PeekgCloppenburg S.G.-programma voor de Vakantief eesten 1960 A. J. Poolman veertig r jaar bij HAY-bank Welkomstgroet voor nieuwe stadgenoten Zwemshow, skelter demonstratie race, parachutespringen h Brutale bloemlezing van moord en geweld W. v. d. Berg 40 jaar bij fa. Overbeeke Fietsendief maakt ruzie Veteranen Legioen krijgt een eigen drumband SVC-Neder- laagserie Ankiets 1. Koeriersters,: Brand langs haven W erk-commissi e voor Hal-plan Drie jubilarissen Klinknagelfabriek Bromfiets gestolen Hen gelcompeti tie Burgerlijke stand C. Hofman werd voorzitter van Martinit Medische promotie Keep Smiling in overgangsklas Geen Vakantie- dagschool dit jaar Vijfkamp Hermes- junioren %lri3^e,tce woenst*aS jongensmarkf 2-paren verkoop Naast vele oudeook nieuwe punten MONOPOLE-THEATER: Franco spreekt met Salazar Directeur Co-op nam afscheid EXAMENS T SCHIEDAM; Dinsdag 21 juni 960 3 V. Gisteren werd het feit herdacht dat dc heer A. J. Poolman, hoofdbeambte op 4e afdeling Volksverzekering: van do N.V, Levcnsverzekering-Mü. HAV Bank, veertig jaar in dienst was. De heer Poolman werd met zijn echtge note en kinderen len kantore ontvan gen, alwaar hij waarderend werd toe gesproken door de hoofddirecteur, de heer G. IV', van Bergen Walraven. De jubilaris werd geroemd om zijn trouw, ijver en plichtsbetrachting, llem werd een enveloppe met inhou aangeboden. De heer L. de Roos heeft de heer Poolman namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel de ver gulde legpenning mot getuigschrift aangeboden. De heer M. v. d, Gaag, chef van de afdeling Volksverzekering, sprak na mens het personeel, m tegenwoordig heid van een afvaardiging van de medewerkers van de binnendienst. Hij gewaagde van de prettige samen werking, niet alleen met de collega's en superieuren, doch ook met de bui tendienstbeambten. Zijn woorden gingen vergezeld van enige nuttige cadeaux. Een collega, de heer G. Emons, ver tolkte de gevoelens van de naaste medewerkers, eveneens onder aan bieding van een. persoonlijk geschenk. De heer Poolman heeft alle sprekers hartelijk dank gezegd voor de hulde hem geboden en voor de fraaie ge schenken," Temidden van. zijn gezin èn de bloemen staande heeft HAV-Bank. jubilaris, de heer A. J. Poolman de gelukwensen van de heer W. v. d. Gaag ontvangen. Bellen btf ongeval: G.G. en GJD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 26.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ,3, M,_v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Salomo en de koningin van Scheba". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Schur ken gaan naar de hel". DIVERSEN Warande, 7 uur: NWB-Avondvier- daagse. Parallelweg, 7.15 uur: Jeugd Jolijt. Vijfkamp. Dwarsstraat, 7.15 uur: Jeugd Jolijt, Gekostumeerde optocht. Ook voor de brandweer blijkt de vervuiling van de havens werk mee te brengen. Gisteravond omstreeks kwart over negen stond de glooiing langs de Wilhdmmahaven weer in brand. Door een onbekende oorzaak was het aangespoelde hout en de stookolie in brand geraakt. Dc heer W. v, d. Berg, Prins Fre- derik Hendrikstraat 28, was gisteren veertig jaar in dienst bij de Han delmaatschappij fa. Overbeeke en Co. Ie Rotterdam. Hij is daar baas in de afdeling Houtschroeven. Dc heer v. d, Berg kwam in dienst toen het bedrijf nog in Schiedam was gevestigd aan de Nieuwe Haven. In 1939 ging het bedrijf naar Rotter dam. De directie heeft de heer v. d. Berg gisteren in zijn woning een bloemenhulde gebracht, tezamen met enkele afgevaardigden van het per soneel. In oktober wordt er een feest avond gegeven voor het personeel en dan wordt de jubilaris een grootse hulde bereid. Acties va/i Schied. Gemeenschap De Schiedamse Gemeenschap heeft enkele acties Ln voorbereiding. Zo is er een sympathiek plan om de nieuwe bewoners in onze stad een welkomstgroet te komen brengen. Dit om het