Sport in trieste en vrolijke noten Vaderdag Massale prijsuitreiking van het biljartdistrict il m Dubbele overwinning van een journalist SVDPW betreurt l verlies van velden Valpartij schakelde drie favorieten uit AGENDA s"Ti.Nyi" OP SLOTA VOND VAN PvdA Forum over de fusie SVV en Hermes een royale 'jonge' RYNBEHDE'S Twee leraren T.S. elders benoemd Ledenvergadering van „Hel Zonnehuis" Bouw paviljoen Pr. Beatrixpark De Blauwe Doffer vloog Diefstallen MONOPOLE VERTOONT: Sober feest bij dertig jarig jubileum WereSdmode-tips voor \u overhemden Oss, "ar Anklets <!>w m -z, p*c "S«° [M.oc[erne en klassieke meubelen Bus botste op vrachtauto V erkeersfilmp je voor bejaarden Pinkstertrip Diiettantjes Jeugd-Jolijt- Wielerronde Schiedam' wint weer Nieuw record bij Spaarbank Beslissings-derby: SW 2-Hermes 2 Burgerlijke Stand SCHIEDAM WINKELVERK00PSTERS en EEN JONGEMAN TYPISTE Koeriersters Dinsdag 14 juni 1960 3 Met een bijeenkomst gewijd aan de sport heeft de Partij van de Ar beid, afd. Schiedam het werk ïn het afgelopen seizoen willen besluiten. Een gezellige bijeenkomst, met een luchtig onderwerp ter bespreking dat de aandacht van velen zal hebben. Afdelingsvoorzitter ir. C. Boerman heeft dan ook een ruime kring van toehoorders kunnen begroeien. Ge zien echter het karakter van de ver eniging, moest er echter wel een beetje politiek te pas komen aan de ze avond. Om toch in de sfeer van de sport te blijven is deze „politieke beschouwing" daarom gehouden over de onlangs gepubliceerd Sport-nota, De heer E. Kupers jr„ gemeentelijk f Inspecteur voor Lichamelijke Opvoc- ding te Amsterdam heeft daar zijn j zegje over gedaan. Zoals ook de pers zich in het alge meen weinig waarderend heeft uitge laten over <jlezc nota, 20 heeft ook de heer Kupers er nogal wat bittere kritiek over laten horen. „Een listig in elkaar gezet, hoewel zeer uitvoe rig, werkstuk, waarin geen enkel be leid wordt uitgestippeld en waaraan elk perspectief ontbreekt", zo was kort samengevat zijn opimc. Wat de lichamelijke vorming op de scholen betreft wordt in de nota wel uitvoe rig opgesomd ivat wenselijk zou zijn voor deze vorming, maar cr worden geen concrete punten m vermeld, die tot een verbetering van de bestaande tekorten kunnen leiden. Een grief van spreker was ook dat cr in de no ta wel geconstateerd wordt hoeveel gymnastiek-lokalen er te kort zijn. maar dat de regering niets doet om dit tekort in te lopen. Wat het aan de sport gewijde deel van de nota betreft, hier kwam spre ker met de constatering, door vele cijfers en voorbeelden gestaafd, dat (Advertentie LM.) jonge White Label dubbele klare f8.55 psr literfles exclusief Twee leraren van de Technische School aan de Mgr. Nolenslaan heb ben met ingang van het nieuwe schooljaar in augustus een benoe ming elders aanvaard. De heer W. M. Groenendijk, die sinds 1951 aan de T.S. te Schiedam ïs verbonden als le raar werktuigkundig tekenen, is be noemd tot directeur van de Lagere Technische School te Hoogezand De heer M. Vane, sedert 1943 leraar timmeren in Schiedam, is benoemd tot leraar aan de Uitgebreid Techni sche School te Vlissmgen. (Advertentie LIWj Ja, óók voor degenen, die tot nu toe mer by ons koch ten. maar evengoed prijs stel len op behoorlijke kwalitei ten, zijn deze aanbiedingen bedoeld Waarom wachten als U toch binnenkort gordijnen nodig hebt., terwijl ij ni» te kust en te keur dc originele Dobbystof méér dan een gulden per meter goedkoper kunt uitzoeken Dobbystof. bekend bij ledereen die geïnteresseerd is in over gordijnen. maar ook even be kend als de normale prrjs 3-25 per mecer Morgen koopt