iisiniis Rijk ontwikkelt aantal grote recreatiegebieden Water maakt zeven slachtoffers k CARÖb: DAY: ALS DAMIS D0KM...1 door Pairiclc Quentin BedanktEerdmans! Chef vrijetijdsbestedingO. K. en W. Samenwerking tussen de departementen z'n teenagers Op Nieuwe generatie Motorrijder verongelukt Een opkomende pijn Saivap„,rin HANDIG BEKEKEN Madagascar en Somaliland onafhankelijk Twee gezinnen verliezen twee kinderen David WdghL mmmmmÊÈmmmmm beUldf Pn,S' V00r de moord had <San Gordï Alaaiida" 27 i 190j -7^7 wl F*.«BS tfe èll Mfeiwiuf ol DIT was voor de laatste maal „Je neemt er wat van mee". Met deze woorden nam Theo Eerdmans zaterdagavond in het VARA TV- programma afscheid- Maud stond naast hem. 'Zij wuifde ons, volwas sen' kijkers, even vriendelijk toe als tapte Hannie dat onze kinderen pleegt te doen. Uit was het, onherroepelijk uit. En het pleit voor de vorm cn inhoud van dit quiz-programma, dat na ai die jaren ik en naar ik meen velen met mij er nog niet genoeg van hadden. "We zetten met enige weemoed „Je neemt er wat van mee" bij in <le kast met dierbare herinneringen, zo als bijvoorbeeld „Hommeles". WAT het TV-Ieijkende publiek ervan heeft meegenomen is rneer nog dan de spanning van liet spelletje ora de duizend gulden de kennismaking met eenvoudige maar vaak belangwekkende mensen, liet was de gave van de journalist Eerd- raans hen niet als willige slachtof fers maar als persoonlijkheden voor hun publiek te hebben neergezet. Ik denk aan (zij waren er zaterdag al lemaal nog eens): de bloemenknop- man Koopman (boksen), de fabrieks arbeider Licht (Rembrandtkenner), de gepensioneerde Moller (Colum bus,) de hoofdonderwijzer Van Leeu wen Scheveningse historie), de be jaarde heer Stapel (amateur archeo loog) en al die anderen. EERDMANS heeft in deze reeks 34 mensen onder het mes gehad; 17 van hen sleepten de duizend gul den. in dB wacht. Aan spanning (en teleurstelling) heeft het deze laatste keer niet ont broken. Teleurstelling vooral omdnt de sympathieke Belgische gast, me vrouw A. van Hal-Vangrieken in het zicht van de duizend gulden strand de; spanning was er' om de heer Sta pel, die een herkansing kreeg. Hij besloot niet verder te gaan dan ƒ500. (Voor 't eerst in de historie van deze quiz!) Zijn reis naar Lon den staat echter, mede dankzij vele milde gaven, vast. De, heer R. A. Posthuma uit Delft, kenner van de drafsport (en zonder twijfel een bovenste beste 'school meester) was de enige die ditmaal met de volle winst ging strijken. De radio-editie van „Je neemt er wat van mee" blijft nog enige tijd voortbestaan. W.Jnn. teenager talent In de laatste uitzending van „Je neemt er wat van mee" schonk TV-quizmaster Theo Eerdmans i zijn assistente Maud bloemen en zy hem een nieuwe das. Laten we voor het oog gericht houden op Maas tricht! Bij de twaalf combo's die uit een landelijke selectie voor de VARA TV-uitzending „Teenager-ritme" overbleven, waren er twee uit deze zuidelijkste stad van Nederland. En niet slechts dit: zij eindigden op de eerste en tweede plaats in de wedstrijd. Het papiertje waarop ik de jury uitslagen noteerde vestigt er mijn aandacht op dat de teenager-jury aanzienlijk royaler met punten was dan de jury van vaklieden (fc.w. de heren Ger van. Leeuwen, Pi Scheffer en Dolf van der Linden). In die schaarse gevallen dat de vaklieden meer punten gaven dan de teenagers gold het steeds groepjes die op mm of meer orthodoxe wijze min of