Papier ontsiert straten en parken in onze stad KENT KENT KENT KENT KENT T3EMMK1 Groenoord na zondag: tapijt van papierafval Terreinennood laat zich scherp voelen Myra Peters wil een eigen ballet-groep Plan voor hoge flats met lage huren in W aterweggebied KW mars op toeren SVC-serie afgelopen Kleurig en leuk ballet van Toonkunst-leerlingen Wie een kuil graaft voor een ander. Geslaagde ouderavond van Kon. Willielminaschool Koeriersters Door nonchalance van publiek S'dams Vrouwen koor voor de radio P. J. Hofmanbeker voor Aad v. d. Hamer AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Man gewond tijdens vechtpartij Burgerlijke Stand Als de voetbal weer gaat rollen Driejarig meisje liep tegen auto Uitvoering van leerlingen Bandijzer rolde van vrachtauto Motorrijder botst pal tegen auto Fiets gestolen - CAB naar Efteling VDL hield vergadering Straatprediking Hervormde kerk houdt enquête - Gift van Anjerfonds SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO BEZORGERS (S TER S) Woensdag 29 juni 1960 3 Bad Groenoord heeft zondag de honderdduizendste badgast van dit sei zoen binnengehaald, op een dag met een record bezoek. Dat is ere prettig, deze belangstelling voor ons had, behalve misschien voor de zwemmer die «ht gekomen is om te zwemmen. Er is echter een keerzijde aan deze ge zellige drukte: hebt u het terrein van het Bad wel eens gezien 's avonds na een drukke zondag?,'n Complete vuilnisbelt!!! Het is gewoonweg on gelooflijk zoveel rommel als de bezoekers achterlaten op de speel- en lig- weJden. Broodkorsten, schillen, visgraten, glasscherven maar vooral papier, papier, papier. Je zou haast zeggen dat er meer papiertjes liggen dan er (platgetrapte) grassprietjes zijn. Vooral in de hoek met het openlucht- tentje, waar fcs, snoepgoed en verfrissingen verkocht worden; daai> loop je gewoonweg over een tapijt van papierafval. Moet' dat nu werkelijk zó? Goed, in Schiedam, waar de Schiedamsc ge- het verpakte ijs en het dito snoep goed laat veel papierafval na. Maar er zijn toch papier-manden op het terrein waarin de overschotjes gede poneerd kunnen worden? Typisch in dit verband is ook, dat men zolang de zonnebaders languit in het gras liggen geen rommel ziet, maar wan neer zÖ de spulletjes bijeengepakt hebben en opgestapt zijn dan ligt er in eens rommel in het gras. "Waar komt het vandaan? Heeft men al die tijd zorgvuldig op de rommel gelegen om deze te maskeren? Dit euvel, dit „achterlaten van pa pieren, schillen, dozen, als dank voor 't aangenaam verpozen", is ech ter geen typische kwaal van het Bad Groenoord. Het mag dan in wat min dere mate zijn, maar ook in de par ken, plantsoenen en niet te verge ten, ook op straat, treedt het pu bliek even zorgeloos en ongediscipli neerd op. Overal ziet men dit ont sierende papier-afval liggen. Het is zó erg, dat het de buitenlandse toe risten bepaald opvalt. We brengen in herinnering hoe een Amerikaanse huisvrouw met een in gezonden artikeltje in een Ameri kaanse krant een brandende lucifer in het Nederlandse kruitvat heeft gegooid: Nederland is niet zo zinde lijk als zijn reputatie wil! Haar grie ven golden in de eerste plaats, naast het verontreinigen van de trot toirs met hondenvuil, de papier-rom mel in straten en plantsoenen. Actie op komst Deze grieven waren natuurlijk ook allang bekend by de betrokken Ne derlandse Instanties, maar nu het kwaad zo uitdrukkelijk wordt ge steld in een buitenland? blad, nu zijn de V.V.V. en de grote Toeristen honden in het geweer gekomen. Op hoog landelijk niveau