0 Representatieve bouw aan onopvallende rivierzijde PeeksCloppenburg Schooljeugd kreeg verkeersdiploma's m 111 iri'm Havendijk krijgt meer ruimte voor de deur Met Sportparkbrug ?n nieuwe toegangs weg naar Kethel 3 90 ■u Goede Koffers GEENE WALDO-TAX! ZEEMAN ZEEMAN herenmode-tip Tricot Sportshirts II.90 Het honkbal programma m-,nder da" halve V>"ls- ZONNEBRILLEN ARGUS" FLATS AAN MAASBOULEVARD Fietsped'aal brak jongen gewond 6.46.50 (3 lijnen) Examens HBS Motorrijder verloor macht over stuur Fietser rijdt tegen openslaand portier Muziekfeest deze zaterdag OFFICIEEL (m2h) AGENT vlaardingen Schiedam Schiedams voetbal: Indeling in de afd. Rotterdam Mej. Schoof kreeg onderscheiding Burgerlijke stand Discontoverhoging in Engeland Loodgieter had1 al eerder gestolen Geen avondgebed in juli en augustus Tijdelijke speel terreinen Vrijdag 24 juni 1960 3 (Advertentie t.M Bellen by ongeval: G.G. en G,D. Tulnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Gotika, Hoogstraat 29. ït.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.20 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 930 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, -woensdag van 930 tot 1630 uur, donderdag van 9.30 tot 1230 uur, vrijdag van 9.30 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, zater dag van 930 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sfced. Museum: Tentoonstellingen JEL M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Reis om de wereld in 80 dagen". Monopole, 2, 7 en 9.15 uun „Val strik" DIVERSEN Warande, 7 uur; NWB-Avondvier daagse. Warande, 7.15 uur: Jeugd Jolijt Spelavond. Parallelweg, 7.15 uur: Jeugd Jolijt. Tweeman-race. Dc Maasboulevard, waarop Schiedam met recht trots kan zyn, en die ook in de omgeving een goede naam heeft (waar in Rotterdam of Vlaardingcn vindt men zó'n wijde recreatie ruimte vlak langs de Nieuwe Maas?) deze boulevard krijgt in de nabije toekomst een heel ander gezicht. Tot nog toe is hij eigenlijk onvoltooid, want er ligt nog een groot terrein dat bestaat uit opgespoten grond, terwijl er vlak achter de huidige boulevard rfog een sportterrein ligt. zodat zij tneer het karakter krijgen van torens. Ook de drie andere flats worden zodanig schuins geplaatst, dat de bewoners van de Havendijk zich in geen geval „afgesloten" zullen voelen van de Maasboulevard, Bij en in elke „ster"-flat komen 21 garages. De aannemerscombinatie S. S, N. die deze flats zal bouwen, kan de nodige grond van de gemeen te kopen, op voorwaarde dat men ook zelf voor de groen-aanleg bij de gebouwen zorgt. (Advertentie IM.) R'DAMSEDIJK 264 De 14-jarige Cornells Kaning uit de Paulus Potterstraat 14, liep gister avond omstreeks acht uur een her senschudding op, toen hij met zijn fiets kwam te vallen m de Hobbcma- straat. Het ongeluk gebeurde doordal de linker pedaal van de fiets brak De GGD heeft hem naar de Dr. No- lctstichting gebracht. (Advertentie LM.; Btj het de vorige week afgenomen examen voor het diploma HBS-B aan de RHBS alhier zijn de volgende can- didaten geslaagd: Willy Hoogendoorn,Ineke van Weyen. Gert-Jan Albrecht, Honk Fljer, Mari GJphart, Fi;ans Groeneweg. Anton van der Haagen. Ca rel Kleyn, Benno van Krogten. Hans de Mos, Bertie Nijs, Wim Odé Hans Roskam en Leen van der Woyden. Afgewezen werden zeven kandidaten. (Advertentie LM.) laat anderen 11.75 betalen voor dit dames strandpakje (de prijs die zij dubbel en dwars waard is) maar zorg dat U hoort bij onze klanten, die het nu kopen voor nog géén zeven gulden. Dames strandpakjes met rokje, ook strapless te dragen, met afneembare bandjes, het rug pand geheel met lastex ver werkt en voorzien van voor gevormde cups Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze ongekende collectie dames zonnepakjes met rokjes, m vele frisse meerkleurige dessins en In de maten 33-40-42-44 De achtergrond van