Sint Liduina-Stichting fcouwt bejaarden-centrum ,Pat vind Je niet dat 1$ Gem. Schiedam moet zich financieel garant stellen Aan Meeuwensingcl komen steeds meer woningen sefiiecfam. Daar heeft hij echt plezier van Burgerlijke Standi VADERDAG- GESCHENKEN Voor 6 miljoen - met Rijkssteun Honkballers voor zware opgave Keuring volkstuinen Paard Netto-huurprijs van montagewoningen in Schiedam 17,10 Weekprograrnma Jeugd Jolijt Jonge inbreker Snoepwinkeltje nu snoepwinkel 6.46,50 (3 lijnen) liermes-cricket Lichtgewicht pantalons THANS 14. Muziek en ballet CGed. .Bierstoof 37 Tc1cf.-,'m898-6450 ^":;Burg..|fnappert|aan:2 .Vjelijf. 010-64500 (Advertentie IM.) GEBOREN: Aletta, d. v. J. D. Os- terholt en M. A. van Batenburg; Ge rard us A„ z. v. A. D. Sprong en S. G. van TTnen; Brigitte, d. v. J. J. Noordermeer en C. M. Boogaart; Agnes E„ d. v. J, JSagtzaam eii J. van Wteringen._---a- ONDERTROUWD: G: vanBeek, 33 jr. en 3. van der Horst, 43 jr: P. Bijl, 26 jr. .en'H.',Schuster, 24 jr; J. A. Coppens, 22 Jr. en P. Groenen boom. 20 jr; J. E. A. Freij, 24 jr. en E. M. L. van Hulst, 20 Jr: C. van den Hoek, 36 jr. en Th. J. C. P. LÖ- ke, 27 jr; R. A. Houtsma, 24 jr, en A. M. Hengst, 26 jr; K. Kooij, 22 jr. en L W. Vermeer, 22 jr; J. L. Kor- ver. 24 jr. en A. Nels, 18 jr; A. de Lange, 21 jr. en E. van Wijk, 18 jr; W. B. Schaap, 24 jr. en L. M. Veer kamp, 21 jr; C. H. Schwagermano, 21 jr. en W. van Geijl, 24 jr; A. Son- neveld, 23 jr. en S. C. van Dokkum, 22 jr; M. H. van der Ven, 25 jr. en E. C. M. Wijsbroek, 24 jr;. J. Ver meer, 20 jr. en C. G. Touw. 19 jr; M. H. A. Weber, 23 jr. en M, H. Faas, 21 jr; W. Zuidgeest, 24 jr, en C.Bö- gerd. 24 jr, GEHUWD: Th. de Man, 23 jr. en C, Bijtenhoom, 21 jr; B, J. Klein- lugtenbelt. 27 jr. en A. W. van der Stelt, 24 jr; H. van der Weijden, 19 jr. cn E. de Rouw, 16 jr; A. Bor- riello, 31 jr. en A. P. van 't Zelfde, 22 jr; P. H. A. Kerkhof, 24 jr. en C. M. Zandbergen, 20 jr; j. A. Ban del, 36 jr. en A. J. Harrewijn; 34 jr; R. van der Schalk, 39 jr. en KL de Bak ker, 36 jr; G. Komelisse. 24 jr. en W. C. Rijntalder, 24 jr; A. P. Tim- mers, 25 jr. en G. J. van Bergeijk, 27 jr. OVERLEDEN: D. Jonkman, 69 jr., wed. van 3. N. A. van Schellebeck. (Advertentie l,M Ji ^TfTlTVnnv A geopend maandag van 19 tot TT H V I A 20-30 dinsdag van 9.30 tot XJWJI -1L-U. N 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. donderdag van 9.30 tot 12.30 Tuinlaan 80, telefoon 69290. uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 Politie-alarmnummer 64666. en van 19 tot 20.30 uur, zater- Apothekers nachtdienst: Backer, St dag van 9.30 tot 16.30 u. 'sZon- Liduinastraat 53a, telef, 68364. dags gesloten, geopend maandag van 19 tot Sted. Museum: Tentoonstellingen „H. 20.30 uur, dinsdag van 9,30 tot M, v. d. Spoel", „Vrijheid" cn 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, „Willem Beyers", woensdag van 9,30 tot 16.30 uur, BIOSCOPEN R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, Passage, 2 en 8.15 uur: „Salomo en geopend, iedere dag (behalve de koningin van SchebaV maandag) van 9.30 tot 16.30 uur Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Breng de en iedere avond (behalve woens. Bismarck tot zinken", dag en zaterdag) van 19 tot DIVERSEN 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Buys Ballotsingel, 7.15 uur: Jeugd Gemeentelijke Openbare Leeszaal Jolijt. Spelavond. en Bibliotheek, Lange Haven, Irene, 7 uur: WKR-Avondvierdaagse. Weer gaan de Schiedamse honk balteams op bezoek bij sterkere te genstanders. Hoewel het dringend tijd wordt dat de stadgenoten punten gaan verzamelen, moet worden ge vreesd dat cok In het komende week einde de score van de Schiedammers te laag zal blijven. Vooral SW krijgt het moeilijk. Kon SW tegen Blauw Wit het evenwicht nog behouden, te gen