mSBSLl mticm* UNIQUI 70-jarig Leger des Heils hield jubileumsamenkomst U hield de kerken een spiegel voor99 J. Molkenboer neemt afscheid bij Wilton 6?® m WALDO-TAXI Rook die lekkere haifzware shag uit de bekende handige doos Ds. D. Drenth 75 jaar Goede revue „Eurovisite als propaganda voor CAB ZEEMAN AGENDA ZEEMAN SVV 2 naar Excelsior 2 ZEEMAN Het begin Pinkster Zaterdag v. d. AREND Burgerlijke Stand Rietsiap's Schoenen PINKSTERDAGEN F0T0DAGEN V. d. AREND Pols gebroken 6.40,50 (3 lijnen) Juniorentoernooi van Demos DE GROOTSTE SORTERING WAAR DAT WIEL DRAAST Kosteloze inenting Rietstap's Schoenen Schoolkorfbal- toernooi L#§TWEEDE PINKSTERDAG V'"'£ BIJNA 45 JAAR VERBAND MEESTER GRASMAAIERS GAZ0NSPR0EIERS Collecte Rode Kruis Examen gymnasium daverende Pinkster- verrassing TUINSLANG Vrijdag 3 juni 1960 3 Het Schicdamse Leger des Heils heeft gisteravond in de Julianakerk een grote bijeen komst gehouden, waarop het zeventigjarig bestaan van de afdeling op gepaste wijze werd herdacht. Onder de velen die (Advertentie LM.) Draag dit moderne sporthemd In jasmodel op warme, zomerse da gen. Een prachthemd, dat als colbert gedragen kan warden, met royale opgestikte zakken, kleur en wasecht, - f$l - De normale prijs is 14.75, maar één dag betaalt U a[$ echte Coster-sensatie voor dit SPORT HEMD In' JASMODEL voar all< herenmaten, de ongeëvenaard lage prijs van Zolang de voorraad strektï uzl voar a M e ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- singel Katendr. Lagedijk tik. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIPEN: Haarlemrnetmraar 25T de samenkomst bijwoonden, waren burgemeester mr. J. W. Peek, wethouder Th. J. L. van den Berg, gemeente-secretaris mr. N. J. Post en de plaatsver vangend commissaris van poli tie W. H. Kloeseman. De avond werd geleid door brigadier H- Lahuis van het Hoofdkwartier van het Leger des Heils. „Uw werk zie Ik vooral als zen» dlngsarbeid In de eigen gemeente/' zo zei m. J. W. Peek in zjjn toe spraak tot het Leger des Heils. „Ter* «ijl In de tyd dat uw afdeling werd opgericht, overal In het land de lenze „Sluit Schiedam" opging, begon u hier uw werk. Dit getuigt van moed." Door zijn sociale en geestelijke werkzaamheden heeft het Leger zich in Schiedam veel goodwill verwor ven, die een belofte inhoudt voor de toekomst. Ds. J. A. Hebly sprak namens het convent van voorgangers en predi kanten in Schiedam. „Ik kan hier ge tuigen van een vruchtbaar contact tussen het Leger des Heils en de kerken." Majoor Souverein heeft ook zitting in het convent en hoewel dit geen officieel orgaan is, biedt het toch volop gelegenheid tot ontmoe ting en gesprek. Er zijn gemeenschappelijke evan gelisatie-bijeenkomsten en het is geen zeldzaamheid meer, dat een of ficier van het Leger des Heils op de kansel staat, of een predikant bij de samenkomsten van het Leger des Heils aanwezig is. „Het Leger des Heils," aldus ds Hebly, „heeft indertijd de kerken wakker geschud en een spiegel voor gehouden. Want onze kerken moeten erkennen, dat zij toen veel niét de den van wat zij behoorden te doen." Lang niet altijd was er van de zij: de van de kerken begrip voor het werk van het Leger. „Zoals het ko- tholïcisme zijn orden heeEt, iets der gelijks vindt het protestantisme in het Leger des Heils." Tenslotte