meer geslaagde muziek lieten boren. Eén dus „The Mosam Skiffle Group" rut Maastricht met 26 punten van de deskundigen en 28 van de drie tieners (totaal 54) en twee „Maddle and his Rockets" uit Maas tricht met 21 punten van de vaklie den en 26 van de jeugd (totaal 47). Als geheel leek „Teenager ritme" mede door het wedstrijdelement dat het bevatte een geslaagd pro gramma, waarin ik, sederf lang geen teenager meer, met veel plezier naar sommige combo's kon luisteren en kijken en bij andere geboeid raakte door curieuze nevenverschijnselen van het genre. Ik reken hier toe de jongeheer, die volhardde in een on gemakkelijke en ongebruikelijke stand voor de piano. Eén been op de grond, twee handen op de toetsen en één been op de vleugel. OVER „Espresso", de nieuwe ac tualiteitenrubriek van de VARA, wil ik naar goed gebruik deze eerste keer nog geen kritisch oor deel vellen. Het moet zijn vormnog vinden. (Met het vergelijkbare en nu zeer goede AVRO-programma „Flits" was het niet anders). Wel wil ik er nog even melding van maken, dat de acteur Hans Tie- meyer, die in „Espresso" het een en ander vertelde van 't Velper Jeugd- festival, zondag rust noch duur heeft gekend. De telefoon heeft by hem thuis niet stilgestaan. Van alle kan ten stroomden aanmeldingen binnen. Nog zijn er, zo vertelde Tiemeijer mij, enkele plaatsen beschikbaar. Dit is het adres: Jeugdfestival Velp, Ro- zendaalselaan 14, Velp, Kosten van het festival, inclusief reiskosten 59 gulden, W.Jnn. LONDEN Gregory Feck en An thony Qurnn zijn zaterdag, bij op namen voor „The guns of Navaronc" in de Shepperton filmstudio's ge wond toen een golfslagapparaat de boot trof. Peek kreeg een hoofd wond, Quinn werd aan de rug ge blesseerd. De opnamen zijn voor lopig gestaakt. TER kennismaking presenteerde de KRO zondagavond het kwar tet geslaagden van de Maastrichtse toneelacademie in 't spel „Adieu An- gèle" door een hunner (Eric Schnei der) geschreven en geregisseerd door hun leraar Wun Bary, Merkwaardig dat voor dit spel de hulp moest worden ingeroepen van twee nog met afgestudeerde vrou welijke krachten, van wie vooral de prestatie van Marja Habraken als Angèle opmerkelijk was; overtui gender vaak dan dat der afgestu deerde acteurs. Het stuk leek me overigons wel te beantwoorden aan wat het in de eerste plaats moest zijn; een staal kaart van emoties, zodat elk der spe lers meer dan één kans kreeg zijn gaven te tonen. .Adieu Angèle" vond vooral hierin zijn rechtvaardiging. Het op dit spel aansluitend con cert door het Kunstmaand Orkest heeft me deze keer, evenmin als vo rige malen, kunnen overtuigen van de aanwending van televisie als zin voller medium voor zo'n concert dan radio. De beelden voegen niets van be tekenis toe aan bet geluid; evenmin als de summiere opmerkingen en op pervlakkige interviewtjes van de heer Pijnenborg dat doen. W.Jnn. fAdvertentie T.M.) school, heroep en maatschappelijke opklimming, door dr. Ph. M. v. d. lie} den. Derde lezing. 19.00 Nws. 19.10 Act- 19.25 Memojandum. 39.30 Tour de France (herti.). 19.40 Gram. 20.30 Holland Festival 3360; Rcsiden- tïc-orlc. 21.05 Nabeschouwing Tour de France. 21J5 Pianorecital. 21,45 Comm. over Kongo. 22.00 Tour de France 22.10 Gram. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Gerin cn huweUfU, lezing. 22.50 FUmmuz. 23.10 Cello en piano. 23.35 Kamerork. 