KENT KENT KENT KENT mwm Broersveld moet tot een mooie winkelstraat worden gemaakt Avondvierdaagse van NWB met 500 man Districtstennistoernooi met slechts honderd deelnemers Schijnwerpers op de Schiedamse sport Skip heeft huisdieren De sociale steunverlening vroeg hogere uitgaven ergunning tot verbouwing van 'n bedrijf geweigerd Wat de Gemeenteraad ook nog moet goedkeuren Toekomstbeeld voor B en W: Burgerlijke stand Looddief in arrest Bouw van nieuw bedrijfspand Gemeente-ontvanger met pensioen Trainingsvlucht Judo-examens A. Pfeifer ass.- directeur S.G. Jaarverslag Dienst Soc. Zaken SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio Woensdag 22 juni 1960 Het College van B. en W. van Schiedam ziet voor de toekomst goe de mogelijkheden om het Broers veld weer te laten fungeren als een gewaardeerd centrum voor de mid denstand. Het beeld dat daarbij B. en W. voor ogen staat is een straat met een ononderbroken r|j van eta lages op de begane grond en galerij- woningen op de verdiepingen. Dit zelfde heeld moet zich dan voortzet ten in het aansluitend deel van het uitbreidingsplan Nieuwland, n.l. het deel van de Broersvest ten westen van de Lange Kerkstraat. In ver band met deze toekomstplannen wil het college nu al voorkomen dat het accent verlegd zal worden van win kelstraat tot bedrijfsstraat. Dit toekomstplan voor Broersveld is ter sprake gekomen in een be roeps-procedure dat door een Schie dams bedrijf is ingespannen naar ■aanleiding van de weigering van B. en W, vergunning te verlenen tot het verbouwen van een pand aan het Broersveld. De heer J. v. d. Hulst heeft een win kel en groothandel in behangselpa pier aan de Broersvest. Een tiental jaren geleden heeft hij het achterlig gende pand aan het Broesveld 112 gekocht en dit bij zijn bedrijf ge trokken. De heer Van der Hulst wil nu dit pand zodanig verbouwen, dat, met behoud van de bovenwoning, de gelijkvloerse ruimte meer functio neel bij zijn bedrijf kan worden be trokken. De benedenruimte zou wor den benut voor de expeditie en voor de stalling van zijn bestelwagen. B. en W0 nu hebben de vergunning tot bedoelde verbouwing geweigerd op de volgende gronden. De Bebou wingsvoorschriften voor de Bebouw- de Kom schrijven daar ter plaatse j voor een bebouwing van woningen en winkels, met bij de winkels behoren de onmisbare werk- en bergplaatsen; de verbouwing mag het beoogde ka rakter van de omgeving niet worden aangetast. Om aan deze eis tegemoet te komen werd. het verbouwingsplan zodanig gemaakt, dat de bestaande winkelruimte zou worden ingericht tot showroom cn de overige ruimte tot expeditie-ruimte en stalling met uilgang naar het Broersveld. Dit plan is zeker een verbetering van de bestaande toestand, menen B. en W., maar door die inrichting tot expeditie en stalling (met uitgang) wordt het toekomstbeeld van het Broersvest doorbroken. Het gevaar dat er meer van der gelijke uitgangen zullen komen, is niet denkbeeldig, aangezien bij meer dere zaken op de Broersvest de ont wikkeling er toe zou leiden, dat ook z|j een achteruitgang naar het Broers veld zullen streven. Als deze plannen worden toegestaan, ly'kt het volgens B. en W. vrjjwei uitgesloten dat de voor het Broersveld gedachte be stemming ooit zal worden bereikt. Daarom mag geen voet worden ge geven aan het op zichzelf volkomen begrh'pelykq verlangen. Tegen de weigering van B. en W. heeft de heer Van der Hulst be roep aangetekend bij de Gemeente raad, die de zaak heeft verwezen naar de Beroepscommissie Bouwver gunningen. Deze Commissie nu komt tenslotte in meerderheid tot de conclusie dat de vergunning tot verbouwing moet worden