h IIFORD IA NUSS i „Kleuren leiden me af van mijn eigenlijke bedoelingen' Vabfitie...fof0vreugde maf de ideale llF0RDtwee Delftse studenten eren Blanchard m m 1 80.321 inwoners DE MOL JANSEN Het honkbal programma AGENDA Koeriersters §m l- Jfu is. in immm DANIËL VAN GOLDEN SCHILDERT NU ALLEEN NOG IN ZWART- WIT Atelier aan de Lange Have BALLONVAART UIT PALEISTUIN Reizen 's Avonds Afscheid deken R. J. Reyen Fiets gestolen Postduif vloog Werf Holland levert cutterzuiger af Prof. Van Doorn hoogleraar NEH Dubbele stuks aanbieding weekenders 9.90 ARMA gaat naar zomerkamp Burgerlijke Stand Uitslag verloting „Pro Juventute" Duopassagier viel van motorfiets Prijsuitreiking bij Damclub Schiedam I COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lil. 498.- SCHIEDAM TER BRAAK W. v. d. BURG BE SGHIEDAMSE MEUBELBEURS 60 aak. KM crde (apt. dit t- mel k MVl ekte uit. rige oH. Jent. luid oc er kea, Ityd ►ren, me- t* ik ;het tien door n te van t in- pon- v nu ge iteen d en »t' ti. moet Wer getje 'Olen h zó zo'n kom t teel 'hij: haar men, *£n i „o, obfl." .Het „bek rtl:. ik toen ,MJ maar ik v ei ik. Hep beta- nikf. Wik dut n it: at- ment. ■ser- §t?r- rkEL K&. oinis- ïbben eland Jinee- t een moei- jRmct het thOU' lezien ^rap- ibliek rzoék avond eban- .deze it oog 3D- innen i? uwde n.ze- ge- lat ze liep- ze.de t.hier marde j.in Iö de )ndeD d.' K lê:#* iiZit- rfcóit .'vin- Alles ijbn- rbet moeit lue' Foe* ■iivu t baar KM' Dón~eï(]ag 30 Juni I960 (Advertentie LM.} De grote vakanties zijn begonnen. Heerlijke tijd, vo! mooie herinneringen.;, houdt ze vast, fotografeer! Iedereen zijn eigen camera,iedereen zijn eigen fotovreugd! Zij een SPORTI, de volwaardige, geheel metalen 6x6 camera met een fantastisch goede iens, De camera voor jonge mensen die zonder problemen, direct goede foto's willen maken Hij de SPORTSMAN, de superieure kieinbeeldcamera. Met een „aües in een" sneltransport, grootbeeld-lljnkaderzaeker en 2,8 lens en natuurlijk in elke camera 's werelds beste film Vlak naast Musis Sacrum moeten we zijn twee smalle, kronkelende trappen op, en wc staan in het atelier van dc 24- 1 jarige kunstschilder Daniel van Golden, een Rotterdammer die „het" nu hier gevonden heeft aan de Lange Haven: een ate lier waar hij dc ruimte heeft om te werken. En uit alles blükt dat hier eigenlijk alleen maar gewerkt wordt, een nogal kale ruimte niet een tafel, een stoel, een zitbank en een bed en dan de schildersezel. Aan de wanden hangen twee schil derijen in zwart-wit en het laatste werk slaat op de ezel. Eerlijk gezegd leek dit werk «ns wet een uiterste. Gelukkig dat we als léék bij de Jonge schilder zijn binnen gestapt en dus onbelemmerd kon den vragen. En Daniel van Golden heeft wel begrepen dal we een beetje moeite ermee hebben om deze schil deryen in zwart-wit meteen ais kunst te kunnen accepteren. „Zou iedereen dit niet kunnen?" dat is ei genlijk de vraag waar het nu om gaat. En dan vragen we naar.zijn vroegere werk. Enthousiast brengt hij zijn „oude re" werk tevoorschijn. Hij wordt niet boos als je zijn allerlaatste werk op het eerste gezicht niet meteen mooi vindt. Integendeel, hij laat zijn vroe gere tekeningen, gouaches en schil derijen zien en hij zal je aanto nen dat hier sprake is van een, ont wikkeling naar deze abstract-exprcs- sionistische zwart-wit schilderijen. En dan zien we fantastisch mooie werkstukken van hem. Rotterdam mag voor hem dan geen stad zijn om in te leven, voor zijn werk heelt hij er toch onmisbare indrukken kun nen opdoen. Hij laat litho's zien van de kranen