de Maasbou levard is dus nog wat rommelig, ter wijl helemaal achteraan alleen de daken van de hulzen aan de Haven dijk te zien zijn. Dit jaar zal echter worden begonnen aan het voltooien van de boulevard, Het terrein Jangs de Havendijk wordt opgehoogd en verhard, zodat men daar vijf flatge bouwen zal kunnen neerzetten. Drie „gewone" flatgebouwen cn twee „ster"-flats. Wat men van Schiedam te zien krijgt als men daar langs vaart, is op het ogenblik wel bijzonder weinig eigenlijk niet meer dan een rij hui zen, bijna verscholen achter de dijk, twee scheepswerven en cn. paar an dere bedrijven. Nu wordt een stad natuurlijk niet gebouwd om te dienen als toeristische attractie, maar het is toch wel prettig als het nuttige met het aangename verenigd kan worden. Aan de Maasboulevard was ruimte voor het bouwen van woningen, cn het is begrijpelijk dat men aan dit woning-complex een enigszins repre sentatief karakter wil geven. Een vijftal flatgebouwen langs de Nieuwe Maas kan voor Schiedam dan ook in elk opzicht een verrijking be tekenen. Deze flats komen buiten de Havendijk te staan, en dus zal er een nieuwe dijk voor deze nieuwbouw moeten komen. Wanneer die nieuwe dijk gereed is, kan de Havendijk ter plaatse worden afgegraven. Ook voor de bewoners van de huizen aan de Havendijk bjtekent deze nieuwbouw dus een verbetering, want do huidige dijk ligt als een wal vlak voor de woningen. D twee zgn. „ster'Vflats worden elf verd iepingen hoog, terwijl elke woon laag uit vier woningen bestaat Dit tweetal flats wordt dus vrij smal Advertentie l.M.) TUINSLANG Plastic, p. m. 0.95, 0.60, 0.35 039 TUINSPROEIERS 1.95, 5.05. 8.55 10.95 BROEBSVEST 52 - TEL. 6 75 94 De motorrijder M. P. v. E. is gister, avond omstreeks tien uur op de Har- reweg in Kethel gevallen, toen hij plotseling remde en de macht over het stuur verloor. De motorrijder had te laat bemerkt, dat de weg zich splitste ter hoogte van de Veenweg. Met een hersenschudding en schaaf wonden is hij in het Gemeentezie kenhuis opgenomen. Mejuffrouw J, de L., die op de duo zat, werd bij de valpartij licht gewond. (Advertentie LM.) HORREGAAS Plastic, per m2 435 - 4. Groen "en blauw, per m2 230 VOLIÈREGAAS -100 breed, per meter1*75 50 breed, per meter 0.95 BROEBSVEST 53 - TEL. 6 75 91 Doordat de automobilist A. M. L uit Amstelveen gistermiddag om streeks een uur op de Broersves! plotseling het linker portier van zijn auto open gooide, werd de wielrijder C. D. v. d. W. tegen de grond ge smakt. Hij -liep een lichte hersen schudding op en is door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld. Tegen de auto mobilist is proces-verbaal opgemaakt Ter ere van dc verjaardag van Prins Bernhard heeft het bestuur van dc sectic muziek van de Stich ting Schiedamse Gemeenschap alle Schiedamse muziekkorpsen uitgeno digd op 29 juni a.s., 's avonds tussen 7 en 8 uur, een mars te maken door onze stad. Wanneer de korpsen hiertoe in de gelegenheid zijn, zal elk stadsgedeel te door één of meer korpsen worden bezocht. Het einddoeL van deze marsen is dc Plantage. Daar zal aan het Harmo nieorkest „Oefening Baart Kunst", ter ere van haar 60-jarig bestaan, een gezamenlijke muzikale hulde worden gebracht. O.B.K. zal haar waardering hiervoor in een muzikaal antwoord gieten. De taptoe op 30 april j.l. op de Grote Markt is bij het publiek in de smaak gevallen. Het sectiebestuur hoopt dat 29 juni een dergelijk suc ces wordt. (Advertentie LM.) .Italiaanse Import zuiver katoenen garens, krimp- en kreukvrij, zonnige Rivièra kleuren. Speciaal verlaagde prijs Ongeveer zeshonderd schoolkinde ren waren gistermorgen in een fees telijke stemming in Passage-theater, waar de jeugd-verkeersdiploma's werden uitgereikt. Het was eigenlijk al de tweede dag dat dit gebeurde, want dinsdag was de „eerste lich ting" opgekomen. Toen werden de diploma's uitgereikt door de inspec