beschadigd, De heer J. v. d. V. vermist zijn bromfiets, die hij op slot had neer- Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 692S0. Politie-alarmnuminer 64666. Apothekers nachtdienst:: Gouka en Co, Groenelaan 127. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam" geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16,30 uur en iedere avond (behalve woens« dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Havem geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 to» 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur. donderdag van 9.30 tof 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 cn van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 10.30 u. 'S Zon dags gesloten. Sled. Museum: Tentoonstellingen „H. M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „08/15 De kazerne". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Ice cold in Alex". DIVERSEN Car tónna gefabriek (kantine) 8 uur Zonnebloem. Modeshow. Sterrebos, -8 u.: Jeugd Jolijt. Vreug devuur R.K. Huishoudschool, 7 uur: Fancy- fair. (Advertentie 1M.) ijzersterke streepdenim, in 3 stoere kleuren speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 7 jaar kleine stijging per moot. DE oorlog als een wel gevaarlijk,Es namelijk ook een bijzonder goed maar vooral sportief avontuur, en hulpvaardig kameraad, die hen maar vooral sportief avontuur, is weer het thema van een film, die op een werkelijk gebeurde geschie denis gebaseerd heet te zijn: De hel van Noord-Afrca. De Engelse titel van deze film van J. Lee Thompson is eigenlijk veel aardiger en zuiniger dan de Neder landse. „Icecold in Alex" is namelijk het doel van de Engelse kapitein van het Vijfde Leger, die met een verpleegster, een sergeant en can Zuidafrikaanse officier Alexandria moet zien te bereiken. In Alexandria, m zijn stamkroeg, zo houdt hij zich zelf en de anderen steeds voor, staat een heerlijk glas ijskoud bier op hem te wachten. Het is 1842. Tobroek is gevallen en Rommel's Afrika-korps maakt zich op om Egypte binnen te rukken. Op de barre tocht door de woestijn in een ambulance-auto komt het troep je tot tweemaal toe een Duitse pa trouille tegen. Beide keren kan het viertal z'n weg vervolgen. De Zuid- afnkaander, die Duits spreekt, treedt daarbij als woordvoerder op. Zijn successen wekken op de duur arg waan. Tenslotte ontdekt men, dat hij in het geheim met ccn draagbare zender manipuleert. De Zuidafrikaander blijkt een en hulpvaardig kameraad, uit menige moeilijke situatie redt Op zijn beurt wordt bij door de En gelsen uit een drijfzandmoeras ge red, een griezelig-spannende scène, waar de regisseur wel alles heeft uit gehaald wat er uit te halen was. Na allerlei spectaculaire avonturen waar zelfs de liefde nog 'n dun draad je doorheen heeft geweven, komt het gezelschap in Alexandrië aan. Men drinkt het afgesproken glas koud bier op de goede afloop en daarna wordt de Duitser, niet als spion, maar als een officier, die zijn erewoord heeft gegeven om niet te ontvluchten, aan de M.F. overgegeven. Erg overtuigend is het allemaal niet. J. Lee Thompson heeft dc span ningen binnen het troepje maar op pervlakkig aangeduid en vooral ge mikt op de uiterlijke effecten van barre eenzaamheid, hitte, dorst en reisavonturen. (In Monopole) Zaterdagavond om half vijf speelt het Rotterdamse B -negental op het veld van DHS een honkbalwedstrijd tegen het team van N.