Geen enthousiasme voor verkoop haventerrein „Hulp aan werven een nationaal belang Advocaat blijkt een eersteklas vechter Eerste steen TBC consultatiebureau „Reis om de wereld in tachtig dagen55 UIT DE GEMEENTERAAD Koeriersters JUNI-RONDE „VALSTRIK" IN MONÖPOLE Jubileum van kolenwerkers NEW YORK LONDEN parus vanaf 15 juli in Bedrijfsvoetbal bij Wilton Hermes cricket KERKDIENSTEN Met fiets gevallen Oplegger raakte van de weg af Fietsen gestolen Zomeravondvoetbal Excursie van de WV-dames Afsluiting Oranjebrug Artsen op zondag Burgerlijke stand Zuster Wagenex onderscheiden PASSAGE VERTOONT: SCHIEDAM OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 25 juni 1960 3 (Advertentie LM.) Knip deze letters uit l Wilt U raet Lexi naar Home, bewaar dan deze advertentie en vraag nadere inlichtingen aan LEXINGTON afd. 2 36 - Postbus 170 - Den Haag De voorzitters van de fracties van de P. v. d. A, en de V, V. D„ de he ren mr. H. B. Enfielsmajj cn J. J, van IVoerkom, hebben gisteravond tijdens de vergadering: van de Schie- darase Gemeenteraad duidelijk laten uitkomen niet enthousiast te zyn kom bleef de enige tegenstemmer van het voorstel. Bejaarden-zorg liet voorstel om de gemeente borg te laten staan voor leningen tot een bedrag van 6 miljoen die de St. (al wilden zij er hun stemmen niet Llduina-stichting wil aangaan om aan onthouden) over het voorstel een nieuw bejaarden centrum te van B. en W. ora het terrein tussen bouwen, had op de heer W. Kok, de Wilhelminahaven en de Nieuwe „een diepe Indruk" gemaakt. Niet Maas, groot 185.620 i»2, dat thans j dat hy Iets tegen het bouwplan of In erfpacht berust bij de N. V. i de borgstelling had, maar hij zag er Scheepsbouw My „Nieuwe Water- i een bewys in, dat de 50.000, die de weg", (dochtermaatschappij van de gemeente wil besteden aan een rap- Kotterdamse Droogdok Maatschap- j port door liet E. T. I. over het be- PÜ) aan deze N, V, te verkopen i jaarden-vraagstuk in Schiedam, on- voor een bedrag van 5.250.000. De j nodig uitgegeven zouden zjjn, zoals K. D. M. wil het bedrjjf gaan uit-j hij al eerder te berde had gebracht, breiden en, aangezien daar in Rot- „De St. Liduhxa-stichting heeft dat terdam geen ruimte meer voor is, ETI-rapport niet nodig om tot bou- dit gaan doen op het terrein van f wen over te gaan." de dochter-ondernemingin Schie- j Lichtelijk gepikeerd verklaarde dam. In verband met daarbij te in- wethouder H. Sabel dat "t onderzoek veste ren hoge bedragen, wil de R.DJVI. deze grond in eigendom heb ben en niet langer in erfpacht, „Een kostbaar stuk grond, waar we heel zuinig mee moeten zijn," von den beide woordvoerders. Dc heer Engelsman had dan ook veel liever door het ETI wel wat veel meer zou omvatten dan alleen maar de vraag óf er in Schiedam behoefte bestaat aan uitbreiding van de be staande rusthuizen voor Bejaarden. Dat is een algemeen erkend fett, waar zeker geen onderzoek naar in de erfpacht bestendigd gezien. „Nu gesteld hoeft te worden. Het ETI zal, gaat die grond voor goed naar een J aan de hand van vele vragen aan de scheepswerf en Schiedam is in- j bejaarden nu iets precies uitzoeken dustrieel gezien toch al zo eenzijdig georïenteerd op de scheepsbouw." Verder wees mr. Engelsman in zyn uitvoerig betoog er met nadruk op dat de scheepsbouw industrie nu een heel moeilijke tijd meemaakt en de bouw-erders maar schaars afko men. En hoewel hij toe wilde geven dat de It. D. M. een financieel sterk bedrijf was, vroeg hij zich toch af of de R. D. M, in staat zou zijn om de grote plannen te verwezenlijken. Evenals de heer Van Woerkom achtte hij in. het koopcontract het daarin opgenomen artikel 15 als „vei ligheidsklep" van essentiële beteke nis. Daarin is vervat dat de