Excelsior-jubileum met een receptie en reünie besloten Schijnwerpers op de Schiedamse sport Schiedam, in vorm, slaat HHC 2:10-4 K'm3335ié Jj-iietspuzzeltoclit J. J. Kloos, 39 j. bestuurs lid, door velen gehuldigd 1 HBSS kreeg klop Dief kwam lood op dak „vervangen" Brandje door i Brand, zonnewarmte vet m S: i OmEuropa-beker Demos slaat lauw Schiedam met 7-1 Frans Steenbergen oefent SFC HONKBAL SVV verliest van TYBB Vriendschappelijk: SVDPW-DRZ Excelsior-j un ioren in Fortuna-toemooi DHS—VFC 20-8 TYBB-SVV 12-4 HHC 2-S'dam 4-10 in radiozaak Animo-jeugd in Naaldwijk Wie heeft iets verloren Meisje gewond door val van fiets Duo-passagiere op bromfiets gewond Jongen brak arm Burgerlijke stand Aanrijding bij knipperbollen „Stad Rotterdam"' 10% dividend Zesde plaats voor „Mutua Amicitia" in toneelwedstrijd Simon de Waard filmde achter ,,'t Gordijn" F SCHIEDAM Koeriersters 50 Maandag 20 juni 1960 ndt ïaar iac, nk- rop- ére het Ch- :Jk ood, eeft Ka- ier- ver- crt. ters, het ho- èld. Ha- de ieb- op- ïtrlx ghet ïden COi- a op .wai Ujke <Üt rtie- nder Itus- Ujn- stijn lU3- Uon- ucht ners eed* zijn. uiteö raar- in uraar ntig zich riie- iider pieid jcen- acht- mili- 3rie- ilclt- hu ig in elijk, mor- vor- Cknen stad ware yerd, ware lard- idigd een id is Kers. shet was, Em- ïver- elde, I" van die! noeg heb- s die ver- iu ze een. en mijn din? neer {en." illen toch zegd eeft t-be- vdat dat heb Met een drukbezochte receptie in Musis Sacrum als hoogtepunt en een gezellige reunlebUeenkomst hl ca fé-restaurant „Paviljoen" aan de Ad miraal de Rtiyterweg heeft het veer tigjarige Excelsior *20 zaterdag de reeks van feestvieringen besloten. Tal van sportvrienden hebben zater dag dc Schiedamse tweedeklasser bloemen, gelukwensen en geschen ken aangeboden. Als vertegenwoor diger van het gemeentebestuur heeft wethouder mr. P. van Bochove, die met weihouder ntr, M. J. M. van Kinderen aanwezig was, het woord gevoerd. De heer Van Bochove herinnerde aan de speciale plaats die Excelsior zich heeft kunnen veroveren. „Het wordt bij de vele sportfeesten in „Schiedam schablone om op dc be- i tekenis van de sport te wijzen", zei dc heer Van Bochove,-die aan de vele woorden over dit onderwerp dan ook j niet anders dan zijn instemming wil- de toevoegen. Toen voorzitter Frans Bakker in zijn wederwoord aan de heer Van Bochove opmerkte dat „Excelsior" gaarne verlichting in het sportpark Thurlede 2iet aange legd, repliceerde de heer Van Bocho ve dat hy het als een goede coïnci dentie zag dat de wethouder van de Technische Bedrijven mr. M. J. M. van Kinderen op deze bijeenkomst aanwezig was zodat de wens nu di rect kon. worden overgebracht. Voor secretaris Jan J. Kloos werd het een onvergetelijke dag. Namens de KNVB sprak de heer J. van der Akker met waardering voor het werk van deze functionaris die „Ex celsior" reeds 39 jaar centraal dient. Hij schonk hem de zilveren speld. De voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap de heer F. A. de Wolff wilde in dit sportmilieu niet veel Tydens de receptie twin het veer tig jaar oude Excelsior '20 krt-eg de secretaris, de heer J. J. Kloos, 39 jaar besttturslid, door de heer 3. van der Akker, de zilveren bondsspeld van de KNVB opge speld. over sport zeggen. Wel noemde hij met erkenning de namen van de oprichter van dc SG, dc heer B. P. M. Alberts en