Leerlingenuitvoering Toonk. Muziekschool Ds. E. J. Oomkes gaat naar Groningen School» pantalons Jonge leeuwen vrij naar Irwin Shaw Kind valt uit raam 9.75 ii.75 Stichting De Zonnebloem viert tweede lustrum Leeshonger in cijfers Jubilea en n afscheid J ..Spontaneïteit is belangrijk" Actie tegen ontslag van directeur SW beproeft de nieuwelingen Burgerlijke Stand Judo-examens in de duinen Judo-examens bij Sportschool Bishoff Afscheid op 24 juni elke woensdag jongensmarkt MONOPOLE VERTOONT: ARM A op spel- en sportdag Bovendien de afsluiting van het seizoen Wie heeft iets verloren Sportdag voor de Tech. School Sehoolruiten ingegooid Wielrijd'ster aangereden GELDERSE stedebouwers op bezoek Fortuna in een sterke groep Boottochten Bouw Zuiderkerk op hoogste punt Gestolen fietsen Ovaties voor „veer-vrouw" SCHIEDAM Koeriersters GEZINSHULP i>.j,.-uag 5 juli 1960 3 De Schiedamse Toonkunst Mu ziekschool heeft gisteravond Jn Mu sis Sacrum de jaariykse eind-uit voering door de leerlingen gege ven, "Het gaat hierbij niet om een vlekkeloze uitvoering, lk houd daar zelfs niet van. Als er iets fout gaat dan Is het helemaal niet erg", heeft de directeur van de Muziek school, de heer C» Backers in zijn inleidende toelichting tot de in grote getale aanwezige ouders ge zegd. "Wij willen de spontaniteit van bet kind in het beleven van de muziek laten zoals het Is. En als het daar musische vreugde uit kan putten, dan is veel bereikt". Deze opmerking gold in de eerste plaats voor de kinderblokfluitklas onder leiding van de heer Backers zelf enkele eenvoudige liedjes zon gen, Inderdaad heel spontaan en heel natuurlijk, zodat de ruime bij val van de ouders werd geoogst Ook bet optreden van grote blok- fluitklassen, beginners en gevorder den tezamen, onder leiding van de heer I* v. d. Hoonaard was heel xharmant. Een diepe ernst lag over de snoetjes van de kinderen toen zij dapper de eenvoudige speellied- tjes vertolkten. Het klonk aardig en de kleine vergissingen, ach, wie zal er over gevallen zijn? De heer Backers heeft nog ge wezen op de betekenis van de blokfluit, als simpel instrument voor het algemeen vormend mu ziek onderwijs, dat de basis is voor het onderricht, waarmee het slui merende talent wordt ontwikkeld en het gevoel voor ritme, melodie gescherpt. Tevoren hebben enkele leerlingen solo-uitvoeringen gegeven. Dit wa ren geselecteerde leerlingen die ernstig hebben gestudeerd en goede vorderingen gemaakt. Het waren Maaike van Haatten op de accor deon, Greetje Ferwerda op de pi ano, Eri Theunissen op de viool. Maria Vriend, drie een een half jaar oud, is gistermorgen uit een raam op de tweede etage van de woning in de Cort v. d. Lindenlaan 14 gevallen. Zij kwam v\jf meter lager op hei gras van de speelweide achter de woning terecht en brak daarhjj de rechter pols en kreeg vermoedelijk een hersenschudding. Maria lag In. haar bedje ia de achterkamer van de woning. Ver moedelijk heeft zij het grendeltje van het raam open gemaakt en is uit het raam gaan hangen, waarbij zij vermoedelijk het evenwicht verloren zal hebben. Haar moeder was in de douchecel aan de was bezig en heeft niets gemerkt van het ongeluk van haar dochtertje, totdat de buren haar kwamen waarschuwen. Het kind is door de GG en GD naar de Dr. No- letstichting gebracht. SW gaat de pas verworven aan winsten beproeven en wel tijdens een oefenwedstrijd tegen Excelsior '20 die woensdagavond om 7 uur wordt ge houden aan de bosrand. De nieuwe spelers moeten nu aantonen dat zij in het rood-groete-team