In pompstation „ziet'' men dat u in het bad gaat lÊsati ROXY Massale gymnastiek- demonstratie Nieuwe (halve) weg onder spoorviaduct Rotterdamse water wordt onder extra-druk gezet Jeugd Jolijt ïaatste week A. Frank-beker uitgereikt aan Th. Vredebregt KW-mars feest een Goede Koffers GEENE Vrijdag 1 juli 19fir) Vijftienduizend kub. meier per etmaal Bloembak in het verkeer gesneuveld ZEEMAN Raadhuis wordt afgebouwd Ouderavond van Comeniusschool B ZEEMAN Alle verenigingen doe i mee Zesde lustrum van SBLO Aanrijding bij uitrit viaardingen Schiedam zuiver en koeler roken dank zij ragdun en ventilerend effin papier. Gaat U met vakantie: Jfeem een 'slof ROXY mee in speciale luchtdichte reisverpakking. Vergadering van Hermes-DVS Muziektent verplaatst WALDO-TAXI 6,46.50 (3 lijnen) Auto in de klem bij het inhalen Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren ZONNEBRILLEN ..ARGUS'1 3 „Fmnjpslation", roepen de tramcon- verbinding staan met de twee hoofd- tfucteurs van lyn - t Jen tallen maten f leidingen aan de Schiedamse kant per dag. M oor de passagiers is het van het pompstation, komt zodoende even zo vaak een seintje om uit te ook het water op het gehele buizen stappen en onwillekeurig is net in de stad onder een hogere druk „pompstation' dan hetzelfde gewor- te staan, den als „tramhalte". Constante druk Ook het gebouw zelf toont aan de buitenkant wel erg weinig van wat er eigenKjk gebeurt in dat pomp station. Het is een grote groene ku bus bedekt onder klimplanten als een hoeksteen op de grens van Schiedam en Rotterdam. De tijd dat Schiedam een eigen watertoren had op de plaats waar nu de JVIerwehavcn is, is voorbij. Schiedam betrekt zjjn leidingwater van Rotterdam. En we vragen ons j bij op een bepaald tijdstip tegelijker- wel even af; waar al dal water in j tijd moet laten draaien om een con- Schiedam blijft, als we van de dienst, j stante druk. te houden. Verder kan doende niachinist,^de heer Hooger- de druk ook nog geregeld worden Meestal draaien, maar drie van de vijf pompen. Wanneer er veel water verbruikt wordt, zou de druk na tuurlijk dalen, maar dan worden en» meer pompen bijgezet. Er zijn twee pompen met een capaciteit van 400 kubieke meter per uur, twee met een capaciteit van 250, en één van 150. De machinist kan dus allerlei combinaties maken welke pompen omdat er weinig water wordt getapt. Maar stel dat cr een grote brand uit breekt, bij het fikse waterverbruik van de brandweer zou de druk te snel gaan dalen en dat zou ook funest worden voor de brandweer. In de brandweerkazerne kan men in zo'n geval een installatie inscha kelen die in het pompstation een extra pomp in werking stelt! Zoals men ziet, er gebeurt méér in het pompstation dan de mooi gecamou fleerde buitenkant zou doen vermoe den! De heer G. A. B slipte gisteravond op de Broersvest met zjjn personen auto, en kwam tegen een bloembak terecht. Twintig geraniums sneuvel den. (Advertentie I.M.) ASPHALT per meter 0.78 - 0.90 DAKVILT per meterL1.20 VOLIÊREGAAS 50 breed, per meter 0 J5 100 breed, per meter1.75 Broersvest 52 - Telefoon 6 75 94 VLAARDINGEN Naar wij vernemen is door de di recteur-generaal van de Volkshuis vesting en de Bouwnijverheid thans de afbouw van het raadhuis goed gekeurd. De heer L. van der Kloot Meyburg, architect, is door b. en w. opgedragen