worden maat regelen beraamd en er zal een groot scheepse actie worden gevoerd. Ook Veel voorinschrijvingen De startbureaus van de Koningin Wllhelmlna Mars werken momenteel op volle toeren. Diep de inschrijving aanvankelijk niet zoals in voorgaan de jaren, maandagavond werden in een tijd van enkele uren ruim 300 deelnemers ingeschreven. Ook deze stroom van aanmeldingen werd dinsdag voortgezet. De individuele deelname ïs zeer groot. Hele families schrijven in. Het belooft weer een prettige mars te worden, zowel voor de wandelaars als voor de toeschouwers. Het défilé, dat om 15.10 uur plaats heeft voor het stadhüis, zal muzikaal opgeluis terd worden door het muziekgezel schap St. Ambrosius. Verder zullen muzikale medewerking verlenen de Drumbands van Oranje Garde Klun- dert, P. J. Troelstra Rotterdam, Gus to Schiedam, Tamboers en Trompet terkorps Rotterdam, „Sterker door Strijd" uit Rotterdam, alsmede het showkorps „Jongensgarde" uit Bre da, een jeugdkorps gestoken in uni form der Gele Rijders. Na afloop van de tocht zal er weer een feest programma worden gegeven op het Plantagepodium. Ook de militaire deelname begint tekening te krijgen. Voor de ver bindingen tussen de marsleiding in de Plantage en de xnarsleiders op de route wordt zorg gedragen door de Militaire Verbindingsdienst. Tot en met woensdagavond be staat gelegenheid zich tegen het ge reduceerde bedrag in te laten schrij ven: Nic. Beetsstraat 28 Schiedam. Ook aan de start in de Plantage be staat de mogelijkheid ingeschreven te worden. Het Schiedams Vrouwenkoor on der leiding van Ria Borgmeyer is za terdagmiddag om twee uur te horen In een radio-uitzending van de KJt,o. Soliste in dit optreden is Jo hanna Uyttenbogaard. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Westen dorp, Singel 83. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16 30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Lees7.aaJ en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 2630 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 15.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen ..H. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage» 2 en 8 uur: „Reis om de ■wereld in 80 dagen". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „714 ant woordt niet". DIVERSEN Plantage, 7 uur: SG Muziekfeest. BLO-schol en (Nieuwland) 7 uur: Jeugd Jolijt. Spelavond. Westfrankenlandsestraat, 7 uur: Jeugd Jolijt. Vijfkamp. meenschap in samenwerking met Reinigingsdienst en Gemeentewerken zal .aanhaken' op die landelijke actie, In het laatste nummer van het maandblad van de Schiedamsc Ge meenschap is, ter inleiding van de komende actie, een artikel versche nen met het motto: „Allen paraat: papier van de straat" Daarin wordt het volgende opgemerkt: „Met 60 man personeel in de buitendienst doet de Reinigingsdienst wat redelijker wijs van hem verwacht kan worden, maar het publiek heeft hier natuur lijk een eigen verantwoordelijkheid, die niet dwingend kan worden opge legd, maar primair een kwestie van beschaving en opvoeding Is! Te gemakkelijk wordt allerlei af val op straat weggeworpen alsof men denkt daar is de Reinigingsdienst wel goed voor. Op elke vierkante meter zou een papierprikker in ac tie moeten zijn om dit kwaad te be zweren, hetgeen uiteraard een on mogelijke taak is. De kwalijke gewoonte, frites-zak- jes, ijsverpakkingen, tram- en bios coopkaartjes achteloos op straat weg te gooien, kan zo gemakkelijk wor den afgewend". Om het publiek daarbij te helpen heeft de Reinigingsdienst vijfentwin