in. de Rotterdamse havens telkens weer een andere uitdrukkingsvorm van hetzelfde ge geven. En in elk volgend werkstuk worden de havenkranen misschien minder direct herkenbaar, maar het wordt een steeds boeiender spel van krachtige lijnen. Of een tekening van een uil: een voorstelling die we op andere vellen steeds expressiever te rugvinden tot we het laatste van die reeks zien er is nog maar een detaïL van het oorspronkelijke werk over; de fascinerende ogen van dc Uil. Daniel van Golden maakte onlangs twee reizen naar de Balkan en Tur kije, „Alleen als mens al, heb jc natuurlijk iets aan die reizen. Jc ziet hoe moeilijk de mensen daar leven je spreekt met allerlei mensen je doet een eindeloze reeks in drukken op, maar je bent vooral creatief bezig." Het zijn betoverend mooie gou aches di<i hij van zijn reizen heeft .^meegebracht" de irreële sprook jessfeer vvan Griekse eilanden van de Bosporus. En dan weer zo'n. serie van een onderwerp dat hem ver scheidene malen heeft bezig gehou den de Turkse begraafplaatsen. Ook hier de ontwikkeling van vrij natuurgetrouw, tot een abstract spel van kleurige vlakken waarbij de laatste mogelijk het best de emotie uitdrukken die :men op zo'n be graafplaats kan ondergaan het is iets onwezenlijks. We kijken weer naar de zwart wit schilderijen, en begrijpen eer lijk gezegd nog niet goed waar om hij niet doorgegaan is met het werken in kleuren, „Kleuren leiden me af van. mijn eigenlijke bedoelin gen", zegt hij, „ik wil schilderen in de geest van de tijd. Ik schilder span ningen alles is laaiend eh beweeg lijk, zoals de hele wereld en die beweeglijke spanning, geloof me, die kan ik het best uitdrukken me* ai- leen zwarte en witte verf te gebrui- ken." In Rotterdam volgde Daniel van Golden de ambachtschool. Hy werk te daar op twee fabrieken en was enige tyd etaleur. In de avond-uren studeerde hij voor mulo. Hü bezocht vier jaar de „avond-academie"; het vijfde jaar, nee, daar had hy toen geen zin meer in. Hy had genoeg van de natuurgetrouwe weergave van het „onderwerp" en ging zijn ci- -gen'weg.-.. VNA'- (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG. De vliegtuigbouw- kundige vereniging „Leonardo da Vinei'', gevormd uit studenten van de vliegtuigbouwkunde-afdeling der Technische Hogeschool in Delft, zal in het komende najaar haar derde lustrum vieren met een reconstruc tie van de merkwaardige eerste luchtballon-vaart, 175 jaar gelgden in - Den Haag ondernomen door de luchtvaart-pionier Pierre Blanchard. Met medewerking van de bekende Nederlandse ballonvaarder Jan Boes man wil men, indien althans de weersomstandigheden die niet belet ten, de ballonvaart van Blanchard op ZZ oktober herhalen met als startplaats de tuin van het Oude Hof, het voormalige palels Noord- einde. Deze gebeurtenis zal worden om- raamd door een passende plechtig heid ter herdenking van het baan brekende werk van Pierre Blan chard voor de ontwikkeling van de ballon- cn meer in het algemeen van de luchtvaart. Ter viering van het lustrum zal verder het bestuur van „Leonardo da Vinci"-op 20 oktober recipiëren; op de volgende dag zal een sympo sium van .flying aids" worden ge houden, gewijd aan de toepassing Sinds tweeëneenhalf jaar is hij nu een onafhankelijk kunstenaar; zonder steun van overheidswege komt hij „aan de kost". Hij leeft van de opbrengst van zijn werk cn soms heeft hij dan zijn decoratieve „klusjes". Voor de „Floriade" maak te hij in zwart en wit een decoratieve wandschildering van twintig meter bij twee meter hoog dergelijk werk maakte hij