koopster verplicht is de outillage van het be drijf te verbeteren, 1e moderniseren en te vergroten. Indien de koopster voor 1975 niet aan die verplichting voldoet, kan de gemeente de grond weer tegen de zelfde prijs terug ko pen. Hierdoor houdt de gemeeente voor de belangen van Schiedam een vinger in de pap. Ook spraken beide fractievoorzit ters er de twijfel over uit of de voorgenomen transactie financieel wel zo voordelig was. De prijs werd aan de lage kant gevonden. „In 1975, wanneer de erfpacht afloopt, zal de grond ongetwijfeld veel duur der zijn,*' betoogde de heer van Woerkom. Intensief gebruik „De zelfde overwegingen hebben b|j B. en W. ook gespeeld,'' beken de wethouder Th. 3. L. van den Berg. Drie jaar geleden was bedoeld ter rein eigenlijk niet of althans in on voldoende mate In gebruik bjj de Nieuwe Waterweg en B. en IV. had toen ai te kennen gegeven, dat daar mee rekening gehouden zou worden, wanneer de erfpacht verlengd zou moeten worden. Maar twee jaar ge leden heeft de directie van de1 R. D, M. nieuwe plannen op tafel gelegd, zo groot van opzet, dat het college de overtuiging kreeg dat nu van een intensief gebruik gesproken mag worden. j „Nu de werven het economisch toch al zo moeilijk hebben, moeten wfj ze helpen door 'de mogelijkheid te scheppen het bedrijf te vergroten en te-verbeteren. Dit is niet alleen een Schiedams, maar ook een natio naal belang," vond de wethouder. Evenals de twee fractie-leiders acht te hij bedoeld artikel 15, de „veilig heids-klep" een waarborg tegen na latigheid van de zijde van de direc tie. Dat de verkoopprijs te laag zou zijn ontkende hij. Voor even mooie stukken grond aan de ha,ven had Wilton Fyenoord maar ƒ15 en later SI per m2 betaald; met ƒ27 per m£ vaa de R. D. M. mocht de gemeente niet ontevreden zijn. Ook uitstel van verkoop achtte hy beslist niet voor deliger; de rente van de koopsom "van ruim 5 miljoen is meer dan nu aan canon wordt ontvangen. Voorts is de staging van de grond prijs twijfelachtig, daar de industrie thans meer voorkeur toont voor de terreinen aan Botlek en Europoort dan voor die „ten oosten van de bruggen". Na deze uiteenzetting werd het voorstel zonder stemming aanvaard. hoe het gehele bejaarden-probleem nu ligt en dat is een uniek onder zoek voor Nederland. Verder had de wethouder zeer grote waardering voor de St. Lidui- na-slichtmg, die nu op eigen initia tief overgaat tot uitbreiding en (wat ook bijzonder belangrijk is> moder nisering van de eigen rusthuizen voor bejaarden. ..Een belangrijk stuk maatschappelijk werk dat aüe steun van de overheid verdient," vond hij. De heron H. Kornfeid en J. J. van Woerkom juichten het plan toe om nog ongebruikte bouwterreinen in Nieuv/land in te richten tot tijdelij ke speelterreinen voor de jeugd. Dit zijn dan de stukken grond naast de oprit van de Nwe Damlaan naast de spoorbaan, de lege hoeken bij dc Burg. van Haarenlaan, het stuk grond tussen Nwe Damlaan en be jaardenflats en een terrein langs de Burg. Honnerlage Gretelaan. Show-room Tenslotte kwam de heer Van Woerkom nog in de clinch met mr, Engelsman, de voorzitter van de Ad vies commissie Bouw verordeningen, over de geweigerde vergunning aan de heer J. v, d. Hulst om zijn pand aan het BroeTsveld le mogen ver bouwen. Ook nu ging de strijd over de vraag, of een etalage, zonder uit gang naar de straat, aangemerkt kon worden a]s „show-room", ja of neen, In dal laatste geval (er zijn nog wel andere overwegingen uiteraard) kan de bouw-vergunning niet wor den verleend. Deze vraag heeft ook gespeeld in de Advies-commissie zelf, zoals we in een uitvoerig arti kel hebben uiteengezet. En zoals de meerderheid in de commissie „neen" zei, zo zei de Gemeenteraad, met