Drumbandconcours werd een kleurig schouwspel J. H. van Duyl onbetwist de sterkste: 10-0 op v. d. Valk Veel belangstelling bij mars door de stad Jongste HBSS-ers het best op dreef Dat zit wel goed door Gemengd Koor Veel waardering voor deheer M. W. Hovener lichtgewicht B E RVO ETS Jubilerend Excelsior deelt onderscheidingen uit Padvinders boven water ?f Prijzen coupons coupons coup°°s VIERSPELENKAMP BESLOTEN Mooi resultaat van Demos tegen WCR VLIEGEN LONDEN i'6£u& Athena 2 ÏÏD V S-vergadering Rennersclub hield club-ontmoeting Onno Molenkamp regisseur Geron Brand in huis f 2000 schade Lijk gevonden in Wiltonhaven Hout aangestoken Burgerlijke stand Maandag 13 jmji 1960 bet ren ten P* •OP a& rist. Bid of d aid Vat ujo ne. ebt de, aJa fafl es* g l;;v IK Mili; i' Het Tweede Drumbandcon cours dat zaterdagmiddag Schiedam is georganiseerd door de Oranje Garde en hei jubilerende OBK, is nog een groot succes geworden, al dreigde liet regenachtige weel bij het begin roet in het eten te gooien. Het concours zou om drie uur beginnen in de Plan tage, maar toen het flink re gende, besloot men om naar Arcade aan de Lange Haven te gaan, waar men althans hei „staande" gedeelte zou kunnen afwerken. Maar nauwelijks waren alle zes tien deelnemende drumbands in Arcade verzameld, of het weer Haarde op. Het bleef droog-, cr daarom beperkte nien liet „pro- framms" in Arcade tot de mede deling-, dat men weer naar de piatr iage zou gaan. Deze oplossing had ook het voor deel dat men nu het „lopend" ge deelte van het programma zodanig kon. organiseren, dat men daarbij heel wat meer publiek kon trokken dan mogelijk in deTumiaan het val geweest zou zijn. Dit programma-onderdeel werd nu gehouden op de Lange Haven, tus sen gebouw Arcade en de Griffioen- straat. Dank zij de welwillende me dewerking van de politie kon het verkeer aok zodanig geregeld wor den, dat de vele drumbands vlot de Gerrit Verboonstraat konden passe ren en uiteraard waren ook daar in de buurt binnen korte tijd vele honderden, belangstellenden verza meld. De jury van het concours, be staande uit drie sergeant-majoors van het Tamboer- en Pijper Korps van de Mariniers, de heren H. J. Breuseker, J. J. Hamers en H. van Kapel, hadden op dc Lange Haven de korpsen nauwlettend gadegesla gen tijdens het marcheren, en kort daarop hadden zij gelegenheid de muzikale prestaties van de drum bands te beoordelen. Djt gebeurde voor het SG-POdiuni, waar zich eveneens vele honderden kijkers verdrongen. Het werd een prettig en alleszins fleurig schouw spel, waar by de veelkleurige uni formen van de deelnemende korp sen voor een mooi contrast zorgden tegenover de nog steeds grijze he mel. Na afloop hebben de korpsen Te naco Sen, Rotterdam, Excelsior, Delft en Pius X uit Poeldijk show- werk gebracht, terwijl de jury deze tijd benutte om de prijzen uit te rekenen. Op één na waren alle ingeschre ven korpsen present. Afwezig was de jeugd-drumband denberg. uit Geertrui- le Afdeling: Tenaco, Rotterdam Sen. 147 pnt., le pnjs; Jong K. Se G„ Leidon, 146 pnt., lc prijs; Pius X, Poeldijk, 141 pnt., 2e prijs; Tenaco, Rotterdam Jun„ 139 pnt., 2e prijs; Excelsior Delft 138 pnt, 2e prijs; Gusto Schiedam 137 pnt., 2e prijs; Cresendo 's-Gravenmoer 135 pnt, 2e prijs; K.N.A., Maassluis 125 pnt., 2e prijs. De foto toont het optreden de Schiedamse drumband ceïsior". 