passen. Ook het „gouden elftal" van SVV, de landskampioenen van 1949 komen weer eens in het veld, ditmaal tegen Leonidas uit Rotterdam. Deze wed strijd wordt donderdagavond, aan vang 7 uur, gespeeld aan de West- frankenlandsedijk. GEBOREN": Joseph C. M. z, v, W. Th. Meijer en Ch. B. J. Oostrum; Peter z. v, P. van Veelen en H. J. Groenendijk; Eveline S. A. d. v. J de Boer en M. E, van der Kamp; Antonie z. v. A, B. van den Berg en C. A. Korsten; Maria G. d. v. J. J. Jonk en P. G. A. Buurman; Fran- ciscus z. v. C. J. Bonefaas en M. S. Sala; Catharina G. M. d. v, G. A. G. Buters en H. M. Veelenturf; Anita J", d. v. A. F. H, M. van der Burg en P. Hoogland; Leonard M. z. v. M. 't Hart en A. de Jong; Elisabeth J. d. v. L. Lagendijk en W. J. OIofsen; Petrus C, H. z. v. J. de Vette en C. J. M. Oltshoorn; Leonardus G. z. v. G. L. Leliveld en A. M. Bonte; Pieter B. z. v. A, H. W, Oudemans en M. van Delden; Johanna A. d. v. F. van Dooijeweert en D. Smits; Jacotus H. M. z. v. E, H. van Gorp en Th. M. van der Kamp; Hans z. v. A. Ritman en H. Sitton; Cornelia M. E. d. v. J, J. Fontijne en G. N. Bredemeijer. OVERLEDEN: T. van der Most, 84 jaar. wed. van E. L. A. Schröder; E. de Zeeuw, 67 jaar. Bellen bg ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wibautplein 17 en Jansen, Swammerdamsïngel 41. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16 30 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tol 20 30 uur 's Zondags gesloten Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20 30 uur. dinsdag van 9 30 tol 16 30 en van 19 tot 2030 uur. woensdag van 9.30 tot 16.30 uur. donderdag van 930 tot 12.30 uur. vrijdag van 930 tot 1630 en van 19 tot 2030 uur, zater dag van 9.30 tot 1630 u. 's Zon dags gesloten. Sted. museum: Tentoonstellingen „H M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 3.15 uur: „De laatste trein uit Gun Hill". Monopole, 2 en 8 uur: ,De jonge leeuwen", diversen Vlaardingerdjjk, 7.30 uur: SBLO. Gymnastie k-d eraonstratie. Sursum Corda, 8 uur: Zonnebloem. Diploma-uitreiking. H. Tobé op de piano en na de pauze Jan Batenburg op de kla rinet, Freek de Wollf op de gitaar en Ria Blokzijl op de piano. Tot slot werden aan de leer lingen van de derde klas van het A.V.M.O, de getuigschriften uitge reikt. Actie Op deze avond werd nog een actie van geheel andere aard ge voerd. We hebben reeds eerder ge meld dat er tussen het bestuur van de Stichting Schied mse Toonkunst Muziekschool en de directeur een verschil van opvattingen bestaat, dat er toe geleid heeft dat de di recteur het ontslag zal worden ver leend. Tegen deze gang van zaken Is kennelijk protest gerezen en gis teravond werden op HJsten hand tekeningen verzameld van Ieraren van de Muziekschool, ouders van leerlingen en van de oudere leer lingen, als ondersteuning van een actie tegen dit ontslag. Op 27 juni is een commissie ad hoe samengesteld uit leraren, ou ders van leerlingen en oud-leerlin gen, die zich ten doel gesteld heeft de plotselinge ontslag-aanzegging aan de directeur, de heer C,Bac- kers, nader te onderzoeken. "Uit de voorhanden zijnde gegevens en na bespreking met drie leden van het Stichtingsbestuur moet de Com missie concluderen dat het ontslag haars inziens ongegrond is en geen vertrouwen meer in het bestuur te hebben. De commissie zal alle haar ten dienste staande middelen aan wenden om het ontslag ongedaan te maken". Zo wordt in de aan hef van de verzamellijsten ge schreven. Een dertig-tal leerlingen van bet Sportcentrum Schiedam van Reinier