uitzondering van de heer Van Woer kom en z'n fractie-genotc mevr. A, MoIl-LJps, ook .meen". .Dc heer Van der Hulst kan met 'n nieuwe ont werp komen," gaf burgemeester Peek als practisehe oplossing. Bellen bij ongeval; G.G, cn G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290, Pohtie-alarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst; fa. Westen dorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tol 20 30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20 30 uur, dinsdag van 9 30 tot 1630 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9 30 tot 12.30 uur. vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20 30 uur, zater dag van 0.30 tot 16.30 u, 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ,.H. M. v. d- Spoei", „Vrijheid" en „Willem Reyers" BIOSCOPEN Aan welke Amerikaanse universi teit Richard Widmark rechten heeft gestudeerd, wordt ons in Valstrik niet onthuld. Hij wordt geïntrodu ceerd als „advocaat", maar ontpopt zich snel ais een ecrste-klas knok ker en schutter, die doorschoten en bebloed de grootste heldendaden ver richt. Spannend en keihard is deze ge concentreerde film van Norman Pa nama. Knap, effectief filmwerk, dat zich niet verliest hi teveel détails, maar om elke hoek weer een nieuwe en altijd akelige, •verrassing betrapt. Widmark is de man, die gedwon gen wordt een hoogst gevaarlijke Passage, 2 cn 8 uur; „Reis om de1 bendeleider uit Amerika te laten ont- wereld in 80 dagen". snappen. Hij weet zijn vader, die Monopole, 2, 7 en 9.15 uur; „Val- sheriff is Sn een kleine stad, te bewe- strik" (zondag: 2, 4.15, 7 en 915 1 gen de bewaking van het plaatselij- uur). DIVERSEN De Ark (Kethel) 8 uur: -Muziek school Kethel. Uitvoering. DHS-terrein, 7 uur; Jeugd Jolijt. Animo-demonstralie, Arcade, 7.30 uur: Demos. Cabaret. West vest 19. 8 uur: Contactavond. Musis Sacrum, 7 30 uur: Klinknagel fabriek. Toneel. Bij de Schïedamse Steenkolenhan del N.V. zijn twee personeelsleden veertig jaar in dienst. Het zijn de 59- jarige heer D. van den Hoek en de 62- jarige beer C. Meure, beiden kolen- werker. De beide jubilarissen zijn vanmorgen op het kantoor van de Schïedamse Steenkoolhandel aan de Colijnstraat 24 gehuldigd door di rectie en personeel, waarbij hun ook fraaie geschenken werden aangebo den. f Advertentie IIM.) en veie andere wereldsteden WESTBLAAK IB Hef enige fhealer heel Nederland daf CINERAMA kan en zal vertonen ke vliegveld tijdelijk op te heffen. Maar als de sheriff in een plotseling losbrekend vuurgevecht gedood wordt, verandert de zoon In een woe dende wreker. Dan begint de lange, hopeloos schijnende tocht met de bendeleider, die hij dood of levend aan de justitie in een verder gelegen plaats wil af leveren. De route staat geheel onder controle van de bendeleden, die voor mets terugdeinzen. Hoe het allemaal precies verloopt, kunt u beter zelf gaan zien in MO NOPOLE. Widmark's grote, kil grijn zende tegenstander is Lee J. Cobb, het bijzonder dreigende heerschap, dat sedert „On the waterfront" ge abonneerd is op dit soort rollen. Tina Louise laat als enige vrouw in dit Maandag finale: De Bedrïjfs-voetbalcompetitie van Wilton Fyenoord is nagenoeg ten einde en maandag a.s. wordt de finale verspeeld tussen de winnaars van de poules A en B: de kopersla gers tegen de timmerlieden. In beide poules is hard om de overwinning gestreden en vooral in ppule B was tot op de laatste dag, met vier kandidaten, van alles nog mogelijk. De timmerlieden verloren 1 met 1—0 van de machinefabriek, die echter weer verloor van de yzerwer- kers. Toen de timmerlieden tenslotte de lassers kloplen, plaatsten zij zich aan de kop. In poule A haalden de koperslagers evenveel punten als de ijzerwerkers