toiletzeep heet Politièsporttrial levert zege voor Schiedam op J. v. d. V elden velt L.v. Soelen: 10-0 CETALACf Receptie van SPSV leek bestorming van een bastille! OP „DE VIJFSLUIZEN" CJ.V. helpt kinderen van vluchtelingen Sportief geslaagd festijn op De Vijfsluizen van jubilerende vereniging VIERSPELENKAMP AGENDA HONKBAL Voor Schiedam komt eerste overwinning Jeugd Jolijt geopend met een „vreugde-vuur' SVC won in toernooi mmmsmsm NIEUW-ENGELAND Zonnebloem-meisjes in leuke mode-show Atletiek Voetbalfinale tussen oude rivalen 1 Indringer moest tv achterlaten De Postduif Jongen brak been bij aanrijding Film in Monopole M. Dijk 25 jaar KNVB-official SCHIEDAM Voor „ËRRES" televisie en Radio RADIO AANKOMEND CORRESPONDENT Koeriersters Woensdag 1 juni 1960 De receptie van het bestuur van je - veertigjarige Schiedamse Poll- Üeaportverenlging, gistermiddag na afloop vat de prijsuitreiking van de iportwedst-ijden op „De VUfslnlzen" eenvoudig aangeduid als „gelegen heid tot gelukwensen", was gelijk de bestorming van een bastille! Men verdrong zich om het actieve be stuur geluk te wensen. Tot degenen, die daarbij het woord voerden, behoorde o.a. de heer H. G. SchoJtmeyer uit Soest, die gewaag de van de goede naam die de SPSV in de kringen van de Nederlandse politie Sportbond geniet en van het zegenrijke werk. dat de Schiedamse Politiesportvereniging heeft verricht, waardoor zij vele leden van het po litiekorps levensvreugde heeft ver schaft Hij besloot de aanbieding van zijn gelukwensen met de overhan diging van een prachtige wimpel van de NPSB. Namens 't district West van de NPSB bood hij de jubilerende vereniging een beker aan, waaraan zij zelf een passende bestemming (bij een volgende wedstrijd) mag ge ven. De heer J. B. van Kesselen te Bot terdam sprak prettig klinkende woor den als oud-bestuurslid en oud-voor zitter van de SPSV. De heer A. P. van Boon bood namens de Shell en het sportpark in de toekomst gast vrijheid aan op „De Vijfsluizen", Tot degenen, die het bestuur ge lukwensen kwamen aanbieden, be hoorden onder meer burgemeester mr. J. Heusdens, burgemeester van Vlaardingen, dr. C. N, Pcyster, com missaris van politie te Vlaardin gen, de heer W. H. Kloeseman, waar nemend commissaris van politie te Schiedam, overste P. C. Silver van de rijkspolitie te water, de heer J. Nieuwold te Hilversum, oud-voorzit ter van de NPSB, de ereleden van dc NPSB D. Evers te Amsterdam, H. v. Burg te Den Haag en J. J, H, Starreraans te Botterdam en vele an- (Advertentie l.M.) Verf met gemak en..*, van Ceta Bever Zoals bekend, is de CJ.V. afd. Schiedam in samenwerking met de Rotterdamse afdeling, doende ge west met een actie voor vluchte lingenkinderen in het kader van het IVereld-Vluchtelingenjaar. Alleen In Schiedam en Oud-Mathenesse al, werden een dertigtal gezinnen be reid gevonden om een kind voor zes weken in huis op te nemen. Deze actie wordt over het hele land gevoerd. De bedoeling was, dat 560 kinderen naar ons land zou den komen. Voor de reis van het vluchtelingenkamp naar de grens komt men nu echter 'n bedrag van f 4000 tekort. Het zou jammer zijn, als er hierdoor vluchtelingenkinde ren teleurgesteld zouden moeten worden. Het C.J.V. doet daarom een dringend beroep op u, om te willen helpen dit probleem op te lossen. U kunt uw bijdragen storten op gironummer 631204 t.n.v. W. F. de Wolff, Lange Haven 129, onder ver melding „Voor de vluchtelingen". deren, waaronder uiteraard de chefs d'eqmpe van de politiesportverenï- gmgen, die