Hulsker heeft een week-end-kamp betrokken in Oostvoorne. Met het weer hebben de jongelui overigens niet geboft, want zaterdagmiddag was het te koud om buiten te judo- en, terwijl er zondagmorgen tijdens het trainen zelfs nog regen viel. Een tegenslag was ook dat de weide bij de kampeerboerderij van de heer Moerman aan de Noord weg, waar vroeger altijd de mat werd uitgelegd, dit jaar bezet was door grote woonwagens van de werkers in Europoort. Maar in ae duinen werd een terreïntje ont dekt, heerlijk uit de wind en in de volle zon, waar 's middags de ex amens afgenomen konden worden. De volgende banden zijn behaald: witte band: Els Klyen, Connie Tom brink, A. J. de Graaf, Rudi Mar- tijnse, H. J. v. d. Reyden, F. J. de Reydt en P. Visser. Gele slip: Doeschka Sartorius, R. A. F, Evers, R. Grisel en W. F. van Heyningen. Gele band: J- Bleecke, R. F^gen- toorn, J. Lambrechts en J. J. de Vrijer, Oranje band: Gerrie Bou- wens. In de maand juni zijn de volgende leerlingen van de Sportschool Bis hoff voor hun examen geslaagd. Jeugd-judo gele slip: Aad Pegels, Bas Ringgenberg, Gele band: Peter Damen, Denis van, Meegeren, Piet Voortman, Adri v. d. Wiel. Oranje slip: Jan Metaal. Oranje band: Rï- nus Leyte, Heren judo gele band: B. Albers, H. Eggens, G. Gaal. Oranje band: C. Meier, D, Ham Groene band: M. Dingier, P, Jagt- man, Th. Mali. Blauwe band: H. de Jong, (Advertentie LM. goals de ouden zongen, piepen de jon pen", zott 't motto kunnen zijn bij dit „speelse" plaatje. Frans i-maalf jaar cn Cijs, negen jaar, zijn de veelbelo vende zonen van de autohandelaar Van der Heiden in de Steenstraat. Zij hebben vader zo vaak zien werken aan zijn auto's dat zij dit voorbeeld gevolgd hebben en een eigen „kraanwogen" hebben vervaardigd. Hij rijdt wel écht, maar je moet 'm wel duwen. Maar nu willen ze meit deze imitatie- kraan ook een échte auto voorttrekken, doch dit is wel de fantasie te ver doorgedreven. ijzemerke kamgaren 60/40 modern model voor de speciaal verlaagde J.M. prijs 8 jaar 12 jaar 16 jaar 75 (kleine stijging per maat) HET is wel niet helemaal de best seller van Irwin Shaw meer, maar bet is toch een heel aanvaard bare verfilming van „De jonge leeuwen". Geen oorlogsfilm, maar een film over mensen in de oorlog, Irwin Shaw laat ze zien aan beide zijden van de vuuriyn: een onhan dige jodenjongen met karakter uit New Vork, een komiek met weinig diepgang uit dezelfde stad en e«n niet onsympathieke nazi uit Beieren. De jonge nazi is een rol van Marlon Brando en hg speelt de of ficier die vol geloof in het Derde Rijk de oorlog in gaat, maar lang zaam tot wat menselijker inzichten ontwaakt, voortreffelijk. Hij blijft een beetje wazig en onbewogen, maar dat is precies zoals Irwin Shaw hem heeft aangegeven. Montgomery Clift speelt de joodse soldaat Noah Ackermann uit New York, die zich een plaats moet ver overen tussen zijn eigen mensen, en die zich voortreffelijk weet te hand haven. Als het er op aan komt zal hij tonen wat hij waard is. Dean Martin, een speler die nogal wat grappenwerk heeft gedaan samen mot Jerry Lewis, is hier een lucht hartige kameraad, die zich er niet voor schaamt zo bang te zijn als een wezel. Zijn betere ik drijft hem ten slotte toch naar het front. Hij kan zijn vrienden niet in de steek laten. De enkele vrouwelijke rollen zijn van Hope Lange als een eenvoudig Amerikaans meisje en May Britt als een vamp uit Berlijn. HET was voor Erward Dmytryk geen eenvoudige opgave het Igvige werk van Shaw te verfilmen. Het slot van het verhaal is gewij zigd. Ncah sneuvelt in de film niet, maar keert ongedeerd terug. De hittere passages van het werk zijn, tegen de aanvankelijke bedoeling van Shaw In, ook niet In de film opgenomen. De Schiedamse arbeiders-gym nastiekvereniging ARMA heeft zon dag met een grote groep jeugdle den deelgenomen aan de Spel- en Sportdag in Rotterdam, 's Morgens was er de wandelmars van 10 km, waarbij vertrokken werd van de Beukhoeve; de groep kreeg een ver- enigingsprijs en alle lopers een fraaie medaille. 