tig nieuwe papierbakken in de stad doen plaatsen van een ander model dan de reeds aangewende bakken, die weinig effect opleverden. Maar of dit zal helpen? Huisvuil Ook een zekere nonchalance bij het opruimen van het huisvuil is oor zaak van de verontreiniging van de straten. Maar ons inziens treft hier de huisvrouw niet a!Je blaam. "Voor het ophalen van dit huisvuil heeft de Reinigingsdienst tegenwoordig de beschikking over het alier-modernste materiaal, n.l. de grote rol-trommel- wagens, waarin de vuilnisvaten stof vrij en dus hygiënisch worden ge leegd. Dat Is prachtig, het werkt ef ficiënt en het spaart arbeidskrach ten uit. Maar in dit systeem moet heslist gebrolk gemaakt worded van standaard-emmers en deze zijn wat klein formaat. Menige hulsvrouw vindt het maar erg moeilijk om in zo'n vat het afval van een halve week te bergen. Immers, de hoeveelheid afval, dat via deze vaten wordt weggewerkt is de laatste jaren per gezin veel groter geworden. Bestond vroeger dit „huisvuil" ook inderdaad hoofdzake- lijk uit „vuil", dus stof en zo, tegen woordig bestaat de inhoud voor een groot deel uit papier en ander ver- pakkin gs-m ate riaal De moderne mens, daartoe ge bracht door de gestegen welvaart, maakt meer dan voorheen gebruik van verpakt voedseL In blikken, in dozen, in papieren zakken, enz. Al dit emballage materiaal komt dan weer in het vuilnisvat terecht. Waar moet men het anders laten! Maar daardoor gaan de emmers uitpuilen en blijft het deksel half openstaan. De wind krijgt vat op het lichte pa pier en dit sliert dan over de stel ten! De Reinigingsdienst, niet voor één gat te vangen, heeft natuurlijk een oplossing voor dit bezwaar van de onvoldoende grote vaten: vraag een tweede vuilnisemmer in huur aan! Dat kost twaalf centen per maand extra. En is er in een enkel geval teveel vuilnis, maak er dan een net pakje van en geef dit aan de vuil- ophalers mee. Zo gaat het netjes en zo blijven de straten vrij van pa pier-rommel. De hoofdzaak blyft echter dat de mentaliteit van het publiek veran-' dert, dat men meer gevoel krügt voor het handhaven van de rein heid in de stad. Want zonder med- werking van het publiek zal geen enkele te nemen maatregel resultaat opleveren. Advertentie l.M.) de meest gerookte filter sigaret in Amerika nu ook ïn Nederland met dc blauwe Micronite filter licht en aromatisch in Nederland door N.V. Cigarettes Import Cy- v/h A. J. Blok Aad van der Hamer heeft de P.J. Hofmanbeker ontvangen voor het seizoen 1900, wegens zijn verdienste lijke werk voor SW. Vorig jaar ver wierf een andere acteve SW'-er, Henk de Vries, deze trofee die voor het beste clublid is beschikbaar ge steld door mevrouw Hofman ter na gedachtenis van haar echtgenoot die als secretaris-penningmeester jaren de centrale figuur vart SVV was. De teams van de Schïedamse Vol leybal Club hebben in de laatste se rie wedstrijden tegen het Rotterdam se Hou Stand gelijk opgespeeld. Da mes l won, zoals verwacht, met 2I, hoewel de seteijfers niet erg over tuigend waren. Dames 2 klopte Hou Stand 2 met 30 (totaal setpunten 46 voor, 29 te gen) hetgeen wederom een fraaie prestatie van dit zestal was. De heren van Hou Stand brachten de balans in evenwicht. Heren 2 en heren 1 van dc Schiedammers kregen een 21 nederlaag te slikken, wat beslist niet nodig geweest was. De reeks wedstrijden, die alle zeer prettig zijn verlopen en goed volley bal te zien gaven zijn nu weer ach ter de rug. SVC traint nu nog tot ca. half juli des vrijdags in de zaal aan het Oude Kerkhof en des