23.55—24.00 Nws. Hilversum II DC Wl Radio DE TOUR DE FRANCE 19S0 is twee maal het onderwerp van een VARA- prograrama van vanavond. Eerst geeft Dick van Rijn een reportage van. de tweede etappe Brussel-Duinkerken, en daarna commentaar (IIUv. H, 1840- 1840 en 20.55-21.05), ALFRED VAN SPRANG, reizend ver slaggever voor de NCRV geeft zijn mening over de aanstaande onafhan kelijkheidsverklaring van Kongo. (Hllv. I, 204020.45). GENOEG OM SAMEN VAN TE LE VEN is de eerste in een serie VARA- ultzendlngen over de gewone mensen hun werk en hun idealen. Dit is een programma van Gabrl de Wngt. (Hllv. H, 2049—20.55>. KEES VAN ZWOL en Lex KarsemCyer lokken weer enkele murikale luiste raars in hun „Muzeval", althans zij doen een ernstige poging. NCRV (Hllv. 3, 21.00—21 30). ELIZABETH SCHWARTZKOPF, wereld beroemd sopraan, is een san de solis ten in een Italiaans concert, dat het Concertgebouworkest onder leiding ran Carlo Maria Guillni ln het kader van het Holland-Festival in Amster dam Leert gegeven. De andere soliste is de Duitse alt Ursula Broese. VAK RA (llilv, H, 20.05—-2240). ISRAËLISCHE en Jiddische liederen worden door de VARA uitgezonden. (Hllv. II, 22.55—23.15). Televisie Vanavond geen televisie-programma. Hilversum 1 KRO; 7.00 Nws. 7.15 Gram. 740 v. d. Jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 v. d. vrouw. 9.35 Watfcrst. 9.40 Schoolradio. 10.10 v. d. kleuters. 1045 Lichtbaken, lezing. 10.35 Gram. 11.00 V. d. vrouw, 11.30 Gram. 11,50 Vol- nanvooruit, lezing, 12.00 Middag klok noodklok. 12.03 Gram. 12,30 Land- en tulnb.meded. 1*43 Gram. 12.50 Act. 13 0D Nws. 13.15 Zonnewij zer, 13.20 Platennicuws 13.35 Dans- mu/. 14.00 Gram, 14.05 Schoolradio. 1445 Wij vrouv>en v. h. land; voor de plattelandsvrouwen. 14.45 Dood in de Jungle, hoorsp. 1545 Gram. 1540 Zlekenlof. (Tussen 1R.OO en 1740 Rep. Tour de France), 16.00 V. d. zieken. 16.30 Gram. 17.00 v. d. jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regetingsuitz.. surl- name werkt nan zijn toekomst, door mr. dr. H. J. Roethof. 18 OD Lichte mui. 18.20 Gram. 18.30 R.V.U.: Dc 1 betekenis der begaafdheid voor AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO; 740 Dagopening. AVRO: S.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 De Groenteman. 9.15 Gram, 9.40 Morgenwijding. S.53 Boekbespr. 10 00 Gram. 1040 v. d. kleuters. 11.00 Hammondorgelspel. 11.15 v. d. zieken, 12 ou Lichte muz. 12 20 Rogcrlngsuitz.: UJtz. v, a. land bouw. 1240 Land- e» luinb.medea. 12.33 Zang cn plano. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Metropole-ork. 13 55 Beursber. 14.00 Concertgebouw- ork. en sol. 14.40 Schoolradio. 15.00 Licht progr, 1540 De grote pan is dood, lezing. 15.40 Pianorecital, iG.10 Grain. 37.00 v. d. Jeugd. 17.30 Gevar. muz. 17.50 Dc dierenwereld cn wij, lezing. 18.00 Nws, 18.15 Rep. Wimble don. 18 23 Gram. 18.30 Lichte mui. 19 00 Paris vous parie. 19.05 Gram. 19.45 Jotxrn. 20.00 Nws. 20.05 Lichte muz. 20.40 Klipperschepen Jagen naar Londen, hoorsp. 22-00 Bas en piano. 22 30 Nws., beursber. en SOS-ber. 22.45 De toverstaf van liet woord, le zing. 23.00 Gram. 23.55—24 0Q Nws. Televisie NTS; 20.00 Jaurn. cn weersover. 20.20 Film. 20.40—22.15 Speelfilm. Tvtl, Filmrerslag Ronde van Frankrijk, Brussel VI. 12.00 Gram, 1240 Wecrber. 1245 Gram. 12.52 Koersen. 13 00 Nws, en wcerbcr. 13.15 Gram. 14.00 Idem, 15.00 Kunstpro gr. 1545 Gram. 16.00 Koer sen. 16.06 Duitse les. 16.21 Gram. 16.45 Liederen. 17-00 Nws. 17.10 Gram. 17.20 Lichte muz. 17.40 Boekbespr. 