's Middags werd deelgenomen aan de gymnastiekoefeningen, terwyl de ARMA-drumband onder leiding van instructeur B. Landsbergen mee deed aan een drumband-concours. Daar werd een vierde prijs ver overd. Het is een prettige dag ge worden, hoewel er niet overweldi gend veel zonneschijn was. Toch is het een goede vertolking geworden. Dmytryk heeft zijn com positie opgebouwd uit fragmenten. Zelfs heeft hij een klein stukje van de Britse documentaire „Desert vic tory" gebruikt. Ondanks dat is hel een goed lopend verhaal gebleven en. zijn de karakters knap tot ont wikkeling gebracht „The young lions" zijn het zien wel waard. Ds. E. J. Oomkes zal zondagmid dag 24 juli om half drie in „De Ark" te Kethel en om vijf unr In de Julianakerk aan de Burg. Knap- pertlaan te Schiedam afscheid ne men van de Gereformeerde Kerk van Schiedam om zes weken later, nJ. zondagmiddag 4 september in de Oosterkerk, na vooraf 's-morgens In datzelfde kerkgebouw te zgn beves tigd door zgn voorganger prof. ds. C. van der Wonde, die benoemd is tot hoogleraar aan de theologische hogeschool te Kampen, Intree te doen als predikant van de Gere formeerde Kerk van Leeuwarden. Ds, Oomkes werd op 8 juni 1912 te Nieuwolda in Groningen geboren Hij bezocht eerst het Willem Lodc- wijk-gymnasium te Groningen en studeerde daarna verder nog aan de theologische hogeschool te Kampen, waar hij in december 1933 zijn kan didaatsexamen deed. Nadat de hee; Oomkes in februari 1939 door de classis Groningen was beroepbaarver- klaard in de Gereformeerde Kerken in Nederland en hij eerst van 1 sep tember 1939 tot 1 april 1940 ruim een half jaar te Apeldoorn werkzaam was geweest als hulpprediker, werd hij op 5 mei 1940 door zijn voorgan ger, prof. dr. H. N. Ridderbos uit Kampen, toen nog predikant te Rot terdam—Chariois, bevestigd als pre dikant van de Gereformeerde Kerk van EefdeGorssel. Op 11 november 1945 verwisselde ds. Oomkes deze Kerk met die van Wolfheze. -In deze zijn tweede ge meente gir.g ds Oomkes op 15 mei 3947 in militaire dienst en is toen ruim twee jaar in Indonesië werk zaam geweest als legerpredïkant. Na zijn terugkeer in Nederland werd hjj op 23 oktober bevestigd als predi kant van de Gereformeerde Kerk van Appingedam. Op 31 maart 2953 verwisselde ds. Oomkes deze kerk met die van Schiedam, waar hij werd bevestigd door ds. G. Brinkman uit Kampen, toen nog predikant te Schiedam. Ds. Oomkes werd het vorige jaar afgevaardigd naar de particuliere synode van Zuid Holland-zuid, waar van hij ook scriba was. Verder heeft hij in de loop der jaren vele depu- taatschappen en bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Zo was hij o.a. tijdens zijn ambtsbediening te Eefde—Gorssel bestuurslid van het Baudartius-lyceum te Zutphen; te Wolfheze leraar aan. het christelijk lyceum te Arnhem; te Appingedam voor de particuliere synode van Gro ningen lid en in de classis Appinge dam voorzitter van - de deputaten voor de evangelisatie en te Appinge dam zelfs voorzitter van de Stich ting „Protestants