geweigerd, maar dan op an dere gronden. In de Bebouwingsvoorschriften heeft de Commissie nergens kunnen lezen dat voorat Broersveld een on onderbroken rij van etalages zou zijn voorgeschreven. Bepaald is slechts dat aan het Broersvest moet komen een bebouwing van woningen en win kels, architectonisch passend bij het historische karakter der omgeving, met bij de winkels werk- en berg ruimten. Indien B, en W. voor de toe komst een „ononderbroken rij van etalages" wil hebben (de vraag is nog of dit past in „het historisch karakter van de omgeving"), dan moeten B. en W. maar eerst de Bebouwingsvoor schriften. veranderen. Maar op de bestaande voorschriften mag de ver bouwing tot bedrijfsruimten met een showroom en een uitgang voor de be drijfsruimte niet worden geweigerd. De Commissie echter valt over die „show-roomUit de bouw-tekening blijkt dat de bestaande winkelruimte tot zodanig bestemd zou worden, maar dan zonder toegang naar het Broersveld. Het ligt in de bedoeling van de heer Van der Hulst dat er in deze ruimte ook geen personeel aan wezig zal zijn. Is dit nu wel een show-room? De minderheid van de Commissie vindt het voldoende dat men die showroom kan betreden via een in gang in de expeditie-ruimte of via de winkel aan de rBoersvest Dit is dan ook taalkundig een juiste opvat ting van show-room. De meerderheid vindt echter dat in de praktijk het begrip méér omvat, n.l. het bestaan van een mogelijkheid om vrij in en uit te lopen. Wanneer het alleen gaat om het tonen van goederen dan is dat een etalage, en geen show-room. Daarom moet de Commissie als ge heel het beroep van de heer Van er Hulst afwijzen. (Advertentie LM.) de meest gerookte filter sigaret in Amerika nu ook in Nederland met de blauwe Micronite filter licht en aromatisch in Nederland door N.V. Cigarettes Import Cy. vlh A. Blok GEBOREN: Cécile F. A. M. d.v. Th. M. G. F. Moolhuijsen en Th. M Ccenders, Huibertine M. d.v. J. Ro denburg en M. Poot, Marjolein d.v. W, J. van der PJuijm en A. M. van Breugel, Johannes z.v. J. Bontenbal en Th. M. A. Dries. OVERLEDEN: J. Vrage, 87 jr., wed. van G. C. van Bijsterveld, D. de Bruijn, 83 jr., W. A. Lems, 81 jr. De Avondvierdaagse van de Ne derlandse "Wandelsport Bond is gis teravond bü tamelijk goed weer be gonnen, terwijl de stemming onder de deelnemers in elk opzicht uitste kend te noemen is. Er waren bijna vijfhonderd deelnemers, wat voor de N.W.B. een groot succes betekent; dit is Immers vijftig procent méér wandelaars dan vorig jaar. De wandelaars vertrokken in on geveer dertig groepen van het pletn achter de St. Liduinakerk aan de Warande, waar zij uitgeleide werden gedaan door de heer A. de Jong, voor zitter van de SBLO, die iedereen een prettige wandeltocht wenste. Het muziekkorps „Gusto" ging voorop, en dat zorgde dus meteen voor een feestelijke inzet. Dit keer doen o.a. do wandelgroe pen Spartaan, en Ahoy uit Rotter dam mee en verder Wandellust, Li berty, verschillende scholen en groe- pen gidsen, welpen en enkele ver- kenners. Ook de ehr. gymnastiekver eniging Juliana, die sinds kort een wandel-afdeling heeft, doet mee met twee groepen. Er wordt gelopen over tien en vijftien kilometer. Velen doen voor de eerste keer mee, maar er zijn er ook een aantal die ai voor de vijfde keer van de partij zijn en vrijdag dus wellicht het zilveren kruis krijgen. De heer H. v, Nierlo doet al voor de tiende keer mee en zal zeker het gouden kruis met willen missen. De Kon. Ver. EHBO heeft zich be reid verklaard om „blaren le prik ken" maar iedereen hoopt na tuurlijk dat dat niet nodig zal zijn. De organisatie van het wandel-eve nement berust bij