U dezelfde Dobbystof in een extra zwaar effen en fantasieweefsel. in de meest gevraagde kleuren zoals geel. blauw, grijs, groen enz., 120 cm breed, per meter voor nog géén twee gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Dobbystof, 120 cm breed, per meter voor m er in de nota een misleidend beeld wordt opgehangen over de bestaande situatie op het gebied van sport-ac- comodalie en -outillage. „Op dit punt bestaat er m Nederland een achter stand van vijïtig jaar", constateerde de heer Kupers. En bij de komende verkorting van de arbeids-tijd zal deze achterstand funest kunnen war den. Na deze trieste uiteenzetting over de stand van zaken bij de sport en de lichamelijke opvoeding, kwam Bob Spaak, de bekende radio- en TV-spreker, dc stemming weer wat opmonteren met zijn vlotte praatje over hoè het sportnieuws aan de kranten-lezers en de luisteraars en kijkers wordt voorgezet „De kran ten liggen daarbij mylen achter bij de radio en de TV, omdat deze laat ste media nu eenmaal veel sneller kunnen werken en doorgeven", con stateerde deze gewezen kranten schrijver. Om toch te kunnen concur reren is de taak van de geschreven pers veranderd moeten, worden: het feitelijke relaas krijgt nu niet langer de nadruk, maar het vlotte verhaal over de achtergronden en de be schouwing. Dat dit eigenlijk niets nieuws is, bewees de heer Spaak aan de hand van enkele gedramatiseerde sportverslagen uit Amerika van vele jaren terug. Na de pauze kreeg een forum, be staande uit mr. P. van Boehove als voorzitter en E. Kupers, Bob Spaak, oud-international voetballet Jan van Schijndel van SVV en Rinck Zijlstra, oud-wedstrijdzwemmer van SZC ais leden, tal van vragen op zich afge vuurd. Als „stopper-spil" heeft mr. van Boehove met tal van snedige op merkingen deze „toegespeelde bal len" kunnen wegwerken naar zijn forum-genoten. Vele vragen betroffen (natuur lijk!) bet voetballen: Waarom geen TV-uiizending van interland-wed strijden („er zijn teveel andere, meest financiële, belangen mee gemoeid"), de dalende belangstelling {„die daalt landelijk gezien, niet; wèI in Schie dam"), het dalende pe'll („vergelij kingen tussen SW en Hermes nü met dc prestaties in de topjaren zijn scheef", ..enkele clubs dalen, andere stijgen weer" en Bob Spaak; „als de competitie zo onmenselijk lang ge rekt wordt, zal liet peil wel móeten dalen"). De typisch Schiedamse kwestie van de fusie van Hennes DVS en SVV werd te berde gebracht. Het forum was van mening dat een „hutspot" van deze twee (met even tueel Fortuna-Vlaardingcn) scmi- prof-teams niet noodzakelijk zou resulteren in een sterk elftal, hoewel waarschijnlijk wel sterkere ploeg. Dan zyn er nog de financiële conse quenties die ook meetellen. „Maar eerst moeten de verenigingen en vooral de besturen ,,rijp" gemaakt worden voor een „fusie", was wel de algemene mening. Als bijzondere attractie was er een kwasie-toto met kleine prijzen ver bonden aan deze samenkomst, die zeor m de smaak is gevallen van de aanwezigen. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290, Politie-alarmnum ,r 64666. Apothekers nachtdienst: Backer, Si. Lidu inastraat 53. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 lot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „H. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het begon met een kus". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur; „Oog in oog met de dood". DIVERSEN Buys Ballot-singel, 7.15 uur: Jeugd Jolijt. Ronde van Schiedam. Dwarsstraat, 7.15 uur: Jeugd Jolijt. Spelavond. ïrene: Avond Vierdaagse. De afdeling Schiedam van de Ver eniging „Het Zonnehuis" houdt op 16 juni de ledenvergadering in de Oran jestraat 87, Aanvang vier uur. Op de agenda staat ook de verkiezing van de afgevaardigden naar de algemene Vergadering in Utrecht op 18 juni. De laatste „Wielerronde van Schie dam", die in het^ kader van Jeugd Jo lijt vanavond in Kefchel gehouden zou worden zal daar niet plaats kun nen hebben wegens gebrek aan een geschikt parcours, In overleg met de Verkeers-politie zal deze ronde nu vanavond om 7.15 uur worden verre den op het parcours Buys Ballotsin gel. Vanavond is er ook een spclbijeen komst op de speelplaats van de Wil lem Brouwerschool aan de Dwars straat, voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Eerste paal geslagen. De landelijke rust van het Prinses Beatrixpark werd gistermiddag ver stoord door het dreunen van een heiblok. Dat was by het slaan van de „eerste paal" van het nieuwe pa viljoen dat In het park, naast een van de vijvers, gebouwd zal worden door de heer J. de Groot. De plech tige handeling werd verricht door de vijfjarige Wim, zoon van de heer de Groot. Op de negentien houten heipalen wordt het paviljoen opgetrokken in metselsteen, bekleed met Tolabran- co-hout. Voor dit paviljoen, dat een vloer-oppervlakte krijgt van 10 bij 8 meter, komt op het zuiden een terras van 160 m2. Naast dit ge- houwtje komen dan de openbare toi letten, het ontbreken van deze toi letten wordt door vele bezoekers nog als een sterk gemis gevoeld. Het ontwerp van het paviljoen is van het architectenbureau Bokker Klay, de bouw geschiedt door de fa. D. Baron. Do bouw van het ftabüssement Zal enige maanden vergen, zodat het zeer de vraag is of dit paviljoen nog dit seizoen in gebruik genomen zal worden. De P.V. „De Blauwe Doffer" nam deel aan de wedvlucht vanuit Or leans. Gelost werd om 9.50 uur; eerste duif binnen om 15.42.09 uur; laatste duif 16.15.15 uur. Uitslag: 1. Opijnen; 2, 11 van Gogh en Co; 3. Wenteler; 4, 7 Paardekoper; 5. mevr. Simons; 6, 9 Umer; 8. Broe ders; 10 Hersbach; 12. mevr. v. d. Hoeven; 13 mevr. Steens; 14 Kamp en Co: 15. "W, v. d. Hoeven; 16 Bal vers (dipl.). Van de heer A. H. M. F. is de bromfiets gestolen, die hij naast zijn woning in de Kortlandstraat had neergezet. De heer H. M. J. K. deed aangifte van vermissing van een da mesfiets, die hij niet op slot had neergezet aan de Rotterdamsedijk. De heer H. L. vermist zijn brom fiets, die hij op slot bij een café in de B.K.-laan had neergezet. EEN dubbele heldendaad verricht George Nader als een verzopen journalist in Appointment with a shadow, in Monopole tc zien als Oog In oog met de dood. Hij behaalt op één en dezelfde dag de overwinning op z(Jn alcoholis tische neigingen en vangt eigenhnn- Onder de groep van jubilerende Schiedamse voetbalverenigingen ver keert SVDPW in een aparte positie. De club van de Parallelweg heeft eigenlijk geen behoefte om het der tigjarig bestaan te vieren. Vyf jaar geleden kon het zilveren feest met vreugde worden gevierd. SVDPW won het kampioenschap van Rotter dam na een overwinning op stad genoot Schiedam. Naast dc promo tic naar de KNVB als fraai jubileum cadeau kwam er de mededeling van wethouder mr. P. van Boehove dat SVDPW aan dc Parallelweg een j nieuw terrein zou krijgen. De vreug de heeft maar kort geduurd. Wel is SVDPW een goede KNVB-er ge bleven, de vereniging vertoont een verheugende groei, maar Het terrein aan de Parallelweg is er niet meer, SVDPW behoort tot die zeldzame clubs die niet de beschikking heb ben over eigen terreinen met een eigen accommodatie. De hechte familieclub, die naar traditie haar leden grotendeels uit het