Militair Tehuis", waarvan hij mede een van de oprich ters was; bestuurslid van de Open bare leeszaal en voorzitter van de plaatselijke evangelisatie- en zen- VLAARDINGEN Met een feest avond in zaal Muzanda werd het cursuswerk 195960 van de Stich ting „De Zonnebloem" voor het ge bied Schledam-VIaardingen-Maas- slnis afgesloten. Althans, zo luidde de aankondiging. Reeds uit het op- ningswoord van de heer C. M. de Jongh, voorzitter, bleek evenwel, dat tevens het feit werd herdacht van tien jaar Zonnebloem-werk. Omdat men „er geen behoefte aan heeft om aan de weg te timmeren" heeft men er geen grote ruchtbaarheid aan gegeven en de viering laten samen vallen met de feestelijke afsluiting van de cursus 1959/60. Enigszins In tegenspraak met de aangegeven re den was echter wel de aankondiging, dat het wel de bedoeling is het IZVt jarig bestaan met enige feestelijk heid gepaard te laten gaan. „De Zonnebloem" bedoelt vorming te geven aan jonge meisjes (in de leeftijd van 15. 16 en 17 jaar) via cursussen en bijeenkomsten. Op die wijze worden ze vertrouwd gemaakt met de tijd, dat ze zelf ook huis vrouw zullen zijn. Doordat vele meis jes direct na de schoolperiode naar kantoor of fabriek gaan, wordt hier aan te weinig aandacht besteed. Naast de zich op huishoudelijk ter rein bevindende vakken wordt ook aandacht besteed aan de algemene ontwikkeling. De heer De Jongh gaf eenkort overzicht van de afgelopen tien jaar- Op 10 februari 1950 werd de eer ste bijeenkomst gehouden in het be drijf van 'n bekende, grote onderne ming. Op kleine schaal begon daarna het Zonnebloem-werk in Schiedam. Al vrij spoedig daarna ging men het uitbreiden. Zoals bekend, heeft De Zonnebloem thans clubcentra in Schiedam en Vlaardingen. In tien jaar heeft men ongeveer 1500 meisjes als cursist ingeschre ven. De meeste cursisten hebben de gelegenheid aangegrepen om na een jaar voor de vervolgcurussen In te schrijven. Het werk geniet aller- wege grote waardering, hetgeen ook blijkt uit de subsidies van gemeente en provincie. Tien jaar Zonnebloem bete kende tevens tien jaar zuster J. J. Tieleman. Als hulpleidster en later als leidster heeft zg hon derden meisjes zien komen en gaan. Door het hereiken van de 65-jarige leeftijd betekende het tiende jaar van De Zonne bloem tevens haar laatste. Voor haar werk werd ztf hartelijk ge prezen door de heer De Jongh. Namens het bestnnr heeft hfl haar een ligstoel overhandigd. Ria Blom namens de Vlaardingse meisjes en Trudi Konslenze en Tiny "Wolthuis namens de Schiedamse groepen hebben de scheidende leid ster bloemen en boekenbonnen aan geboden. Voor de dames-leidsters E, Goudt en E. Jordaan waren eveneens bloemen aanwezig. Zuster Tieleman was zichtbaar in genomen met de vriendelijke woor den en geschenken. Uit baar toe spraak bleek duidelijk, dat het Zon nebloem-werk een speciaal plaatsje in haar hart heeft. Als bijzondere gasten werden nog verwelkomd de heren mr. J. Mager, de eerste secretaris van de string Schiedam-Vlaardmgen-Maassluis, en „meester" J. Brouwer, die reeds van af de oprichting zitting in het be stuur heeft De diploma-uitreiking is vastge steld op dinsdag en woensdag in Schiedam. Het programma bood een geva rieerd menu van eabaretartiesten. Er werd gedanst op muziek van „The j Evergreens". dingscommissie en van de oudersver- eniging. Te Schiedam was hy o.». voor de particuliere synode van Zuid-Hol land zuid secretaris-penningmeester van de deputaicn ad adt, 20 K.O, en in de classis Schiedam deputaat ad art. 20 K.O. Verder voorzitter van de ring Schiedam van het V.U.