acclimatiseren in de Schiedamse omgeving wat makkelij ker te maken en prettiger te doen verlopen. Het idee is om de nieuvv- gevestlgden eerst een schriftelijk welkom toe ie roepen, waarna een persoonlijk bezoek zal volgen, b.v. door leden van een damescomité- Deze dames kunnen, de nieuwe stadgenoten dan op de hoogte bren gen van de mogelijkheden die onze stad biedt op het verenigingsleven, al naar de interessen. Zoals bekend be staan er m andere Nederlandse ste den al „welkomst-diensten", maar die zijn meest zeer commercieel gericht. De S.G. gaat dus service op ander gebied, verlenen en dat is nog wel zo sympathiek. Verder heeft de S.G. ook een actie, in voorbereiding, voor het vergroten van de reinheid van de stad. Er is een landelijke commissie werk zaam op dit terrein en als bekend is wat deze commissie zal doen, dan zal de S.G, dit verder uitwerken voor Schiedam. Men wil daarbij de landelijke commissie echter niet in de wielen rijden. s Ilecl belangrijk is ook. dat kort geleden door de S.G. is geïnstalleerd een „Werkcommïssle Halplan", die de mogelijkheden tot stichting van een hal, geschikt voor de beoefe- (Advertentie l.M.) jaóók voor degenen, die tot ru toe met bij ons koch ten. maar evengoed prijs stel len op behoorlijke kwalitei ten. zijn deze aanbiedingen bedoeld. Morgen begint de speciale ver koop van de mooiste Smyrna kleden, die te koop zijn Persiac (wij noemen man en paard) de bekende Smyrna kle den verkopen wij vanaf morgen voor minder dan de halve prijs. Tafelkleden, wandkleden, schoorsteenlopers, kussendek- jes, geweven v»n de aller mooiste 100% zuiver Smyrna wol, in tientallen dessins en kleuren Woensdagmorgen om 9 uur be gint deze groteSmyrna verkoop, een ongekend sortiment, tegeiv ongekend lage prijzen. Een bijzonder brutale fietsendief was gistermorgen omstreeks kwart voor twaalf bezig op de Lange Ha ven De 17-jarige mejuffrouw J. O. uit Vlaardingen had haar fiets bij het belastingkantoor op slot neerge zet, Toen zij terug kwam zag zij een jongeman van omstreeks 20 jaar aan haar fiets staan morrelen. Er ontstond een woordenwisseling, die even op 'n handgemeen uitliep. Toen voorbijgangers er zich mee bemoei den ging de jongeman aan de haal en was even later spoorloos. Bij de Nederlandse Klinknagelfa briek N.V. worden zaterdag drie le den van het personeel gehuldigd, om dat zij veertig jaar bij dat bedrijf werkzaam zijn. Het zijn de heren H J. Udo. R. C. Steens en W, J. M. van Baarle. 'sAvonds is er een feestavond in Musis Sacrum, waarbij de jubila rissen dan gehuldigd worden. De heer J. J. K. uit Rotterdam vermist zijn bromfiets, die hij niet op slot aan de Overschieseweg had neergezet. Bij een botenhuis aan de Pol dervaart ligt een twee persoons zeil- kano, waarvan de eigenaar onbekend is. Bij de derde wedstrijd in de jeugd- hengelcompetitie van de vereniging „Schiedam en Omstreken" was de vis erg lui. H. Stichtenberg won de wed strijd met een vangst van 84 cm; tweede werd H. Gïesen (65 cm) en derde IL de Veld (53 cm). In het to taal klassement is de stand: 1. A- van Mil (159 cm), 2. A. Putters, (157 cm) en 3 en 4 H. van Steenber gen en H. Giesen (156 cm). Zaterdag middag wordt de laatste wedstrijd gehouden in het Prinses Beatrixpaxk. GEBOREN: Saskia M„ d, van G. L. Coolen en C. Ch. G. Coster; Johanna P., d. van A. Salari en A. Dongel- mans; Anita S. M., d. van F. C. Wit- teveen en A. Zuur; Tjitske J.. d. van B Bakker en L. G. Thalon; Reinder, z. van P, J. van der Werif en A. J. F. van Luijk; Hendrik M„ z. van H. Martijnse en "W. Voorn; Maria M., d. van A. A. van Buuren en J. M. G. van der Most; Renê, z. van G. H, van Dalen en M. P. Versteeg. OVERLEDEN: B. van "Wezenburg, 73 jr.. echtg. van J. Heijster; P. W. Scholtc, 66 jr; K. Volbeda, 86 jaar. ning van sport en voor het huisves ten van culturele evenementen, zal onderzoeken. Aangenomen