het lid van het dage lijks bestuur, nu secretaris, E. A. Lcenderts die uit de kring van Ex celsior zijn gekomen. De heer De heer De Wolff schonk de heer Kloos de legpenning van de Schiedamse Gemeenschap. De heren J. van der Akker (KNVB) en H. Hammerstein, vice-112, voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB schonken de fraaie hermneringsvlag van KNVB en Afd, Rotterdam Als vertegenwoordiger van dc Schiedamse Bond voor Licha melijke Oefeningen en de Gemeente lijke Sportraad deed de heer A. de Jong de toezegging dat deze instellin gen bij het gemeentebestuur het be lang van de aanleg voor elektriciteit in het sportpark Thurlede*' zullen beklemtonen. Uiteraard hebben dc vele sprekers het pioniers werk van de erevoorzitter E. A. Lcenderts met onvermeld gelaten. De (Advertentie Ï.JV.J Voor de tweede maal heeft HBSS in de sterke tweedeklasser Zwart heer J. Sen (afdeling Rotterdam van i Wit*28 haar meerdere moeten erken de KNCB) vertegenwoordigde de j Zaterdagmiddag heeft HBSS op cricketwereld op deze sportrecepfcie. het terrein van Zwaluwen In Vlaar- Hij schonk een bal. dingen ln de finale van de nacom- Een speciaal geluid liet de woord-petitie gepoogd de „Eurobeker" voerder van de zustervereniging „Leonidas" uit Rotterdam horen. Hij hoopte dat de prestaties van de rooms-kathoiieke sportverenigingen in deze omgeving dusdanig zullen worden dat de prestaties meer oven- i redig aan dc ledentallen worden. Voorzitter Fr. Bakker heeft alle sprekers vaardig beantwoord. -eroveren. Evenals in de bekerwed. strUd versloeg „Zwart W1P28" de Schiedammers echter door een ho ger tempo en een betere techniek. Ncderlmigserie Voor de jubileumnederiaagserie kwam Demos tegen een ongeïnteres seerd „Schiedam" in 't veld, De be zoekers gaven lauwe tegenstand zo dat Demos door middenvoor C. Tet- teroo (5) eu linksbuiten J. Falandt 12) op 7—1 kon komen. In deze macht was C. H. Tetteroo de uit blinker. Rechtshalf M. Groenhorst moest geblesseerd vroegtijdig het veld verlaten. Bij de rust was het reeds 4—0 voor Demos. Door dit resultaat maakt DRZ met dc 32 In de derde minuut scoorde Scher- penhuizen met een onhoudbaar schot. Het doel van Aaldijk ontsnapte in de 32e en 15e minuut aan doorbo ring. Na rust kwam HBSS er beter in. Het was echter middenvoor Van der Pols die zijn club in enkele ml nuten naar een grote voorsprong schoot. In de 12e en 15e minuut schoot hij raak en in de zestiende j minuut kon hij tijdig een terugspeel- I bal van Mookhoek bemachtigen. In l de 29e minuut zag Meuldijk zijn schot net over de lat belanden, in de laatste tien minuten had HBSS het offensief, maar het verdiende tegen- punt bleef uit. Zelfs kwam Zwart Wit nog op 50 door Van der Pols. Hierdoor verwierf Zwart Wit"28 de Eurobeker en HBSS ontving de be ker beschikbaar gesteld door orga nisatrice Excelsior M. De heer J. den Braber heeft de prijzen uitgereikt. In Wassenaar nam een jeugdteam van HBSS deel aan een jubileum- '«mooi van Sporlvarenising Overige uitslagen: Demos 2GTB 2 0—1; Demos 3Martimt 4 2—3; Demos 4Ursus 3 2—3; Demos 5 SVDPW 5 3—2; Demos 5—HBSS 5 Per 1 augustus heeft vierdeklasser SFC een nieuwe oefenmeesler in dienst genomen. Frans Steenbergen, oud-internationaal en achterspeler van SVV in de gloriejaren, zal de training van de blauwzwarten ter hand gaan nemen als opvolger van Jaap Fe elders, eveneens oud-achter speler van SVV. Werper Eddy Young heeft met» TTTJ/^ O TYR1 19 19 .