de aanbesteding van het laatste bouwdeel van het raadhuis met spoed voor te bereiden. boord, geboord hebben, hoeveel dat is: ruim vijftienduizend kubieke me ter per etmaal. Steil u het zich even voor, een waterkolom van vijf meter breed, drie meter hoog, en duizend meter lang ccn mooi kanaaltje. Het pompstation van binnen is het een ruimte die cr uitziet ais een zwembad over al lichtgekleurde tegels, vijf hoge kolommen, licht groen gekleurd, evenals vijf electri- schc pompen. Door twee persleidin gen komt het water aan de Rotter damse kant van het pompstation bin nen. Het staat dan onder een druk van twee atmosfeer dat komt hier op nser, dat het water op twintig meter hoogte nog onder druk staat. Voor Schiedam zet men het water nu onder een hogere druk, nl. varië rend van drie tot drieënhalf atmos feer. Dat er in hoge flatgebouwen te weinig druk op het leidingwater staat, is in Schiedam dan ook niet voorgekomen in Rotterdam wel! De elektrische pompen brengen het water in de ongeveer zes meter hoge kolommen. Boven hot water bevindt zich een hoeveelheid lucht dit „luchtkusJvn" wordt natuurlijk steeds meer samengedrukt, al naar gelang er meer water in de kolom men wordt gepompt. De druk op het water in de kolom wordt steeds groter, en omdat de kolommen in (.Advertentie LM.) ATs anderen op het strand CJ benijden om Uw handige Spray bus zonnebrand-olie, waarvan de overbekende prijs 6.75 is... dan hebben zij geen Idee, dat U hein kocht tijdens deze spe- dale aanbieding voor nog géén. twee gulden. 5un-Göl<f, de vetvrije' en be- ■schermendezonnebrandolie. In handige Spray-bus, geen luxe, maar noodzakelijkheid tegen ■zonnebrand, maar bovendien de garantie voor een mooie bruine vacantietint, koopt U morgen riet voor 6.75, maar voor nog géérj twee gulden.^ Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Spray bussen vetvrije (Uw huid wordt dus niet kleverig) zonnebrand olie, één druk op de knop en gelijkmatig verstuift de Sun- Gold over Uw huid. per bus nu voor Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tulnlaan 89, telefoon 69290. PoIitie-aJarmnummer 64666, Apothekers nachtdienst: fa. Westen dorp, Singel 83. R.-BL Leeszaal en Bibliotheek, Dam. - geopend, iedere dag (behalve maandag) van 9,30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens. dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 'sZondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20,30 uur, dinsdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20.39 uur, woensdag van 930 tot 16.30 uur. donderdag van 9.30 tot 1239 uur, vrijdag van 9 30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur. zater dag van 930 tot 16.30 u. 's7.on. dags gesloteu. Sted. Museum: Tentoonstellingen JR. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De laatste trein uit Gun HUI". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: ,31ake helpt een handje". DIVERSEN Markstraat, 7 uur: Jeugd Jolijt Twee-man-race. Wijk gebouw {Nw. Maasstraat), 8 u.: Damclub S'dam, Prijsuitreiking. met bv. het „afknijpen" van het water door middel van afsluiters in de hoofdleiding aan de Schiedam se kant. Fijne meetenstrumenlen laten ons precies zien hoe hot op een bepaald ogenblik staat met het werk in het pompstation. Bij de „uitgang" van het water staan twee registratie-ap paraten, op elke hoofdleiding één. Op een onzichtbaar langzaam draai, ende rol papier tekent een stift nauwkeurig aan hoeveel water er door de leidingen stroomt: dus, hoe veel Schiedam verbruikt. Aan de Rotterdamse kant van het pomp station staan op de leidingen óók dergelijke meters gemonteerd merkwaardig is dat de meters toch nog een foutje maken de „Rot terdamse" meter wijst één procent méér water aan dat binnenkomt, dan dat er uitgaatl 't Vrijdagse bad De heer Hoogerboord, die ook op de gasfabriek werkt, kan ook daar op de meters aflezen hoe Schiedam „reilt en zeilt". Maandagmorgen in alle vroegte: water- en gasverbruik gaan al vrjj vroeg naar een toppunt voor de was. Vrijdagavond: In de vooravond nemen de Schiedammers een bad zaterdagavond zo tussen kwart voor elf en half twaalf: het lijkt erop dat iedereen als een haas koffie gaat zetten of afwassen „na de televisie". De manometers op de „druk-kolom- men" kunnen verbonden worden met de elektrische pompen, zodat de pomp automatisch afslaat, wanneer de druk to hoog wordt. Ook de brandweer heeft belang bij voldoende druk op de waterleiding de druk is 's nachts lager dan overdag, en vrij constant Nu de schoolvakanties voor de deur staan, is de taak van het Jeugd Joiyt, om op de lange zomeravonden de jeugd aangenaam bezig te hou den, weer bijna ten einde. Volgende week hebben de laatste bijeenkom sten plaats. Helaas kan door onvoorziene om standigheden de slotbijeenkomst, die volgens plan wat grootser opgezet zou zijn, niet doorgaan. De nadruk wordt nu gelegd op het laatste eve nement, een gecostumeerde optocht met vertoning van Aladïn en de Won derlamp m Scbiedam-Zuid. Gehoopt wordt dat dan- honderden kinderen achter de drumband van D.O.K. zul len meelopen. Daarmee wordt Jeugd Jolijt besloten en dan kan de de be trokken werkgroep van de Schie damse Jeugdraad de balans opmaken over Jeugd Jolijt van. dit jaar, dat wederom een groot succes is geweest met over het algemeen grote belang stelling. Het programma voor komende week is: Maandag 4 juli: Gecostumeerde op tocht plus Aiadm op het SVDPW- texrein, verzamelen op de Parallel weg. - Woensdag 6 juli: Gecostumeerde optocht, verzamelen voor de Dr. de Visserschool in de Westfrankenland- sestraat. In de Buys Ballotsingel wordt een „twee-mans-raee" gehou den. Donderdag '7 juli: Sluiting met ge costumeerde optocht, verzamelen voor de Willem Brouwerschool in de Dwarsstraat, Alle bijeenkomsten be ginnen op 7.15 uur. Tot afsluiting van het zesde leer jaar geeft oudercommissie van de Comeniusschool B 'n afscheidsavond voor de leerlingen en de ouders op donderdag 7 juli in gebouw Irene. De kinderen zullen zelf een program ma verzorgen. (A dverientie f.M.j GRASMAAIERS met kegels 37.95 BLADHARKEN met stoel 1.15 staal met steel 4.75 MESTRIEKEN 4-tands 4:25 Broersvest 52 - Telefoon 6 75 94 Bij de uitrit van Wilton Fijenoord aan de Admiraal de Ruyterstraat botste gisteravond omstreeks negen uur de heer M. de K. uit Rotterdam met zijn personenauto tegen een huurauto, bestuurd door de chauf feur C. S., die uit de uitrit kwam. Beide auto's werden ernstig bescha digd. Tocht naar Deltawerken De Nederlandse Reisvereniging, afdeling Viaardingen, organiseert op zondag 10 juli een interessante boot-bustocht naar de Deltawerken, waarvan de kosten 6 