EE2 Afwerking Maasboulevard gaat binnenkort beginnen De markt herenigd Bloemen en muziek na Avond-\ ierdaagse Show rond Salomo en koningin van Scheba 60 jaar getrouwd Ondergang van Duits slagschip „Bismarck" Dijk wordt verlegd om vijf hoge flatgebouwen heen Behalve chloor ook nog roest in leidingwater Geldlening Artsen op zondag Jeugd Jolijt Uitbaggeren en opspuiten Bedrijfsvoetbal bij Wilton Zomeravond voetbal Burgerlijke Stand Orgelconcert VAN LOENEN VOOR LIJSTEN KERKDIENSTEN PASSAGE VERTOONT: Orgel St. Jans Gouda weer te beluisteren Irisknollen van Floriade naar Drakesteijn Ds. P. Zwier wordt zeventig jaar jong? vakantie? MONOPOLE-THEA TER: Tekeningen van Botlekgebied Einduitvoeringen van Toonkunst Eén gewonde bij autobotsing Auto door etalage Afsluiting Polderweg Inbreker gepakt Uitreiking jeugd1- verkeersdiploma's SCHIEDAM OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING jong adm. medewerker CHAUFFEUR KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters Zaterdag 18 juni 1960 3 Het Iaat zich aanzien dat binnen kort een begin zal worden gemaakt met de afwerking van het complex- Maasboulevard. Dit omvat dan in de eerste plaats de bouw van de vtff hoge flatgebouwen aan de Maasbou levard, waarvan de tweester-vorml- ge, meer loxueuse flats neergezet zul len worden door de Aannemerscon- hlnatie S.S.N., terwyi de N.V. Bouw maatschappij W. A. A. van der Velden de drie „plaat"-flats bouwt. Verder zal er ook een nieuwe wa- terkerende dijk aangelegd moeten worden, lopende van de nieuwe Spul sluis lot aan de Rijnstraat. Bij de verhoging van de waterke ring in het kader van de Deltawer ken zal de Havendijk niet als wa terkering gehandhaafd kunnen blij ven, zo deien B. en W. de Gemeen teraad mee. De Havendijk kan n.l. niet vorder opgehoogd worden in verband met de hoogteligging van de daarlangs staande bebouwing, In overleg met het Hoogheemraad schap Schieland is daarom tussen de Spuisluis cn de Rijnstraat een nieuwe waterkering ontworpen, die iets ten zuiden van de Havendijk zal komen te liggen. De vijf bovengenoemde flatgebouwen komen te staan tussen de Havendijk en deze nieuwe dijk. Daar bet wel gewenst is dat bij het gereedkomen van de flats de omge ving daarvan een behoorlijk aanzien zal hebben gekregen, is het wenselijk dat zo spoedig mogelijk met de aan leg van de nieuwe waterkering wordt hegonnen. De Maasboulevard zal dan geheel voltooid kunnen worden en B. en "W. stellen de gemeenteraad voor een vaste geldlening aan te gaan met de N.V. Bank voor Neder landse Gemeenten, groot ƒ595.000, tec financiering van de aanleg van cen trale verwarming in 132 woningwet woningen en 28 winkels in en boven de winkelgalerij aart de Mgr. Nolens laan; de aankoop van de panden Korte Haven 25-29 ter uitbreiding van de kantoren van de Dienst voor Gemeentewerken en voor diverse aankopen varf materiaal door de Ge meentelijke Vervoers-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst. De koers va rieert van 9B3/8 procent tot 98 5/8 procent; de looptijd is 25 jaar en de rente 4procent. In spoedgevallen zijn gedurende p» weekeinde de volgende artsen te bereiken: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaet- laan 52b, tel. 64098; W. A. de Rid der, Stadhouderslaan 46, tel. 67590; 9* 'vr°ld« Willem de Zwijger- hfln, 23, tel. 68599; P. van Sant brink, Van Heuven Goedhartstraat, Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 20, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt Maandagavond 20 juni is er ïn afwijking van hetgeen wij eerder schreven géén Twee Man-race" in de Westfrankerdandsestraat. Dins dagavond om 7.15 uur zijn er Vijf- kamp-volksspelen op het sportter rein aan de Parallelweg. bovendien zal de Havendijk zelf een nieuw profiel krijgen, dat meer is aangepast aan de nieuwe toestand. De kosten