•nn.l.nffnlt:!. .Hnl ,.aa„ Üa 1.A.ITU X tl I I I M t Jlm" J.J' De Schiedamse slagploeg kreeg EsjierHlltO-ageildo rZ.3! j geen vat op de werper van VFC. De i Merkredon, la 22an de ju.au !i LtLnti «f hiliTm in rf* Vlaardingers veroverden hun punten Klubvespero. Produkado de frazoj ™Ji ,i« door dc vier-wijds en de veidfouten 0i „Ln Progresanto" ce kino 't Gink oude \orm te herwinnen met als jjjj x>RZ, ïn de derde inning greep Ploegstraat 19. ryze j t)RZ on fraaie wiize oen dubbelspel."Rn Man osto< ..ng De Schiedammers behaalden geen prijs, zij verloren een match en speel den tweemaal gelijk. Zaterdagmiddag was er in het ka der van Jeugd Jolijt een fiets-puzzel- tocht) waaraan een dertigtal jongens en meisjes hebben deelgenomen. Misschien vonden degenen die niet kwamen opdagen het een beetje te warm om een tocht door Schiedam te maken en dan nog te puzzelen ook, maar hoe dit ook zü, degenen die wel hebben meegedaan hebben een prettige middag gehad. De Ren nersclub Schiedam organiseerde de tocht, die door alle wijken van Schie dam ging met als begm- en eindpunt het podium in de Plantage. De jon gens en meisjes kregen een hele vra genlijst mee en moest bv. ook na gaan of er in de etalage van bepaai- de winkels ook een artikel stond dat daar niet thuishoorde. Het was dus wc# een kwestie van „even uit kijken", maar aan het slot waren er dan ook aardige prijsjes. Een aantal teams van DRZ er SVPDW hebben elkaar zondag ir Kethel partij gegeven. SVDPW kwam met een geheel vernieuwd team in het veld. Liefst zeven A-junioren waren in het elftal opgenomen en deze debutanten voetbalden zo en thousiast dat SVDPW met 64 van DRZ won. DRZ 2 won met 13—1 van SVDPW 2 en DRZ 3 moest met 80 het hoofd buigen voor SVDPW 3. Junioren van „Excelsior 20" hebben zondag deelgenomen aan een toer nooi van Fortuna in Vlaardingcn. Al en Cl slaagden er beiden m een tweede prijs te veroveren. Alle eer ste prijzen waren voor de elftallen van Fortuna. gevolg dat op verrassende HHC 2 met 410 kon worden gesla gen, Helaas heeft het team van SVV de goede vorm nog niet gevonden. Eerst In de laatste Innfngs kwamen dc roodgroenen op slag, maar toen %vas dc achterstand tegen TYBB reeds te groot. SW verloor niet 124. In Vlaardingcn kwam DltZ tegen VFC 3 tot een draw (1212). D1IS won niet 20—8 van VFC. Debutant DHS behaalde in een goed gespeelde wedstrijd een mooie overwinning op VFC <20—8). Met Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9-30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 - en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sled. Museum: Tentoonstellingen ,3- M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passag-, 2 en 8.15 uur: „Salomo en de koningin van Scheba". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Schur ken gaan naar de hél". DIVERSEN Arcade 8 uur: St, CaiherinaschooL Ouderavond. Thom&sschool. Avondvierdaagse, Ditmaal leverde SVV goed veld werk, maar tegon het slaggeweld van TYBB kon SW niet veel in brengen. In de eerste inning nam TYBB eon 20 voorsprong, het werd 4—0 in de vierde inning en in de vijfde inning kwamen liefst zeven man over de thuisplaat. Dapper ver weerde SW zich. Wout van Meeto ren plaatste een tweehonkslag in «ie zevende inning met als gevolg