Rotterdam, maar door een. beter doelgemiddelde eindigden ze als kampioen. De eindstand is: Poule A IJzcrwerkers R'dam 5 4 1 Koperslagers 5 4 1 Electro 5 3 0 Branders 5 2 0 Garage '5 0 1 Plaatwerkers 5 0 1 Poule B Timmerlieden spel van kat en muis geen gelegen heid ongebruikt om te tonen, dat ze misschien wel alles kan, behalve ac teren. De prestaties van het eerste cricket team van Hermes vallen dit jaar niet mee. Zelfs is de onderste plaats op de ranglijst bezet, zij het dan ook met slechts één punt achterstand. Het -wordt wel zaak de achterstand in te halen. Zondag wordt In Amstelveen gespeeld legen koploper ACC. dat reeds van HCC 1 won, een moeily ke opgave dus. De opstelling is: H. Stolk, G, W. Wil lemsen, P, Borsbeen, N. HilJe, A. Me- lief, H. v. Meurg, A. v. d. Ende, W, v. d. Sloot, J. Stahlie, C, Tettelaar en J. Verhoev. Hermes 2, door een nederlaag voor lopig uitgevallen in de strijd om de eerste plaats, gaat naar Rood en Wit waarvan thuis werd verloren. Her mes 3, nog ongeslagen, ontmoet in Harga Ajax uit Leiden. Ned. nerv. gemeente: Grote kerk, 10 ds. L. Blok, Capelle a.d. JJssel, 5 u. ds. P. Kloosterman, Charlois. BetheJ- kerk, 10 u. ds. J. Gras en 7 u. ds. J. G. Jansen. Opstandingskerk, 10 u. ds. J. G, Jansen en 7 u. ds. J. Gras. Vredes- kerk, 9 u. ds. J. D. Smids; 10.45 u. jeugddienst ds. J. van den Blink. Vloot- predikant Amsterdam en 7 u. ds. D. J, SpaJing. KetheJ. 10 u. ds. C. W. Wage naar cn 7 u. ds. S. BijJ. Ned. Herv. Geref, Evan?.: Grote kerk, 10 u. ds. L. Blok en 4 u. in Gebouw Irene ds. L. Blok, Capelle a.d. IJssel. Evang. Lu Ui. gemeente.- 10 u. ds. C. C. G. Visser. Utrecht. Luth. kerk. zaterdagavond 7 30 u. avondgebed. Ned. Prot. Bond: Westvest 92, 10.30 u. ds. J. B. Schouwlnk. Jehova-U's Getuigen: Volksgebouw S u. wachttorenstudie, onderwerp; „Zoek juiste omgang". Woensdag 7,30 u. dienst- vergadering en theocratische bedle- ningsschool. Oud-Kath. kerk, Dam 28, 30 u. hoog mis. Baptistengcmeente: Lange Haven 59, 10 cn 7 u. ds. R Reiltng. LegeT des Heils: Lange Haven 27, 10 U- helligingssamcnkomst: 7.30 u. ver lossingssamenkomst. Gerrit Verboonstr. 6.30 u. openluchtbijecnkomst o.l.v. ma joor en mevr. M. Souverein. Chr. Geref. kerk. Warande, hoek B.K. laan, 10 en 5 u. ds. H. Visser, Sasscn- helm. Geref. kerk: Oosterkcrk, 10 en 5 u. ds. J. Nawljn. Juüanakerk, 9.30 u„ 2.30 u. en 5 u. ds. W. A. Krijger. Kethel „De Ark", 9,30 en 2.30 u. ds. E. J. Oomkes. Op de hoek van de Overschiese- straat en de Singel is gistermiddag de 14-jarige Tonnie Palm uit Botter- dam met zijn fiets geslipt en geval- 9 1 len. De jongen liep een lichte her- Feestelijk slot van de 17e N WB-Avond vierdaagse De 17e Avondvierdaagse van. de N.WJB. is gisteravond feestelijk af gesloten. In de Piersonstraat fn Niemvland werden de ruim vijf honderd deelnemers met bloemen en muziek onthaald de bloemen wa ren van familieleden en vrienden, de muziek werd gebracht door „Gusto", welk korps er daan» een opgewekte stemming in hield tijdens de mars naar de Warande, waar op het plein achter de St. Lidnlnakerk de medailles werden uitgereikt. Er waren geen uitvallers, zodat niemand bij de prijsuitreiking sip behoefde te kijken. Integendeel, de stemming was zo gezellig en luid ruchtig op het plein, dat de algemeen leider J. E. Bakkeren die de deelne mers „welkom thuis" toeriep, zijn toespraakje maar heel kort maakte. Gusto" musiceerde er nog een poos je, totdat iedereen naar huis ging. 261 junioren hadden voor de eerste keer gelopen; vijf junioren die voor de vijfde keer liepen kregen een zil veren medaille, hetgeen ook het ge val was met negen senioren. De heer H. van Mierlo kreeg het gouden Kruis, omdat hij de tiende keer meeliep, terwijl