p.p. bedra gen. Men kan zich opgeven bij me vrouw Bolhuis, Julianalaan 28. Alle gymnastiekverenigingen in Schiedam, niet één uitgezonderd, zul len deelnemen aan de massale gym nastic k-demonstralle die op dinsdag 5 juli wordt gegeven op een speel weide in Nieuwland. aan de voet van de Vlaardlngerifjk. Aan deze demonstratie, die Is voorbereid door een werkgroep uit de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, is dan tevens gekoppeld de viering van het dertig-jarig bestaan van de S.B.L.O. Het bestuur zag in een zesde lustrum geen reden, om daar speciale evenementen en recepties aan te ver binden, daarom zal de nadruk wor den gelegd op de demonstratie. Maar deze wordt dan ook een groot „circus", waar ruim 500 atleten, jong en oud, mannelijk en vrouwe lijk, aan deelnemen. Prettig is daar bij, dat alle gymnastiek-veremgin- gen in een hartelijke sfeer hebben willen samenwerken en dat ook van alle kanten de nodige medewerking wordt verleend. Het werk-comité, van de S.B.L.O., bestaande uit de heren G. J. W. Brand, C. van Oud- heusden, K. J. Tanis en M. Buckers waren hier zeer over te spreken. Nu heeft de S.BJL.O. vorig jaar al het plan gehad voor zo'n grootse demonstratie. Deze zou onder aus piciën van de S.G. gedurende de Vakantie-week gehouden zijn. Het bleek echter onmogelijk om juist in de vakantietijd over al de nodige turners en turnsters te beschikken, zodat men dit jaar deze moeilijk heid heeft omzeild, door het feest in de laatste dagen vóór de vakantie te houden. De nadruk wordt gelegd op het (Advertentie l.M.) OFFICIEEL AGENT Ged. Blersloat 37 - Telef. 01898-6450 Burg. KnappertUan 2 - Telef. 010-64500 Onder het spoorweg-viaduct by het station is de nleuw-aangelegde Overschieseweg voor de helft ge reed gekomen en dankbaar door het drukke verkeer In gebruik genomen. Links van de weg ziet men nog een grote zandhoop liggen: de oude spoor baan, die daar nog afgegraven moet worden. Daar komt dan, met een afzonderlijke doorgang in 't viaduct, Vpertïa iaar geleden, in juli. deed ie dertienjarige B Lenstra als loog- veer 9 3. r p Tanner, dislilleerdem <utn de Lange Heven, waar hij aangenomen was door ie .grootvader van dos Huidig,, directeur. Gisteren is de heer Lanstra m het gebouw voorChr. Sociale Belangen gehuldigd voor zijn ueertiu-jang jubileum waarbv ie direc teur de heer J. F. van Buysen (rechts) de jubilaris hartelijk heeft toe gesproken en hem een gouden horloge met inscriptie overhandigde. Het personeel o/Jreerde de collega een grote fruitmand. de andere helft van de Overschiese weg. Het zal in de nabije toekomst een heel brede weg worden met vier rij banen voor het motorvurkeer, twee in elke richting. Onder het viaduct is dan nog plaats voor een royaal trottoir, waarvan de aansluiting, zo als op de foto zichtbaar, nog niet gereed is gekomen. De voetgangers moeten nu nog gebruik maken van het plankier dat men geheel rechts ziet liggen. Momenteel wordt gewerkt aan de aansluiting van de Overschiese weg op de Overschïesestraat, naast de nu bijna helemaal gesloopte rij huizen tussen Singel en Overschïesestraat, Op de foto kan men nog zien Cmid, den helemaal beneden) dat de baak- se bocht naar het stationsplein niet of nauwelijks is afgerond. Want op het zandige terrein rechts zal immers in de komende jaren de hoge