sprak brigadier Lahuis, die de moeilijke omstandigheden sehetste van de begintjjd In Schie dam. De bijeenkomsten werden vaak verstoord, maar het zegenrijke werk ging door. De brandersknechts had den het bijzonder moeilijk. Zij had den gewetensbezwaren tegen het werken In de branderijen, maar waar konden zij in Schiedam anders aan de slag? Toen in 1907 de moge lijkheid tot emigratie naar Canada er kwam, vertrokken dan ook 42 goede krachten van het Leger daar heen. Dit was voor de afdeling een verlies, maar voor de betrokkenen een uitkomst! De sfeervolle bijeenkomst in de Julianakerk werd opgeluisterd door muziek van de kapel en zang van de zangbrigade. (Advertentie LM.) Speciale aanbieding in ZONNEBRILLEN HOOGSTRAAT 91 Mduertentie LM.) GEBOREN: Elisabeth, d. van A. Ouwens en C. Veringmeier; Albert R.p z. van A. Hoekstra en T. Prins; Eric R., z, van C. F. Mulder cn A. M. Klompenhouwer. OVERLEDEN: H. J, Arends, 1 Jr; J. Z. van Omme, 68 jaar; M. Wape naar, 81 jaar, wed. van H. van Schic; H. F. Ritter, 77 jaar; J. Roelofs, 71 jr. (Advertentie LM.) jaóók voor degenen, die tot nu toe nier bi) ons koch ten. maar evengoed prijs stel' (en op behoorlijke kwalitei ten. zijn deze aanbiedingen bedoeld. Als U dit vest morgen voor 12.95 (de normale prijskoopt» dan betaalt U beslist te veel. Want morgen begint de ver koop van deze zelfde wolten damesvesten, gemaakt van een pracht kwaliteit fijne Merino wol, voor nog géén zes gulden. Juist in de Hollandse zomer met kille dagen en avonden is zo'n vest onmisbaar... en mor gen liggen er stapels voor U klaar... wollen vesten met ingezette mouwen, in vele kleuren, voor minder dan de halve prij». Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen damesvesten m de kleuren wit, linde. Hta, geel. coral enz., in de maten 38t/m 48 Dit is een van onze veie modellen uit onze Pinkster-collectie BROERSVEST 12 Mejuffrouw J. W. vermist een portemonnaie. met ruim vijf gulden erin, uit haar kleding, die in een «iet afgesloten kleedhokje in het Sportfondsen bad hing. (Advertentie LM.) Ruime sortering CAMERA'S Zie de etalage, HOOGSTRAAT 91 De chauffeur S. G. liep gistermid dag een gebroken pols op, toen hy op de Bettoweg bij het lossen van zijn vrachtauto kwam klem te zit ten tussen aan aantal omvallende spaanderplaten en de auto. De GG en GD bracht hem naar de Dr, No- letstichting, waar hij is behandeld. (Advertentie I.MJ Ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig bestaan zal Demos maandag een groot juniorentoernooi organiseren waaraan o.a, 2ullen deel nemen teams van de plaatselijke clubs HBSS, Martinit, Ursus, DHS en GTB r a *r>t>Ttentie LM.) m CAPTAIN GRANT Ds. D. Drenth van de Gereformeer de Kerk, die sinds zjjn emeritaat in 1345 in Schiedam woont, hoopt op maandag 6 juni 75 jaar te worden. Hij werd tn 1885 te Veendam ge boren. In 1910 slaagde hij cum laude voor zijn kandidaatsexamen theolo gie aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. Van 1915 tot 1921 stond hij in Leimuiden. Daarna was hij 24 jaar predikant In Zuidlaren. Na zijn emeritaat is hij steeds ak- tief gebleven op verschillend terrein. Zo heeft hij het toezicht over voor waardelijk gestraften en bezoekt hij wekelijks de gestraften in de ge vangenis te Rotterdam. Ds. Drenth is voorts vice-voorzitter