woens dags buiten in Nieuwland. Daarna kunnen de leden van een welver diende vakantie gaan genieten om ïn september weer uitgerust het nieuwe seizoen te beginnen. Bjj de Gemeente-bibliotheek zijn de volgende nieuwe boekwerken te ver krijgen: Wijsbegeerte-godsdienst. Zehren: Go den aan het firmament; Baaren: Wij mensen, religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken. Sociale wetenschappen, Scheffer en Smeets: Geld en overheid; Klein: Hel wil op school niet vlotten Natuurwetenschappen. Evolutie, de huidige stand van het vraagstuk. Toegepaste wetenschappen. Braband en Roskam: De bromfiets; Bleker en Caarten: In Holland staat een molen. Kunst. Arnau: 3000 jaar kunstbedrog; Valsecchi: De metafysische schilder kunst; Helfferfch: Vertrouwd raken met uw camera; Kleinstra: Ervaringen met de ContafleX. Letterkunde. Sartre: Les sëquestres d'AItona; Het Vrij Nederlands liedboek; Huygens: Trijntje Cornells: Schneider' Ffeller lm Strom: AndreusBezoek; Roest CroUius: Noodsignalen en harts geheimen; Opperman: Groot verseboek; Kahn: A whole laaf, stones from Israel. Geschiedenis, land- en volkenkunde. Raifalt: Cocerto Romano, Leben mit Rom; Raffalt: Fantasia Romana, Leben mit Rom; Thlencn: Acht eeuwen west- europees kostuum; Vilnay: Israel guide; Walter: Nero, keizer en tiran. De politie heeft gisteravond om streeks acht uur een eind gemaakt aan een vechtpartij tussen de 44- jarige heer H. de B. en de 29-jarige J. v. d. P. in de Stationsstraat De heer De B. liep bij het gevecht een gescheurd linkeroor en wondert aan zijn' kin en rechterarm op. Ook klaagde hij over pijn in de rug en aan zijn enkel. De GGD heeft hem naar de Dr. Noletstichting gebracht. SCHIEDAM GEBOREN: Eddy, zv H. H. Weber en A. W. van Rfjsewijk; Jo- han. M., zv J. M. van der Ree en F. A. van der Steen: Petrus H. C.. zv J. L Rebers en A. A. van Houtum; Yvonne M., dv P, de Jong enk F. Koevermans; Albert, zv A. de Groot en L H. M. Smit; Maria dv A. van Oers cn A. Kerdel; Yvonne, dv P. G. M. Oomen en P. Ros- man; Emile ïL, 2V A. j. de Koning en M L. Pletorsen. OVERLEDEN: M. P, do Groot, eehtg. van. H. A, Oetker, 70 jr. Plotseling Is de terreinennood weer groot geworden Jn Schiedam. Vrij wel alle oade terreinen ln Schiedam kunnen niet meer gebruikt worden. Het terrein Spleringshoek is onge schikt geworden voor sportbeoefe ning doordat de gemeente het onder houd heeft gestaakt. De teams van de Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie zullen nog gedurende enkele weken gebruik maken van het veld en ook kunnen de junioren nog op dit terrein terecht, maar daarna zal het oude Spierlngshoek bouwterrein worden. Het terrein, in het Volkspark is ontkomen aan de verwachte executie. Het terrein zal nu weer vrij geruime tijd beschikbaar zijn voor sportbeoe fening. Daarom heeft de plantsoe nendienst het veld grondig gerestau reerd. Het nadeel van dit herstel is echter dat het sportterrein ook al niet direct meer beschikbaar is. Zelfs ziet het er nu niet naar uit dat het terrein in september kan worden gebruikt omdat het veld is ingezaaid en het hechte groeien van het gras maanden in beslag neemt. Ook het terrein aan de Havendijk kan nog gedurende enkele weken ge bruikt worden door de ABC en dan zullen de bouwmaatschappijen en de werkers van gemeentewerken de voeten op dit laatste sportterrein in Sehiedam-Zuid zetten. Door dit alles komen Martinit, GTB, Schïedamse Boys zonder speelgelegenheden. De twee terreinen aan de Schietbaan- straat zouden eventueel weer bij het totaal betrokken