brug over de Schie. de aansluiting van de Burg. van Haarenlaan op het Sta tionsplein, worden gebouwd. De Overschieseweg wordt verder door getrokken naar het zuiden, om op de plaats waar nu de huizen afgebro ken zijn, aansluiting te krijgen op de Prof. Kamerlingh Onneslaan. massale van de demonstratie. Daar om zijn er in het programma van elf punten er vier onderdelen, waar aan door alle verenigingen tezamen wordt gewerkt. In die gevallen zal dan tegelijker tijd op zes tot veertien plaatsen worden gedemonstreerd. Zo krijgt men in het hoofdnummer op zeven plaatsen turnen aan toestellen, ter wijl gelijktijdig ritmische en trai ningsoefeningen als ook een spring- numrer worden gegeven. Lange mat springen wordt op zesplaatsen ge lijktijdig beoefend en een spring- nummer op liefst veertien plaatsen. Doch ook wanneer verenigingen afzonderlijk optreden, kan dit mas saal genoeg zijn, zoals vrije oefenin gen met 140 meisjes en ritmische oefeningen van 108 meisjes. Voor de demonstratie zullen de acht verenigingen: Animo, ARMA, ODO en THOR een mars door de stad maken, vergezeld door de vier drumbands van de verenigingen. Om klokslag 8.30 uur (en geen minuut later) wordt begonnen en het feest zal tegen 9130 afgelopen zijn. Het publiek kan plaats nemen op de natuurlijke tribune die door de Vlaaxdingerdijk wordt gevormd, ter wijl de genodigden daar voor plaats krijgen (Deze genodigden dienen op het terrein te komen via de trap langs de dijk tegenover de Hobbe- mastraat). De bestaande bosrand zullen als coulissen fungeren, waar achter de verenigingen gelegenheid krijgen zich op te stellen, te verkle den, enz, „Wat hier wordt gedemonstreerd, zijn de moderne vormen van het turnen," vertelde ons de heer Brand. Dus ook de nummers op de burg met ongelijke leggers en op de even- wichtsbolk, die eerst sinds kort en na lange aarzeling in Nederland ingang hebben gevonden en wel onder in vloed van het buitenland. Nu. maar hopen dat het op 5juli mooi weer zal zijn! Is dat niet het geval, dan wordt de demonstratie uitgesteld tot donderdag 7 juli. Advertentie LM.) Wie nu ROXY rookt, geniet meer dan een ander. Het effin papier is zo ragdun, dat U louter tabak proeft, zuiver en geurig. Bovendien rookt U koeler, •want 't effin papier ventileert door onzichtbare openingetjes. Kies nu ROXY en geniet onbezorgd van de Leste tabakken uit Amerika. NOBEL ZU VER TROUW In de kantine van Hermes DVS in sportpark Har ga hebben de leden van Schiedams ondste sportvereni ging met animo aan de jaarverga dering I960 deelgenomen. Voorzitter A. Stouthandcl was verheugd de A- Frankbeker te kunnen aanbieden aan Theo Vredebregt, die zich In de af gelopen maanden bijzonder onder scheiden heeft by het overbrengen van de accomodates naar Harga en die ook hel omvangrijke werk bij de Installatie op het nieuwe complex verricht. Aan Dolf van der Ende werd een insigne aangeboden we gens 25 Jaar clubtrouw. De jaarverslagen werden goedge keurd. Hermes DVS zal het nieuwe complex medio augustus, vermoede lijk; op zaterdag 13 augustus, feeste lijk openstellen. Op woensdag 6 juli gaat een team j voordracht, van Hermes DVS naar de VARA in Hilversum om deel te nemen aan de competitie voor voetbalteams, Te kenstander is Go Ahead. Deze wed strijd wordt op vrijdagavond 8 juli uitgezonden. In de