2e Afdeling: Voorwaarts, Vlaar- dingen 142 pnt., 2e priys; O.B.K., Schiedam 142 pnt., 2e prijs; Pr. Wil lem 1. Delft 138 pnt., 2e prijs; HVO Vlaardmgon 136 pnt,, 2e prijs. 3e Afdeling: Excelsior, Schiedam 127 pnt., 2e prijs; Kon. Juliana. Rot terdam 126 pnt, 2e prijs; K.M.D., Maassluis 121 pnt., 3e pnjs; Cresen do, Delft 117 pnt., 3e prijs. Beste Tamboermaitre: Prins Wil lem 1, Dolft. Alle jeugdkorpsen kregen een aanmoedigingsprijs. Dit waren Prins Willem 1 uit Delft, Tenaco jun„ Rotterdam, Klein Maar Dapper uit Maassluis, Kon. Juliana uit Rotter dam. Jong Kunst en Genoegen tiit Leiden. (Advertentie l.M.) Als er duizenden stukken zomerstof..... tienduizenden meters worden verkocht, dan ligt het voor de hand, dat de resten en coupons zich opsta pelen tot hoeveelheden die niet meer te overzien zijn. En daarom houden wij vanaf Dinsdagmorgen een speciale Couponverkoop van alle res ten en overschotten voorjaars- en zomerstoffen van dit seizoen. SERIE 1 van stoffen ul*_. de prijsklas^ *35" voorjQ/7 per 1 coupons suffen uie voor Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze coupons van 1-4 meter (gedeel telij/: met kleine foutjesin hon derden dessins en kleuren, voor minder dan de halve prijs. Een vijftigtal junioren cn pupillen 333 punten; 2. Wim van dei' Berg, van HBSS heeft zaterdagmiddag in sportpark „Harga" te Schiedam met inzet van alle energie getracht zo zuiver mogelijk op doel te schieten, zo ver mogelijk te trappen of in te gooien, zo hard mogelyk te lopen of zo behendig mogelijk met een bal langs paaltjes te dribbelen. De jon getjes in de oranjehemden verricht ten dit werk zo nauwgezet in bet kader van de jaarlijkse vijfkamp bij HBSS. Van de zijde van C-junior on en pupillen was er grote belangstel ling. Helaas kon dit niet worden ge zegd van de grotere jongens. Het waren ook de jongens m do leeftijd van 12 jaar die de beste prestaties leverden. Arie Knikman verwierf met een puntentotaal van 333% de titel van clubkampioen 1960. Bij de pupillen verbaasde Wim van der Gaag een ieder door zijn balvaardigheid. Hij werd in zijn afdeling met zeer grote voorsprong eerste. Na afloop van de vijfkamp die onder goede leiding van drie tot vijf uur werd gehouden heeft de junio rensecretaris dc heer G. van Kat wijk dc prijzen, die uit nuttige ge bruiksvoorwerpen bestonden, uitge reikt. Prijswinnaars zijn: A-junioren 1. Frans van der Pol 286 punten; B,- junioren: 1. Henny van Hemen 293% punten; 2. Hans Donkers 293% pun ten; C-junioren: 1. 329 punten; 8. Gerrit Westerveld 305 punten; 4-, Wim van Aaken 295 punten; 5, Jacob Verkade 263 pun ten; Pupillen: 1. Wim van der Gaag, 302 punten; 2. Henk Haandrikman 182% punten. Demos heeft zondag deelgenomen aan de nederlaagserie van WCR uit Rhooij, de club van oefenmeester^?s** SCHILD AM. J„ U. van Duyl heeft er zaterdagavond in. Thalia geen twijfel over laten bestaan wie dit jaar de sterkste was van het acht tal biljarters, dat in de prachtig ge slaagde zestiende Vierspelenkamp aantrad. Met de volle winst, Ift—0, klopte hij J. t. d. Valk, de enige deelnemer die theoretisch nog In aanmerking kwam voor de ereplaats, en nam aldus ruim afstand van hem. Van Duyl heeft thans de unieke f prestatie geleverd tienmaal de "Vler- spelenkamp ie winnen* Zijn overwinning stond definitief vast na het winnen