LEXINGTON Kamer van Koophandel kreeg r nieuwe onder-voorzitter UITSLAG LEXINGTON PRUSVRAAG ■I Aardige mensen in n aardige rolprent Waslijst van onderwerpen '■ityefémdm.rfedmn itiïm BULER H, Onruststoker vindt het Wilde Westen te tam Ronde van Jeugd Jolijt Koeriersters MEI-RONDE fcÓ'opd&h /DhdfJ Burgerlijke stand Artsen op zondag MONOPOLE VERTOONT: UVG-dames degraderen Hermes cricket PASSAGE-THEATER: W. A, VERWAYEN HDYS 2 slaat Excelsior 2 Demos verloor in jubileum w edstrij cl AGENDA Weekmarkt terug naar Broersveld Weekpro gramma van Jeugd Jolijt Wielrenner gewond M. Eising viert bedrij f sjubileum Polio-inentingen Zomeravondvoetbal Kind aangereden Kerkdiensten SCHIEDAM vrouwelijk personeel KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Vlieg met Lexi naar Rome en de Olympische Spelen DE DERDE RONDE BEGON OP 1 «JUNI Fietser botst tegen afsluitbomen Met scooter geslipt Nederlandse bouw in Australië krijgt steun aSgT Zaterdag 11 juni I960 •■VLAABDINGEN. De Ka mer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas heeft zich gisteren door een waslijst van onderwerpen heêngeworsteld. De Kamer kreeg een nieuwe ondervoor zitter in de persoon van de heer C. Rauws uit Schiedam: de verkiezing was noodzake lijk geworden wegens de va- cature-B, G. Hoogendam. 'Aan het begin van de vergadering werd de heer F. Ste-enLerg uit Schiedam geïnstalleerd. In de vaca ture-A. van Bodegom werd de heer van Welzenes uit Spijkentsse uit een voordracht van drie kandidaten gekozen; dat gebeurde (evenals de benoeming van de onder-voorzitter) met algemene stemmen, 'De rekening en verantwoording over 1959, sluitende in ontvangst en uitgaaf op 129,352,64 met een batig saldo van ƒ5.513,19, werd vastgesteld Met alleen de stem van de heer J, v. Toor Hzn tegen, besloot de Ka mer een eenmalige subsidie van dui zend gulden te verstrekken aan de Stichting Nationaal Visserij Museum te Vlaardingen en een jaarlijkse bij drage van ƒ100.—. Blijkens een enquete is de Kamer tot de conclusie gekomen, dat er enig tekort bestaat aan deskundig perso neel in de detailhandel, vooral m branches, waarin men eerst een des kundige opleiding behoort te hebben genoten. Het ontbreken van een op leidingsschool wordt gevoeld. De Kamer onderstreepte de advie zen (aan het college van rijksbemid delaars) om Spijkenisse in dezelfde gemeenteklasse in te delen als Hoog vliet (bijna geheel in 2, enkele cate gorieën 1), Rozenburg (nu nog 5) geheel in 2 en Brielle (thans 4) m 3. Het vervallen van het Schiedamse gedeelte in de (Rotterdamse) tele foongids wordt als een gemis ge voeld. Alsnog worden pogingen aan gewend om hierin weer te voorzien, desnoods door een aparte uitgave. De openingstijden van de spoor brug te Maassluis zullen aanzienlijk worden verbeterd. In totaal zal de brug volgens het nieuwe schema 13 keer per dag opengaan. De NS is niet ongevoelig voor de suggestie om de bediening van de vcihgheidsin- richting te veranderen, zodat de brugwachter sneller kan manoeu vreren. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Kamer van de heer G. C. (Advertentie LM.) GEBOREN: Jacoha J. dochter van H, Gunneweg en J, G. Verver; Yvon ne W, dochter van C. van Buuren en C. den Hertog; Adrian us J. M. zoon van A. A. J. Havermans en M. Nie- meijer; Johannes G. zoon van S. Bos nian en G. Castricum; Claudia doch ter van J. Th. Dijkstra en M. G. Th. Stoffel; Hermina R. J. dochter van G.'N. Bouwhuis en M. L, van Tienen. OVERLEDEN: M. M, Postma, 47 jr echtg. van C. T Groeneveld; J. Hoo- genboezem, 75 jaar; P. R. M. Peters, 82 jaar. Jn spoedgevallen zijn gedurende dit twrekeinde dc volgende artsen tc berei- -A, Q, C, Klomp, Jul. van Stolberg- «mat 3, tel 69352; H. J. Ormel, Singel 78, tel, 68250; G. w. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek Backer. St. U- dutnastraat 58. die ook gedurende do volgende week dc nachtdienst waar neemt, Buys over het autobusvervoer in Vlaardingen, is een. nota opgesteld en vond dezer dagen een driemans- gesprek plaats RET-gemeente-KvK. Daarbij is gebleken, dat het onmo gelijk is om de vertrektijden van de bussen aan het Vlaardingse station afhankelijk t" doen zijn van de aan komsttijden van de treinen. Er zal een wachtgeiegenheïd komen, zodra de gemeente daarvoor een strookje grond beschikbaar stelt. Vastgesteld is, dat geen overbezet ting van de bussen plaats vindt, een enkele uitzondering daargelaten. Er komt geen rechtstreekse verbinding van Vlaardingen met Rotterdam, terwijl het praktisch ook onuitvoer baar is om van de Koemarkt ver trekkende bussen in de richting "Vlaardingen te sluiten voor Schie damse passa Tiers (er waren snel- diensten Schiedam—Vlaardingen be pleit). Het Van Schravendijkplein is een tijdelijk eindpunt; daar komt geen abri. Wel binnenkort aan de Dirk de Derdelaan (belde punten in Vlaar dingen). Over de nieuwbouw van de Ka mer werden enige mededelingen ge daan. Het plan is praktisch rond. Maar het is nog zeer de vraag of reeds dit jaar met de uitvoering kan worden begonnen, want de rijks, goedkeuring is nog steeds niet af gekomen. Naar de late postbestelling in en kele Schiedamse industriewijken zal een onderzoek worden ingesteld. EEN zware jongen van de prairie, die vindt dat het Wilde Westen te tam ls geworden, brengt als Ja- gade, de onruststoker op z'n eentje een kleine stad In rep en roer. De kroeg gaat weer open op zondag «n de verbannen dansmeisjes maken er hun luidruchtige rentree. De ordelievende burgerij blijkt dan toch niet erg vast in de puriteinse schoenen te staan en de sinistere Jagade, die in dit bruisende Sodom rustig aan de pokertafel blijft zit ten, ziet met welbehagen, hoe twee dracht en lafheid het stadje ia een chaos veranderen. Er is maar één man, die deze zondvloed kan keren en dat is de moedige jonge sheriff. Maar die moet eerst nog bijna gelyncht wor den voor hij met de onruststoker kan afrekenen. Erg spannend is deze technicolor-geschiedenis met Dale Het dameselftal van de handbal vereniging UVG is nu definitief naar de afdelmgs tweede klas gedegra deerd. In de halve beslissingscom petitie voor degradatie hadden onze stadgenoten al reeds verloren van Hollandïaan en Spartaan, maar laatst genoemde vereniging had met een ongerechtigde speelster gespeeld en de straf- en protestcommissie heeft deze wedstrijd ongeldig verklaard. UVG kreeg dus nog een kans om degradatie te ontkomen en vrijdag avond is op het UVG-tcrrein deze wedstrijd overgespeeld. De Rotter damse dames speeldeh een klasse beter en namen in de eerste minuut al reed3 een voorsprong welke tot de rust werd vergroot In een 06 stand tlVG dat te'onsamenhangend speelde en haar aanvallen slecht afwerkte kwam dan ook niet tot groots spel en was er eens een. goed schot, dan was er de Spartaan-keep»ter, die ver der ook een goede wedstrijd heeft gespeeld. Bij het vierde doelpunt kwam de UVG-keepster T Bonte met de staan der in aanraking en het was nEet meer mogelijk om verder te keepen. L>, Bakker nam haar plaats in en zeker niet onverdienstelijk. In de tweede helft draaiden de UVG voorwaartsen wat soepeler en het was L, Veerkamp die voor de groen-witten wist tegen te scoren. Spartaan kwam echter steeds goed terug en vooral hun midvoor J. Schellen was een gevaarlijk schut ster. L. Veerkamp wist tot drie maal achter elkaar te doelpunten en het laatste doelpunt was van de hand van C. Brokling. De Rotterdamse dames wonnen uiteindelijk verdiend met 4—10. Voor zondag staat er een top- match cricket op het programma Bij Hei-mes DVS komt nJ. HCC 2, dat afgelopen zondag tegen het eer ste van de Grote Haagse een schit terende battingprestatie leverde. Vooral Peter v. Arkel met 130 runs deed van zich spreken. De