TYBB zal dat niet gaan omdat de gastheren reeds eerder Blauw Wit met 155 versloegen. Schiedam gaat naar HHC 2. Hier is een kleine kans op een draw aanwezig. In. de derde en vierde klas ont vangt SVV 3 zaterdag Tjikalong 2. DHS is gastheer voor VFC. De geel zwarten hebben 2ich al gedegen met' het honkbalmilieu vertrouwd ge maakt. We mogen een kleine zege op de Vlaaardingers verwachten. Zondag bezoekt Schiedam 2 "Was senaar. SW 2 is gastheer voor USC. Schiedam 3 ontvangt The Hawks en. DRZ gaat naar Vlaardingen om VFC 3 te slaan. BAROTHETERS 20 jaar garantie v.a. ƒ19, HORLOGEBANDEN in doublé, staal, perion, leder, v.a. 2.— ZAK- EN TAFELAANSTEKERS Ronson e.a. merken; benzine- of gasuitvoering v.a. 14.50 SIGARETTENKOKERS, zwaar verzilverde uitvoering, platte modellen vanaf ƒ1650 MANCHETKNOPEN in goud op zilver, doublé, zilver v.a. 4. KRISTALLEN BORRELGLAAS JES met zilveren voet vanaf 7.95 Reeds geruime tijd heeft de St. Liduïna-stichting het plan bestu deerd om de inrichting van het St. Liduinagesticht meer in overeenstem ming te brengen met de nieuwste eisen op het gebied van de huisves ting voor bejaarden en om de opna me-capaciteit van beide inrichtingen te vergroten. Bij de bestudering van het aanvankelijke plan bleek echter dat de voorgenomen verbouwing te kostbaar zou zijn en de resultaten niet in overeenstemming met de te maken hoge kosten. Daarop is aan het architectenbureau Margry en Jacobs te Rotterdam opdracht gege ven een voorlopig ontwerp te maken voor een nieuw complex, zoals dat boven vermeld is. Met de uitvoering van het plan zal een bedrag van ten hoogste 6 mil joen gemoeid zijn en de bouw zal In vier fasen uitgevoerd moeten worden. Nu hoopt de Stichting de finan ciële steun van het Rijk te verkrij gen voor de bouw van dit complex. Deze steun Is echter alleen te ver kregen, als de gemeente Schiedam zich bor^ stelt voor rente en aflos sing van de benodigde geldleningen. Daarom heeft het Stichtings-bestuur zich tot de Gemeenteraad gewend met het verzoek de noodzakelijke garantie te willen verlenen. B. en W, zijn van oordeel, dat de plannen van dc Sint Lïduina-stich- ting voorzien in een reële behoefte, die op het gebied van de huisvesting cn de verzorging van bejaarden in onze stad bestaat, zodat die plannen de volle instemming hebben. Met de financiële zijde van de plannen en met de voorgelegde voorlopige ex ploitatie-begroting kan het College zich verenigen. Daarom stellen B. en W. de Raad voor er de goedkeuring ana te hech ten dat de gemeente zich, onder ze kere voorwaarden, garant stelt voor de aan te gane lening. Horlogee - Juwelier Edelsteenkundïge F.GA. Rotterdamsedyk 268 - Schiedam fAdvertentie LM.) De Sint Lidulna Stichting, die hel beheer voert over Huize St. Lidulna en het St. Liduinagesticht, zijnde r.k.- in richt In gen tot huisvesting en verzorging van bejaarden, heeft een groot plan ontwikkeld tot verbete ring en vooral ook c&paclteftg-ver- groting van genoemde instellingen. Dit plan voorziet namelijk In de bouw van een complex van 34 flat woningen in twee woonlagen voor bejaarde echtparen, 'n gebouw huis vesting biedende aan 190 bejaarden, een verpleeginrichting voor 44 min der valide en zieke bejaarden en verder dienstgebouwen ter huisves ting van verzorgend en-.huishoude lijk personeel. Door deze vernieu wing en uitbreiding zal de opname capaciteit van beide inrichtingen te zamen worden opgevoerd van 209 tot 342 bejaarden. (Advertentie LM.) Op het complex van de Schiedam se Volkstuindersvereniging „Klein Babberspolder" aan de Vijfsluizen, zullen dit seizoen tuinkeuringen wor den. gehouden door een Haagse com missie. Gekeurd zal worden voor nutstuin, sierteelt en voor het al gemene gedeelte. Hiervoor zijn aar dige prijzen beschikbaar gesteld. vindt alles voor