de plaatselijke Re- gelingscommissïe van de NWB, be staande uit mevr, H. C. Te Beest en de heren J. F. Bakkeren (algemeen leider), H. C. Meeder, H, Terwiel en A. H. v. d, Sande. Vrijdagavond worden de wande laars bij hun terugkomst opgewacht in de Piersonstraat in Nieuwland, Advertentie LM.) hebben Nederlands sortering Bellen bij ongeval; G.G. en G.D. Tuïnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Gouka,: Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20,30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur. donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 1650 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 1650 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ,3. M, v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Salomo cn de koningin van Scheba". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Schur ken gaan naar de hel". DIVERSEN Warande, 7 uur: NWB-Avondvier- daagse. Lange Achterweg, 7,15 uur: Jeugd Jolijt. Tweeman-race. BLO-scholen (Nieuwland), 7,15 uur: Jeugd Jolijt. Vijfkamp. Door opmerkzaamheid van een politieagent is de man, die vorige week een hoeveelheid lood, dat op een dak van een huis aan de Dam lag, gestolen heeft, gepakt kunnen worden. Het trok de aandacht van de agent, dat een man lood op een lier vervoerde. Het bleek de 26-jarige loodgieter L. A, uit Rotterdam te zijn, die nu in arrest is gesteld. Hij is door de bewoner van het huis, waar de diefstal is gepleegd, herkend. VLAARDINGBN. Wat de be langstellenden gisteravond b|j de A, B en C-kringkampïoenschappen op het tennispark „Soenda" kregen tc aanschouwen, was tennis van een prima gehalte. Hierbij doelen we dan in het bijzonder op de party in het herendubbel B tussen J. v. d. Laan en K. Bol. Het veelvuldige applaus weerspiegelde het medeleven en de bewondering van het publiek voor de vele spectaculaire acties van de spelers in deze party. J. v. d. Laan, de speler die ook in de A-klasse uitkomt, stond voor het begin van de partij wel als favoriet aangeschreven. De eerste set werd na een spannend slot met 36 in zijn voordeel beslist. Ook de tweede set scheen hij voor zich op te eisen, maar Kev-s Bol ging eensklaps uit een heel ander vaatje tappen en met bekeken aanvalsspel zag hij kans v. d. Laan telkens in de verdediging te druk ken, waardoor hij diverse meester lijke smashes af kon vuren. De twee de set werd dan. ook een overwin ning voor Bol met 64. In de derde set ging de strijd, evenals in de voor gaande sets, geheel gelijk op. Telkens kwam de stand op gelijke voet en het begon reeds te schemeren, toen K. Bol eindelijk de strijd in zijn voordeel besliste met 7—-5. Het deed we) vreemd aan, dat een speler die zelf uit moet komen tegen de win naar van de partij v. d. Laan.Bol als empire bij deze partij optrad en niet alleen wij, maar ook andere toe schouwers, waren ervan overtuigd, dat-er soms wel eens vreemde be slissingen uit de bus kwamen Er was nog een partij, die wel in het bijzonder de aandacht trok, na melijk bij het damesdubbelspel B tussen mevr. Jiskoot en mevr. Braams tegen mevr. Beukers en. mevr. de Roos. Het was weliswaar de eerste partij in deze klasse, maar toch speelde men al voor de halve finale. De tegenstandsters bleken wel aan elkaar gewaagd, want ook hier zag men een volkomen gelijk- opgaande strijd- De eerste set lever de met 108 een overwinning op voor mevr. Jiskoot en mevr. Braams- Mevr. 