uitwed strijd leverde een draw op voor onze stadgenoten, terwijl een over winning toen zeker tot de mogelijk heden behoorde. Nu Stolk, v. d. Sloot en waarschijnlijk ook Tette- laar in goede vorm steken ligt een wedstrijd met goed cricket in het vooruitzicht A. Keuzenkamp, die voor het tweede elftal reeds een aantal goede scores heeft laten no teren, zal de plaats van B. Hoek innemen. Opstelling; H. Stolk, J. v, Noort- wijk, A, v. d. Ende, A. Keuzenkamp, H, v. Meurs, "W. v, d. Sloot T. Stahlie, C. A. Tettelaar, P. Bors- boom, A. Melief, J. Verhoev. Hermes DVS 3 zal in Den Haag gaan proberen tegen 41 Garrison Hook haar ongeslagen positie te handhaven, terwijl ook Hermes DVS 4, thuis tegen VUC 2 een gooi naar de bovenste plaats zal doen. Robertson, Mara Corday en Jock Mahoney niet wèl tamkelijk ver ward. (In Monopole) (Advertentie I.M.j Partij TAFELKLEDEN 100 en 130 rond 120 x150 en 140 x170 vanaf 7.95 ■Woninginrichting: Hoogstraat 184—186 Schiedam - Tel. 6 75 81 DE bijzondere manier waarop Glenn Ford kust, Is voor Deb ate Reynolds het begin en het einde van alles. De komedie, die George op basis van dit eenvou dig® principe verfilmde, beet dan ooi Het begon met een kus (It started with a kiss). 1 Het is een vermakelijke geschiede- Dis van het soort dat niet te veel intelligentie vooronderstelt bij de "toeschouwers. Een geschiedenis van tortelduifjes, die zich in hoofdzaak als kemphanen gedragen onder in vloed. van een reeks van misver- Standen. Het belangrijkste misver stand-is wel, dat Debbie Reynolds wt een huwelijksstaking besluit om naar kersverse echtgenoot „beter" tetteren kennen! Het echtpaar ver toeft in Spanje waar de man als s^fieant werkzaam is op 'n Ame rikaanse basis Teneinde de „goede betrekkingen" met Franco niet te schaden beveelt het Amerikaanse commando zijn mensen om zich in alles zo onopzichtig mogelijk te ge dragen. Het echtpaar beantwoordt deze maatregel door zich in een futuris tische, knalrode, vol-automatische dr oomslee over Spanj es wegen te bewegen. Er is een vurige torero, die de sergeantsvrouw op hoogst opzichti ge wijze gaat adoreren en 'n markie zin die op elegante wijze werk maakt vaagde sergeant Met MetroctJor heeft men danig geprofiteerd van de kleurige schoon heid van het echt-Spaanse milieu. Het is een aardigefilm geworden met aardige mensen, die zich in spannen om een nogal, kinderach tige intrige op de been te houden. (In Passage) De belangstelling voor de wieler wedstrijden van Schiedam in het kader van „Jeugd Jolijt" groeit. Woensdagavond was ook het aantal deelnemers groter dan op de eerste avonden. In de dr. Wibautstraat heb ben de jongens in hoog tempo strijd geleverd. Helaas ontstond er op de gladde weg een valpartij. Een jonge man meest voor onderzoek naar het ziekenhuis worden verwezen. De jongeman De Geer, die de eerste avond niet heeft deelgenomen, won wederom. Een tiental knapen vol tooiden de race ditmaal niet De uitslagen zijn: 1. De Geer (DES), 2. W. Lepolder (Stempelfa briek), 3. F. van Duyvenbode (Ter Braak), 4. Van der Akker (Wam- steeker), 5. M. Scholten (Molenaar), 6. T. Cine (Ter Braak), 7. J. Karei, 8. Grootendorst (DES), 9. Romein, 10. De Raay, 11. Karnbeek 12. De Ronde, 13, Van Munster, 14, Blom, 15. Kok en 16. Noteboom. Tijdrit: 1. Ter Braak 55 sec; 2 Stempelfabriek 55.4 sec; 3. DES 56,2 sec; 4. Wamsteeker 59 sec; 5. Vrije Volk 1 min. 2 sec; 6. Coca Cola 1 min. 4 sec; 7. Molenaar 1 min. 4 sec Algemeen ploegenklassement: 1 Ter Braak 27 p; 2. DES 46 p; 3. Stem pelfabriek 47 p; 4.. Wamsteeker 50 p; 5 Molenaar 76 p; 6. Coca Cola 94 p; 7. Vrije Volk 102 punten. Individuele klassement: 1, Lepol der 6 p; 2. Van Duyvenbode 11 p; 3. Cino 12 p; 4. Scholten 13 p; 5. Van der Akker 14 p; 6. Grootendorst 20 p; 7. De Geer 22 p; 8. De Ronde 28 p; 9. Kambeel 33 p; 10. Van Munster 37 punten. Duizend'toeschouwers