teur van het onderwijs, de heer C. A. Kamp. Ditmaal had dc uitreiking een meer officieel tintje. Dat neemt echter niet weg dat de schoolkinderen zich best amuseerden. Gerard Bressers zat weer achter ftet orgel en ledereen zong maar wat graag luidkeels mee' met de populaire wijsjes die hij speelde. De jongens en meisjes wa ren vrlf van school op deze morgen en dat moest natuurlijk gevierd worden. De inspecteur van politie J. J. Knook verwelkomde de jongelui als secretaris van Veilig Verkeer. Daar na werden zwart-wit en kleurendia's vertoond van het indertijd op straat afgenomen praktische gedeelte van het jeugdverkeersexamen. Toen de jongens en meisjes zichzelf of hun kameraadjes op het witte doek za gen verschijnen werd het uiteraard een nog levendiger bijeenkomst dan al het geval was. De heer Knook wees bij de dia's op de verschillende verkeersfouten die men kon maken en zoals nu dus te zien was op het doek. De voorzitter van Veilig Verkeer, de heer H, W. G. Hoek dankte de politie en het onderwijzend personeel voor de ondervonden medewerking en wees er daarbij op, dat het exa men wel gehouden wordt onder aus piciën vn Veilig Verkeer, maar dat de politie het eigenlijke werk doet. Van de 1623 kandidaten bij dit examen waren er 1259 geslaagd. Er waren vijf scholen waar alle leerlin gen slaagden: de Erasmusschool, de Klaas de Vriesschool, de Prinses Ju- lianaschool, de Prof. Casimirschool en de Dr. de Visserschool B. Burgemeester mr. J. W. Peek reik te tenslotte aan de scholen de di ploma's nit. De burgemeester wees er daarbij op, dat het van belang ïs, dat de jeugd de politie niet steeds nog ziet als de boeman, maar er zoveel mogelijk mee samenwerkt. Hoewel het commentaar van de jeugd enigszins luidruchtig was, ge loven wjj wel dat zy dit ter harte kunnen nemen. Het verkeer wordt steeds drukker en w*e kunnen méér ongelukken alleen voorkomen als iedereen 2o\eel mogelijk mee werkt bij de toepassing van de ver keersregels en, zeker op dit terrein, samenwerkt met de politie. De aanleg van de nieuwe toegangs weg naar Kethel vordert met rasse schreden. De honw van de Sportpark- brug over de Poldervaart is al bijna voltooid. De bekisting is grotendeels al verwijderd, zodat men nu aan de afwerking van de brug bezig is. Er zit ook al tekening in de aanvoer- wegen naar de brng; daar wordt al hard aan gewerkt. Aan de Schiedamseweg wordt het ene hufs na het andere gesloopt en binnenkort is dat afbraak-werk ge reed. Dan zal de rechtstreekse verbin ding tussen Nieuwe Damlaan en de brug aangelegd kunnen worden. Dat hoeft niet veel ttfd In beslag te ne men. Aan de westkant van de brug is de situatie veel ingewikkelder; op het ogenblik is het nog een verwarrend doolhof. Zoals gemeld zal de weg over de brug aansluiten op de nog aan te leggen Provinciale weg naar Delft en den Haag, maar dat is een kwestie van de toekomst. Waar men de stratemakers nu mee bezig ziet is de aansluiting van de brug op de hoofdweg door het Hargapark. Deze aansluiting loopt met een wijde bocht naar links en komt op die Harga-weg uit. Dit wordt uiteraard een autoweg, die zal eindigen bij de parkeerter reinen in het centrum van het park Het ligt in de bedoeling dat het rij- verkeer uitsluitend van deze weg ge bruik zal maken om bij het Sport park Harga te komen, want de hui dige weg, die dus onder de brug door loopt, zal in de toekomst uitsluitend bestemd worden voor voetgangers en -wielrijders. Dit geldt dan voor het gedeelte van Bad Groenoord at Er komt echter ook een aparte weg naar Bad Groenoord, van de Sport parkbrug af en met een bocht naar de Schiedamseweg, vlak voor het zwembad. Ook met de uitvoering van dit werk is men nu al bezig. Er is echter iets bijzonders aan deze weg: in. het wegdek komen na melijk enkele proef-vlakken met tel kens verschillende bedekking. Hier wordt geëxperimenteerd, om er