mevr. O. Huisman- de Bondt voor de vijftiende maal van de partij was. Bij het nemen van de bocht op de hoek van de Harreweg en de Woud weg in Kethel raakten gistermiddag de achterwielen van een trekker met oplegger, bestuurd door de chauffeur H, H. de B. uit Best, in de berm van de weg. De lading houten heipalen moest worden gelost De oplegger is door een kraanwagen weer op de weg gezet. Drie kwartier lang is het verkeer ter plaatse opgehouden. Tegen de chauffeur is proces verbaal opgemaakt De heer J.C.L. vermist zijn fiets, die hij in de stalling aan de Koe markt had neergezet Van de scholier M. B. is de fiets gestolen, die op slot op het Rozenburgerplein stond. Het programma voor het zomer avondvoetbal van de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie voor de vol gende week luidt als volgt: Maandagavond NIVA—Hoek, Schiet baanstraat; Hoek 2Helios 2, Schiet baanstraat; WO—Bernoski, Spie- ringshoek; Robli—GZV, Havendijk. Dinsdagavond: Bingham—Helios; Schietbaanstr.; Sneep—"WK, Schiet baanstraat; -DewitroPTT, Haven- dijk. Woensdagavond: Mafa-GRS; Schiet baanstraat; GPSRoda, Schietbaan- straat. Donderdagavond: IPCFontijne. Schietbaanstraat; PIT 2—WW 2, Harga, 3e veld, Schiedam; TVB— WK 2, Havendijk; Scheffer—Ber- r.oski, Spieringshoek. Vrijdagavond: WO—Scheffer, Schietbaanstraat en WW—Hoek, Schie tb aanstraal. De dames van de afd. Schiedam- Vlaardingen van de WD hebben een excursie gemaakt naar Gouda, die goed was voorbereid door de Goudse VVV, nJ. door het vertonen van films over de fabricatie van boe renkaas en de pijpen-industrie, waar van nog 3 fabrieken over zijn van vroeger 374. In het Waaggebouw werd de kaas handel bekken en het oude Catha- rijne-ziekenhuis, thans museum met restaurant, 's Middags stond een be zoek aan de plateel en pijpenfabriek „Zenith" op het programma. Met Om 1.6 meier! De aandacht van de raad bleef «yen hangen bij grondverkoop. Nu niet over 18,5 ha maar om 1,6 m2! Gebr. Bervoets N. V. wilde n, 1. 1,6 ni2 grand kopen, om de nu schum „afgesneden" gevel op de hoek van Broersvest en Herenpad recht te trekken. Voor ƒ320. De heer J. J. van Woerkom was daar faliekant te gen. „Het Herenpad is toch al zo smal en dat wordt nu nog erger. B. en W. zeggen nu wel dat het Heren- pad verbreed zal worden door af braak aan de overkant van het pad, maar dat zeiden ze twintig jaar ge leden ook al". Wethouder Van den Berg kon echt niet zien dat die an derhalve meter verkeerstechnisch zo veel moeilykheden zou geven. Bo vendien is die grond al over-bouwd. De standpunten bleven tegenover el kaar staan en de heer Van Woer- In verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden zal de Oran- jebrug in de nacht van 28 op 29 en 29 op 30 juni, van 30 juni op 1 juli en 1 op 2 juli .a.s voor alle verkeer zijn afgesloten, telkens van 0.30 tot 5 uur. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te j bereiken: W. H. F. Meijer, Swammerdamsm- gel 43, tel 69696: F. Jungerius, Jacob i Catslaan 8. tel 67355; A. Q, C. Klomp, I Jul, van Stolbergstraat 3.' tel. 69952. i Geopend is apotheek fa. Van Wes- j tendorp, Singel 83, die ook geduren- j de de volgende week de nachtdienst waarneemt. 