-co mité, voorzitter van de zendingsver eniging en bestuurslid van de' ou- dersvereniging. Tydens zgn ambts bediening te Schiedam werd te Kethel de noodkerk „De Ark" ge bouwd en het ontwerp voor de „Nieuwlandkerk" gemaakt. Uit het maandoverzicht van de Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek blijkt dat het aantal boek- uitleningen over de maand juni van dit jaar niet verschilde met dat in juni vorig jaar, n.l. 23.400. Hiervan komt meer dan een derde deeL nX 7.276 uitleningen op rekening van de kinderboeken. Het aantal hou ders van leeskaarten steeg tot 5.658; het boekenbezit nam in het afge lopen jaar toe met ongeveer 6% tot 60.915 boeken. De centrale bibliotheek aan de Lange Haven bleef met 8.619 uit leningen de belangrijkste uitleen- post, al daalde het aantal uitlenir- gen hier enigszins. Het filiaal Dr. Wibautplein, stevig op .de tweede plaats staande, zag het aantal uit geleende boeken nog verder stijgen. Het filiaal aan de Lorentzlaan zag echter beduidend minder klanten dan vorig jaar (2.580 tegen 3,341 vorig jaar) en moest de derde plaats afstaan aan de jeugd-afdeb'lig, waar de jeugd meer leende dan vorig jaar. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur; Wit schort. Te bevragen bij de vinders: Kindertruitje en broekje, Janson, Beierlandsestraat 23; klemtang, W. Dumont, Havendijk 154 a; ring met sleutels, v. d. Haagen, Vondeilaan 3; ring met sleutels mevr. Mourus, Vlaardmgerdijk 203 a; 4-kleuren pot lood, Markesteijn, Jan Vermeer straat 36 b; aansteker aan sleutel ring, H. Schouwenburg, Esdoornlaan 20; huiswerkboekje en schrift, J. Noordam, Rotterdamsedijk 417 b; bruin kinderjasje, J, v. d. Sloot, W. Brouwerstraat 31 b; blauw plastic regenkapje, Damen, Mackaystraat 56 bruine portemonnaie met inhoud, Vollebregt, Boterstraat 85; geruite tas met inhoud, Postkantoor, Tuin laan; damesportemonnaie met in houd, Van Gils, Hoogstraat 71; le deren voetbal, S. Wesse'kjg, v. Kar- nebeekstraat 38. (Advertentie IM.) SPORTDAG VOOR tech. school Aan de leerlingen van de Techni sche School voor Schiedam worden op vrijdag 8 juli in de schoolkantine de diploma's uitgereikt. De dag te voren, 7 juli, is de jaarlijkse sport dag van de schooL 's Morgens om 8.30 uur hebben de zwemwedstrijden plaats in Bad Groenoord, terwijl 's middags om 1.30 uur de atletiek wedstrijden op het DHS-terxein wor den gehouden: bardlopen voor alle jongens en naar keus handbal werpen of verspringen. Na afloop worden de diploma's uitgereikt. Het hoofd van de Mathenesseschool aan het Oude Kerkhof deed gisteren aangifte, dat dertien ruiten van het schoolgebouw waren ingegooid, de stenen en de glasscherven lagen nog in de lokalen. Het is een schadepost van honderd gulden. Door de jeugdbrigade van de po litie zijn later zeven jongens in de leeftijd van acht tot veertien jaar aangehouden, die bekenden de rui ten te hebben ingegooid. Louter uit baldadigheid. De twee oudste jon gens, van 14 jaar, bekenden verder ook repen lood van het schooldak afgetrokken te hebben Dit lood had den zij verkocht om snoepgoed en sigaretten te kopen. Mejuffrouw P. J. B.