oosten van de stad betrekt, is dan ook niet m een prettige stemming. Voorzitter Toon Hardeman, die al 27 jaar bestuurslid is, bracht het onder de volgende woorden van te leurstelling: „We missen onze eigen sfeer 20". SVDPW is dankbaar dat ze de gastvrijheid mag genieten vaa de handbalvereniging DWS, maar het ware is het toch niet. Daarom hopen de jubilarissen dat dc gemeente spoe dig een beslissing zal nemen in het toekennen van velden. Dan wil SVDPW haar eigen accomodates in richten voor de zeven siorteams, en de meer dan zes jeugdelftallen. Het dertigjarig bestaan zal dan ook op zaterdagavond 18 juni sober worden gevierd. In Musis Sacrum wordt dc feestavond gehouden. Zo als te doen gebruikelijk treden goe de artiesten op voor de vele SVDPW' ers. Op het podium komen De Sel- vera's, The Jacksons, Rudi Carrell, Gmo Manelli, Scott cn Black, Dia na en Duranti, Joop Reynolds met hammondorgel. Uiteraard voert ook Toon Harde man het woord. Hij zal penningmees ter Piet Harreman huldigen, die na een lange ambtsperiode zijn functie zal neerleggen. Verder worden een aantal leden gehuldigd die 25 jaar lid zijn. SVDPW is een specifieke buurt. Zaterdagmiddag omstreeks half vier is de vierjarige Jacobus Daniels uit de Vnendschapsstraat 5b, ter hoogte van de Gordonstraat in de Nieuwe Haven terecht gekomen, toen hij daar aan het spelen was. De 46-jarige melkhandelaar K. J. L, Daalmeijer uit de Burg. Verveen straat 23, sprong gekleed te water en kon het kind gelukkig nog bijtijds op de walkant brengen met behulp van enkele toegesnelde voorbijgan gers. vereniging, die gekenmerkt wordt door de goede geest. Toon Harde man verwierf voor 2ijn club in rui me kring waardering en. respect. De roodwitten zijn graag geziene gas ten, De voetbalprestaties zijn eerst in de laatste jaren gekomen. Vrij lang verbleef SVDPW in de afdeling Rotterdam van de KNVB. In 1934 werd SVDPW kampioen van dc der de klas. In 1950 degradeerde men, maar het jaar daarna was het weer tweede klas en in. een ruk werd de eerste klas bereikt. In 1955 werd SVDPW vierde klasser KNVB. Voor de toekomst beschikt SVDPW over veelbelovende jonge krachten, maar de grootste handicap is het ont breken van het eigen centrum. Ge durende dit seizoen heeft SVDPW in Thurlede gespeeld. Het veld aan de Parallelweg dient voor aanleg van de Rijksweg. De jubilarissen -weten dat er geen plaats meer is in het ver trouwde gebied. dig een gevreesde gangsterkoning, die de politie te slim af Is. Het spannende avontuur levert bo vendien een voorpaginaverhaal op, dat hem journalistiek gesproken he lemaal zal rehabiliteren. Maar zijn grootste beloning is het herwonnen vertrouwen van zijn meisje, dat hem in een wanhopige bui aan zijn lot heeft overgelaten. Het verhaal van de martelende strijd met de verleiding van de fles is op een kunstige wijze vervlochten met de story van de jacht op de gevaarlijke misdadiger. De journa list heeft van zjjn 2usje de tip ge kregen, dat dit individu nu eindelijk door de politie in de val gelokt zal worden. Zij hoopt dat het vooruit zicht van de primeur van deze span nende gebeurtenis hem van de drank zal helpen afhouden. Verschillende malen staat de jour nalist op het punt om er eentje te nemen, maar dank zij z'n goede voor nemens, en ook wel dank zij allerlei toevallige incidenten, blijft hij nuch ter. Als hij eenmaal gemerkt heeft, dat hij een dag zonder alcohol kan, herwint hij niet alleen zijn zelfver trouwen, maar wordt hij ook onge looflijk moedig. Met de bovenver melde resultaten. Een boeiende com plicatie doet zich voor, als de jour nalist ziet dat de