1 Machinefabriek IJzerwerkers Lassers Kantoor Bedrijfsschool 5 3 GEBOREN: Robert zv A. Manders en C. Meeder. Johanna A. dv J. P. C. Sebrechts en H. G. de Raaïj. Al- bertus zv J. Klaasse en E. E. van Santen. Gertine J, dv P. Vonk en H. Lucas. Beatrix dv A. L. van Tol cn Th, C. Stevens. Hans R. zv J. Kore- vaar en E. M. Baggen. Menno zv M. Kamp en J. van Noortwijk. Marian dv W. Scheenloop en M. S. Gbdde, Jan zv J. van Zclm en P. van IJpe- ren. Bernardus J. zv H. J. Schaap en G. Th, G. Ronteltap. OVERLEDEN: L. van Eijk, 71 jaar echtg. van F. Kooij. J. Bezemer, 67 jaar, echt. van J. Dijkhuizen. J. S. Ooms. 84 jaar. Th. J. H. Collignon, 80 jaar. De Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid in Zuid-Holland, de arts A. in 't Veld, heeft gistermid dag aan dc Staöhouderslaan de eer ste steen gelegd voor het nieuwe consultatiebureau vau de Provinciale Zuidholl3udse Vereniging tot bestrij ding der Tuberculose. Het is het eerste consultatiebureau van deze vereniging, dat Jn permanente bouw wordt uitgevoerd. Het bureau zal worden genoemd naar de eerste voorzitter van de vereniging, wij len dokter J. H. IVagener, Niet al leen door de steeds toenemende be volking in het district Schiedam (dat ook Vlaardingen en enkele plaatsen op de eilanden omvat) maar ook door de structuurveranderingen in deze omgeving is ten permanent ge bouw alleszins noodzakelijk. In 1945 startte de vereniging haar werk aan de Lange Haven in een gebouw dat in elk opzicht niet aan de eisen voldeed. Daarna genoot men gastvrijheid op het terrein van de Dr. Noletstichting. Men kon hier kuu ger blijven dan oorspronkelijk over eengekomen was, maar de toekomsti ge uitbreiding van het ziekenhuis maakt daar nu een eind aan. Dr. C de Langen, voorzitter van de vereni ging, dankte het gemeentebestuur, dat was vertegenwoordigd door wet houder H. Sabel, hartelijk voor de ondervonder medewerking bij het vinden vaneen nieuwe plaats voor het consulhtiebureau. De ligging hiervan is dieszins gunstig; dichtbij' de twee S'-hiedamse ziekenhuizen, waarmee cfc samenwerking steeds nauwer is jeworden, en ook dicht bij de grot verkeerswegen, waar- In het Passage-theater draalt deze door de mösen m de omgeving het week dé fllroslunt van Mike Todd. bureau genakkelijk kunnen berei ken. Dr. Di Langen dankte de ge meente ookvoor de gunstige financi ële regelinj die voor deze nieuw bouw is getoffen. Het desbetreffen de besluit *an het gemeentebestuur komt niet al een Schiedam, maar ook de omgevirg ten goede. Wethoudc Sabel zei verheugd te zijn, dat bi, had kunnen meewerken aan deze nemvbouw, al had men in het college van B. en W. hiertegen eerst nog vel bezwaren gehad, om dat hierdoir een deel van het Volks park zou vorden aangetast, terwijl men hier erst een kleuterschool had geprojecteerd, die de groenstrook intact gelsen zou hebben. Verschilinde artsen, het bestuur van Tubeova, gemeenteambtenaren en vertegnwoordigers van het Mi nisterie en Sociale Zaken woon den de eesfe-steen-1 egging bij. Tijdens ien daarna gehouden by- eenkomstln het bestaande consulta tiebureau werd de dochter van wijlen doder Wagtntr, zuster- J. H, Wagener,gehuldigd voor baar ener-» gleke wek op het gebied van de tuberculoe-bestrijding, on. als ver- pleegster.De heer Peet van bet Mï- de verfilming van Jules Verne's „De reis om de wereld in 80 dagen", een reis, ondernomen door de merkwaar dige Engelsman Phileas Fogg. De grote gokker Todd heeft goed gegokt. Zjjn massale show biedt wel alles, wat bijna iedereen leuk, boeiend en ontspannend vindt. Het aardige van deze onderneming is, dat er nimmer artistieke pretenties aan le pas komen. Op het slot na, want daar komt de heer Saul Bass, met zijn formidabel geslaagd tekenfilm werk alle optredende sterren in ka rakteristieken vastleggen, Todd ging er vanuit, dat artistieke onaantastbaarheid één ding Is en pu bliek succes een ander. De gehele show is het produkt van een bonafi de spullebaas-oude-stijl, die zijn clientele voor zekere prijs het beste nisterie van Sociale Zaken maakte tot haar grote verrassing bekend, dat zij was onderscheiden met de ere medaille in goud verbondep aan de Orde van Oranje Nassau voor haar vele verdiensten op medisch en so ciaal gebied. wil bieden. Het beste en