al eerder voor de Expo in Brussel. In Amerika werd zijn werk tentoongesteld, en dit jaar Is hij er weer met een zgn. „one man show". Het Rijksprenten kabinet kocht grafisch werk van hem. Enfin, een jongeman met een car rière dus al. En het Is begrijpelijk dat hij zegt: „Natuurlijk, ik vind mezelf belangrijk maar als dat niet zo was, dan zou ik dit werk toch niet doen?" Een belangrijk kunstschilder is hij ongetwijfeld, maar gelukkig zonder dc allure „als je mijn laatste werk niet het beste vindt dan kun je wel ophoepelen." Op dc pick-up in het atelier draai en vrywel onafgebroken z(jn pla ten Arabische, Turkse, Griekse muziek en moderne jazz. Op de vloer hurkend toont hy zyn werk van jaren. Het is misschien teveel om allemaal op één avond te bekij ken. Maar er blijkt wel uit dat Da niel van Golden een harde werker js en een sympathieke vent. Ze hebben hem wel „de zwarte kunste naar" genoemd wel, votgend jaar is hl) in Rotterdam in 't Venster ver tegenwoordigd op een tentoonstel ling „Zwarte Kunst". Kanunnik R. J. Reynen, deken van Schiedam, heeft de wens te kennen gegeven, om, gezien zijn gevorderde leeftijd, zijn Xuntie neer te leggen. De benoeming van een opvolger kan spoedig verwacht worden. De officiële datum voor zijn ver trek is gesteld op 22 juli. Door het Comité Katholiek Schiedam zal ech ter, in samenwerking met het kerk bestuur van de St. Liduinakerk een afscheidsavond op zondag 17 juü worden georganiseerd in gebouw Ar cade. Naast diverse kerkelijke plech tigheden is ér ook een speciale bij eenkomst voor de jeugd. Van de 14-jarige Gerda Groene- weg is gisteren de fiets gestolen, die op slot bij de Huishoudschool stond. Met een spontane kracht ontstond dit laatste werk van Daniel van Golden. Een schildery dat ook van de toeschouwer fantasie vraagt. De S.C.V. „De Postduif' nam met 157 duiven deel aan de wedvlucht 1 uit Chateauroux,een afstand van 604 km. Gelost werd om 7 uur; eer ste duif binnen om 19.30 uur; de laatste duif de volgende dag om 16.30 uur. De uitslag is: C. Verboom I 8 15 21 27 45; J. Westerholt 2; W. Kerkhof! 3 13 16 37 39; A. Th. Westerholt 4 28; A. Heeren 5 12 25 32; C. v. d. Grijp 6; Poelman-Van Ark 7 22; Ti», Jansen 9; J. v. d. Beek 10; A. Houtsma 11 43; H. Blonde 14; J. Verhaal 17 29 40; v. d. Kant 18 24; C. van Tricht 19; K. van Loopik 20; L. Borrani 23; J. Koogje 26 ,38; A. v. d. Grijp 30 44; G. Vermeer .31 33; J. Doejaaren 34; Th. van Wheelie 35; A. Moog 36; J. v. d. Waard 41; W. v. Deur- sen 42. van elektronische hulpmiddelen bij het vliegen. Op 22 oktober zal, behalve de Blanch ard-herdenking een vossen jacht achter ballon worden gehou den. Op Zestienhoven wordt een vliegfeest op touw gezet. HARDINXVELD—GIESSENDAM Dezer dagen zal een moderne zandzuiger worden toegevoegd aan de vloot van de Société Generale de Dragage te Antwerpen. Het is de „Zwalm", (genoemd naar een rivier tje in België), gebouwd bij de Scheepswerf en Machinefabriek ..Holland" N.V. te Hardinxveld-Gies- sendam. Na de overdracht zal het vaartuig ingeschakeld worden bij het maken van een bouwput en toegangsgeul voor de nieuwe sluis in Willemstad. De Antwerpse baggeronderneming voert dit werk uit in samenwerking, met de Baggermïj „Holland" te Har- dinxveld-Giessendam, Ackermans en Van Haaren te' Antwerpen en de Amsterdamse Ballast Mij. De „Zwalm" is een geheel de montabele zuiger, die op twaalf trailers over de weg kan worden vervoerd. Het schip bestaat uit drie pontons, waarvan de twee buitenste gedemonteerd kunnen worden. De zuiger blijft dan vrijwel compleet, maar