van de afcL Schiedam van het Ne derlands Bijbelgenootschap on voor zitter van de vereniging „Het Zonne huis." (Advertentie I,M.) voor uw vakantie, thuis en tuin vindt TJ bij HOOGSTRAAT 69 SCHIEDAM De chr. gymnastiekvereniging „Animo" neemt op Tweede Pinkster dag met een zestigtal leden deelne men aan de Bondswedstrijden in Coevorden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Kon. Ncd. Chr. Gymnastiek Verbond, Op zaterdag 18 juni neemt men deel aan de aspiranten-wedstrijden in Naaldwijk. „Animo" moet zijn be- ket van de Kring Maasmond verdedi gen. Op 25 juni is er een openlucht- demonstratie door alle leden. De jaarlijkse propaganda-feestavond van de CAB heeft ditmaal niet zoveel belangstelling getrokken als vorige jaren. Dat is jammer want ook dit maal werd een uitstekend program ma geboden in het Passagetheater, Jan Blaazer en Joop Doderer heb ben met hun revue de vele Schie dammers enkele uren aangenaam be zig gehouden, „Eurovisito" is een re vue die In een kelen van goede sket ches met vaart wordt opgevoerd. De komieken Jan Blaazer en joop Doderer laten als entr'actes tal van fratsen en moppen horen. Dick En- gelbracbt imiteerde op kostelijke wij ze radio- en TV-stemmen, De dames Sacha Deniscnt (met veel Franse chansons), Carla Lahnstein en de 1 Willanty's zongen tal van vrolijke (Advertentie 1WJ Op dinsdag 7 juni bestaat er des middags gelegenheid tot kosteloze inenting in het gebouw van de Gem. Geneeskundige Gezondheidsdienst. Tuinlaan 80, Behalve voor de jaar klasse 1959- Van 2 uur tot 2.30 tegen pokken en van 2.30 tot 3 uur tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Advertentie LM.) ART. MO Dit is een van onze vele modellen uit onze Pinkster-collectie BROERSVEST 12 Op dinsdag 7 juni organiseert de Schiedamse Schoolkorfbalcommissie de jaarlijks terugkerende en tot tra ditie uitgroeiende korfbalwedstrïjden voor de schooljeugd op het Harga Sportpark. Het is voor de commissie een vol doening, dat deze wedstrijden zich itt een toenemende populariteit mogen verheugen. Niet minder dan 35 twaalftallen zullen deze dag de ter reinen bevolken. Ook dit jaar speelt het winnende twaalftal een ere-wedstrijd tegen de scheidsrechters en officials. Na afloop van de wedstrijden zal de inspecteur van het Onderwijs, do heer C. A. Kamp, aan de winnende ploegen de prijzen uitreiken. MBwNTOTOT5 UUR - IN AL ONZE SHOWROOMS —rt S9 IQI Ï9 S m Volle dia overzi cht Van i Volledig overzicht van de ontwikkeling van de hedendaagse meubelkunst In binnen- en buitenland. Ook het klassieke meubel ruimschoots vertegen- VJOordtgd. VR1J T0EGANG Bij eventuele aankoop van 350 gld. 7 of hoger worden 2 dagretours vergoed. Waal Wijle/Ma dsfricht Almelo WAALWIJK-CENTRUM: Groiesfraat 299 MAASTRICHT: St. Jacobstraat b/h VrljthoF ALMELO-CENTRUM: Grotestraat 33 t Dinsdag 7 juni neemt de heer J. baan zal hij altijd met genoegen le- IMolkenboer die thans woont in de rugzien, Hij had een prettige tyd, (Advertentie LM.) Koningin Emmaflat 61 afscheid van de Dok- en WerfmaatschappJJ WU- ton-Fijenoord, b|j welk bedrijf hy vijfenveertig jaar in dienst is ge weest. Meer dan veertig jaar is hij daar verbandmeester geweest, en heel wat werknemers beeft hü In deze functie vaak een goede dienst kunnen bewijzen. De heer Molkenboer