dlat Gerard Gommel en Wam Hoppe kr»n- den scoren. Een voortreffelijke slLg van Nico Kolmeyer zorgde daarnsi voor het derde punt door Toon Goetgeluk, die ingevallen was voor de geblesseerde Heynemans. Ook TYBB scoorde echter nog eenmaal. In de nogende inning kon Gommel nogmaals naar de thuisplaat sprin ten op een - driehonksiag van Nico Kolmeyer. SVV plaatste in die fase vjjf honkslagen. Werpersresultaten: Hans de Lange (SVV) 13 X 3-slag, 2 x 4-wijd en 12 honkslagen tegen; J. Bakker (TYBBj 16 x 3-slag; 4 x 4-rvijd en 6 honkslagen tegen. Voor het eerst draaide de Schie- dam-machine weer als in de roem ruchte jaren. HHC 2 werd dan ook op regelmatige wijze overspeeld- Met goed veld- en slagwerk voerde Schiedam de score tot 4—10 op. Schiedam had als nieuwe werper Eddy Young opgesteld. De centrale plaats bij Schiedam behoefde nodig versterking, maar het was voor Schiedam ook de vraag of het nieu we lid Young deze impuls zou kun nen geven. De opzet slaagde en het goede werpen van Young werkte stimulerend op de veldspelers die nu met meer élan hun taak konden vervullen. HHC 2 scoorde vier pun ten in eerste, tweede, derde en zesde inning. Schiedam scoorde in de eer ste inning door Joop Lupker, in de derde inning door Lupker, Joop van der Touw en Gerard Kok, In de vier de inning kwam Lupker op een tweehonkslag van. Young over de thuisplaat. Lupker en Young scoor den in de zesde inning, Van der Have en Piet van Ruiven verhoogden de voorsprong in dc zevende inning en als laatste kwam Jan van der Kooy in de achtste inning naar het thuishonk bij een driehonksiag van Piet Tettelaar. Werpersresultaten: Eddy Young (Schiedam): 14 x 3 slag; 6 x 4-wijd en 5 honkslagen tegen; H, Klooswijk (HHC 2): 16 x 3-slag; 8 x 4-wijd en 10 honkslagen tegen. e j DRZ op fraaie wijze een dubbelspel.Baldau estos ferio-tempo do venu Het scoreverloop is: DRZ: 2 16 3; kelkalj fojojn. VFC 3: 1 3 2 6. Werpersresullaten: Grunneweg <DRZ): 6 x 3-slag: 14 4-wyd en 5 honkslagen tegen; Van Brakcl (VFC 3) 2 x 3-slag; 9 x 4-wijd en 6 honk- slagen tegen. i Bij de overige teams versloeg i beter slagwerk en veldwerk was Schiedam 2 Wassenaar met 2—a. De I üHS het beste team. De beste slag- sastheren scoorden in de vijfde en mensen waren J- Schoonenberg met voorlaatste inning. Schiedam nam in j tweemaal tweehonkslagen. en A. twee innings een 0—1 voorsprong, die Bons en J. Korpel. K, Kerssemeijer m dc 4e inning tot 0—4 werd ver- was als pitcher weer ln vorm. hoe- hoogd. Schiedam 3 sloeg The Hawks - mot 12—11, SVV 2 sloeg het ongeslagen USC met 86. Tegen Tjikalong 2 stond SVV 3 in de zevende inning met 64 achter, maar in de gelijkmakende wel hij in do laatste inning veel wijds gooide. Hit scoreverloop is: DHS: 3 1 5 5 G: VFC: 10 13 3. Werpersresultaten: K. Kersse meijer (DHS) 7 x 3-slag; 13 x 4- wijd en 2 bonksiagen tegen; J. van slagbeurt scoorden de Schiedammers Dijk (.VFC); 3 X 3-slag; 7 x 4-wijd nog t^gemaal (2—2). len liefst 21 honksilagen tegen, De sportverenigingen, die de velden in sportpark Harga bespelen, heb ben de afspraak gemaakt dat hun leden de geulen zullen graven voor de kabels van het electricïteitsnet dat in Harga wordt gelegd. Het graven is reeds in gevorderde staat, maar men werkte vrij ongeorga niseerd. Iedere avond waren er vrijwilligers van allerlei verenigin gen. Nu js de afspraak gemaakt