samenstelling van de com missies kwam enige verandering. Het bestuur werd herkozen. De com missie Betaald Voetbal is terugge bracht tot twee leden, de horen Th. Vredebregt en F. Blok alsmede is toegevoegd de oefenmeester de heer A. Blokland. In de Ballotagecom missie hebben nu twee bestuursle den zitting, ni. de heren A. J. Jans- se cn J. van der Griend en verte genwoordigers van alle commissies namelijk N, Jansen, G. Royers en J. van der Gaag. De overige commis sies werden, benoemd conform de VLAAKDINGEN De verplaatsbare muziektent, die enige weken aan de Kethelweg/ hoek Spalandlaan heeft gestaan, krijgt weer een andere plaatsje. Met ingang van morgen komt zij te staan op de hoek van de Van Limburg Stirumstraat en Johan de Wittstraat Het eerste concert daar wordt za terdag gegeven door Sursum Corda, onder leiding van de heer K. F, Kokelaar. Aan het slot van dit concert biedt Sursum de bewoners van. de wijk een taptoe aan. (Advertentie LM.) De heer X. A. S. uit Viaardingen kwam gisteravond omstreeks negen uur met zijn personenauto klem te zitten tussen het circulatieplein op de Nieuwe Haven en een trekker met oplegger, bestuurd door de chauffeur T. van D. uit Veenendaal. De heer S. had de oplegger voorbij willen rijden. Zijn personen-auto werd zwaar beschadigd. De route voor de 16e Koningin Wllhelmina Mars is als volgt; Plan tage Lange Nleuwstraat, Westvest of Lange Haven, Korte Dam, Hoog straat, Korte Kerkstraat, Nieuw- straat, Grote Markt. De 12 km en de 25 km tocht gaan verder via Boterstraat en Overschïe sestraat. De 18 km tocht gaat via Spinhuispad, Parkweg en Burg. Van Haarenlaan naar Kethel. Alle af standen komen weer binnen via Nieuwe Damlaan en Westvest, waar ze opgewacht worden door de ver schillende drumbands, om naar de Plantage te gaan. De start van de tocht is om drie ir precies. Het défilé zal om 3,19 beginnen. Het muziekkorps St. Am- brosius zal op de Grote Markt aan wezig ïijn bij de ontvangst van het ere-comité en zal het défilé muzi kaal opluisteren. Na binnenkomst van de wande laars wordt op het Plantagepodium een feestprogramma aangeboden in afwachting van de verschillende prijsuitreikingen. De verbindingen tijdens de mars worden verzorgd door de verbin dingsdienst van de Kon. Landmacht, Uit verscheidene plaatsen zullen de deelnemers naar Schiedam komen, o.a. Delft, Den Haag, Breda, Utrecht, Zevenbergen, Klundert, Dordrecht, Viaardingen, Maassluis, Rotterdam, enz. Bij de militaire deelnemers zul len we groepen zien van de Kon, Marine, de Mariniers, Luchtmacht, Milva, het Reg. van Heutz, alsmede een detachement Engelsen van de R.A.F. De bewoners van de aan de rou tes gelegen huizen worden vriende lijk verzocht de vlaggen uit te wil len steken, zodat heel Schiedam een feestelijke aanblik zal tonen aan de vele duizenden wandelaars welke op deze specifieke Schiedamse wandel- sportdag onze stad komen bezoeken. Het wordt ten zeerste op prijs- gesteld dat men de wandelaars tij dens het défilé een warm applaus geeft, terwijl bloemen uitreiken tij dens de binnenkomst door de deel nemers zeer zal worden gewaar deerd. Het feestprogramma in de Plan tage is voor ieder gratis toeganke lijk. GEHUWD: J. A. Coppens, 22 jaar cn F, Groenenboom, 20 jaar; j. j. Ruster, 28 jaar en H. A. Korpel, 26 jaar; G. vau Beek, 33 jaar cn J. van der Horst, 43 jaar; J. E. A. Freij, 24 jaar cn E. M. L. van Hulst, 20 jaar; R, A. Houtsma, 2t jaar en A. M. Hengst, 2S jaar: A. Sonne- veld. 23 jaar cn S. C. van Dokkum, 22 Jaar: R, Olivier, 23 jaar cn M. E. Loeh, 21 Jaar; K. Kood, 22 jaar en I. W. Ver meer. 22 Jaar; M. H. A. Weber. 