ach ter te komen welk soort weg het meest geschikt zal zijn voor de be strating op de slappe grond m Kethel. Dit is van belang, gezien de toekom stige intensieve bebouwing van Ket- hel-west. Door deze nieuwe weg zal de smal le Blauwe Brug ontlast worden, ze ker van het zware auto-verkeer. Wel zal dit houten bruggetje waarschijn lijk nog geruime tijd dienstdoen voor het lichte verkeer, zoals voor de be zoekers van Bad Groenoord. In dc niet zo verre toekomst wordt het wegennet ten westen van Pol dervaart nog veel ingewikkelder, na melijk wanneer de Rijksweg 20 ge reed komt. Deze zal met viaducten over de provinciale en lokale wegen worden gevoerd. Een ingewikkeld sy steem van op- en afritten, volgens het bekende klaverblad-type, vergezel len deze kruising. Verwacht mag worden dat in au- Advertentie LM.) wmmm, GetJ. Biersloot 37 - Telef. 01898-6450 Burg. Knapperüaanjjï^teTef. 010-6450Q De indeling van de standaard- teams voor de hoogste klassen van de afdeling Rotterdam van de KNVB ïs reeds bekend gemaakt. Demos komt in de eerste klasse A, Wilton Fycnoord in de tweede klasse B en Schiedamse Boys in de derde klas A. Hoewel Demos naar een bijzonder sterke vorm groeit, geloven wij dat Demos het in het nieuwe seizoen bijzonder moeilijk krijgt want de roodzwarten zijn terecht gekomen tussen ex-vierdeklassers die alle de rentree naar de KNVB verbelden, zoals Saturnus en The Rising Hope, verder Belvedère, Wit Rood Wit, Het Witte Dorp, Oud Beyerland, die im mer bij de kanshebbers behoren en verder Radio, ex-tweedeklasser, TOG-Berkel en het herstelde Steeds Hooger. Wilton Fijenoard zal in het nieuwe milieu btfade sterken kunnen beho- re. In deze maanden zijn de scheeps bouwers aan de heropbouw van de club bezig om te trachten zo spoe dig mogelijk het oude terrein te her overen. Tegenstanders zijn AVO/ ZVC, DPB, Noorderkwartier, Pech vogels, SSAVR, WCR en Wïco. In 3 gaat Schiedamse Boys hoge ogen gooien. De tegenstanders zijn Abbenbroek, Afrikaander Boys, Bij dorp, Crooswijk, OML, Pantser Boys RVVB, TOGZ en TSB. Onze stadgenote mej. E. A. M. Schoof werd wegens langdurige en trouwe dienst, als kantoorbediende bij Vroom en Dreesman, begiftigd met de ere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, in brons, gustus èn de Sportparkbrug èn de toegangswegen naar Kethel en Sport park Harga gereed zullen zijn. Weer moeten dc Schiedamse honk- balclubs er rekening mee houden dat het verliessaldo hoger zal zijn in het komende weekend. De laatste plaat sen z(jn angstwekkend dichtbij! Nu Schiedam vorige week de oude vorm heeft hervonden tegen een wel iswaar niet zo sterke tegenstander wordt het interessant te bezien of Schiedam op het goede pad blijft in sportpark „Harga" tegen WVHEDW 2, dat tot de leiders behoort. Als Schiedam wint van dit sterke team dan is het wel zeker dat Schiedam uit de staartgroep naar de kop gaat klimmen. To betreuren valt dat de eens zo gevreesde slagploeg van SW nog niet in vorm is. Daarom moet verwacht worden dat HCK 2 de winst zal grijpen, hoewel pitcher Hans de Lange voor elke tegenstan der een moeilijke barrière blijft, Schiedam 2 ontvangt Tjikalong 2; SVV 3 gaat naar Ondïna in Vlaardin gen. DHS is gastheer voor USC 2, hier is zeker sprake van een rede lijke winstkans. DRZ ontvangt Feijenoord 2. De gasten hebben meer routine dan de stadgenoten, maar ge heel kansloos zijn de roodwitten die aardig op slag raken. niet. Schiedam 3 speelt thuis tegen USC 3. GEBOREN: Sylvia dv A. J. de Jager en M. E. Bosdijk; Maria dv C. Th. Wuisman en M. M. Zonne veld; Rika dv F, Zilver en R. van der Ven; Pierre L. zv L. Vree en A. M. van der Meer; Nicolaas zv N. Goederend en J. Janssen; Ronald J zv R. Uilenbroek en J. C. J. van Paassen. ONDERTROUWD: G. van Es, 19 j. en H. E. C. van Katwijk, 16 J. C. Fister, 23 j. en A-. H. Ph. de Heij, 21 j,; N. Goudriaan, 22 j. en