hebben vrij dagavond 'gezien hoe het reserve team van Hermes DVS zich in de degradatiewedstrijd tegen Excelsior 2 met een 20 zege in de hoogste reserveklasse heeft gehandhaafd- De blauwwitten debuteerden op het hoofdveld in sportpark „Harga" met uitstekend voetbal waarin, architect Cock van der Tuyn en de actieve Eddy van der Graaf en Putters ex celleerden. In deze dikwijls harde strijd kwam Excelsior herhaaldelijk gevaarlijk voor het Schiedamse doel, maar het ontbrak de Rotterdammers aan stootkracht. Kermes DVS 2 nam voor rust door Van der Graaf een voorsprong. Vlak voor het einde schoot rechtsbuiten Wim van Zuyle- kom scherp in. De Rotterdamse doelman lag in geslagen positie toen linksbuiten Wim Kerklaan het leer in de doelmond schoot. Hermes DVS verkeerde in feestvreugde. Woensdagavond voetbalt Hermes DVS 2 op het terrein van SW aan de Westfrankelandsedijk tegen. SW 2. De roodgroenen hebben in deze degradatiecompetitie met 30 van Excelsior 2 verloren. Slechts indien SW van HDVS wint kan SW voor de hoogste klasse worden behouden omdat de drie clubs dan ieder twee punten uit deze competitie heeft, de gradeert dan. Bij een gelijk spel of een nederlaag van SW degradeert SW 2. Demos heeft de eerste nederlaag geleden in haar jubileunmederlaag- serie. Op Spieringshoek speelde DRZ vrijdagavond een pittige partij tegen een Demos, dat zich goed heeft ver weerd. De Roode Zonners wonnen met 3—2 van Demos. Voor Demos scoorden Eef Vrij en C. Tetteroo. Bü DRZ scoorden Joop Altorf, Koos Wigmans en debutant rechtsbuiten De Bruin.' Bij de reserves leed Demos 2 de eerste nederlaag. Schiedamse Boys won met 6—6. Verder: Demos 3 DHS 5 2—2; Demos 4—SFC 4 5—0; Demos 6—Schiedam 6 24, Bellen bü ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 6929a Politie-slarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Backer, St LIduinastraat 58. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 930 tot 16.30 uur en «edere avond (behalve woens dag en zaterdag) wan 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven geopend maandag van 19 tot 20-30 uur, dinsdag van 930 tot 16.30 en van 19 tot 20JO UUc woensdag van 9.30 tot 1650 uur, donderdag van 9.3(1 tot 12-3# uur, vrijdag van 9 30 tot 16,30 en van 19 tot 20,30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. "s Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Hel begon met een kus". Monopole, zondag: 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Jagade, de onruststoker". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Gemengd Koor Operette. Musis Sacrum. 7.30 uur KAJ-cen- trum. Toneel, De marktkooplieden, die de vrlj- dag'S in Schiedam een standplaats hebben, verkeren in feestelijke stemming. Vrijdag zullen alle markt kooplieden. hun stand weer in Broers veld hebben. Zoals bekend moest vorig jaar een gedeelte van de marktstands plaats maken voor de bouwactiviteiten voor de bakkerij M. J, Vlug.'Die marktstands kre gen een tijdelijke plaats op het Koolas. Inmiddels zijn de werk zaamheden voor bakkerij Vlug aan de zijde van het Broersveld gereed gekomen. De bakkerij zal binnen kort in gebruik worden genomen. Het personeel van de bakkerij Vlug van de Singel en van de aange kochte bakkerij De Nijverheid van de Nieuwe Haven zullen dan in het moderne bedrijf te werk worden gesteld. Voor de marktkooplieden blijkt deze vooruitgang een pettige zijde tc hebben want unaniem ge ven zij de voorkeur aan de geza menlijke markt in één straat. Daar om zal de hereniging in Broersveld vrijdag een feestelijk karakter krij gen. Er zal muziek zijn en de koop lieden bereiden voor de klanten di verse attracties voor. In het kader van Jeugd Jolijt is er volgende week maandag een Ronde van Schiedam in de Stadhouders laan en de dag daarop eenzelfde Ronde in Ketfacl. Dinsdag is er ook een spelavond bij de school in de Dwarsstraat De CJT.V. heeft hier de leiding. Woensdag is er een ge- costumeerde optocht, waarbij leden van het Clubhuis St. Joris Doele het spel „Aladdin en de Wonder lamp" opvoeren by de school in de Huismanstraat" De Drumband van Excelsior verleent medewerking aan de optocht Donderdag is er een Vijfkamp voor 9-16-jarigen op'het Emmaplantsoen. ^Alagdin" wordt dan opgevoerd bij de B.L.O.