23 jaar en M, H. Faas. 21 jaar: M. H. van der Ven, 23 jaar en E, C. M. Wijsbroek, 24 jaar: P. Bgl. 26 Jaar en H. Schuster 24 jaar; A. P. A- van den Enden, 22 Jaar en G, M. J. Bransz, 21 jaar; A. de Lange, 21 Jaar en E, van Wijk, 18 jaar, GEBOREN: Wim, z. v. J. J. H. Bex- terman en M. J. van Dorp: Dirk J., z. v. P. Vgfvlnkel en C. W. Meijer; Fetronelia M., d. v. A. A. Th. Bouwens en J. L. Kerkhof; Cl as I na. d. v. A. van Wijk en C. M. ColHgnon; Leonardus A., z. v. L. A. M. Groenendaal en H, M. van der Werf; Paulus G„ z. v. W. A. van Scheijndel en C. A, F. Scholtes. ONDERTROUWD: C. A. Oosterman, 26 Jaar en A. M. Tettelaar, 20 jaar; B. Pettersen, 27 jaar cn 1». W. Vqnzelaar, 36 jaar; J. Post, 28 jaar cn M. M. van der Hoeven, 24 jaar: J. A. van Puffelen, 23 jaar en H. Koot, 23 iaar; P. D_ G. Romeljn. 20 Jaar en P. Snoeij. 20 jaar; H. W. M .Ruigrok, 26 Jaar en A. J. Bek, 24 jaar; F. A. M. Schoof, 23 jaar en M. Th. ,van Leeuwen. 24 Jaar: B. M, Sprado, 24 jaar en M. E. van der Plas, 25 jaar; L. Stolk, 25 jaar en J, J, Koens, 26 jaar: P. J. M. Stoopman, 25 jaar en C. P. J. M. Beijer. 21 jaar; J. W. M. Vasonna, 24 jaar en A. M. Cohen. 21 Jaar; C. J. A. vemlc, 24 jaar en J. a H. P. van Nieuwenburg, 26 jaar; M. van Wel, 21 jaar en H. A. van Ast, 21 jaar. (Adtierfenfie f.MJ tt'DAMSEDIJK 261 Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 cn 12.30 uur en 2 en C uur: 1 paar zwarte damesschoenen; zonne bril; ring met sleutels; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: Kabelslot, Th, ter Louw, Voomestraat 23; postduif. Op den Berg, 's-Gravc- iandsepolder 81; gouden damesring, L. Vermaat, Haiïeystraat 28a: damespols- horicge. Vermeer. Alb. Thijmstraat 58; elektrische lokomotief, A. Frederiks.Van Ruysdaellaan 6b; balpen, A. Kienhuis, Rotlcrdamsedijk 419; zonnebril, Den Boer, Buys Ballotsingel 52b; zonnebril, A. van Amerongen. Burg. van Haaren laan 1023: ring met sleutels, J. Baten burg. Parkweg 8D: zwembroek met handdoek. D. v. d. Tuyn, Brugman straat 24b; i paar zwarte damesschoe nen, v. d, Stelt, Nieuwe Haven 285b; jongensjasje. Koster, Aleidastraat 131; blauw babyschoentje met wit sokje. De Jong, Oosterstraat 105a; witte bad doek en zwembroek, Rosman, Ridder- kerkstraat 26: kinderschoentje, J. Jan sen, Oranjestraat 14; baddoek en bJi.. Van Gerven, Pendrechtsestraat 80a; zwemtas met inhoud, H. van Dommelen» C. v. d. Lmdenlaan 28: aktentas met inhoud, J. Ouwendijk, Huijsmansstraat 89b; portemonnee met inhoud, G. Duk. Nieuwstraat 41; aktentas met inhoud, L. Buckers, VeUevest 18; portemonnee met inhoud, J. Clemens, Hogenbanweg 27b: kinderportemonnee met inhoud, A- Kerkhof, Frans Halsplein 29b; - bruino portemonnee met inhoud, J. de Heij, Marconistraat 135b; zwarte portemonnee met inhoud, R. Blom, Aleidastraat 80b. (Advertentie I.MJ SPECIALE AANDACHT is besteed aan de collectie 'f Aparte modellen voor op sterkte geslepen zonneglazen Brillen-adviseur ORANJE GALERIJ 9 v.h. De Bruin TEL. 6 64 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1