J. M. van Brandwijk, 21 j.; A. de Groot, 26 j, en C. M. van den Hamer, 23 j.; J. D. de Jong, 23 j. en M. Nagtzaam, 25 j.; M. F. A. Koevermans, 31 j. en B. W. Th. Scholte, 33 j.; L. van der Linde, 26 j. en N. Ch. Kalkhoven, 20 j.: Th. J. van Raaij, 22 j. en A. A. Heesbeen, 21 j.; C. A, den Uijt, 24 j. en M. J. de Reuver, 24 j.; H. P. Zonneveld, 22 j. en J. W. de Wolf, 19 j.; J. M. Zijdenbos, 21 j. en M. L. Vierboom, 22 j.: E. Jonker, 24 j. en A. M. van Arnhem, 24 j.; B. Noordijk, 28 j. cn J, M. Gunneweg, 22 j,; J. Rijntaldor, 37 j. en J. Sap, 20 j.; J. Hazenbroek, 39 j. en M. van Stuivenberg, 31 j.: P. G, F. Vernim- men, 24 j, en Ch, L. Levering, 18 j. GEHUWD: L. W. Driessen, 27 j. en M. J. H. Zondag, 26 j.; J, Bunt, 34 j. en J. J. Draaijer, 30 j.; J. B. Kints, 30 j. en M. M. L. Peters, 25 j.; B. P. F. Rensman, 35 j. en A. J. de Vries. 31 j.; J. J. G. Poels, 23 j. en P, M. T. Stoffels, 18 j.; J. C. M. de Haas, 26 j. en C. J. M. Verspeek, 25 j,: M. Me ij vogel. 59 j. en L, van Dommele, 54 j.; J. Zagwijn, 31 j. en H. Hesselberth, 22 j.; A. Knik- man, 24 j. en J. Vermeer, 22 j.; A. P. van Weezei, 22 j, en T. A. Boer. j.; H. P. Hormann, 22 j. en C. Roskam, 20 j. OVERLEDEN: A. van der Leye, j. LONDEN. Het officiële discon to in Engeland is gisteren verhoogd van 5 tot 6 procent. Een woordvoeder van de Bank of England zeïde dat het wenselijk werd geacht de beperkingen op de kre dietverlening door de banken te handhaven. Het werd voorts wense lijk geacht een krachtiger matigende invloed uit te oefenen op de verdere groei van de binnenlandse vraag. De 26-jarige loodgieter L. A. uit Rotterdam, die dezer dagen werd ge arresteerd voor een looddiefstal bij het pand Dam 34. heeft nog meer op zijn geweten. Dit blijkt uit de ver klaring van mevrouw C. M. Heins- broekRotteveel, Broersvest 139 b, die van de arrestatie in de krant had gelezen en de politie toen ging ver tellen, dat op het dak van haar wo ning ook lood gestolen was. Toen de loodgieter hoorde, dat do politie ook van deze andere diefstal op de hoogte was, bekende hjj. In verband met de vakanties zal het wekelijkse zaterdagavondg"bed in de Lutherse kerk gedurende de maanden juli cn augustus niet plaatshe bben. Op zaterdag 25 juni a,s. zal het voor de laatste maal in dit seizoen worden gehouden. Voorganger is dan ds. S. G. v, d. Haagen, Aanvang half acht. (Advertentie Ï.M.) Eén van de bekendste fabrikanten verzocht ons deze prachtige jon- gensbroeken te willen verkopen, aangezien een grote exportorder onverwacht niet doorging. De prïïs werd zö verbluffend laag gestela, dat wij de innaai**etikef ten moesten verwijderen Profiteer van dit koopje van Uw leven, want één dag betaalt U voor deze schitterende popeline en rail cord JONGENSBROEKEN met omslag en zakken; 2-6 jaar, ALLE MATEN 7- TT jaar, alle maten4.90 12-16 jaar, alle maten 5.90 ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hfc.Goudje- ungel Katendr. Lagtdijk hit. Doipiweg West Kruiskade 35 LEIDEN; Haarlemmerstraat 25 In Nieuwland bevinden zich nog enkele braakliggende terreintjes, waarvan verwacht wordt; dat de be- 'bouwing nog wel op zich zal laten wachten. Deze terreinen nu zjjn met geringe kosten geschikt te maken om tijdelijk als speelterreinen dienst te doen. Waar nodig zullen ze vlak en schoongemaakt worden, waarbij de aanwezige grasmat zoveel mogelijk gespaard blijft De afwatering zal worden verbeterd en er komt een rand met een heesterbeplanting om heen om voor wat beschutting te zorgen. De kosten voor een en ander worden geraamd op 13.500 totaal; B. en W. verzoeken de Raad dit be drag ter beschikking te villen stel len. fAduertentie IJH.J SPECIALE AANDACHT is besteed aan de collectie Aparte modellen voor op sterkte geslepen zonneglazen Brillen adviseur ORANJE GALERIJ 9 vJi. De Bruin TEL. 6 6431

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1