17.50 V. d. Jeugd. 18.20 v. d. sold. 18.45 Tour de France. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 39.50 Lezing. 2D.00 v. d. vrouw. 22.00 Nws. 22.15 rianorecital. 2245—23.00 Nws. (Van één onzer verslaggevers) UTRECHT. De rijksover heid is bezig een aantal zeer grote recreatiegebieden in Ne derland tot ontwikkeling te brengen, aldus zei zaterdag middag de heer B. M. van Griethuysen, chef van de afde ling vrijetijdsbesteding van het ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. De heer Van Griethuysen noemde speciaal het Veluwemeer, waar voorzieningen worden ge troffen voor de recreatie, zoals de aanleg van picnic-plaatsen, aanlegsteigers en rijwielpaden. Zaterdagmiddag omstreeks één uur, kon voor de start van de race in de 125 ec-klasse van dc Asser TT, is er bij htt meest zuidelijke deel van het circuit van Drente een ernstige heidebrand uitgebroken, vermoedelijk doordat een weggeworpen limonade- Hesje als brandglas had gewerkt. De blusslngswcrkzaamlieden - waar aan door meer dan 500 vrijwilligers werd deelgenomen - werden ernstig bemoeilijkt door gebrek aan water. De tankwagen van de Asser brand weer moest zich steeds weer een weg banen door de toeschouwers, die zich achter de hoofdtribune bevonden. Omstreeks drie uur in de middag kon de brandweer aankondigen, dat er geen gevaar meer bestond voor uitbreiding van de brand. Een gelukkige omstandigheid -was, dat de wind het vuur in zuidelijke richting, dus van. het circuit af, ver plaatste. Een dubbel geluk was daar bij. dat de vlammen het grote auto park, dat bij het Meeuwenmeer is geiegen, op amper veertig meter af stand passeerden. WIERINGERMEEH De 23-jarige ongehuwde landbouwer, B. Klazinga uit Slootdorp (gem. Wïeringermeer), is aldaar in volle vaart tegen een lichtmast gereden. Hij liep verwon dingen op aan het hoofd en is tijdens het vervoer naar een ziekenhuis te Alkmaar overleden. De heer Van Griethuysen, die voor de vergadering van het College van Stemgerechtigden van de Neder landse Jeugdherberg Centrale sprak over het onderwerp „Problemen rond de vrijetijdsbesteding, voor spelde verder dat by het Ecnuneer, het U-meer, de Gouwzee en het Hoornse Hopmeer bü het gereed komen van de Inpoldering van het Usselmeer soortgelijke voorzieningen direct ln het planologische ontwerp zullen worden opgenomen. „Boven dien is mU bekend ilat de planologen nu al rekening houden met het plan dat de ANW53 zojuist publiceerde voor Zuid-Holland". j Verder zei de heer Van Gnethuy- sen, dot er m de Markerwaard (de j laatste polder van het droogmakings plan van het IJsselmeer) een zeer groot recreatiegebied zal ontstaan op het dan drooggevallen „Enkhuizer Zand". Voor het Delta-gebied zijn er eveneens grote plannen; over vijf tien jaar zou er een zeer omvangrijk recreatiegebied zijn door afsluiting van de Grevelingen tussen. Goeree en Schouwen. De chef van de afdeling vrijetijds- ,1besteding van het ministerie voor O.K. en W. verzekerde verder, dat er tussen de departementen een grote samenwerking tot stand is a_._v j op het gebied van de recreatief ken. Hij voorspelde dat de Njjfc die m 1980 over zeker dneduuöS bedden meer moet kunnen-besSrt i ken zeker de aandacht van de ar* hcid heeft. Voorts maakte de heer Van Gm huysen hekend, dat er dit jaar Vfea een nieuw onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop de Nel derlanders hun vakanties bestede,, Er gaan evenals in 1954 enqueteurs van het ministerie tm stap om hierover dc gegeven* Z verzamelen. Uit het onderzoek van 1954 bleek dat in dat jaar slechts 47 proce*! van de Nederlanders tijdens te J kantje er op uit ging. a Adoeitcniic I m kou of griep, blust U snel uit metd® veelzijdig samengestelde 'tin. 101 UH1.75 Mir SO till.lt tt.