dat elke vereniging op een bepaal de avond het graafwerk laat ver richten. Deze week wilde men met deze actie starten, er waren weer veel kandidaten en dat is verheu gend, maar ditmaal liet de deskun dige van gemeentewerken verstek gaan. Hopelijk kan de arbeid bier spoedig gecoördineerd worden. Alle Schiedamse sportverenigingen bouwen sinds jaren op prettige wij ze aan 'n goede jeugdafdeling. Tel kens weer blijken de resultaten van deze nuttige arbeid. Zondag was het SW dat landelijk een fraai succes behaalde. Bij 't Gooi ver overde het jeugdteam van SW de eerste prijs na 'n 2—6 overwinning op Hilversum in de eindstrijd. De Schiedamse jongens blonken uit door balvaardigheid en technisch inzicht. Het zo veel geroemde jon- gerenteam van Volendam, dat de basis voor het behoud van het ere divisieschap van deze club moet zijn. kwam er in de duels niet aan to pas, Oefenemeester Hans Croon*van SW woont van 7 tot 24 juni een aantal studiebijeenkomsten van de En gelse Voetbalbond bij in het voet balcentrum Lilleshall. De trainer van Hermes DVS (nu oud-trainer) Tintts van der Fiji geeft in deze weken voor de KNVB in Tilburg en Breda les aan toekomstige oe- fenxneesters. De pupillencompetitic is beëindigd in Schiedam. Alle wedstrijden, zijn gc- j speeld en de organisatoren hebben i gemeend het werk enkele weken te moeten stoppen. In augustus komen de knapen beneden twaalf jaar weer met honderdtallen op woensdagmiddag naar de Schie damse voetbalvelden. Op de komende jaarvergadering van SW treden penningmeester Daaf Scheepmaker en secretaris Teun Smidh af. Zij zijn herkiesbaar. Niet herkiesbaar is de heer P. Droppert, die zijn functie ter beschikking heeft gesteld. Alle aandacht is bij SW en Hennes DVS gericht op de verhuizing naar de velden in sportpark „Har ga". Dankzij de activiteiten van Schiedamse functionarissen is SW op leuke wijze in het bezit geko men van de vloerbedekking voor het nieuwe clubgebouw, ln het ge bouw voor de tentoonstelling „Gast en Gartheer" in Den Haag heeft op de vloer uitstekend linoleum gele gen. De aannemersfirma J. Koe- dood was zo welwillend dit lino leum en de vlasvezelplaten, die voor onderbedekking dienen, be schikbaar te stellen voor SW on der voorwaarde dat de Schiedam mers het materiaal zelf zouden verwijderen. Spontaan kreeg SW voldoende assistentie zelfs van buitenstaanders voor dit werk. In het zomeravondvoetbal van de Algemene Bedrijfsvoetbal Compe titie heeft het team van Simon, twee jaar geleden winnaar van de bokaal van De Schiedammer, zich moeten terugtrekken. De Schie damse betonwerkers, timmerlieden en metselaars hebben het te druk. Iedere avond arbeiden zij voor het betonstorten, er is geen tijd voor bedrijfsvoetbal. Het veertigjarige „Demos" heelt ter gelegenheid van de viering van het jubileum een keurig verzorgd ju- bileumorgaan in druk laten ver schijnen met artikelen van mr. J. W. Peek, de heer A. L. KL Schro der, J. Bijloo, e.a. Het drukwerk is rijk geïllustreerd met foto's, o.a. pittoreske platen uit de eerste ja ren van de jubilaris. De heer H. E. deed aangifte van diefstal van een hoeveelheid loden dakbedekking van het pand Dam 34, Donderdag was een man vla het dak van de hulzen er naast op het ge noemde pand geklommen en had daar het lood gesloopt. Toen de bewoonster thuis kwam, vertelde de man, dat het lood ver