'Beukers en mevr. de Roos vonden het daarna schijnbaar wel letjes en zegevierden dan ook in de tweede set met 64. Een beslissings set was dus noodzakelijk en hierin zag men opnieuw een gelijke strijd met diverse spannende momenten. Mevr. Jiskoot en mevr. Braams won nen deze set uiteindelijk met 10—8. De overige uitslagen van de dins- Op de vergadering van vrijdag 24 juni zal de Gemeenteraad van Schiedam weer een aantal voorstel len van B. en W. op het gebied van het onderwijs moeten goedkeu ren. Dit zijn meest subsidie-aange- het Edisonplein krijgt het gymnas tieklokaal een kurklmoleum vloer bedekking 5000) en 'n klas nieuw meubilair (ƒ2200); de Jan Ligthart- school aan het Frans Halsplein krijgt in veertien lokalen een betere ver- Zó trok de Schiedamse wandel- - sportvereniging „"Wandellust" er op uit b|? de eerste dag van de I vernieuwing van de inrichting van NWB-Avondvierdaagse. scholen. De openbare schoolgaan het Oude vanwaar de korpsen „Gusto" en „Ex- I Kerkhof krijgt in twee lokalen een celsior" hen zullen begeleiden naar nieuwe vloerbedekking en ook nieuw de Warande. meubilair 7532); bij d school aan legenheden, maar daarnaast wordt lichting 5900) en er komt nieuw ook de goedkeuring gevraagd voor 1 meubilair in 5 klassen 11.000). de aanschaf vanJ meubilair en de De hond Skip kan het best vinden met dat heel fcterne ee^e °P de toto. Trouwens, Skip heeft momentcel een hete .e€nde?;^"uI*f. zich heen. Dat kwam zo: de heer Jac. v. d.Vegt, keupneester by het Openbaar Slachthuis aan de Vlaardingerdyk zag onlanps tudens de „vrijbank" een eendenfamilie in de buurt van het abattoir ronddwalen De familie kon het water blijkbaar niet terugvinden en de heer v a Vegt nam hen toen maar „in huis", temeer omdat hu het to meegemaakt dat jongelui de nesten van eenden verstoorden. Op de veranda van zijn woning was al gauw een hok m elkaar gezet en de moeder-eend. met de kleintjes werd inwonend. De heer v. d. Vegt deed nog meer voor zijn onderhuurders: zvkregen er een©oakftond bij cadeau dat is Skip. De foto geeft blijk van zijn intense belang stelling voor de dierenwereld. De onlangs verschenen „Sportnota I960" van de gemeente Schiedam, die samengesteld is door vier amb tenaren en vier_ vertegenwoordi gers van. de Schiedamse sportwe reld, trekt in den lande ruime be langstelling b|j de deskundigen. Er z|jn niet veel rapporten op dit ge bied. en gewoonlijk zijn die rappor ten ook weinig volmaakt. Het rap port dat de Schiedammers J, van der Berg, A. M, van der Bos, J. C, Bronneman, M. Holl, J, M. Hor- vath, Th. J. G. Janse, L. van der Kraan en J. J. Schipper samen stelden ontvangt echter aüerwe- ge instemming en waardering. In juli zal de Schiedamse gemeente raad aandacht aan dit rapport schenken. In het jumnummer van .Landelijk Contact", 't orgaan van de Lande lijke Contactraad voor de gemeen telijke bemoeiingen met de licha melijke opvoeding en sport wordt het rapport onder de kop „Belang rijk rapport van Schiedam" over enkele pagina's door deze deskun- i digen besloten. Zij schreven o.a.: i een goed stuk werk deze sportno- ta, 'n sportnota met niet alleen een 1 opsomming 'van hetgeen Schiedam j bezit, maar met duidelijke con- clusies over hetgeen in de nabije toekomst nodig is. Zó maakt men 1 gemeentelijke sportnota's!" Het ge- volg van deze waarderende be spreking is dat tal van sportfunc tionarissen en instanties uit het land in Schiedam naar de Schie damse sportnota vragen. De voetbalclub „Schiedamse Boys" heeft serieuze plannen om in het komende seizoen de laagste klasse van de afdeling Rotterdam te verla ten. Voor het zomerseizoen staat een groot oefenschema op het pro gramma en de Boys" Rebben de beschikking gekregen over de SVV'-cr Wim Poulus die met strak ke hand de derdeklassers naar de successen wil voeren, Voorlopig hebben zijn pupillen al overrom