houdt een breedte over van slechts 3% meter, zodat de kleinste sluis kan worden gepasseerd. Met ingang van 1 september is door curatoren van de Neuerland- sche Economische Hoogeschool be noemd tot gewoon hoogleraar voor de sociologie, prof. dr. J. A. A. van Doornt Prof. dr. Van Doorn is lid van het dagelijks bestuur van de Ned. Sociologische Vereniging,, op richter en gedurende een viertal jaren redactie-secretaris van de „So ciologische Gids" (1953) en voor zitter van dc tweede werkgroep In dustriële Sociologie. Advertentie LM.) Prachtige structuur-weefsels In uni tinten. No-iron. per 2 stuks 17 Geldig t/m 9 juli a.a. Binuen weg 128 N. Bïnnenw./ Aelbr.kade - Zwartjansslr. 60-64 Bcyerlandselaan 87-93 ROTTERDAM De Arbeiders Gymnastiek-ver, „Ar- ma" in Schiedam gaat van 30 juli tot 6 augustus naar een kamp bij Leersum. Het kamp is bijna vol, maar er kunnen nog tien kinderen, die geen lid zijn, mee naar dit kamp. Zij kunnen zich opgeven bij de heer J. J. Verhoev, Huijsmanstraat 76A; tel. 62654, Maar tevoren neemt Arma op 3 juli nog met ongeveer 60 kinderen deel aan een Sport-en-spd-dag, die gehouden wordt op de terreinen van de v.v. Zuiderster aan de Oldegaarde, waaraan een wandeimars en een drumband-concours is verbonden. Op 5 juli marcheert Arma van het Ro zen burgerplein op naar de Vlaar- dingerdijk, naar de SBLO-demon- stratie. GEBOREN: Trijntje J., d. van J. de Bruin en E. den Uijl; Freddy, z. van C. A. van Oudenaarde en L. J, Meulstee; Dolinda, d. van C. Sper- mon en H. W. van der Kooij. De bevolking van Schiedam is in de maand mei teruggelopen van 80.326 tot 80.321. Dit kwam doordat het geboorte-overschot 66 bedroeg (118 geboorten en 52 sterfgevallen) en het vestigïngstekort 71 bedroeg (177 personen vestigden zich In Schiedam, terwijl er 248 naar elders vertrokken). Er werden in mei 5? huwelijken voltrokken. Tien jonge echtparen be trokken een eigen woning. Bij de verloting die ten bate van de vereniging „Pro Juventute" te Schiedam is gehouden, zyn de prij zen in deze volgorde gevallen op nummers: 1713, 4790, 4775, 4167, 4667, 1428, 4294, 1593, 3407. 2612, 728, 1030, 215, 499. Op de Singel moest gisteravond omstreeks 6 uur een motorrijder plotseling remmen voor een onbe kend gebleven meisje op -de fiets, dat naar links uitweek. De duopas sagier op de motor, de 29-jarige heer D. J. van E., viel van de motor en liep een bloeduitstorting aan de lin kerknie en een geschaafde linker heup op. Hij is in het Gemeente ziekenhuis behandeld. De Damclub Schiedam zal vrydag om 8 uur in het clublokaal in het Wijkgebouw aan de Nieuwe Maas straat de prijzen uitreiken aan de winnaars van de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van Schiedam. Na de prijsuitreiking zal er simultaan worden gespeeld door de heren J. C. Onink en L. Vrijland. Belangstellenden zijn welkom. L7 A;''--"'. (Advertentie l-M.) 1 Verder: Bosch - Castor - Sigma Liebherr enz. lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 Voor het eerst zullen de Schie- damse honkballiefhebbers geen wed strijden om het kampioenschap kun nen beleven. Schiedam en SVV zijn in de degradatiehoek terecht geko men, Wel mogen de honkballiefheb- bers spannende wedstrijden tege moet zien want gedecideerd hebben SVV en Schiedam te kenn engegeven dat zU niEt langer in de verdruk king wensen te verkeren. SW verkeert in een optimistische stemming. De slagploeg van SW is een gevaar voor iedere tegenstander. Zelden is een tegenstander zo vlot van het honkbalveld geroffeld als het sterke HCK 2, Wij verwachten