-scho- len aan de Dr. Kuyperlaan, Vrij dag ia er spelavond voor 6-13-jarigen bij de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel. Dan i$- er ook een twee-man race-voor D-14-jarige jongens en meisjes in de Van Osta- delaan. Het weekprogramma sluit za terdag met een fietspuzzeltocht en vaardigheidswedstrijden om half drie in de Plantage bü het Podium. Alle andere festiviteiten beginnen avonds om kwart over zeven. De 16-jarige H. G.'Baron is gis teravond tijdens de Ronde van Schie dam in Nieuwland met rijn fiets ge vallen. Hü kwam tussen het struik gewas van de groenstrook terecht en liep snijwonden op aan de rechter zijde van zijn lichaam door het prik keldraad tussen de struiken. Hij is in 't Gemeenteziekenhuis behandeld Dinsdag zal de heer M. Eising vijfentwintig jaar in dienst van de firma Th. J. L, van den Berg Beveka Combinatie N.V. zijn. Het zilveren jubileum var. de procuratiehouder zal met een receptie in restaurant .Europoort", die van drie tot vijf uur wordt gehouden, worden ge vierd. De heer Eising heeft ook be kendheid als voorzitter van SVV. Te- vens is .Maarten Elsing lid van de Schiedamse gemeenteraad geweest. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en. Gezondheidsdienst deelt mede dat op dinsdag 14, woens dag 15 en donderdag 16 juni (en vrij dag 17 juni in Kethel) aan de kin deren geboren In 1959 de derde in jectie (van de serie van 4) tegen po lio gegeven zal worden. De vierde injectie wordt ongeveer een half jaar later toegediend. De kinderen gebo ren in 1957 die reeds 3 injecties ont vingen, krijgen op de bovengenoem de data een vierde (herhalings) in jectie. Dc oproepen voor de in aan merking komende kinderen zijn reeds verzonden. Nogmaals wordt speciaal de aandacht er op gevestigd dat de oranje-inentingsboekjes van de kinderen geboren m 1959 moeten worden meegebracht De inentingen zulten plaats vinden in het gebouw van G.G. en G.G. Tuinlaan S0, telefoon 69290 waar te vens alle inlichtingen worden gege ven. Voor Kethel geschieden de in entingen. wederom in het v/m ge meentehuis. Daar het voor uw kind van het grootste belang is dat het door in enting tegen kinderverlamming wordt u dringend aangeraden deze gelegenheid niet te verzuimen. Het programma van het zomeravond voetbal van de Algemene Bedrljfsvoet- bal Competitie te Schiedam luidt voor *"e volgende week als volgt: Maandag 20 jont: VVO—Fontiine, Schietbaanstraat, veld 1; NWW—Simon. Seietbaanstrnat, veld 2; De WitroHav. Bank. Spieringshoek; SCF—GZV, Ha venwijk. Dinsdag 21 juni: TVBHoek 2, Schiet baanstraat veld 1: WK—Bingham. Schietbaonstraat veld 2; Helios 2—WW Havendijk. Woensdag 22 juni: Helios—Roda. Scletbaanstraat veld 1; WK 2—PTT 2, Schietbaanstraat veld 2. Donderdag 23 juni: Komeet—IPC, Schietbaanstraat veld 1; Hav, Bank— GRS, Schletbnanstra.at veld 2; Ma fa— PTT. Havendijk; WS «taion, HARGA. Schiedam, veld 3. Vrydag 24 juni; jv» \V— GZV, Schiet baanstraat veld 1; GPS—Sneep, Schiet baanstraat veld 2. (Advertentie 1 M.l Het 3-jarig zoontje van de familie Van Roon is gistermorgen in de Amalia van Solmsstraat met rijn kinderfietsje aangereden door een bakkcrscarriér, bestuurd door de heer F. G. Het kind liep een lichte hersenschudding op en is in het Ge meenteziekenhuis behandeld. Het on geluk gebeurde, doordat het jongetjo plotseling de rijweg overstak. Ned. Herv Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur dr L. J. Cazemier. Bethelkerk 10 Uur ds. D. J. Spallng en 7 uur ds A. Hoffman,. Op- standingskerk 10 uur dr. L. J. Caremier en 7 uur ds. D. J. Spaling en dr. KL J. Kraan, Geref pred. te Rotterdam (oecum. dienst). Vredeskork 9 en 10.45 uur ds. J*. G. Jansen en 7 uur ds. mr. G. A. Alma. Amsterdam (Opendeurdlennt). Kethel 10 uur J. v. Lambaigen, Vlaar dingen en 7 uur ds. P. Holst, Rotterdam. Ned. Herv. Geref. Evsuig. Gebouw Irene 10 en 4 uur ds D. v. d. Berg, Vee- nendaal. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur d> S. G, v. d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvest 92 10JO uur ds. J. Th. Mackenzie, Oegstgeest. Jehovah's Getuigen. Volksgeboiw uur "Wachttorenstudie, onderwerp „Zachtaardigheid en zelfbeheersing ver pen vreedzame vruchten af": woensoeg 7.30 uur dienstvergadering en theocra tische bedicningsschool. Oud-Kath. Kerk, Dam 28.10 uur hoog- mis. Baptistengemeente, Lange Haven 10 en 7 uur ds. R. Rei ling. Leger des Hells, Lange Haven 27. 10 uur hejligingssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkamst. Gerrit Verboon- straat 6.30 uur openluchtbljeenkomst o.l.v, majoor en mevr. M. Souvercln. Chr. Geref. Kerk, Waranda, hoek B.K.- laan. io on 5 uur ds. M. Overduin, Woor den. Geref. Kerk, Ooslerkerk, 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. Ju- llanakerk 9 en 10 30 uur ds. W. A. Krij ger en 5 uur ds. E. J. Oomkes. Kethel „De Ark" 9.30 uur ds. E. J. Oomkes cn 2.30 uur ds J. Nawün. N.V. Boometaf-Lotus - Schiedam vraagt op haar diverse fahrieksafdelingen Ook-gehuwde vrouwen komen in aanmer king (eventueel voor halve dagen) Aanmelden: dagelijks (behalve zaterdag) van 9-16 uur aan de fabriek Korte Haven 15 Speciaal voor spoedgevallen Botterdamsedük 265 Telefoon 68021 Schiedam Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 103. te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar Te koop aangeboden Te koop hulskamerameubïe- ment en bankstel, tegen elk aannemelijk bod. 's Avonds tussen 18 en 19.30 uur. Dr. Wibautpleia 42, tel. 6 27 SI. Permanent wave Diversen Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33, SiyperÖ „Solingen", Nieuw- slraat 43, Phüisbave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, goJfsIijpén, 's Mor gens gebracht, 's middags klaar, HéJcne permanent met toe stel, het beste wal er is. compleet f 5.stroomloos 7,50. Op vertoon van "deze advertentie L— korting! Dames- en herenkapsalon „Helène", Rembrandtlaan 22. telefoon 6 7170 Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK. Groenendal IA (Broersveidpad), telef. 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledi kanten, kam peer bedden enz. Kom eens praten. Fotografie Rol films vergelen? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Bw kleine advertentie wordt gelezen ln deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las. Koog C. Iltf <4, Hoo'lom Mevr de leeuw Brumnk, Ttiereuottr i3, Hen leeuw. Nitolouir 3?. Don Hoog idoro - Wei J. M d linde, rote r 12*"'. A dom - Mei C V/ luw!,*. 1. I, Ermelo Th i Meyer, Ringdiik ló, De Kwakol - E. -Molenkamp, Oeliger, Dennen! 5. Horde<wi|k -WH Mulder, Heem«!edèilr. 13 A-'dom - A Not*. Hoogt,ndioii 7. tul W M D l Ni«1Jo«r, (tidderjpoonweg 17?, Den Hoog - A 1 Ni ene n, v d Braadelerkoa'e 15, leiden - H. I. Nieuwcnhui», V/etneierilf 10. Devenlei J Nieuwenhuucn, Riixiwag Z, 125, Geiten h Ooi lerholf 5choneB*»*Hff 33, Walvegp J W Opyen. Emmailr, 44. H>lw«r»vm A i Pnni Boekhortieritr ZD. Arnhem H Kaué, Boillr 7, Autn W M de Roay Straatweg 256 R dam - L Rooy. „Bol en Ven", Onterwiik W l Ro«< kam, Modurottr 86h». A'dom - ftgiiendaal Treeboekiir. 48, treebeek-Hcent- broek - A Rumo, H Soegheisir 24, leouwgiden M H .Schouten, Burg Allord- ttroo! 