kunnen worden, maar deze velden zijn smaller dan de voorgeschreven afmetingen. Het nieuwe veld aan de Oudedijk tussen de twee spoorlijnen is vrijwel ge reed, maar hier ontbreekt de juiste accommodatie nog. Voor Demos is inmiddels het leed geleden. Demos gaat met LTrsus spe len op de twee gemeentelijke terrei nen bij het gemeentelijk lokaal in sportpark „Harga". HBSS verhuist in augustus naar de twee terreinen tussen „Schiedam" en de terreinen van De Hollandiaan in Vlaardingen. Voor de drie genoemde clubs moet dan tijdelijk voorzieningen in sport park Haxga worden getroffen. Dat betekent een noodzakelijke en altijd minder prettige „onderhuur" bij zus terverenigingen. Vooral voor het za terdagvoetbal brengt deze situatie moeilijkheden met zich mee omdat dc speelintensiteit van de velden op de enkele middaguren reeds is over schreden. De bezwaren zijn nog gro ter geworden doordat de beoe fening van de veldsporten steeds gro ter wordt Br is een opmerkelijke groei van de Schiedamse clubs. "Was het gemiddelde aantal senior elftal len van de voetbalclubs vroeger vier tot vijf teams, nu kan worden aan gekondigd dat dit gemiddelde tot ze ven is uitgegroeid. De terreinennood kan iets gele nigd worden als er geschikte tijde lijke accommodatie bij het vroe gere hoofdterrein van Hermes DVS aan de Damlaan kan worden ge plaatst en oqk beschikt scheepswerf Gusto bij het platenpark nog over een goed sportterrein dat echter eni ge verzorging behoeft. Op dit laatste terrein zouden de bedrijfsvoetbal- teams van Gusto GSS en GZV een „thuis" kunnen vinden zodat zij de immer welwillende maar toch tijde lijke gastvrijheid van de s.v. Sc h.v, „Schiedam" zouden, kunnen opzeg gen. Het aardigste van de uitvoering, die leerlingen van de balletklassen van de Schiedamse Toonkunst Mu ziekschool zaterdagmiddag in houw Musis S3crum gaven, was wel, dat niet alleen de beste leerlingen hun kunnen mochten ionen, maar dat iederéén aan bod kwam. Uiteraard zijn de prestaties van de leerlingen, onderling vaak heel ver schillend, maar bij de instudering had men er kennelijk wel voor ge zorgd, dat niemand boven zijn krachten hoefde te werken. De leer lingen die nog maar vrij kort les hadden vervulden in de verschillen de ballet-scènes natuurlijk een wat eenvoudiger rol dan de meer gevor derden. Daarbij had men er echter ook wel op gelet, dat de leerlingen die samen optraden in zo'n scène er één geheel van maakten. „De opdracht van di keizer" was een bijzonder aardig ballet-sprookje, dat eerst een kleu rig markt-tafereel te zien gaf daarna een schildersatelier, waarbij zelfs de figuren op de schilderijen bewogen! Heel mooi waren ook de kleurige kostuums en de maskers, die met de choreografie verzorgd waren door Liesbeth van Buul. Samen met Henriëtte Langgro zorgden zij voor een fraai ballet-programma, dat best in de smaak viel bij ouders, vrienden Het driejarig-meisje Elisabeth Scholten liep gistermiddag om streeks half zes in de Boerhavelaan plotseling de rijbaan op en kwam tegen de personenauto van de heer G. J. van R. uit Rotterdam terecht, die gelukkig nog bijtijds had kun nen remmen. Het kind kreeg ver wondingen aan hoofd en handen en vermoedelijk een hersenschudding. De GGD bracht haar naar het Ge meenteziekenhuis, waar zij ïs opge nomen. (Vau een onzer verslaggevers) Architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam heeft tn samenwerking met N.V. Gembouw uit Den Haag plannen in voorberei ding voor de bouw in serie van hoge flatgebouwen in Den Haag en in drie gemeenten