kwam in dienst als leerling-ijzerwerker op het bedrijf in Rotterdam. Hij had toen al veel belangstelling voor het werk van het Rode Kruis en de EHBO en volgde dan ook cursussen hier voor. Tijdens '14- '18 diende hij in een militair hospitaal en toen hij weer bij het bedrijf terugkwam, en men iemand nodig had voor de ver- bandkamer, bleek hij daarvoor de aangewezen kracht. Na enkele jaren ging hij naar het bedrijf in Schiedam. In zijn werk heeft hij zo heel wat meegemaakt. Het ergste ongeval was wel de grote brand op de Griekse tanker „Petra- kis Nomikos". Voor de doortastende wijze waarop hij optrad bij het red dingswerk, kreeg hij het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Ro de Kruis. Dat speelde zich af in 1937. Vol lof is hij over het werk van de Veiligheidsinspectie op de werf. Het aantal ongevallen is drastisch be perkt door de veiligheidsvoorschrif ten en als er de laatste jaren dan ook iemand op de verbandkamer kwam met kapotte tenen, dan wist hij het: „geen schoenen met stalen neuzen gedragen" één van de vele voorschriften die het werken veili ger kunnen maken. Bij zijn veertigjarig bedrijfsjubi- leum, nu dus vijf jaar geleden, werd hij onderscheiden met de bronzen ere-medaïlle verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Op dc laatste jaren van zyn loop onder dc chef van het verplegend personeel, de beer Brandsma en de arts C. J. Donker. Die laatste jaren was by weer op het bedrijf in Rot-, terdam, zodat hjj geen continu-werk meer hoefde tc doen. Samen met andere werknemers die met pensioen gaan, neemt hij dinsdag dus afscheid, gisteren nam hy al afscheid van de geneeskundige dienst van Wilton- Ffjenoord. De brandweer werd gisteravond omstreeks half tien. gealarmeerd voor een brandje in de wonirfg Lo- rentzlaan 58 c. Dc bewoner, de heer C. N., ontdekte bij het binnengaan van de kelder, dat in een hoek een plaat zacht-board stond te smeulen. De brandweer bluste het vuurtje. Er lagen afgebrande lucifers in de buurt, dus waarschijnlijk hebben kinderen dit vuur aangestoken. 37.95, Grasscharen 4.05. Blad- harken met steel 1.15. Brocrsvest 52 Tel. G 75 94 liedjes. De Hongaarse springers Les Szbgi's lieten op een verende plank atletische sprongen zien. De voorzitter van het Comité Auto- en Boottochten voor gebrekkigen, de heer A, Th. Schuddebeurs, heeft in zijn openingswoord speciaal verwel komd de directeur van Soc. Zaken de heer J. Oostlander. De heer Schud debeurs was verheugd dat hij ook de heer K, JHeyboer onder de aan wezigen had opgemerkt. De heer Heyboer toch is als de initiatiefnemer en de grote organisator de mentor van de uitstapjes. Na de pauze heeft de heer Schuddebeurs gewezen op bet grote belang van het werk van de CAB. Hij hoopte dat vele stadge noten de organisatie zullen steunen. Er zijn meer financiën nodig om de acties te kunnen voorzetten. Naar goed gebruik offerden de bezoekers bij de collecte ook ditmaal met ani mo voor het goede doel. Bellen by ongeval: G-G. en G-D. Tuinlaan 80, telefoon 69291). Pulitie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Gouka en j Co, Groenelaan 127. 