OFFICIEEL «HUWT) AGENT In _de Sintannazusterstraat is gis termorgen het paard van de vee houder Klaas Bos uit Kethel op hol geslagen, toen het rechter achter wiel van de wagen losliet. De paardenwagen raakte een gevel in het Groenweegje, waardoor ook het linker achterwiel losschoot en de laadbak ontzet werd. De heer Bos kon toen tijdig van de wagen springen; hij liep geen letsel op. Het paard kwam tot stilstand, toen hef op de Schie niet verder kon bij hef trapje naar de Ooievaarsbrug. In de Gerrit Verboonstraat is de fiets gestolen van de 16-jarige T. B. i Van de heer W. N. V. is een hengel gestolen uit zijn boot Japie, die in de Schie ligt. De heer N. C. de R. deed aan gifte van diefstal van een ontsto- ringsbougïe van zijn bromfiets, die in de Burg, van Haarenlaan stond. De heer F. J. de R- vermist een baal lompen ter waarde van 1000 gulden, eigendom van de Rutimex in de Kommiezenlaan. Gisteren schreven wij, dat de montagewoningim van Dura-Coignet, die in Schiedam gebouwd zullen worden, een netto-wcekhuur gaan doen van 14,60. Inmiddels heeft de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst in Schiedam (mr. ir. M. M. van Praag, ons meegedeeld, dat deze huur nog met 2,50 moet worden verhoogd. De netto-week- huur voor deze woningen in Schie dam wordt dan dus 1710, voor Rotterdam 19,60. (Aduertentie LM.) Herenmodemagazijn Volgende week zijn er elke dag weer festiviteiten in verband met Jeugd Joljjt. Op maandag is or een Twee Man-race in de "Westfranken- landsestraat. Dinsdag is er een ge- costumeerde optocht die vertrekt van dc scbpol in de Dwarsstraat, waar aan ook een drumband medewerkt. Woensdag is de Twee Man-race op de Lange Achterweg de race-wagen tjes rijn daar aanwezig. Op dezelfde dag zijn er Vijfkamp-volkspelen op de speelplaats van de BLO-schoIen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Donderdag is de gecostumeerde op tocht vanaf de Kon. Julianaschoo] aan dc Vlaardingerweg in Kethel. De drumband van de Oranje Garde werkt hieraan mee. Donderdag zijn de Vijfkamp-spclen aan de Buys Bal lotsingel. Een spelavond is er vrijdag op dc speelplaats van de Mater Dei- school op de hoek van de Warande en de Schoolstraat, De Twee Man race is dan op de Parallelweg. Za terdagavond om zeven uur geeft „Animo" een gymnastick-demonstra- tie op het DHS-lerrein aan de Schie- damseweg, Vooraf is er een mars m. m.v, St. Radboud. Alle andere bij eenkomsten beginnen om kwart over zeven. Telefoon G 96 42 Advertentie l.M.) Dinsdag is een 17-jarige Schiedam mer aangehouden, verdacht van het plegen van een inbraak in de ijzer handel van Duyn aan de Van-Rie- beeckweg. Dezelfde dag (afgelopen zondag) had hij ook ingebroken bij een. bedrijf in de Speansepolder in Rotterdam, waar hy een geldkistje stal. De jongeman heeft de diefstal len tegenover de politie bekend. Zo'n leuke blazer is nu net iets waar een jongen niet buiten kan. 't Stoot keurig 6,1 *5 overal bij le dragen» (Advertentie LM.) t Advertentie I M f De zaak van do fa. P. Yerhuls- donk, winkelier in chocolade en sui kerwerken aan de Hoogstraat 66, is in enkele weken tijds. verbouwd tot een bijzonder modern cn smaakvol ingerichte winkel, of zoals de heer Verhulsdonk het schertsend uitdruk te: „Het snoepwinkeltje werd een snoepwinkel". De winkelruimte is vergroot door dat de erachter gelegen opslagruim te erbij getrokken werd, terwijl het geheel fraai werd ingericht door de fa L. v. Dijk naar een ontwerp van de architect J. Gidding. De kopers hebben nu meer gelegenheid om eens wat rond te kijken in de winkel waar nu ook „wens-bedienlng" wordt toegepast, een combinatie van de ge wone verkoop-methode en zelfbedie ning, - Over keus zal men niet te klagen hebben, want in de winkel zijn twee tot driehonderd verschillende soorten snoepgoed te