pelende resultaten behaald in vriendschappelijke wedstrijden. Gezien de kwaliteit van het spe- lersmateria&l gaat „Schiedamse Boys" dan o<ok een goede toekomst tegemoet. De secretaris van de Gem. Sport raad Jan C. Bronneman schreef in het jubileumorgaan van Demos een bijdrage volbeeldrijk proza waarin deze oud-voetbalcrack her innert aan het oudste verleden van Demos met o.a.: „Hoe zagen wij, in 1920, zelf nog piepjonge spelertjes van het ter ziele gegane HES, de gevreesde tegenstanders „achter Bijl" in de directe omgeving van de Spuisluïs. Voor onze geest doemt weer die schrikaanjagende linker schoen op van het Achilleskanon Dorus Schenk. Onweer boven het hoofd van onze doelman wanneer Dorus de bovenlat trof. Stofwol ken wanneer hij in de grond trap te.-Gebliksem wanneer de met me dailles behangen rooroijskar werd geraakt. (De roomijsboeren Rens- man en Scheepmaker stonden na melijk toen met de trofeeën aan hun kar bij de matches te pron ken)." Plannen worden uitgewerkt voor de bouw van een sporthal in Schie dam. Gedacht wordt aan het voor beeld van de sporthal van de TH.S. in Delft. Het kapitaal dat deze hallen kosten vormt echter de handicap. Gedacht wordt mo menteel aan een hal met beperkte afmetingen en een klein toeschou- wersbalcon. Deze suggestie heeft echter bezwaarlijke kanten.. Een kleine sporthal is gauw te klein en bovendien, niet rendabel tc maken. De groeiende stad Schiedam met facetten van het Schiedamse sport beoefenaars en sporten heeft be hoefte aan een zeer ruime hal, die op verantwoorde wijze voor alle facetten an het Schiedamse sport leven moet kunnen worden ge bruikt onder het beheer van de Gemeentelijke Sportraad. De zestiende Koningin Wilh&mina- mars, die op zaterdag 2 juli zal worden gehouden heeft dit jaar geen motto. Dat vindt zijn oor zaak in de organisatorische voor bereidingen waarbij gedacht is aan een grote militaire show. De mili tairen kregen plots echter een an dere bestemming op 2 juli en nu wordt inmiddels het programma met spoed op andere wijze „af gerond". Er komt toch 'n „show" met veel vlaggen, vaandels en an dere kleurrijke onderdelen voor het stadhuis. Voor de dui zenden wandelaars wordt tevens een aantrekkelijk gevarieerd pro gramma samengesteld met een „blarenbal". Jubilerend „Demos" besluit deze week de nederlaagserie met een wedstrijd op vrijdagavond op het sportterrein „Spieringshoek" tegen Ursus. Op vrijdag l juli speelt Demos nog op „Spieringshoek" ter afsluiting van het geheel een erc- wedstrijd tegen Hermes DVS. De wedstrijd WW—Hoek van de Al gemene Bedrijfsvoetbal Competitie is daarvoor verzet van terrein Spieringshoek naar terrein Schiet- baanslraat. De N.V. Aannemerscombinatie S-S.N. te Schiedam heeft aan bet gemeentebestuur 'n perceel grond In erfpacht gevraagd, groot 4000 m2, gelegen aan de Plesmanstraat in het Industrieterrein ten westen van de Schie, teneinde daarop een bedrijfs pand te bouwen, voor de firma L. v.d. Berg, fabriek van stalen ramen, te Rotterdam. B. en "W. hebben geen bezwaar tegen deze erfpachts-uitgif- te. De waarde van de grond is ge steld op 41 per m2 en de canon op 1,85 per m2 per jaar. De Ver. tot bevordering van het Christelijk Onderwijs vraagt een bijdrage van de gemeente van 4400 voor de aanschaf van leermiddelen voor de tweede klas van de ulo school aan de Oostsingel 9 en de St. Willibrordus-Stichting vraagt om 3112 voor de aanschaf van meu bilair en ontwikkelingsmateriaal voor de 2e klas van de kleuter school aan de Mgr. Nolenslaan. Er z|jn ook voorstellen op ander gebied. Zo wil de gemeente 7 m2 meter a 20 kopen van de N.V. W, H. van den Tooms Industriële