1 R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag tbehalve maandag) van 9 30 tot 10.30 uur en iedere avond «behalve woens* dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven; geopend maandag van 19 tal 20.30 uur, dinsdag van 9.30 to* 16.30 en van 19 tot 20.30 uuo woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 2030 uur, zater* dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sled. Museum: Tentoonstellingen „H. M. v, d. Spoel" en „Vrijheid" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Maigret en het raadsel van Saint-Fiacre". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „From here to eternity". DIVERSEN Museum, 8,15 uur: Opening ten toonstelling. (Advertentie LM.) Plastic 1.35 en 1.95. Sproei- slangen 14.85, draaiend 5.05, 7.25, 8.75. Broersvest 52 Tel, 6 75 94 Het Rode Kruis staat altijd klaar om de gevaren te meren, tuelke ons gemeenschappelijk en per soonlijk welzijn bedreigen. Vrij wel iedereen heeft dit wel eens zelf ervaren. Dit werk moet voortgang vinden en daaraan kunt u TOeetoerfcen door uw gave in de collecte van ujs. zaterdag. Dc Burgemeester van Schiedam, Mr. J. W, PEEK. Aan hot Stedelijk Gymnasium te Schiedam slaagden voor diploma A* de dames C. van Bochovc, I. S. Jbp- pe en Y. C. Louwerse te Schiedam en mej. M. N. Boot te Vlaardmgen; de heren: J. A. de Koning te Vlaar- dingen en D. J. Noordam te Rotter dam. Afgewezen: geen. Voor diploma B slaagden de he ren M. de Bruyn, W, Rip en T. Y Tjia te Schiedam; W. H. L. Jtir- gens en K. Kraak te Rotterdam en M. Oversluizen te Vlaardmgen. Drie kandidaten werden afgewezen. (Advertentie LM.) a u. i u n v o:i ë.l b.k v k OFFICIEEL (Advertentie LM.) OPGETOGEN ïs men over het "TWEN"~cos!uum. Geen wonder, want m kwaliteit# coupe en af werking zal men zijn gelijke niet gauw vinden. De reserve elftallen van SVV. Hermes-DVS en Excelsior moeten in een aanvullende competitie uitmaken wie zal degraderen in de reserve le divisie B, aangezien alle drie met een gelijk aantal punten zijn ge ëindigd. Het programma ïs bü loting vast gesteld, t.w.: 4 juni; Exc. 2SW 2; 10 juni: Hcrmes-DVS 2Excelsior 2; 15 juni: SW 2Hermes-DVS. Het doelgemiddelde van de geh elo t competitie is uiteindelijk doorslag- j gevend, dit gemiddelde is momenteel* i SW 7,23; Excelsior 6,097 en Hermes- DVS 6,093. Een en ander houdt in, dat SW a.s. zaterdagavond met een 1 overwinning zich definitief veilig kan stellen en haar plaats in de hoog ste reserve-klasse kan behouden. Dat de rood-groone reserves het niet ge makkelijk zullen krijgen staat echter wol bij voorbaat vast. Deze wedstrijd vangt aan om 6.30 uur nm. op Wou- denstein in Rotterdam. De opstelling van SW luidt: Kouwen, achter: Kouwenhoven cn Schenk; midden: J. v. d. Schijndel, H Wink en C. v, d. Windt; voor: H. Könemann, G. Sla venburg, W. v. Meeleren, J, v. d. Marei en J. de Groot. (Advertentie jij S 055, 0.90, 0.6Ö, <U5 en f 0.29 per meter. Gieters, plastic en gegalvaniseerd Broersvest 52 Tel. 6 7p 94 Daarom een prachtidee om juist n0, vlak voor fasen, de voortreffelijke "TWEN "-JONG EN SCOSTUUMS, in prima kreukhersteüande kam-.- garens, moderne streep- en rult- dessïns, compleet met broekriem van dezelfde stof, aan te bieden, van 10-16 jaar, ALS PAASVERRASSING, 2Q75 ALLE MATEN w - ROTTERDAM: Korte Hoogttraai 11 Meent hk. Goudse. singel Katendr. Lagedijk hk. Dorpiveg West Kruiskade 3S LEIDEN: Haarlemmerstraat 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1