( kleuterleidster in Schiedam, is gisteren op de krui sing van de Schiedamseweg met de Nieuwe Damlaan aangereden door een vrachtauto, bestuurd door de heer E. M. uit Oud-Beijerland. Zij had, rijdende op een fiets, geen voor rang verleend. Mejuffrouw B. liep een hersenschudding op en een bloe dende wond aan het hoofd. Zij is in de Dr. Noletstichting opgenomen. VLAARDINGEN Bij HVO: By havenbedrijf Vlaardlngen-Oost N.V, vierden maandag de heren C, van den Berg en A. Baaïma htm zilveren dienst jubileum. Eind vori ge week werd afscheid genomen van de heer F, J. Bronwasser, vei ligheidsinspecteur bg HVO en chef van de bedrijfsbewakingsdienst, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Gistermiddag werden de jubila rissen namens de directie toegespro ken door de heer Chr. van Hoon. Hij memoreerde de loopbaan bij HVO van A. Baaima, die aanvanke lijk ijzerwerker was, later elektrisch lasser werd en ondertussen alle di ploma's op lasteehnisch gebied heeft behaald. C. v. d. Berg kwam als constructiewerker in dienst en heeft zich opgewerkt tot baas in die af deling. Er waren tal V3n sprekers bij dit dubbele jubileumfeest. Namens bet college van bazen richtte de heer RL Coenradie het woord tot collega Van den Berg, baas J. Carnaat tot A Baaima namens de gehele afde ling lasserij; A. Janson namens de werknemers uit de constructieloods in het bijzonder tot de heer v. d Berg, etc. Alle sprekers lieten hun woorden vergezeld gaan van een ca deau, evenals de heer H. van Hou- welingen, die namens de onderne mingsraad sprak. Bij het afscheid van de heer Bron- wasser is zeer duidelijk naar voren gekomen, dat het de heer Bronwas ser uitstekend is gelukt 'do veilig heid in en rond het bedrijf te ver groten. Aan de hand van een aantal statistische gegevens werd dit dui delijk gemaakt Een rij van sprekers het doorschemeren, dat men met lede ogen het vertrek van de heer Bronwasser gadeslaat Naast de vele lovende en waarderende woorden voor de scheidende inspecteur, kwa men er ook grote en praktische ge schenken. Zaterdag brachten circa dertig le den van de Gelderse Studiekring voor stedebouwkundigen een bezoek aan onze stad. 's-Morgens heette wethouder T. de Bruijn het gezelschap ten stadhuize welkom. In de hierop volgende causerie be sprak spreker uitvoerig de noodzaak en de mogelijkheid tot stadssanering. Ook werden de technische en finan ciële aspecten hiervan in zijn be schouwingen opgenomen. Na een uitgebreide en zeer geani meerde bespreking over tal van pro blemen de stadsuitbreiding en stads sanering betreffende, werd gezamen lijk geluncht in het Badpaviljoen. 's-Middags leidde de heer M. Bot, chef van de afdeling stadsuitbreiding ten stadhuize, de Gelderse gasten rond door de gemeente. Fortuna is voor het volgende voet balseizoen ingedeeld in groep A van de eerste divisie met als tegenstan ders AGOW, BW, DFC, EDO, En- schedese Boys, Helmondia '55, Her- mes-DVS, HVC, KFC, Leeuwarden, Limburgia, RBC, Stormvogels, Veen- dam, Vitesse, Volendam en De Vole- wijekers. Geen van deze verenigingen is voor Fortuna een onbekende tegenstander meer, hoewel ül) .aantal ervan vorig seizoen ntet in dezelfde afdeling van Fortuna was ingedee&d. Fortana 2 komt ule in de reserve tweede divisie B met Baronie 2, EB OEI 2, EDO 2, Haarolem 2, RBC 2, SHS 2; Stormvogels 2, IJVS 2, Ex celsior 2' ®n VSV 2, De „Commissie Boottochten" van de Stichting Vlaardingse Bejaarden zorg is er weer in geslaagd de be schikking te krijgen over de „Ko ningsplaat", waarmee zij viermaal met de bejaarden zal gaan varen. De boottochten worden gehouden op maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 augustus. Toegangsbewijzen voor deze toch ten worden in het clubbuis van de stichting aan de Emmastraat uitge reikt op dinsdag 12 juli van 2.30 tot 4 uur en eventueel ook nog op don derdag 14 juli tussen 10 en 12 uur. ...Ja, óók voor degenen, die