van de libre- partij, waarin, aanvankelijk beide spelers met wedstrijdzenuwen tc worstelen hadden. Van Duyl herstel de zich het eerst, waarmee de strjjd om de ereplaats praktisch beslist was. Buytenhek werkte zich op de slot- ayond nog tot de derde plaats op via een 82 overwinning op Van SOelen, de Entre-Nous-speler die briljante momenten afwisselt met onnozele missers. Van Soelen kwam in dit toernooi driemaal boven de honderd caramboles In één serie, v. d. Valk presteerde dit eenmaal. Verder zijn er geen series in de drie cijfers geweest En zijn er ook geen records gebroken. J. v. d. Velden, de enige debutant in de Vierspelenkamp, eindigde ten slotte nog in de bovenste helft. Zijn debuut had slechter kunnen zijn! Over de twee op de slotavond ge speelde partijen het volgende: Het begin van de libre-partij Van der ValkVan Duyl was ronduit slecht. Van Duyl herstelde zich enigszins. Na een serie van dertig caramboles was na 18 beurten de stand 70170, hetgeen betekende, dat Van Duyl precies zijn handicap over wonnen had. Daarna ging hij direct door met een serie van 83 carambo les. Toen daarop de Flardinga-speler het antwoord schuldig bleef, stond het resultaat van de partij praktisch In de cadre-ontmoeting was Van Duyl bijzonder goed op dreef, l" t Na reeds in de negende speelbeurt L~ met een serie van 62 caramboles zich Koos van Diggelen. De Schiedam mers behaalden uitstekende resulta ten. Helaas moesten rechtshalf M. ruim te hebben gedistancieerd van Groenhorst en linkshalf H. Wahl we- t^firiistander, ^besloot ^de toer- gens blessures vroegtijdig het veld' 4 verlaten. Het tweede elftal van De mos won met 52 van WCR 2 en het standaardteam stelde zich kan didaat voor de prijzen met een 51 zege dankzij doelpunten van C. Tet- teroo (3), H. Tetteroo en W. Groen horst. Demos overspeelde de tegen stander met voortreffelijk voetbal. (Advertentie f.M.J jong en oudf* OS nooïwinnuar m de 15e beurt met een slotserie van 50 caramboles de on gelijke strijd. In de écnbnndpartij was Van Duyl bijzonder op dreef. Na een produk- tie van 12 caramboles in de derde speelbeurt volgde een serie van 6 en vervolgens in de achtste beurt een slotserie van 10 caramboles. Tegen dal geweld had Van der Valk uiter aard geen verweer. De driebandenpartij was spannend. Toen Van Duyl doze had gewonnen i Van der Valk kwam twee caram- j boles te kort was zijn succes compleet. Doordat (vooral in het begin.) de T aandacht vooral op de ontmoeting op biljart 1 was geconcentreerd ontging Stuur deze advertentie voor inlici«:r.cen naar Meent B3* - Rotterdam - Tel. 13.53.25 J J „Dat zit wel goed," zo heette de j „Aan de Amsterdamse grachten'" muzikale show die de S.O.O.V. „Ge- „Tom Ptlibi", e.d. Enfin, bij het pro- mengd Koor" zaterdagavond voor gramma-onderdeel „Café Cabaret In- vele belangstellenden gaf in gebouw ternationaal" leek het er op dat we Arcade. En inderdaad, de show „zat ook nog zo'n beetje btf een. Song- wel goed", want het publiek was er zeer enthousiast over. Afgewisseld door aardige sketches, die ook door de leden werden ge bracht, was er een mooi muzikaal programma opgesteld, dat niet al leen het koor als geheel vaak goed tot zijn recht deed komen, maar dat ook velen de gelegenheid gaf om als solist op te treden. En zo kregen we niet alleen fraai gezongen koren te Jhoren, maar