dan ook dat SW zondagmiddag op eigen terrein weer triomfen zal be halen op Laakkwartier, dat slechts een punt achterstand heeft op leider TYBB. Ook de kracht van Schiedam is weer toegenomen. In sportpark „Har- ga" meet Schiedam een overwinning behalen op TIW. Hierdoor verlaat Schiedam de onderste plaats en bo vendien komt Schiedam naast TIW waardoor het degradatiegevaar klei ner wordt. Schiedam 2 vecht zaterdagmiddag in Harga met Celeritas een duel voor de kopgroep uit. SW 3 ontvangt lei der Storks 2. In de vierde klas kan DHS zaterdagmiddag winnen van het Vlaardingse Ondina 2. Of het be zoek van DRZ aan The Hawks winst zal opleveren moet betwijfeld wor den. Zondag gaat SW 2 naar Slkkens waardoor SW aan de kop van 3 D kan- blijven. Schiedam 3 slaat in Vlaardingen VFC 3. De directeur van de Gemeentelij ke Geneeskundige- en Gezondheids dienst maakt bekend, dat in de maanden juli en augustus geen kos teloze Inenting tegen pokken, difte rie, kinkhoest en tetanus zal plaats vinden. Het was een ongewoon taf ér Bell tje dat onze fotograaf in de Ke- thelse weide zag en direct vast legdeeert jolig paard dat jacht maakte op een geit en een bigge tje. Het was maar een grapje Dan het paard. „Hij doet het wel va ker", vertelden omwonenden maar het kleine vee nam toch ijlings de poten voor de wildebras. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D. Tuïnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Westen dorp, Singel 83.^ R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 toi 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 "tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. woensdag van 9.30 tot 16,30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrydag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot '16.30 u, 's Zon dags gesloten. Sied. Museum: Tentoonstellingen „ïL M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers", BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Reis om de wereld in 80 dagen". Mono pa le, 2, 7 en 9.15 uur: „Beklem-; mende uren". DIVERSEN Buys Ballotsingel, 7 uur Jeugd Jo lijt. Gecost optocht. Noordeinde (Kcthcl) 7 uur: Jeugd Jolijt. Vijfkamp. PARAMARIBO. In navolging van het gebruik In de Verenigde Staten heeft de Surinaamse minis terraad besloten, dat de Surinaamse vlag dagelijks zal worden uitgesto ken op departementsgebouwen, .waar de ministers zetelen. Sporfhuis voor TWEKA BADKLEDING en TENTEN GROTE MARKT 3-8 Te koop aangeboden Keukentafels 45.—, brand vrij blad in geel, rood enz. en KB.S.-zegels in verschil lende maten bij Plate Uo. stadhuis, Grote Markt 1921, Schiedam. Modieuze ZOMERJAPONNEN Blouses en rokken Ook voor u steeds fets nieuws 1ANGE KERKSTB. 19 Schiedam - Tele!. 6 9135 1 Personeel I gevraagd J. M. v. Velzen, Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44, vraagt'voor direkfc meis jes, leeftijd 16-20 jaar voor zoek- en pelwerk van aman delen etc. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 Permanent wave Permanent.' Dames, voor een goede permanent cn pretïlge bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf (8.— com pleet Telefoon 6 08 35. Fotografie RolfUms vergeten? Auto maat staat voor u klaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen llgl Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées f1.98. Bij apotheek en drogist' Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van bibliotheek kantoorboekhan del „Modem" Boerhaave- laan 124, telefoon 63415 te Schiedam, DIAL AN NE N NN NA-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1