Ondernemingen. Toen deze N.V. het pand aan de Schie liet verbouwen, moest volgens de rooilijnen het ge- bauw iets terug worden gezet; daar- dagavond gespeelde partijen waren: Herenenkelspel B: v. Oosterom ver1oor van B. Foet met 06, 26. Heren enkelspel C: J. Zandvliet versloeg H. Smit met 62, 6E. Goos versloeg K. Wint met 6—0, 61; P. Poolman verloor van A, Braak met 26, 16. Damesenkelspel C; mej. E. Akker man versloeg mej. G. v. Dijk met 62, 7—5; mevr. F. E. Dümpel ver loor van mej. S. Soeren met 6—3, 3—6, 5—7. Dames dubbelspel B; halve finale.' mej, Fenerstein en mej. de Wee ver sloegen mevr. Cuze en mevr. Sigter- man met 61, 61. Dames dubbelspel C: mej. Krijthe en mej. Boer verloren van mevr. Zoeteman en mevr. Nesse met 3—6, 2—6; mevr. Römph en mevr. Bosch verloren van mevr. Dümpel en mevr. Datema met 06, 36; mevr. Tromph de Haas en mevr. Kv/ik versloegen, mej. Mulder en mej. Dort met 36, 8—6, 9—7. Herendubbelspel C: Schaeffer en Meyer versloegen Sc.'ioenmakers en Zwaanswijk met 6—';, 61; de Vos en Bos verloren van v. Damme en Spithoven met 36, 4—6. (Door een misverstand werd gis teren ons overzicht van de openings avond, maandag, niet geplaatst. Vol- ledigheldshalve nemen we dit van daag ook nog mee.) Maandagavond is op het tennis park „Soenda" een begin gemaakt met de A-, B- en C-kringkampioen- scbappen, waaraan ongeveer hon derd personen, allen leden van de Koninklijke Nederlandse Lawn Ten nis Bond, deelnemen. De kampioen schappen worden gehouden van 20 juni tot en met 26 juni. Gespeeld worden: dames- en he renenkelspelen, dames- en herendub belspelen. en gemengde dubbelspelen. Wedstrijdleiders zijn de heren J. Martens en F. DilmpeL Het aantal inschrijvingen is in vergelijking met vorig jaar erg laag; vooral de Schie damse tennissers hebben het er lelijk bij laten zitten. In het herenenkelspel A zien we weer namen als E. den Hoedt, A. Hofman, R. Stork en F. Dümpel. We z|jn benieuwd of Frits Dümpel, de man die al drie jaar achtereen de titel b|j het herenenkelspel A be machtigde, er ook dit jaar weer in zal slagen de titel te prolongeren. De eersto avond is vrij vlot ver lopen. Alleen was het jammer, dat het sombere weer er mede oorzaak van was, dat men rond de negen banen niet de gezellige sfeer aantrof, zoals men die vaak bij wedstrijden aan kan treffen. Het bewijs, dat het aantal inschrij vingen erg gering is, zag men bij het herenenkelspel B. Hier waren het de heren J. Verbrugge en A, Hartog, die beiden een „walk-over" hadden en zodoende tegen elkaar uitkwamen in de halve-fïnale. Hartog speelde een uitstekende parfij. Vooral in de eerste set was hij overwegend in de meerderheid met goed sluitend en aanvallend spel. Verbrugge weerde zich danig en zodoende werd de par tij in een hoog tempo gespeeld, maar laatstgenoemde kon toch niet ver hinderen, dat hij de eerste set met 62 verloor. Ook de tweede set eiste Hartog voor zich op (met 63) Bij het herenenkelspel C ging het er in de partij C. v. d. BurgN. Schoenmakers ook bijzonder span nend aan toe; v. d. Burg won de eer ste set overtuigend met 6—2, maar moest in de tweede set met 6—4 het onderspit delven. De derde set moest dus de beslissing brengen. Schoen door kwam zeven meter vrij voor verbreding van de weg. De G.T.B. gaat voort met het ver vangen van gasmeters, die niet meer aan de eisen voldoen, in de bestaan de bebouwing. Voor een half jaar worden 440 nieuwe gasmeters ge vraagd, kostende, met plaatsing 35.OO0. makers scheen regelrecht op de over winning af te gaan, -want met de stand 63 en een puntenstand van 40—30 in zijn voordeel kon de strijd met een slag beslist zijn, maar