ook vele liedjes die Arie Knikman momenteel erg populair zijn, zoals Ook in het weekeinde heeft Ex celsior'20 aandacht geschonken aan de jubileumviering. Zondagavond Schiedamse padvinders vierden taterdag het vijftigjarig bestaan van de padvinderij in Nederland tnet het voeren van verschillende opdrachten, zoals het op zetten van een tentenkamp, het bakken van panneücoeken, en ook het „slaan" van een touw-brug over de Korte Haven. De fato toont de padvin ders terwijl zij zich zacht spiege len in het water van deze haven. heeft het gezelschap van Rcns van Dorth in Musis Sacrum de revue „Cocktail en Confetti" opgevoerd. Na afloop was er bal op muziek van de „Marinierskapel". In de kantine van de Cartonnagefabriek is zondagmor gen de feestvergadering gehouden voor de leden van Excelsior'20, Daar werden de heren F. Bakker. A. Beu kers, M. Bokhorst, Chr. Boon, H Bosman, J. Dries, J. Gokkc, J. van Harmeien, G. van der Linden, P. Middendorp, H. van Troost en A. Walbeek gehuldigd. Zij zijn. geduren. de 25 jaar lid van het veertigjarige Excelsior. Deze heren ontvingen het zilveren clubinsigne. Tot leden van verdienste werden benoemd de he ren W. Peters en J. Oosterholt. Voor secretaris J. J. Kloos, het cen trum van Excelsior'20, had de geeste lijk adviseur kapelaan J. Smit een grote verrassing. Het behaagde hem de pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia" te mogen overhandigen. Zaterdagmiddag voetbalde het kampioenselftal uit 1951 tegen het kampioensteam uit 1959. De „jonge" kampioenen wonnen met 2—0. In Leiden verwierf het A-team zondag bij de strijd om de Bisschopsbekei de tweede plaats. velen de fraaie serie van 115 caram boles van Van Soelen in zijn, elfde speelbeurt tegen Buytenhek het derde „honderdje" in dit toernooi. Deze eerie vormde de basis voor Van Soelens krappe zege in de libre- partij, waarin hij Buytenhek een voorgift van 100 caramboles moest geven. In de cadre-partij nam Buytenhek op fraaie wijze revanche, waartoe een fraai gespeelde serie van 51 ca ramboles belangrijk bijdroeg, De éénbandpartij verliep spannend, steeds gelijk op, totdat Buytenhek bij de stand 2222 met een gave produktie van 8 caramboles de partij op z|jn naam bracht, In de drieban denpartij hield hij Van Soelen, na aanvankelijk een paar caramboles achter te hebben gestaan, ook op redelijke afstand. De uitslagen waren: J. 11, vm DUyl3. v. d. Valk 100 Libre V. Duyl 375 375 26 83 v. d. Valk 275 163 26 47 250 250 15 62 16.81 200 37 15 19 6.4! 30 30 8 12 B, Huytenhek—B. L. v. Soelen 8—3 Libre v. Soelen 375 375 32 115 1 Buytenhek 275 242 32 28 200 200 21 51 250 329 21 24 v. Soelen 20 17 26 5 0.653 De totale eindstand van het toernooi werd door deze en voorgaande resulta- ten (waarbij wc nog opmerken, dat het moyenne uiteraard zeer werd gedrukt, doordat in het totaai-resultaat ook de éénband- en driebandenpartijen zijn verwerkt) 1. J. H. van Duyl (Rembrandt) 2. J. v. d. Valk (Flaróinga) 3. G. Buytenhek (Schiedam) 4. J. V. d. Velden (LEV) 3. M, Kooy (De Sluis) 6. G. Valkcstijn .Rembrandt) 7. B. h. van Soelen (Entrc Nous) 8. R. v. Stigt Thans (Schiedam) J. v. d. Valk aan stoot in zijn libre- partij tegen J. H. van Duyldt« toekijkt. mp. tc maken gem. aant. b. gem. 66 4725 4585 610 8.68 47 3675 3285 704 4.74 40 3675 2984 641 4.67 33 2800 2488 753 3.31 23 2800 2381 