van de aanleg van de nieuwe waterkering worden begroot op ƒ360.000. Van dit bedrag zal nog dit jaar 240.000 besteed moeten wor den, de rest in I960. Verwacht mag worden, zo schrijven B. en W, dat het Rijk een groat gedeelte van de kos ten van de uitvoering van dit werk voor zijn rekening neemt. Overigens komt er daar aan de kant van de Maas in de komende tijd nog een andere actie; de Wit- helminahaven is weer aangeslibt en de diepte van de haven, zoals gega randeerd aan de Tankercleaning N.V., is onvoldoende. Dus zal er weer ge baggerd moeten worden. Berekend is dat er 280.000 m3 baggerspecie ver wijderd moet worden. De specie zal dan weer gebruikt worden voor het ophogen van het Industrieterrein ten westen van de Schie. Gebleken is De Bedrijfs-voetbalcompetitle van Wilton Fijenoord heeft een vlot ver loop. De twaalf deelnemende afde lingen, in twee poules verdeeld, spelen met veel animo en er komen veel verrassingen voor. Volgende week maandag, dinsdag cn donder dag zullen de laatste wedstrijden worden verspeeld. In poule A komen de JJzervver- kers Rotterdam en de Koperslagers, beiden nog ongeslagen aan de kop, maandag tegen elkaar uit en de winnaar Is vrijwel zeker van. het kampioenschap. In poule B leiden de Timmerlie den gevolgd doot het team van dc Machinefabriek, in deze poule zal de laatste dag de beslissing moeten brongen. Wordt deze ontmoeting een gelijk spel, dan kunnen zowel de IJzerwcrkers als de Lassers nog in aanmerking komen voor de titel. Het programma voor de volgende week is: Maandag: Koperslagers—Plaatwer kers; Garage—IJzerwerkers R'dam; KoperslagersUzerwerkers R'dam; GaragePlaatwerkers. Dinsdag; BrandersElectro; Be- drijfsschoolKantoor. Donderdag: TimmerliedenMachi- e fabriek; LassersIJzerwerkers; Machine fabriekIJzerwerkers; Las sersTimmerlieden. namelijk dat het goedkoper is de bagger naar dit Industrie-terrein te brengen, dan naar elders te laten vervoeren. Nog dit jaar zal er met dit werk begonnen worden. Eerst zal een reeds aangelegde „pers-put" verder opge spoten v/orden (met 3D.000 m3 specie) cn daarna zal er een nieuwe terrein worden opgehoogd. Een kostbaar grapje overigens, dit uitbaggeren en opspuiten, want er is een bedrag van 1 miljoen gulden mee gemoeid. De N.V. Scheepsbouw Mij „Nieuwe Waterweg" zal echter een deel van de kosten van het baggeren, nl. 95.V0O voor zijn rekening nemen. Het zomeravondvoetbal van de Al gemene Bedrijfsvoetbal Competitie heeft weer een goed verloop. Er wordt enthousiast gestreden op de Schiedamse velden. Helaas heeft het elftal van Simon, twee jaar geleden kampioen van Schiedam, zich moe ten terugtrekken wegens te veel werkzaamheden aan bouwactivitei* ten in de avonduren. Het program- ma voor de komende week luidt als volgt: maandagavond: VVO—Fon- tijne, Schietbaanstraat 1; Dewitro— Hav Bank, Spieringshoek; SCF— GZV, Havendijk; dinsdagavond' TVBHoek 2, Sehietbaanstraat 1; WK—Bingham, Schietbaanstraat; Helios 2—WW 2; woensdagavond' WK 2PTT 2, Schietbaanstraat 2; donderdagavond: Komeet—IPC', Schietbaanstraat 1; Hav BankGUS, Schietbaanstraat; MafaPTT, Ha vendijk; vrijdagavond: NWWGZV, Schietbaanstraat 1 en GPS—Sneep, Schietbaanstraat. GEBOREN: Petrus M„ 2. v. W. A Riemslag Baas en Th. C, H. de Waal; Ferdin-ndus W. F., z. v. F. Th. te Riet ook genaamd Scholten en M. P, Saar jos; Astrid, d. v. J. van Giessen en G. van Vliet; Cathanna Ch., d. v. Mookhoek en M. Gog. OVERLEDEN: N. Breedveld. 