hadden deelgenomen aan het sportfestijn, waarover men el ders op deze pagina en gisteren uit voerig beeft kunnen lezen. Het bestuur van de SPSV bestaat thans utt de heren: M. J. Geeratz, voorzitter; M. J. Fransen, viee- voorzitter; C. Verkaik, secretaris; J. Doorlag, tweede secretaris; M. den Uyl, penningmeester; G. Gros en H. H. v. d. Horst, commissarissen. f Advertentie Of.) Met DU-NY dubbel ia schoon Was U éénmaal met DU-NY en beleef de sensatie van dubbel zo schoon te zijn. Geen spoortje overtollig vet- vuil- of kalkaanslag blijft achter in de huidporiên U voelt het. de huid tintelt van leven. U ziet het. een watje met alcohol over de pas gewassen hals gestreken blijft wit en dat be reikt U nooit met een andere zeep Ja. baadt U deze week eens met DU-NY en onderga de sensatie van deze zeeploze toiletzeep DU-NY bespaart werk, want boorden en manchetten blij ven dubbel zo lang schoon. DU-NY dc „zeep loze zeep" neutraal en alkali vrij. is ook ideaal als haarwas, middel. Bijt niet Lr de ogen. DU-NY vormt geen kalkzeep en laai dus geen vieze, vettige -anden achter in 'astafel en bad. 3oor DU-NY géért, .ranspirerende han- Icn en voeten meer. Een uitkomst voor velen. VLAARDINGEN. Het jaarlijkse polïtiesporttoernooi is door Schiedam op byzondcr overtuigende wijze gewonnen, aldus zichzelf een jubileum cadeau gevende. Over de ge- ,hele linie was de SPSV supe rieur, Vlaardingen ver achter zich latende, terwijl ook de rijkspolitie te water nauwe lijks in het hoofdstuk voor kwam. Hierbij doelen we uiteraard alleen op de uitslagen. De sportieve sfeer was aanwezig en met name voor een klein korps als de rijkspolitie te wa ter is van toepassing, dat deelneming belangrijker is dan het resultaat. Het jubilerende SPSV had dinsdag, zoals we gisteren reeds uitvoerig aankondigden, ook. gasten, die alleen aan het voetbal- en/of voileyba- toemooi deelnamen. Voordat hoofdinspecteur W. H. Kloeseman, die de met vakantie zijnde Schiedamse commissaris K. Rijpma verving, de vele, waardevolle prijzen had uitgereikt, was in de kantine op De Vijfsluizen het jubi leumfeest al begonnen. Dat werd na dc, met zorg door de Schiedamse huishoudschool bereide, gemeen schappelijke maaltijd in de grote hal voortgezet, waar Eudl Carrell en andere bekende artiesten voor een amusementsprogramma zorgden, dat terecht grote bijval genoot. Het bal duurde tot in de prille uren van van daag voort. Dinsdagmorgen werd de sporttrial voortgezet met het onderdeel atle tiek. De uitslagen van de atletiek wedstrijden waren: 100 m hardlopen junioren; l. Drop (S.) 12.2; 2. Luiten <S.) 12.4; 3. Ste- geman (V.) 12.5. 80 m hardlopen senioren; 1. De Ruiter <V.) 9.8; 2. Goul2iers (S-); 3. Te Kolsté (V.) 10.3. Kogelstoten junioren: X. Tintel (V.) 10.66 m; 2 v. Dokkum. CW.) 9.32 m; 3. Luiten (S.) 9.31 m. Kogelstoten senioren; 1. Koole (V.) 1.54 m; 2. v. d. Voorden CS.) 9.42 m; 3. Overgauw tW.) 9,23 m. Verspringen junioren: 1. De Vette De LEV'er J. v. d., Velden zorgde dinsdagavond voor een daverende prestatie in de Vier- spelenkamp. Hij presteerde het B. L. van Soelen een 100 nederlaag toe te brengen, waarbij alleen in de drieban denpartij het geluk aan zijn zijde was. De Flardlnga-speler J. V. d. Valk bleef vla een 82 overwinning op v. Stigt Thans in de running, een zege die duidelijk en volkomen verdiend was, al mag daarbjj niet worden verheeld, dat de verliezer door organisatorische beslommerin gen gehandicapt was. Zowel de iibre- als de cadre- partij