- Ji liltm (Advertentie IM.) Handig bekeken, die nieuwe PLUvËx>sluiting van BigBen plaEticregenjassen. Daar komt geen spatje door, of u nu fietst of wandelt. Handig bekeken van u. om altijd zo'n vlotte BigBen bij u te steken. Een heel klein pakje»waar u heel veel gemAK/v&n kunt hebben. Prijzen van 6.90 - 7.90 - 9.75* 32.75*. 15.75 en 17.50. met pluvex) patentsluiting DEN HAAG De federatieve com missie van de verenigingen van ouders van geestelijk/lichamelijk ge handicapten heeft een adres gericht tot de desbetreffende ministers, waarin zij vragen om betere wette lijke voorzieningen voor meerder jarige zwakzinnigen. De adressanten stellen als tijdelijke maatregel voor zieningen voor, die analoog zijn aan de blinden rente. TANANARIVE Het eiland JU. (l&gascar Is zondag uitgeroepen Ui de onafhankelijke republiek Mg. gache. Madagascar is het derde van dt 32 half-autonome landen van de Franse gemeenschap dat volledig on afhankelijk wordt. Madagascar aai, evenals de Soedan en Senegal (de Federatie Mali), die een week gele- den onafhankelijk werden, lid blïjïw uitmaken van de gemeenschap. Madagascar, dat 2250 km lang is, telt 5 070.000 inwoners. Het is hoofd zakelijk een agrarisch land, dat kcd- fie, vanille, tabak en exotische bloe men voor de fabricage van parfum uitvoert. Ook het Britse protcctoraatsgebkd Somaliland is zondag onafhankelijk geworden. De Engelse autonteitei, die het land tachtig jaar hebben bt- stuurd, hebben alle bevoegdbede overgedragen. Over vijf dagen zal de onafhanke lijke staat Somaliland een fusie uc- gaan met het Italiaanse trustsclujii- gebied Somaliland, dat vrijdags- afhankelijk wordt Het prachtige zomerweer, dat ln het afgelopen weekeinde honderd duizenden mensen naar buiten lokte, heeft het leven gekost aan zeven meest jonge mensen, die verkoeling aan de waterkant zochten, In Elburg zijn twee kinderen uit één gezin, het 16-jarige meisje Lenie Karei en haar 13-jarige broertje Joop uit Kampen bij het pootje ba den in het kanaal langs de polder Oostelijk Flevoland in een diepe vaargeul geraakt en verdronken. Een toerist vond de schoenen en de kousen van de kinderen en waar schuwde de politie, die beide slacht offers na enige uren dreggen ophaal de. De 5-jarige Corrie en de 4-jarige Tonnie Hogelander, eveneens tw« kinderen uit een gezin, zijn in Holterkolk in Deventer verdronken Zij waren gaan zwemmen zonder ii zwemkunst machtig te 2ijn. Bij het derde verdrinkingsgeval oj één dag in Deventer is de S-janp Rudolf Jansen om het leven geko men. Vriendjes vonden zijn kleren aan de waterkant liggen en waar schuwden daarop de politie. In het zwembad Sloterplas te Am sterdam-West is zaterdagmiddag de 41-jange kantoorbediende D. de Boer uit Slotermeer onder de ogen van 2ijn vrouw, zoon en dochter ver dronken. De vader zou met zijn elf jarige zoon om het hardst zwemmen naar het zogenaamde tweede eiland. Halverwege zonk de man plotseling en kwam niet meer boven. Bent 's avonds heeft men het stoffelijk overschot gevonden. Zondag is m de Maas bij Maastricht de 22-jarige J. Hendricks uit Maas tricht verdronken. De jongeman ver dween