het grootste. Vandaar de indrukwekkende lijsten van 70.000 medewerkenden, de tien tallen. tonnen kostuums en décors, de geraffineerd knap nagemaakte oude treinen en raderboten, de ra zend boeiende stierengevechten en verrukkelijke Spaanse danstaferelen, de doorzichtige oosterse flauwekul en de amusante parodieën op'Anfe- rikaansè overleveringen. Deze Jules Veme-verfilmLng is één van de meest internationale filmpro- dukties van deze tijd. Todd, die stf- per-spullebaas, wist precies wat er op de artiestenmarkt te koop was en hij haalde zijn spelers uit alle hoeken van de wereld. Aan Todd, dit mogen we wel zeggen, danken we de kennismaking met de komiek van Cantinflas, het humoristische idool van Zuid-Amerika, dat hier praktisch onbekend was en als de vindingrijke, gekke knecht Passepartout staaltjes filmpantomime levert, die men niet gauw zal vergeten, David Niven was de aangewezen figuur voor de fleg matieke Britse Phileas Fogg, talrij ke beroemde filmacteurs en -actri ces zijn zij het slechts meestal voor enkele seconden de juiste fi guren op de juiste plaatsen. senschudding op, waardoor hij in de j een rit door de mooie omstreken Dr. Noletstichting is behandeld. keerden de dames weer huiswaarts. WEGENS STERFGEVAL Notaris P. SCHABERG te Schiedam zal op vrijdagen 1 en. 8 juli 1960, telkens des v.m. 11 uur in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen by veiling en afslag: 1. Het pand, bevattende 2 garages met bovenwoning, achtergelegen grond en erf, te Schiedam aan de Jan Vermeerriraat 5, kad. gem. Schiedam sectie M nummer 4891 ged„ groot ongev. 82 ca; 2. Het pand, bevattende winkel met woning, pakhuis en. havenwoning met achtergelegen grond en erf, tc Schiedam aan de Paulus Potterstraat 6Z en de Jan Vermeerstraat 7, kad. gem. Schiedam sectie M nummer 4891 ged, groot ongev. 91 ca, Grondbel. voor beide percelen tezamen ongev. ƒ165. Straatbel idem ƒ60.Precario idem ƒ18.—. Verhuurd per week: bovenwoning Jan Vermeerstraat 5 voor ƒ12.20; garages Jan Vermeerstraat 5, pakhuis Jan Vermeerstraat 7, winkel en woonhuis Paulus Potterstraat 62 tezamen voor ƒ37.05; bovenwoning Paulus Potterstraat 62 voor 12.25. Bij de afslag worden de percelen ook gecombineerd aan geboden. Bezichtiging: woensdag 29 cn donderdag 30 juni 1960 van 3012 en van 24 uur, op vertoon van een toegangsbewijs, afgegeven door de notaris, te wiens kantore aan de Tuin laan 102 nadere inlichtingen zijn te verkrijgen (telefoon 6 89 00 en 6 62 83). Aanvaarding en betaling X augustus 1960. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Permanent wave Permanent, barnes voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f 3,— com pleet. Telefoon 66833. Helêne permanent met toe stel. het beste wai er is, compleet 5.—,* stroomloos 7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting! Dames- en herenkapsalnn „Hélène". Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170 i Te koop f aangeboden i Diversen Slaapkamers ƒ445.met 2- deurs kast. Verschillende uw modellen op de 3e verdie ping en K.E,S.-zegels bij Plate t.o. stadhuis - Grote Markt 19-21, Schiedam. %iyperU .billingen', Nieuw- straat 43, Philisbave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, gotfslijpen. 's Mor- ;ens gebracht, 's middags daar. Fotografie Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), teief. 670 28 (na 18 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutiedi- kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Rolfilms vergeten? Auto- maai staat voor u kiaax AJle soorten films. Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K.. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 667 20, In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1