koop. Dit wordt een Vaderdag, die honderden Vaders zich nog jaren zullen herinneren, want dan zulten zij de gelukkige eige naar worden van een nieuwe dubbele acte-tas met twee vakken en twee ruime voor- takken. Want morgen begint de ver koop van deze lederen dubbele tassen met brede riem spalt acte-tassen die voor 12.75 nog spotgoedkoop zijnvoor nog géén acht gulden. in beige, bruin en muItl-: color. Normale prijs f 24.50, De cricket-plocg van Hermes-DVS die afgelopen zondag faalde tegen HCC 2 gaat ook nu weer een moei lijke opgave tegemoet.; Toch gaat men met het nodige optimisme naar Rood en Wit in Haarlem want te gen deze club is men gewoon om on verwachte resultaten te bereiken. Captain Stolk speelt zijn driehon derdste innings voor Hennes, welk feit hij hopelijk zal vieren met een hoge score. Rood en Wit behoort tot de kanshebbers voor de landstitel en het kan dus een mooie match wor den. De opstelling is: H. Stolk, J. v. Noortwijk, P. Borsboom, A. v. d. En- de, H. v. Meurs, H. Noordijk, A. Me- lief, Vf. v. d. Sloot,. J_ Stahlie, C Tettelaar en J. Verheet Het tweede elftal dat zo succesvol in de tweede klasse B debuteert krijgt het Nijmeegse Union te be kampen. De bezoekers, die de rang lijst vóór Hermes aanvoeren, bren gen hun eerste bezoek aan Hermes. Deze prachtige BLAZERS zijn gemaakt van origineel Engel se sterke melfon en verzorgd afge biesd met tweekleurig koord. Me talen blazerknoper» voltooien de perfecte, zeer degelijke afwerking. Geborduurd sportembleem op de borstzak. Nu, slechts één dag I-Si»* ||M ALLE MATEN H Terlenka en wash 'n wear pantalons (o.a. de wereldvermaarde TOOTAL) in prijzen A j Vóór het eind-examen van de Mid: i delbare Handelsavondschool te Schie dam zijn geslaagd de heren J.' van Bommel, A. G.. Bouman, M. Bree- voort,. F. Groenewegéh, A. de Jager, M. A_ Nobel, L. de Ruiter; J. H Speel, J. A. van Vliet, M, P. van der Zee én mlej. A. P, Rosman. Het boekwerk, dat de Kamer, van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas elk jaar beschikbaar stelt voor de kandidaat, die het hoogste aantal punten behaalt, werd dit jaar uitgereikt aan de heer M. P. van der Zee. 4-6 jaar, alle 'maten 11-75 Vele jongens cn meisjes hebben Vijfkamp. En zo konden de jongens zich gisteravond;, weer vermaakt by en meisjes hun verschillende kwali- wedstrljden die-werden gehouden in teiten eens laten zien want ieder het kader van Jeugd Jolijt. Ditmaal had natuurlijk de kans om uit te: was het op het Emma plantsoen, dat blinken op een bepaald gebied, de spelen waren georganiseerd. Men kon zijn krachten beproeven Jongelui van „Ruimte", de VCJC op boogschieten, balk gooien, hoef- en het Clubhuis St. Joris Doelc had- zerwerpen, een halspel en een spel den hier de leiding bij de Vijfkamp. met hindernissen. Keus genoeg dus. Iedere deelnemer kreeg een kaart, en er werd dan ook met plezier raee- waarop hij kon laten aantekenen gedaan aan dit programma, terwyl hoeveel punten hij behaalde bij de iedeveen na afloop oen lollie kreeg, verschillende onderdelen van de en de winnaars een medaille. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze lederen dubbele actetassen, Jn een mooie bruine kleur, y y/) ff I US^^0E kleren E m MAKEN DE MAN cN HUISMAN MAAKT DE KLEREN KORTE HOOGSTRAAT IS f MIODELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAERTS8QCHT 218-224 De Schiedamse Toonkunst Muziek school geeft op zaterdag 25 juni 's middags om half drie de jaarlijkse ballet-uitvoering, in. gebouw Musis Sacrum; In hetzelfde gebouw wordt op maandag 4 juli 's avonds om acht uur de muziekuitvoering gegeven. Korte Hoogstraat U Meent Dc. Goadse- singel Katiarir. Lagcdljk Mc. Dospiweg west Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmemtaat 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1