55 jr., echtg. van F. H. Clausen; A. Barten, 75 jr. Organist Jacq. F. Bekkers zal op woensdagavond 22 juni, aanvan gende 8 uur, in de Grote Kerk een orgelconcert geven. Op het program ma staan werken van J. S. Bach, G. F. Handel, C. Franck, L, Boèll- xnann en H. F. Mïcheelsen. Gisteren i? de Schiedamse Week markt weer in de oude glorie her steld: ket gehele Broersveld kon er voor worden gebruikt en de af scheiding in. twee delen is weer voorbij. Dit feit is door de markt kooplui herdachtdoor een prijs vraag uit te schrijven voor de marktbezoekers. Dit bleek wel een stimulans te zijnwant het bezoek aan de markt was gisteren nog groter dan anders. Er is ook druk gebruik gemaakt van de gelegen heid om prijzen te winnen. Bet waren, er nogal wat, zodat me vrouw Peek-Linthorst, echtgenote van Schiedams eerste burger, gis teravond diep in de volle veten moest tasten om de winnende lootjes Op te diepen. Op de foto de „herenigde markt", genomen vanaf het pand van Bakkerij Vlug, de bouw waarvan de oorzaak is geweest van, de splitsing. (Advertentie LM.) I nlijsten yu n foio's, platen, enz. DAM «1—43 - TELEFOON 6613* Ned. Herv, Gem„ Grote Kerk: 10 uur.' dr L. S. Cazemier en 7 uur: dr. K Strijd, Den Bosch (opendeurd lenst) Bethelkerk: 10 uur: ds. M. Visser. Rot terdam cn 7 uur; ds. J. van Noort, Vlaardingen. Opstandingskerk; 10 uur: ds. H_ w. Hemmes en 7 uur: ds, 3. C. Stelwagen, Woudenberg Vredeskerk: 3 en 10.45 uur: ds. J. G, Jansen (H. A.) en 7 uur: ds. J. G. Jansen (H. A.). Kethel: 10 uur; g. Zonneveld, kand. te Kethel en 7 uur: ds. K. Alers. Rotterdam. Ned. Herv. Geref. Evang., gebouw Irene: 10 uur; eerw. heer T. v. Dam, Nieuw Lekkerland. Opstandingskerk: 7 uur: ds. J. C. Stelwagen, Woudenberg. Evang. Luth. Gem.5 lö uur: ds. S. G v.d. Haagen (H. Avondmaal), Luth, Kerk: zaterdagavond 7.30 uur: oecum. avondgebed, Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 10.30 Uur: ds. J. G, Jacobs, Den Haag. Jehovah's Getuigen, Volksgcbouw: 6 uur: wachttorenstudie, onderwerp: „Be scherm uw denkvermogen". Woensdag 7.30 uur: dienstvergadering en theocra tische bediemngsschool. Oud-Kath. Kerk, Dam 28: 10 uur; Hoogmis. Baptisten Gem.. Lange Haven 53: 10 en 7 uur: ds K. Reiling. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 uur: heüiEingssamenkomst en 7.30 uur: verlossingssamenkomst. Gemt Verboon- straat: C.30 uur: openluchtbijeenkomst oJ.v, majoor en mevr. M. Souvercin. Chr, Geref. Kerk. BK-Iaan. hoek Wa rande: 10 en 5 uur: ds. G.W. Alberts, Vlaardingen. Geref. Kerk, Oosterkerk: 10 uur: ds. W.A. Kryger en 5 uur: ds. J. Couvrée, Julianakerk: S en 10.30 uur: ds.. J. Cou- vée -• 5 uur: ds, J. Nawijn. Kethel ..De Ark' 5.3d uur: ds. J. Nawijn en 2.30 uur: ds. W.A. Krijger. Bellen by ongeval: G.G. en G,D, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Polltie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst; fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tol 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 930 tot 16.30 uur, donderdag van 9-30 tot 12,30 uur, vrfjdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon- dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ,JL M. v. d. Spoel", „Vrfjheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15. 7 en 0.15 uur: „Salo mo eu de koningin van Scheba" Mono po le, 2, 7 en 9.15 uur: ,3reng de Bismarck tot zinken"; (zondag: 2, 4.15, 7 cn 9.15 uur). DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: SVDFW. Jubi leumfeest. Irene, 8 uur; Mater Amabile-schooL ToneeL Beatrix, 7 uur: RV Vrienden Onder ling. Contact In het Passage-theater draalt de ze week „Salomo en de koningin, van Scheba", De scenarioschrijvers hebben er 't boek Koningen vluchtig op nage slagen, duchtig gegoocheld, met de geschiedenis van Israël, enkele mo dern-staatkundige begrippen toege voegd en de nodige show-episoden verzonnen. Enige divisies figuranten laten zich in woeste oorlogstaferelen afslach ten of voeren op het heidense lief desfestival van de koningin van Sche ba erotische choreografieën uit. De Egyptenaren storten met paard en al bij duizenden de afgrond in, de stammen van Israël vechten als leeu wen, de tempel te Jeruzalem wordt met bliksemschichten