mag wor den dat nog dit jaar een definitief plan op tafel zal worden gelegd. In deze Werkcommissie hebben zitting de heren A. de Jong en J, v. d. Berg voor de SBLO, C. Rauws en A. Sluyters voor de S.G., R. J. C. Coettsch voor de Jeugdraad, J. C. Bronneman, secretaris van de Sport raad en J. J. van Woerkom, lid van de Gemeenteraad en de Sportraad. In de Bestuursraad van de S.G, is een mutatie gekomen. De heer J. T. M. Bertels is afgetreden en ver vangen door de heer G. P. Verhuls- donk; beide heren vertegenwoordigen de Middenstandsbonden m de Be stuursraad, Marttnit heeft een nieuwe voor zitter. Veteraan L. van der Kant. die tijdelijk voorzitter werd na het aftreden van de heer Van Dijk, heeft de voorzittershamer overhan digd aan Cor Hofman, oud-bestuurs lid van Martinit. Tevens heeft Mar tlnlt afscheid genomen van tweede voorzitter C. J. \-an der Berg: x|jn. plaats werd ingenomen door B. J. Vermeulen. Het bestuur ïs_ nu: voorzitter: C Hofman; secretaris: J. Lamens; pen ningmeester; E. Roeiofs; leden: T. Steennis, W. de Haas, P. Stehouwer, B. J. Vermeulen, C. Huigen en W, Koog je. Zondag hebben vijf junioren- en pupillenteanis een prettig uitstapje gemaakt door Utrecht Zij bezochten de pyramide van Austerlitz en er ward gevoetbald tegen DW5V. De Schiedammers veroverden vijf prij zen en één vaantje. De veteranen, trokken naar Laak kwartier om het bezit van de wis selbeker te verdedigen. Doordat en kele juniorleiders in het team ont braken, kwam Martinit op de voor laatste plaats terecht, Op zondag 3 juli spelen het eerste en het tweede elftal tegen teams van derde klasser DWSV. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer P. J. Moll uit Schiedam, tot doctor in de geneeskunde, op een proefschrift getiteld: „Synoviosarcoma". Dr. Moll heeft een onderzoek in gesteld naar een zeldzaam voorko mend, kwaadaardig gezwel, waarvan in Nederland tot nu toe slechts 13 gevallen werden waargenomen. Uit de wereldliteratuur werden nog in het totaal 209 gevallen bijeenge bracht. Het bleek, dat het gezwel op ie dere leeftijd kan voorkomen, zelfs bij pasgeborenen. Het gaat uit van de gewrichtskapsel of van Op de zaterdag 18 juni gehouden medewerkersvergadering van de afd. Schiedam—Vlaardingen van het Ve teranen legioen Nederland Is beslo ten om gelfjk als in diverse ande re afdelingen over te gaan tot de vorming van een eigen drumband, welke op militaire w(jze geoefend zal worden. Als instructeur zal op treden de heer A. Zwarts uit Delft, Het ligt In de bedoeling de repetities binnen enkele weken een aanvang te laten nemen, zodat men nog dit na jaar naar tuiten hoopt te kunnen treden. Verder zal uitbreiding worden ge geven aan de onder auspiciën van 't VL.N. staande jongerengroep „De Het eerste team van de Schiedaa- se Tennisver. „Keep Smiling" heeft door een overwinning op de Am sterdamse LTC „Joy" haar plaats weer veroverd in dc overgangs klasse. Mevrouw Padt en mevrouw Kers bergen zorgden voor twee kostbare puntjes door beiden het enkelspel te winnen. Maar bij de heren gingen de punten weer verloren, daar zowel de heer Kersbergen als de heer Hofman in de Amsterdammers de meerderen moesten erkennen. Het dan.es- en het heren-dubbel werden vlot gewonnen, zodat de stand op 4—2 kwam voor Keep Smiling. Om zeker te zijn van _de overwinning moest nog slechts één set gewonnen worden. Dit lukte in het eerste ge mengde dubbel door een overwin ning van de combinatie mevrouw Padt en de heer Kersbergen. Veel tennissers van het Tennispark Spieringshoek hebben met belang stelling de spannende strijd gevolgd en het was goed toeven op het scha duwrijke grasveld van het park. Na afloop werden de dames van Keep Smiling door het bestuur met bloe men gehuldigd; ook de sportieve verliezer Joy bood bloemen aan. Met een gezellig onderonsje van bei de teams werd deze geslaagde