politie niet de ge zochte gangster, maar een door deze naar voren geschoven dubbelganger (namelijk zijn broer) heeft geliqui deerd. Do politie wil de mededelin gen van de journalist niet geloven. Derhalve knapt hij het karwei zelf op. Richard Carlson heeft dit goed be dachte verhaal m een redelijke film vorm weten te gieten. Alleen het I slot is wat tam. Advertentie LM.) m No-iron special® verras oonbledmg Adelborst «r. ("-C succes) Scala" Tertenko 13'° GT/-'r •■3 colcC5™ mult!. Ikare k-olil.i, 2*5 e'^s,«<r0^é/ fe "«or °'Vi Of *'ïde •»o SsgainB:Is B "°"oo tJfQ'r fAdvertentie LM.) Voordelige credietsewce yx% rente per maand DEkkERS SRKEN0E WONINGINRICHTERS Goudsesingci 440-444 TeL 129788 Rotterdam Op de Smgel ter hoogte van de Overschiesedwarsstraat botste gister morgen een RET-bus, bestuurd door de chauffeur 3?.S. uit Rotterdam te gen een ervoor rijdende vrachtauto bestuurd door de heer J. W. De twee bijrijders in de kabine van de vracht, auto, de kolendragers A. v. d. S. (51 jaar) uit Vlaardingen en de 30-ja- rige G. H. V. uit Schiedam sloegen door de aanrijding met hun hoofd tegen de achterzijde van de kabine. Beiden wgxden door de GGD naar de Dr. Noletstichtmg gebracht, waar hun lichte verwondingen zijn be handeld. De botsing ontstond, toen dc vrachtauto, dio voor de bus reed, plotseling moest afremmen waar door de bus er togen aan reed. Bei de auto's werden vrij zwaar bescha digd. De buspassagiers bleven onge deerd. Tegen de buschauffeur is pro ces-verbaal opgemaakt. De politie is thans bezig met het opnemen van enkele filmstroken over het verkeer in Schiedam. Voor al het voetgangersverkeer wil men eens onder de loupe nemen op ver schillende drukke oversteekplaatsen m de stad. De bedoeling is, dat t.z.t. de filmp jes vertoond zullen worden, voor de Schiedamse bejaarden, waarbij men dezen opmerkzaam wil maken op de verkeersregels voor de voetgangers. Zoals bekend, heeft de verkeerspoli tie in andere plaatsen al eerder voor lichting gegeven aan de bejaarden over de spelregels in het verkeer. De leden van de Sehiedamse Jeugdtoneelver. „De Diiettantjes" hebben een tien-daagse Pinkster vakantie-trip achter de rug. Op vrij dag 3 juni vertrokken de toneel spelertjes met leiders en leidsters naar Noordwijk waar m het Jeugd huis De Instuif de intrek werd ge nomen. terwijl de volgende dag naar het eindpunt, Bergen aan zee, werd afgereisd. Van Bergen uit zijn vele tochten naar de omliggende plaatsen gemaakt, waar de kinderen hebben genoten van de prachtige bossen, de zeer hoge duinen en de mooie stranden. Natuurlijk is er ook nog opgetre den. n.l, op vrijdagavond bij het af scheid in Bergen, waarbij een vro- lij'k cabaret-programma is opge voerd. Zaterdag ging het weer op huis aan, na een overnachting op de kampeerboerderij in 's Graven land, over Hilversum, Utrecht en Gouda. Ook in de vierde wielerwedstrijd in het kader van Jeugd Jolijt hebben de deelnemers een aanstekelijk en thousiasme getoond. Er komen steeds meer toeschouwers en steeds meer deelnemers. Maandagavond waren er veertig coureurs op het parcours aan de Stadhouders laan. Helaas kwam er voor het eerst een valpartij voor. Bij cle bocht van Stadhouderslaan en Willem de Zwijgerlaan stak een meis je zo onvoorzichtig over dat een. aan tal jongens ten val kwam. De fietsen werden beschadigd en enkelen moes ten de strijd staken. Dit is zeer jam mer want in die kopgroep zaten kanshebbers als Martin Scholten en T, van der Akker alsmede P, de Geer, die reeds tweemaal winnaar werd. De race van hedenavond op de Buys Ballotsingel wordt nu zeer be langrijk omdat het