v. d. Burg herstelde zich en wist de stand op 45 te brengen. De laatste game was echter toch voor Schoenmakers en deze zegevierde dus met 6—4. Woensdagavond worden de eerste partijen voor het herenenkelspel A gespeeld. Op het programma staat: A. Hofman—J. Quant en v. d. Laan R. Stork. De gedetailleerde uitslagen van d» eerste avond luidden: Herenenkelspel B: halve finale: J. Verbrugge verloor van A. Hartog met 26, 30; R. den Hoed versloeg L. Yerduyn met 6—3, 6—4. Dames-enkelspel B: mevr. Jiskoot versloeg mej. den Engelsen met 6—2, 6—0; mevr. Braams versloeg mej, de Wee met 62, 6—3. Heren-enkelspel C: N. Jiskoot ver sloeg H. Stal met 60, 61; J. v. d Vijver- versloeg N. Spithoven met 6—2, 60; F. Schoof verloor van J, v. Poppelen met 16, 1—6; P. Soe- tens versloeg B. Sprij met 6—0, 6—3; C. v. d. Burg verloor van N. Schoen makers met 62,4—6,46; C. Boger- mann verloor van G. Schaeffer met 6—4, 06, 16; H. Wiecke versloeg G. Meyer met 63, 6—4. Dames-enkelspel C: mej. T. Mul der versloeg mej. B. v. Dort met 61, 6—2; mej. B. van Leeuwen ver sloeg mej. J. Koenen met 60, 62; mej. A. Boer verloor van mej. L. Klein met 6—3, 7—9, 7—9. De Gemeente-ontvanger van Schiedam, de heer P. J. M» Meijer, die kortgeleden nog gehuldigd is wegens zijn gouden dienstjubileum, heeft verzocht hem met ingang van 1 oktober ontslag te willen verle nen, wegens het bereiken van d» pensioengerechtigde leeftijd. De S.C.V. „De Postduif" organi seert zondag 28 juni een stedelijk trainingsvlucht voor jonge duiven vanuit Barendrecht. Inkorven kan geschieden van 7.30 tot 9 uur in het clublokaal. Remlcr Hulsker heeft in het Sport centrum Schiedam aan de Westvest weer examens afgenomen voor Judo. Do volgende judoka's behaalde een hogere band: Gele slip: Folkert Leemans en A, Mulder. Gele band: R. van Dorp, B. van Drie, G. van Herwaarden. A. Bakker, G. van Wingerden, J. P. Durlvous, X J. Ver- hoekx, C. B. Polack. F. A. Bontenbal, G. M. van Slobbe, E. O. R. Sartoriu» en A. A. J. Colpaarts. Oranje silo: IV. Korenhof en G. Bou- wens. Oranje band: F. Kats, mej. J. A Hoeyenbos, G, D. Poldervaart, S. R, Zorgvol cn L. Lok. Groene band: J. W. Stoker en. M. Maan ur din. Een kandidaat slaagde niet voor zijn groene band, doordat bij in zijn eerste compeUtiepartij verslagen werd. Op woensdag 10 augustus is er in de Plantage een nationaal judotoernooi an de vakantieweek dus. Hieraan nemen junioren en senioren deel, terwijl het programma ongeveer betzelfde is als dat van het toernooi op 9 juli in het Openluchttheater DIjkzieht In Rotter dam. B, en W. van Schiedam hebben de heer A. Pfeifer, onderwijzer aan de Jan Lighthartschool benoemd tot as sistent-directeur van de Schiedamse Gemeenschap. Het staat nog niet vast wanneer de heer Pfeifer zijn. nieuw* functie zal aanvaarden. Uit het jaarverslag over 1959 van de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Zaken b'ijkt dat de uitgaven voor dc steunverlening volgens de armenwet wederom belangrijk is ge stegen ten opzichte van het voor gaande jaar. De belangrijkste oor zaak van de stijging Is de toename van het aantal gesteunde bejaar den in onze stad en de verhoging van de steun sinds 24 maart 1958. Het aantal in de zorg zijnde perso nen liep met 56 op tot 1.545 en het aan steun uitgekeerde bedrag was in 1959 623.232,41. hetgeen ƒ379.991,29 meer is dan in 1958. Van de ondersteunden Is ongeveer de helft ouder dan 65 jaar. De grote bedragen voor de steun zijn, sinds de verhoging op 24 maart 1958: 34,15 voor een gezin van twee personen; ƒ24,45 voor een alleenwo nende ƒ22,45 voor kostgangers en ƒ5,60 of ƒ5,voor kinderen van resp. beneden of