gebombardeerd en Salomo puntert, onder het decla meren van zijn beroemde liefdes strofen, met de koningin van Sche- i op een rustieke rivier, Salomo is wijs en vredelievend, maar aan de bekoorlijkheden van zijn exotische bezoekster vermag hij geen weerstand te bieden. Het is Gi* na Lollobrigida die deze fatale ko- nigin speelt, voor wie Salomo zijn rijk voorziene harem laat staan de toom van zijn volk trotseert. Gina is in steeds weer andere, maar altijd even diep uitgesneden glamour-gcwaden gehuld en eerlijk, potsierlijker ver toning hebben we nimmer aan schouwd. Yul Brynner (met pruik) is Salomo hij nam de rol op nadat Tyrone Tower tijdens de opnamen van de film in Spanje was overleden en hij doet dit met hetzelfde bru tale flair, waarmee deze gehele knallende Biblio-Scopefilm gemaakt is. De WKR-Ayondvlerdaagse is gis teravond in een feestelijke stem ming besloten. In de Marconistraat werden de honderden deelnemers al door vele belangstellenden ontvan gen met een bloemenhulde, terwijl hier de drumband van de Oranje Garde en het muziekkorps „Gusto" de wandelaars „opvingen" om hen verder vooraf te gaan naar het eind punt, gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. Ook hier was veel belangstelling voor de terugkerende tippelaars het was dan ook een aardig gezicht om dezen misschien een beetje vermoeid, maar zeker niet minder in de stemming hier te zien arri veren, „met vliegend vaandel en slaande trom". De groepsleiders gingen „Irene" bmnen en hier werden de wan delboekjes van de deelnemers afge stempeld en er werd een souvenir plaatje ingeplakt. Er was een aantal wandelaars dat drie dagen had mee gelopen voor het diploma, maar het merendeel (575) liep voor een me daille. Aan 255 werd de medaille -oor de eerste maal uitgereikt. Een GOUDA —Het beroemde orgel van de St. Janskerk te Gouda zal voor het eerst na jarenlange restau ratiewerkzaamheden weer te beluis teren zün op 29 juni als de Haarlemse organist Albert de Klerk er als onderdeel van het Holland Festival zilveren medaille kregen 43 deelne- cen concert 0p geeft In samenwer- ao Jim! j king met de Nederlandse Bacbvere- tanan - n|glng^ mee. De heer v. d. Schouw was als 7l-jarige de oudste deelnemer. Er was tijdens de vier dagen maar één uitvaller geweest. De heer J. Bagijn, secretaris van de WKR dankte na afloop de deel nemende Schiedamse wandel vereni gingen voor de wy?e waarop zij het •wandelfestijn hebben georganiseerd. ROTTERDAM meededen. Twee liepen voor de elfde keer deze WKR-Avondvierdaagse Twee gastvrouwen van de Ameri kaanse afdeling op de Floriade, me vrouw A. Rienstra-Adriaanse en mej. J. M. van Lanschot, hebben gisteren een collectie IrLsknollen vijftig variëteiten naar het landgoed Dra- kesteln van prinses Beatrix gebracht. De irissen hebben de afgelopen weken op de Floriade in volle bloei gestaan. Zij behoren tot de mooiste produkten van de American Iris So- city, een grote Amerikaanse kwekers organisatie, Enige tijd geleden accepteerde prinses Beatrix met graagte eon aanbieding van de Amerikaanse af- j deling om de knolten na de bleipe- I riode een plaats te geven in de tuin L van Drakesteijn. Op dinsdag 28 juni viert het echt paar J. Amoureus en A, W. Amou- reus-Fiegee het zestigjarig huwe lijksfeest. Het echtpaar, dat woont in de Aleidastraat 75a, geniet een goede gezondheid en het kan dus een prettig feest worden, dat wordt ge geven ten huize van liun zoon, die woont in de Middenhoefstraat 8 in Rotterdam. Beiden zijn 86 jaar oud. De heer J. Amoureus kwam op 1 juli 1888 als jongmaatje in dienst van de fa. Gebr. Van Noortwijk, Handelsdrukkerij cn Uitgeverij aan de Schie alhier. Bij dat bedrijf heeft hij ruim 51 jaar zonder onderbreking gewerkt. Bij zijn gouden bedrljfsjubileum werd hij onderscheiden met de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Ds, P. Zwier van de Chr. Geref. Kerk. die van 1934 tot 1946 in Sclüe- dam stond, hoopt op dinsdag 21 jtrni zeventig jaar te worden. Ds. Zwier is thans predikant te Vianen. Hij werd in 1890 geboren in Nieu we Niedorp in Noord-Holland en studeerde aan de theologische school van de Chr. Geref. Kerken die eerst in Rijswijk en daarna in Apeldoorn was gevestigd. Op 19 oktober 1922 werd hij door wijlen prof. P* J. M, de Bruin bevestigd als predikanr van de Chr. Geref. Kerk te Fapen- drecht. (Advertentie LM.) VOOR U.