ten- nisdag besloten. Het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap heeft met spUt het be sluit moeten nemen dit jaar geen „Vakantiedagschooi" meer te orga niseren. Dit zijn de uitstapjes gedu rende een week die naar uitspannin gen huiten de stad (meest naar „De Warande" ln Oosterhout of Duinrell in Wassenaar) werden gehouden. De animo werd elk jaar geringer en vorig jaar werd, om de dure bus tochten te vermijden, al besloten deze Vakantiedagschool maai' in het Volkspark te houden. Dit heeft ech ter nog veel minder aangeslagen (eerste week 150 en later maar 75 kinderen). Blijkbaar is dus de bus tocht ook nog een attractie op zich zelf. De S.G. wil nu volgend jaar eerst contact opnemen met de oudercom missies van de verschillende scho len om mogelijkheden voor de toe komst te onderzoeken. Doch dit jaar geen week-uitstapjes voor de school kinderen. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben zoals verwacht werd gewonnen en verloren in de serie wedstrijden tegen het sterke Rotterdamse ZVC. Dames 1 speelde een prachtige wedstrijd tegen het twee klassen ho ger uitkomende ZVC-team. De ZVC dames, die in de hoofdklasse van de Nevobo spelen hadden de handen vol aan het kranige SVC-zestal. Met 1513, 15—10 en 15—8 dolven de Schiedamse meisjes het onder spit. doch met ere. Dames 2, tot heden ongeslagen, moest eveneens het "hoofd buigen. Met 30 werden de SVC reserves geklopt. De heren deden het beter en wis ten de balans in evenwicht te bren gen. Heren 2 won met 21, terwijl het eerste herenzestal voor de derde achtereenvolgende maal met 3D ze gevierde. Door een gunstiger puntentotaal is de SVC-wisselbeker nu in het bezit van ZVC gekomen. De laatste te genstander, Hou Stand, zal hier ver moedelijk geen verandering ir kunnen brengen. Jonge Leeuwen" (welke werkzaam is in de actie onder de jeugd inzake de bevordering der geestelijke- en daadwerkelijke weerbaarheid) door deze uit te breiden met een ge- uniformeerde wandelgroep, welke toegankelijk zal zijn voor jongeren vanaf 14 jaar. Bovendien zullen in dit laatste verfcu nd ook talrijke an dere activiteiten een plaatsje krijgen. Inlichtingen kan men verkrijgen bij het afd. secretariaat, Postbus 144 Schiedam. Ruim honderd pupillen van Her mes DVS hebben zaterdag geani meerd deelgenomen aan een vijf- kamp, De knapen heneden twaalf jaar toonden een goede vaardigheid in hardlopen, doelschieten, dribbelen, verschieten en inwerpen. Rienie Schaap verbeterde met het maximum aantal punten (36) het doelschieten dat met 32 punten op naam stond van J. Rost. Wim van Baarle evenaarde het record 60 meter hardlopen met een tijd van 9,2 sec. Prijswinnaars zijn: algemeen win naar Rienie Schaap, 584 punten; 2. R. Marsbergen, 573 punten; 3. G. Bak ker, 571 punten; 4. Th. de Raoy, 560 punten: 5. J. de Bree, 560 punten. (Advertentie IM.} tehoenmoct 36-37 ijzersterke cotton-stretch' Speciaal verlaagde J.M, prijs- 35 paar 25 fCfe/ne stijging per taeatj schede. Het blijkt in het algemeen kwaadaardig te zijn: van 159 patiën ten, van wie het ziektebeloop kon worden gevolgd, bleken na vijf jaar slechts 25 in leven te zijn. De mees ten van hen leden nog opnieuw aan het gezwel. Promotor was prot dr. J. F. Nu- pees-boer. Niet vaak zit men in de bioscoop zo nuchter en onaangedaan naar een brute bloemlezing van mishandeling, doodslag en moord te kijken als bfl „Schurken gaan naar de hel". Twee keiharde jongens hebben zich wur gend en schietend een uitweg weten te banen uit de gevangenis. De cel is hun te benauwd geworden, nadat me degevangenen de beschuldiging heb ben gelanceerd, dat één van de twee wie, weet niemand een kame raad door verraad naar de guilloti ne heeft gestuurd. Hun fel onderling wantrouwen leidt tot de nodige uitbarstingen, maar wonderlijk genoeg vormt juist die giftige argwaan de basis voor hun