792 3.00 25 2800 2333 781 3.02 22 4725 3617 812 4.44 19 3675 28 86 707 4.09 festival waren. Maar ook het Spaanse programma 1 en een gedeelte uit Die Fledermaus I werden met vaart en verve gebracht. Het decor was dikwijls heel smaakvol. De muziltale leiding had j de heer J. Kurttschreutter, terwijl i de spelleiding in goede handen was I bij de heer H. J. Saas. j Bellen by ongeval; G.G. en GJ3 I Tuinlaan 80. telefoon 69290. n I 1 i Politie-aiarmnummer 64666. hl Pf] f}TTl SI a T i Apothekers nachtdienst: Backer, St. UV UIL Uam 1,laaL I üiluinastraal 53. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve maandagi van 93D tot 16.30 uur eti'edcre avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tol 20 30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven: geopend maandag van 19 tol 20.30 uur, dinsdag van 9,30 tol 16.30 en van 19 tot 20.30 uur- woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 980 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. zater dag van 9.30 tot 16 30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „R M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". SCHIEDAM Zoals bekend, or ganiseert het biljartdistrict Schie dam eenmaal per jaar een officiële, massale prijsuitreiking. Daarom kon zaterdagavond na afloop van de 16e Vierspelenkamp de wisselprijs niet worden uitgereikt. Desondanks wa ren er in Thalla vele prijzen aanwe zig en werden er gloedvolle spee ches afgestoken. De mooiste geste was zonder twijfel die van de spelers tegenover de persoon, die zich zo veel moeite heeft getroost om de 16e Vierspelenkamp in alle opzichten tot «en succes te maken, de heer M, W. Hovener. Namens alle deel nemers bracht de heer J. H. van Duyl hun waardering onder woor den, die vergezeld gingen van een kostbaar persoonlijk aandenken voor hem. Een hulde, die de heer Hovener ongetwijfeld volkomen toekwam. We hebben op de speelavonden geduren de drie weken bij herhaling kun nen vaststellen, dat bijna alles om hem (en in mindere mate om de heer H. v. Stigt Thans) draaide. Het was in naam de kleine biljartvereniging Schiedam, die de organisatie van de Vierspelenkamp had; in 6e prak tijk- kwam dat neer op de een mans-uitvoering van de heer Ho vener, ook al omdat het andere ac tieve bestuurslid zelf tot de deelne mers behoorde. Nadat de laatste carambole in de 16e Vierspelenkamp was gemaakt, aloot de heer M. W. Hovener het „grote biljartfestijn". Naast de er kentelijkheid voor de medewerking van de spelers, bracht hij, terecht, hulde aan de arbiters en schrijvers op de zeventien speelavonden. Zij allen kregen een blijvende herinne ring aan het toernooi. De heer J. N. L. van Dam, voor- Wielrijdster aangereden Op de Koemarktbrug is zaterdag middag de 44-jarige mejuffrouw J. v. d. B. op de fiets aangereden door een onbekend gebleven bromfietser, zy liep een lichte hersenschudding op en. is door de G.G.D. naar haar woning in da Veenlantstraat ge bracht. De darncssoftbalafdeling van „Schiedam" blijft voortgaan met het overrompelende debuut in de com petitie van de Nederlandse Softbal Bond. Ditmaal werd op eigen terrein de successenreeks voortgezet tegen Athena 2. Met 19—3 zegevierde Schiedam 1. De dames van Schie dam onderscheidden zich met veel slagwerk. Werpster Marijke Molen kamp hield dc bezoeksters goed in bedwang. Jammer