tussen Van Stigt Thans en Van der Valk hadden een heel spannend beloop. Met een serie van Caramboles in zijn zesde beurt van de eerste partij nam Van Stigt Huns een voorsprong, maar daarna was Van der Valk veel produktie- VeJ en leek de partij te zullen gaan Winnen. Toen hij op 263 evenwel faalde, ging Van Stigt Thans met slotserie van 50 caramboles nog ecrder door de finish. De cadre- ontmoeting stond kwalitatief op een Jfiel lager niveau, maar was wel heel spannend. Na 186—186 na 38 beurten bereikte Van der Valk lüist iets eerder de eindstreep. In JJ® éénbandpartü was Van Stigt -thans* start imponerend, maar nog v. cL Valks finish, nadat hij 111 de tiende beurt een serie van 10 het groene laken had ue - - artistieker aangelegde Van der *alk won - tenslotte ook de drie banden ontmoeting. waartoe vooral slotserie van 5 caramboles bij droeg. De voorgift, die Van Soelen in de norepartij v. d. Velden moest ge- Leij> bleek te veel, vooral nadat v.d /elden in zfja jfie beurt een gave «jfcrie van 57 caramboles had gepro duceerd Tegen het einde boogde van Soelen zijn moyenne nog aan- zienhjk op, maar er zat zelfs geen remise voer hem in. In de cadre- partij bleef Van Soelen ver beneden de maat Met een slotserie van 34 caramboles liet v. d. Velden hem ver achter zich (nog afgezien van de voorgift). Van der Velden be wees in de éénbandpartij, dat zijn voorgaand succes niet toevallig was, Een serie van 11 caramboles vormde de basis voor zijn duidelijke over winning. In de driebandenontmoe ting leek Van Soelen nog de eer te kunnen redden. Hij kwam op 1913, maar zag geen kans de ene ontbrekende carambole te maken; negen maal poedelde Van Soelen, juist voldoende voor v. d. Velden om voor de eerste maal in de Vier- spelenkamp tot 100 te komen! 3. v. d. Valk—R. v. Stigt Thans 8—2 Llbre: v. Stigt Thans 275 275 v. d. Valk 275 - 263 Cadre: v. d. Valk 200 200 40 v. Stigt Thans 200 191 40 87 10.57 56 10.11 Eéhband: v. d. Valk 30 30 v. Stigt Thans 30 26 5.00 4.77 2.14 1.85 Driebanden: v. d. Valk 20 20 24 v. Stigt Thans 20 15 24 0.833 0.625 J.v. d. VeldenB. L. v. Soelen 100 Llbre: J. v, d. Velden 200 200 24 v. Soelen 375 279 24 d. Velden Soelen Cadre: 150 150 26 250 99 26 57 8.33 55 11-62 34 5.76 20 3.57 Eénband: d. Velden 30 30 Soelen 30 13 1.87 0.81 Driebanden: v. d. Velden 20 20 43 V- Soelen 20 19 43 0.465 0.441 (S.) 5.41 m; 2. Stegeman (V.) 5.325 meter; 3. Dijkstra <S.) 5.215 meter. Verspringen senioren: 1. De Ruiter (V.) 5.80 m: 2, Goutziers (S.) 5.32 m; 3, Geeratz (S.) 5.22 m Hoogspringen jun'oroi, 3. De Vette (S.) 1.55 m; 2/3/*' Br qwer (V.), Dijkstra (S.) en LujU n (S.), allen 1.43 m. Hoogspringen senioren: 1. Geeratz <S.) 1,45 m; 2. Goutziers (S.) 1.45 m; 3. Boschker (V.) 1.45 m, 4 x 100 m estafette junioren: 1 Schiedam 48.4; 2. Vlaardingen 50.8; 3. Rijkspolitie te water 53.4. 4 x 100 m estafette senioren: 1. Vlaardingen 49; 2. Schiedam 50; 3. Rijkspolitie te water 55.1. Puntentelling atletiek: Schiedam 178, Vlaardingen 145, rijkspolitie te water 73. De totaaltellmg van hef zwemmen, het schieten en de atletiek was: Schiedam 335l/o punten, Vlaardingen 2C7, rijks politie te water 150Y->, waar mee tevens vaststond, dat de Schiedamse politiesportvereni ging op duidelijke wijze revan che had genomen voor de ne derlagen in 1958 en 1959 tegen Vlaardingen en in het bezit was gekomen van de in 1957 door Cincinnati beschikbaar 'gestelde wisselprijs. De zes deelnemende ploegen wa ren in twee poules ingedeeld. Het Vlaardingse team