19 Geertruidenberg - 9 Segoor, G Borgelrutloon 50, Schiedam - W v. d Sluy». Admiralsnnfochl 225". A"dom W HuM.Smil. PJ Fori laan 2. A'dom M A. A Smolder» Croolseboan 1/2. Nviand - Me) I J t Soel. C Houlmaneir 144. Den Haag G Sammerdlik, E Nauouitr 25, Wltchen H M. C Slapefl. Zandweg Heerlen J W Slcya, TVcmvoaijtr 52o, R dam N Slrojvina, Altinu straat U2, Den Hoog D Spetsni|d<tr, Wilhelm ma» Ir 19, Pocrtoflool A G Sprotkerect Hoarfo 1 D tolhoek. Becklaon 19. Roosendaal W d t)»l, Berg loon 1, SarupeoH Mevr A v Vean-HodW. Markendealiaweg. Bredo - 1 J. Ver meer. fenccoijuiloan lli. Moauluii Mevr G M Vierling** Gijianbsik. Dom •igiilr 20. Voorborg Me*r R Vmor-Niemon. Bor Kampudioenir 30, Momier H Voerman. ChrysomiienUi 56 Hiluerium P i ds Vries, Zwoordtir ?S, Snwk M Wegener, San no me loon 99c. AmerdoorT - G do Woerd Ooyert, Tiandweg 3», lee'don» S Weml.oi. VaWitiiloon 76. Driehuis Mej A C. H A Zo», (dien, Portengen 10, Breukelen Hebt U de advertentie al uitgeknipt voor de derde ron de van het Lexington-figurenspel? Inzenden voor de derde ronde tot 30 juni. Zo niet - of hebt U de krant met meer - vraagt U dan een afdruk per briefkaart aan: LEXINGTON - Aid. Z 36 Postbus 170, Den Haag. Iedereen heeft kans op de hoofdprijzen: 28 reizen per Lexmgton-vliegtuig naar Rome en de Olympische Spelen en op de verdere prijzen 400 sloffen Lexi ngton- si garetten De wedstrijd duurt h maanden, april - mei - juni - juli, Elke maand 2ijn er 7 Rome-reizen en' 100 sloffen Lexington voor de origineelste inzendingen beschikbaar. Doe dus mee. En Lexi geeft U de goede raad: STEEK ER EEN LEXINGTON BIJ OP From America's Best 1 obaccos E leagilrg, Jon „if 0«lo O J F v d leeuw. NiCOloisir 39. Don Hoai -• - Potcriweldsitr 4, Deri Haog Luyke, Porkloon 108, Ketwiik «111 De jury beoordeelde alle «n kende de prijzen toe, zicht van notaris Mr P Donker te Ro iter dam Juryleden Mevr Fie Carelsen toneeispeelMfl Mevr. J. de Groot redame-rittkuniliee Dr. Lastpost liuulf-dcrkundio* Ted Schaap «oi-tgonljj H. Wandschneider voorïtitcr Lexi heeft zich reeds persoonlijk gericht tot de vele winnaars van de tweede ronde der Lexington prijsvraag. De 7 hoofdprijs-winnaars: J. O Thomas Scheers, Wegastraat 29, Enschede. L. Zijlstra. Hoofdstraat 10. Amstenrade (L-). J. M. Boumans. Willemstraat 21, Heerlen. M. Rademakers. Kon Julianaweg 24. Best T. Ladiges-Schikkedans, Admiralengracht 225", A'dam W A. P. J Boot, Casuanestraat 46. Den Haag. S. Knek-Odinot, Stadhouderskade 101, Amsterdam Z. De 100 winnaars van een slof Lexington: C C. Ni«uwenbro«k Rammeiiwool, V«uf*niroo«weg 50. taidKhemlofn M#*r M. J Kattmorm-Ouda Benaink, Blasiuiili 5, Oan Haag M r Kom^renburg. Oud* lootdrecMsawêg 80 Hilverium - M«| J E Arnold, l«p«fil 94. Zwanenburg 8 v Soordowiik. Bachitr 7 Vonlo Mavr A M Sorandie, Vloardingordiik IB96, Schi*- dom H Bellet», An( de Hpantfr 30, Den Hoog Ana von 8««k. Hoavtrtmd 32, tetermgtn - M F d Berg Hamir 21, Niimwjen - N v 6«n, Sfiaotwcg 2S4, R dam Mavf S» Bieimo Hor. Blovwe Kampwei 9, Niibcet» A, d Boei. Amit«f- dornctieweg 52. Arnhem H J Boll. OldeiUaalieslr 145. Entthedu P Borilen, Hoafdilr 54 Kaoljheuvcl A M 8ouer»4tehuvrman. Da Eng B, Driebergen F R Boumo. F v Eedenlonn 5, HilvM»um P J Biendel, M Valdekehol Zi". A'dom W M W Broeiie, R Holj'r 61, leiden i BfOerse, Oranje Nanau Katetne, School Ci». A'dam C de B'vin, pla Tuinb*«weg 42, Hui»duin«n t- J Camphui», Vergeeimii •fiieim 21 o, Rdom*) l H Cori», Prof Moiersrr 24. Moonficht J H W H U Cleef, H Patgiereolr SI, Venlo G Cordewener, Jorolilr 44, Hoembroek R Oelung. FranciKMweg 17. Haerl«n Th Douwe». NiC WiHen- kade 23. A dam H Duil, Bealnclaon 7, Pullen P Dvmni. Zaailand 21, 8 dam - H J v £»p, Bilderdiikkode 9S"' Adam E Evelem, H de Groalilr 77. Den Haag H A Fefdmandu». Zotberweg JJ, Delli Mt*f T fartieyne Biondma, Boulevard Bonken 46'", Vlimngei» - Mei IH de Graaf. Gaailaon Jt. D«n Hoog H Groot* ion». Heeckerentoan 33. Zulpnen A Cuniernh Roay. Orle'iuiilr 36", Adam J L v