&-JARIGEN. Noor frorui» RIVIERA [infernal. jongerenhatel)i 14 dagen195,—» Naar ROY-chfilel ZWITSER- IAND (16-20 Jr.): 12 dagenf 135.— N ICE retour 85.—, INNSBRUCK f <55.— OOSTENDE-DOVER retour v.o. f 28.— AMSrERDAM-LONDEN per vliegtuig (iong an oud)...... f 88. Stuur deia advéitantle voor een reisprogramma paar ROY. Meent 83a - Rotterdam - Tel. 13.53.25 IN een baaierd van vuur en rook^ niet alleen een dramatisch beeld ging In de morgen van 27 mei' 1941 op 400 myi ten westen van Brest het enige Duitse slagschip „Bismarck" ten onder. De rugge- graat van de Krlegsmarlne was hier mee gebroken, de trots en troef van admiraal Rader en tevens de ge vaarlijkste bedreiging van de geal lieerde konvooien bestond niet meer. De enerverende en dramatische jacht op dit zwaarst gepantserde en bewapende slagschip ter wereld is het enige treffen van formaat tussen min of meer gelijkwaardige Britse en Du itse vlootformaties in de Twee de Wereldoorlog geweest. De vernietiging van de „Bis marck", die byna onder het bereik van de Luftwaffe was gekomen, maar door een vliegtuigtorpedo aan het roer getroffen als een stuurloze schietschijf zijn ondergang tegemoet voer, betekende voor de Britse Ad miraliteit een grote opluchting. Het was het einde van een actie, waarin de glorie van de Navy een geduchte knak had gekregen door het verlies van zijn gloednieuwe slagkruiser „Hood", die na een toevals-voltref- fer op de munitiekamer met 1400 man aan boord in de lucht vloog. (Er waren drie overlevenden;. Het was niemand minder dan Churchill zelf, die het bevel gaf: „Sink the Bismarck". Dit Is ook de titel van de Engels- Amerikaanse CinemaScope-film. die „Breng de Bismarck tot zinken" in MONOPOLE te zien is. Lewi3 Gilbert, die met de onder gang van de „Titanic" reeds zijn nau- tisch-cïneastische talent heeft ge toond, is de regisseur van deze film, geeft van het beslissende treffen, maar ook van het ongelooflijk moei lijke werk van de opsporing van de „Bismarck", die onder dekking van zware mist haar uitbraakpoging naar de Noord-Atlantische Oceaan onder nam. De film is een reconstructie, een knappe reconstructie zelfs, maar authentieke filmopnamen komen er nauwelijks in voor. Het is misschien de eerste maal, dat een film zo'n fascinerende indruk geeft .van de technische activiteiten aan boord van de zwaarste vlooteenheden; een indruk van feilloos mechanisch pre cisiewerk, verricht met tonnenzwa- re staalblokken. Het door de Rotterdamse orgel bouwer Moreau in de 18e eeuw ge bouwde orgel behoort met de orgels uit Zwolle, Haarlem, Alkmaar en Amsterdam (Oude Kerk) tot de be- toemdste Nederlandse orgels. Op dinsdag 21 juni zal In de con versatiezaal van het A.M.V.J.-gebouw aan de Maurltsweg een tentoonstel ling worden geopend van tekenin gen van het Botlekgebied. Deze tekeningen werden gemaakt jn opdracht van de N.V. Esso Neder land, die hierbij voor ogen had het geven van meerdere bekendheid aan n gbid, waar bleetsj'owugebsee-eet geven van meerdere bekendheid aan een gebied, waar binnekort vele men sen een nieuwe werkkring in nieuwe industrieën zullen vinden. Ook enkele kunstenaars uit Rotter dam hebben werk ingezonden. Op de eerste einduitvoering van het Rotterdams Toonkunst Conser- vatorium, die donderdagavond 23 juni om acht uur in