plotseling in de diepte en fera pas na een half uur opgehaald wer den. 57. Het hele strand kwam m rep en roer! ,',Daar gaan zei" riepen de badgasten, „De smok kelaars! ze gaan er vandoor met de roeiboot!" „Ik dacht dat er veel meer waren!" zei een knies-oor nog. die naar de steike verhalen van de veldwachter had geluisterd. „De commissaris sprak toch van een heel leger waartegen hij ge vochten had..." Maar niemand luisterde daar ver der naar. Brommy en Tommy kregen er plotseling genoeg van. Ze kropen hun tentje in en riepen: „Welterusten allemaal!" De Slrandvoortse agenten met Be- rendse voorop, holden naar het dorp en de bad gasten er allemaal achteraan. De smokkelaars hadden rustig water bereikt t»n roeiden stevig voort. Ze zagen hoe een politie bod langszij het smokkelschip lag._ „Dat ziet er ook niet zo best uit, voor die kapitein!" zei „Lap- pie-op-het-oog" somber. „Da's ook eens en voor het laatst dat ik zeeppoeder smokkel!" IK HEB AL HEEL MAT VAN J0V% MOETEN SUKKEM EVE, MAAR NU HEB )NTVB3EN... HET «45 STOM VAN HEM OM ER VANDOOR TF 6AAN CAROL. MAAR HET WAS 6EDEELTEL UK M'JN SCHULD.MISSCHIEN KAN EVE HEM OVERHALEN TICHB'J DE POLITIE TE MELDEN... MISSCHIEN VERMOEDT V^ZOUDEN DE POLITIE DAT JU EEN T IE DUS VAN MDGEL'JKHE/O WEET OM) ME VERWACHTEN MET MAX IN CONTACT «ADAT IK HEM OVER- TE KOMEN, MARK EN dat je ook weer O AT MYRON Z'JN AANVALLER NIET GEZIEN HEEFT.- IK ER GENOEG AAL ZICH AAN TE MELDEN WAAR JE STAATJUSBY Jack daalt weer af in het ruim. om te proberen daar orde op zaken te stellen. Want hij wil toch een poging doen de kostbaarheden, die Horace heeft willen roven, in veiligheid te'brengen. De drie kisten, die het laatste aan boord zijn gehesen, bevatten het goud en het zilver en zij zijn gedeel telijk met hout opgevuld, zodat zij niet kunnen zinken. Jack bindt de drie kisten aan een lange lijn tezamen. Niemand stoort hem bij deze werk zaamheden, want iedereen heeft nu aan zijn eigen zorgen genoeg De „Bruinvis" heeft ondertus- sen de „Desdemona" naar een beschutte plek gebracht en met de seinlamp geeft Rob order dat aan boord van de schoener het anker gevierd kan worden. De tros kan dan worden losgemaakt en Rob heeft nu de handen vrij om het in n^od verkerende vissersscheepje op te zoeken. Ik leerde mün bewakers wel ken nen. Ik hoefde niet meer te vragen waarom een arts zijn carrière zou riskeren door mee te doen aan een samenzwering. Een man, die zó rea geerde op Selena's contacten met een andere man, zou alles voor haar doen.Een moord plegen ook als het nodig was. Een moord. Het woord bezorgde me een rilling. Het zogenaamde spelletje in het water had een vreemde spanning te weeggebracht. waar zelfs ik niet on deruit kwam. Nate Croft dook als een flits in het water. Marny volgde hem. Ze wierpen zich op Selena en Jan en de spanning was doorbroken. Het waren vier gewone mensen, die pret hadden met een rode bal. Mij hadden ze blijkbaar vergeten. Onopvallend bewoog ik mijn stoel van het zwembad vandaan, plannen vooruit kon ik nooit maken met mijn constante bewaking. Ik moest een gelegenheid, die zich voordeed, zo handig mogelijk gebruiken. Nie mand had erg in me. Ik stuurde de stoel zo vlug ik kon het pad af naar het terras en de bibliotheek in. Ik wilde de oude vrouw zoeken. Ergens in dat luxueuze huis, dat groot ge noeg was om een dozijn oude vrou wen te herbergen, moest ze zijn De deur van de bibliotheek, die op de gang uit kwam, stond