kameraadscbap-tegen-wiï-en- dank. Op hun vlucht door een woes te, eenzame streek zijn de mannen nu eenmaal op elkaar aangewezen. Dit gedwongen samengaan vormt nog het interessantste motief in de geschiedenis, dat echter halverwege overwoekerd wordt door een geheel andere ontwikkeling: de raadselach tige invloed van een mooie, jonge vrouw, die haast nog een meisje lykt. Haar man Is, bij wijze van routine- gebaar nog even neergeschoten, toen de twee desperado's hun eenzame bungalow binnendrongen. Deze foto genieke verschijning mist haar uit werking niet op de mannen. Het vrouwelijk mysterie verdeelt haar bescheiden gunsten dromerig, doch eerlijk tussen de twee, maar aan het slot stuurt ze hen gezamenlijk het dodelijk drijfzand in. De wraak ener (jonge) weduwe.Dit is dan einde lijk een duidelijk moment in deze verwarde, met veel dramatische fo tografie gevulde, maar innerlijk zeer holle geschiedenis. Henri Vidal en Serge Regginanï zijn inderdaad zeer schurkachtig als de schurken, de mooie Marina Vlady beperkt haar optreden tot decoratie ve poses, - veelal in badpak. Merk waardige rouwkleding. Regisseur van „Les saluds vont en enter" is Ro bert Hossein, die (begrijpelijk) niet goed raad heeft geweten roet het rare scenario van René Wheel er. De Schiedamse Gemeen-1 schap heetf in grote lijnen het programma hekend gemaakt voor het Vakantiefeest I960. Van dit programma zijn de meeste evenementen geconcen treerd in de week van 6 tot 13 augustus, de tijd dus dat er ook kennis wordt gehouden op de Broersvest. Jammer is nu wel, dat een deel van dit Va kantie-feest valt buiten de va kantie van vele kinderen, daar de openbare lagere scholen im mers weer op 11 augustus de deuren openen voor het nieu we cursusjaar. Op het programma vindt men vele oude beproefde, in de smaak van het publiek vallende punten, met daar naast enkele gloednieuwe evenemen ten. Andere succes-nummers van vo rige jaren zjjn bewust niet meer op genomen, om herhaling te voorko men. Op met het nieuwe te begin nen, dit z(jn dan in de eerste plaats een demonstratie „show-zwemmen" door een groep Amerikaanse studen ten, een „skelter-race", een demon stralie parachute-springen, de ver toning van een „muizen-stad" en (niet geheel nieuw) een vliegerwed strijd. Bathing Beauties Dat Show-zwemmen heeft (een beetje achteraan, komend) plaats op 17 augustus in het Sportfondsenbad Een groep studenten, meest meisjes, van de universiteit in Napa in Cali- fornie, vormende de Napa Swimclub, maakt, op weg naar de Olympische Spelen eerst een toernee door Europa dat in. Nederland besloten, zal wor den. Maar Schiedam krijgt dan de Nederland primeur van het optreden. Naar ons verzekerd werd, is dit groepje (met vele Californische kam pioenen en bïjna-kampioenen in de gelederen) het neusje van. de zalm op het gebied van show-zwemmen. „Net als op de film van. Esther Wil liams!" Bij die groep hoort ook nog een 64-jarige heer (geen student) die het presteert om van de springtoren 2Vi salto en een iVz schroef-salto te maken. Het is echter niet zeker dat deze bejaarde schoonspringer mee komt, daar hij zich momenteel in de Spaanse zon koestert. Skelter-race Op de laatste dag van de feest- week, zaterdag 13 augustus hebben de „skelter-races" plaats. Voor niet- ingewijden willen we er bj aan tekenen dat „skelters" lichte, meest van buizen vervaardigde wagentjes zijn met een sterke motor er tn, die betrekkelijk grote snelheden kun- nn ontwikkelen; zó snel. dat rij niet meer dan 100 meter ln rechte lijn mogen rijden. Door de organisatoren van dit on derdeel, de Motorclub „Schiedam" zal op de Burg. van Haarenlaan (ten oosten van de Nwe Damlaan) een parcours worden uitgezet, zeer grillig van vorm, waar de lichte wa gentjes zich doorbeen moeten draai en. Skelters zijn in dit deel van Ne derland niet veel bekend (de dichtst bijzijnde