de concert zaal van het Rijnhotel wordt ge geven, treden leerlingen uit de klas sen cello, compositie zang, piano, viool en strijkkwartet op. De tweede einduitvoering brengt de orkest- en operaklasse o.Lv. Hans Lichtenstein donderdagavond 30 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Aan het programma dat o.m. ope rafragmenten, het vioolconcert^ van Bruch en de ballade van Faurê be vat. wordt solistische medewerking verleend door leerlingen uit de klas sen piano en viool. Bij een botsing tussen een perso nenauto en een autobus van de Twe# Provinciën op de Voudelingenweg bij de Pernisserweg is gistermiddag de 52-jarige G. van Drielvis uit de Hoogmadestraat ernstig gewond. Met een gebroken reehteronder- been, een gecompliceerde Imker beenbreuk met slagaderlijke bloe ding, een hoofdwond en een hersen schudding werd hij in het Bergweg ziekenhuis opgenomen. De heer Van Drielvis zat naast de bestuurder van de personenauto. Deze wagen werd zo zwaar beschagdid, dat hij met een takelwagen moest worden wegge sleept. Het leidingwater van Schiedam is niet alleen slecht van smaak, maar er zit nog roest in ook! Is het eerste euvel te wijten aan. de waterleiding- dienst in Rotterdam, het tweede is een meer Schiedamse aangelc -enheid. De oorzaak is, zo schrijnen B. en IV. aan de Gemeenteraad, de sterke stijging van het water-verbruikwelk verbruik in de jaren na dc oorlog verdubbeld is. Hierdoor stroomt het water met grotere snelheid door de leidingen, en in de oude buizen, wanr ztch in de loop der jaren roest heeft afgezet, wordt deze roest losgcsleurd en verpulverd. In het bijzonder is ait het geval op maandagochtenden, wanneer er op wasdag extra veel wa ter ujordt 'gebruikt. Juist op de dag, waarop men de helderheid van het water het meest op prijs stelt, heeft men de meeste hinder van de roest. Maar de gemeente tuil dit euvel gaan verbeterendoor een aantal lei dingen te reinigen en zo nodig te vernieuwen. Nog dit jaar zal 9 km lei ding u'orden schoongemaakt, in dc hoop dat dit voldoende zal blijken te zijn. Zo niet, dan zal volgend jaar het werk worden voortgezet. De reini ging van 9 km buis komt op 40.900.— te staan. Zaterdagavond omstreeks kwart over tien is de automobilist C. V. bij het nemen van de bocht tegen het winkelpand van Mardmstraat 35 van de beer J. v, d. B. gebotst. De etalageruit werd vernield en de auto zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. De Polderweg zal wegens het uit voeren van herstratingswerkzaamhe- den zijn afgesloten voor alle rijver- keer uitgezonderd rijwielen vanaf 20 juni t/m 8 juli a.s„ of zo veel korter of langer dan nodig mocht blijken, en wel van maandag t/ir. vrijdag van 7 tot 17 uuc en op zaterdag van 7 tot 12.30 uur. MADRID Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek in Villagar- cia de Arosa, In de Spaanse provin cie Pontevedra, zijn vrijdag vijf per sonen om het leven gekomen en drie ernstig gewond. Gistermiddag is in Amsterdam een 19jarige Schiedammer aangehouden die in de nacht van dinsdag op woens dag had ingebroen bij de Lindenhof aan de Lange Achterweg en daar 100 gulden had gestolen. Daarna had hij in "Vlaardingen een bromfiets wegenomen, waarmee hij naar Den Haag reed. Ook daar pleegde hij een inbraak. Hij stal een auto, maar die liet hij in Den Haag al weer achter, om voor de "tweede maal een bromfiets te stelen, waarop hij naar Amsterdam reed. Daar werd hij toen aangehouden. Dinsdag en donderdag a^, worden 's morgens om tien uur in het Passa getheater de jeugdverkeersdiploma's uitgereikt. Er zijn 1259 geslaagden. AUeen op donderdag heeft de bij eenkomst in Passage een office el tntje; dan is ook burgemeester rar, J. W. Peek en de voorzitter van Vei lig Verkeer aanwezig. WEGENS STERFGEVAL Notaris P. SCHABERG te Schiedam zal op vrijdagen 1 en 8 juli 1960, telkens des v.m. 11 uur, in het gebouw Arcade, Lsnge Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij veiling en afslag: 1. Het pand, bevattende 2 garages met bovenwoning, achtergelegen grond en erf, te Schiedam aan de Jan Vermeerstraat 5, kad. gem. Schiedam sectie M. num mer 4891 ged., groot ongev, 82 ca; 2. Het pand, bevattende winkel met woning, pakhuis en bovenwoning met achtergelegen grond en erf, te Schiedam aan de Paulus Potterstraat 62 en de Jan Vermeerstraat 7, kad. gem. Schiedam sectie M. nummer 4891 ged., groot ongev. 