een eindje open. Ik ging er op af. De rubber banden om de wielen maakten geen enkel geluid op het dikke tapijt Toen ik vlak bij de deur was, hoorde ik voetstappen op de gang. Ik gluur de door een kier en zag mevrouw Fnend weglopen. Zolang zij in huis was, kon ik mij de moeite van een onderzoek besparen. Ontmoedigd draaide ik om en reed mijn stoel naar de open haard. Boven de schoorsteen hingen vier foto's in dezelfde lijsten. Een was er van Selena, één van Mar ny, een van mevrouw Friend en de vierde van een strenge, witharige man met een oorlogszuchtige snuit waarschijnlijk Gordon Renton Friend de Tweede. Ik'bekeek de.man, die mijn vader moest voorstellen en die negen en twintig dagen geleden gestorven was. Hij had een indrukwekkend gezicht Ik kon me voorstellen, hoe volkomen anders het gezin geregeld was ge weest met hem aan het hoofd. Toch voelde ik een vreemde sympathie voor hem. Welke dingen verbonden ons? Morgen kwam meneer Moffat en ik moest een gedicht van de heer Fnw?P« 1gITWaar sloe« dat op? 7 rS3 het. met n leven te niakcn7 Of met zijn dood? Mijn achterdocht keerde met dub- hadden de Friends de oude man vermoord en dokter Leland er ln laten lopen met de overlijdensaete. Ik had natuurlijk geen bewijaen, maar ik kon nok geen andere verklaring vinden voor het mH ILTin speI' dat de F-ri=nds met en voor bezeten- pSen?wlrïCrtUige,! dat Gordy ÏIaiT "P; ft mij af, de far-!eo?ZdfJ°g ?eals onder wa- ot'ik S 'Jch er«en3 verstopt ik VtP1 nu «beerde wat «c direct had moeten zien. In het groepje familieportretten boven de s^omsteennnmte! ontbrak de foto ?- ™ton Griend de Der de. Dat er écu hoorde te hangen, was duidelijk. Ze konden moeilijk de QU- ge zoon weglaten. Ik bekeek de muar nauwkeurig. Er waren spijkergaatj» aan iedere kant van Marny en Sde- na. Het was buiten kijf, dat et drie foto's hadden gehangen en dat portretten van Marny en Selena wa ren verplaatst om een symroetnsdi effect te verkrijgen. Het was logisch, dat de Friencl Gordy's portret verwijderd bad#* Nu Ik mij in de rolstoel kon be wegen, was het risico te groot cd aan de muur te laten. Met een gevod van opwinding overdacht ifc. mijn zogenaamd vertrouwen vruch ten af kon werpen. Daar ze me aio van spionage verdachten, hadden» waarschijnlijk met de foto vanO dy vernietigd. Misschien hadden» hem zelfs met weggestopt, maar h® gewoon in een la gelegd. Ik keek om me heen. De boei®' kast nam bijna een hele n beslag. De foto kon overal achterla gen. Ik besloot eerst het bureau proberen, waar de telefoon en schrijfmachine opstonden. De erf" la bevatte rekeningen en onbelatf' rijke briefjes. Maar toen ik de h"* de la opende, staarde een fotó® recht tegemoet. De lijst was hetzelfde als van de vier aan? muur. Mijn hart klopte als rai®J toen ik hem oppakte en bekeek B" was de foto van een jonge man o® blond, kortgeknipt haai, een seerde mond en heldere, iroüi^ ogen, die me aan Marny deden ken. De lijst en die ogen waren veelzeggend als een handtekenu&u was geen twijfel mogelijk, g. Ik hield in mijn hand een P0^ van de echte Gordy Friend. HOOFDSTUK 11 Mun eerste gedachte wasii'#® het beste bewijs, dat ik hebben Dit is geen foto van mij. Maar de propellers, die aanzwelden in mijn achten»"^ brachten weer de oude verw®1®: mee. Hoe wist tk of ik al dan op de foto leek. Ik had nog.-P? kans gehad mezelf te bekijks^ de slaapkamer waren geen geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1