Knollen, Acoeiolaan 10. öoiiefbeek i Hendrikw, Ceintuurfaoan 229, ISvnum L Hoogkomp, L Aöcmaloon 42, Hstrenveen W. M d Hout. Molen»- ilraol B'. Ulrochi A Hutchirtion, H de KeyicrUr 51 bis. Utrecht C A W Jon» len. Voorweg 40 Hoog<lie> M«| ABW Jonguihre, Burggrovenlaen 217, lei. den P H Jung M Treublaan», Leiden C S Keesman, lorenlzkode 372, Hadr* leen f Kleinen Tongef»ewe/n9 Moatlrndit t Knol-Span. Pr Bernhardt 46, Zutphera J F A Kart, Adetaofttr IS, Heerlen Mai J W 6 Xouw. Zuiderpark- 1'97 Oen Hoog C Kroeier. fhomionpl 2. Oen Hoog J A Kvrver», Ben- 2s. Der Hoog G M H lammer»-Veld schalt en, Chaarstr. 97. Mon»l*r - De Z2-jarige wielrijder R, K. kwam gistermorgen met zijn hoofd tegen de dalende afsluitbomen van de Oo*»e- vaarsbrug terecht Hij liep een lichte horsenschudding op. De brugwachter had hem een seintje gegeven, dat htj op eigen risico kon doorrijden, ter wijl de afsluitbomen al naar be neden kwamen. De 22-jarige scooterrijder A, J. A V. is gisteravond op de Westvest ge slipt., en gevallen, doordat er ter hoogte van de Kïppebrug zand op de weg lag. Met een gebroken rechter been en schaafwonden is hij door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. MOSKOU. Op een in Moskou gehouden conferentie over steden bouw zijn plannen bekend gemaakt voor de bouw van duizend nieuwe steden in de Sowjet-Unie in de ko mende. vijf jaren. Sedert 1917 wer den 900 nieuwe steden aangelegd, waardoor de stedelijke bevolking met meer dan 70 miljoen inwoners is toegenomen. AMSTERDAM. Nederland gaat een-bedrag van driehonderdduizend gulden bijeenbrengen voor de bouw van het nieuwehoofdkwartier van de wereldraad van kerken in Ge- nèvél' De bouwkosten zullen onge veer tien miljoen gulden bedragen. Dit bedrag zullen de 172 leden-ker ken van de wereldraad onder de ruim 300 miljoen leden inzamelen, DEN HELDER. De mijnenveger „Alblas" heeft gisteren tussen de havens van-Den Helder en Oude Schild een kinderlijkje uit zee ge vist. Na aankomst in Den Helder werd "door de politie vastgesteld, dat hefc het stoffelijk overschot was van de 8-jarige Jan Imthom uit Kat wijk aan Zee. De jongen is op 3 juni verdronken, toen hij in zee zwom. CANBERRA De Australische minister van Immigratie, de heer A. R, Downer, heeft zijn vreugde geuit over het Nederlandse besluit om geld beschikbaar te stellen voor. huisvesting van Nederlandse emi granten, Door de nieuwe bijdrage en het fourneren van een daaraan gelijkwaardig bedrag door Austra-. lische banken zullen in de komende anderhalf jaar 2.600.000 Australische ponden ter beschikking kunnen ka rnen van Nederlandse woningbouw verenigingen in Australië. Tot nu toe is met Nederlandse, Australische'en„ Amerikaanse gelden reeds de bouw mogelijk gemaakt van 1710 emigrant tenwoningen. Minister Downer deelde tijdens eeiT bijeenkomst in Tul vers tone verder" nog mee dat na de oorlog 120.000^ Nederlandse immigranten Australië zijn binnengekomen. Effectenkoersen telefonisch avondverkeer AMSTERDAM -- ln het telefo-i nisch effectenverkeer kwamen giste-1 ren do volgende met-officiële.. Am-, sterdamse avondkoersen tot stand. Tussen haakjes staat de'' officiële slotkoers van gistermiddag. AKU 519528 ged. en laten slot 528 (518). Kon. Olie 147—148.20 Slot 148.20 (148.20). Philips 1129—1138 slot 1138 (1133), Unilever 969—978 slot 978 (969%). Hoogovens 739—747 ged. en laten slot 747 (742^4). -- e Aantal officieel genoteerde Neder landse aandelen: 9 juni: totaal 462, hoger 272 (58,8 pet), lager 93 <20,2 pet), gelijk 97- (21J) pet). 10 juni: totaal 469, hoger, 264 (56,3 pet), lager US<(2%2 pet),-, gelijk 87 (18,5 pet). - MOSKOU. Premier Chroesj- tsjcw bevindt rich met vakantie m Gagri aan de Kaukasische kust van de Zwarte 2ee. Vrijdagmiddag ont ving hij daar de Griekse oud-pre mier Venizelos. s,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1