vangen moest worden. De volgende dag zou hij terug komen. Hij had een carrier bij zich, waarop hij het lood laadde ea verdween. (Advertentie 1M.) 55 i -j Hij moet nóg terugkomen. Bij de vervoersonderneming Inter lokaal van de heer L. J. J. v. d. Water In de Havenstraat 1, Is zon dagmiddag omstreeks half zes een brandje uitgebroken. Een plastic voorwerp in de vensterbank was door de zonnewarmte in brand ge raakt, waardoor de gordijnen vlam vatten. De 33-jarige calculator H. Bijloo en de 42-jarige matroos M. van Doo- ren passeerden toevallig en zagen de vlammen door het venster. Zij trap ten de deur open en begonnen het bluswerk met emmers water. Kort daarop kwam de brandweer onder leiding van de heer J. C. Putter, die het bluswerk voltooide. De schade aan de inboedel van het kan toor is nog onbekend. De eigenaar is verzekerd. In een berghok achter de radio- handel van dc heer W. J. Overdijk aan de Singel 123 brak zaterdag morgen een brandje uit, doordat een bus met vloeibare was, die op het gasstel stond, vlam vatte, terwijl de heer Overdijk aan. de telefoon was. Met behulp van enkele anderen bluste hij het vuur met emmers water .terwijl de brandweer onder leiding van de heer De Jager na- blussingswerk verrichtte. Er was voor ongeveer 300 gulden schade. Ja, óók voor degtnen. dit tot nu toe niet btj ons koch tenmaar evengoed pnjs stel len op behoorlijke kwalitei ten, zijn deze aanbiedingen bedoeld. Zeg nu niet: ..een Baddoek voor een gulden... dat kan toch niets zijf!*'... wees riu eens niet eigen wijs, maar kom morgen kijken,, naar deze speciale verkoop bad- doeken, en U koopt.., niet" één. maar meerdere stuks." want zulke baddoeken voor'' zo'n prijs, koopt U beslist geen tweede keer. Duizenden baddoeken en^ badstof keukendoeken, grote en kleine, honderden soorten, in tientallen dessins en kleuren koopt U morgen, door elkaar voor één prijs, voor nog géén gulden. Serie Serie II van 4 45" Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deïe baddoeken en badstof keu kendoeken, met kleine weef* WmÊFw foutjes, door el- MfX kaar voor Met een sfeervol programma heeft voetbalvereniging „SVDPW" zater dagavond in gebouw Musis Sacrum het dertigjarig bestaan informeel ge vierd. Een keur van radioartiesten heeft de talrijke aanwezigen een prettige avond bezorgd. Conferencier Rudi Carrell kreeg al spoedig de lach op de Schiedamse gezichten en de goede stemming is daarna uit bundig gehandhaafd. Veel succes oogstte Rudi Carrell met aün repor tage van een voetbalmatch waarin zelfs minister Marga Klompé acte de presence gaf. The three Jacksons speelden populaire melodieën, Scott Black als lenige cascadeurs. Diana en Durantl met een vaardig concert op xylofoons, de jongleur Gino Ma- nelli en ten slotte de Selvera's, wer den luid toegejulchd. Voorzitter Toon Hardeman heeft bij de aanvang van de feestviering met waardering over de activiteiten van een aantal leden gesproken. De heren J, Huiskes en A Waar denburg, die 25 jaar lid zyn, ontvin- Het was niet alleen een kwestie uan ryden maar ook van zwödr puzzelen voor de jongens tijdens de puzzelrit die zaterdag is ge houden. gen een portefeuille en een aanden ken. Paul Crama. gedurende vijftien jaar de bode, ontving uit dank voor zijn vele werk ccn cadeau. Pen ningmeester H. Harreraan, oen van de oprichters die binnenkort zijn