klassement enkele verschuivingen tc zien geeft. De fa vorieten alsmede de nieuwelingen krijgen alsnog de kans. De uitslagen zijn: i. W. Lepolder; 2. F. van Duyvenbode; 3. T. Cino; 4. D, Valk; 5. J. Stolk; 6. R. Grooten- dorst; 7. II. Romein; 8. J, Karei; 9. J. Kesteren; 10. J. de Raay; 11. J. Kam- beel; 12. C. de Ronde; 13. Notenboom; 14. w, Overbeeke; 15. Kok; 16 Baars; 17. Zandbergen18. Van Duren. Voor de ploegentijdrit klasseerden zich: I. DES 1 min. 17,8 sec.; 2. Ter Braak I min. 20 sec.; 3. Stempclfabr.; 4. Wamstceker; 5. Coca Cola; 6, Mole naar; 7. Vrije Volk. Individuele klassement: 1. W. Le polder 7 pt,; 2. F. van Duyvenbode Het biljartsclzoen 1959/60 behoort officieel tot liet verleden. Maandag avond sloot het district Schiedam van de Kon. Ned- Biljartbond het sei zoen af met een massale prijsuitreiking in „De Gouden Leeuw" te Vlaar dingen. Voor de weds try dief ding resteert thans alleen nog het omvangrijke administratieve werk, zoals de berekening van het nieuwe gemiddelde voor de spelers cn uiteraard ook al weer de voorbereiding (administra tief) voor het nieuwe seizoen, dat eind augustus begint. Enkele vereni gingen hebben nog tweekampen lopen, doch dit zijn dan wel de laatste activiteiten van bet lopende biljartseizoen. Vooral voor de aangesloten VJaar- dingse verenigingen is dat seizoen niet ongunstig geweest. Een groot aantal prijzen viel hen ten deeL De heer J. N. L. van Dam, voorzitter van het biljartdistrict, constateerde dit ook tijdens de prijsuitreiking, waarop bijna alle prijswinnaars, zo wel in de persoonlijke sector als in teamverband, aanwezig waren. Het was daardoor 'n ware reünie van de spelers uit 't gehele district, hetgeen (och ook weer zijn bekoring heeft. Achtereenvolgens reikte de heer Van Dam, geassisteerd door een aan tal bestuursleden van het biljartdi- strict, de volgende prijzen uit: Kampioenschap vijfde klasse Jibre: 1. D. van Genderen (Volksgcbouw) en 2. Hoekveen (Trefpunt); vierde klasse: 1. K. v.d. Linden (Volksgeb.) en 2. C. Kentie (Confiance); derde klasse: 1. M. van Kempen (LFV) en 2, Kors (HVO>; tweede klasse: 1. H. v. d. Does (LFV) en 2. Van Rees (Confiance); eerste klasse: 1. Corde- mans CDKC) en 2. Van der Lee Ft Oosten).; hoofdklasse: 1. R. v. Stiet Thans (Schiedam) en. 2. Z. Schikhof (Entre Nous). DKC-zuil: 1. J. Helmich (Volks geb.) definitief winnaar van deze wisselprijs, 2. Komaat CFJardïnga). P. v. d. "Water-beker: 1. B. L. van Soelen (Entre Nous) en 2. P. v, d. Water. Driebantentoernooi (klein, biljart); 1. G. Buytenhek (Schiedam) en 2. G, van Letten v. Rossen (Volksgebouw). Luifelbeker (voor teams): 1. HES definitief winnaar, 2. Karseboom. HW-beker: 1. Confiance Vlaard., 2. Bellevue, Maassluis, Eureka-cup: 1. Confiance (nu defi nitief winnaar van deze wisselprijs). Competitie libre, afdeling E: 1. Confiance, 2. LEV; afdeling F: 1. De Waal, 2. Confiance, Het succes van „De Waal" in het gewestelijk kam pioenschap werd tevens door de heer Van Dam gememoreerd. Driebandencompetitie op de match tafel: 1. Entre Nous, 2. Rembrandt. Rembrandt-Hbre-beker: 1. Buöden- bohmer (Volksgebouw), 2. Schwager- mann (DKC). Vierspelenkamp: 1. J. H. v.'Duyl. 2. J. v. d. Valk. De bijzondere ver diensten van de heer Van Duyl, zo wel op speltecbnisch als op organi satorisch terrein, werden door de heer Van Dam op kernachtige wyze naar voren gebracht. Dames-softbal Het dehnut van de Schiedamse da- mes&oftbalgroep in de competitie van de Nederlandse Softball Bond brengt een ieder in verbazing. Maandag avond werd In sportpark Harga het sterke Hygiea 3 geslagen. De Schïe- damsen