-Brabant. De KNHB hoopt met deze demonstratie wedstrijd van goed honkbal^ook be- belangstelling voor het honkbal in de periferie van Schiedam te wek ken. Het Rotterdamse team is als volgt samengesteld: Werpers: Markesteyn (Neptunus), Bos (Feijer.oord), J. Corpeleyn (Sparta)verder Van Alen <Neptunus\ Fischer (Feijen.- oord), Lupkens (Neptunus), G-. Gom- mel (SVV), Brandenburg (Neptu nus). De Haas (SVV), Tettelaar (Schiedam). Hopman (Feijenoord), Staub (Feijenoord), Witstok (Spar ta). Van der Wilk (Sparta) en Nico Kolmeyer (SVV). De P.V. Do Snelvliegers nam met 61 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Quievrain, een afstand van 174 km. Gelost werd om 12.10 uur: eerste duif binnen om 15,18.03 uur; laatste prijsduif 15.47.06 uur. De uitslag is: 1 8 M, Broekhuizen; 2 9 A. v. d. Bie; 3 5 0 H. J. Tjaden; 4 10 P. Sprong; 7 15 A. Faas en Zn; li 16 G. Rietveld; 12 P. J. v. Eyk; 13 W. Egging; 14 Chr. Zweistra. gezet in dc stalling van Wilton Fije- i Duitse spion te zijn. Zijn metgezellen noord. houden zich van de domme: de spion In de traditionele krachtmeting tussen de Schiedamse poli tiesportvereniging, de Vlaardingse politiesportvereniging en de rijkspolitie te water heeft, na de afwerking van de twee op de eerste dag vastgestelde onderdelen het zwemmen en het schieten Schiedam duidelijk de leiding genomen. Beide on derdelen leverden namelijk een duidelijke Schiedamse zege op. Maandagavond zag het er derhalve naar uit, dat de thans in Vlaardings bezit zijnde wisselbeker vanavond van „De Vijf- sluizen" mee zal worden gevoerd naar Schiedam. I—R. v. Stlgt Thans 10—0 Libre 375 375 275 248 20 20 54 41 18.75 12.40 Cadre 250 250 200 115 25 25 48 26 10-— 4.60 Eénband 30 30 30 10 8 8 13 7 3.7S 125 Driebanden 20 20 20 17 38 38 2 3 0.526 0.447 d. VeldenG. Valkestijn 8—2 Llbre 200 200 200 193 31 31 33 20 6.45 622 Cadre 150 ISO 150 122 30 30 28 38 5.— 4.16 Eénband 30 30 30 29 34 34 6 9 0.88 0.85 Driebanden 20 20 20 18 30 30 6 1 0.666 0.600 v. d. Velden 200 200 200 101 31 31 33 27 6,45 326 Cadre 150 150 150 127 23 23 29 39 6.56 5.52 Eénband 30 30 30 25 32 32 5 3 0.93 0.78 Driebanden 20 20 20 18 60 60 2 3 0.333 0.300 Voor de volkstelling zijn ïn Schie dam ongeveer 240 man aan het werk waarvan er rond 150 behoren tot het gemeentepersoneeh Gisteren en vandaag zijn overal de vragenlijsten bezorgd, die op woensdag en donder dag weer zullen worden opgehaald Dan begint voor het personeel van de afdeling Bevolking van de ge meentesecretarie het werk van de correctie van de ingevulde vragenlijs ten, Immers, door sterfgevallen en geboorten e.d. op de beide dagen dat de lijsten zijn verspreid, zouden deze niet altijd een juist beeld geven van de toestand van vannacht twaalf uur hetgeen bij deze volkstelling voor geschreven is. Maandenlang heeft „Bevolking" gewerkt aan de voorbereiding van deze telling en ook nog maanden nadat het voor de buitenstaander al lang afgelopen ïs, zal deze gemeen tedienst hiermee bezig zijn. Vanmorgen is namelijk de ont moeting voortgezet. Begonnen werd met atletiek. Vanmiddag volgden de voetbal- en volleybalwedstrijden. Maar er was nog meer. De laatste wedstrijden bleven namelijk niet be perkt lot de ontmoetingen tussen de drie korpsen, die jaarlijks elkaar in een sportieve strijd plegen te ont moeten. Ter gelegenheid van de vie ring van het achtste lustrum, van de Schiedamse politiesportvereniging waren, ook andere korpsen uitgeno digd. Door de deelneming van de Leuvense Politie Sportkring kon men zelfs spreken van een interna tionaal toernooi. Voorts waren de polittesportvereniglngen