was in poule I duidelijk sterker dan de twee ande re, Delft en rijkspolitie te water. Vlaardingen won met 40 van de rijkspolitie en met 3—0 van Delft. Delft eindigde als tweede in deze groep door met 60 van de rijks politie te winnen. Het beloop in poule II was veel spannender, getuige de uitslagen; Amsterdam—Hilversum 1—1, Hilver sumSchiedam 22, Schiedam- Amsterdam 00. Door het nemen van strafschoppen moest de rangorde worden bepaald. Schiedam schoot beter dan de beide andere ploegen en dat betekende een finale tussen de oude rivalen Schie dam en VlaaTdingen. Hilversum werd tweede en APGS werd naar de derde plaats verwezen. In de strijd om de vijfde en <de zesde plaats zegevierde APGS over de rijkspolitie te water. Hilversum legde op de derde plaats beslag door van Delft te winnen (vierde). Dc fmale tussen Schiedam cn Vlaardingen bleef doelpuntloos. Wel was Schiedam qua veldspel iets be ter, maar in wezen heeft Vlaardingen gemakkelijker scoringskansen ge had. Opnieuw moesten derhalve strafschoppen genomen worden. Van Vlaardingen schoot alleen Te Kolsté raad. Daardoor behoefden voor Schie dam alleen Van der Loo en Van Voorden doeltreffend in actie te ko men om Schiedam ook in het voet baltoernooi op de eerste plaats te heffen. De Belgische gasten ilit Leuven toonden over een goed volleybal team te beschikken. Het werd win naar in pouleII en speelde om de ereplaats tegen het volleybalteam APGS (Amsterdam). Die finale was bijzonder spannend. Het was ook de enige ontmoeting, die drie sets vorderde, waarvan de laat ste zelfs verlengd moest worden. De Belgische supporters begroetten de zege met luid applaus. De uitslagen in poule I waren: APGS—BPSV 2—0 (155, 15—4); rijkspolitieAPGS 02 (0—15, 2— 15); BPSVrijkspolitie 20 (153, 15—8). Eindstand: 1. APGS, 2. BPSV en 3. rijkspolitie, In poule II: LPSK—SPSV 2—0 (15—10, 15—10); VPSV—LPSK 0—2 (3—15, 2—15) G.D Bellen by ongeval: G.G. Tumlaan 80. telefoon Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst:: Gouka en Co. Groenelaan 127. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam" geopend iedere dag (behalve maandag) van 9 30 tot 16-30 uur en 'edere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 uur. *s Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven geopend maandag van 19 tol 20 30 uur, dinsdag van 930 to» 16.30 en van 19 tot 20.30 uur woensdag van 9-30 tol 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 9.30 tot 16 30 en »an 19 tot 29 3Q uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 'sZon- dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H M. v. d. Spoel" en „Vrijheid" 2 en 8.15 uur: „08/15 De kazerne". Monopole, 2, 7 cold in Alex' 9.15 uur: „Ice Slechts voor „Schiedam" Is een eind gekomen in de reeks van tegen slagen. In Haarlem won een slag vaardige Schiedamse honkbalploeg met 58 van Rood Wit. Voor SW bljjft de stemming nog in mineur want ditmaal won Rooswijk met 127 van de roodgroenen. De reser ves van RFC sloegen met bun gro tere routine het team van DUS (7— 23). Rood Wit-Schiedam 5-8 In Haarlem heeft Schiedam het herstel gevonden. Werper Piet Tet telaar verkeerde in een goede vorm. Hij gooide slechts in de eerste in ning eenmaal vierwijd en in de laat ste inning weg. Daar kwam bij dat Schiedam goed op slag was, vooral voorzitter Van der Touw legde het hout er goed op. Toch startte Schiedam ook DIVERSEN ditmaal weer moeilijk. Rood Wit nam in de eerste Inning een 2—0 Hagastraat 7.15 uur: Jeugd Jolijt 1 voorsprong, het