stevenen nu op het kam pioenschap af. Reeds in de eerste inning greep Schiedam een 5—2 voorsprong. Drie maal kwamen de stadgenoten in de tweede inning over de thuisplaat en in de vierde inning leek de winst met de stand 114 verzekerd. Toen kreeg het team echter een inzinking cn do bezoeksters konden zesmaal scoren. Daarna kreeg Marijke Molenkamp, de pittige Schiedamse werpster, de vijandelijke slagploeg weer in haar greep. Schiedam scoorde nog drie maal en de laatste inning bood geen runs voor de teams. (14-10). Vrijdagavond speelt het tweede da mesteam thuis. "Werpstersresultaten: Marijke Mo lenkamp (Schiedam) 4x3-slag; 0x4- wijd en 5 honkslagen tegen; Jongtien (Hygiea 3): 3x3-slag, 2x4-wijd en 13 honkslagen tegen. 13 pt.; 3, T. Cino 15 pt.; 4, R. Grooten- dorst 16 pt.; 5. M. Schotten 33 pt.; 6 P, van der Akker 34 pt,; 7, C. de Ron de 40 pt.; 8. P. de Geer 42 pt.; 9. J. Kamheel 44 pt.; 10. 3. Karei 53 pt. Floegenklassemcnt: 1. Ter Braak 34 pt,; 2. DES GL pt.; 3. Stempelfabr. 66 pt.; 4. "Wamsteeker 68 pt. In de maand mei werd bij de Spaarbank anno 1820-Schiedam in gelegd 1.593.237,30 en terugbetaald 934.253,87. Een inlegoverschot dus van meer dan. 650.000.in één maand, een resultaat nog niet eer der bij_ deze spaarbank bereikt. Het inleggerstegoed dat vorig jaftr op 29 april de 25 miljoen gulden be reikte, bedroeg ultimo mei I960 reeds meer dan 29.3 miljoen gulden; een wel zeer snelle toeneming van dc besparingen. Het aantal spaar ders steeg in een jaar tijds met 1631 tot 47.856. E-e.a. is volgens de directeur van de Spaarbank anno J820, behalve aan de hoogconjunctuur, toe fe schrijven aan de vestiging van kan toren een hoofdkantoor en zes bijkantoren in alle wijken van Schiedam en de ruime openstelling van deze by kantoren. Woensdagavond spelen de reserve elftallen van SVV en Hermes DVS de laatste wedstrijd in de beslis singscompetitie voor het behoud van de plaats ïn de hoogste reserve klasse in het betaalde voetbal. Hermes DVS heeft zich door een verdienstelijke overwinning op Ex celsior reeds veilig gesteld. De rood groenen kunnen dus alleen met een overwinning op de blauw-witten hun plaats behouden ïn de reserve klasse. De wedstrijd vangt aan om 630 uur aan de bosrand. GEBOREN: Elizabeth H., d. v. J. J. HöJzken en A. M. A, Collignon; Birgitta J. M.( d. v. Ch. J. BBnm en J. J, Th. van der Heiden; Adrlanus, z. v. TL Kemeling en R. Mettes; Yvonne E. M., d. v. A. J. Oosterholt en E. RL de Kievith; Annelïes, d. v. J. Schuurman en A. van der "Wcü- den; Cornelia M., d. v. A. M. Pan- nekock en C. RL van IJzendoorn; Catharina J., d. v. C. J. Boekweit en C. M, J. Daalmeijer; Apollouius, z. M. Dettmeijer en M. M. Kamp, De brandweer is gisteravond om streeks negen uur uitgerukt naar een brandje aan de Stnckledeweg. On der leiding van de brandmeester Mak, werd door een hoop vuilnis, die in brand stond geblust. IN ONZE ZELFBEDIENING Korte Hoogstraat 33-35, Vlaardingen, is plaats voor U vindt bij ons een gezellige, afwisselende werkkring met prettige sfeer. De jongeman kan geheel in het vak worden opgeleid en in ons nationaal gevestigd bedrijf een mooie toekomst opbouwen, bijvoorbeeld als zelfstandig füiaalchef. "Wij betalen een flink loon. Vrije bedrijfs kleding en ook dit jaar vakantie. Aanmelden ook 's avonds van 7 tot 8 uur: Korte Hoogstraat 35 B. Gevraagd op klein handelskantoor voor halve dagen Brieven onder nummer S. 796 aan het bureau van dit blad Permanent wave Permanent Dames voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8,— com pleet. Telefoon 66833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1