functie zal neerleggen ontving een koekoekklok. Zijn echtgenote. Tante Rick, werd met bloemen bedacht. Penningmeester C. van Lier van DWS kreeg eveneens bloemen omdat hij zulk een goede gastheer blijkt te zijn. Aan het slot van de het feest heeft de heer Hardeman onder applaus van de tjokvolle zaal bloemen aan dc vrouwelijke artiesten aangeboden. De Selvera's en haar collega's zijn SVDPW kennelijk niet ongenegen, voorzitter Hardeman ontving met welgevallen en uit waardering voor zijn sympathieke aanhang kusjes. De jongens en. meisjes van 16—13 jaar van. de chr. gymn.ver. „Animo" uit Kethel hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan de aspiranten- wedstrijden die door de kring Maas mond van de KNCGV in Naaldwijk zijn gehouden. Met de 700 andere aspiranten van tien verenigingen uit de kring hebben de Kethelse jon gens en meisjes hun best gedaan aan ringen, rekstok, brug, mat en paard, terwyl de mcisies nog deelnamen aan een vrije oefening. Het was een zware competitie, want de andere verenigingen zün veel groter en heb ben dus grotere keus. Tot vreugde van Animo werden er nog twee nrijzen gewonnen: voor de jongens 3e graad een derde en voor de jon gens 2e graad een tweede prijs. Te bevragen aan het Hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur: Blauwe kinderbiouse, zonnebril. Te bevragen bij de vinders: Reservewiel met bond. Garage Unique, Burgemeester Knappertlaan, rekenlat in etui, v. Vliet. Boylestraat 86. leefnet, Rissema, Burg, v. Haa- renlaan 1345, kinderfietsje, C. Mal tha, Fabristraat 55, geldsbedrag, Timmerman, Edisonstraat 43b, va kantiezegels, R, Planbek. Gordon- straat 13a. religieuze medaille, Dries, Fahrenheitstraat 5, geldsbedrag, L, Kienhuis, Rotterdamsedijk 49b. por temonnee met Inhoud, Markestein, Rubensplein 3a, rode damesporte monnee met inhoud, Lenos, Emma- straal 3, kinderportemonnee met in houd, Groenendaal, Burg. Knappert laan 4 bril, Schuddebeurs, Singel.,,, 151, sleutels aan ring, Veïtman, Ma- I perbollen. riastraat 81a, autosleutel Burggraaf, j In de voorste auto, die bestuurd Ploegstraat 31, autosleutel, H. Mar- werd door de heer M. v d B. uit De 12-jarige Jacoba van Hagen uit Rotterdam is gisteravond in de BK-laan met haar fiets gevallen, toen een onbekend gebleven vrouw op de bromfiets haar raakte bij het passeren. Het meisje liep een gekneusde knie op en is door de politie naar het Gemeenteziekenhuis gebracht en vandaar naar haar woning. De 21-jarige mejuffrouw G. v. W. uit Maassluis is zaterdagavond om streeks elf uur In de BK-laan ge wond geraakt, toen zij van de brom fiets van de 22-jarige A. B. viel, bü wie zij achterop zat. Het ongeluk gebeurde, doordat een 24-jarige Finse zeeman plotseling het rijwielpad overstak en tegen de bromfiets liep. Mejuffrouw Van W. is in het Gemeenteziekenhuis behan deld. Vrijdag brak de 8-jarige Johannes Tegelaar zijn linkerarm, toen hij met zijn fiets kwam te vallen op de Buys Ballotsingel, doordat de 9-jarige Nel lie Wouters tegen hem opliep- De jongen is naar het ziekenhuis in Rot terdam gebracht. GEBOREN: Ronald M.. z. v. B, Prince en J. W. Roosloot; Johannes Antonius Maria, z, v. C. A, Sosef en J. P. Baart; Adrianus M., z. v. A. L. Fonsioen en W. M. Murk; Fuat S., z. v. K. Agacik en E. P, de Bruin; Johanna A,r d. v. J. Elberse en A. van Vliet. Bij de oversteekplaats