genoeg verstoorde een ongelukje de strijd. Nel Robart brak bij een sliding op het eerste honk haar been. Zij is in het gemeen teziekenhuis behandeld. Deze beken de Schiedamse sportvrouw, o.a. hand balster van DWS, zal geruime tijd uitgeschakeld zijn. Maandagavond speelt Schiedam een retummalch tegen Hygica 3. In Schiedam wonnen onze dames met 10—9. Damkampioenschap kan L. Vrijland niet ontgaan De strijd om 't damkampioenschap van Schiedam is bestast. Na een wat vertraagde finale is L. Vrijland er in geslaagd zyn enige concurrent, de geroutineerde veteraan J. C. Onink te slaan. Wel was Onink in de be langrijke wedstrijd tegen Vrijland voortdurend in. de aanval, maar in de beslissende fase maakte Onink een fout, waardoor Vrijland met winst zyn voorsprong kon conso lideren. In deze eindronde moet L. Vrijland nu nog spelen tegen A. van Otterloo, maar de titel ks®» Vrijland niet meer ontgaan. De stand is: 1. L. Vrijland; 2. J. C. Onink; 3. J. de "Wilde; 4, A. van Ot terloo. Uitslagen van de bordenwedstrij den: J. de "Wilde—D„ van der Spek 1ZJ A. van Otterloo—A, Risseeuw 2—0; Th. VrijlandG. Baatsen 2—0; G. H. van SprangJ. van. Straaten 2—0. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Hit begon met een kus". Monopole, 2, 7 en fl.15 uur: „Oog in oog met de dood". DIVERSEN Zaal Opstandingskerk, 8 uur: FvdA- Sportavond. Stadhouderslaan, 7.15 uur: Ronde v. Schiedam. Jeugd. Jolijt. Irene: Start WKR-Avondvierdaagse. De Schiedamse cricket football- club „Hermes DVS" zal op donder dagavond 30 juni in de kantine in sportpark „Harga" de jaarvergade ring houden. Op de agenda staan een dertiental punten, w.o. dc uitreiking van de A. Frank-beker, uitreiken van clubtrouwinsignes en verkiezing com missies. De aftredende bestuursleden M. van Dijk, J. van de Griend en W. A, van der Most sr, stellen zich her kiesbaar. De commissie Betaald Voetbal, gevormd door de heren D. Lubeek, W. A. van der Most sr. en Abr. van der Tuyn treedt ai. Het be stuur stelt kandidaat de heren A. Stouthandel Th. Vredebregt en F. 1 Blok. De rennersclub „Schiedam" orga niseerde zondagmorgen een club ontmoeting op het parcours Gusto- weg" waaraan Apollo. Coureur, Fe- daalridders en Excelsior hebben deelgenomen. De uitslagen zijn: A-klasse 63 ki lometer: 1. F. Hoppe tFed.) 1 uur 40 min. 22 seconden; 2. H. van der Vaart (C.); 3. Sj. Koevermans <C.); 4. Van Leeuwen <E.); 5. F. Rorijs (A.); 6. W. Top (AD; 7. F. pjjn (Ped.); 8. H. Leyn <A.>; B-klasse 54 kilometer: 1. H. Schoute (Ped.) 1 uur 24 min. 32 seconden; 2. J. Vermeuten (A.); 3. B. van Dijk (E.; 4. J. Boer <A.>; 5. J. Sloot CC.)', 6. A. Vingerling (Ped.); 7. G. Siracb (Ped.); 8. J. Flank (Ped.ï; 9. L. Pieterse (Ped.); 10. Van der Horst (E.); Junioren 25 kilometer; 1. G. van Dorp (Ped.) 42 minuten 22 sec.; 2. H. Voogelaar <A,); 3. Th. Cïno (R\); 4. W. Polman (AJ; 5. P. Wens- veen (S.); 6. B. Otterspeer (A.); 7. D. Valk (S.); B-junioren: 16 kilo meter; 1. P. Peynenburg (A.) in 31 min. 20 seconden; 2. R. van Deur- scn (R.); 3. W, Bravenboer (A.); 4. H. Pille CC.). Geron heeft weer een beroeps regisseur. Doordat Theo Kling ver huisde was de Gereformeerde toneel vereniging zonder regisseur geko men. Deze week heeft het bestuur van „Geron" een overeenkomst ge sloten met Onno Molenkamp, een der acteurs van het Rotterdams To neel, De heer