werd 4—1 in de der- Autopedwedstnjden. i de inning. Gerard Kok zorgde voor Het programma voor Jeugd Jo- SPSV—VPSV 2—0 j lüt in Schiedam Is gisteravond ge- (15—0, 15—12). Eindstand: 1. LPSK, 2. SPSV. 3. VPSV. Om de vijfde en zesde prijs: rijks politie—VPSV 0—2 <10—15,13—15). Finale om de derde en vierde plaats: SPSV—BPSV 2—0 (154, 15—11). Finale om de eerste en tweede prijs: APGS—LPSK 1—2 (15—7, 1315,1416) De traditionele nederlaagserie, ge organiseerd door de Schiedamse Vol leybal Club, heeft reeds in de eer ste wedstrijdreeks de volle winst bij de Schiedammers doen belanden. Als tegenstanders fungeerden com binaties van de Vlaardingse volley balverenigingen Shell en Aggredior. Het tweede damesteam van SVC zegevierde in een prachtig gespeel de wedstrijd met 30. Dames 1 won eveneens. Na een zeer spannende strijd bleef het Schiedamse team met 21 de meerdere. Heren 2 won weer met 30, ech ter zonder veel moeite, gezien de zwakke tegenstand. Heren 1 kreeg bet zwaar te ver duren en wist op het nippertje een 21 zege te bewerkstelligen. Deze eerste wedstrijden hebben de SVC-zestallen dus de volle winst opgeleverd, In de komende dagen komt het sterke Rotterdamse Smash op bezoek. Het zal een hele toer voor de Schiedammers zijn hun eer ste successen te herhalen. opend met een „vreugdevuur" in het Sterrebos, ten zuiden van de nieuwe dijk. Maar erg veel vreugde heeft dit vuur niet gegeven; daarvoor was de belangstelling te gering. Boven dien is wel gebleken dat een mooie zomeravond niet de beste t(jd Is voor een vreugdevuurtje, want toen het donker werd, was het zowat afgelo pen met het vuur. Het is wel jammer voor de Werk groep Jeugd Jolijt van de Schiedam se Jeugd Baad die deze samenkomst heeft georganiseerd. De padvinders van de Burg. van Haarengroep heb ben zich ook niet onbetuigd gelaten en een vrachtauto vol oud hout opge scharreld, zodat het een „kanjer van 'n fik" werd. Daarnaast hebben de padvinders nog het grapje „Leeu wentemmer gevraagd" opgevoerd en 'n geïmproviseerde demonstratie ge geven van een Afrikaanse krijgsdans. Het kranige korps van Jong Harmo nie, tamboers, trompetters en pij- fAdvertentie LM.) Een even modieuze als vederlichte aan vulling van Uw zomergarderobeL Italiaanse ehirtjackets in uni en ruitjes. Vervaardigd van een uiterst „koel" weefsel v.a. 36.50 (kleine shawls). In onze collectie brengen wij een nieuw model, dat als shawl, maar ook ais das in de boord gedragen kan worden 15.75 AMSTERDAM KONINGSPLEIN ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT In de mooie kantine van de Car- tonnagefabrlek hebben de meisjes van de Stichting „De Zonnebloem" gisteravond een bijzonder aardige modeshow gegeven voor de eigen leden en hun ouders. Het was de derde maal dat zjj een modeshow organiseerden en ook ditmaal onder vond men van de kant van het pu bliek veel waardering. Er werden zeer modieuze model len vertoond, veelal la Brigitte Bar dot wat betreft de japonnen en de rokken, waarbij passende accesoires ter beschikking waren gesteld door de Hcma. Alle vertoonde modellen waren door de meisjes zelf gemaakt, ook de nachtkleding, die na de pau-" Gistermorgen is een onbekende binnengedrongen in de woning van mevrouw Dc R. in de Loeffstraat 3, terwijl de bewoners afwezig waren. De indringer nam het televisietoestel weg uit de woonkamer. Maar toen hij ermee vandoor wilde gaan, is hij waarschijnlijk gestoord want hij liet het toestel achter in een nis van de keldertrap. Dc man kon binnenko