op het Ru bensplein botste zaterdagmiddag de heer A. K. uit Maasland met zijn personenauto tegen een voor hem rijdende auto, die stopte bjj de knip- ROTTERDAM Dankzij ccn netto produktie van 38,5 milj. (v.j. 29 imlj.), be reikte de stand van het verzekerde kapitaal van de tot het Van Marle- concem behorende levensverzeke ring maatschappij „Stad Rotterdam" N.V. een bedrag van 205,7 milj. (v.j. 167,2 milj.). De premie-ont vangsten stegen van 4,6 milj. tot 5,1 milj. Hiertoe droegen de koop sommen (premie's ineens) voor een belangrijk deel bij. Van het totaal der beleggingen maakten de vaste eigendommen voor 6,96 pet. deel uit (vorig jaar 6,08 pCt.). Onder meer werden twee in aanbouw zijnde flatgebouwen in Breda en één in Spijkenisse aange kocht. Het gemiddelde rendement over I het geheel der beleggingen bedroeg in 1959 4,643 pCt (1958; 4,582 pCt.). Het winstsaldo steeg van 214.331 in 1958 tot 293.102 in 2959. Het dividend is bepaald op 10 pCt, kus Maasdijk 108a, bos sleutels, L. H. van Dijk, Jan Vermeerstraat 6a, zonnebril. Rietveld, Buitenhavenweg 3b, huissleutel, F. Vermeulen, Rotte- damsedijk 251d, ring met sleutels, J. Rotterdam, werden twee inzittenden licht gewond. Het waren de 50-jarige M. v. Z. en de 69-jarige J. D, D„, beiden uit Rotterdam. Zij zijn door de GGD naar het Gemeentezieken- Oudenaarde, Fabristraat 59a. grijze j huis gebracht, en daar behandeld De jongens-slipóver, W. v. d. Ha), Nu- auto's werden zwaar beschadigd.' mans dorps estraat 7b, regenbroek, F. Verhagen Mgr. Nolenslaan 125, jon-1 gensregenjasje, A- Oosterman, Lange Achterweg 6,ïb, 1 p. herensandalen, I H. v. Dommelen, Nieuwe Haven 271a. grijze jongens-pullover, B. v. d. Spoel, Mariastraat 44, wit kinder- i schoentje (L), N. Kerssen, Fulton- straat 1c. OSLO. De Sowjet-vïce-premier Mikojan zal deze week aan het hoofd van een Russische delegatie naar Oslo reizen, waar hij een Russische industriële tentoonstelling zal ope nen. De Sowjet-regering heeft de Noorse regering zondag van zijn komst op de hoogte gebracht. (Van een onzer verslaggevers) In de landelijke wedstrijd voor de beste opvoering van een Nederlands toneelstuk, uitgeschreven door de Contactcommissie voor het amateur toneel, heeft de Rotterdamse vereni ging Mutua Amicitia zich als zesde geplaatst met „Het huis aan de ha ven" van Manuel van Loggem. Er waren in totaal tien deelnemers.^ Winnaar van de wedstrijd werdén De Haagse Plartkeniers met „Het water" van Ed. Hoornïk. De cineast Simon de Waard ,ls teruggekeerd van een reis achter het IJzeren Gordijn, naar Tsjccho- slowakije- Ook dit keer heeft hö zijn indrukken vastgelegd op een film (In kleuren) die in september zal uitkomen. De film geeft beelden van de be langrijkste steden, zoals Praag, Brno en Bratislava, en uiteraard van het landschap. De titel is „Naar de Ho ge Ta tra", genoemd naar dit be langrijkste gebergte op de grens van Slowakije en Polen, Te koop aangeboden Slaapmeabelen. 1- «in 2-per-r soons, in verschillende kleu- ren leverbaar en KR.S.-ze- gels bij Plate, to. stadhuis, Grote Markt 19-21, Schiedam Permanent wave Permanent: Dames, voor een!, goede permanent en prettige*, bediening: kapsalon J. de' Ruiter, Lange Kerkstraat 13.' Permanent vanaf 8.com-- pleet. Telefoon 668 33. ifal/aanse tmpr/mó maten 38-46

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1