boven de 16 jaar. Boven deze bedragen komen nog vele bijslagen en uitkeringen, zoals vergoeding premie ziekenfonds, brandstofbijslag (totaal ƒ140.484,85), een Kerstgave van 25 van het steun bedrag (totaal ƒ8.148,30), bon nen voor kleding en schoeisel en kle ding en eventueel vervoerskosten. Dan is er nog een geneeskundige armenverzorging, waarvan de con trole berust bij de G.G. en G.D., maar de uitvoering bij Sociale Zaken. In de tweede helft van 1958 had een her waardering plaats van. de toewij zing door medici waardoor de hoe veelheden verstrekte artikelen als vlees, eieren, melk, kaas, alsook het aantal toewijzingen terugliep. De kos ten daarvoor daalden met 20% tot 26.698,73. In acht gevallen werd ge neeskundige en in 12 gevallen ver loskundige hulp betaald. 123 mannen, 130 vrouwen en 305 kinderen zijn betrokken geweest bij gestïchts- of gezinsverpleging, waar voor een bedrag van ƒ472.875,38 is betaald. Vier mannen en een kind zijn in een sanatorium opgenomen, wat ƒ4.617,05 kostte. Wat de ziekenver pleging betreft werden 357 personen totaal 5.378 verpleegdagen tegen verminderd tarief in het Gem Zie- kenhuis opgenomen, terwijl dertig personen in ziekenhuizen buiten Schiedam werden verpleegd. Voor uitzending van 365 kinderen naar ge zondheids kolonies werd ƒ20.254,19 uitgetrokken. Dan de gemeentelijke zorg voor werklozen. Aan sociale voorzienin gen voor werklozen werd een bedrag van" bijna 94.090 uitgekeerd. Wat dc werkvoorziening aan handarbei ders betreft, deze werden te werk gesteld in parken en tuinen. Het aan tal varieerde van 41 in oktober tot 64 in december. In de sociale werkplaats in dc St. Anna Zustrestraat waren 64 mannen cn 8 vrouwen te werk ge steld. Het aantal werkloze hoofdar beiders liep op van 6 tot 8 personen. Aan dit van cijfers, bedragen en statistieken overlopende jaarverslag ontlenen we nog het volgende. zDer- tïen emigranten gezinnen ontvingen een tegemoetkoming in de aanloop kosten; zes vertrokken naar Austra lië, vier naar Zuid-Afriks, twee naar de Ver. Staten en één naar Canada. Aan een beeldende kunstenaar werd bijstand (totaal ƒ364,49) ver leend. Voor de groepen oorlogs slachtoffers en Indische gerepatrieer- den kwam een belangrijke wijziging (in gunstige zin) door het in werking treden van de A.W.W. Het aantal oor logsslachtoffers, die geholpen wer den, liep terug van 60 tot 55. Van de Indisch gerepatrieerd en waren in be gin 1959 nog acht gezinnen onderge bracht by familie, particulieren of in pensions. Alle acht konden worden afgevoerd; de aparte vergoedingsre geling kon vervallen aangezien het opvangen in contractpensions-moge lijk was. Het aantal in zorg zijnde oud-eva- cuees daalde van twalf tot negen. Het hoofdstuk Hongaarse vluchtelin gen kon door de dienst afgesloten worden, daar de enige (jeugdige) Hongaar die in de zorg liep, ia ei gen onderhoud kon voorzien.. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 Te koop aangeboden Kapstokken 13,50. Nieuw ste van. 't nieuwste, ƒ17.50 - ƒ19.50 - ƒ22.— en K.E.S.- zegels. Plate to. stadhuis - Grote Markt 19-21 - Schie dam. Fotografie Ontwikkelen van roifilms' des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuu- ren. Hoogstraat 106, Schie dam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106,- te- lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst ha 1 uur klaar. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en. prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter,.Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon. 6 68 33. Uw kleine advertentie wordt gelezen in deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1