in het Waterweg gebied Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg met een volgens de nieuwe premieregeling in klasse A aanvaardbare huur, d.wzï. f 85 per maand in Den Haag en f 80 in Vlaardingen, exclusief de kosten vau centrale verwarming, liften en ser vice. Om zich een beeld te vormen van de uitvoering van dit nieuwe type hoogbouw, ging op uitnodiging van Op de Rotterdamsedijk is men sedert enige tijd bezig met het graven van sleuven, voor het leggen van nieuwe drinkwaterleidingen. Opteren ts btj dit werk een rijdende graafmachine van de firma A. Hak 1 uit Slikkerveer weggezakt ïn de zelf gegraven greppel. AUes is nog goedaf gelopen, maar wanneer het ongeval enkele meters verder had plaatsgehad, dan zou de zware machine op een gasleiding zijn gevallen en dat zou met zo mooi zijn geweest. Onder grote belangstelling van het publiek, heeft een zware kraanvragen de graafmachine weer op de rupsbanden gezet. Gembouw een groot gezelschap af gelopen week een. bliksembezoek aan het Hansavïertel te Berlijn brengen, waar een soortgelijke hoge fiat volgens ontwerp van Van den Broek en Bakema thans zijn voltooi ing nadert Weliswaar wordt deze als middenstandsbouw uitgevoerd, maar enige daarbij ingevoerde prin cipes zullen ook bij de veel eenvou diger uitvoering in Nederland wor den toegepast. By het gezelschap bevonden zich ook vertegenwoordigers van geïnte resseerde beleggingsinstituten en van het bedrijfsleven uit de genoemde Waterweg-gemeenten. De voorbereiding voor de bouw van deze goedkope flats is in Den Haag het verst gevorderd, maar ook daar is de financiering nog niet geheel rond. De in Berlijn met alle betrokke nen reeds begonnen besprekingen zullen in Nederland worden voort gezet. Naar wij vernemen, is eruge tijd geleden het gemeentebestuur van Rotterdam ook ïn kennis gebracht van deze plannen. De vraag of het mogelijk is deze flatbouw ook als woningwetbouw in uitvoering te ne men, wordt bestudeerd. De leerlingen van de balletschool van Myra Peters hebben gisteravond in het Wijkcentrum een uitvoering gegeven, waarbij duidelijk tot uiting Is gekomen hoe mej. Peters haar pupillen aanpakt om ze de schone balletkunst bij te brengen. De aller' kleinste hummeltjes, heel gewichtig in maillots en dansschoentjes uitge- dost, toonden in een openbare les, hoe hun de grondbewegingen wor den bijgebracht, waarbij de kleuters eigenlijk meer aandacht voor de vele ouders In de zaal hadden dan voor de muziek en de oefeningen. Later toonden zjj nog leuk verkleed, op charmante wijze een eenvoudig sprookje. Twee groepen van oudere meisjes (en ook twee jongens), in verschil lende stadia van geoefendheid, wa ren al aan het dansen toe, een boe- nnnetjes-dans bijvoorbeeld en een levendige Mazurka ook. In een wals kwamen ze zelfs al dtcht bij een „net echt" balletje. Ook de eigen creativiteit wordt gestimuleerd, zo als bleek uit een gedanst toneelstuk je, dat door de kinderen zelf was ontworpen. Eenvoudig, maar aller aardigst. Na de pauze kwamen de oudste en best geoefende jongedames voor het voetlicht in een drietal dansen, waarbij overtuigend werd aange toond wat er bereikt kan worden. Ludie Kreuge kwam zelfs tot een solo-dans, op muziek van Chopin. Mej. Peters had overigens wel wat pech met deze demonstratie-avond, want het krappe podium in het "Wijk centrum bleek onvoldoende plaats te bieden. Bovendien had de bege leidster op de piano verstek moeten laten gaan, zodat de muziek werd geleverd door een haperende band- recorder-met-versterker. Maar aan het