tot nu toe niet bij ons koch ten. maar evengoed prijs stel len op fceboorlljke kwalitei ten. zijn deze aanbiedingen bedoeld. Wart ook Uw kleintjes moe ten er knap bi) lopen en de sokjes moeten schoon en sterk zijn. wantals de Jeugd gaat ravot ten. denken ze beslist niet aan Moeders portemonnaie! Profiteer daarom van deze aan bieding, Voor U geen sokjes vat» twee gulden en nog meer {alhoe wel ze het dubbef en dwars waard zijn) maar ook voor U Mousse Nylon kindersokjes,drieseries voor één prijs, voor nog géén zeventig cent. nylon Woensdagmorgen om 9 uur be- gfnt de verkoop van 'n grotepartij van de allerbeste Mousse Nylon kindersokjes, helder wit en in vele kleuren, In alle kinder maten. door el- kaar voor één prijs, pef pzarW%WjÊ Vrijdagmiddag om drie uur zal de vlag worden gehesen op de in aan bouw zijnde Zuiderkerk aan de Wil- hclminahaven. Het hoogste punt zal dan zijn bereikt. Slechts een klein aantal genodigden zal aanwezig zijn bij de plechtigheid, die sober ge houden wordt. De bromfiets van de heer J. W, v. E„ die in de Hoogstraat stond, is gestolen, evenals de fiets van mejuf frouw J. P. v. L. het laatste rijwiel stond in de Nieuwe Haven. Mevr, T. Bijl, echtgenote van de veerman van het overzetveer bü de Kandelaar mes zaterdag jarig. Zij heeft het op die verjaardag wel extra-druk gehad, want in- de Kon, Wilhelminamars waren twee routes over het veer geleid, waar bij de lopers dus met het pontje, dat voor de gelegenheid versierd was, werden overgezet. Zij heeft echter geen sptjf gehad van de drukte. „Ik heb nog'nooit zoveel handen geschud en zoveel felicitaties gehad op mijn ver jaardag", kwam zij later melden aan de mars-leiding. Want deze had die verjaardag vermeld op de routebeschrijving, zodataliegroe pen haar bij het overzetten een ovatie kwamen brengen. Ook bloemen werden haar aangebo- den. Speciaal de Mariniers, waar- van een deel zich had voorzien van martiale snorren, weerden zich dapper. ,£ang zal ze lenen", i bliezen de trompetters haar ter eer en in het cafeetje, waar de 1 dorst werd gelest, kreeg zij een aubade. Naar we vernemen, Is het college van b. en w. er ondertussen reeds in geslaagd de geldmiddelen te vin den voor de afbouw van het raad huis. Vorige week hebben we gemeld, dat toestemming voor de voltooiing zou worden gegeven; de financie ring was toen nog niet geregeld. DANKBETUIGING Niet in staat zijnde u per soonlijk te bedanken voor de attenties ondervonden tij dens mgn verpleging in het gemeenteziekenhuis en bij mijn thuiskomst, doe ik zulks langs deze weg. Mevr, W. Raats van der Burg Lange Kerkstraat 19, Schiedam. Te koop aangeboden Te koop Duitse kruissnarige studiepiano. Klein model. Na 7 uur 's avonds, dr. Bosïaan 10, Schiedam (Nieuwland). Bankstellen vanaf 375.—, Slaapbank, 2 clubs 445. en KES-zegels, bij Plate, t.o. Stadhuis, Grote Markt lfi-21, Schiedam. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf f8.— com pleet Telefoon 6 68 35. Adverteren doet verhopen voA/n/voi\^vwvv«VL»rm#A/v'vv AFSLAG op vrijdag 8 juli a.s. des vm. 11 uur in het gebouw „Ar cade" aan de Lange Haven 71 te Schiedam van de percelen te Schiedam aan de Jan Venn eerstraat 5 en Jan Vermeer- straat 7 Paulus Potterstraat 62. Trekgeld: respectievelijk 11.000.en 15200.—. P. Schaberg, notaris, Schiedam, Tuinlaan 102. Voor bejaard echtpaar, wanende in een flat te Schiedam, wordt een nette Gezins hulp gevraagd van 8.3013.30 uur. Brieven onder nr. S-798 aan bureau dit blad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1