men, doordat hij de huissleutel onder de deurmat had gevonden. De SCV „De Postduif" vloog met 400 duiven een wedvlucht vanuit Noyon, een afstand van 280 km. Ge lost werd om 10.50 uur; eerste duif 15.32 uur; laatste prijsduif 16.11 uur. Uitslag; 1, 69, 93 Th. Jansen; 2, 9, 24, 25, 33, 45, 74 j. Doejarcn; 2, 23, 34, 42, 94 A. Smits; 4, 5, 53, 71, 96 Kant en Breur; 6, 51, 89 W. Kerkhof; 7, 13, 20, 30, 63, 88 J. de Waard; 8, J0, 41, 48, 56, 78 C. Verboom; 11,44 P. v. Os; 12, 97, J. v. d. Beek en Co; 14, 29 A. v. d. Grijp; 15.18, 22, 27, 31, 32, 35, 43 A, Heeren; 16, 49, 81 H. Blonde; 17 W. v. Deurzen; 19, 38 C. v. Tricht; 21, 36 W. Verhaeren; 26 J. Westerholt; 28 W. Poelman; 37 F. Koppenhagen; 39, 86 A, Brökling; 40, 54, 82 M. de Ruiter; 46 Harmeien en Vol; 47, 69 W, Jan sen; 50, 59 A. Delmotte; 52, 55 F. Eij- kenbroek; 57, 64 J. Koogje; 58 H. v. Dijk; 65, 80 A. Houtsma; 66, 77, 95. 98 C. v. d. Grijp; 67 N. in 't Hol en Co; 170 A. Wagtendonk; 72 J. Koffie- jberg; 73, 84 J, Verhaal; 75 Th. v. (Weelie; 76 H. Craraa; 79 L. Borram en Co; 83 II Veltman; 85 A. W. Ster- holt; 87.93 C. Koogje; 90, 91 C. du Chartenier. De 13-jarige Karei Spelt uit dc Van 's-Gravensandestraat 33 a brak gistermiddag zijn .rechter onderbeen, toen hij op de kruising P. J. Troel- stralaan—Dr. Boslaan bij het over steken werd aangereden door de 18- jarige motorrijder D. J. v. D. De jongen is voor behandeling naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. ze op de show te zien was. Een bruidsstoet vormde het slot Zoals bekend legt de „Zonnebloem" zich toe op de vorming van werken de meisjes in Schiedam, Vlaardin gen en Maassluis, Leidster is mej. C. P. Goudt. Er zijn nu ongeveer 105 leerlingen, waarvan er over enkele weken een aantal de cursus verlaten, terwijl er uiteraard ïn september weer nieuwe bijkomen, bij het begin van de nieuwe cursus. De meisjes krijgen ook les in ko- Aantal officieel genoteerde Neder- ken. handenarbeid, woninginrichting landse aandelen, 30 mei: totaal 444. en ziekenverzorging. hoger 284 (63,9 pet), lager 86 (19,4 Op de avond speelde het bandje j pet.), gelijk 74 (16,7 pet); 31 mei: „De Evergreens," en declameerden totaal 453, hoger 235 (51,9 pct.>, lager en zongen enkele meisjes. '118 (26,1 pet), gelijk 100 (22,0 pet,). Effectenko ersen telefonisch avondverkeer AKU 475—478, slot 475 (478%); Kon. Olie 143.00—145.20. 143.00 (145); Philips 1042—1050 gl, 1048 (1039%); Unilever 879—884 gl, 880 (881); Hoog ovens 676—679, 676 (676J0. het tegenpunt en Piet van Ruiven kwam in de vierde inning over de thuisplaat In de zesde inning greep Schiedam haar kans. Piet van Rui ven, Jo van der Touw en Piet TetLe- laar brachten de stand op 4—5 en in de volgende inning plaatste Tette- laar een tweehonkslag. Dat was vol doende om Jo van der Touw en Adrie Schol naar het thulshonk ts doen draven, terwijl Tettelaar op een honkslag van Piet Cambeen volgde. Wel scoorde Rood Wit in de achtste inning nog eenmaal maar daar bleef het bij, Gerard Kok hield de tegenstander met mooie vangbal- len in bedyang (5—8). Werpersresultaten: Tettelaar (Schie- hij tweemaal vierwijd dam) 10 x 3-slag, 3 x 4-wijd en 8 'am Sfhiprfam honkslagcn tegen; Lunenburg (Rood Wit) 12 x 3-slag, 9 x 4-wijd en 9 honkslagen tegen. DHS-RFC 2 7-23 De jonge honkbalploeg DHS heeft het hoofd moeten buigen voor het sterke RFC 2. Met 723 verloren de geelzwarten, In de, tweede inning bood DHS nog goed verweer. Met d* stand 2—8 had DHS drie man op do honken, maar Korpel