enthousiasme van de kinderen heeft dat weinig afgedaan. Mej. Myra Peters, die ai acht jaar bezig is met ballet en nu al ander half jaar in Schiedam les geeft, ver telde ons nog dat z$ in oktober voor twee maanden naar Londen vertrekt, om daar les te nemen aan Op de Maasdijk ter hoogte van de ingang van de werf Gusto rolde gistermiddag een aantal rollen band ijzer van ongeveer 325 kg elk van de vrachtwagen van de chauffeur P. C. A. B. uit Rotterdam, doordat deze te snel door de bocht reed De meeste kwamen terecht tegen fietsen, die op het middenpad van de Maasdijk stonden. Twee werden er zwaar beschadigd. Tegen de chauffeur is proces-ver baal opgemaakt. In dc P.K.O.-laan botste gister avond omstreeks kwart voor acht de motorrijder C. S. pal tegen de voorzijde van een personenauto, be stuurd door de heer P. C. G. De motorrijder liep schaafwonden aan zijn rechterbeen op. Het ongeluk gebeurde, doordat de auto plotseling van achter een RET- bus vandaan kwam, die wegreed van een halte. De bestuurder van dè personenauto remde krachtig, maar de motorrijder kom hem niet meer ontwijken. De heer S. is in het Ge meenteziekenhuis behandeld. De auto en de motor werden aan de voorzijde zwaar beschadigd. Maandagavond hield de Koningin Wilhelminaschool uit de Zalmstraat haar -tweede ouderavond van dit jaar in het Wijklokaal in de Nieuwe Maasstraat. Het hoofd der school, de beer M. B. van Herwijnen, heette de stamp volle zaal hartelijk welkom. Hij zei, dat het een feestavond was. die de kinderen aan de ouders aanboden. Uit alle klassen werden er stukjes opgevoerd, gedichtjes opgezegd en speelde de school-mondaccordeon- club bijzonder goed ingestudeerde liedjes. Ook traden er drie meisjes uit de zesde klas en een meisje uit de vierde klas op met gitaren en een accordeon. Dit alles viel bij de aan wezigen zeer in de smaak en zij lie ten. dan ook niet na telkens hun warme bijval te betuigen. Vooral de door de kinderen zelf gemaakte kleurige pakjes en jurkjes deden het buitengewoon goed. Na_ de pauze, waarin een ieder op deze warme zomeravond verkwikt werd, werd er nog een tombola ge houden ter versterking van de kas van de oudercommissie. Vele waarde volle prijzen, die alle door de ouders waren bijeen ge bracht, werden weer aan de man gebracht. Tenslotte dank te de heer Van Herwenen al diege nen, die meegewerkt hadden aan het welslagen van deze avond. LONDEN Een 29-jarige Indiër, die geen Engels kent, heeft ruim 140.000 gulden gewonnen in een Britse voetbalpool die betrekking heeft op de voetbalcompetitie in Australië. de Royal Academy. Zij wil op die beroemde balletschool zich verder bekwamen en daar later ook de of ficiële diploma's behalen. Diploma's die in Nederland zelf, bij de ver deeldheid in de balletwereld, met tt behalen zijn. In haar afwezigheid zal zij vervangen worden door de heer Alfred Heilmann, thans verbon den aan het ballet van Kurt Jooss. Mej. Peters streeft er naar om hier in Schiedam te komen tot de oprich ting van een eigen ballet-groep, met meisjes die van ballet een beroep willen maken. Zij ziet daar in Schie dam wel mogelijkheden voor. „Een kwestie van wat geld en vooral van ruimte om 4e dansen", vertelde zij. Zij heeft alvast een aanbieding om bjj Thom Keiling in een balletgroep voor de TV te komen. Of rij het zal aannemen, weet zij nog niet ze ker, dat hangt oa. van de resulta ten van het bezoek aan Engeland af. Van mevrouw T. B.v. d. M. ïs in het weekend de fiets gestolen, die op slot voor haar woning in de Leibnizstraat stond. en vriendinnen