Molenkamp heeft in 1949 aan de toneelschool in Amster dam eindexamen gedaan. Hij speel de eerst bij „Comedia", daarna maakte hij deel uit van de groep van de Nederlandse Comedie en ainds drie jaar heeft hij een con tract bij het Rotterdams Toneel. Geron. staat sinds twee jaar aan de top van het Schiedamse amateurto neel, hot is een van de weinige ver- enlgingen die een beroepsregisseur hebben. zïtter van het biljartdistrict Schie dam van de KNBB, gewaagde ook van de uitstekende organisatie door de hoer Hovener en zijn assistenten. Naast de arbiters en schrijvers be trok dc heer Van Dam, evenals an dere sprekers, de lokaalhouder, de heer A. van Harmeien, eveneens in zijn warme hulde. Zyn medewerking in velerlei opzicht droeg in niet ge ringe mate bij tot het grote succes van de 16e Vierspelenkamp. Door zijn medewerking en die van de heer A. de Jonge was het „Schiedam" mo gelijk alle deelnemers een persoon lijke prijs toe tc kennen, benevens tal van extra prijzen voor bijzonde re prestaties, waarvan in het bij zonder naar voren kwam de drie „drie cijfers"-series van B, L. van Soelen, het aantal gewonnen drie banden-partijen en de enige remise partij. Ook was het aantal keren, dat een speler in zijn cadre-partij tot een betere verrichting kwam dan in het libre verrassend groot: Valkestijn presteerde dat zelfs vier maal. Na de „Sinterklaas"-voorstelling bleef het gezelschap nog enige tijd in een gezellige stemming bijeen. Zaterdagavond omstreeks negen uur brak brand uit in de woning van de familie C. C, J. H., Rozen- burgsestraat 42. De heer H. had, voor hij de woning verliet, de pc- troleumvergasser aangestoken. Hij was bij de buren op visite, toen hij gewaarschuwd werd, dat er brand was. Een vloerkleed en enige meu belstukken gingen in vlammen op, terwijl het plafond van de huiska mer geblakerd werd. De oorzaak van de brand was waarschijnlijk het oververhit raken van de brander, waardoor de petro leum over het toestel liep en in brand raakte. Het vuur werd ge blust met een teil water. De brand weer behoefde geen dienst te doen. Er was voor ongeveer 2000 gulden schade, die door verzekering wordt gedekt. Zondag is in de haven van de werf Wilton Fijenoord het lijk aan getroffen van de 37-jarige Engelse marconist R. O. S. Jones, die vroeg in de echtend van 18 november van het vorige jaar daar in het water is gelopen en verdronken. De marco nist was afkomstig van de Gulf- tanker „Burgan". Langs de Parkweg ter hoogte van de spoorlijn stond zondagmiddag een stapel stellinghout in brand. Waar schijnlijk was dat aangestoken door de jeugd. De brandweer onder lei ding van de heer De Jager bluste het vuur met een motorspuit. Het hout was eigendom van de bouw maatschappij Muwj, Esperauto-agendo Mcrkredon, la 15 an de junjo. Klubvespero. Komuna legado de „Sennaciulo" cê kino v Gink, Ploeg- straat 19. Ne ostas ankorau feria tempo do vizitu la kunvenon. GEBOREN: Alfred G. J„ z. v. R. F, M. Le Pair en W. M. Rademakers; Joke A., d. v. J. G. Rietveld en A. M. Faatz; Nina, d. v. J. A. van Hove en S. Eitner; Johanna H., d. v. A. W. van Veen en J. H. van Reenen; Hendrina Ch., d. v. A. J. Noordijk en M. H. Saas. OVERLEDEN: J. van der Ree, 50 jaar, echtg. van C. Jansen; J. G, ten Westeneinde, 63 jaar, echtg. van F. Mank.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1