91 ca. GrondbeL voor beide percelen fezamen ongev. ƒ165. Straatbel, idem ƒ60.Precario idem 18. Verhuurd per week: bovenwoning Jan Vermeerstraat 5 voor ƒ12.20; garages Jan Vermeerstraat 5, pakhuis Jan Vermeerstraat 7, winkel en woonhuis Paulus Potterstraat 62 tezamen voor ƒ37.05; bovenwoning Paulus Potterstraat 62 voor 12.25. Bij de afslag worden, de percelen ook gecombineerd aan geboden. Bezichtiging: woensdag 29 en donderdag 30 juni I960 van 30—12 en van 24 uur, op vertoon van een toegangsbewijs, afgegeven door de notaris, te wiens kantore aan de Tuin- Iaan 102 nadere inlichtingen zijn te verkrijgen (telefoon 6 89 00 en 6 62 83). Aanvaarding en betaling 1 augustus 3960. CURSUS V.U.T.O. - SCHIEDAM Opleiding voor Dag- en Avond-H.T.S., School voor Scheepswerktuigkundigen, Bewys Algemene Ontwikkeling N.O. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 26 t/m 25 juni dagelijks van 912 en van 25 uur, 22 en 23 juni ook '5 avonds van 79 uur Aanvang cursus: 1 september a.s. Mgr. Nolenslaan 3 ü^nledam TECHNISCHE SCHOOL VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN Mgr. Nolenslaan 3 Schiedam UITNODIGING tot by woning van OPENBARE LESSEN, op woensdag 22 en donderdag 23 juni 1960 van 1416 uur en van 19—21 uur in het schoolge bouw, Mgr. Nolenslaan 3, alhier. Kinderen alleen toegang onder behoorlijk geleide. TOEGANG VRIJ koninklijke holl&MtllSi FABRIEKEN VAN MÊLKFROOUKTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. VLAARDINGEN Op de afdeling Verkoop van ons hoofd kantoor Is plaats voor een ter assistentie bij de samenstelling van omzet- statistleken en bij de orderbehandeling. ULO of gelijkwaardige opleiding en ambitie voor genoemde werkzaamheden worden al* els gesteld. Leeftijd tot 23 jaar. Sollicitatiebrieven met volledige Inlichtingen worden Ingewacht bij de afd. Personeelszaken, postbus 9 te Vlaardingen. Handelsonderneming Maltha vraagt voor spoedige indiensttreding voor interlocaal transport. Uitsluitend zij, die gewend zija te rijden met dieselauto's met aanhanger, gelieve te solliciteren aan het adres: Westerkade 32 te Schiedam, te lefoon 6 69 60. f Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 680 21 Schiedam Diversen Slijperij „Solingeu", Nieuw- straat 43, Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's Mor gens gebracht, *s middags klaar. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- teibed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutlecü. kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Uw kleine advertentie wordt gelezen la deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las. Permanent wave Fennanentl Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 66833 Hélène permanent met toe stel, het beste wal er is, compleet f5.—: stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 3,kortingl Dames- en heren kapsalon „Hélène", Rembrandüaan 22, telefoon G7170 Fotografie toifUms v erge ten r Auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K, van Vu uren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Te koop aangeboden Keukentafels 45.—, brand vrij blad in geel, rood enz. en K.E.S.-zegels in. verschil lende maten bij Plate t.o. stadhuis, Grote Markt 1921, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1