van de leerlingen. Kees den Haring begeleidde aan de piano. Het Comité voor Auto- en Boot tochtjes te Schiedam brengt de pupil len op donderdag 7 juli naar Bra bant, zoals de gewoonte is. Het doel wit is thans „De Efteling" te Kaats heuvel. Het is voor de eerste maal dat door het CAB een bezoek wordt gebracht aan de2e „parel der Bra bantse uitspanningen". De tocht zal weer met 40 auto's worden gemaakt De voetbalvereniging VDL hield maandagavond een druk bezochte ledenvergadering, waarin het ver- enigmgsjaar 1959/1960 de revue pas seerde, Het was een goed jaar, want zowel het ledental als de financiële positie ontwikkelden zich in gunsti ge lijn. De opbrengst van de toto is één der voornaamste bronnen van inkomsten. Voorzitter Van der Endt noemde het een eigenaardig verschijnsel, dat ondanks de groeiende bevolking van Maassluis, zich praktisch geen vol wassen spelers melden. De aanwas van jeugdige leden laat niets te wensen over. De voorzitter stond ook uitvoerig stil bij het probleem inzake de sportvelden, een even tuele verhuizing naar een ander complex en de daaraan verbonden vraagstukken. Uit de mededelingen van de voorzitter bleek voorts, dat de plannen voor een nieuwe accom modatie vrijwel gereed zijn. De ver eniging js in staat financieel iets te doen en men hoopt, dat mocht het terrein in. de Kapelpolder aan in dustrievestiging ten offer vallen, de gemeente met de nieuwe velden ge reed zal zijn. Bij de bestuursverkiezing werd de heer S. K. H. van der Endt als voor zitter herkozen, evenals de bestuurs leden, de heren I. M. v. d. Maarel en H. C. v. d. Have. Tot nieuwe be stuursleden werden gekozen de he ren H. J. Brinkman en J. Groen. Zaterdagavond acht uur spreekt ds. H. J. J. Keyzer, Ned. berv. predikant te Maasland, tijdens de straatpredi king op de Markt. Het Evangelisatie- zangkoor oJ,v, de heer J. Boer ver leent medewerking. De kerkeraad van de Ned. herv. gemeente stelt een onderzoek in om trent de voorkeur, die gegeven wordt aan de aanvangstijd van de tweeds kerkdienst op zondagen. De belang stelling voor de middagdienst om vijf uur wordt steeds kleiner, hetgeen de kerkeraad met zorg vervult In de enquête-formulieren, die worden verspreid onder de leden van de kerk, wordt gevraagd of men een dienst om vijf uur of om zeven uur prefereert. Het bestuur van het Anjerfonds heeft besloten aan het Nederlands Hervormd Kerkkoor te Maassluis een bijdrage van ƒ400 te verlenen voor de aanschaffing van een piano. Het Anjerfonds is een afdeling van het Prins Bemhardfonds. Het geeft ondersteuning aan verenigingen, die culturele doeleinden nastreven. Deze week trekken de collectanten van het Prins Bemhardfonds er ook in Maassluis weer op uit. Hoe groter de opbrengst van de collecte in onze gemeente is, des te meer hulp kan er geboden worden. Geeft met gulle hand. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 DE SCHIEDAMMER (Het Rotterdamsch Parool) vraagt voor enkele wijken. NETTE Aanmelden: Lange Haven 103 - Tel. 672 79 of 6 65 05 Fotografie. Te koop aangeboden Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht des avonds klaar. K. van Vtm- ren, Hoogstraat" 106, Schie dam. Schrijfbureaus 72.50, in blank eiken en A-tiek. Ver schillende maten en uitvoe ringen bij Plate t.o. Stadhuis, Grote Markt 19—21, Schie dam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat lüó, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst m 1 uur klaar. Permanent wave .Adverteren doet verkopen Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1