skelter-rijder woont in Maasland), maar elders, zoals in Hel mond ziet men ze meer. De jongelui (uiteraard!) moeten van heinde en ver naar Schiedam komen voor dit ongewone evenement. Parachutespringen Lichtelijk sensationeel (en onge twijfeld'de aandacht trekkend) is eveneens de demonstratie parachute- prlngen op 30 juli door een tiental le den van de Ned. Parachutistenclub, met c.a. de Schiedammer J. Com- panus Nederlands kampioen para chute-springen. Met een Dakota zul len ze in Ypenburg opstijgen te trachten te landen in de weilanden van Kethel, begrensd door de Kerk- laan, de Poldervaaart en de Schie- damseweg. Hopen nu maar dat de springers niet in de Poldervaart of de zeer vele sloten terecht zuilen ko men, hoewel dat wel een ieuke extra attractie voor het publiek zal zijn. Dit publiek mag niet in de weilan den komen, maar moet blijven staan op de omringende wegen. Op bet „schiereiland" bij de burg naar het Pr, Beatrixpark, zal een explicatie van de sprongen worden gegeven, daar zal een muziekkorps zijn en daar wordt ook een demonstratie gegeven (om de wachttijd te korten) met model-vliegtuigjes. Stad vol muizen „Mulzenstad" is een show van de heer De Man uit Scheveningen, die eiders in Nederland al veel succes heeft geboekt. De miniatuur-stad, be volkt door gedresseerde muizen, Is ondergebracht in een grote tent, die mogelijk (niet geheel zeker) zal wor den opgeslagen op het terrein naast de Koemarktbrog, tegenover de HAV-bank. Vooral voor de kinderen een leuke kermls-attractie. Op het terrein aan de Vlaardin- gerdijk hebben de vliegerwedstrijden plaats, waarvoor de jeugd (de ou deren mogen meehelpen!) de vlie gers zelf moeten vervaardigen. Een deskundige jury zal dan beoordelen wie de aardigste vlieger heeft ver vaardigd en wie die vlieger het best de lucht in krijgt. Het gaat om prij zen. Passage-avonden Naast deze nieuwe punten, nog de vele traditionele. Zo een reeks Pas sage-avonden. Op donderdag 28 juli geeft het Budapest Dance Ensemble, bestaande uit, twintig danseressen'en dansers met een orkest van tien le den, een uitvoering. En op 4 augustus komt de Zuid-Nederlandse Opera de operette „Die Fledermaus" van Jo- hann Strauss vertonen in een volle dige uitvoering. De Schiedamse amateurs zelf krU- gen de kans met de Vakantie-revue die op 8, 9, 10 «n 11 augustus wordt gegeven Ln dc Passage. De algehele leiding berust weer by de heer Lou de Groot die, meer dan in vorige ja ren, de steun krijgt van Phyllis Light- stone en haar ballet-meisjes, daar een grote deel van het programma aan de altijd aantrekkelijke dansjes Is gew*jd. De repetities voor deze revue zijn, onder redelijk grote be langstelling, al begonnen"... en het belooft goed te worden", vertelde men ons. mer-tentoonstelling die op 22 juli of- flceel wordt geopend. Enekele succes-nummers van vorig jaar zijn niet herhaald. Er komt geen verlichting van het Juliana-park, noch van andere delen in de stad. Geen hobby-tentoonstelling, omdat men, ondanks het succes van vorig jaar, niet in. herhaling wil treden en evenmin een honden-met-kinderen- show. Er zijn genoeg honden ln Schie dam om te showen, maar Hannïe Lips is intussen getrouwd! Haven-plezier In de vakantie-tijd worden eebtei^ zij het ook buiten de Schiedamse Gemeenschap om, ook andere feeste lijkheden georganiseerd. Zo geeft de Schiedamse C. J. V. weer een feest- week op de Lange Haven voor de Jeugdhaven. Het motto is „Plezier in het havenkwartier", waarbij in de haven zelf een drijvend toneel wordt gemeerd voor het houden van demonstraties en het opvoeren van toneeL In het gebouw zelf zal een tentoonstelling worden gegeven. De Oranjevereniging „Wllhelmina™ in Kethel verzorgt van 27 tot en met 30 juli de Oranje-feesten in Kethel, weer met een kennis. Voor de jeugd Natuurlijk zijn er weef jcugd-voor- stellingen in de Passage; ditmaal