werd als dêrde op weg van het derde honk naar do thuisplaat uitgetikt. In de laatste in ning sloeg Bob Soudijn een home run waardoor drie Schiedammers naar de vijfhoek konden, maar van invloed op de score kon dit niet meer zijn. Werpersresultaten: B, Kerssemeyer (DHS) 4 x 3-slag, 17 x 4-w(jd en 6 honkslagen tegen; W. Berkel (RFC per-korps, met een dappere kleine tambour-maStre voorop, trqk wel de belangstelling met de opgewekte me-1 lodietjes die ten gehore werden ge- 2) 7 x 3-slag, 7 x 4-wijd en 2 honk- bracht. De heer K. Scholten sr. heeft in z'n voorwoord de jeugd opgewekt am in grotere getale deel te nemen aan de komende bijeenkomsten van Jeugd Jolijt. Vanavond zijn er om 7.15 uur autopedwedstrijden in de Hagastraat en morgenavond om 7 uur autopedwedstrijden in de Iepen laan te Kethel en in de Marconi straat. Donderdagavond om acht uur wordt in het Monopole-theater de me? inM?^ot?ronenhv\rgm7a'Mcd on vilde Kenna, Peter Finch en Renee Hou- slagen tegen. In Den Haag won Schiedam 2 met 208 van Tjikalong 2 en thuis moest Schiedam 3 met 5—24 het hoofd buigen voor Feijenoord 2, SW-Rooswijk 7-12 Een serie fouten in de derde in ning heeft SW de zege gekost op Rooswijk. De honkballers begonnen met een 10 voorsprong in de eerste inning, maar Rooswijk kreeg goede kansen door tweemaal vier-wijd in de derde inning en door een aantal veldfoutcn van de roodgroenen. Ze venmaal kon Rooswijk scoren. SW stelde hier slechts een enkel punt ston. Toegang achttien jaar. Onze stadgenoot de heer M. van Dijk herdenkt zaterdag het feit dat hij 25 jaar official bij de KNVB is. Ter gelegenheid van dit feit zal hij zaterdagmiddag van drie tot vijf uur recipiëren in het kantoor van de NKMB-St. Eloy Swammcrdamsingel 49. De heer Van Dijk is adviseur van dc KNVB afdeling Rotterdam, verder vervulde hij vele functies in schoolvoetbal, Oranjevereniging, Schiedamse Gemeenschap en scheids- rechterswezen. inning scoorde SW eenmaal Rooswijk verhoogde in de 5e inning de score tot 9—4. Het werd in da zesde inning zelfs 124 en hierna hield SW de tegenstander in be dwang. De score kon echter niet met grote cijfers worden opgevoerd, het werd 125 in dc achtste inning en tenslotte scoorden de Schiedammers nog tweemaal. In deze gezellige wed strijden sloegen Van Meeteren en De Haas tweemaal een driehonkslag. Werpersresultaten: De Lange (4 innings) (SW) 4 x 3-slag, 2x4- wijd en 3 honkslagen tegen. Van Meeteren (5 innings) (SW) 1 x 3-slag, 2 x 4-wijd en 8 honkslagen tegen, Rooswijk 31 x 3-slag, 7x4 wijd en* 7 honkslagen tegen. Tegen het sterke Celeritas verloor SVV 3 met 4—12, natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Kembrahdilaan hoelt Mejdaglaan Sefiiadam Tel. 65734 m Dok- en Werf-Maatschappij V/ilton-Fijenoord N.V. Schiedam vraagt voor haar afdeling correspondentie een ter opleiding in technische correspondentie in de moderne talen- Gezocht wordt een persoon in de leeftyd van 20 tot 26 jaar met 5-jarige h.b.s., m.u.l.o. of daaraan gelijkwaardige opleiding. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven solli citaties te adresseren: postbus 22, Schiedam. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13 Permanent vanat 18 - com pleet. Telefoon 6 68 33 Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, s morgens gebracht s avonds klaar K van Vuuren. Hoog straat 106, Schiedam Voor pasfoto's naai K. van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 667 20 In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1