uit Amster dam, Hilversum, Delft en Bergen op Zoom vandaag naar het prachtige recreatieoord gekomen om het jubi leum van de organiserende Schie damse politiesportvereniging grotere luister bU te zetten. De politiesportontmoetingen tussen de drie korpsen Schiedam, Vlaar dingen en rijkspolitie te water vormen voor de leden van deze korpsen jaarlijks een hoogtepunt in het verenigingsleven. Men mag el kaar altijd fel partij geven, de sfeer is bepaald uitstekend te noemen. Hoewel de laatste jaren alle onder delen steeds op Vlaardings grondge bied worden afgewerkt, treedt één* van de korpsen steeds als het orga niserende op. Het trof dat dit jaar juist het jubilerende Schiedam, aan de beurt was. Vorig jaar bij de prijs uitreiking werd reeds gewaagd van „in 1960 komt er iets bijzonders". Dat bijzondere blijkt 'm dus te zitten in de deelneming van andere korpsen, terwijl Voorts naast een receptie van de Scbiedamse politiesportvereniging ook een grote feestavond op het programma staat. Dat alles zou van daag op De Vijfsluizen worden ai- gewerkt. Gestreden wordt om de door Cin- cinnati-Nederland N.V. in 1357 be schikbaar gestelde nieuwe wissel- prijs, Schiedam won het kleinood In 1957, in 1958 en in 1959 trad Vlaar dingen als winnaar naar voren, ter wijl het zoals gezegd thans er de schijn van heeft dat Schiedam revan che gaat nemen- In het Kolpabad werd daartoe maandagmiddag de basis gelegd Schiedam nam bij de zwemwedstrij den een duidelijke voorsprong, wel ke de Schiedamse schutters tijdens de schietwedstrijden op de prachtige banen van de S.V. „Wilhelmina" nog hebben vergroot door zowel op de KSO als op de buks te zegevieren. Terwijl het aan aanmoedigingen tijdens de diverse nummers met ont brak, Cocky Gastelaars mee „jury- de", etc., noteerden we de volgende resultaten: 50 m schoolslag jun.: 1. De Jong CS) 41 sec.; 2. De Vette (S) 41.3; 3, v. d. Wiel (V) 43.1. 25 m schoolslag sen.: 1. Koole (V) 18.8; 2. Fiooij (S) 19.9; 3. Nater (S) 20, 50 m rugslag jun,: l. De Jong (S) 42.9; 2. Van Loo (S) 44.3; 3. Poot (V) 46.5. 25 m rugslag sen.: I. Koolwijk <W) 20.6; 2. v. d. Harst (V) 21.1; 3, Plooi) CS) 21.1. 50 m borstcrawl: 1. Luiten <S) 33.9; 2. De Vette (S) 34.4; 3. Van Loo (S) 36.7. 25 m borstcrawl jun.: 1. Kootwijk (W) 16.5; 2. Kind (S) 17,-; 3. Streef kerk CV; 17,1. 3x25 m wisselslag estafette jun.: 1. Schiedam 53.4; andere ploegen ge diskwalificeerd. 3x25 m wisselslag estafette sen.: 1. Vlaardingen 58.8: 2. Schiedam 58.8; 3. Rijkspolitie te water 60,4. Schieten KSO: Schiedam 275 punten, Vlaar dingen 271, Rijkspolitie te water 223. Hoogste schutters met 2x57: Boer (V) en Voorend CS). Buks: Schiedam 282 punten, Vlaar dingen 280 en Rijkspolitie te water 273. Hoogste schutters met 58: Pakvis (V), Middelbeek CW) en Ten Na pel (S>. Zonnejurk met losjaije, een leuk ensemble Cotton Safin in een mooi Italiaans dessin. Maten 36-48. Speciale «|Q 95 Zome (japonnen, grote sortering vanaf 7.50 Elegant suèdinc jasje, 1 e kwaliteit (niet van echt te onderscheiden). In beige, bruin en groen Maten 32-48. *5*7 50 Speciale prijs Echt suède j'asjes 98.50,125.-, 149.75 Terlenka rok, de nieuwe q 95 platte plisé, ook in wit IV, Grote sortering zomerrokken vanaf 6.75 Permanentwave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f8— com pleet. Telefoon 668 33 Gevraagd een Hoog loon A. RUYGROK GERRITSSTR. W TELEF. 26017 JACOB DELFT Uw kleine advertentie wordt gelezen ln deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1