ech ter beperkt tot drie, daar de scholen immers weer op 11 augustus begin nen. Op 8 augustus wordt de film „Het avontuur van de toverknikker" gedraaid, op 9 augustus geeft Arena voorstellingen van het jeugd-toneel „Twee emmertjes water halen", en tenslotte komt het Kïndercircus Elle boog de jeugd vermaken. Dan is er nog een avond voor de „teen-agers", echter ook geschikt voor ouderen, in Musis Sacrum op 12 au gustus. Met een introductie van de oud-Schiedammer Willem Duys zul len daar optredende New Orleans Syncopaters, de Blue Diamonds, Grcetje Kauffeld, Willi Alberti en teenagerster Ria Valk. Diversen Op het programma staan verder nog het traditionele torenklimmen (door velen gedaan), een dansavond op 5 augustus in de Plantage, judo demonstraties door Sportschool Rei- nier Huisker in de Plantage op 6 au gustus, de traditionele hengehved- strijden op 6 aug. voor de jeugd en 13 aug. voor de ouderen in het Ke- thelse recreatiegebied, een klaver jas-con cours in de kantine van Excel sior, de Wielerronde van Schiedam 6 augustus op het parcours rond de Plantage voor nieuwelingen en onafhankelijken amateurs. Op 13 au gustus is er nog een fiets-puzzeltocht naar het Westland terwijl als slot er zaterdagavond 13 augustus een groot vuurwerk wordt afgestoken aan de Vlaardingerdjjk; Foto's en tekeningen In het Stedelijk Museum is er natuurlijk gok weer een zomerten- toonstelling, die ditmaal van een bescheiden karakter zal zijn. Het wordt een foto-tentoonstelling van Johan van de Keuken (bekend door Wij zijn 17), gewijd aan de jeugd en aan Parijs. Daarnaast een tentoon stelling van kindertekeningen uit Theresieflstadt ouder de naam „Een vlinder heb ik niet gezien". Daarom heen komen dan weer speciale acti viteiten voor de jeugd. Het Is conser vator P. L. A. Janssen wel toever trouwd iets te maken van deze zo- MADRID Het Spaanse staats hoofd, generaal Franco, en de Portu gese premier, Salazar, hebben maan dag voor het eerst sedert juli 1957 besprekingen gevoerd, naar men 'gelooft over gemeenschappe lijke teconomische, defensie- en an dere problemen. Zij kwamen met de Spaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, en de Portugese minister van Defensie bijeen in Merida in de provincie Bajadoz op een vijftig km van de Portugese grens. BOTTERDAM I Gistermiddag heeft 'de heer J. J. Bekkering afscheid genomen als fi nancieel directeur van de Co-op Ne derland wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens de algemene vergadering van Co-op Nederland, die vandaag en morgen in Amsterdam wordt gehouden,'-,zal h ijhet bedrijf weer binnentreden'aïg lid van de' raad van' commissaris sen. Gistermiddag dankte de president- directeur in de stampvolle kantine de heer Bekkering voor zijn jaren lange toewijding. De heer Bekkering is twaalf jaar chef van de accoun tantsdienst geweest en vervoCgens dertien jaar financieel directeur.' Van het gezamenlijk personeel ontvingen, hij en zijn echtgenote een televisietoestel. Aau de Gemeentelijke 'Opleidings school voor Kleuterleidsters- slaagden voor de akte kleuterleidster de dames: F. J. Boon uit Rotterdam, N. den Bui telaar, uit Krimpen a.d. Lek, C. 3. van Croonenborgh uit Rotterdam, M. H. Hoogeuboezem uit Rotterdam E. U. Stoets uit Rotterdam, B. J. Vaarties uit Rotterdam. - GEVRAAGD Nette avondwerksters Werkuren: dagelijks 18.00 22.00 uur, 's zaterdags van 12.3016.30 uur. Aanmelding: Centraal'Dier geneeskundig Instituut,1 Prof. Poelslaan 35, Rotterdam (W) 1 Permanent wave Permanent! Dames, voor een', goede permanent en prettige bediening: kapsalon 'J. de. Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com-" pleet. Telefoon 66833. 1 Ouden van dagen. Wij heb ben clubs met extra"-; hoge rug, vanaf ƒ85.-, massief eiken. Plate, to. stadhuis, Grote Markt 19-21, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1